Fakultet za menadžment u turizmu i
ugostiteljstvu
Opatija
STRUKTURA PPT
PREZENTACIJE IZ
KOLEGIJA
MARKETING HOTELA
4. godina preddiplomski sveuĉilišni studij
PREDMET ISTRAŢIVANJA
Marketing miks izabranog hotela
CILJ ISTRAŢIVANJA
Utvrditi znaĉajke marketing miksa
izabranog hotela i
navesti prijedloge unapreĊenja
SVEUĈILIŠTE U RIJECI
FAKULTET ZA MENADŢMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU
OPATIJA
NASLOV RADA (Marketing mix hotela X)
Kolegij: Marketing hotela
Mentor: Prof.dr.sc.
Branka Berc Radišić
Ime i prezime, Ime i prezime:
Br. indeksa:
Smjer:
Status:
Opatija, mjesec 2011.
UVOD
• Predmet istraţivanja
(proizlazi iz naslova prezentacije)
• Svrha i cilj
(razlozi odabira navedenog hotela i na što se istraţivanjem u prezentaciji
ţeli ukazati)
• Struktura rada
(navesti poglavlja i podpoglavlja od koji se prezentacija sastoji)
• Metode istraţivanja
(nabrojati metode istraţivanja koje su se koristile prilikom izrade
prezentacije – npr. metoda anketiranja)
PRIMJER STRUKTURE PPT PREZENTACIJE
(MARKETING MIKS HOTELA ...)
UVOD
1.
MARKETING MIKS U HOTELIJERSTVU
- definicija pojma marketinga u hotelijerstvu
- osnovne znaĉajke marketing miks-a u hotelijerstvu
(TEORETSKA DEFINICIJA I OPIS POJMOVA)
2.
ZNAĈAJKE TURISTIĈKE DESTINACIJE U KOJOJ SE
HOTEL NALAZI
(npr. OPATIJA KAO TURISTIĈKA DESTINACIJA)
- opisati osnovne znaĉajke turistiĉke destinacije u kojoj se nalazi
izabrani hotel (npr. Opatije ako se izabere za istraţivanje
neki od opatijskih hotela)
- opće znaĉajke turistiĉke destinacije
(geografske, demografske, povijesne i dr.)
- uloga turistiĉke destinacije u turistiĉkoj ponudi Primorskogoranske ţupanije i Republike Hrvatske
- vaţnost turizma za promatranu turistiĉku destinaciju
PRIMJER STRUKTURE PPT PREZENTACIJE
(MARKETING MIKS HOTELA ...) - nastavak
3.
OPĆE ZNAĈAJKE POSLOVANJA HOTELA
- vaţnost i uloga izabranog hotela kao nositelja ponude turistiĉke
destinacije
- uloga hotela u promociji turistiĉke destinacije
- lokacija, broj zaposlenih, organizacijske znaĉajke i dr.
4.
MARKETING MIKS IZABRANOG HOTELA
(opisati ga temeljem prikupljenih materijala)
4.1. HOTELSKI PROIZVOD
4.2. CIJENA
4.3. PLASMAN HOTELSKOG PROIZVODA
4.4. PROMOCIJA HOTELSKOG PROIZVODA
PRIMJER STRUKTURE PPT PREZENTACIJE
(MARKETING MIKS HOTELA ...) - nastavak
5.
ZAKLJUĈAK
- pregled svih iznesenih teoretskih spoznaja o marketing
miksu hotela
- konstatiranje spoznaja o marketing miksu izabranog hotela
do kojih se došlo istraţivanjem o hotelu
- prijedlozi poboljšanja pojedinih marketinških funkcija
(proizvoda, cijena, plasmana i promocije hotela
na turistiĉkom trţištu)
LITERATURA
(poredana abecednim redom)
Knjige
Ĉlanci
Ostali izvori
UPUTE ZA IZRADU PREZENTACIJE
PPT PREZENTACIJA
 izrada prezentacije u grupama od 4 studenta
 svaki od studenata verbalno izlaže svoj dio
prezentacije, koji je prethodno obradio u
seminarskom radu
 tekst prezentacije pisati fontom Times New Roman
 naslove pisati fontom 24, bold
 tekst prezentacije pisati fontom 14 ili 18
 obim seminarskog rada 15-20 slide-ova
 trajanje izlaganja prezentacije – 10 minuta
UPUTE ZA IZRADU PPT PREZENTACIJE
 Prijave tema – na prvom predavanju
 prijave se vrše kod asistentice Jasne Lasinger (kabinet
104) [email protected]
 popis tema sa terminima izlaganja biti će objavljen na
porralu “Lumens” pod e - materijalima
UPUTE ZA IZRADU PPT PREZENTACIJE
 nakon izlaganja, tj. izložene PPT prezentacije studenti
trebaju poslati na mail predmeta
[email protected]
 prilikom slanja u okviru subject-a naznačiti:
- šifra PPT prezentacije: biti će naznačena
u okviru rasporeda izlaganja PPT prezentacija
Download

STRUKTURA PPT PREZENTACIJE IZ KOLEGIJA