Curriculum vitae
OSOBNE INFORMACIJE
Škrbić Ajla
72.000 Zenica (Bosna i Hercegovina)
+387 30 877 328
lokal: 226
[email protected]
Spol Žensko | Datum rođenja 27/12/1983 | Državljanstvo bosansko-hercegovačko
ZVANJE
Viša asistentica na užim naučnim oblastima Međunarodno pravo i
Javno pravo / magistrica pravnih nauka
RADNO ISKUSTVO
01/10/2011–danas
Viša asistentica na užim naučnim oblastima Međunarodno pravo i Javno pravo
Pravni fakultet Univerziteta u Travniku, Kiseljak (Bosna i Hercegovina)
▪ priprema i održavanje vježbi na predmetima iz užih naučnih oblasti Međunarodno i Javno pravo
▪ pomoć profesorima na ispitima iz istih predmeta
▪ prisustvo i vođenje sastanaka na istim oblastima
▪ pomaganje studentima u nastavnim aktivnostima
01/10/2009–30/09/2011
Asistentica na užim naučnim oblastima Međunarodno pravo i Javno pravo
Pravni fakultet Univerziteta u Travniku, Kiseljak (Bosna i Hercegovina)
▪ priprema i održavanje vježbi na predmetima iz užih naučnih oblasti Međunarodno i Javno pravo
▪ pomoć profesorima na ispitima iz istih predmeta
▪ prisustvo sastancima na istim oblastima
▪ pomaganje studentima u nastavnim aktivnostima
2008–2009
Asistentica na predmetima Međunarodno javno pravo I i Međunarodno javno
pravo II
Pravni fakultet Univerziteta u Travniku, Kiseljak (Bosna i Hercegovina)
▪ priprema i održavanje vježbi na naznačenim predmetima
▪ pomoć profesoru na ispitima iz istih predmeta
▪ pomaganje studentima u nastavnim aktivnostima
01/05/2008–30/09/2009
Pravna asistentica u Glavnom uredu
Mikrokreditna fondacija "Prizma" Sarajevo, Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
▪ izrada ugovora, uredbi, pravilnika i drugih pravnih akata
▪ saradnja sa advokatima
▪ priprema i izrada izvještaja
OBRAZOVANJE I
OSPOSOBLJAVANJE
2013–danas
28/12/14
Doktorica pravnih nauka
© Europska unija, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 1 / 5
Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, Mostar (Bosna i Hercegovina)
▪ mentor na radu prof. dr. Vladimir Đuro Degan
▪ prijavljena tema: Imunitet države od suđenja i izvršenja
2008–14/09/2011
Magistrica pravnih nauka
Pravni fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica (Bosna i Hercegovina)
▪ odbranjena tema: Specifičnosti pravnog regulisanja međunarodnog i nemeđunarodnog oružanog
sukoba sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu i praksu međunarodnih sudova
2003–2007
Diplomirana pravnica
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
OSOBNE VJEŠTINE
Materinski jezik
bosanski
Ostali jezici
RAZUMIJEVANJE
GOVOR
PISANJE
Slušanje
Čitanje
Govorna interakcija
Govorna produkcija
engleski
C2
C2
C2
C2
njemački
B2
C2
Higher advanced (VII stepen) u školi stranih jezika "Poliglot" Sarajevo
B2
B2
B2
B2
Stupnjevi: A1/A2: Početnik - B1/B2: Samostalni korisnik - C1/C2 Iskusni korisnik
Zajednički europski referentni okvir za jezike
Računalne vještine
Vozačka dozvola
poznavanje rada u Windows i Mac OS operativnim sistemima, Word, Excel, PowerPoint, Prezi,
korištenje društvenih i socijalnih mreža
B
DODATNE INFORMACIJE
Izdanja
▪ Uloga i značaj međunarodnog humanitarnog prava u pravnim državama sa posebnim osvrtom na
BiH (Zbornik radova sa međunarodne naučno-stručne konferencije “Izgradnja modernog pravnog
sistema”, Internacionalni Burch univerzitet, Centar za društvena istraživanja, Sarajevo, 2014., str.
729-759.)
▪ prevod radova prof. dr. Anisa Bajrektarevića: Idite kući člаnovi Occupy pokretа! (McFB Šta je to?)
[Go Home, Occupy Movement! (The McFB Was ist das?)]; Geopolitika kvantnog budizma: Naša
pre-hidrokarbonska Tao budućnost (Bez napretka na Rio +20 samitu) (Geopolitics of Quantum
Buddhism: Our Pre-Hydrocarbon Tao Future); Lady Gaga i Bliskoistočna saga: Ista dilema regije
MENA (The MENA saga and Lady Gaga) u saradnji sa Vedranom Milinović, Sanjom Mikić,
Erminom Redžićem, Neirom Obralija i Erginom Zulićem (Portal Književna sehara,
http://www.balkan-sehara.com/esej_anis_bajrektarev... 28.10.2014.)
▪ Neki aspekti presude Maktouf i Damjanović protiv BiH (Pravne teme, Novi Pazar, Srbija, broj 3,
godina 2014, jul 2014., str. 134-152.)
▪ Pravni položaj stranaca u Austrijskom građanskom zakoniku i savremenom međunarodnom pravu
(Zbornik radova sa međunarodnog znanstvenog skupa "Austrijski građanski zakonik (1811.2011.)", Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli i Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku, Tuzla, 2013., str. 259-268.)
© Europska unija, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 2 / 5
Curriculum vitae
▪ prevod rada prof. dr. Anisa Bajrektarevića Budućnost Evrope (Lisabona i generacijskog intervala)
[Future of Europe (Of Lisbon and Generational Interval)] - u saradnji sa Tarikom Mujanom (Portal
Politheor, Srbija, http://politheor.net/anis-h-bajrektarevic-buducnos... 7.11.2013.)
▪ prevod rada prof. dr. Anisa Bajrektarevića Budućnost Evrope (Lisabona i generacijskog intervala)
[Future of Europe (Of Lisbon and Generational Interval)] - u saradnji sa Tarikom Mujanom (Portal
Politheor, Srbija, http://politheor.net/anis-h-bajrektarevic-buducnos... 7.11.2013.)
▪ Implementation of International Humanitarian Law - Current Challenges and Obstacles [Addleton
Academic Publishers, New York Contemporary Readings in Law and Social Justice, Volume 4 (2),
2012, ISSN 1948-9137, str. 293-305., http://addletonacademicpublishers.com/abstracts/co...
(28.2.2013.)]
▪ prevod rada prof. dr. Anisa Bajrektarevića Asia needs ASEAN-ization, not Pakistanization of its
continent (Azija treba AZIJA-nizaciju, ne pakistanizaciju svog kontinenta) u saradnji sa Amerom
Agićem (Portal Politheor, Srbija, http://politheor.net/anis-h-bajrektarevic-azija-tr... 4.2.2013.)
▪ The Sources of the Law of Armed Conflicts (Univerzitetska hronika, Univerzitet u Travniku, Travnik,
Vol. 4, broj 2, decembar 2012., str. 33-39.)
▪ prevod rada prof. dr. Anisa Bajrektarevića Go home, occupy Movement! (Krenite kući, članovi
pokreta za društvenu i ekonomsku ravnopravnost!) u saradnji sa Vedranom Milinović i Sanjom
Mikić (Univerzitetska hronika, Univerzitet u Travniku, Travnik, 2012.)
▪ Međunarodni sudovi (Primus, Primus Gradiška, Gradiška, 2012., str. 68-71.)
▪ Non-International Armed Conflict (Aspecte Diplomatice / Diplomatic Aspects Independent
Newspaper, Rumunija, http://aspectediplomatice.ro/index.php?option=com_... 26.5.2012.)
▪ Ograničenja ratovanja s obzirom na metode i sredstva ratovanja, upotrebu oružja i objekte napada
(Univerzitetska hronika, Univerzitet u Travniku, Travnik, 2011., str. 187-194.)
▪ Izvori prava oružanih sukoba (ORBUS, Belgija, http://www.orbus.be/justitia/izvori_prava_oruzanih...
14.9.2011.)
▪ Specifičnosti pravnog regulisanja međunarodnog i nemeđunarodnog oružanog sukoba sa
posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu i praksu međunarodnih sudova (magistarski rad, Pravni
fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica, 14.9.2011.)
▪ Prikaz knjige Međunarodno javno pravo I i II prof. dr. sc. Šabana Nurića (Pravna misao, Federalno
ministarstvo pravde, Sarajevo, 2011., str. 106-111.)
▪ Primjena međunarodnog humanitarnog prava u nemeđunarodnim oružanim sukobima
(Univerzitetska hronika, Univerzitet u Travniku, Travnik, 2010., str. 83-87.)
Konferencije, škole i seminari
▪ javna rasprava o pitanju statusa Sutorine, Parlamentarna skupština BiH, Sarajevo, 24.2.2015.
▪ ekspertski sastanak/konferencija Uloga obrazovanja u procesima utvrđivanja odgovornosti i
pomirenja, Pravni fakultet Univerziteta Union Beograd, Fond za humanitarno pravo i Britanska
ambasada u Beogradu, Beograd, 6.2.2015.
▪ Regionalna škola tranzicione pravde, Fond za humanitarno pravo Srbija, Fond za humanitarno
pravo Kosovo i udruženje Pravnik Sarajevo, Beograd, 18.-27.11.2014.
▪ učešće na međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji Izgradnja modernog pravnog sistema,
International Burch University, Sarajevo, 24.10.2014.
▪ skup/stručna rasprava Javnopravna zaštita pacijenata, Centar za javno pravo, Sarajevo, 30.9.2014.
▪ uspješno završila Summer Academy International Relations and Cultural Diplomacy u Olimpiji,
Grčka, 25.-31.8.2014. (u konkurenciji od 180 prijava iz cijelog svijeta izabrana po izboru profesora
Olimpijske akademije, te jedini predstavnik BiH)
▪ seminar kontinuiranog stručnog usavršavanja Odbrane u predmetima ratnih zločina u organizaciji
OKO-a, Sarajevo, 12.10.2012.
▪ međunarodna konferencija Balkan Security, Technology and Education The challenges within
Cyber Infrastructure u organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH i Američkog univerziteta u BiH,
Sarajevo, 13.9.2012.
▪ seminar kontinuiranog stručnog usavršavanja Nova praksa Apelacionog vijeća MKSJ u organizaciji
OKO-a, Sarajevo, 6.7.2012.
28/12/14
© Europska unija, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 3 / 5
▪ međunarodni znanstveni skup Austrijski građanski zakonik (1811.-2011.) (javno izlaganje rada pod
nazivom Pravni položaj stranaca u Austrijskom građanskom zakoniku i savremenom
međunarodnom pravu),Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli i Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku, Tuzla, 16.-18.12.2011.; rad objavljen u Zborniku radova sa znanstvenog
skupa (str. 259-268.)
▪ konferencija Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine i provođenje presude u predmetu
Sejdić i Finci protiv BiH, Sarajevo, 13.10.2011.
▪ savjetovanje o reformi visokog obrazovanja i implementaciji Bolonjskog procesa na Univerzitetu u
Travniku, Travnik, 27.1.2011.
▪ seminar kontinuiranog stručnog usavršavanja / godišnja konferencija Aktuelna pitanja u odbranama
predmeta ratnih zločina u organizaciji OKO-a i Ureda registrara, Sarajevo, 11.12.2010.
▪ seminar Međunarodno humanitarno pravo u organizaciji OKO-a, Sarajevo, 5.11.2010.
▪ EFSE Annual meeting 2009, Novi Sad, 26.-28.5.2009.
▪ trening na temu Marketing vremena i Emocionalna inteligencija, prof. dr. Aziz Šunje,Fojnica, juni
2008.
▪ seminar na temu Garancije, akreditivi i jamstvo u organizaciji Udruženja pravnika u bankarstvu,
Sarajevo, maj 2008.
▪ seminar na temu Pravni, organizacioni i etički problemi u implementaciji složenih projekata u
organizaciji Sarajevo Graduate School Of Business, Sarajevo, maj 2008.
▪ visiting program Youth Initiative For Human Rights (Inicijativa mladih za ljudska prava) predstavnik
studenata iz Bosne i Hercegovine, Beograd, 6.-8.2.2008.
▪ regionalni kurs iz Međunarodnog humanitarnog prava, Beograd, 25.-29.9.2006.
▪ pravna klinika u okviru predmeta Građansko procesno pravo, Pravni fakultet Univerziteta u
Sarajevu, akademska 2006/2007 godina
▪ pravna klinika u okviru predmeta Teorija prava - Ljudska prava, Pravni fakultet Univerziteta u
Sarajevu, akademska 2006/2007 godina
▪ program Izbjegličkog prava u organizaciji UNHCR predstavništva u BiH i udruženja Vaša prava
BiH, Sarajevo, maj i juni 2006.
▪ pravna klinika u okviru predmeta Obligaciono pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu,
akademska 2005/2006 godina
▪ pravna klinika u okviru predmeta Međunarodno javno pravo, Pravni fakultet Univerziteta u
Sarajevu, akademska 2005/2006 godina
▪ seminar Law & Reality (Law & Conflict; Law & Ethics; Law & Reform), Pravni fakultet Univerziteta u
Sarajevu, Sarajevo, decembar 2005.
Priznanja i nagrade
▪ priznanje za najboljeg asistenta u akademskoj 2012/2013 godini na Pravnom fakultetu Univerziteta
u Travniku, 26.4.2014.
▪ priznanje za najboljeg asistenta u akademskoj 2012/2013 godini na Pravnom fakultetu Univerziteta
u Travniku, 11.5.2013.
▪ certificirani predavač za pravne teme po izboru Agencije za državnu službu BiH
(http://www.ads.gov.ba/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=2362%3Alistacertificiranih-predavaa-za-pravne-teme-&catid=47%3Atreneri&Itemid=73&lang=bs)
▪ zvanje Više asistentice na Fakultetu pravnih nauka Sveučilišta/Univerziteta Vitez u Travniku, na
užoj naučnonastavnoj oblasti Međunarodno pravo (na osnovu Odluke o izbor u akademsko zvanje
broj: 222-03/13 od 15.3.2013.)
▪ zvanje Više asistentice na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku, na javnopravnoj i
međunarodnopravnoj grupi predmeta (na osnovu Odluke broj: 01-352-2/11 od 1.10.2011.)
▪ zvanje Asistentice na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku, na javnopravnoj i
međunarodnopravnoj grupi predmeta (na osnovu Rješenja broj: 424-1/09 od 3.10.2009.)
▪ zvanje Asistentice na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku, na predmetima Međunarodno
javno pravo I i Međunarodno javno pravo II (na osnovu Rješenja broj: 141-24/08 od 3.10.2008.)
© Europska unija, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 4 / 5
Curriculum vitae
▪ zvanje Asistentice na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, na odsjeku za Državno i
međunarodno javno pravo (na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-108-3040422/08 od 30.4.2008.)
Članstva
▪ članica Management Committee za akciju European Network For Conflict Research (ENCoRe) u
okviru asocijacije (međunarodnog projekta) COST (predstavnica iz Bosne i Hercegovine)
▪ voditeljica uže naučne oblasti Međunarodno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku
▪ članica uže naučne oblasti Javno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku
▪ članica Senata Univerziteta u Travniku
▪ upisana u Registar naučnih radnika i organizacija kao naučni istraživač u FBiH (Baza podataka
istraživača i istraživačkih organizacija u Bosni i Hercegovini)
▪ članica Odbora za kvalitet na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku
▪ članica Redakcionog i Recenzentskog odbora te tehnička urednica časopisa Univerziteta u
Travniku "Univerzitetska hronika"
Ostalo
▪ moderatorica promocije Tursko-bosanskog pravnog leksikona (sa latinskim izrekama) autorice mr.
iur. Emine Karo (promotori: prof. dr. Sead Dizdarević, doc. dr. Sayım Yorgun, doc. dr. Pınar Pelin
Özden i gosp. Ljubisav Orbović), 24.01.2015., Pravni fakultet Univerziteta u Travniku, Kiseljak
▪ uspješno završena obuka za Distance Learning: Kreiranje i uređivanje sadržaja na Moodle
platformi, 23.-25.9.2014., Idego, Sarajevo
▪ promotorka knjige Međunarodni odnosi: zbirka eseja I autora prof. dr. Džemala Najetovića (ostali
promotori: acc. prof. dr. Muhamed Filipović i doc. dr. Zemir Sinanović), 24.3.2013., Pravni fakultet
Univerziteta u Travniku, Kiseljak
▪ u saradnji sa Harisom Hasićem, MA pripremila Vodič za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u
Travniku (2013.)
▪ članica Organizacionog odbora naučno-stručnog skupa sa internacionalnim učešćem Aspekti
reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku, Kiseljak,
28.1.2012. (izlaganje radova imali učesnici iz BiH, Hrvatske, Makedonije i Srbije), te član
Redakcionog i Recenzentskog odbora Zbornika radova sa Skupa
▪ moderatorica promocije knjige Savremeni pravno-politički sistemi autora prof. dr. Šabana Nurića i
Djelze Alije (promotori: prof. dr. Zijad Hasić, doc. dr. Džemal Najetović i doc. dr. Omer Hamzić),
30.01.2011., Bošnjački institut Fondacija Adil Zulfikarpašić
▪ položen javni ispit pri Agenciji za državnu službu BiH, broj: 03-34-1279-28/09 od 4.12.2009.
▪ objavila brojne članke o raznim temama u časopisu Student i na internet stranici Pravnog fakulteta
Univerziteta u Travniku (www.pfk.edu.ba), kao i brucoške vodiče za Pravni fakultet Univerziteta u
Travniku (period 2009-2014)
▪ osoba odgovorna za odnose s medijima na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku
▪ završena Osnovna muzička škola u Zenici, odsjek klavir (učestvovanje na takmičenjima na nivou
FBiH, uz osvajanje prvih mjesta)
▪ članica Omladinskog hora u Zenici u periodu 1996-2003
28/12/14
© Europska unija, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 5 / 5
Download

Škrbić Ajla Viša asistentica na užim naučnim oblastima