ZÁZNAM
z jednání Valné hromady ČSVL, 21. 2. 2014, Dačice
Přehled účasti:
Na jednání Valné hromady bylo pozváno s hlasem rozhodujícím po jednom
delegátu z 16 klubů a oddílů, které se registrovaly pro rok 2014 u ČSVL a 7 členů
výkonného výboru.
Pozváno:
Přítomno nebo zastoupeno:
23 delegátů s hlasem rozhodujícím.
23 delegátů = 100 % zvaných delegátů s hlasem
rozhodujícím.
Valná hromada je usnášení schopná.
Dále se VH zúčastnili
revizoři svazu: Jindřich Havlík, Ivo Starka
sekretářka svazu: Mgr. Lucie Albrecht
zástupci klubů, které se ucházejí o členství v ČSVL:
Tomáš Loukota (Break a leg o. s.)
Eva Holubčáková (KVS Stráž pod Ralskem)
Jiří Baudiš (PSA, o. s.)
Bez předchozí omluvy se nedostavil další klub, který se ucházel o členství a to Vodní
sporty Mušov. (pozn.: Pan Zdeněk Mrštný z tohoto klubu se z jednání VH omluvil
písemně prostřednictvím e-mailu až v den konání VH. Tato zpráva však byla přečtena
až po ukončení VH ČSVL.)
Vstup byl po krátké diskuzi umožněn i dalším osobám, které se chtěly účastnit jako
hosté: Jakub Poncar (Water Sports Club), Tomáš Bělohlav (Break a leg o. s.)
Jednání zahájil a řídil manažer reprezentace ČSVL pan Josef Kocur ČSVL, který
přivítal všechny přítomné.
Program:
1. Úvodem bylo zvoleno pracovní předsednictvo ve složení:
Ludvík Novák, Zdeněk Kolman senior, Josef Kocur
2. Schváleny komise:
mandátová – Zdeněk Nečas, Renata Jerglová, Václav Tichý
návrhová – Robert Válek, Jiří Heller, Josef Růžička
1
3. Byl schválen jednací řád.
4. Hlavní referát přednesl prezident ČSVL Ludvík Novák.
Ve svém referátu zhodnotil dění v ČSVL v prvním roce čtyřletého volebního období.
Hovořil o financování ČSVL a o propadu ČSVL v hodnocení v rámci ČUS. Zabýval
se také problematikou reprezentace, vlekového lyžování a wakeboardingu.
Informoval o práci VV ČSVL, o fungování sportovního centra mládeže, o
prodloužení smlouvy se SZVL z loňského roku na rok 2014. Hovořil o ME, jehož
pořadatelem je v letošním roce Stehno Marine klub. Reagoval také na otevřený dopis
Aleše Polidora a dopis od reprezentantů žijících v USA.
5. Zprávy jednotlivých úseků
Podrobné zprávy z jednotlivých úseků VV přednesli:
Ekonomika –Jiří Hanus
Revizní komise – Jindřich Havlík
Reprezentace čluny – Petr Marek
Reprezentace vleky- Josef Kocur
Mezinárodní komise –Robert Válek
Komise rozhodčích – Zdeněk Nečas
Sportovně technická komise – Hana Ledvinová
6. Různé
VV ČSVL navrhl VH ČSVL pořadatelství mistrovských soutěží v roce 2014:
Vodní lyže, čluny:
AMČR + SR, J,D a S – Mělice, SK SKI Přelouč (2.8.-3. 8. 2014)
Vodní lyže, vlek:
AMČR + MČRJ – Těrlicko, KVL Havířov (25.7.-27. 7. 2014)
(v případě malého počtu účastníků v jednotlivých kategoriích, nebudou některé
kategorie vypsány).
Wakeboarding, vlek:
AMČR – Kamencové jezero Chomutov, Water Sports Club
------------------------------
2
Byl schválen kalendář ČSVL na sezónu 2014 a po doplnění informací od pana
Hellera z Water Sports Clubu bude umístěn na WEB stránkách ČSVL (viz. Usnesení
VH ČSVL 2014)
-------------------------------
Pan Jindřich Havlík předal klubům vytištěný návrh Disciplinárního řádu ČSVL
a vyzval kluby k připomínkování tohoto návrhu a to nejpozději do konce března.
7. Diskuse
Pan Miketa kritizoval, že materiály na VH ČSVL nebyly rozeslány prostřednictvím
emailu dostatečnou dobu před jejím konáním. Pan Heller řekl, že finance jsou
neprůhledné. Z pléna padl návrh na to, aby vždy10 dní před VH ČSVL byly
rozeslány všem klubům ekonomické podklady. Pan Švec vznesl návrh, aby byly
zápisy z VV ČSVL zveřejňovány na WEB stránkách ČSVL i s uvedeným
hlasováním. Pan Švec řekl, že z ekonomických materiálů není vidět financování
SCM. Pan Novák odpověděl, že SCM je financováno z Waterski klubu TJ Neratovice
a nikoliv z prostředků ČSVL.
--------Diskutovalo se o různých variantách společného fungování vodního lyžování a
wakeboardu v rámci ČSVL. Úplné oddělení vodního lyžování a wakeboardingu není
možné, protože u IWWF může být pouze jeden zástupce daného státu. Pan Nečas
navrhl variantu – dvě sekce pod společnou hlavičkou ČSVL a wakeboardingu. Wake
připraví organizační strukturu, směrnice (rozhodčí, závody, soutěžní řád, atd.) a
po průběhu ročního připomínkování bude předložen na příští VH. Následně bude
nutná změna stanov.
-------Pan Veit řekl, že v jednom zápisu z VV ČSVL byla zmínka o soukromé osobě, která
chce budovat vlek v Dubči. Zeptal se, proč se s touto osou dále nekomunikovalo.
Pan Novák odpověděl, že s dotyčným pánem komunikoval, ale stavba vleku byla
zastavena pro nesouhlas ochrany životního prostředí.
-------Pan Polidor kritizoval propagaci vodního lyžování a podobu WEBových stránek
ČSVL. Řekl, že se k němu např. nedostala nabídka odkupu lyží, která mohla být také
umístěna na stránkách. (pozn. Tato nabídka byla zveřejněna v zápisu z VV ČSVL
10/2012 a nepřihlásil se žádný zájemce o odkup). Pan Polidor nabídl, že by mohl
stránky ČSVL spravovat, graficky a obsahově vylepšit a případně zapracovat
reklamu. Diskutovalo se i o současném, dosud bezproblémovém, umístění stránek
(Webtra - zadarmo). Bylo dohodnuto, že dořešení podrobností fungování stránek
ČSVL a předání podkladů potřebných k práci na těchto stránkách proběhne na
příštím jednání VV ČSVL. Termín jednání zatím není určen, ale pan Polidor bude o
termínu informován prostřednictvím sekretariátu.
--------VH ČSVL dodatečně schválil přestup Adama Balgara z Cable Wakeboard Clubu
Hlučín do Water Sports Clubu, ke kterému nedošlo z důvodu pozdního dodání
souhlasu mateřského klubu. Návrh na přestup, potvrzený mateřským klubem byl na
3
sekretariát již zaslán prostřednictvím e-mailu a originál bude dodán nejpozději do
konce února.
---------Pan Eyer položil dotaz, zda by ČSVL mohla platit trenéry pro kluby.
Z diskuze vyplynulo, že na toto nebudou prostředky.
----------V další diskuzi byl v souvislosti se získáváním dotací požadován „návod“ na dotace.
Granty a dotace z městských a krajských rozpočtů jsou v režimu lokálním, návod na
dotace z MŠMT lze vytvořit. Ještě v průběhu této diskuze byly klubům na jejich emailové adresy rozeslány manuály k dotacím, které nalezl pan Havlík.
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/oblast-mladeze-a-sportu
http://www.msmt.cz/sport
---------Paní Gerencsery vznesla dotaz na účast zástupců ČSVL na jednáních svolávaných
Olympijským výborem. Pan Novák ji informoval, že těchto jednání se jako zástupce
ČSVL v Olympijském výboru zúčastňuje Hana Ledvinová. Pokud se paní Ledvinová
jednání účastnit nemůže, účastní se osobně pan Novák.
---------Další diskuze se týkala přihlašování účasti na MS a ME ve vztahu ke zisku bodů
z MŠMT. Pan Švec řekl, že jsme spadli na nižší místo v rámci hodnocení MŠMT a na
další období by se tedy dle jeho názoru měl hlásit jen jeden závod. V Juniorech je prý
možné jen umístění Karolíny Susové. Pan Marek a pan Novák odpověděli, že v tuto
chvíli není možné opravdu zodpovědně odhadnout, jaké výsledky budou mít
reprezentanti v sezoně. Pan Polidor (zastupující klub SKZ) a paní Gerencsery
(zastupující klub SWP Praha) kritizovali v této souvislosti hlavně účast Anny
Češpivové na MS v Austrálii. Paní Gerencsery řekla, že Anička měla jet na MS na
vlastní náklady. Pan Eyer poznamenal, že VH není místem, k řešení vnitřních
problémů TJ Neratovice. Pan Veit navrhl, že by se měla udělat tabulka ze všech
závodů s vyhodnocením, kolik který závodník přinesl bodů. Paní Češpivová se plénu
představila jako matka Aničky a poznamenala, že by se v této souvislosti nemělo
zapomínat na všechny dosavadní Aniččiny úspěchy a bodový přínos a že si
nezaslouží jen nekompromisní kritiku za neúspěch na MS.
---------Pan Kolman si vzal slovo a hovořil o problému s vleky. Řekl, že ten, kdo začne jezdit
za člunem většinou na vlek již nechce. Pokud se někdo takový najde, řeší zase ten
problém, že má vlek daleko a nikoliv v místě bydliště.
Dále pan Kolman starší, který se účastnil MS v Austrálii jako rozhodčí a viděl
poslední dva dny tréninku řekl, že dle jeho názoru, Anička měla šanci se umístit do
osmého „bodovaného místa“, ale závod jí prostě nevyšel. Poznamenal, že trénink byl
krátký a navíc byl rozložen tak, že ho nešlo plně využít, pořadatelé v tomto ohledu
nebyli ochotni vyjít vstříc.
Pan Kolman starší dále hovořil o problému s financemi u reprezentantů žijících
v USA. Jejich náklady na celoroční trénink jsou v USA vysoké.
4
Požádal, aby se uvažovalo o financování těchto závodníků prostřednictvím
reprezentačních smluv. Z následující diskuze pléna však vyplynul názor, že toto je
nutno řešit obecně z hlediska celé reprezentace, nikoliv pouze z hlediska pana
M. Kolmana, Odvárka a Sedlmajera.
Pan Kolman dále mluvil o startu Petry Povolné na MS v Chile, který je jedním z bodů
otevřeného dopisu pana Polidora. Kritizoval, že s Petrou nebylo počítáno při
objednání tréninku. Dle sdělení paní Albrecht a manažera reprezentace Petra Marka
byl však objednán trénink nejen pro čtyři reprezentanty, ale dokonce pro 5, protože se
po předchozích zkušenostech počítalo s tím, že pořadatel bude chtít časy tréninků
maximálně omezit. Pan Kolman pak řekl, že trénink navíc se pro Petru podařilo
získat a nakonec měla víc tréninku než kluci. Je však škoda, že do Chile nejela dřív,
výkony by byly lepší. Paní Albrecht v souvislosti s organizací výjezdů ještě podotkla,
že reprezentantům vychází vstříc, např. při ME i MS reprezentanti Adam Sedlmajer a
Martin Kolman zrušili již objednané ubytování s tím, že chtějí bydlet se svými
slečnami. Bohužel pak při vyúčtovávání obou závodů nastal vážný problém, protože
Martin Kolman ani v jednom případě nedodal včas podklady pro vyúčtování. Pan
Novák k tomu řekl, že v budoucnu by se měl sekretariát podobných výjimek
v organizaci akcí ČSVL vyvarovat.
Paní Gerencsery ohledně MS kritizovala sekretariát ČSVL za to, že si Petra Povolná
musela sama objednat a zaplatit letenku do Chile. Paní Albrecht k tomuto řekla, že
letenku několikrát zarezervovala a byla připravena uhradit z účtu ČSVL. Petra ale
termín odletu neustále měnila a rezervace rušila. Vzájemně a bez problému se tedy
domluvily, že Petra si letenku objedná sama a paní Albrecht ji Petře proplatí. Petra si
však objednala letenku, která musela být uhrazena ještě ten den. Sekretariát však
nedisponuje hotovostí, tu je nutno objednat v pokladně ČUS na konkrétní termín a
několik dní dopředu, platba převodem jde též přes účtárnu a trvá 2-3 dny. Platební
příkaz na uhrazení částky byl předán účtárně ihned, jakmile Petra oznámila částku,
kterou musí zaplatit.
Pan Polidor kritizoval „souběh funkcí“ pana Odvárka (závodník, vedoucí výpravy) na
ME z pohledu průběhu finálového závodu, požadoval účast další osoby jako
vedoucího. Pan Novák odpověděl, že v současné složité finanční situaci ČSVL by to
znamenalo další a znatelný nárůst finančních výdajů.
-----------Pan Polidor řekl, že svým otevřeným dopisem nechtěl nikoho poškodit.
Pan Novák řekl, že neměl dopis rozesílat po celé republice a na Slovensko. Pan
Polidor řekl, že nedostal od VV ČSVL jednotnou odpověď. Pan Marek řekl, že pan
Polidor byl pozván na VV ČSVL, aby mohly být jednotlivé body jeho obsáhlé
stížnosti probrány, protože dopis je velmi rozsáhlý a týká se mnoha oblastí, na které
nemají členové ČSVL jednotný názor a o kterých je možné polemizovat.
---------Pan Josef Kocur oznámil ukončení své činnosti ve VV ČSVL a to s okamžitou
účinností.
----------5
Pan Miketa vznesl dotaz, proč ČSVL nezřídí a neprovozuje vlastní vleky. Tento
dotaz byl bez odezvy.
---------Diskutovalo se o tom, zda je nutný pronájem kanceláře na Strahově a bylo navrženo,
aby se hledala levnější varianta. Pan Polidor navrhl, aby se kancelář přemístila na
Křenek do prostor WSN za poloviční náklady. Pan Eyer navrhl použít uspořené
prostředky na financování trenérů mládeže a dětí.
--------Šárka Kalinová a Petr Marek z KVL Stráž pod Ralskem požádali o prominutí
vyloučení z financování za rok 2012, ke kterému došlo na základě pozdního
odevzdání výsledků oddílového závodu.
----------Pan Vrabec požádal o prominutí pokuty za neodevzdávání tréninkových deníků Jana
Svobody. VH ČSVL však odhlasovala, aby se již zaplacené sankce neodpouštěly a
nevracely. Pan Vrabec kritizoval promíjení sankcí jako nesystémové.
---------Pan Veit a pan Miketa vznesli dotaz, jak je to v současné době s tréninkovými
deníky. Pan Marek opět zopakoval, co již řekl ve své zprávě a to že odevzdávání tr.
deníků je v současné době pozastaveno z důvodu nutnosti vytvoření tr. plánu pro
vodní lyžování. Tréninkový plán bude projednán a konzultován na FTVS. Poté budou
s tréninkovým plánem seznámeni reprezentanti. Současně s tím jim bude vysvětlen
systém vyplňování a vedení tréninkového deníku. V ÚVN bude s reprezentačním
lékařem panem Větvičkou projednán systém prohlídky, která by vyhodnotila zimní
fyzickou přípravu reprezentanta. Po skončení sezony budou reprezentanti podrobeni
výstupní lékařské prohlídce, ve které bude kontrolován zdravotní stav závodníka a
jeho fyzická zdatnost. Pokud se závodník bude chtít podrobit prohlídce v jiném
zdravotnickém zařízení, bude mu dodán seznam úkonů, které jsou sledovány a to z
důvodu možnosti srovnání fyzického stavu jednotlivých závodníků.
----------Účastníkům VH se představily wakeboardové kluby, které se ucházejí o přijetí do
ČSVL.
Break a leg o.s.- nejčastěji jezdí v Chomutově a ve Stráži pod Ralskem, mají 20 členů
KVS Stráž pod Ralskem - jezdí ve Stráži pod Ralskem, mají 20 členů
Plzeňské sportovní aktivity o.s.- v minulosti již byly členy ČSVL, jezdí nejčastěji V
Chomutově, Schwandorfu a na podzim měli pronajatý vlek 2.0 v Plzni na Litické
přehradě mají 30 členů
Po tomto úvodním představení nových klubů se diskutovalo o tom, že žádný z nich
nemá „domovskou vodu“. Paní Šárka Kalinová vyvolala diskuzi o tom, zda je možné,
aby bez problémů fungovalo na „jedné vodě“ několik klubů. Většina diskutujících se
nakonec shodla na tom, že je to možné, pokud budou kluby dodržovat stanovený
časový plán závodů, tréninků atd.
---------6
Pan Miketa řekl, že dlouhou dobu táhly lyžování vleky a že nyní jde do popředí
wakeboard a že by se s tím mělo něco dělat. Nikde však nejsou vidět výsledky
z wakeboardu. Pan Heller řekl, že wakeboard je nový sport a jde nahoru od roku
2009. Je prý problém sehnat registrované lidi a nejen lidi, kteří si chtějí příležitostně
zajezdit. Pořádají akce, ale zatím byly neregistrované. Wakeboard musí začít budovat
vše od začátku.
---------Hovořilo se o ME ve wakeboardingu, jehož pořádání v Praze je prezentováno na web
stránkách wakeboardové federace. Nikdo z přítomných o tomto nic neví, a tak je
potřeba oznámit na E&A, že závod neorganizuje ČSVL.
8. Usnesení
Návrh usnesení byl přečten, projednán a po úpravách schválen.
Usnesení tvoří přílohu tohoto záznamu.
Závěrem poděkoval prezident ČSVL Ludvík Novák všem přítomným za účast na
jednání a zároveň zkritizoval průběh valné hromady jako nejhorší za dobu trvání
ČSVL a upozornil na stále klesající objem finančních prostředků pro VL. Popřál
všem hodně úspěchů v další práci.
Zapsala: Lucie Albrecht
7
Download

záznam z VH ČSVL 2014