ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
III. WORKSHOP INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ MZ ČR „VZDĚLÁVÁNÍ
LÉKAŘŮ“ A „VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ“
Dne 18.2.2013 se v prostorách IPVZ Praha 10, Ruská 85, konal III. WORKSHOP individuálních projektů
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost číslo CZ.1.04/1.1.00/46.00001 "Vzdělávání nelékařů"
a číslo CZ.1.04/1.1.00/46.00002 „Vzdělávání lékařů“ (dále jen „projektů“).
Akce se uskutečnila po odkladu původního workshopu, naplánovaného na 30.1.2013 v hotelu ILF
i s přizváním zástupců realizátorů a dalších partnerů vzdělávacích aktivit, v upravené podobě s aktuálními
otázkami pro závěrečné fáze obou projektů. III. Workshopu se zúčastnilo celkem 19 zástupců z řad
Ministerstva zdravotnictví a generálního dodavatele projektů - IPVZ.
Před zahájením workshopu proběhla příprava zasedací místnosti č. 209, ve které se akce konala.
V souladu s pravidly pro publicitu dle Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byly instalovány
vlajky EU, ESF a ČR, roll-ups, elektronická tabule s projektorem a PC, identifikační štítky se jmény
účastníků s logy projektu, označena místnost a umístěny informace a navigační cedule po budově IPVZ od
vstupu do objektu až k učebně. Na akci bylo zajištěno občerstvení formou bufetu.
Prezence účastníků začala v 10,30 hodin. Samotný workshop se konal od 11:00 hodin do 15,00 hodin.
Workshop byl zakončen shrnutím diskuse ke třem hlavním okruhům.
PROGRAM WORKSHOPU BYL ROZDĚLEN DO TŘÍ BLOKŮ:
1. Evaluace projektů
2. Aktuální problémy projektů
3. Prodloužení projektů
III. Workshop zahájil náměstek ředitele IPVZ JUDr. Leoš Kabát, který v úvodu omluvil nepřítomnost ředitele
IPVZ MUDr. Vladimíra Pavelky, který se akce ze zdravotních důvodů nakonec nemohl zúčastnit, a zároveň
poděkoval JUDr. Pavlu Jandovi a oddělení VZV4 za zajištění mimořádné zálohy 50 mil. Kč na realizaci
financování Projektů. Akci moderoval manažer publicity Ing. Zdeněk Duspiva.
1. Evaluace projektů
Téma zahájil za IPVZ Ing. Petr Landa prezentací Evaluačních zpráv projektů za období květen 2011 –
červen 2012 spolu s aplikací dohodnutých úprav a se zdůvodněním komplikací spojených s prací
dodavatele, kdy společnost Cautus Projects, a.s. nedodala výstupy v požadovaném čase. Upřesněné znění
zpráv se stane součástí reportů, které předkládá MZ ČR. Z výstupů evaluací vyplynuly hlavní problémy
projektů, ke kterým patří zejména problematika financování projektu a cash-flow, tedy absence zálohového
financování.
1
Projekty prošly významnými etapami, zejména pak dynamickým nárůstem aktivit od konce roku 2011
a zejména od počátku roku 2012 do současnosti, kdy se podařilo dohnat určité nedostatečné plnění
monitorovacích indikátorů a již nyní splnit, resp. překonat plánované celkové indikátory. Podle aktuálních
odborných odhadů lze na konci projektů očekávat výrazné překonání plánovaných výsledků při značné
finanční úspoře nákladů proti plánům.
K rizikům projektů podle evaluace patří mj. relativně nedostatečná časová a věcná aktuálnost, která plyne
především z faktu, že příprava projektů započala již v roce 2009. Podle studie patří k dalším potížím určitý
nezájem o aktivity v některých fázích projektů, například i v souvislosti s veřejnými spory lékařů a MZ ČR
(akce „Děkujeme odcházíme“), a slabá počáteční publicita i personální změny na straně generálního
dodavatele.
Dále v rámci workshopu následovala prezentace k Evaluačním zprávám projektů za období červenec 2012
- prosinec 2012, s výhledem do konce projektu, tj. 30. 4. 2013 od Ing. Lindnera (Newton Group). Úvodem
byly prezentovány obecné principy a požadavky na evaluaci a její výstupy. Firma Newton Group jako
dodavatel dílčí Evaluační studie projektů se aktuálně nachází ve fázi sběru dat a finalizace vstupních
informací. Ing. Lindner shrnul dosavadní informace a prezentoval strukturu výsledné zprávy – termín
dokončení je předběžně do konce února 2013.
Zástupce MZ ČR Ing. Šounová shrnula dosavadní výhrady k evaluaci (včetně zpoždění termínu zajištění
oprav) spolu s doplňujícími požadavky na obsah aktuální studie. Diskuze řešila míru výstupních údajů a
případných rozsah věcných informací, které podle některých diskutujících jsou nad rámec dílčí evaluace.
V rámci realizace studie proběhnou další pracovní informativní jednání mezi realizátorem, MZ ČR a IPVZ.
Následující diskuze se kromě evaluace dotkla i problematiky veřejné podpory, která se po definitivním
formálním rozhodnutí v této věci může dotknout celkových výsledků projektů. V této věci není žádné
konečné stanovisko. Celá záležitost byla předána na ÚOHS. Dne 18.2.2013 přišlo stanovisko z ÚOHS, aby
se MZ ČR v této záležitosti obrátilo na Evropskou komisi. JUDr. Janda z MZ ČR sdělil, že MZ ČR trvá na
stanovisku, že se o veřejnou podporu nejedná.
2. Aktuální problémy Projektů – shrnutí členů týmů GD a MZ ČR / VZV4
V tomto bloku vystoupili nejprve zástupci generálního dodavatele - hlavní projektový manažer, projektoví
manažeři projektů „Vzdělávání lékaři“ a „Vzdělávání nelékaři“ a se svými názory, stanovisky a reakcemi
zástupci MZ ČR.
MUDr. Hejduk (projektový manažer – „Vzdělávání lékařů“) připomenul zásadní problémy, které se objevily i
ve výstupech evaluačních zpráv a v jejich prezentaci s tím, že za jeho nástupu na počátku roku 2012 byl
stav projektu Lékařů velmi špatný, když celkové monitorovací indikátory (dále jen „MI“) nedosahovaly ani
20% plánu. Naproti tomu v současné době jsou MI projektu „Lékařů“ naplněny na 200%. K problémům se
v posledním roce přidala i problematika DPH, která ještě není vyřešena.
MUDr. Hejduk se v rámci svého vystoupení také vyjádřil k otázce akreditace pracovišť a jejich evidenci na
MZ ČR i k cenové problematice, která se projevila po vstupu IPVZ do realizace některých vzdělávacích
aktivit s povinností dodržet regulované ceny, které jsou v porovnání s konkurenčními subjekty téměř
poloviční. Výsledkem optimálního řešení pro budoucí aktivity by ve spolupráci s MZ ČR bylo dosažení
změny této regulace s navýšením těchto regulovaných cen.
2
Mgr. Hájková, MBA (projektový manažer – „Vzdělávání nelékařů“) potvrdila, že problémy na straně týmu
Nelékařů jsou stejné jako u Lékařů, včetně problematiky DPH a dalších. Doplnila potíže v personální
oblasti, včetně obměn řídícího i manažerského týmu.
Dále hovořila o personálních problémech, které zejména časově komplikovaly realizaci projektu Nelékaři,
včetně nutnosti zaškolovat nové pracovníky atd. Informovala o výběrových řízeních, kdy se řadu
certifikovaných a akreditačních kurzů nepodařilo vysoutěžit z důvodu novelizace zákona č. 137/2006 Sb.,
zákon o veřejných zakázkách. Dále uvedla, že na základě zájmu akreditovaných zařízení byla vyhlášena
výběrová řízení, ale akreditovaná zařízení následně neposlala žádnou nabídku.
Co se týká MI, sdělila, že aktuální stav je kolem 107%, současný odhad do konce března činí cca 115 –
120 %. Všechny vzdělávací aktivity jsou již naplněny, kromě akreditovaných kvalifikačních kurzů (A6), kde
se objevily komplikace a původní plánovaný počet 2000 osob nebude naplněn. Také sdělila, že představy
o účasti studijního oddělení IPVZ byly nadhodnocené a účast na kurzech, které organizovaly katedry IPVZ,
byla menší.
Mgr. Bílková (vedoucí koordinátor projektu e-learningu) uvedla, že jedním z problémů bylo personální
zajištění aktivity A2. Tým na vývoj aktivity byl k dispozici až v září 2011 a tým na provoz vnikl až v únoru
březnu 2012. Další problém byl s autory textů e-kurzů – nepochopení spolupráce, nedodržování termínů,
neodevzdávání práce v nezbytné kvalitě pro e-learning – vše se podařilo napravit. I systém akreditace se
podařilo sladit s kreditními komisemi.
Jako velmi limitující uvedla jakékoli technické potíže s IS ZEUS či iTrivio, dalším velkým problémem byly
hodnotící dotazníky – v současné době je vše v pořádku. Informovala, že během realizace projektů bylo
vytvořeno 39 e-kurzů pro Lékaře i Nelékaře a to v 98 bězích (1 běh = 1 měsíc) a účastníci vyjádřili
spokojenost s e-kurzy.
Ing. Müller (hlavní koordinátor projektu) hovořil o problému prodloužení smluv s realizátory, které sice
napomohly v době kritické situace s nedostatečným plněním cílových MI k jejich dosažení a překonání, ale
za cenu mimořádných kapacitních nároků, zátěže a zřejmě i možným komplikacím při závěrečné
administraci a uzavření projektů. Smlouvy s realizátory jsou uzavřené do konce dubna, ale vzdělávací
aktivity se budou realizovat do 31.3.2013. V původním nastavení projektu na závěrečnou administrativu
byly vyhrazeny 3 měsíce a nyní zbývá jen 1 měsíc. Dále Ing. Müller zopakoval celou problematiku ohledně
informačního systému IS ZEUS.
JUDr. Janda (ředitel odboru VZV, MZ ČR) navázal v diskuzi na Ing. Müllera v souvislosti s IS ZEUS, kdy
zopakoval, že došlo nejprve k prvnímu (květen 2012) a následně k druhému ( leden 2013) zastavení IS
ZEUS. Sdělil, že nyní je v této věci podané trestní oznámení na neznámého pachatele. Na základě toho
náměstek Polák rozhodl, aby systém prověřil soudní znalec z hlediska bezpečnosti. Ing. Fiala (soudní
znalec) se ve svém posudku opírá o vyjádření MUDr. Uhrina (expert IT MZ ČR).
Jeho stanovisko zní, že systém IS ZEUS není plně bezpečný. Ve stanovisku je uvedeno doporučení pro
MZ ČR i pro IPVZ nechat systém opravit a provést certifikaci podle zákona č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech veřejné zprávy. Uvedl, že do doby než bude provedena certifikace systém IS
ZEUS spuštěn nebude. Na to reagovala Mgr. Bílková, že v tom případě může někdo z venku IPVZ
napadnout, že byly proinvestovány finanční prostředky a vytvořeny 3 e-kurzy v nákladech cca 100 tis. na
jeden kurz, a že e-kurzy neprošly tzv. „pilotním ověřením“.
3
JUDr. Kabát (ekonomický náměstek IPVZ) sdělil, že v průběhu realizace projektů docházelo k různým
komplikacím, ale nyní je potřeba se soustředit na zdárné dokončení projektů, které nebude jednoduché.
Sdělil, že je nutné v součinnosti IPVZ a MZ ČR doladit administrativní záležitosti, aby Projekty plně obstály
před MPSV či dalšími audity.
Obecně se účastníci shodli na dynamickém rozvoji projektů v průběhu roku 2012 s cílem dosáhnout
splnění MI. S tím jsou spojené i některé problémy, zejména pak finanční potíže při absenci
zálohového financování a nejasnosti některých odborných daňových a dalších záležitostí, které
mají vliv na celkovou administraci a vyúčtování projektů. Personální obměny komplikovaly projekty
prakticky po celou dobu realizace. V projektech pak mj. chyběla i větší právní podpora a účast
specialistů na problematiku soutěžního práva a zadávání veřejných zakázek
3. Prodloužení projektů
JUDr. Janda informoval, že 27.2.2013 proběhne na MZ ČR jednání u pana náměstka ministra zdravotnictví
MUDr. Ferdinanda Poláka ohledně případného prodlužování projektů na MPSV s ředitelem evropských
fondů. Výstup z jednání bude ihned projednán ještě téhož dne na Řídícím výboru projektů (ŘV).
Ing. Šounová k tomu doplnila, že prodloužení projektů závisí na vyjednání (náměstek Polák) výjimky, která
by se týkala financování realizačního týmu pro zdárné dokončení projektů. Projekty lze prodloužit, ale bez
navýšení finančních prostředků na náklady realizačního týmu. Zdůraznila, že je potřeba promyslet a
připravit návrhy na personální zajištění v případě prodloužení projektů. Dále Ing. Šounová hovořila o
smluvním ujednání mezi GD a MZ ČR a o tom, že ještě nebyla řešena otázka, jakým způsobem se bude
postupovat v době po skončení projektů, tj. po 30.4. 2013. Uvedla, že oddělení VZV4 30.4.2013 končí
v rámci smluvní ujednání. Náměstek IPVZ JUDr. Kabát sdělil, že činnost IPVZ bude pokračovat a otázka
zapojení pracovníků IPVZ po skončení projektu bude řešena v rámci managementu IPVZ.
Účastníci se závěrem shodli na dalším jednání spolu s dodáním základních podkladů a údajů pro
rozhodování o případném prodloužení projektů.
Ing. Šounová poděkovala Mgr. Bílkové za samostatně a dobře odvedenou práci v aktivitě A2.
Různé
Zástupci MZ ČR a GD se shodli na tom, že závěrečné aktivity publicity, vyplývající ze zadání projektů
proběhnou v druhé polovině dubna 2013 v jeden den - dopoledne proběhnou dva workshopy („Vzdělávání
lékařů“ + „Vzdělávání nelékařů“) a odpoledne závěrečná konference. Termín akce bude upřesněn dle
časových možností vedení MZ ČR a dalších účastníků v rámci jednání Řídícího výboru. Závěrečné akce
proběhnou v souladu se zadáním, včetně účasti novinářů, ale bez samostatné tiskové konference (pouze
s tiskovou zprávou a standardní mediální prezentací).
Účastníci se v závěru III. Workshopu opakovaně shodli na společné vůli zdárně dokončit oba
vzdělávací projekty, včetně závěrečné administrace.
Ve spolupráci s týmem VZV4 MZ ČR zpracoval
Ing. Zdeněk Duspiva, manažer publicity projektů
Praha - únor 2013
4
FOTODOKUMENTACE
5
Download

III. Workshop - závěrečná zpráva.pdf