LET'S DO IT
VAREŠ
IZVJEŠTAJ
sa akcije provedene 09.09.2012.god. na području sela Mir lokacija „Zabrijeg“ u
trajanju od 12h do 15h.
Prisutni:
1. Katarina Gavran
2. Goran Grabovac
3. Jozo Matošević
4. Ivan Dusper
5. Katarina Pagon
6. Frano Radoš
7. Marko Miočević
11h - Članovi lokalnog tima Katarina Gavran i Velimir Gavran odlaze na selo
Mir gdje ih dočekuju volonteri.
12h – 13h čišćenje divlje deponije „Zabrijeg“
13h – 13:30h pauza za okrijepu
13h – 14h
izvlačenje vreća
14h – 15h
odvoz vreća na lokaciju za pristup kamiona za utovar
Utrošeno je 60 vreća
15h – 15:15h članovi lokalnog tima odlaze na lokaciju B.Borja gdje ih dočekuju
volonteri
1. Sanel Jozeljić
2. Edin Kapetanović
3. Jelena Kuhač – Odenwald
4. Admir Čizmo
5. Lena Leka
6. Emir Likić
7. Martina Dužnović
8. Merisa Hošbo – član Crvenog križa
Volonteri su čistili na području mirske krivine, putnu komunikaciju do B.Borja i
izletište „Vrijesje“
Utrošeno je 80 vreća
15:30h volonteri B.Borja i lokalni tim odlaze na lokaciju Tisovci divlja deponija
„Podbrijeg“ gdje su čistili volonteri
1. Ana Mirčić
2. Vedran Malbašić
3. Stanko Malbašić
4. Goran Riđić
5. Ognjen Riđić
6. Zerina Ključanin
7. Klaudija Klarić
8. Goran Bogeljić
9. Mario Bogeljić
10. Jasna Mirčić
Volonteri su čistili na području Pržići – Kolonije prema Tisovcima i divlju
deponiju „Podbrijeg“
Utrošeno je 85 vreća.
16h oba tima volontera i lokalni tim odlaze u Dom kulture MZ Pržići na ručak i
okrijepu , koji su pripremili mještani MZ Pržići
1. Željko Mirčić
2. Vesna Malbašić
3. Jasna Mirčić
4. Fabijan Malbašić
Prevoz volontera je obezbjeđen od strane
1. Emir Likić – VW - kombi
2. Jelena Kuhač - Odenwald – VW -kombi
3. Velimir Gavran – Pajero - Jeep
Download

Izvještaj radne grupe Mir-B.Borje