Gornje toplotne moći drveta i kore
Vrsta drveta
Bukva
Hrast
Crna topola
Smrča
Jela
Bor
Gornja toplotna moć (MJ/kg)
Drvo
18,82
18,36
17,26
19,66
19,46
21,21
Kora
18,00
19,70
18,00
21,20
21,00
20,62
Zapreminska masa
(kg/m3)
Drvo
Kora
680
580
650
425
410
412
430
340
410
460
580
300
Materijal preuzet iz knjige „POTENCIJALI I MOGUĆNOSTI BRIKETIRANJA I
PELETIRANJA OTPADNE BIOMASE NA TERITORIJI
POKRAJINE VOJVODINE”, Univerziteta u Novom Sadu
Download

Gornje toplotne moći drveta i kore Materijal preuzet iz knjige