PROJEKAT MENTALNOG ZDRAVLJA U BOSNI I HERCEGOVINI
Danijela Ozme 12, 71000 Sarajevo, Tel. 033 262 265, Fax. 033 260 617/ Sime Matavulja bb, 78000 Banja Luka, Tel. 051 230 252, Fax. 051 230 252
Federalno ministarstvo zdravstva i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u okviru
„Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“, finansiranog od strane Švicarske agencije za razvoj
i saradnju (SDC) raspisuju
JAVNI POZIV
za finansiranje/sufinansiranje istraživačkih projekata iz oblasti mentalnog zdravlja u zajednici u 2011.
godini
iz budžeta „Projekta mentalnog zdravlja u BiH“, finansiranog sredstvima Švicarske agencije za razvoj i
saradnju (SDC)
„Projekat mentalnog zdravlja u BiH“ ima za cilj unapređenje mentalnog zdravlja sveukupne populacije,
kao i sposobnosti kreatora politika i odgovornih institucija u postizanju evropskih standarda u zaštiti
mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini. Shema dodjela malih grantova za istraživačke projekte u
oblasti mentalnog zdravlja u zajednici osmišljena je kao jedna od aktivnosti kroz koju de biti realizirovan
specifični cilj Projekta a koji se odnosi na poboljšan pristup uslugama i unapređenje kvaliteta usluga
zaštite mentalnog zdravlja u zajednici.
Shema malih grantova za istraživačke projekte nudi mogudnost sprovođenja istraživačkih projekata na
bilo koju temu koja se odnosi na oblast mentalnog zdravlja u zajednici. Prednost pri odabiru de se dati
istraživačkim projektima koji pružaju najvedu praktičnu upotrebljivost.
Shema malih grantova je namijenjena Centrima za mentalno zdravlje.
I.
Predmet ovog javnog poziva je dodjela malih grantova za istraživačke projekte u maksimalnom
iznosu od 10.000,00 KM po istraživačkom projektu. Ukupno je predviđena dodjela šest grantova
u toku 2011, pri čemu de dodijeljena sredstva biti jednako raspoređena između Republike Srpske
i Federacije Bosne i Hercegovine (po tri ukupno za svaki entitet).
II.
Prijava za finansiranje/sufinasiranje istraživačkih projekata iz oblasti mentalnog zdravlja u
zajedinici se popunjava na odgovarajudem obrascu, koji se može preuzeti na web stranici
www.mentalnozdravlje.ba ili dobiti po upitu.
Swiss Agency for Development and Cooperation
Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini je podržan od Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC)
III.
Uz popunjenu prijavu podnosilac zahtjeva dužan je priložiti svu neophodnu dokumentaciju
navedenu u tekstu Javnog poziva.
IV.
Prijava na ovaj javni poziv treba da sadrži sljedede:
a. Opis centra za mentalno zdravlje, uključujudi:
-
godina osnivanja,
-
broj i sastav multidisciplinarnog tima/timova,
-
veličina populacije koju pokriva,
-
ranije iskustvo u implementaciji projekata u mentalnom zdravlju.
b. Opis projekta (u skladu sa uputama datim u Prijavnom obrascu)
c. Listu partnerskih ogranizacija
d. Vremenski okvir sprovođenja istraživačkih aktivnosti
e. Detaljan budžet
f. Kratke biografije istraživača koji de biti uključeni u projekat .
V.
Prijavu sa svim prilozima potrebno je dostaviti u dva istovjetna primjerka na adresu – Projekat
mentalnog zdravlja u BiH, Danijela Ozme 12, 71000 Sarajevo sa obaveznom napomenom: za
Javni poziv.
VI.
Krajnji rok za dostavljanje prijava je 15.02. 2011. godine.
VII.
Prijave uz koje nije dostavljena sva tražena dokumentacija, kao i prijave koje nisu dostavljene u
propisanom roku nede biti razmatrane.
VIII.
Rezultati Javnog poziva bide objavljeni na web stranici www.mentalnozdravlje.ba do 01.03.2011 i
dostavljeni poštom svim podnosiocima zahtjeva.
IX.
Svi podnosioci zahtjeva na Javni poziv kojima sredstva budu odobrena, obavezni su nakon
sprovedenog istraživanja Projektu mentalnog zdravlja u BiH dostaviti istraživački izvještaj, kao i
detaljan izvještaj o utrošku odobrenih sredstava, sa kompletnom pripadajudom dokumentacijom,
u skladu sa procedurama koje de biti definisane ugovorom o dodjeli granta.
Download

projekat mentalnog zdravlja u bosni i hercegovini