BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
JU MJEŠOVITA SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
T U Z L A
Djel.broj : 271-1/2015
Tuzla, 22.01.2015.godine
Pitanja za stručni ispit za stručno zvanje
TEHNIČAR RAČUNARSTVA
Ul. Muhameda Hevaija Uskufija br.2, 75 000 Tuzla
Tel/Fax : +387 35 281-167
E – mail : [email protected]
www.etstuzla.edu.ba
1
Sadržaj
Pitanja za stručni ispit iz predmeta Programiranje ............................................................................. 2
Pitanja za stručni ispit iz predmeta Web Programiranje .................................................................. 28
Pitanja za stručni ispit iz predmeta Digitalna tehnika ....................................................................... 44
Pitanja za stručni ispit iz predmete Mikroračunari ........................................................................... 49
Pitanja za stručni ispit iz predmeta Programiranje
Red.
br.
-
Pitanje
1.
-
U sljededu tabelu popuni osnovne tipove podataka programskog jezika C.
Naziv
Opis
Broj Bajta
int
Cjelobrojni tip
2-4b
float
Realni tip
4b
char
Znakovni tip
1B
2.
-
Zaokruži tačno ispisana imena varijabli C programskog jezika.
Ime varijable
Zaokruži tačan odgovor
A
DA
NE
4T
DA
NE
Treci_3
DA
NE
_1
DA
NE
Int
DA
NE
int
DA
NE
Obim@
DA
NE
Prvi razred
DA
NE
Poveži pojam sa simbolom
a. Početak
b. Obrada
c. Uslovno grananje
3.
-
4.
-
Odgovor
Šta predstavlja sljededa algoritamska struktura (zaokruži tačan odgovor)?
a.
b.
c.
A☐
B☐
C☐
Jednostruki izbor
Programsku petlja while
Linijsku strukturu
2
5.
-
Algoritamska struktura sa slike se u programskom jeziku C predstavlja naredbom (zaokruži
tačan odgovor)
a. int main()
b. if
c. #include
d. do-while
6.
-
Algoritamska struktura sa slike se u programskom jeziku C predstavlja naredbom (zaokruži
tačan odgovor)
NE
a.
b.
c.
d.
7.
-
8.
-
9.
-
DA
Uslov
for
if
#include
if-else
Naredbe2
Naredbe1
A☐
B☐
C☐
D☐
A☐
B☐
C☐
D☐
Naredbe
Direktiva #include<iostream.h> omogudava upotrebu sljededih funkcija: (zaokruži tačne
odgovore)
a. cin
b. sqrt
c. sin
d. cos
e. cout
Pored operatora napiši šta on predstavlja.
operator
Značenje
++
inkrementT
>=
Vede ili jednako
&&
Logičko AND
||
Logičko OR
!
Negacija (NOT)
%
modul
==
Jednako (poređenje)
=
Jednako (dodjeljivanje)
Algoritamska struktura sa slike se u programskom jeziku C predstavlja naredbom (zaokruži
tačan odgovor)
a. int main()
b. do-while
c. #include
d. for
3
A☐
B☐
C☐
D☐
E☐
A☐
B☐
C☐
D☐
10.
-
Šta de biti rezultat sljededeg programskog koda?
int counter;
counter=5;
while (counter > 0)
{
counter--;
}
cout << "Counter is OutPut: " << counter;
Counter is OutPut 0
11.
1
12.
-
Nabroj barem tri programska jezika III generacije?
a. _____BASIC
b. _____FORTRAN
c. _____COBOL
d. _____C,C++, PASCAL, ALGOL
Poredaj po hronologiji redosljed izvršavanja programske petlje for u programskom jeziku C.
Korak
Akcija
Inicijalizacija
Provjera uslova (Ako je DA onda idi na
sljededi korak a ako je NE onda kraj
programske petlje)
Naredbe u tijelu petlje
13
-
Upiši redni broj koraka od 1 do 4
4
1
2
3
Deklariši niz cijelih brojeva 10 elemenata pod imenom NizC. Petom elementu niza dodijeli
vrijednost 4
int NizC[10];
NizC[4]=4;
14
-
Direktiva freopen("datoteka.txt", "r", stdin); radi sljedede:
a.
b.
c.
d.
15
-
Preusmjerava standardni ulaz na datoteku datoteka.txt
Preusmjerava standardni izlaz na datoteku datoteka.txt
Preusmjerava standardni izlaz na printer
Kreira datoteku datoteka.txt
A☐
B☐
C☐
D☐
Direktiva freopen("datoteka.txt", "w", stdiout); radi sljedede (zaokruži tačne odgovore):
a.
b.
c.
d.
Preusmjerava standardni ulaz na datoteku datoteka.txt
Preusmjerava standardni izlaz na datoteku datoteka.txt
Preusmjerava standardni izlaz na printer
Kreira datoteku datoteka.txt ako ona ne postoji.
4
A☐
B☐
C☐
D☐
16.
-
Neka je deklarisan dvodimenzionalni niz A naredbom
int A[4][4];
i neka su u niz učitani podaci kao u tabeli.
1
2
3
4
11 12 13 14
21 22 23 24
31 32 33 32
Ako želimo ispisati vrijednost elementa niza koji se nalazi u drugom redu i tredoj
koloni (13), odaberite tačnu naredbu ispisa podataka:
A)
B)
C)
D)
17.
-
A☐
B☐
C☐
D☐
cout << A[2][3];
cout << A[1][3];
cout << A[1][2];
cout << A[3][2];
Ako su zadani nizovi A i B, oba dimenzije nxm, njihov zbir A + B je novi niz C,
dimenzija nxm, čiji su elementi izračunati sabiranjem odgovarajudih elemenata
nizova A i B. Izaberi naredbu koju treba ubaciti u okvir kako bi se izračunale
vrijednosti elemenata rezultujudeg niza C.
for (i=0; i<n; i++)
for (j=0; j<m; i++)
18.
-
A☐
B☐
C☐
D☐
A) C[i][j] = A[i][j] + B[j][i];
B) C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
C) C[i][j] = A[i-1][j-1] + B[i-1][j-1];
D) C[i][j] = A[i][j] + B[j][k];
Odaberi tačan iskaz:
A)
B)
C)
D)
19.
-
Matrica je simetrična ako su svi njeni elementi ispod glavne dijagonale 0.
Matrica je simetrična ako su elementi zamijenili redove i kolone.
Matrica je simetrična ako su svi njeni elementi iznad glavne dijagonale 0.
Matrica je simetrična ako su njeni elementi sa gornje i donje strane glavne
dijagonale identični.
Odaberi tačnu definiciju strukture kompleksniBroj koja ima dva člana koji su realni
brojevi (realni, imaginarni)
A) Struct kompleksniBroj
{ float realni, imaginarni
};
B) struc kompleksniBroj
{ float realni, imaginarni;
};
C) struct kompleksniBroj
{ float realni, imaginarni;
};
D) struct kompleksniBroj
{ float realni, imaginarni
};
5
A☐
B☐
C☐
D☐
A☐
B☐
C☐
D☐
20.
-
Ako je promjenljiva ptNum deklarisana kao pokazivač na cjelobrojnu promjenljivu, a
m kao cjelobrojna promjenljiva, te ako je zadata naredba:
ptNum = &m;
Koja promjenljiva de se promijeniti? Upisati ime, adresu i vrijednost te promjenljive
nakon izvršavanja prethodne naredbe.
promjenljiva m
promjenljiva ptNum
adresa 8096
adresa 500
Rješenje:
promjenljiva __________
adresa __________
21.
-
Nacrtaj kako izgleda dvostruko povezana lista
Rješenje:
22.
-
Napisati naredbu deklaracije pokazivača zadnji, tako da se isti može korisiti za dodjelu
adrese čvora povezane liste čiji čvorovi su tipa strukture Datum.
Rješenje:
23.
-
UML dijagram klase sastoji se od tri dijela, u kojima određujemo
A)
B)
C)
D)
24.
-
Naziv klase, listu privatnih i listu javnih članica klase
Naziv klase, listu getters i listu setters metoda klase
Naziv klase, naziv header i naziv source datoteke
Naziv klase, listu atributa i listu metoda klase
A☐
B☐
C☐
D☐
Obilježi službenu riječ programskog jezika C++ kojom započinje deklaracija klase
A)
B)
C)
D)
A☐
B☐
C☐
D☐
Klasse
class
Public
public
6
25.
-
Na slici je UML dijagram jedne klase.
Article
name String;
contents String;
pageName String;
String getName();
void setName(newName String);
String getContents();
void setContents (newContents String);
Ako atributima name, contents i pageName treba biti mogude pristupati izvan klase,
onda su oni:
A)
B)
C)
D)
26.
-
Javni atributi, a deklarišemo ih iza službene riječi public
Privatni atributi, a deklarišemo ih iza službene riječi private
Privatni atributi, a deklarišemo ih iza službene riječi public
Javni atributi, a deklarišemo ih iza službene riječi private
A☐
B☐
C☐
D☐
Ako je deklarisan niz struktura Ucenik ucenici*30+, odabrati tačan izraz za pristup
elementima niza:
A) Ucenik [i].prezime;
B) ucenici[i].prezime ;
C) Ucenik ucenici .prezime
A☐
B☐
C☐
27.
-
Poveži pojmove tako da upišeš odgovarajude slovo pored naredbe.
a) Deklaracija pokazivača
____ z=x*y;
b) Dereferenciranje
____ int*x_ptr;
c) operacija množenja
____ y=*x_ptr;
28.
-
Postavi odgovarajudi znak = ili ≠ između izraza
niz_ptr
niz[0]
(*niz_ptr)+1
niz[1]
(*niz_ptr)+1
niz[0]+1
Neka je data tipična struktura koju koristimo u povezanoj listi
struct cvor {
char ime [20];
int godine;
float visina;
cvor *sljedeci ;};
kako glasi naredba kojom se rezerviše memorija za novi čvor.
Rješenje:
29.
-
30.
-
Ukoliko imamo praznu povezanu listu tj. bez čvorova, naredba za dodjelu adrese
novog čvora pointeru start_ptr je :
A) if (start_ptr==NULL) start_ptr=novi;
B) if (start_ptr=NULL) start_ptr= *novi;
C) if (start_ptr! =NULL) start_ptr= novi;
7
A☐
B☐
C☐
31.
-
Koju vrijednost sadrži pokazivač zadnjeg čvoru u jednostruko povezanoj listi?
A) adresu start_ptr
B) NULL
C) adresu novog čvora
32.
-
Da bi se moglo izvršiti množenje dvije matrice :
A) matrica A mora da ima onoliko redova koliko i matrica B
B) matrica A mora da ima onoliko kolona koliko matrica B ima redova
C) matrice A i B moraju biti istih dimenzija
33.
-
Službena riječ programskog jezika C++ kojim započinje deklaracija klase
A) declare
B) class
C) public
D) struct
A☐
B☐
C☐
A☐
B☐
C☐
A☐
B☐
C☐
D☐
A☐
B☐
C☐
34.
-
Operator tačka se koristi za pristup
A) privatnim članovima klase
B) metodama klase
C) javnim članovima klase
35.
-
Ako trebamo objekat klase Tacka, i odredili smo da je ime tog objekta t, ispravna
naredba deklaracije objekta date klase je
A) t Tacka;
B) tacka t;
C) Tacka T;
D) Tacka t;
A☐
B☐
C☐
D☐
Naslov forme se zadaje upotrebom (zaokružiti tačan odgovor):
a. metode Text
b. metode Name
c. svojstva Name
d. svojstva Text
A☐
B☐
C☐
D☐
37.
-
Koji se od navedenih događaja forme prvi dešava pri kreiranju forme (zaokružiti tačan
odgovor):
a. Activated
b. GotFocus
c. Load
d. Show
A☐
B☐
C☐
D☐
38.
-
Za prikaz slike na windows formi koristi se kontrola (zaokružiti tačan odgovor):
a. Picture
b. Image
c. PictureBox
d. Label
36.
-
8
A☐
B☐
C☐
D☐
39.
-
Da bi provjerili da li je CheckBox kontrola selektovana ili nije koristi se (zaokružiti tačan
odgovor) :
a.
b.
c.
d.
metoda Selected
svojstvo Checked
metoda Checked
svojstvo IsSelected
A☐
B☐
C☐
D☐
40.
-
Ako se više radio button_a doda u grupu radio dugmadi tada (zaokružiti tačan odgovor) :
a. u jednom trenutku može biti selektovano samo jedno radio dugme
b. u jednom trenutku može biti selektovano najviše 3 radio dugmeta
c. u jednom trenutku mogu biti selektovana sva radio dugmad
d. ne može biti selektovano ni jedno radio dugme
A☐
B☐
C☐
D☐
41.
-
Izborom nove stavke u ComboBox kontroli generiše se događaj (zaokružiti tačan odgovor):
a. SelectedChanged
b. ItemChanged
c. SelectedIndexChanged
A☐
B☐
C☐
42.
-
Osnova .NET platforme je:
a. COM
b. ODBC
c. FRAMEWORK
d. DCOM
A☐
B☐
C☐
D☐
43.
-
Atribut Data Source u konekcionom stringu definiše(zaokružiti tačan odgovor):
a. database server sa kojim se uspostavlja konekcija
b. tabelu u bazi sa kojom se uspostavlja konekcija
c. bazu podataka sa kojom se uspostavlja konekcija
d. polje na koje se veže kontrola
A☐
B☐
C☒
D☐
44.
-
Da bi se koristio SQL Server.NET provider potrebno je ukjučiti prostor imena(zaokružiti
tačan odgovor) :
a. System.Data.SqlTypes
b. System.DataSqlServer
c. System.Data.SqlClient
A☐
B☐
C☐
D☐
45.
-
Za objekat button1 iz klase Button kreiran je sljededi kod. Šta on radi I na koji događaj.
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show("Moja prva Windows aplikacija");
}
46.
-
Prilikom konvertije stringa u integer metodom Convert.ToInt32 dobije se integer koji zauzima
a. 2 Bajta
b. 4 Bajta
c. 8 Bajta
d. 6 Bajta
9
A☐
B☐
C☐
D☐
47.
-
Windows Service je:
a. Windows aplikacija koja se izvršava u pozadini
b. Windows aplikacija koja se izvršava u komandnoj liniji
c. Web aplikacija
d. Klasična windows aplikacija
48.
-
Kordinatni system windows forme je definisan na sljededi način:
a. Koordinatni početak je u donjem lijevom uglu, x se povedava pomijeranjem na desno
a y se povedava sa pomijeranjem na gore
b. Koordinatni početak je u centru forme I ekvivalentan je klasičnom koordinatnom
sistemu.
c. Koordinatni početak je u gornjem lijevom uglu, x se povedava pomijeranjem na
desno a y se povedava sa pomijeranjem na dole
d. Koordinatni početak je u gornjem lijevom uglu, x se povedava pomijeranjem na
desno a y se smanjuje sa pomijeranjem na dole
49.
-
Položaj objekta na formi je definisan svojstvima (zaokruži tačne odgovore)
a. Left
b. Top
c. Heigt
d. Width
50.
-
Da bi se “uhvatila greška” koristi se direktiva
a.
b.
c.
A☐
B☐
C☐
D☐
A☐
B☐
C☐
D☐
A☐
B☐
C☐
D☐
A☐
B☐
C☐
try finaly
try catch
try exception
10
51
-
Dijagramom toka predstaviti algoritam za računanje proizvoda prirodnih brojeva od 3 do N
(N>3) upotrebom programske petlje kod koje se uslov ispituje na početku (while)?
52
-
Šta de biti rezultat sljededeg programa?
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int i, S=10;
for (i=1;i<3;i++)
S=S+i;
cout<<"S="<<S<<endl;
return 0;
}
Izgled ekrana:
11
53.
-
Ugao se smatra oštrim uglom ukoliko je manji od 90 stepeni, pravim ako je jednak 90
stepeni i tupim ako je vedi od 90 stepeni.Napisati C++ programski odječak koji na osnovu
unešenog ugla na ekranu ispisuje kojeg je on tipa (“Oštri”, “Tupi” ili “Pravi”) . Koristiti
naredbu višestrukog izbora if-else-if-else.Varijablu za vrijednost ugla nazvati ugao. Ugao je
realni broj.
54.
-
Napiši koji de biti izlaz na ekranu!
Programski kod:
#include <iostream >
using namespace std;
int main()
{
int i, P=1;
for (i=1;i<3;i++)
P=P*i;
cout<<"P="<<P<<endl;
return 0;
}
Izgled ekrana:
55.
-
Napisati programsku sekvencu koja računa i ispisuje sumu ∑
Koristiti for petlju (obrati pažnju na tipove podataka). Koristiti varijable S,i ,n
12
.
56.
-
Date su realne varijable a, b, c. Varijable a i b se unose sa tastature. Računati c po formuli
√
samo ako su i a i b vedi od nule. Napisati C++ programski odsječak za datu
situaciju. Podrazumijeva se da su uključene bibilioteke math.h i iostream. Koristiti funkcije
sqrt i pow
57.
-
Napisati C programski odsječak koji računa apsolutnu vrijednost realnog broja!
Primjer:Apsolutna vrijednost broja 8 je 8, a apsolutna vrijednost broja -8 je 8. Koristiti
varijablu pod imenom broj
58.
-
Napiši C programski kod koji pomodu while programske petlje računa sumu
∑
. n je vrijednost koja se unosi sa tastature. Izračunata
vrijednost se ispisuje na ekranu. Koristiti varijable S,i,n
13
59
-
Dat je niz od 5 elemenata cijelih brojeva pod imenom X. Napisati program koji omogudava
unos elemenata sa tastature a zatim ipisuje elemente niza od zadnjeg elementa ka prvom.
Izgled ekrana:
60
-
Unijeti n vrijednosti kapciteta kondenzatora u niz C (n<=100). Maksimalan broj
kondenzatora je 100. Pronadi ukupni kapacitet. Vrijednost kapaciteta je u mikrofaradima.
Koristiti for petlju.
Izgled ekrana:
14
61
-
Napiši c++ program koji de u varijabli tipa string pod imenom cStr izbrojati koliko puta se
pojavljuje znak @. Za broj znakova koristiti varijablu int br_z.
62.
-
Ako je učitana data matrica, šta de ispisati slijededi kod
2 5 1
3 3 3
7 3 9
A)
B)
C)
D)
for(i=0;i<3;i++)
{
for(j=0;j<3;j++)
if (a[i][j]%2==0)
cout <<i<<”,”<<j<<endl;
}
A☐
B☐
C☐
D☐
251333739
2
1,1
0,0
15
63.
-
Neka je deklarisana matrica A kao u naredbi koja slijedi
int A[30][15];
Neka je potrebno formirati nove nizove u koje de se upisati zbir elemenata redova
niza A (niz SR) i zbir elementa kolona niza A (niz SK).
Npr
SK
1
2
3
6
4
5
6
15
7
8
9
24
12 15 18
SR
Odaberite ispravnu naredbu deklaracije nizova SR i SK.
A)
B)
C)
D)
64.
-
A☐
B☐
C☐
D☐
int SR[30], SK[15];
int SR[30], SK[30];
int SR[15], SK[15];
int SR[15], SK[30];
Neka je definisana struktura Vrijeme kako slijedi
Napisati prototip (deklaraciju) funkcije koja se koristi za učitavanje promjenljive tipa
strukture Vrijeme. Funkcija učitava elemente strukture Vrijeme i vrada promjenljivu
tipa Vrijeme. Neka se funkcija zove ucitajVrijeme.
Rješenje:
65.
-
Potrebno je definisati strukturu Cvor koja de se koristiti kao čvor jednostruko
povezane liste. Informacioni dio čvora sadrži samo jedan element povrsina realnog
tipa.
Rješenje:
16
66.
-
Potrebno je napraviti klasu kvadrat koja ima:
- jedan privatan atribut (stranicu a ),
- privatne metode za računanje obima i površine.
- javne metode: konstruktor, metoda za čitanje stranice, postavljanje stranice,
za čitanje obima i čitanje površine
Pogledaj ponuđene deklaracije klase i izaberi ispravnu.
67.
-
A)
B)
C
D
A☐
B☐
C☐
D☐
Neka je deklarisana metoda setA:
public:
void setA(int aa);
Odaberi iskaz koji opisuje metodu setA.
A) Privatna metoda setA vrada cjelobrojnu vrijednost. Argument metode je
cjelobrojna vrijednost određena parametrom aa.
B) Privatna metoda setA ne vrada nikakvu vrijednost. Argument metode je
cjelobrojna vrijednost određena parametrom aa.
C) Javna metoda setA vrada cjelobrojnu vrijednost. Argument metode je cjelobrojna
vrijednost određena parametrom aa.
D) Javna metoda setA ne vrada nikakvu vrijednost. Argument metode je cjelobrojna
vrijednost određena parametrom aa.
17
A☐
B☐
C☐
D☐
68.
-
Napisati naredbu kojom deklarišemo strukturu Ucenik koja ima 3 elementa
Prezime, Ime tipa string i broj tipa cijeli broj.
Rješenje:
69.
-
Deklarisati strukturu Datum sa članovima dan, mjesec i godina koji su tipa int, a zatim
i strukturu osoba sa članovima ime prezime koji su tipa niz karaktera od 15
elemenata, te rodjendan koji je tipa strukture Datum.
Rješenje:
70.
-
Napistai naredbe deklaracije cjelobrojne promjenljive A, pokazivača pA na tu
promjenljivu A te pokazivača pB na cjelobrojnu promjenljivu.
71.
-
Napisati segment koda koji ispisuje elemente na glavnoj dijagonali matrice X[10][10].
Rješenje:
72.
-
Sumu elemenata ispod glavne dijagonale matrice X*N+*N+ nalazimo pomodu
A) for (i=0;i<N;i++) suma+=X[i][N-i-1];
B) for (i=0;i<N;i++)
for (j=0;j<N;j++) {
if( i<j )
suma+=X[i][j];}
C) for (i=0;i<N;i++)
for (j=0;j<N;j++) {
if( i>j )
suma+=X[i][j];}
18
A☐
B☐
C☐
73.
-
Na formi se nalaze dva objekta iz klase TextBox sa imenima textBox1 I textBox2. Na formi je
i dugme button1. Na događaj “Klik” dugmeta zamijeniti tekstualni sadržaj tekst boksova.
Prototip funkcije je private void button1_Click(object sender, EventArgs e) . Kao pomodnu varijablu
koristiti varijablu s
74.
-
75.
-
C#
Na formi se nalaze tri objekta iz klase TextBox sa imenima txtBr1,txtBr2 i txtRez.
Predpostavka da se u txtBr1 I txtBr2 upisuju cifre (broj). Na formi je i dugme button1. Na
događaj “click” dugmeta u txtRez upisati zbir sadržaja txtBr1 itxtBr2. Sadržaj txtBr1 i txtBr2
prvo konvertovati u double, sabrati a zatim rezultat konvertovati u string. Za rezultat
sabiranja koristiti vartijablu rez tipa double
Prototip funkcije je private void button1_Click(object sender, EventArgs e) .
txtRecenica i txtRijec su objekti klase TextBox. Šta predstavlja sljededi programski kod u C#?
if (txtRecenica.Text.Contains(txtRijec.Text))
MessageBox.Show("OK");
a.
b.
c.
Na ekranu se pojavljuje MessageBox sa sadržajem OK ako sadržaj txtRijec postoji
u txtRecenica
Na ekranu se pojavljuje MessageBox sa sadržajem OK ako sadržaj txtRijec ne
postoji u txtRecenica
Na ekranu se pojavljuje MessageBox sa sadržajem OK ako je sadržaj txtRijec
jednak sadržaju txtRecenica
19
A☐
B☐
C☐
76.
-
txtRecenica i txtRijec su objekti klase TextBox. Šta predstavlja sljededi programski kod u C#?
if (!txtRecenica.Text.Contains(txtRijec.Text))
MessageBox.Show("OK");
a.
b.
c.
77.
-
Dat je string pod imenom cStr. Potrebno mu je pronadi dužinu koju treba dodijeliti varijabli
Duz tipa int. To se radi na sljededi način:
a.
b.
c.
d.
78.
-
Duz=cStr.Length();
Duz=len(cStr);
Duz=length(cStr);
Length(cStr,Duz);
SQL naredba “SELECT * FROM tblUcenik ORDER BY Prezime DESC” radi sljedede:
a.
b.
c.
79
-
Na ekranu se pojavljuje MessageBox sa sadržajem OK ako sadržaj txtRijec postoji
u txtRecenica
Na ekranu se pojavljuje MessageBox sa sadržajem OK ako sadržaj txtRijec ne
postoji u txtRecenica
Na ekranu se pojavljuje MessageBox sa sadržajem OK ako je sadržaj txtRijec
jednak sadržaju txtRecenica
Preuzima sve slogove iz tabele tblUcenik i sortira ih po prezimenu od A do Z
Preuzima sve slogove iz tabele tblUcenik i sortira ih po prezimenu od Z prema A
Preuzima sve slogove iz tabele tblUcenik i ne vrši sortiranje
Pronadi ukupni otpor n paralelno vezanih otpornika. N se unosi pomodu tastature.
Vrijednost otpora otpornika je u omima i unosi se sa tastature. Koristiti for petlju.
20
A☐
B☐
C☐
A☐
B☐
C☐
D☐
A☐
B☐
C☐
80
-
Napisati rekurzivnu funkciju koja računa
Funkcija ima prototip
. Po definiciji je
81
-
Dat je niz int X[]={3,5,6,7,0,3,5,6,7,4}. Sortirati ga selection metodom. Pomodnu varijablu
nazvati temp
21
.
82
-
83
-
Napisati funkciju koja za cijeli broj izračunava broj cifara. Prototip funkcije je
U funkciji koristiti do-while. Funkcija vrada vrijednost pomodu varijable
bc
Napisati funkciju koja za cijeli broj provjerava da li je on prost (prost br. je djeljiv samo sa 1 i
sa samim sobom). Funkcija ima prototip
i vrada 1 ako je broj prost
ili 0 ako broj nije prost. Gornja granica za ispitivanje je broj/2. Po potrebi prekinuti
izvršavanje petlje naredbom break. Funkcija vrada vrijednost pomodu varijable prost.
22
84.
-
Ako je učitana matrica kao u lijevom okviru, napisati kod koji ispisuje elemente kao u
desnom okviru.
Ulazna matrica
Rezultat pokretanja programa
2 5 1
3 3 3
7 3 9
Rješenje:
85.
-
Napisati kod za ispisivanje podataka iz povezane liste čiji čvorovi su tipa strukture:
struct Cvor
{ float povrsina;
Cvor *slijedeci;
};
Pretpostavka je da je deklarisan pointer na prvi čvor liste (start_ptr) i da je postavljen
da pokazuje na prvi čvor u listi.
Rješenje:
23
86.
-
87.
-
Neka je definisan UML dijagram klase Praznik, kao na slici:
Praznik
naziv
datum
neradniDan
opis
ispisiNaziv()
ispisiDatum()
Označi ime atributa klase
A)
B)
C)
D)
naziv
Praznik
ispisiDatum
ispisiNaziv
Označi naziv klase
A)
B)
C)
D)
naziv
Praznik
ispisiDatum
naredniDan
Označi metod klase
A) naziv
B) Praznik
C) ispisiDatum
D) naredniDan
Potrebno je napraviti klasu XYpoint prema UML dijagramu:
XYpoint
double x
double y
void setX( double xx)
void setY(double yy)
double getX()
double getY()
double distance()
Napisati c++ kod za header file klase.
Rješenje:
24
A☐
B☐
C☐
D☐
A☐
B☐
C☐
D☐
A☐
B☐
C☐
D☐
88.
-
Popuni tabelu vrijednostima koje poprimaju promjenljive a,b i ap, bp poslije
izvršenih naredbi:
Pretpostavka o adresama varijabli a:8560 , b:8564,
a
89.
-
b
ap
bp
int a=1, b=2;
ap = &a;
*ap = 100;
bp = ap;
*bp = 200;
Napiši naredbu za deklaraciju i unos 2D niza X dimenzija 3x4 i čiji su elementi cijeli
brojevi.
Rješenje:
90.
-
Napiši naredbu za formiranje elemenata matrice Z=X*Y ako su date matrice X*n+*k+ i
Y[k][m]
91.
-
Kreirati klasu Ucenik sa podacima članovima ime, prezime (niz od 10 znakova ) i
metodama ispisiIme i ispisiPrezime
Rješenje:
25
92.
-
Budi kompajler !!
Sljededi kod predstavlja kompletan source file. Vaš zadatak je da odredite da li de se
kompajlirati, ako ne , dopiši u kodu šta nedostaje. Kakav bi bio izlaz poslije
kompajliranja?
Rješenje:
Izlaz:
93
-
txtOriginal i txtUnknown su objekti klase TextBox. Šta predstavlja sljededi programski kod u
C#?
string s;
int i;
s = "";
for (i = txtOriginal.Text.Length - 1; i >= 0; i--)
s += txtOriginal.Text[i];
txtUnknown.Text = s;
a.
b.
c.
d.
94
-
U txtUnknown se upisuje pola teksta iz txtOriginal
U txtUnknown se upisuje isti tekst iz txtOriginal
U txtUnknown se upisuje obrnuti tekst iz txtOriginal
U txtUnknown se upisuju sve nule
txtBroj i txtUnknown su objekti klase TextBox. Šta predstavlja sljededi programski kod u C#?
Pretpostavka je da su txtBroj unose samo cifre.
int i,cif=0;
for (i = 0; i < txtBroj.Text.Length; i++)
{
if (Convert.ToInt16(txtBroj.Text[i].ToString()) > cif)
cif = Convert.ToInt16(txtBroj.Text[i].ToString());
}
txtUnknown.Text = Convert.ToString(cif);
a.
b.
c.
d.
A☐
B☐
C☐
D☐
U txtUnknown se upisuje pola teksta iz txtBroj
U txtUnknown se upisuje najveda cifra iz txtBroj
U txtUnknown se upisuje obrnuti tekst iz txtBroj
U txtUnknown se upisuju sve nule
26
A☐
B☐
C☐
D☐
95
-
txtBr je objekat klase TextBox. Kada de se izvršiti linija u kojoj se generiše MessageBox sa
porukom Err.
try
{
x = Convert.ToInt16(txtBr.Text);
cif = 1 / x;
}
catch
{
MessageBox.Show("Err");
}
a.
b.
c.
96
-
U txtBr je upisana nula
U txtBr su upisani ASCII karakteri koji se nemogu konvertovati u int16
U txtBr nije upisano ništa
txtBr1 je objekat klase TextBox. Sljededa funkcija koja se aktivira na događaj KeyPress radi
sljedede:
private void txtBr1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
if (!char.IsControl(e.KeyChar) && !char.IsDigit(e.KeyChar) && (e.KeyChar !=
'.'))
{
e.Handled = true;
}
if ((e.KeyChar == ',') && ((sender as TextBox).Text.IndexOf(',') > -1))
{
e.Handled = true;
}
}
a.
b.
c.
97
-
A☐
B☐
C☐
U txtBr1 je mogude upisati bilo šta
U txtBr1 je mogude upisati samo cifre od 0 do 9 i znak zarez
U txtBr1 je mogude upisati samo velika i mala slova.
Napiši SQL upit koji preuzima sva polja iz tabele “tblUcenik” I sortira redove po polju
“Prezime”
27
A☐
B☐
C☐
Pitanja za stručni ispit iz predmeta Web Programiranje
1. HTML ima značenje :
a.
b.
c.
d.
Hyper-Text Markup Language
Hyperlinks and Text Markup Language
Home Tool Markup Language
Hyper-Text Model Language
2. Izaberi odgovarajudi HTML tag za prelazak u novi red
a. <break />
b. <br />
c. <lb>
3. Koji od navedenih tagova se koristi za definisanje nebrojive liste
a.
b.
c.
d.
<dl>
<list>
<ol>
<ul>
4. Izaberi odgovarajudi HTML tag za najvedi naslov
a.
b.
c.
d.
<head>
<h1>
<h6>
<heading>
5. Koji od navenih tagova je ispravan za kreiranje linka ?
a.
b.
c.
d.
<a name=“http://www.google.com“> google </a>
<a href=“http://www.google.com“> google </a>
<a> “http://www.google.com“</a>
<a url = “http://www.google.com“> google </a>
6. Na koji od navedenih načina se ubacuje slika u HTML dokument ?
a.
b.
c.
d.
<img src=“slika.gif“/>
<img href=“slika.gif“>
<image src=“slika.gif“/>
<img>slika.gif</img>
7. Koji od navedenih tagova pripada <table> elementu ?
a.
b.
c.
d.
<th><tr><td>
<table><head><td>
<tt><body><tr>
<td><tr><tt>
28
8. Zaokruži ispravnu HTML sintaksu za ubacivanje textbox-a za unos lozinke?
a)
b)
c)
d)
<input type=“text-password“>
<textarea type=“password“>
<password type=“text“>
<input type=“password“>
9. Koji HTML tag se koristi za definisanje unutrašnjeg CSS-a ?
a. <css>
b. <script>
c. <style>
d. <css style>
10. Zaokružiti ispravnu CSS sintaksu !
a. body {color: black}
b. {body:color=black;}
c. body:color=black;
d. {body:color=black;}
11. Koje veličine u PHP-u razlikuju velika i mala slova (case-sensitive):
a)
b)
c)
d)
e)
Ključne riječi
Klase
Funkcije
Korisničke funkcije
Nazivi varijabli
12. PHP kod se piše između kojih oznaka?
a)
b)
c)
d)
<&>...</&>
<?php … ?>
<script>...</script>
<?php>...</?>
13. Sve varijable u PHP-u počinju sa :
a)
b)
c)
d)
e)
&
$
!
<>
#
14. Koji je ispravan način za kreiranje funkcije u PHP-u?
a) new_function myFunction()
b) create myFunction()
c) function myFunction()
15. Za spajanje više stringova u jedan unutar PHP-a koristi se:
29
a)
b)
c)
d)
e)
Tačka (.)
Dvotačka (:)
Tačka-zarez (;)
Plus (+)
Donja crta, underline (_)
16. U PHP-u dozvoljeno je korištenje apostrofa ( ' ' ) i navodnika ( " " ) za definisanje niza
znakova (string)
DA
NE
17. Šta de biti rezultat sljedede naredbe:
a)
b)
c)
d)
<?php $kolicina[] = 30000; ?>
Upisuje se vrijednost 30000 u početni element niza
Upisuje se vijednost 30000 u trenutno selektovani element niza
Upisuje se vrijednost 30000 u novi element na kraju niza
Naredba nije validna te se nede ni izvršiti
18. Koje su osnovne osobine GET metode unutar forme?
a.
b.
c.
d.
e.
Slanje podataka putem URL-a
Mogude je poslati neograničenu količinu podataka
Koristi se kod pretraživanja podataka
Koristi se kod upisivanja novih podataka u bazu
Mogude je poslati manju količinu podataka
19. Svaka PHP naredba se završava sa:
a) Tačka (.)
b) Dvotačka (:)
c) Tačka-zarez (;)
d) ?>
e) </php>
20. Sa DA/NE odrediti tačno ispisana imena varijabli unutar PHP-a
Ime varijable
$myVAr
#myVar
_12
$12
#var
#my-Var
$int
Tačan odgovor
21. Osnovna jedinica prijenosa podataka na mrežnom sloju je:




segment
paket
okvir
bajt
30
22. Adresa lokalne petlje (loopback adresa) na računaru sa instaliranim TCP/IP protokolom glasi:
_____._____._____._____
23. Za pronalaženje MAC adrese na osnovu poznate IP adrese koristi se protokol:





ARP
RARP
DHCP
DNS
TCP
24. Switch radi sa:



1 kolizionom i 1 broadcast domenom
1 broadcast i više kolizionih domena
1 kolizionom i više broadcast domena
25. Koji se skup mrežnih protokola koristi na Internetu?




26.
-
HTTP
DNS
TCP/IP
OSI
DBMS je skradenica za
A) Data Base Menagement Software
B) Data Basic Menager System
C) DataBase Menagement System
27.
-
A☐
B☐
C☐
Veza 1 : N znači da
A) jedan primjerak prvog entiteta može biti u vezi sa više primjeraka drugog
entiteta
B) jedan primjerak prvog entiteta može biti u vezi sa više primjeraka drugog
entiteta, a više primjeraka drugog entiteta može biti u vezi samo sa jednim
primjerkom prvog entiteta
C) jedan primjerak prvog entiteta može biti u vezi sa više primjeraka drugog
entiteta, a jedan primjerak drugog entiteta može biti u vezi samo sa jednim
primjerkom prvog entiteta
31
A☐
B☐
C☐
28.
-
“.
Naredba SELECT * FROM Film ORDER BY NazivfFilma ispisuje
A) jedinstvene vijednosti kolone NazivFilma iz tabele Film
B) sve podatke iz tabele Film sortirane u rastudem redoslijedu
C) sve podatke iz tabele Film sortirane u opadajudem redoslijedu
29.
-
Kako glasi naredba za brisanje tabele Film u bazi podataka Videoteka?
Rješenje
30.
-
Naredbom SELECT * FROM ucenik LIMIT 10,15 se prikazuju
A) zapisi od rednog broja 10 do 15
B) zapisi od rednog broja 11 do 25
C) zapisi od rednog broja 11 do 16
31.
-
Odaberi iskaz koji definiše jezik za opis podataka (DDL – Data Definition Language).
A) Naredbe DDL jezika omogudavaju pristup podacima u bazi, tj jednostavne
operacije kao što su upis, promjena, brisanje ili čitanje zapisa.
B) DDL služi za definisanje objekta baze podataka: tabela, pogleda i drugih. Tim
jezikom definišemo podatke i veze medu podacima, na logičkom nivou.
C) DDL dluži neposrednom korisniku za interaktivno pretraživanje baze.
D) DDL jezika omogudava kontrolu pristupapodacima u bazi podataka.
32.
-
A☐
B☐
C☐
D☐
A☐
B☐
C☐
D☐
Za izmjenu lozinke (password) korisnika koristi se naredba
A)
B)
C)
D)
34.
-
A
B
C
Redudantnost podataka
A) podrazumijeva validnost, tačnost, upotrebljivost i integritet povezanih podataka.
B) podrazumijeva skup osobina koje utječu na osobine baze, kao što je brzina
izvršavanja operacija obrade podataka, dostupnost podataka, racionalno
korištenje resursa sistema (procesora, memorije) itd…
C) podrazumijeva da se u neki podaci memorisani dva (ili više) puta, ili da se mogu
dobiti iz drugih podataka.
D) Podrazumijeva da su podaci u bazi podataka upisani u skladu sa osobinama
relacionog modela podataka
33.
-
A☐
B☐
C☐
D☐
A☐
B☐
C☐
D☐
ALTER PASSWORD
SET USER
SET PASSWORD FOR
ALTER USER
Ako korisnik “medo” treba imati privilegiju izmjene i umetanja podataka nad tabelom
“med”, izaberi ispravne naredbe kojima mu se to pravo dodjeljuje
A) GRANT UPDATE, DELETE ON med TO medo
B) GRANT UPDATE, DELETE TO medo ON med
C) REVOKE UPDATE, DELETE ON med FROM medo
D) GRANT ALL ON med TO medo
32
A☐
B☐
C☐
D☐
35.
-
Ako u bazi podataka postoji tabela Ucenik koja sadrži kolonu sa imenom „email“,
odaberi naredbu za izmjenu imena kolone „email“ u ime „adresa“.
A)
B)
C)
D)
ALTER TABLE Ucenik CHANGE email adresa CHAR (40)
ALTER TABLE Ucenik MODIFY email adresa CHAR (40)
MODIFY TABLE Ucenik CHANGE email adresa CHAR (40)
MODIFY TABLE Ucenik ALTER email adresa CHAR (40)
A☐
B☐
C☐
D☐
36. Napiši osnovnu strukturu HTML dokumenta. Obavezno navesti sve potrebne HTML elemente!
37. Šta de biti rezultat sljededeg HTML koda ?
<ol type=“A“ start=“3“>
<li> Jabuke </li>
<li> Kruške </li>
<li> Banane </li>
<li type=“1“> Jagode </li>
</ol>
38. Primjenom CSS svojstava definisati sljedede osobine za sve paragarafe unutar elementa sa
klasom header:
 Koristi se neki od sljededih fontova: Lucida Sans Unicode, Lucida Grande, sans-serif.
 Cjelokupan tekst unutar paragrafa je veličine 30 piksela pisan malim štampanim slovima.
 Gornja i donja margina 0 piksela, gornji padding 15 piksela.
39. Cjelokupni sadržaj dokumenta nalazi se unutar div elementa sa ID selektorom wrap. Napisati CSS
svojstva za navedeni div elemet koji de sadržaj dokumenta obostrano centrirati na sredinu
prikaza web browsera i postaviti gornju i donju marginu na 20 piksela. Cjelokupni sadržaj nema
pozadinu, ukupna širina sadržaja je 780 piksela.
40. Osobine div elementa primijeniti upotrebom id selektora „main“ sa sljededim CSS svojstvima:



Float vrijednost desno,
Širina 760 piksela, donja margina 20 piksela, ostale margine su nula.
Linkovi unutar div elementa imaju donji padding od jednog piksela, i tačkastu liniju sa
donje strane debljine jednog piksela, boje “555“.
41. Upotrebom CSS-a potrebno je primjeniti sljedede osobine na nebrojivu listu:




Lista je širine 100 piksela, nema simbol označavanja, kao ni margine, ni padding bilo koje
vrste.
Veličina fonta 20 piksela
Podebljana slova, bijele boje, bez dekoracije.
Centralno horizontalno poravnanje teksta
42. Kako glasi naredba koja uključuje PHP skriptu footer.php u web stranicu?
33
43. Napisati PHP koji de ispisati „Dobar dan!“ ukoliko je trenutno vrijeme manje od 20 sati, u
suprotnome potrebno je ispisati „Dobro veče!“.
44. Koristedi foreach petlju ispisati sve elemente niza $god_doba po jedan u svaki red. Niz sadrži
sljedede godišnja doba: Proljede, Ljeto, Jesen i Zima.
45. Koristedi sadržaj forme “forma1“ napisati PHP kod koji de prikazati sadržaj podataka sa forme u
obliku: “Dobar dan ime-sa-forme prezime-sa-forme!“.
<form name="forma1" method="post" action="obrada.php">
Ime <input type="text" name="ime">
<br>
Prezime <input type="text" name="prezime">
<br>
<input type="submit" name="slanje" value="Posalji">
</form>
46. Šta de biti rezultat sljededeg PHP kôda?
<?php
$niz_boja = array('plavo','zuto','zeleno');
echo $niz_boja[0];
echo $niz_boja[2];
$niz_boja[3]='crveno';
$niz_boja[2]='ljubicasto';
$niz_boja[7]='roza';
foreach ($niz_boja as $int_kljuc => $str_var)
echo "<br>\n" . $int_kljuc . " = " . $str_var;
?>
47. Potrebno je kreirati sesiju u PHP-u koja de postaviti varijablu oblik na kvadrat a varijablu boja na
plava a potom ispisati poruku „“Varijable sesije su postavljene na početne vrijednosti!“.
48. Odrediti adresu mreže i odgovarajudu broadcast adresu za mrežu u kojoj se nalazi IP adresa
10.54.73.19 sa subnet maskom 255.255.192.0.
Adresa mreže: ________________________
Broadcast adresa: _____________________
34
49. Odrediti adresu mreže i odgovarajudu broadcast adresu za mrežu u kojoj se nalazi IP adresa
133.12.98.42 sa subnet maskom 255.255.255.224.
Adresa mreže: _________________________
Broadcast adresa: ______________________
50. Navesti broj broadcast i kolizionih domena u mreži sa slike!
broadcast: ______
collision: ______
51.
-
Dopuni :
Primarni ključ relacije je jedna ili više ___________________________ čija vrijednost
_______________________identifikuje svaki _________________________________
52.
-
Zadani su entiteti
o Država – države u Europi
o Grad – svi gradovi sa više od 100000 stanovnika u Europi
o Glavni grad – glavni gradovi europskih država
o Jezik – svi službeni jezici u europskim državama
Odredite veze među entitetima i predstavite ih pomodu ER dijagrama
Rješenje:
35
53.
-
Želimo napraviti model podataka za videoteku i omoguditi članovima videoteke da mogu
dobiti popis filmova u kojima nastupa njihov omiljeni glumac. Odrediti vezu između
entiteta Film i Glumac i koje prepravke (dodavanje novih entiteta, dodavanje novih
svojstava postojedim entitetima) treba napraviti? (Nacrtati izmjene!)
Glumac




54.
-
Film
Id glumca
Ime i prezime
Godina rođ.
Nagrade



Šifra filma
Naziv filma
Žanr
Dat je model podataka kojeg čine tri objekta kako slijedi:
1. Konobar
2. Sto
3. Gost
Jedan konobar zadužen je za više stolova, za jedan sto samo jedan konobar. Za jednim
stolom može sjediti više gostiju, isti gost može sjediti za više stolova.
Napraviti ER dijagram za opisani model
Rješenje:
36
55.
-
Neka se u ER modelu nalazi objekat kao na slici a, a u relacionoj bazi podataka tabela kao
na slici b.
Slika a
Slika b
Šta treba odabrati da bi se promjene iz relacione baze prenijele u ER model, korištenjem
alata MySQL Worksheet Synchronize?
A)
B)
C)
D)
Izbor 2
Izbor 1
Nijedno
Oboje
Izbor 1
Izbor 2
37
A☐
B☐
C☐
D☐
56.
-
Neka u bazi podataka postoji tabela Ucenici kao na
dijagramu.
Napisati SQL naredbu koja ispisuje prezime i ime samo onih
učenika čije mjesto rođenja je „Tuzla“ a prezime počinje
slovom „A“ ili slovom „B“.
Selektovane slogove sortirati po kolonama prezime i ime
Rješenje:
38
57. Upotrebom CSS-a na nivou cjelokupnog dokumenta potrebno je definisati sljedede osobine:






Font Tahoma, Verdana, san-serif, relativne veličine 83% , boja teksta je (EEE), visina
proreda 1.7em, boja pozadine je (111).
Slika pozadine je “bg.jpg“, centrirana na vrh stranice bez ponavljanja i pomjeranja sa
scroll-om stranice.
Linkovi unutar dokumenta su boje (DCB975); bez dekoracije; bijele boje ukoliko
pozicioniramo miš iznad njih.
Najvedi naslov: font veličine 2.6em; margine nula; padding lijevi 20 a gornji 40 piksela,
desni i donji su nula.
Naslovi druge i trede veličine: font veličine 1.8em; padding nula; margine gornja i donja
nula, lijeva i desna 10 piksela.
Paragrafi, numerisane i nenumerisane liste nultog padding-a; donje margine od 20
piksela, ostale margine nula.
58. Upotrebom CSS svojstava i ID selektora hmenu definisati sljedede osobine horizontalnog
menija:
 Meni je nenumerisana horizontalna lista širine 960 piksela, svojstvom float
pozicionirana ulijevo.
 Linkovi unutar liste su veličine teksta 1.4em, boje “AAA“.
 Padding od 4 piksela.
 Desne margine od 25 piksela, ostale margine nula.
 Boja pozicioniranja mišem iznad linka je siva “EEE“, na trenutni link putem klase
“current“ definisati boju “DCB975“.
Sve navedene osobine vrijede samo za elemente unutar menija, stoga voditi računa o načinu
definisanja CSS selektora.
59. Osobine menija primijeniti upotrebom klase “vmeni“ sa sljededim CSS svojstvima:
 sve padding vrijednosti su nula; margine nula osim donje od 20 piksela.
 linkovi na elementima nenumerisane liste: boja (AAA); padding: gornji 5, desni 10, donji
5, lijevi 0 piksela, veličina fonta 1.3em;
 boja pozicioniranja mišem iznad linka nenumerisane liste je siva (EEE)
 na trenutni link putem klase “current“ definisati boju (DCB975).
Unutar klase “vmeni“ definisati i svojstva podmenija koji je nenumerisana lista unutar nenumerisane
liste sa sljededim osobinama:


Margine nula, osim lijeve od 20 piksela.
Veličina teksta linkova unutar podmenija iznosi 1em sa desnim i lijevim padding-om od 2
piksela, gornji i donji nula.
60. Koristedi HTML i inline CSS svojstva kreirati layout prikazan na slici ispod. Svi elementi su širine i
visine od 200 piksela, crvene, plave i zelene boje respektivno. Na sve elemente potrebno je
primijeniti odgovarajude position svojstvo.
39
Podrazumijeva se da se sadržaj nalazi unutar body elementa tako da nije potrebno pisati nikakav
drugi kôd osim traženog.
Crveni
Plavi
Zeleni
61. Za prikazanu formu napisati odgovarajudi PHP skriptu koja treba da provjeri da li je korisnik
upisao ispravno korisničko ime (skola) i lozinku (2015). Ako jeste postaviti vrijednost varijable
$_SESSION*'login'+ na njegovo korisničko ime, u suprotnom izbrisati je.
<form action='login.php' method='POST'>
Korisnik: <input type='text' name='user'><br/>
Lozinka: <input type='password' name='pass'><br/>
<input type='submit' value='Pošalji'><br/>
</form>
62. Upotrebom PHP-a i koristedi for petlju kreirati niz od 10 elemenata gdje de svakom elementu
niza biti pridružen faktorijel njegovog indeksa u nizu.
63. Kreirati bazu db_web na MySQL serveru (locahost, ets_user, skola123). Potrebno je definisati i
konekciju na bazu upotrebom mysql_connect funkcije čije parametre treba proslijediti preko
odgovarajudih varijabli. Ukoliko nije mogude uspostaviti konekciju na server, ispisati poruku
“Greška u spajanju na MySQL server!“.
64. Kreirati web stranicu prikazanu na slijededoj slici. Podaci tabele čitaju se sa iz tabele ucenici
unutar baze imenik sa MySQL servera (localhost) sa korisničkim imenom test i lozinkom
test123. Nazivi atributa tabele ucenici unutar baze imenik identičan je prikazanim nazivima
kolona tabele na slici. Razmak između delija tabele podesiti na 3 a rastojanje sadržaja delije od
granica delije na 2 piksela. Po prikazu tabele, obavezno osloboditi memoriju i zatvoriti konekciju.
40
65. Škola koristi adresni blok 192.168.15.0/24 . U školi se nalaze dva kabineta računara za nastavu,
jedna prostorija sa računarima za predavače i još jedna prostorija za administraciju.
U prostorijama se nalazi sljededi broj računara:

Kabinet 1
20 računara

Kabinet 2
30 računara

Prostorija za predavače 11 računara

Prostorija za administraciju
3 računara
Podijeliti mrežu na odgovarajudi broj podmreža i na osnovu izvršene podjele popuniti tabelu !!
Kabinet 1
Kabinet 2
Prostorija za pred.
Prostorija za admin.
IP adresa
podmreže
Prva host
adresa
Zadnja host
adresa
Broadcast
adresa
66. Neka je firmi dodijeljen adresni blok 172.16.44.0/23. Firma ima tri prostorije sa računarima za
koje je potrebno definisati određeni opseg adresa u različitim podmrežama.
U prostorijama se nalazi sljededi broj računara:

Prostorija A
85 računara

Prostorija B
55 računara

Prostorija C
15 računara
Podijeliti mrežu na odgovarajudi broj podmreža i na osnovu izvršene podjele popuniti tabelu !!
NAPOMENA: Kriterij podjele je potreban broj host adresa.
41
Prostorija A
Prostorija B
Prostorija C
IP adresa
podmreže
Prva host adresa
Zadnja host
adresa
Broadcast adresa
67.
-
Napisati SQL naredbu kojom se kreira tabela Glumac sa slijededim kolonama:
ID (cio broj, obavezno polje, auto increment),
Prezime (char 20)
Ime (char 20)
God_Rodj(date)
Nagrade(char 50)
Rješenje:
42
68.
-
Neka u bazi podataka postoje
tabele Ucenici i Izostanci, sa
atributima kao na dijagramu.
Napisati SQL naredbu koja
ispisuje prezime i ime učenika,
kao i podatke o svim
izostancima tog učenika (datum,
opravdano, neopravdano) ako
je zadan redni broj učenika u
dnevniku 20 (kolona
red_br_dnevnik u tabeli Ucenik).
Rješenje
69.
-
Neka u bazi podataka postoji tabela Izostanci, sa
atributima kao na dijagramu.
Napisati SQL naredbu koja ispisuje ukupan broj
opravdanih (naziv nove kolone je suma_opravdano),
ukupan broj neopravdanih (naziv nove kolone je
suma_neopravdano) i ukupan broj svih izostanaka
(naziv nove kolone je suma_ukupno) za svakog
učenika određenog njegovim jedinstvenim
identifikatorom pohranjenim u koloni ucenik_id.
Rješenje
43
Pitanja za stručni ispit iz predmeta Digitalna tehnika
1. Ako se tranzistor nalazi u području zasidenja on se ponaša kao zatvoren prekidač
NE
DA
2. Broj redova u tabeli istine ne može biti jednak broju kolona
NE
DA
3. Sklopovi koji mogu pamtiti više informacija od jednog bita zovu se brojači
NE
DA
4. Kod bistabila mogu oba tranzistora biti u zakočenju
NE
DA
5. Otporna povratna sprega kod multivibratora još se zove i pozitivna povratna sprega
NE
DA
6. Da li se demultiplekser može primijeniti i za dekodiranje
NE
DA
7. Kod EPROM memorije je mogude djelimično izmjeniti sadržaj memorije
NE
DA
8. Memorijsku deliju kod dinamičke memorije čine spregnuta induktivnost i kapacitivnost
NE
DA
9. Sklop za generisanje paritetnog bita e može izvesti i pomodu EXNILI logičkih kola.
NE
DA
10. COM port se još označava i RS232
NE
DA
11. Za 7-segmetni displej kod koga su anode spojene u jednu tačku aktivan signal na ulazma „a-g“ je logička
____ .
12. Multiplekser je sklop s kojim se podatak s ______________
ulaza i prenosi na izlaz.
13. Flash memorija spada u __________ memorije.
14. Dekoder koji ima 5 ulaza ima maksimalno _______ izlaza
15. Prstenasti bojač sa 6 flip flopova dijeli frekvenciju sa ______.
16. Reset asinhronog binarnog brojača modula 45 dolazi nakon binarne kombinacije koja je oblika
____________.
17. Da bi se invertovalo prethodno stanje na izlazu JK flip flopa na J i K ulaze treba dovesti _____ i _____.
18. Za složenu logičku funkciju sa 6 promjenljivih kombinaciona tabela ima _________ redova i minimalno
________ kolona.
19. Za složenu logičku funkciju sa 4 promjenljive u Karnoovoj mapi najviše možemo zaokružiti _____ jedinica
(e).
20. Na ulazima troulaznog NILI kola se nalaze sljededa stanja A=1; B=0 i C=1. Koje stanje na izlazu Y=____
21. Pomodu tranzistora mogude je realizovati
44
a. I kola
kola
b. NI kola
c. NILI kola
22. Sklop koji ima dva kvazistabilna stanja zove se
a. bistabil
b. monostabil
c. astabil
d. ILI
d. flip-flop
23. Kada se na ulaze JK flip flopa dovedu dvije logičke jedinice flip flop je
a. u zabranjenom stanju
b. setovan
c. invertuje prethodno stanje
resetovan
d.
24. Registri su realizovani od
a. bistabila
flip-flopova
c. astabila
d.
c. kružni
d.
b. monostabila
25. Registar sa paralelnim ulazom i paralelnim izlazom zove se
a. stacionarni
b. pomjerački
prstenasti
26. Ako se invertovani izlaz pomjeračkog registra poveže sa ulazom dobije se brojač i to:
a. asinhroni
b. prstenasti
c. Johnsonov
sinhroni
d.
27. Brojači mogu da se realizuju pomodu
a. D flip flopova
flip flopova
b. RS flip flopova
d. JK
28. A/D konvertori su konvertori sa
a. dvojnim nagibom
uzorkovanjem
b. ljestvičastom mrežom c. postupnom aproksimacijom
c. T flip flopova
d.
29. Koliko selekcionih ulaza može da ima sklop za multipleksiranje da bi mogao prikazati informaciju na izlazu
sa ulaza D24
a. 5
b. 3
c. 4
d. 6
30. Ako je na adresnim ulazima demultipleksera A0-A3 nalazi kombinacija 1101 na koji de se prenijeti signal sa
ulaza E.
a.Y13
b. Y12
c. Y11
d.
Y10
31. Napisati tabelu stanja i nacrtati evropski simbol I logičkog kola
32. Za tabelu stanja logičkog kola nacrtati američki simbol i napisati algebarski izraz
A
0
0
1
1
B
0
1
0
1
Y
0
1
1
0
45
33. Napisati i dokazati pravila Boolove algebra vezana za logičku operaciju I
34. Napisati tabelu stanja i nacrtati američki simbol NI logičkog kola
35. Pomodu NILI logičkih kola realizovati I logičko kolo
36. Realizovati električnu šemu ILI logičkog kola koristedi diode te napisati naponsku tabelu stanja za slučaj
da su korišteni idealne diode
37. Za Ymax dato algebarskim izrazom smjestiti jedinice u Karnoovu mapu te izvršiti grupisanje te nadi Ymin
̅̅̅̅
̅̅̅
̅̅
̅
̅̅ ̅
̅̅̅
̅̅
̅ ̅
̅
̅ ̅̅
̅̅
Ymin = ___________________________________________
38. Upotrebom pravila, zakona i teorema dokazati da vrijedi
̅
̅̅
̅
39. Realizovati električnu šemu NILI logičkog kola pomodu bipolarnih tranzistora
40. Realizovati električnu šemu NI logičkog kola samo pomodu bipolarnih tranzistora
41. Nacrtati oblik signala na izlazu sklopa sa slike ako je na ulazu sinusni signal
42. Izvršiti minimizaciju i realizaciju funkcije Ymin date Karnoovom mapom
Ymin = __________________________
43. Napisati tabelu stanja rastudom ivicom upravljanog JK flip flopa i nacrtati njegov simbol
44. Nacrtati sklop za detekciju reastude ivice impulse i pratede vremenske dijagrame
45. U binarnom brojnom sistemu oduzeti brojeve A41(16) i 777(8)
46. Metodom dvojnog komplementa oduzeti 941(16) i 345(8)
47. Odrediti stanje na izlazu Q opadajudom ivicom okidanog JK flip flopa za zadani vremenski dijagram ako
je početno stanje flip flopa Q0=1 (3 boda)
46
48. Realizovati asinhroni binarni brojač modula 12.
49. Nacrtati vremenski dijagrame za UBE1 i UCE1 na ulazu i izlazu tranzistora koji čine astabilni multivibrator
50. Za memoriju u koju se može smjestiti 4096 osmobitnih riječi odrediti:
a) kapacitet te memorije u kb i kB
b) binarnu kombinaciju koju treba dovesti na ulaze za adresiranje memorije A0-A11 da bi se
sadržaj (25F)16 smjestio na lokaciju (D37)16?
51. Izvršiti proračun i popuniti naponsku tabelu za sklop sa slike
A(V)
52. Funkciju
B(V)
UY(V)
̅
̅̅
̅
̅
̅ ̅ realizovati pomodu NILI logičkih kola
53. Napisati tabelu stanja ROM memorije realizovane pomodu MOSFET tehnologije programirane za
funkciju
Y=X2+3X+1
ako X može imati vrijednosti 0,1,2 i 3
54. Napisati tabelu stanja i izlazne jednačine nepotpunog kodera datog funkcijom
∑
55. Za tabelu stanja složenog kombinacionog sklopa odrediti funkciju koju sklop realizuje te napisati
jednačine stanja izlaza.
56. Na koji izlaze Y de se prenijeti podatak sa ulaza E demultipleksera 1/16 ako se na ulazima za adresiranje
A3,A2,A1,A0 ponavlja sljededa sekvenca 1101 → 1010 → 0100 → 1000. Nacrtati logičku šemu aktivnog
dijela složenog kombinacionog sklopa i označiti samo aktivne izlaze.
57. Na 7 – segmentnim displejima sa zajedničkom katodom prikazati informaciju (BF5)16
47
58. Odrediti niz kombinacija koje se pojavljuju na selekcionim ulazima multipleksera 16/1 tako da se na izlaz
multipleksera prenose redom informacije sa ulaza D4, D14, D6, D12 i D9
59. Nacrtati oblik signala na izlazu sklopa sa slike ako je na ulazu sinusni signal a izvori U1 i U2 su u odnosu
U1 <U2 (2 boda)
60. Broj 4593(10) prikazati u BCD kodu a zatim ga konvertovati u Grey-ov kod bez upotrebe tabele
48
Pitanja za stručni ispit iz predmete Mikroračunari
1. Pod mikroprocesorom se podrazumeva samo __________________________,
koji sadrži ______________________________ i upravljačku jedinicu .
2. Mikroračunar se dobije sprezanjem mikroprocesora _____________________
memorijom, _________________________________i drugim periferijama
3. Kada se mikroračunar fizički izvede u vidu jednog čipa strogo
namjenjenog za projektovanje digitalnih sistema naziva se ______________________.
4. Na slici ispod je predstavljena blok šema:
a.
b.
c.
Von Neumman blok šema mikroračunra
Harvard blok šema mikroračunara
SoC blok šema mikiroračunara
5. PIC 16F877 spada u:
a.
b.
c.
d.
6-bitne mikrokontrolere RISC arhitekture
16- bitne mikrokontrolere RISC arhitekture
32- bitne mikrokontrolere RISC arhitekture
8- bitne mikrokontrolere RISC arhitekture
6. Mikrokontroler Atmega328p ima:
a. 12 digitalnih ulaza/izlaza
b. 14 digitalnih ulaza/izlaza
c. 13 digitalnih ulaza/izlaza
49
7. Atmega328p je low power
a.
b.
c.
d.
e.
RTL 8 bitni MCU.
DCL 8 bitni MCU.
TTL 8 bitni MCU.
RAM 8 bitni MCU.
CMOS 8 bitni MCU.
8. Mikrokontroler Atmega328p ima:
a.
b.
c.
d.
e.
9.
3 analognih ulaza
2 analognih ulaza
1 analognih ulaza
5 analognih ulaza
6 analognih ulaza
Analogni ulazi na Atmega328p su_______ bitne rezolucije.
10. Mikrokontroler na Arduino Uno razvojnoj platform ima:_____ PWM izlaza?
11. Analogni - PWM izlazi na Atmega328p su ______ bitne rezolucije.
12. Mikrokontroler na Arduino Uno razvojnoj platform ima:
a. 16KB Flash memorije
b. 1024KB Flash memorije
c. 32KB Flash memorije
13. Da bi neki računar mogao brzo i pouzdano da izvršava zadate operacije, mora se uspostaviti i
održavati stalna veza između ovih hardverskih komponenata:
a.
b.
c.
CPU-memorija-I/O
CPU-senzori
Memorija-senzori-I/O
14. Arduino Uno IDE daje opciju programiranja u:
a.
b.
c.
pojednostavljenoj JAVI
pojednostavljenom BASICU
pojednostavljenom C-u
50
15. Broj nožica- pinova i kudište kod mikrokontrolera PIC 16F877 je:
a.
b.
c.
SoC-18
DIL-32
DIP-40
16. Navedi argumente funkcije DigitalWrite( ___________, _________);
17. Navedi argumente funkcije DigitalRead( ___________);
18. Navedi argumente funkcije PinMode( ___________, _________);
19. Za PIC 16F877 tajmeri su: a)TMR0,TMR1
b)TMR1,TMR2
c)TMR0,TMR1,TMR2
20. Za vremensku bazu PWM-a PIC 16F877:
a) TMR0,TMR1
b) TMR1,TMR2
c) TMR2
21. PWM je: a) Digitalna
b) Analogna modulacija
22. Definasati rezoluciju PWM-a
23. Nabrojati TRIS REGISTRE za PIC 16F877
24. Označiti tačno:
a. Ako su biti TRISA 0,port A je ulazni
b. Ako su biti TRISA 1,port A je ulazni.
51
25. MSSP je:
a. Serijski
b. Paralelni interfejs
26. SPI i I2C su:
a. Paralelni
b. Serijski interfejs
27. SCL i SDA su pinovi za prenos kod:
a. SPI
b. I2C
28. USART je :
a. Serijski
b. Paralelni prenos
29. Za USART važi:
a. Sinhroni prenos
b. Asinhroni prenos;
30. Koliko hardverskih UART portova ima mikrokontroler na Arduino Uno razvojnoj platform
_____?
31. Koja konfoguracija digitalnog ulaza je prikazana na slici ispod.
a.
b.
Pull -up
Pull-down
52
32. Koja konfiguracija digitalnog ulaza je prikazana na slici ispod.
a.
b.
Pull -down
Pull-up
33. Napiši softversko rješenje za deklaraciju GPIO pinova od 2 do 8 kao
koristedi FOR petlju!
53
izlaznih
34. Povezati digitalni izlaz 8 sa LED.
35. Docrtati elektronski element u shemi spajanja izlaza MCU za
54
uključenje vedih potrošača.
36. Flowcode aplikacija se koristi za:
a.
b.
c.
Igranje
Flowcode aplikacija omogudava jednostavno kreiranje mikrokontrolerskih aplikacija
upotrebom odgovarajudih ikona u dijagramu toka programa
Ovaj program može upravljati eksternim komponentama koje se vezuju na mikrokontroler
kao što su LED, LCD displeji, prekidači , tasteri itd.
37. Šta predstavlja slika ispod?
a.
b.
c.
Dijagram toka signala flowcode koda
Dijagram konverzije flowcode koda
Dijagram toka materije flowcode koda
38. Na slici su priključene 3 LED namikroračunar .Kako nazivamo taj spoj LED?
a.
b.
c.
d.
RGB LED.
Spoj sa zajedničkom anodom.
Kolo sa zajedničkom katodom
Reset kolo
55
39. Navesti parametre PWM-a(PIC 16F877)
40. Izlazna vrijednost PWM-a(PIC) je:
a. Period
b. Vrijeme trajanja izlaznog signal
c. Napon izlaznog signala
41. Objasniti:
a. OPERAND;
b. LABELA;
c. MNEMONIČKI KOD
42. Dati tumačenje naredbe:
a. bcf W,6
b. bsf PORTC,4
43. Objasniti:
a. MEMORIJSKA BANKA;
b. TRIS registry
44. Pinovi(prenosne linije) za SPI su: ______ , ______, _______ i _______.
45. MASTER i SLAVE mod su određeni ______________ sinhronizacionih
impulsa.
MASTER je određen ako je ______________ ________________.
46. U PIC-u 16F877 su analogno-digitalni konvertori:
a. Sa 8 ulaznih kanala,rezolucija 10 bita
b. Sa 5 ulaznih kanala,rezolucija 10 bita
c. Sa 8 ulaznih kanala,rezolucija 12 bita
47. Koju namjenu imaju Components Macro-i: LCD START,PWM(0) ENABLE.
48. Objasniti:
a. LED7seg1(0) ShowDigit
b. LED7seg1(0) ClearDigit
56
49. Napisati softversko rješenje za slijedno uključenje RGB LED sa zajedničkom katodom i pauzom
između uključenja od jedne sekunde, po završetku prvog ciklusa program se ponavlja.
57
50. Napisati softversko rješenje za uključenje digitalnog izlaza ukoliko
vrijednost na analognom ulazu pređe 2,5 V.
58
naponska
51. Napisati softversko riješenje za očitanje temperature sa analognog
temeprature LM 35.
59
senzora
52. Napisati softversko rješenje za 3 bit binarni brojač korištenjem
% “ operatora.
60
modulus “
53. Flowcode algoritam na slici ispod služi za:
a.
b.
c.
Brojanje od 0 do 6 na sedam segmennom displeju
Brojanje od 6 do 0 na sedam segmennom displeju
Prikaz varijable count na sedam segmentnom displeju.
54. Flowcode algoritam na slici ispod služi za:
a.
b.
c.
Prikaz stringa 1 pa pa potom stringa 2 u prvom redu 2x16 LCD
Prikaz stringa 1 pa pa potom stringa 2 u drugom redu 2x16 LCD
Prokaz stringa 1 i stringa 2 u drugom redu 2x16 LCD
61
55. Za SPI u MASTER modu opseg clock-a se programira kao:, Fosc/4, Fosc/16, Fosc/64 i kao
TIMER2OUTPUT/2.
a. Objasniti Fosc.
b. Zašto postoje različite opcije vrijednosti clock-a?
c. Koja je razlika između prve tri i četvrte opcije?
56. Napisati program koji de :a)U registar W upisati decimalnu vrijednost 12
a. Izvršiti naredbu:RLF W,0
b. Koja je decimalna vrijednost u W poslije izvršenja naredbe
57. Napisati program koji de :
a. U registar W upisati decimalnu vrijednost 18
b. Izvršiti naredbu:RRF W,0
c. Koja je decimalna vrijednost u W poslije izvršenja naredbe
62
Download

Tehničar računarstvaf