PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERS UYGULAMALARI (09-11 ARALIK 2014)
OKUMA-YAZMA
//Yazma: Write, WriteLine
Console.Write("a");
Console.Write("b");
Console.WriteLine("c");
Console.WriteLine("d");
//String formatlama
int a = 6, b = 5;
Console.WriteLine(a + " sayısı ile " + b + " sayısının toplamı " + (a + b) + " eder");
Console.WriteLine("{0} sayısı ile {1} sayısının toplamı {2} eder", a, b, a+b);
string ad1="ali", ad2="selami";
string soyad1="koş", soyad2="karaman";
Console.WriteLine("{0,-10} {1}", ad1,soyad1);
Console.WriteLine("{0,-10} {1}", ad2, soyad2);
Console.WriteLine("{0,10:f3}", (double)22 / 7);
Console.WriteLine("{0,10:f3}", (double)122 / 7);
Console.WriteLine("{0:dd MM yyyy hh:mm}", DateTime.Now);
Console.WriteLine("{0:P}", 0.2578);
//Okuma: ReadLine, Read, ReadKey
string s = Console.ReadLine(); //string
Console.WriteLine(s);
//klavyeden sıfıra basılıncaya kadar ekrana ali yazan prg.
for (; ; )
{
int x = 0;
if(Console.KeyAvailable) x = Console.Read(); //int
if ((char)x =='0' ) break;
Console.WriteLine("ali");
}
//herhangi bir tuşa basılıncaya kadar ekrana ali yazan prg
for (; !Console.KeyAvailable; )
{
Console.WriteLine("ali");
}
//herhangi bir tuşa basılıncaya kadar ekrana ali veya bakır yazan prg.
//a tuşuna basıldığında ali, b tuşuna basıldığında bakır
string isim = "ali";
for (; ; )
{
ConsoleKeyInfo cki = new ConsoleKeyInfo();
if (Console.KeyAvailable) cki = Console.ReadKey(true);
if (cki.KeyChar == '0') break;
if (cki.KeyChar == 'a' || cki.KeyChar == 'A') isim = "ali";
if (cki.Key == ConsoleKey.B) isim = "bakır";
Console.WriteLine(isim);
}
Console.WriteLine("program sonu");
RASTEGELE SAYI ÜRETME (RANDOM)
Random rnd = new Random();
rnd.Next(); //tamsayı
rnd.Next(max); //tamsayı
rnd.Next(min, max); //tamsayı
rnd.NextDouble(); //ondalık sayı
rnd.NextBytes(new byte[] { }); //byte dizisi
Random rnd = new Random();
Console.WriteLine(rnd.Next());
Console.WriteLine(rnd.Next(10));
Console.WriteLine(rnd.Next(-100, 100));
Console.WriteLine(rnd.NextDouble());
//rastgele üretilen üç basamaklı 100 adet sayı toplamı
Random rnd = new Random();
int toplam = 0;
for (int i = 0; i < 100; i++)
{
int sayı=rnd.Next(100,1000);
toplam += sayı;
Console.Write("{0,4}",sayı);
}
Console.WriteLine("\nToplam:{0}",toplam);
//1.8 ile 5.4 arasında rastgele üretilen 50 sayının toplamı
//Rnd.NextDoubel()*(max-min)+min
Random rnd = new Random();
double toplam = 0;
for (int i = 0; i < 50; i++)
{
double sayı = rnd.NextDouble() * 3.6 + 1.8;
toplam += sayı;
Console.Write("{0,5:f}", sayı);
}
Console.WriteLine("\nToplam:{0}", toplam);
//Klavyeden herhangi bir tuşa basılıncaya kadar,rastgele üretilen iki basamaklı pozitif sayılar
//adet, toplam, ortalama
Random rnd=new Random();
int toplam = 0, adet=0;
for (; !Console.KeyAvailable; )
{
int sayı = rnd.Next(10, 99);
toplam += sayı;
adet++;
Console.Write("{0,4}", sayı);
}
Console.WriteLine("\nAdet:{0}, Toplam:{1}, Ortalama:{2}", adet, toplam, (double)toplam / adet);
//6 basamaklı şifreyi rastgele üreten prg.
Random rnd = new Random();
string sifre = "";
for (int i = 0; i < 8; i++)
sifre += (char)rnd.Next(48,57);
Console.WriteLine(sifre);
/* Ekran görüntüsü aşağıdaki şekil olan prg. (for, WriteLine, 2 satır)
1
9
2
8
3
7
4 6
5
*/
for (int i = 1; i <= 5; i++)
Console.WriteLine("{0," + i + "}{1," + (10 - i * 2) + "}", i, i != 5 ? ""+(10 - i) : "");
//Console.WriteLine(i == 5 ? i.ToString().PadLeft(i) : i.ToString().PadLeft(i) + ("").PadRight(9 - i * 2) + (10 - i));
Download

PT_DersUygulama2