Materijal za sjednicu
Skupštine akcionara SHP Celex, a.d. dana 24.06.2014.
Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju
plana poslovanja Društva za 2014. godinu
Materijal se podnosi:
Kao 5. tačka programa
Materijal sadrži:
Plan poslovanja za 2014. godinu
Prijedlog Odluke
Materijal podnosi
Upravni odbor
Tvornica papira SHP Celex, Banja Luka
UPRAVNI ODBOR
PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2014-u godinu
Banja Luka 2014
1. Plan proizvodnje za 2014. godinu
Plan proizvodnje po asortimanima za 2014-u godinu
Isti urađen na bazi plana prodaje I rezultira sledećim količinama:
Asortiman prodaje
Jumbo rolne- neto
zapakovano
Toalet papir
Kuhinjske rolne
Papirne maramice
Papirne servijete
Količina u
tonama
35.665
12.338
2.327
221
555
Planirana neto zapakovana proizvodnja PS2 od 35.665 tona podrazumjeva proizvodnju
-
za vlastitu potrosnju
za prodaju jumbo rola sa PS2 i dublir mašine
2. Plan prodaje za 2014. godinu
Asortiman
prodaje
Jumbo rolne
Toalet papir
Kuhinjske rolne
Papirne maramice
Papirne servijete
Količina u
tonama
20.930
12.338
2.327
221
555
strana 3/5
14.735 tone
20.930 tona
3. Planirani rezultat poslovanja 2014-a godina
AOP
201
206
207
208
209
211
215
216
218
219
222
223
226
227-228
230
231
238
245
246
257
294
OPIS
POSLOVNI PRIHODI
PRIHOD OD PRODAJE
Prihod od povezanih lica
Prihod na domaćem tržištu
Prihod na ino tržištu
EFEKAT IZMJENE STAVA ZALIHA
OSTALI POSLOVNI PRIHODI
KM
78.272.431
77.548.711
44.801.594
11.600.562
21.146.555
0
723.720
POSLOVNI RASHODI
Troškovi materijala
Trokovi bruto zarada
Troškovi proizvodnih usluga
Troškovi amortizacije
Nematerijalni troškovi
Troškovi poreza+ doprinosa
POSLOVNI DOBITAK
FINANSIJSKI PRIHODI
FINANSIJSKI RASHODI
GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI
OSTALI PRIHODI
OSTALI RASHODI
GUBITAK
76.755.847
56.984.118
6.391.814
7.599.260
2.651.106
845.206
284.343
1.516.584
70.473
508.392
1.078.665
126.000
31.400
1.173.265
Planiranje poslovanja društva počinje krajem avgusta mjeseca tekuće za narednu godinu.
Imajući u vidu čitav niz aktivnosti neophodnih za sačinjavanje plana za narednu poslovnu
godinu, u Društvu SHP Celex, a.d. je process planiranja započeo po uobičajenoj proceduri
I terminima.
Uprava Društva, rukovođena razvojem situacije na tržištu, kako u pogledu cijena ulaznih
sirovina, tako I netto netto prodajnih cijena gotovih proizvoda u trenutku izrade plana
poslovanja za 2014-u godinu je objelodanila plan poslovanja sa dobitkom koji ukazuje
uzlaznu liniju poslovanja.
Za predočeni plan poslovanja će se tokom 2014-e godine raditi rebalans istog na osnovu
praćenja razvoja situacije na tržištu kako bi se blagovremeno reagovalo I otklonile
nepredviđene negativne situacije kao i definisale eventualne rezerve u pogledu ušteda na
troškovima. Trenutno je u toku izrada Estimate II.
Posebna pažnja se predviđa na osvajanju novih tržišta, kao i apliciranje na tenderima kod
novih kupaca kao što je LIDL DELHAIZ, COOP, I ostali
Uvedena u proces nova proizvodnja papira od eukaliptus celuloze I tehnoloskotehnicke
Inovacije sa velikom bjelinom papira 86% I velikom voluminoznoscu, koja daje vizualni
efekt kao I mekocu papira zbog nove tehnologije pregovanja, dovodi nas u red kvaliteta
koji imaju najveci svjetski proizvodjaci kao Kimberly klark I Zewa I ostali najpoznatiji u
svijetu, sto nam otvara maksimalnu konkurentnost naseg proizvoda.
strana 4/5
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Pavol Mišura
SHP CELEX A.D.
BANJA LUKA
SKUPŠTINA
Na osnovu člana 51. Statuta Tvornice papira SHP Celex, a.d., Banja Luka (br. OPU 1082/2012
– Prečišćeni tekst), Skupština akcionara Tvornice papira SHP Celex, a.d., Banja Luka (u
daljnjem tekstu: Društvo), na XV sjednici održanoj dana ________2014. god. donosi
O D L U K U
O USVAJANJU PLANA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2014. GODINU
I
Usvaja se Plan poslovanja Društva za 2014. godinu.
II
Plan poslovanja Društva za 2014. godinu usvaja se u tekstu koji je priložen uz ovu odluku.
III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
_______________________________
BROJ: ________/14
DATUM: _____________2014.GOD.
DOSTAVLJENO:
- Direktoru
- Knjiga odluka
- A/a
strana 5/5
Download

Tvornica papira SHP Celex,a