ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА
Назив наручиоца:
ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца
Адреса наручиоца:
Пожаревац, Лоле Рибара 2
Интернет страница наручиоца:
www.jpdirekcija.co.rs
Врста наручиоца:
Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке:
Отворени поступак
Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:
Услуге
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
ПАРТИЈА 1 - Веселина Маслеше – пројекат инвестиционог одржавања асфалтом улице, број
1.2.16/2014,
ПАРТИЈА 2 - Хајдучка - пројекат инвестиционог одржавања асфалтом улице, број 1.2.17/2014,
ПАРТИЈА 3 - Спомен парк «Чачалица» пројекат ревитализације путева у парку, број
1.2.29/2014 и
ПАРТИЈА 4 - Кличевац – израда пројекта санације асфалтирања улица са каналима за одвод
атмосферских вода, број 1.2.58/2014.
Назив и ознака из Општег речника набавке: Услуге техничког планирања – 71320000
Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:
25.8.2014.
Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:
25.9.2014.
Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације
Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
1.10.2014. до 10,00 часова, Пожаревац Лоле Рибара 2, писарниоца ЈП Дирекција за изградњу
града Пожаревца
Време и место отварања понуда / пријава:
1.10.2014. у 11,00 часова, Пожаревац Лоле Рибара 2, сала за састанке ЈП Дирекција за
изградњу града Пожаревца
Лице за контакт:
Остале информације:
Аца Павловић, е-mail: [email protected]
Љубинка Савић, е-mail: [email protected]
Download

Obavestenje o Produzenju Roka.pdf