ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца:
Центар за културу Пожаревац
Адреса наручиоца:
Ј.Шербановића 1, 12000 Пожаревац
Интернет страница наручиоца:
www.czkpo.rs
Врста наручиоца:
Култура
Врста предмета:
Услуге
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Извођење позоришне представе Дама с камелијама, дана 5.6.2014.
92000000-Услуге из области рекреације, културе и спорта
Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Члан 36, став 1.2 Закона о Јавним набавкама
Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Народно позориште Београд, Француска 3
Остале информације:
Рок за подношење понуде је 22.5.2014. до 11 часова. У 11.30 ће бити обављено отварање
понуде и преговарање.
Download

dama s kamelijama.pdf