СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ГОДИНА XХ
08.09.2004.године
БРОЈ 10
ВАРВАРИН
Лист излази према потреби
Годишња претплата 300 дин.
Цена овог броја 30 дин.
Рок за рекламацију 10 дана
1.
Општинска управа општине Варварин, као орган надлежан за вођење бирачког
списка, на основу члана 20. Закона о избору народних посланика (''Сл.гласник РС'', број
35/00 и 18/04), и члана 12. Упутства о начину ажурирања бирачких спискова (''Сл.гласник
РС'', број 42/00 и 118/03), доноси
РЕШЕЊЕ
О ЗАКЉУЧЕЊУ БИРАЧКОГ СПИСКА
У бирачки списак који се води код Општинске управе општине Варварин за
подручје општине Варварин уписано је укупно 17258 бирача.
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
БАЧИНА
БАЧИНА
БАЧИНА
БАЧИНА
БОШЊАНЕ
БОШЊАНЕ
БОШЊАНЕ
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
СЕЛО ВАРВАРИН
СЕЛО ВАРВАРИН
СЕЛО ВАРВАРИН
ГОРЊИ КАТУН
ГОРЊИ КАТУН
ГОРЊИ КАТУН
ГОРЊИ КРЧИН
ДОЊИ КАТУН
ДОЊИ КАТУН
ДОЊИ КРЧИН
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
513
546
434
492
512
550
494
492
651
693
477
457
491
440
338
431
208
401
425
293
бирача
бирача
бирача
бирача
бирача
бирача
бирача
бирача
бирача
бирача
бирача
бирача
бирача
бирача
бирача
бирача
бирача
бирача
бирача
бирача
страна 110 број 10.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
У свесци за бирачко место
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ЗАЛОГОВАЦ
ЗАЛОГОВАЦ
ИЗБЕНИЦА
КАРАНОВАЦ
МАЛА КРУШЕВИЦА
МАРЕНОВО
МАСКАРЕ
ОБРЕЖ
ОБРЕЖ
ОБРЕЖ
ОБРЕЖ
ОБРЕЖ
ОРАШЈЕ
ОРАШЈЕ
ПАЈКОВАЦ
ПАРЦАНЕ
СУВАЈА
ТОЉЕВАЦ
ТОЉЕВАЦ
ЦЕРНИЦА
08.09.2004.године
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
уписано је
368
369
473
345
248
362
400
560
572
593
647
593
329
312
117
422
527
282
199
202
бирача
бирача
бирача
бирача
бирача
бирача
бирача
бирача
бирача
бирача
бирача
бирача
бирача
бирача
бирача
бирача
бирача
бирача
бирача
бирача
Бирачки списак закључен је дана 03.09.2004.године у 2400 часова.
Број 208-13-54/04
У Варварину, 03. септембар 2004.године
ОПШТИНСКА УПРАВА ВАРВАРИН
ВОДИЛАЦ БИРАЧКОГ СПИСКА
Сузана Петковић,с.р.
СЕКРЕТАР
Славица Поповић, дипл.правник,с.р.
2.
На основу члана 56. став 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'',
број 33/02, 37/02 и 42/02),
Општинска изборна комисија на седници одржаној 07.09.2004.године у 16,00
часова донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
19. септембра 2004.године
За кандидате за председника општине Варварин, утврђени су:
1. Др. АНДОНОВ ВАСИЛ, рођен 1941.године, специјалиста медицине рада из
Варварина, кога је предложила Политичка партија Г 17 ПЛУС – Мирољуб Лабус;
2. БОЖИНОВИЋ ТОПЛИЦА, рођен 1952.године, правник из Варварина, кога је
предложила Демократска странка – Борис Тадић;
страна 111 број 10.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
08.09.2004.године
3. ЈЕВТИЋ ДОБРИЛО, рођен 1943.године, правник – републички инспектор из
Бошњана, кога је предложила Група грађана ''За демократију'' – Добрило Јевтић;
4. МИЛЕНКОВИЋ ЗОРАН, рођен 1956.године, дипломирани математичар из Доњег
Катуна, кога је предложио Српски покрет обнове;
5. ПАВИЋ ВОЈКАН, рођен 1954.године, геодетски инжењер из Варварина, кога је
предложила Социјалистичка партија Србије;
6. ПОПОВИЋ МИЛУТИН, рођен 1946.године, дипломирани правник из Обрежа,
кога је предложила Група Грађана – Поповић Милутин – ''Ћића''.
7. САМАРЏИЋ СПАСО, рођен 1943.године, професор из Варварина, кога је
предложио Политички покрет ''Снага Србије'' – Богољуб Карић;
8. СТАНКОВИЋ Др. НЕНАД – НЕША, рођен 1940.године, доктор биотехничких
наука из Варварина, кога је предложила Српска радикална странка;
9. Др. ЧАБРИЋ ГОРДАНА, рођена 1962.године, лекар из Села Варварина, коју је
предложила Демократска странка Србије – Др. Војислав Коштуница;
Број: 013-95/04
У Варварину, 07.09.2004.године
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
Славица Поповић, дипл.правник,с.р.
М.П.
3.
На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'',
број 33/02, 37/02 и 42/02),
Општинска изборна комисија на седници одржаној 07.09.2004.године у 16,00
часова донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
19. септембра 2004.године
1. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ
1) Иван Тимотијевић, рођен 1980.године, студент фармације из Варварина;
2) Јордан Кошанин, рођен 1967.године, пољопривредник из Парцана;
3) Бобан Марковић, рођен 1975.године, економски техничар из Обрежа;
4) Биљана Зарић, рођена 1983.године, медицински техничар из Залоговца;
5) Љубомир Дивнић, рођен 1957.године, молер из Горњег Катуна;
6) Живота Игњатовић, рођен 1960.године, машин-бравар из Села Варварина;
7) Раде Вељковић, рођен 1969.године, машин-бравар из Орашја;
8) Зорица Матић, рођена 1962.године, инжењер технологије из Обрежа;
9) Иван Максимовић рођен 1985.године, аутомеханичар из Бачине;
10) Горан Милосављевић, рођен 1964.године, шалтерски радник из Бошњана;
11) Ратомир Жаревац, рођен 1943.године, пензионер из Обрежа;
12) Ивана Исаковић, рођена 1975.године, руковалац пољопривредних машина из
Бошњана;
13) Саша Матић, рођен 1981.године, радник из Доњег Катуна;
14) Наташа Милетић, рођена 1985.године, студент из Горњег Катуна;
страна 112 број 10.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
08.09.2004.године
15) Драгиша Ивановић, рођен 1953.године, ватрогасац из Залоговца;
16) Радиша Јовановић, рођен 1950.године, пензионер из Маренова;
17) Тома Бркић, рођен 1956.године, обућар из Варварина;
18) Драгана Јовановић, рођена 1982.године, израђивач хемијских производа из
Залоговца;
19) Милован Милетић, рођен 1954.године, машин-бравар из Тољевца;
20) Раде Стевановић, рођен 1966.године, радник из Пајковца;
21) Иван Стефановић, рођен 1981.године, радник из Доњег Катуна;
22) Небојша Павић, рођен 1967.године, бравар из Села Варварина;
23) Звездана Марковић, рођена 1972.године, домаћица из Орашја;
24) Томислав Јовановић, рођен 1955.године пољопривредник из Бошњана;
25) Горан Ћирић, рођен 1972.године, трговац из Бачине;
26) Данијела Бркић, рођена 1974.године, трговац из Обрежа;
27) Жарко Стефановић, рођен 1970.године, машински техничар из Села Варварина;
28) Мирољуб Живић, рођен 1961.године, пољопривредник из Обрежа;
29) Слободан Милошевић, рођен 1957.године, радник из Горњег Катуна;
30) Јасмина Симић, рођена 1981.године, радник из Горњег Крчина;
31) Бобан Антић, рођен 1985.године, радник из Бачине;
32) Мирослав Несторовић, рођен 1970.године, пољопривредник Доњег Крчина;
33) Слободан Савић , рођен 1970.године, текстилни техничар из Бошњана;
34) Милутин Марић, рођен 1949.године, зидар из Обрежа;
35) Горан Малезић, рођен 1967.године, дипломирани економиста из Бошњана;
36) Зоран Васић, рођен 1965.године, пољопривредни техничар из Залоговца;
37) Весна Станковић, рођена 1977.године, радник из Тољевца;
38) Слободанка Тимотијевић, рођена 1957.године, зубни техничар из Варварина;
39) Драган Јовановић, рођен 1969.године, дипломирани економиста из Бачине.
2. СРПСКИ ПОКРЕТ ОБНОВЕ – СРБОЉУБ ПЕТРОВИЋ
1) Александар Поповић – Аца, рођен 1975.године, дипломирани машински инжењер
из Обрежа;
2) Србољуб Петровић – Срба, рођен 1965.године, дипломирани машински инжењер
из Бачине;
3) Драгиша Максимовић – Пагеш, рођен 1955.године, пољопривредник из Горњег
Катуна;
4) Станкија Васић – Др. Цаца, рођена 1964.године, доктор медицине из Села
Варварина;
5) Слободан Милојевић – Олио, рођен 1968.године, пољопривредник из Парцана;
6) Славољуб Лукић – Белац, рођен 1963.године, пољопривредник из Избенице;
7) Благоје Блажић – Шиља, рођен 1974.године, студент из Маскара;
8) Снежана Благојевић – Снежа, рођена 1953.године, економиста из Варварина;
9) Аца Павловић, рођен 1966.године, предузетник из Цернице;
10) Стојан Томић – Столе, рођен 1975.године, дипломирани економиста из Обрежа;
11) Петар Миленковић – Пера Васић, рођен 1949.године, пољопривредник из Бачине;
12) Душица Мишковић, рођена 1960.године, домаћица из Бошњана;
13) Мирослав Васић – Др. Мића, рођен 1962.године, доктор медицине из Села
Варварина;
14) Бранко Живановић – Рокац, рођен 1942.године, предузетник из Бошњана;
15) Синиша Којић, рођен 1971.године, дипломирани технолог из Доњег Катуна;
16) Зорица Милошевић, рођена 1984.године, домаћица из Залоговца;
17) Бане Минић, рођен 1973.године, пољопривредник из Мале Крушевице;
18) Дејан Велиборовић – Леро, рођен 1972.године, возач из Орашја;
19) Славомир Ђурковић – Ђура, рођен 1962.године, машин-бравар из Горњег Крчина;
страна 113 број 10.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
08.09.2004.године
20) Стефанија Тодоровић – Цана, рођена 1943.године, пензионер из Варварина;
21) Дејан Милановић, рођен 1975.године, ветеринарски техничар из Залоговца;
22) Радослав Михајловић – Грне, рођен 1959.године, пољопривредник из Бачине;
23) Миодраг Милетић – Шућа, рођен 1958.године, пољопривредник из Обрежа;
24) Горан Василијевић, рођен 1964.године, предузетник из Бошњана;
25) Драгиша Симић – Гиле, рођен 1959.године, радник ОУП-а Варварин из Варварина;
26) Зоран Протић, рођен 1972.године, пољопривредник из Села Варварина;
27) Јасмина Савић, рођена 1983.године, студент из Тољевца;
28) Бобан Ђаковац, рођен 1966.године, машински техничар из Доњег Катуна;
29) Гордан Николић, рођен 1969.године, предузетник из Орашја;
30) Љубиша Митровић – Бодин, рођен 1961.године, машински техничар из Бачине;
31) Добрила Симић – Лила, рођена 1955.године, домаћица из Тољевца;
32) Зоран Дивнић, рођен 1963.године, пољопривредник из Обрежа;
33) Драгиша Миловановић – Гиша Здравкин, рођен 1949.године, механичар из Горњег
Катуна;
34) Саша Бркић – Сале, рођен 1971.године, пољопривредни техничар из Обрежа;
35) Соња Јовановић, рођена 1977.године, економиста из Обрежа;
36) Драган Милутиновић – Герин, рођен 1952.године, инжењер геодезије из Доњег
Крчина;
37) Станиша Павловић, рођен 1964.године, пољопривредник из Пајковца;
38) Марина Миладиновић, рођена 1977.године, хемијски техничар из Маренова;
39) Радмила Ристић – Рада Гелина, рођена 1950.године, радник из Варварина;
40) Јорда Тимотијевић – Јоки, рођена 1966.године, хемијски техничар из Обрежа.
3. Г 17 ПЛУС – МИРОЉУБ ЛАБУС
1) Дејан Андонов, рођен 1973.године, дипломирани биолог из Варварина;
2) Зоран Васић, рођен 1962.године, дипломирани инжењер машинства из Села
Варварина;
3) Петар Павловић, рођен 1936.године, економиста из Варварина;
4) Зорица Јаковљевић, рођена 1974.године, апсолвент права из Доњег Катуна;
5) Љубиша Благојевић, рођен 1951.године, геодетски инжењер из Горњег Катуна;
6) Томислав Баћић, рођен 1958.године, средња стручна спрема из Варварина;
7) Мирослав Милошевић – Ђак, рођен 1954.године, трговац из Бошњана;
8) Саве Живадиновић, рођена 1968.године, сарадник преводилац за енглески језик из
Варварина;
9) Будимир Петковић, рођен 1945.године, пољопривредник из Горњег Катуна;
10) Бранислав Филиповић, рођен 1940.године, пензионер из Бачине;
11) Зоран Крстић, рођен 1972.године, машински техничар из Доњег Катуна;
12) Снежана Јосић, рођена 1974.године, професор разредне наставе из Горњег Катуна;
13) Добривоје Јелић, рођен 1951.године, трговац из Бачине;
14) Живота Јовановић, рођен 1955.године, хемијски техничар из Горњег Катуна;
15) Ненад Јовановић, рођен 1971.године, машински техничар из Доњег Катуна;
16) Светлана Долић, рођена 1954.године, економиста из Села Варварина;
17) Владан Бугариновић, рођен 1959.године, средња стручна спрема из Варварина;
18) Милан Стефановић, рођен 1960.године, економски техничар из Залоговца;
19) Радивоје Љубисављевић, рођен 1956.године, економски техничар из Тољевца;
20) Слађана Павловић, рођена 1969.године, професор српског језика из Цернице;
21) Бобан Радоичић, рођен 1976.године, пољопривредник из Обрежа;
22) Бранислав Срејић, рођен 1961.године, машински инжењер из Бачине;
23) Драгиша Петковић, рођен 1964.године, средња стручна спрема из Доњег Катуна;
24) Слађана Сврзић, рођена 1957.године, текстилни техничар из Села Варварина;
25) Драган Стојановић, рођен 1973.године, ауто-електричар из Бошњана;
страна 114 број 10.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
08.09.2004.године
26) Дејан Сврзић, рођен 1977.године, апсолвент права из Варварина;
27) Никола Кундовић, рођен 1975.године, дипломирани педагог физичке културе из
Варварина;
28) Мирјана Стевановић, рођена 1969.године медицински техничар из Бошњана;
29) Дејан Анђелковић, рођен 1972.године, сарадник у природним наукама из Бошњана;
30) Живорад Огњановић, рођен 1945.године, пољопривредник из Горњег Катуна;
31) Слободанка Симић, рођена 1957.године, домаћица из Обрежа;
32) Миладин Петковић, рођен 1952.године, пољопривредник из Горњег Катуна;
33) Весна Баћић, рођена 1966.године, економски техничар из Варварина;
34) Срђан Глигоријевић, рођен 1976.године, електиричар аутоматике из Села
Варварина;
35) Слава Васић, рођен 1953.године, средња стручна спрема из Варварина;
36) Ивана Јовичић, рођена 1983.године, средња стручна спрема из Тољевца.
4. ГРУПА ГРАЂАНА – МИЛОРАД ПАУНОВИЋ – КАРИН
1) Милорад Пауновић, рођен 1947.године, електричар из Горњег Катуна.
5. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – БОРИС ТАДИЋ
1) Др. Загорка Марковић, рођена 1951.године, лекар из Села Варварина;
2) Зоран Матић – Мата, рођен 1957.године, пољопривредник из Бачине;
3) Радослав Мијајловић – Буги, рођен 1962.године, професор из Варварина;
4) Саша Алексић, рођен 1970.године, пољопривредник из Парцана;
5) Милица Павловић – Глигоријевић – Цица, рођена 1957.године, виша медицинска
сестра из Бачине;
6) Драгољуб Бједов – Бег, рођен 1950.године, сликар из Варварина;
7) Срба Благојевић, рођен 1950.године, радник из Горњег Катуна;
8) Љубиша Д. Гајић, рођен 1963.године, трговац из Бачине;
9) Слободан Гајић, рођен 1967.године, трговац из Тољевца;
10) Слободан Глишић – Бобан, рођен 1960.године, угоститељ из Обрежа;
11) Предраг Годић – Драги, рођен 1957.године, пољопривредни техничар из
Варварина;
12) Драгана Динић, рођена 1969.године, грађевински техничар из Тољевца;
13) Драгомир Давидовић – Бели Долин, рођен 1953.године, радник из Орашја;
14) Небојша Ђурић, рођен 1966.године, машински инжењер из Мале Крушевице;
15) Драгоје Илић – Лоја, рођен 1956.године, ВКВ електричар из Варварина;
16) Нина Јевдосић, рођена 1964.године, професор из Обрежа;
17) Горан Б. Јелић, рођен 1974.године, електричар из Бачине;
18) Предраг Јеремић – Педа, рођен 1957.године, радник из Бошњана;
19) Мирослав Јовановић – Милче, рођен 1952.године, пољопривредник из Цернице;
20) Олгица Јовановић, рођена 1961.године, грађевински техничар из Варварина;
21) Милан Коларевић, рођен 1958.године, пензионер из Обрежа;
22) Дејан Марковић, рођен 1975.године, радник из Избенице;
23) Марко Марковић, рођен 1963.године, пољопривредник из Карановца;
24) Др. Крпић Данијела, рођена 1974.године, лекар из Доњег Катуна;
25) Славољуб Марковић – Слава, рођен 1966.године, ветеринарски техничар из
Обрежа;
26) Мирослав Милановић – Нуне, рођен 1962.године, радник из Доњег Крчина;
27) Станиша Милановић, рођен 1959.године, електричар из Маренова;
28) Драгана Максимовић, рођена 1974.године, професор из Села Варварина;
29) Горан Милорадовић, рођен 1976.године, медицински техничар из Залоговца;
30) Љубомир Николић, рођен 1953.године, стругар из Орашја;
31) Зоран Петронијевић – Боче, рођен 1961.године, професор из Бошњана;
страна 115 број 10.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
08.09.2004.године
32) Јасна Маринковић, рођена 1973.године, дипломирани економиста из Горњег
Катуна;
33) Владимир Радовановић, рођен 1961. године, пољопривредник из Горњег Крчина;
34) Градимир Радункић – Града, рођен 1954.године, трговац из Горњег Катуна;
35) Љубиша Сврзић – Биша, рођен 1962.године, радник из Доњег Катуна;
36) Драгана Милојевић, рођена 1970.године, радник из Бошњана;
37) Драган Спасојевић – Чупко, рођен 1949.године, радник из Варварина;
38) Милутин Станковић – Зајко, рођен 1955.године, трговац из Суваје;
39) Бисерка Милосављевић, рођена 1958.године, трговац из Пајковца;
40) Марина Пантић, рођена 1969.године, медицинска сестра из Обрежа;
41) Радмила Смиљковић, рођена 1959.године, медицинска сестра из Маскара.
6. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ДОКТОР ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА
1) Миодраг Бајкић – Мија Бајкић, рођен 1941.године, пољопривредник из Варварина;
2) Томић Мирко, рођен 1956.године, машински техничар из Тољевца;
3) Мирослав Јовановић – Груја, рођен 1956.године, дипломирани економиста из
Бошњана;
4) Данијела Минић, рођена 1974.године, лекар из Доњег Крчина;
5) Мирослав Симић – Суја, рођен 1956.године, књижничар из Обрежа;
6) Славољуб Ћирић, рођен 1963.године, фармацеутски техничар из Бачине;
7) Миомир Арсић, рођен 1962.године, машински техничар из Села Варварина;
8) Драгана Весић, рођена 1953.године, економиста из Села Варварина;
9) Милутин Арсић – Арса, рођен 1965.године, машински техничар из Орашја;
10) Бобан Баћић, рођен 1980.године, трговац из Избенице;
11) Владан Т. Весић, рођен 1972.године, дипломирани инђењер грађевине из
Варварина;
12) Јасмина Живковић – Гркче, рођена 1951.године, медицински техничар из
Варварина;
13) Дејан Дурмић, рођен 1968.године, машински техничар из Бошњана;
14) Живадин Брзић, рођен 1961.године, машински техничар из Обрежа;
15) Саша Живковић, рођен 1975.године, фармацеутски техничар из Бачине;
16) Бранкица Јаћимовић, рођена 1952.године, учитељица из Маскара;
17) Ангелина Јовановић – Гина, рођена 1975.године, дипломирани правник из
Залоговца;
18) Миливоје Илић – Мишко пекар, рођен 1963.године, пекар из Горњег Катуна;
19) Милован Јовановић – Шећерко, рођен 1977.године, електромеханичар из Бошњана;
20) Милан Јовановић, рођен 1963.године економски техничар из Маренова;
21) Љиљана Јовановић, рођена 1983.године, прехрамбени техничар из Доњег Катуна;
22) Раде Коларевић, рођен 1957.године, угоститељ из Бачине;
23) Дејан Крстић, рођен 1975.године, трговац из Села Варварина;
24) Дејан Максимовић, рођен 1974.године, електроинжењер из Бачине;
25) Дејан Марковић, рођен 1984.године, аутомеханичар из Пајковца;
26) Анка Јовановић, рођена 1970.године, трговац из Карановца;
27) Снежана Матић, рођена 1958.године, васпитач из Варварина;
28) Матеа Миленковић, рођен 1951.године, пољопривредник из Цернице;
29) Миладин Милосављевић – Бас, рођен 1943.године, пољопривредник из Горњег
Катуна;
30) Неша Николић, рођен 1978.године, машински техничар из Орашја;
31) Радица Милојевић, рођена 1953.године, медицински техничар из Горњег Катуна;
32) Радослав Обрадовић, рођен 1957.године, аутомеханичар из Горњег Крчина;
33) Драган Павловић, рођен 1974.године, пољопривредник из Обрежа;
34) Зоран Смиљковић, рођен 1970.године, пољопривредник из Парцана;
страна 116 број 10.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
08.09.2004.године
35) Зорица Милосављевић, рођена 1964.године, васпитач из Залоговца;
36) Мирослав Стаменковић, рођен 1967.године, економиста из Доњег Катуна;
37) Славољуб Стојановић, рођен 1951.године, пензионер из Суваје;
38) Бобан Томић – Баџић, рођен 1962.године, аутомеханичар из Обрежа;
39) Драгутин Цветковић – Драги Зељар, рођен 1950.године; пољопривредник из
Обрежа;
40) Ружица Спасенић, рођена 1954.године текстилни радник из Тољевца;
41) Мирјана Чолаковић – Ивановић, рођена 1964.године, хемијски техничар из
Варварина.
7. ГРУПА ГРАЂАНА ''ЗА БОЉИ ЖИВОТ'' – БОЈИЋ СЛАВОЉУБ
1) Славољуб Бојић, рођен 1956.године, благајник из Карановца.
8. ПОЛИТИЧКИ ПОКРЕТ ''СНАГА СРБИЈЕ'' – БОГОЉУБ КАРИЋ
1) Радоица Ћосић – Раче, рођен 1947.године, машински техничар из Варварина;
2) Љубисав Митровић – Љубе, рођен 1958.године, дипломирани економиста из
Избенице;
3) Радоје Николић, рођен 1940.године, пензионер из Обрежа;
4) Слађана Благојевић, рођена 1968.године, наставник разредне наставе из Варварина;
5) Драган Стојановић – Муја, рођен 1958.године, економиста из Бошњана;
6) Милутин Ћирић, рођен 1958.године, приватни прадузетник из Залоговца;
7) Александар Качаревић – Аца, рођен 1957.године, пољопривредник из Села
Варварина;
8) Невенка Петронијевић – Нена, рођена 1958.године, трговац из Бошњана;
9) Мирослав Ђаковац – Јупи, рођен 1959.године, ТВ механичар из Горњег Катуна;
10) Раде Антић, рођен 1953.године, саобраћајни техничар из Доњег Катуна;
11) Томислав Марковић, рођен 1961.године, металостругар из Тољевца;
12) Гордана Срејић, рођена 1954.године, професор енглеског језика из Варварина;
13) Срђан Бабић, рођен 1978.године, радник из Бачине;
14) Саша Ђорђевић, рођен 1973.године, пољопривредни техничар из Маскара;
15) Петар Петровић, рођен 1961.године, ТТ техничар из Горњег Крчина;
16) Слободанка Ракић, рођена 1962.године, медицинска сестра из Бачине;
17) Драгомир Илић – Гоне, рођен 1959.године, пољопривредник из Парцана;
18) Живота Милетић – Кега, рођен 1964.године, музичар из Маренова;
19) Зоран Милутиновић, рођен 1969.године, КВ бравар из Мале Крушевице;
20) Снежана Живановић – Нена, рођена 1970.године, домаћица из Села Варварина;
21) Ненад Тодоровић – Пецић, рођен 1980.године, машински техничар из Обрежа;
22) Миодраг Симоновић – Лача, рођен 1963.године, механичар из Села Варварина;
23) Јован Савић – Јоца, рођен 1985.године, угоститељ из Варварина;
24) Верица Лазаревић, рођена 1956.године, средња стручна спрема из Варварина;
25) Петар Минић, рођен 1946.године, пољопривредник из Цернице;
26) Небојша Николић, рођен 1967.године, КВ бравар из Обрежа;
27) Далибор Димитријевић, рођен 1981.године из Доњег Катуна;
28) Виолета Милутиновић – Лела, рођена 1969.године, пољопривредни техичар из
Орашја;
29) Небојша Јаковљевић, рођен 1967.године, машински техичар из Обрежа;
30) Драган Михајловић, рођен 1961.године, економски техичар из Бошњана;
31) Милан Ивановић, рођен 1955.године, пољопривредник из Залоговца;
32) Бојана Симић, рођена 1964.године, домаћица из Пајковца;
33) Јовица Петровић, рођен 1984.године, ПТТ техичар из Бачине;
34) Драгиша Анђелковић – Гиле, рођен 1984.године, аутоелектричар из Залоговца;
35) Срећко Спасојевић – Срећко, рођен 1961.године, КВ електричар из Варварина;
страна 117 број 10.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
08.09.2004.године
36) Мирјана Спасић, рођена 1972.године, машински техничар из Орашја;
37) Жаклина Лазаревић, рођена 1977.године машински техничар из Горењг Катуна;
38) Драгослав Станковић – Драги, рођен 1935.године, пензионер из Тољевца;
39) Мирјана Томашевић – Мира, рођена 1971.године, рачуноводствени техичар из
Бошњана;
40) Миодраг Николић – Боћа, рођен 1955.године, трговац из Села Варварина;
41) Славица Митровић, рођена 1972.године, домаћица из Избенице.
9. СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ – ВОЈКАН ПАВИЋ
1) Ратомир Васић – Раде, рођен 1952.године, правник из Доњег Катуна;
2) Драгољуб Станојевић, рођен 1955.године, професор из Варварина;
3) Драган Чабрић, рођен 1956.године, професор из Варварина;
4) Анка Милановић, рођена 1951.године, медицинска сестра из Залоговца;
5) Драгослав Симоновић – Госа угоститељ, рођен 1942.године, угоститељ из Обрежа;
6) Душан Миљковић – Ћана, рођен 1934.године, пољопривредник из Горњег Катуна;
7) Томислав Јовановић – Шоша, 1949.године, КВ трговац из Бошњана;
8) Споменка Лалевић, рођена 1952.године, дипломирани машински инжењер из Села
Варварина;
9) Славољуб Савић, рођен 1949.године, психолог – педагог из Бошњана;
10) Слађана Митровић, рођена 1966.године, дипломирани машински инжењер из
Бачине;
11) Зоран Аврамовић – Кеза, рођен 1966.године, бравар из Маренова;
12) Марина Филиповић, рођена 1980.године, студент из Бачине;
13) Зоран Алексић, рођен 1953.године, пољопривредник из Тољевца;
14) Радољуб Антић, рођен 1961.године, пољопривредник из Парцана;
15) Слободан Антић – Преша, рођен 1945.године, инжењер из Села Варварина;
16) Викторија Алексић, рођена 1960.године, конфекционар из Доњег Катуна;
17) Милашин Бојић, рођен 1960.године, пољопривредник из Карановца;
18) Зоран Брзић, рођен 1947.године, пекар из Обрежа;
19) Миомир Димитријевић – Мија, рођен 1947.године, радник из Варварина;
20) Славица Бабић, рођена 1953.године, машински техничар из Бачине;
21) Мирослав Долић – Бата Долић, рођен 1949.године, занатлија из Варварина;
22) Слободан Ђорђевић – Дане, рођен 1936.године, правник из Горњег Катуна;
23) Живота Јевдосић, рођен 1953.године, радник из Обрежа;
24) Снежана Васић – Васке, рођена 1971.године, професор из Варварина;
25) Драган Јовановић, рођен 1976. године, пољопривредник из Доњег Крчина;
26) Селимир Милићевић, рођен 1962.године, пољопривредник из Мале Крушевице;
27) Зоран Миловановић, рођен 1952.године, ветеринарски техничар из Орашја;
28) Смиља Вићић, рођена 1954.године, геометар из Обрежа;
29) Мирослав Милојевић – Мића Тикић, рођен 1949.године, радник из Обрежа;
30) Слободан Митић – Боба, рођен 1967.године, машински техничар из Бачине;
31) Данило Мишковић, рођен 1941.године, музичар из Бошњана;
32) Ружица Живановић, рођена 1948.године, медицинска сестра из Села Варварина;
33) Драгана Јовановић, рођена 1978.године, дипломирани физичко-хемичар;
34) Живомир Недељковић – Жома, рођен 1951.године, пољопривредник из Залоговца;
35) Милорад Радослављевић – Пура, рођен 1952.године, пољопривредник из Обрежа;
36) Љубица М. Крстић, рођена 1959.године, домаћица из Обрежа;
37) Животије Савић, рођен 1960.године, лимар из Цернице;
38) Мирослав Стевановић – Бели, рођен 1946.године, пољопривредник из Пајковца;
39) Радослав Стојковић – Цига, рођен 1953.године, металостругар из Маскара;
40) Биљана Стојадиновић, рођена 1984.године, фризерка из Горњег Катуна;
41) Новица Филиповић, рођен 1954.године, ветеринарски техичар из Бачине.
страна 118 број 10.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
08.09.2004.године
10. ГРУПА ГРАЂАНА – МИЛОШЕВИЋ МИРОЉУБ
1) Милошевић Мирољуб, рођен 1967.године, пољопривредник из Маренова;
11. ГРУПА ГРАЂАНА – МИЛУТИН ПОПОВИЋ – ''ЋИЋА''
1) Слободан Димитријевић, рођен 1942.године, пољопривредни инжењер из Обрежа;
2) Радивоје Михајловић, рођен 1957.године, ТВ механичар из Обрежа.
Број: 013-96/04
У Варварину, 07.09.2004.године
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
Славица Поповић, дипл.правник
М.П.
страна 119 број 10.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
08.09.2004.године
САДРЖАЈ
АКТА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Страна
2. Решење о закључењу бирачког списка за избор однорника у
Скупштини општине Варварин и председника општине
Варварин, који ће се одржати 19.09.2004.године ................................................ 109
3. Решење о утврђивању Изборне листе за избор председника
општине Варварин, 19. септембра 2004.године ................................................... 110
4. Решење о утврђивању збирне Изборне листе за избор одборника
у Скупштини општине Варварин, 19. септембра 2004.године ............................ 111
ИЗДАВАЧ:
Општинска упрва, Трг Мирка Томића б.б.
Телефин: 037/785-171
Жиро-рачун број 41920-637-537
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Славица Поповић, Секретар СО-е Варварин
Download

Службени лист 10 од 08.09.2004.