Tabela e trajnimeve të planifikuara
nga data 20.10.-24.10.2014
Agjensioni - Policia e Kosovës
Nr.
Trajnimi
Tabela planiranih obuka od datuma
20.10.-24.10.2014
Agencija - Policija Kosova
Br.
Programi për aftësimin e instruktorëve
2
3
Data: 29.09.-31.10.2014
Training
Program for instructors development
Soba: 106
1
Room: 106
Datum: 29.09.-31.10.2014
1
Date: 29.09.-31.10.2014
Personi kontaktues: Xhevat Aliu
Osoba za kontakt: Xhevat Aliu
Contact person: Xhevat Aliu
Instruktor parësor i ushtrimeve në terren
Primarni instruktor vežbi na terenu
Primary field training instructor
Dhoma: 110
Soba: 110
Data: 20.10.-24.10.2014
2
Datum: 20.10.-24.10.2014
Personi kontaktues: Xhevat Aliu
Osoba za kontakt: Xhevat Aliu
Trajnimi Ndihma e Parë Emergjente
Obuka hitna prva pomoć
Dhoma: 201
Soba: 201
Data: 20.10.-24.10.2014
3
Datum: 20.10.-24.10.2014
Personi kontaktues: Sadik Krasniqi
Osoba za kontakt: Sadik Krasniqi
Kursi për mbikqyrjen e kufirit dhe
Kurs o nadziranju granice i upotreba
Dhoma: 210
Data: 07.10.-07.11.2014
2
4
Contact person: Xhevat Aliu
First aid emergency training
3
Datum: 07.10.-07.11.2014
Faqe 1 nga 6
Adresa: Rr. Gjergj Kastrioti Skënderbeu - 42000 Vushtrri-Kosovë
Telefon:: 271
http://www.aksp.org E-mail: [email protected]
Room: 201
Date: 20.10.-24.10.2014
Contact person: Sadik Krasniqi
Cours for border surveillance and
use of firearm MP-5 and AK-47
4
Soba: 210
Room: 110
Date: 20.10.-24.10.2014
oružja MP-5 i AK-47
përdorimi i armës MP-5 dhe AK-47
4
Nr.
Program za osposobljavanje instruktora
Dhoma: 106
1
Obuka
Table of planned training from date
20.10.-24.10.2014
Agency - Kosovo Police
Room: 210
Date: 07.10.-07.11.2014
Personi kontaktues: Xhemajl Sallahu
Osoba za kontakt: Xhemajl Sallahu
Contact person: Xhemajl Sallahu
Kursi bazik me armë të gjata MP-5
Osnovni kurs za dugocevno oružje MP-5
Basic course for long rifle MP-5
Room: 214
Dhoma: 214
5
Data: 20.10.-24.10.2014
Soba: 214
5
Contact person: Rrahim Fazliu
Ricertifikimi- Menaxhimi Ekzekutiv
Ricertifikacija- Izvršno Rukovođenje
Ricertification-Executive Management
Soba: 301
Room: 301
6
6
Data: 20.10.-21.10.2014
Datum: 20.10.-21.10.2014
Date: 20.10.-21.10.2014
Personi kontaktues: Agim Avdiu
Osoba za kontakt: Agim Avdiu
Contact person: Agim Avdiu
Obuka istraga porodičnog nasilja
Domestic violence investigation
Soba: 304
training
Trajnimi hetimi i dhunës familjare
Dhoma: 304
Data: 20.10.-24.10.2014
7
Datum: 20.10.-24.10.2014
7
Osoba za kontakt: Hamide Visoka
Personi kontaktues: Hamide Visoka
9
Date: 20.10.-24.10.2014
Osoba za kontakt: Rrahim Fazliu
Dhoma: 301
8
5
Personi kontaktues: Rrahim Fazliu
6
7
Datum: 20.10.-24.10.2014
Room: 304
Date: 20.10.-24.10.2014
Contact person: Hamide Visoka
Trajnimi hetimi i trafikimit me njerz
Obuka istraga tergovina sa ljudima
Human trafficing investigation
Dhoma: 306
Soba: 306
training
Datum: 20.10.-24.10.2014
Personi kontaktues: Hamide Visoka
8
Sjellja me njerz dhe detyrat në vendin e
9
Datum: 20.10.-24.10.2014
8
Osoba za kontakt: Hamide Visoka
Ponašanje sa ljudima i zadaci na
Faqe 2 nga 6
Adresa: Rr. Gjergj Kastrioti Skënderbeu - 42000 Vushtrri-Kosovë
Telefon:: 271
http://www.aksp.org E-mail: [email protected]
9
Room: 306
Date: 20.10.-24.10.2014
Contact person: Hamide Visoka
Dealing with people and duties in
punës
radnom mestu
work place
Dhoma: 309
Soba: 309
Room: 309
Data: 20.10.-24.10.2014
Datum: 20.10.-24.10.2014
Date: 20.10.-24.10.2014
Personi kontaktues: Agim Avdiu
Osoba za kontakt: Agim Avdiu
Contact person: Agim Avdiu
Ngasja emergjente
Hitna vožnja
Emergency driving
Dhoma: 310
10
Soba: 310
Data: 23.10.-31.10.2014
10
Date: 23.10.-31.10.2014
Osoba za kontakt: Reshat Bugaqku
Contact person: Reshat Bugaqku
Menaxhimi i vijës së parë
Rukovođenje prve linije
First line menagement
Soba: 319
Data: 29.09.-31.10.2014
11
Personi kontaktues: Agim Avdiu
Nr.
Trajnimi
Room: 319
Datum: 29.09.-31.10.2014
11
Osoba za kontakt: Agim Avdiu
Agjensioni- Dogana e Kosovës
Br
Obuka
Agency – Kosovo Costums
Nr
Tarik Modul-I
Dhoma: 209
Date: 29.09.-31.10.2014
Contact person: Agim Avdiu
Agencija- Carina Kosova
Tarik Moduli- I
12
Datum: 23.10.-31.10.2014
Personi kontaktues: Reshat Bugaqku
Dhoma: 319
11
Room: 310
10
Training
Tarik Module-I
Soba: 209
Room: 209
12
12
Data: 20.10.-24.10.2014
Datum: 20.10.-24.10.2014
Date: 20.10.-24.10.2014
Personi kontaktues: Selim Maxhuni
Osoba za kontakt: Selim Maxhuni
Contact person: Selim Maxhuni
Agjensioni - Agjensioni për
Menaxhimin e Emergjencave
Agencija - Rukovođenje Hitnim
Slučajevima
Faqe 3 nga 6
Adresa: Rr. Gjergj Kastrioti Skënderbeu - 42000 Vushtrri-Kosovë
Telefon:: 271
http://www.aksp.org E-mail: [email protected]
Agency - Emergency Management
Agency
Nr.
Trajnimi
Br.
Obuka
Training
Përgatitja e kandidatëve për dhënien e
Pripremanje kandidata za polaganje
Preparing candidates for taking
provimit profesional në lëmin e
Profesionalnogispita u oblastizaštite
Professional exam in the field of fire
13 mbrojtjes nga zjarri
13
13
Od požara
protection
Dhoma: 206
Soba: 206
Room: 206
Data: 07.10.-14.11.2014
Datum: 07.10.-14.11.2014
Date: 07.10.-14.11.2014
Personi kontaktues: Hasan Kadrija
Osoba za kontakt: Hasan Kadrija
Contact person: Hasan Kadrija
OEBS
OSCE
OSBE
Nr.
Nr.
Trajnimi
Br.
Obuka
Nr.
Training
Trajnim i Trajnerëve i Avancuar për
Avancirana obuka trenera za komunikaciju Advanced training of trainers for
communication of Kosovo Police
komunikimin e dispeçerëve të Policisë së
dispečera Kosovske Policije i operatora
14
14
14 dispatchers and operators for
Kosovës dhe operatorëve të Agjencionitë
Agencije za Vanredno Upravljanje
Emergency Management Agencies
për Menaxhimin e Emergjencave.
Soba:111
Room: 111
Dhoma: 111
Datum: 20.10.-24.10.2014
Date: 20.10.-24.10.2014
Data: 20.10.-24.10.2014
Osoba za kontakt: Shpresa Mulliqi
Contact person: Shpresa Mulliqi
Personi kontaktues: Shpresa Mulliqi
Trajnimi i KLSP-ve rreth policimit në
Obuka za policiju u zajednicu za LOBZ
bashkësi/zgjedhja e problemit
15
Dhoma: 216
Data: 21.10.-23.10.2014
15
Rešenje problema
Training of community policing for
15
LCPS/ solution to the problem
Soba: 216
Room: 216
Datum: 21.10.-23.10.2014
Date: 21.10.-23.10.2014
Faqe 4 nga 6
Adresa: Rr. Gjergj Kastrioti Skënderbeu - 42000 Vushtrri-Kosovë
Telefon:: 271
http://www.aksp.org E-mail: [email protected]
Personi kontaktues: Erduan Gjigolli
Osoba za kontakt: Erduan Gjigolli
Contact person: Erduan Gjigolli
Kursi mbi inteligjencën kriminale dhe
Kurs za operativnu i stratešku analizu
Course on operational and strategic
analizën strategjike dhe operacionale
16
Dhoma: 219
16
kriminalne obaveštajne delatnosti
16
Of criminal intelliegence
Soba: 219
Room: 219
Data: 20.10.-24.10.2014
Datum: 20.10.-24.10.2014
Date: 20.10.-24.10.2014
Personi kontaktues: Faruk Mustafa
Osoba za kontakt: Faruk Mustafa
Contact person: Faruk Mustafa
ICITAP
Nr.
Trajnimi
ICITAP
Br.
Obuka
ICITAP
Nr.
Training
Shkolla Policore për stafin komandues
Škola za Policijsko osoblje i komandu
School of Police staff andcommand
Dhoma: Stiv Benet, kati i parë dhe
Soba: Stiv Benet, prvi sprat i
Room: Stiv Benet, first floor and
17 kontejnerët A3 dhe A4
17
kontejner A3 i A4
17
container A3 and A4
Data: 06.10.-07.11.2014
Datum: 06.10.-07.11.2014
Date: 06.10.-07.11.2014
Personi kontaktues: Fatos Kuqani
Osoba za kontakt: Fatos Kuqani
Contact person: Fatos Kuqani
Gjykata Themelore -Mitrovicë
Nr.
Trajnimi
Osnovni Sud - Mitrovicë
Br.
Obuka
Basic Court - Mitrovicë
Nr.
Training
Trajnimi i stafit të Gjyqësorit dhe
Obuka službenika Sudstva i
Training of staff of the Judiciary
Prokurorive nga Sekretariati i Këshillit
Tužilaštva
and Prosecution by the Secretariat
Gjyqësorë dhe Këshilli i Prokurorisë së
18 Kosovës
Dhoma: 109
od strane Sekretariata Sudskog Saveta i
18
Tužilačkog Saveta Kosova
Soba: 109
of the Judicial Council and
18
Prosecutorial Council of Kosovo
Room: 109
Faqe 5 nga 6
Adresa: Rr. Gjergj Kastrioti Skënderbeu - 42000 Vushtrri-Kosovë
Telefon:: 271
http://www.aksp.org E-mail: [email protected]
Data: Korrik - Dhjetor
Datum: Jul - Decembar
Date: July - December
Personi kontaktues: Ahmed Buzolli
Osoba za kontakt: Ahmed Buzolli
Contact person: Ahmed Buzolli
Divizioni i shërbimeve Studentore, Akademia e Kosovës për Siguri Publike, Ministria e Punëve të Brendshme
Divizija Studentskih usluga, Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost, Ministarstvo Unutrasnjih Poslova
Division of student services, Kosovo Academy for Public Safety, Ministry of Internal Affairs
Faqe 6 nga 6
Adresa: Rr. Gjergj Kastrioti Skënderbeu - 42000 Vushtrri-Kosovë
Telefon:: 271
http://www.aksp.org E-mail: [email protected]
Download

Tabela e trajnimeve të planifikuara nga data 20.10.