Prohlášení o absolvování zácviku pro užívání přístroje Rebox-Physio
Údaje klienta:
Jméno a příjmení:
………………………………………………………………………………
Adresa:
………………………………………………………………………………
Kontakt:
………………………………………………………………………………
Tímto prohlašuji, že jsem u transkutánního elektroterapeutického přístroje Rebox-Physio byl/-a
dostatečně seznámen/-a se správnou metodou aplikace, s indikacemi, kontraindikacemi a principy
reboxové terapie a těmto informacím jsem v plné míře porozuměl/-a.
Dále se zavazuji, že před prvním použitím přístroje Rebox-Physio důkladně prostuduji Návod
k použití, který jsem obdržel/-a současně s přístrojem, a budu se tímto návodem zodpovědně řídit.
Jakékoli nejasnosti a otázky ohledně reboxové terapie budu konzultovat s prodejcem přístroje a jeho
rady a pokyny budu brát jako zavázné.
V …………………………… dne: ……/……/…………
Podpis klienta: …………………………………
Download

Prohlášení o absolvování zácviku pro užívání přístroje Rebox