Plavecká škola BUBLINKA
www.plavani-kurim.cz
Prohlášení
Tímto závazně přihlašuji do kurzu plavání své dítě
Jméno a příjmení dítěte:…………………………………… dat.nar.:……………………….
Jméno a příjmení dítěte:…………………………………… dat.nar.:……………………….
Jméno a příjmení jednoho z rodičů:……………..……….. dat.nar.:……………………….
tel:…………………………….
Email: ………………………..
Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s hygienickými, organizačními a bezpečnostními
opatřeními, které se zavazuji dodržovat a to v rozsahu Provozního řádu (dále PŘ) plavecké školy
BUBLINKA a PŘ Wellness Kuřim. V případě nedodržení některého z hygienických,
bezpečnostních nebo organizačních opatřeních uvedených v PŘ plavecké školy BUBLINKA nebo
PŘ Wellness Kuřim jsem si vědom(a), že budu vyloučen(a) z kurzů plavání bez nároků na vrácení
nevyčerpaného kurzovného.
Kurzovné je možné vrátit pouze tehdy, bude-li o vrácení požádáno do 7 dnů před zahájením první
lekce. Po zahájení kurzu se peníze nevracejí, ani nepřevádějí do dalších kurzů, a to ani v případě
nemoci, dovolené, atd
Podepsaný subjekt svým podpisem přihlášky souhlasí s výše uvedeným zpracováním osobních
údajů. Tyto údaje budou sloužit pouze pro vnitřní potřeby plavecké školy BUBLINKA.
Rovněž prohlašuji, že dítě nemá žádná omezení zdravotního stavu, která by znemožňovala
účastnit se kurzu plavání a že pro něj účast v kurzu plavání není zdravotně nevhodná. Čestně
prohlašuji, že dítě ani jeho doprovod v poslední době nepřišli do styku s žádnou infekční nemocí.
Zavazuji se, že se s dítětem budu účastnit kurzu plavání pouze tehdy, bude-li jeho zdravotní stav
dobrý a dítě nebude nemocné.
V…………….. dne…………… Podpis jednoho z rodičů……………………………..
Download

Zde si prosím stáhněte a vytiskněte prohlášení rodiče