________________________________________________________________________________
ZAHTJEV ZA OBNOVU OKOLINSKE DOZVOLE
- HIDROELEKTRANA SALAKOVAC -
Odobrio: Direktor HE na Neretvi
Nijaz Begić
Jablanica, februar 2014.
__________________________________________________________________________________
Izdanje br. 1
Izdavaĉ: Podružnica Hidroelektrane na Neretvi
Obnova okolinske dozvole HES
Strana: 1
________________________________________________________________________________
1. IME I ADRESA OPERATORA/INVESTITORA POGONA I POSTROJENJA
Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, d.d. – Sarajevo
PODRUŽNICA HIDROELEKTRANE NA NERETVI – JABLANICA
Pogon Hidroelektrana Salakovac
Jaroslava Ĉernija br. 1
88420 Jablanica
2. LOKACIJA POGONA I POSTROJENJA
Hidroelektrana Salakovac izgrađena je na rijeci Neretve 1981. godine i sastoji se od:
1. Akumulacionog bazena
2. Betonske gravitacione brane
3. Preliva u bučnicu
4. Preliva u tunel
5. Temeljnog ispusta
6. Ulazne građevine i tlačnog cjevovoda
7. Ispusta za treće korisnike
8. Strojarnice sa pripadajućim objektima
9. Odvodnih organa
10. Razvodnog postrojenja 220 kV
3. OPIS POGONA, POSTROJENJA I AKTIVNOSTI
3.1
Kratak opis i osnovni parametri HE Salakovac
Hidroelektrana Salakovac je postrojenje pribranskog tipa. Akumulacija ukupne zapremine
68,00x106 m3 stvorena je izgradnjom betonske gravitacione brane visine 70 m, koja je locirana
na stacionaži toka Neretve km 84+520, računajući od ušća u more, odnosno oko 15 km
uzvodno od grada Mostara.
__________________________________________________________________________________
Izdanje br. 1
Izdavaĉ: Podružnica Hidroelektrane na Neretvi
Obnova okolinske dozvole HES
Strana: 2
________________________________________________________________________________
Osnovni hidrološki i energetski podaci hidroelektrane su:
Površina sliva 4.156 km2
Srednji višegodišnji protok (1951–1990) 171,8 m3/s
Srednji prirodni međudotok (1951–1990) 45,4 m3/s
Desethiljadugodišnja velika voda 2.900 m3/s
Hiljadugodišnja velika voda 2.450 m3/s
Ukupna zapremina akumulacije
68x106 m3
Korisna zapremina akumulacije
15,6x106
m3
Kota normalnog uspora
123,00 m.n.m.
Kota minimalnog radnog nivoa
118,50 m.n.m.
Kota ekstremnog minimalnog radnog nivoa 110,00 m.n.m.
Kota donje vode pri Qi (za projektovano produbljenje)
80,10 m.n.m.
Instalisani protok hidroelektrane
540 m3/s
Instalisana snaga hidroelektrane 210 MW
Broj i tip turbina
3
turbine tipa Kaplan
Maksimalni bruto pad45,6 m
Konstruktivni pad
42
m
Srednja godišnja moguća proizvodnja (na bazi obrade*
mj. prot.1951–1990 i konst. procjeđivanje od 22,58 m3/s) 468,9 GWh
Moguća proizvodnja za 70 % vjerovatnoću dotoka 414,5 GWh
3.2 Opis hidrograĊevinskih dijelova i objekata
3.2.1 Akumulacioni bazen
Akumulacija HE Salakovac nastala je gradnjom betonske brane visoke 70 m i prostire se
dužinom od oko 20 km od brane u naselju Salakovac do odvodnih kanala HE Grabovica.
Akumulacija je izduženog oblika sa izrazito malom širinom, tako da se uglavnom nalazi u
kanjonu Srednje Neretve.
3.2.2
Brana
Brana HE Salakovac je betonska gravitaciona brana i nalazi se na stacionaži km 84+520 od
ušća Neretve u more, odnosno oko 15 km sjeverno od grada Mostara na izlazu rijeke Neretve
iz kanjona. Izgrađena je 1981. u kanjonskom dijelu toka Neretve, koji izgrađuju karbonatne
stijene mezozoika, na kojima se nalaze naslage diluvijalnih tvorevina fluvijalnog porijekla.
Fundiranje je urađeno direktno na stijeni.
Glavna bučnica je smještena neposredno uz strojarnicu i ima dužinu od 102 m.
Tehnički podaci brane su:
__________________________________________________________________________________
Izdanje br. 1
Izdavaĉ: Podružnica Hidroelektrane na Neretvi
Obnova okolinske dozvole HES
Strana: 3
________________________________________________________________________________
Tip brane
betonska–gravitaciona
Ukupna visina brane 70,00 m
Dužina brane u kruni 230 m
Dužina brane u temelju
74
m
Širina brane u kruni 8,20 m
Širina brane u temelju
52,00 m
Visina od dna riječnog korita
52,00 m
Zapremina tijela brane
249.300
m3
3.3 Objekti za evakuaciju velikih voda i pražnjenje akumulacije
3.3.1 Prelivi u buĉnicu
Na desnom dijelu brane uz strojarnicu smještena su dva prelivna polja između kojih se nalazi
razdjelni stub širine 3,50 m, tako da je ukupna širina brzotoka 34,5 m, kojim se voda velikom
brzinom sa preliva vodi u glavnu bučnicu.
 Preliv u buĉnicu–segmentni zatvaraĉ
Neposredno sa lijeve strane preliva u tunel smješteno je prelivno polje–preliv u bučnicu sa
segmentnim zatvaračem.
 Preliv u buĉnicu–segmentni zatvaraĉ sa klapnom
Neposredno uz strojarnicu smješten je preliv u bučnicu sa klapnom. Širina prelivnog polja je
15,50 m.
 Preliv u tunel
Prelivno polje preliva u tunel smješteno je na desnoj strani brane. Prelivno polje je široko
15,50 m.
3.3.2 Temeljni ispust
Temeljni ispust je smješten u lijevom boku brane. Ulazni lijevak ima prag na koti 76,50
m.n.m. i prelazi u cijev promjera 3,90 m, koja je ubetonirana u tijelo brane, a na dijelu između
brane i strojarnice cijev je dilatirana i zaštićena betonom. Opremljen je sa dva zatvarača,
tablastim na ulazu i segmentnim regulacionim zatvaračem na izlazu. U 2013 god. izvršena je
zamjena hidrauličkih agregata novim, kao i kompletna cijevna instalacija, te zamijenjeno staro
ulje novim EKO uljem na pomoćnom i regulacionom zatvaraču temeljnog ispusta.
__________________________________________________________________________________
Izdanje br. 1
Izdavaĉ: Podružnica Hidroelektrane na Neretvi
Obnova okolinske dozvole HES
Strana: 4
________________________________________________________________________________
3.3.3 Oprema za smanjenje negativnih uticaja na okolinu
Postojeće sisteme (infrastrukturu) i instaliranu opremu, koji su u funkciji proizvodnog
procesa, tretiramo kao “opremu” za smanjenje negativnog uticaja na okolinu.
To se odnosi na slijedeće:
-
vodozahvat (ulazna građevina),
drenažni sistem elektrane,
sistem za prihvatanje ulja iz transformatora u slučaju kvara/havarije na transformatorima.
oprema instalirana na brani za mjerenje nivoa akumulacije i protoka preko prelivnih
organa,
oprema za registraciju zemljotresa (seizmografi).
3.3.4 Sistem tehniĉkog osmatranja hidrotehniĉkih objekata i neposredne okoline
Osmatranje brane i pripadajućih hidrotehničkih objekata i tla u području brana i akumulacije
HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac provodi se prema Internom Pravilniku tehničkog
osmatranja i operativnoj proceduri sistema kvaliteta koji su u potpunosti usklađeni sa
važećom zakonskom regulativom i zahtjevima Međunarodnog komiteta za visoke brane, a
prvenstveno sa Pravilnikom o tehničkom osmatranju visokih brana (Sl. list SFRJ, broj 7/66), i
primijenjen je kao jedinstven proces za sve elektrane
Ovim Pravilnikom regulisani su svi važni aspekti sistema tehničkog osmatranja brana i drugih
hidrotehničkih objekata i tla i objekata u području brana i akumulacija kao: program
osmatranja, prikupljanje i obrada podataka, izrada izvještaja i interpretacija, meritorne–
granične veličine deformacija i drugih pojava sa uputstvom o postupanju u slučaju
prekoračenja graničnih veličina, organizacija tehničkog osmatranja i održavanje oskultacione
opreme i instrumenata, te relevantni podaci iz elaborata o propagaciji vodnog vala u slučaju
rušenja svih brana u nizu na potezu HE Rama–HE Mostar.
Tehničko osmatranje brane, tla i objekata u području brana i akumulacija vrši se fizikalnim i
geodetskim metodama.
Fizikalne metode obuhvataju optičko–mehanička, elektro–akustična i električna mjerenja.
Geodetske metode obuhvataju trigonometrijska, nivelmanska i alinjmanska mjerenja.
Optičko–mehanička mjerenja kao fizikalne metode izvode se na mjernim mjestima na brani, u
brani i pribranskom tlu i objektima u području brane i akumulacije.
__________________________________________________________________________________
Izdanje br. 1
Izdavaĉ: Podružnica Hidroelektrane na Neretvi
Obnova okolinske dozvole HES
Strana: 5
________________________________________________________________________________
Program tehničkog osmatranja brana, tla i objekata u području brana i akumulacija se utvrđuje
za svaku godinu posebno na bazi projekta tehničkog osmatranja i urađenih Izvještaja ili
Interpretacije podataka mjerenja za prethodnu godinu.
U slučaju nepredviđenih pojava kao što su: zemljotresi, klizanja tla, nagli i veliki dotoci u
akumulaciju, visoki vodostaji, povećana procurivanja i zamućivanje procjednih voda,
prekoračenja graničnih veličina deformacija, te svih drugih pojava koje bi mogle negativno
uticati na stabilnost i sigurnost brane, tla i objekata u području brana i akumulacija obavezno
proširujemo ovaj programa i izvodimo vanredna osmatranja i mjerenja.
U HE na Neretvi implementiran je savremeni sistem daljinskog prikupljanja i obrade
podataka uz korištenje softvera „Argus“. Novi projekat tehničkog osmatranja svih brana u
sastavu HE na Neretvi završen je tokom 2013. godine.
U internom Pravilniku o tehničkom osmatranju brana dati su tabelarni pregledi mjernih mjesta
i instrumenata sa svim tehničkim karakteristikama za svaki pojedini instrument, mjerač i
davač.
4. IDENTIFIKACIJA ZNAĈAJNIH UTICAJA NA OKOLINU
4.1 Identifikacija i valorizacija trenutnih uticaja na okolinu
Zahvati u prostoru pri formiranju akumulacije, po pravilu, izazivaju značajne promjene u
ekosistemu, dajući u zavisnosti od namjene akumulacije specifične efekte u korištenju
prostora, prostornoj organizaciji i kvalititi okoline. Zbog toga je značajna identifikacija i
valorizacija svih uticaja i njihovog međusobnog odnosa sa aspekta uređenja prostora i zaštite
okoline.
Radi predviđanja mogućeg dejstva pojedinih uticaja i radi eliminisanja ili smanjenja
negativnih, te stimulisanja pozitivnih, istražen je svaki od uticaja, koji ima određeni značaj.
Izgradnjom akumulacije poremećena je autentična ekološka ravnoteža u tom djelu sliva
Neretve, dijelom već u fazi izgradnje, a zatim više poslije njenog formiranja. Antropološkim
zahvatima formirani oblik jezerskog ekosistema, sa izraženom samoadaptivnošću, u
evolucionom 30- godišnjem procesu uspostavio je novo stanje relativne ravnoteže.
4.2 Uticaj hidroakumulacije na:
U konačnoj verziji zahtjeva detaljno su opisani sljedeći uticaji hidroakumulacije HES na:
-
-
Hidrološki režim rijeke Neretve,
Kvalitet površinskih i podzemnih voda,
Degradaciju i stabilnost tla,
Mikroklimatske karakteristike,
Priobalnu floru,
Akvatične organizme,
__________________________________________________________________________________
Izdanje br. 1
Izdavaĉ: Podružnica Hidroelektrane na Neretvi
Obnova okolinske dozvole HES
Strana: 6
________________________________________________________________________________
-
Stanovništvo i razvoj područja.
4.3 Uticaj hidrotehniĉkih objekata i elektrane na:
-
Sigurnost i moguće rizike za stanovništvo i kvalitet okoline u slivu,
Buku vibracije i elektromagnetnu radijaciju,
Kvalitet podzemnih i površinskih voda,
Akvatične organizme.
4.4 Upravljanje otpadnim materijama i opasnim supstancama
Otpadnim materijama se upravlja prema «Planu upravljanja otpadom u HE na Neretvi», koji
je u prilogu dokumentacije. U toku rekonstrukcije i drugih redovnih aktivnosti održavanja
opreme i postrojenja nastali tehnološki otpad se prikuplja, selektira i usmjerava dio za preradu
dio u sekundarne sirovine (metalni otpad), a drugi dio-građevinski i ostali otpad propisno se
odlaže na komunalnu deponiju. Otpadna ulja sakupljaju se u predviđene posude (cisterne,
burad) centrifugiraju, ispituju i ako su za upotrebu ponovo se upotrebljavaju, a neupotrebljiva
ulja se predaju ovlaštenom operatoru otpada. HE Salakovac je, za potrebe skladištenja
rezervnih ulja i privremeno deponovanje neupotrebljivih ulja, izgradila skladište koje je
projektovano i izgrađeno u skladu sa zakonskim propisima iz ove oblasti.
Izlijevanje ulja može se desiti samo u incidentnoj situaciji, i tada može imati efekte negativne
po okolinu, prvenstveno za vodu. U tom slučaju postupa se prema internom dokumentu
(«Plan sprečavanja nesreća/incidenata opasnim po okolinu”).
Požar koji uključuje otpadne materije ili ulja i gorivo, takođe, može se desiti u nepredviđenim
okolnostima i incidentima. U tom slučaju može doći do emisije polutanata u zrak što
doprinosi negativnim efektima po okolinu i materijalna dobra. U slučaju požara postupa se po
Planu protivpožarne zaštite i Planu sprečavanja nesreća/incidenata opasnih za okolinu.
Opasne supstance (nalazi se u malim količinama), kao što su akumulatorske kiseline su pod
nadzorom i sa njima se postupa u skladu sa planom o postupanju sa opasnim otpadom i
procedurom Sistema kvaliteta. Emisija azbestne prašine i kiselina može imati negativne efekte
po zdravlje zaposlenika i kvalitet okoline. Opasne materije kao što su: boje za drvo i metal,
razređivači uljni i nitro, sadolini, bitumen i katran, lak i ljepila za parkete, firnajz, antifriz,
različiti sprejevi za odmaščivanje, različite masti itd. (koriste se u malim količinama) skladište
se u centralnom skladištu HE na Neretvi (zajedničkom za sve elektrane), u skladu sa
uputstvima proizvođača i internim uputstvom za rad centralnog skladišta.
Radi obezbjeđivanja sigurnosti brane, održavanja objekata
i preljevnih organa u
funkcionalnom stanju, vrši se uklanjanje i zbrinjavanje plutajućeg čvrstog otpada koji se
nakupi na profilu brane (aktivnosti se provode po potrebi i u normalnom režimu rada
elektrane).
Plutajući čvrsti otpad akumulira se u akumulaciji kao rezultat djelovanja lokalnih zajednica,
privrednih subjekata u okruženju i stanovnika, te njihovog odnosa prema okolini i vodi, kao i
bujičarskih efekata vodotoka koji gravitiraju prema akumulaciji.
__________________________________________________________________________________
Izdanje br. 1
Izdavaĉ: Podružnica Hidroelektrane na Neretvi
Obnova okolinske dozvole HES
Strana: 7
________________________________________________________________________________
Ovaj otpad nije rezultat proizvodnog procesa niti drugih aktivnosti u hidroelektranama, a
hidroelektrane ne mogu uticati na njegovo nastajanje u bilo kojoj formi. To je komunalni i
ostali otpad lokalnih zajednica koje djeluju u zoni akumulacija.
4.5 Praćenje uticaja hidroelektrane na okolinu
Uticajni faktori rada elektrane koji se prate, sa aspekta mogućih uticaja na okolinu, su:
- sigurnost brane,
- klizišta,
- erozivni procesi,
- hidrološki režim,
- kvalitet otpadnih voda,
- akumuliranje i kvalitet otpadnih ulja i čvrstih otpadnih materija,
- buka i vibracije.
5. OPIS POSTOJEĆIH MJERA PREVENCIJE
5.1 Preventivne aktivnosti
Identificirajnje i poduzimaje preventivnih mjera (akcija) vršimo radi eliminisanja uzroka
potencijalnih (mogućih) neusklađenosti, kako bi se spriječilo njihovo pojavljivanje.
Preventivne mjere primjenjuju se na proizvodni proces, proces održavanja objekata i
postrojenja, te na ostale aktivnosti koje mogu značajno uticati na kvalitet okoline.
Preventivne mjere provode se u skladu sa definisanim procedurama, pri čemu je uspostavljen
slijedeći tok aktivnosti:

Identificiraju se potencijalne neusklađenosti i utvrđuju njihovi uzroci

Procjenjuju se potrebe za akcijom (mjerom), radi sprječavanja pojave neusklađenosti

Određuju se i provode aktivnosti na eliminisanju uzroka potencijalnih neusklađenosti

Zapisuju se rezultati poduzetih aktivnosti i

Preispituje se status te efektivnost poduzetih preventivnih mjera (akcija).
Mjere prevencije provodimo kroz slijedeće aktivnosti:
-
Preventivnim pregledima objekata, opreme i postrojenja,
Pravilnim tretmanom otpadnih voda,
Kontrolisanim skladištenjem materijala, rezervnih dijelova i opreme za održavanje
postrojenja elektrane.
Redovnim monitoringom sigurnosti objekata,
__________________________________________________________________________________
Izdanje br. 1
Izdavaĉ: Podružnica Hidroelektrane na Neretvi
Obnova okolinske dozvole HES
Strana: 8
________________________________________________________________________________
Uklanjanjem i zbrinjavanjem plutajućeg čvrstog otpada koji se eventualno nakupi na
pregradnom profilu brane, radi obezbjeđivanja sigurnosti brane i održavanja objekata u
funkcionalnom stanju - po potrebi,
Napomena: istovjetne aktivnosti definisane su u važećoj vodnoj dozvoli koju je izdala
nadležna vodna agencija, (tačka 3.5).
(Ovaj otpad nije rezultat proizvodnog procesa niti drugih aktivnosti u hidroelektranama, a
hidroelektrane ne mogu uticati na njegovo nastajanje u bilo kojoj formi. To je komunalni i
ostali otpad lokalnih zajednica koje djeluju u zoni akumulacija).
- Sigurnosnim mjerama za bezbjednost objekata (fizička).
- Mjerama protivpožarne zaštite,
- Praćenjem erozivnih djelovanja u zoni akumulacije i nizvodnim područjima,
- Provođenjem aktivnosti protiv uzurpacije zemljišta,
- Kontrolom buke i vibracija.
-
5.1.1 Ostale preventivne aktivnosti
Odnose se na slijedeće:
-
-
provoĊenje zakonskih propisa, implementacija dokumenata Sistema upravljanja
kvalitetom, internih tehničkih uputstvava i pravilnika,
primjenu statističkih metoda za određivanje raspoloživosti i pouzdanosti agregata i
elektrane kao cjeline,
održavanje i poboljšanje performansi sistema monitoringa, energetske opreme i
postrojenja, poboljšanjem kvaliteta dokumentacije i sistema informisanja,
razrada i operacionalizacija mjera za dostizanje ciljeva energetske efikasnosti i ušteda
energije u skladu sa programom aktivnosti u sklopu Sistema upravljanja energetskom
efikasnošću u JP EP BiH i dalju uspostavu standarda EN ISO 50001 (Energy Managment
System),
izrada i realizacija projekata, elaborata i studija vezanih za aktuelnu problematiku.
6. OPIS POSTOJEĆEG MONITORINGA
U zavisnosti od potreba za informacijama neophodnim za upravljanje rizicima i uticajima na
okolinu utvrdili smo varijable koje pratimo.
Radi se i planira ubuduće monitoring koji obuhvata slijedeće:
- hidrološki režim - (smjensko osoblje u elektrani; Služba za operativno vođenje elektrana),
- ispitivanje hemijskih, fizikalnih i bioloških svojstava otpadnih voda, (Sektor za sisteme
upravljanja),
- otpad, (pogonsko osoblje elektrane, Sektor za sisteme upravljanja),
- kvalitet vode u akumulaciji; (ulaz-vodozahvat, izlaz-odvodni kanali elektrane) - (Sektor za
sisteme upravljanja),
- nivo buke i vibracija - (Sektor za sisteme upravljanja; angažovanje nadležne institucije u
BiH),
__________________________________________________________________________________
Izdanje br. 1
Izdavaĉ: Podružnica Hidroelektrane na Neretvi
Obnova okolinske dozvole HES
Strana: 9
________________________________________________________________________________
7. MJERE I AKTIVNOSTI ZA POSTEPENO SMANJENJE NEGATIVNIH UTICAJA
HIDROENERGETSKIH POSTROJENJA I OBJEKATA NA OKOLINU
Mjere i aktivnosti za postepeno smanjivanje negativnih uticaji na okolinu, odnosno
zadovoljenja standarda zaštite okoline, provodimo sa aspekta:
-
sigurnosti brana i akumulacija,
sigurnosti i pouzdanosti funkcionisanja tehnološkog procesa,
zaštite kvaliteta voda,
upravljanja otpadom,
kvaliteta sistema infrastrukture i opreme za smanjivanje negativnih uticaja,
ostalih aktivnosti za poboljšanje trenutnih mjera zaštite okoline.
8. PRIJEDLOG MONITORING PLANA
S obzirom da HE na Neretvi djeluju kao jedinstven sistem, to prijedlog monitoring plana
dajemo kao zajednički plan primjenjiv za sve elektrane pojedinačno:
Red.
br.
Naziv monitoringa
Zakonska odredba
-
1.
Monitoring otpadnih
voda
-
2.
Monitoring vodnog
režima
3.
Monitoring otpada
Zakon o vodama, (Sl. novine
FBiH br.70/06.)
Uredba o uslovima ispuštanja
otpadnih voda u prirodne
recipjente i sisteme javne
kanalizacije, (Sl.novine FBiH br.
4/12.)
Zakon o vodama, (Sl. novine
FBiH br.70/06.)
Pravilnik o minimumu sadržine
općeg akta o održavanju,
korištenju i osmatranju
vodoprivrednih objekata (Sl.
novine FBiH br.18/07)
- Interni akti preduzeća
Zakon o upravljanju otpadom,
(Sl. novine FBiH br. 33/03 i
72/09)
Vremenska dinamika
-
ispitivanja se vrše 2 x godišnje
-
kontinuirano
-
U skladu sa Planom
upravljanja otpadom u HEN
__________________________________________________________________________________
Izdanje br. 1
Izdavaĉ: Podružnica Hidroelektrane na Neretvi
Obnova okolinske dozvole HES
Strana: 10
________________________________________________________________________________
Monitoring nivoa
- Zakon o zaštiti od buke,
4.
- Svake tri godine
(Sl.novine FBiH br.110/12)
buke
9. MJERE PLANIRANE ZA MONITORING PROIZVODNJE I NASTANKA
OTPADA I EMISI JA
Monitoring proizvodnje i nastanka otpada provodimo u slijedećim procesima:
-
u procesu nabavke/skladištenja materijala/siroviona,
u proizvodnom procesu,
u procesu održavanje opreme i postrojenja, (revizije, remonti, rekonstrukcije i sl.)
u procesu preuzimanja otpada od strane odabranog operatora otpada.
10. NETEHNIĈKI REZIME
Zahvati u prostoru pri formiranju akumulacije Salakovac neminovno su uzrokovali značajne
promjene u slivu rijeke Neretva. Stvoren je ekosistem novog tipa - jezerskog, sa novim
karakteristikama i višefunkcionalnom namjenom. Specifičnost međuzavisnih abiotičkih i
biotičkih faktora, način korištenja prostora akumulacije i priobalnog područja, doprinjeli su
novoj prostornoj organizaciji, izmjenjenoj kvaliteti okoline i pejzažnim vrijednostima. Zbog
toga je bilo značajno pratiti i identificirati sve inpute formirane hidroakumulacije i
hidroelektrane Salakovac na sliv Neretve i razvoj područja u neposrednom okruženju.
Identificirani su i valorizirani svi uticaji i njihov međusobni odnos sa aspekta održivog
razvoja, sa fokusom u kontekstu zaštite okoline.
U cilju adekvatnog planiranja i ublažavanja negativnih uticaja objekata HE Salakovac na
kvalitet i sigurnost okoline i stanovništva, odnosno unapređivanja pozitivnih efekata, istražen
je svaki od uticaja i procjenjen značaj. U toku dugogodišnjih praćenja i istraživanja nije
utvrđen neprihvatljiv uticaj objekata HE Salakovac na stanovništvo i kvalitet okoline, ali
zasigurno treba provoditi kontinuirane aktivnosti na poboljšanju stanja. Zbog toga planiramo
aktivnosti i investiciona ulaganja kojima želimo postepeno smanjivati negativne uticaje na
okolinu, odnosno usglašavati te uticaje sa standardima zaštite okoline.
Izgradnjom hidrotehničkih objekata i formiranjem hidroakumulacije poremećena je autentična
ekološka ravnoteža u tom djelu sliva Neretve. Antropološkim zahvatima formirani oblik
jezerskog ekosistema, sa izraženom samoadaptivnošću, u evolucionom višegodišnjem procesu
uspostavio je novo stanje relativne ravnoteže.
Objekti hidroelektrane, situirani u već odavno antropološkim aktivnostima narušenom
autentičnom ambijentu, bez izrazitih prirodnih fenomena i rijetkosti, su se uklopili.
Uspostavljeni su preduvjeti za razvoj jezerskog turizma, ugostiteljstva, rekreacije i malih
obrtništva domicilnog stanovništva, te prostornog koncepta u tom kontekstu. Stvorene su
__________________________________________________________________________________
Izdanje br. 1
Izdavaĉ: Podružnica Hidroelektrane na Neretvi
Obnova okolinske dozvole HES
Strana: 11
________________________________________________________________________________
nove ambijentalne i pejzažne vrijednosti tog područja, a Salakovačko jezero je kao prirodna
vrijednost registrirano u Prostornom planu Republike BiH do 2000. godine. Shodno
odredbama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta Federacije BiH, taj
dokument je snazi do donošenja novog Prostornog plana.
Dakle, planiranje aktivnosti i investicionih ulaganja idu u pravcu da se djelatnost dovede do
okolinske podobnosti, odnosno usglašavanja sa standardima zaštite okoline uz provođenje
slijedećih načela:





Osigurati provođenje zakonskih i drugih zahtjeva koji se odnose na poslovne
procese, zahtjeve za kvalitet usluge i okolinske aspekte,
Osigurati transparentnost komuniciranja sa lokalnom zajednicom i širom javnosti,
institucijama i ostalim zainteresovanim stranama s ciljem stalnog poboljšanja
okolinskih perfomansi,
Očuvati biološko-ekološke i druge vrijednosti okoline, na području svog uticaja,
provodeći mjere zaštite flore i faune, te prirodne i kulturno istorijske baštine,
Upotrebom savremenih organizacijskih, tehničkih i tehnoloških rješenja stalno
nadzirati te sprječavati i smanjivati zagađenje okoline i proizvodnje otpada, te
racionalno koristiti resurse.
Upotrebom novih kvalitetnijih materijala i primjenom savremenih „čistijih“
tehnoloških procesa nastojati postići najviši mogući nivo energetske efikasnosti,
ušteda enegije i očuvanja energetskih resursa.
__________________________________________________________________________________
Izdanje br. 1
Izdavaĉ: Podružnica Hidroelektrane na Neretvi
Obnova okolinske dozvole HES
Strana: 12
Download

Zahtjev za obnovu izdavanje okolinske dozvole