Mart 2013
Mesečni izveštaj
Republika Srbija
Ministarstvo finansija i privrede
Uprava za javni dug
Beograd 2013, br.
12
www.ujd.gov.rs
Bloomberg Page <RSMF> <GO>
Mesečni izveštaj – mart 2013
220 2012
Sadržaj
UVOD ......................................................................................................................................... 2
UVODNA REČ DIREKTORA .................................................................................................... 2
UPRAVA ZA JAVNI DUG – ORGANIZACIJA I NADLEŢNOST .............................................. 4
STRATEGIJSKE SMERNICE ..................................................................................................... 5
ZAKON O BUDŢETU, IZVRŠENJE BUDŢETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2012.GODINU ..... 6
UNUTRAŠNJI DUG – EMITOVANE HARTIJE OD VREDNOSTI ........................................... 7
ANALIZA UKUPNOG UNUTRAŠNJEG DUGA ..................................................................... 11
SPOLJNI DUG – EMITOVANE HARTIJE OD VREDNOSTI ................................................. 13
ANALIZA UKUPNOG SPOLJNOG JAVNOG DUGA ............................................................. 17
UPOREDNA ANALIZA JAVNOG DUGA ................................................................................ 18
ANALIZA KREDITNOG ZADUŢENJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE .................... 20
KREDITNI REJTING SRBIJE– Credit Default SWAP ............................................................ 22
LINKOVI .................................................................................................................................. 23
Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug | Pop -Lukina 7 – 9, Beograd 1
Mesečni izveštaj – mart 2013
220 2012
UVOD
Mesečni izveštaj Uprave za javni dug je Mesečni izveštaj Uprave za javni dug ima za
izveštaj, je izveštaj koji predstavlja analizu cilj da svojim informativnim sadržajem
stanja, strukture i dinamike javnog duga doprinese unapreĎenju aktivnosti Republike
Republike Srbije, kao i analizu rizika u Srbije na polju javnog duga, u skladu sa
procesu u procesu upravljanja javnim dugom, meĎunarodno priznatim standardima i
sa ciljem podizanja nivoa transparentnosti i dobrom poslovnom praksom, kao i da
tačne i pravovremene informisanosti omogući zainteresovanim licima da na lak i
investitora, državnih institucija i drugih lica pravilan način razumeju javni dug, kao i
zainteresovanih za temu javnog duga oblast javnih finansija, odnosno aktivnosti i
Republike Srbije.
ciljeve
Uprave
za
javni
dug.
UVODNA REČ DIREKTORA
Poslednji kvartal 2012. godine obeležen je
početkom
primene
mera
fiskalne
konsolidacije. Jedan od osnovnih ciljeva u
narednom srednjoročnom periodu je da se
kroz smanjenje budžetskog deficita, utiče na
smanjivanje obima zaduživanja. Sve dok
rezultati mera fiskalne konsolidacije ne daju
pune efekte, veliki teret na obezbeĎivanju
sredstava za redovno izvršenje budžetskih
izdataka biće na Upravi za javni dug. Plan
zaduživanja, definisan godišnjim budžetom u
okviru srednjoročnog strateškog plana, treba
da doprinese održivosti javnih finansija
Republike Srbije. Kao što je bio slučaj u
2012. godini tako će i u narednoj godini
zaduživanje na domaćem i meĎunarodnom
finansijskom tržištu biti glavni izvor
finansiranja budžetskih potreba Republike
Srbije. Prudentna fiskalna politika i operacije
zaduživanja u skladu sa osnovnim strateškim
ciljem politike upravnja javnim dugom treba
da budu okosnica i glavna determinanta
stabilnosti sistema javnih finansija i garant
makroekonomske
stabilnosti.
Ministarstvo finansija i privrede -Uprava za
javni dug su nastavili sa uvoĎenjem novih
instrumenata duga u 2012. godini, što je
dovelo do produženja prosečne ročnosti
javnog duga denominovanog u domaćoj
valuti i poboljšanju indikatora rizika.
Uprava za javni dug je pripremila Strategiju
upravljanja javnim digom od 2013. do 2015.
godine, kao sastavni deo Fiskalne strategije
za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i
2015. godinu, koju je Vlada Republike Srbije
usvojila u novembru 2012. godine. Kao dva
glavna fiskalna cilja se navode apsolutno
smanjenje budžetskog deficita i relativno
smanjenje javnog duga u odnosu na BDP.
Prema ovom glavnom dokumetu fiskalne
politike Vlade Republike Srbije očekuje se
Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug | Pop -Lukina 7 – 9, Beograd 2
Mesečni izveštaj – mart 2013
220 2012
da će budžetski deficit, kao osnovni faktor
determinisanja obima zaduživanja, biti
prepolovljen u 2013. godini, odnosno da će
biti na nivou od 3,6% BDP. Uz pozitivne
efekte primene fiskalnih mera, prvenstveno
povećanje budžetskih prihoda, ograničenje
budžetskih rashoda, solidnog rasta realnog
bruto domaćeg proizvoda, baziranog na rastu
neto izvoza i investicija u fiksni kapital,
očekuje se da u 2015. godini budžetski
deficit bude na nivou od 1% BDP. Ovako
definisan
srenjoročni
scenario
makroekonomskog okvira trebalo bi da
smanji potrebe za zaduživanjem, i time
dopinese smanjenju relativne zaduženosti
Republike Srbije. Zaduženost bi na kraju
2015. godine trebala da bude oko 58% BDP.
MeĎunarodnim monetarnim fondom i drugim
meĎunarodnim partnerima, ali je na tom putu
svakako potrebno razumevanje i podrška
relevantnih
domaćih
institucija.
Nove mere u cilju fiskalne stabilizacije i
relativnog smanjenja javnog duga, kao i
poslednja emisija evroobveznica dokazuju da
je likvidnost države obezbeĎena i da postoji
poverenje u održivost javnih finansija na
srednji i dugi rok.
Direktor
Branko Drčelić
Ističemo poslednju emisiju evroobveznica,
od 14. februara 2013. godine. Evroobveznice
sa rokom dospeća od 7 godina prodate su u
obimu od 1,5 milijardi američkih dolara po
kamatnoj stopi od 4,875%, dok je prinos koji
su ostvarili investitori na dan emisije iznosio
5,15%. Ova uspešna transakcija na
meĎunarodnom finansijskom tržištu je
potvrdila poverenje investitora u kreditnu
sposobnost Republike Srbije i dala pozitivan
signal za dalje snižavanje troškova
zaduživanja
države.
Uprava za javni dug nastoji da na
najkvalitetniji način svoje kapacitete
osposobi za upravljanje javnim dugom i
vršenje ostalih aktivnost definisanim
Zakonom o javnom dugom, kao pravnim
okvirom. U tome veliki značaj ima tehnička
saradnje
sa
Svetskom
bankom;
Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug | Pop -Lukina 7 – 9, Beograd 3
Mesečni izveštaj – mart 2013
220 2012
UPRAVA ZA JAVNI DUG – ORGANIZACIJA I NADLEŢNOST
Iz razloga povećane zaduženosti većine TakoĎe, naglašava se obaveza otplate
evropskih zemalja, politika javnog duga, kao dospelog javnog duga ne prestaje čak
grana ekonosmke politik, postaje veoma prilikom privremene obustave.
značajna. U skladu sa meĎunarodnom
praksom i predlozima Svetske banke, 1. Pravni osnov za osnivanje i funkcionisanje
Oktobra 2009.godine je osnovana Uprava za Uprave za javni dug daje Zakon o javnom
javni dug kao organ u okviru Ministarstva dugu, a takoĎe i Zakon o budžetskom
finansije i privrede. Primarni cilj Uprave za sistemu, Zakon o budžetu i drugi zakonski i
javni dug je minimiziranje troškova podzakonski akti.
zaduživanja uz prihvatljiv nivo rizika, Prema zakonu o javnom dugu, Uprava za
odnosno uspostavljanje njihovog optimalnog javni dug se, u ime Republike Srbije, može
odnosa.
zaduživati na domaćem i inostranom tržištu,
Prema pravnim propisima, kojima se reguliše
system javnih finansija, servisiranje javnog
duga je apsolutna i bezuslovna obaveza i ima
prioritet nad svim ostalim budžetskim
obavezama. Sve ovo ukazuje na važnost
postojanja i efikasnog funkcionisanja Uprave
za javni dug, kao nosioca politika javnog
duga.
u nacionalnoj i stranoj valuti, za potrebe
finansiranja budžetskog deficita, servisiranje
postojećeg javnog duga, finansiranje
projekata od opšteg značaja, kao i drugih
obaveza predviĎenih Zakonom. Sa druge
strane, Zakon o budžetskom sistemu definiše
opšta i posebna fiskalna pravila, kojima se
reguliše fiskalna disciplina.
Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug | Pop -Lukina 7 – 9, Beograd 4
Mesečni izveštaj – mart 2013
220 2012
STRATEGIJSKE SMERNICE
Aktuelna srednjoročna strategija je razvijena u saradnji sa ekspertima Svetske banke, uz
korišćenje MTDS modela ( Medium Term Debt Strategy), koji je našap praktičnu primenu u
više desetina zemalja širom sveta. Dokumentom su definisane sledeće smernice:
1) Osiguranje fiskalnog deficit Republike Srbije, u smislu kratkoročnog deficita (
likvidnosti) i dugoročnog deficita, kao deo politike održavanja stabilnosti sistema
javnih finansija.
2) Definisanje prihvatljivog nivoa rizika, u skladu sa ciljanom strukturom javnog
duga u smislu valutne strukture duga, strukture kamatnih stopa, struktura ročnosti
i strukture duga prema instrumentima.
3) Podrška razvoju tržišta državnih hartija od vrednosti koje se emituju na domaćem
i meĎunarodnom tržištu, kako bi se doprinelo smanjenju troškova zaduživanja na
srednji I dugi rok.
4) Podizanje nivoa transparentnost i predvidivost procesa zaduživanja.
5) Strategija upravljanja javnim dugom treba da bude podržana i konzistentna sa
opštim Vladinim srednjoročnim okvirom.
Na dan 31. marta 2013. godine, učešće duga
denominovanog u dinarima je iznosilo
18,5%. Učešće dinarskog duga je nisko, ali
ae povećava u poslednje četiri godine.
UvoĎenjem dinarskih hartija od vrednosti
duže ročnosti (trogodišnje i petogodišnje),
smanjuje se rizik refinansiranja, koji je
karakterističan kod dinarskih hartija od
vrednosti, i stvara adekvatna kriva prinosa
domaće valute.
Cilj Strategije upravljanja javnim dugom je
da se najveći deo potreba za finansiranjem
Republike Srbije vrši na domaćem tržištu,
emisijama u dinarima, što je u skladu sa
strategijom dinarizacije
Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug | Pop -Lukina 7 – 9, Beograd 5
Mesečni izveštaj – mart 2013
220 2012
ZAKON O BUDŢETU, IZVRŠENJE BUDŢETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2012.GODINU
Prema Zakonu o javnom dugu („Sl. Glasnik Na osnovu toga, pored funkcije održavanja
RS“, br. 61/05 i 107/09), kao pravnom likvidnosti, zaduživanje, odnosno javni dug
osnovu zaduživanja, Republika Srbija se uma i razvojnu funkciju. Pored direktnog
može zaduživati na unutrašnjem i spoljnom zaduživanja, Republika Srbija može izdavati
tržištu, u domaćoj i stranoj valuti. Republika garancije u korist javnih preduzeća i jedinica
se može zaduživati za finansiranje deficita lokalne samouprave.
tekuće likvidnosti, za servisiranje javnog
duga (refinansiranje) i za finansiranje
investicionih projekata.
Prema pomenutom zakonu, javni dug Republike Srbije jeste:
1) Dug Republike koji nastaje po osnovu ugovora koji zaključi Republika,
2) Dug Republike po osnovu hartija od vrednosti,
3) Dug Republike po osnovu ugovora, odnosno sporazuma kojim su reprogramirane
obaveze koje je Republika preuzela po ranije zaključenim ugovorima, kao i emitovanim
hartijama po posebnim zakonima,
4) Dug Republike koji nastaje po osnovu date garancije Republike, ili po osnovu
neposrednog preuzimanja obaveza u svojstvu dužnika za isplatu duga po osnovu date
garancije, odnosno po osnovu kontragarancije koju daje Republika,
5) Dug jedinica lokalne samouprave, kao i pravnih lica čiji je osnivač Republika, a za koje
je Republika dala garanciju.
Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug | Pop -Lukina 7 – 9, Beograd 6
Mesečni izveštaj – mart 2013
220 2012
UNUTRAŠNJI DUG – EMITOVANE HARTIJE OD VREDNOSTI
Pregled hartija od vrednosti emitovanih na domaćem tržištu – valuta RSD
Tabela br. 1
Datum aukcije
Datum dospeća
15.11.12
20.12.12
10.01.13
14.02.13
07.03.13
14.02.13
21.03.13
11.04.13
16.05.13
06.06.13
Datum aukcije
Datum dospeća
30.08.12
05.10.12
08.11.12
28.02.13
28.03.13
28.02.13
05.04.13
09.05.13
29.08.13
26.09.13
Datum aukcije
Datum dospeća
06.02.12
20.03.12
03.04.12
15.05.12
05.06.12
20.06.12
04.07.12
31.07.12
05.09.12
23.10.12
27.11.12
26.12.12
15.01.13
12.02.13
26.03.13
13.02.13
28.03.13
11.04.13
23.05.13
13.06.13
28.06.13
12.07.13
12.07.13
13.09.13
31.10.13
05.12.13
03.01.14
23.01.14
20.02.14
03.04.14
Datum aukcije
Datum dospeća
04.10.11
01.11.11
06.12.11
17.01.12
08.02.12
06.03.12
24.04.12
09.05.12
12.06.12
17.07.12
07.08.12
04.09.12
20.11.12
11.12.12
04.04.13
04.04.13
04.04.13
04.04.13
09.08.13
09.08.13
24.10.13
08.11.13
12.12.13
12.12.13
12.12.13
06.03.14
22.05.14
12.06.14
Datum aukcije
Datum dospeća
22.02.11
22.03.11
26.04.11
07.06.11
05.07.11
16.08.11
27.09.11
25.10.11
29.11.11
31.01.12
13.03.12
10.04.12
22.05.12
19.06.12
18.12.12
21.02.13
21.02.13
25.04.13
25.04.13
04.07.13
04.07.13
04.07.13
04.07.13
04.07.13
30.01.14
13.03.14
13.03.14
22.05.14
22.05.14
18.12.14
Vrednost emisije
5.000.000.000
3.000.000.000
10.000.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
Vrednost emisije
5.000.000.000
6.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
Vrednost emisije
10.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
18.000.000.000
11.121.800.000
10.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
Vrednost emisije
10.000.000.000
8.110.840.000
6.750.210.000
5.303.990.000
10.000.000.000
5.048.710.000
10.000.000.000
5.000.000.000
10.000.000.000
7.478.770.000
6.589.770.000
20.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
Vrednost emisije
20.000.000.000
5.412.180.000
10.000.000.000
5.896.040.000
10.000.000.000
5.605.640.000
4.954.970.000
4.452.080.000
3.291.830.000
10.000.000.000
10.000.000.000
4.999.280.000
10.000.000.000
7.768.670.000
5.000.000.000
TROMESEČNO ZAPISI
Vrednost dostavljenih
Nominalna vrednost
ponuda
5.600.730.000
3.100.120.000
6.046.970.000
2.634.470.000
8.975.620.000
3.902.120.000
6.271.260.000
2.849.580.000
4.772.090.000
2.505.420.000
ŠESTOMESEČNO ZAPISI
Vrednost dostavljenih
Nominalna vrednost
ponuda
3.676.290.000
3.676.290.000
6.094.150.000
4.822.790.000
6.607.640.000
4.000.000.000
6.250.890.000
3.000.000.000
6.520.130.000
3.000.000.000
PEDESTTRONEDELJNI ZAPISI
Vrednost dostavljenih
Nominalna vrednost
ponuda
10.770.530.000
9.770.530.000
17.424.700.000
10.000.000.000
22.512.560.000
10.000.000.000
14.678.270.000
10.000.000.000
4.955.350.000
3.581.950.000
2.414.300.000
2.414.300.000
7.328.200.000
6.878.200.000
2.532.500.000
2.482.500.000
9.235.300.000
9.235.300.000
9.733.200.000
8.733.200.000
22.797.400.000
3.000.000.000
25.230.230.000
10.000.000.000
25.997.520.000
10.000.000.000
29.639.270.000
10.000.000.000
25.041.140.000
10.000.000.000
OSAMNAESTOMESEČNI ZAPISI
Vrednost dostavljenih
Nominalna vrednost
ponuda
2.189.160.000
1.889.160.000
1.360.630.000
1.360.630.000
4.161.500.000
1.446.220.000
11.874.550.000
5.303.990.000
4.952.290.000
4.951.290.000
1.332.190.000
1.100.000.000
9.007.790.000
8.707.790.000
5.709.860.000
4.659.860.000
2.521.230.000
2.521.230.000
1.164.000.000
889.000.000
6.155.000.000
6.155.000.000
8.622.240.000
7.122.240.000
14.215.660.000
10.000.000.000
19.903.150.000
9.365.430.000
DVADESETČETVOROMESEČNI ZAPISI
Vrednost dostavljenih
Nominalna vrednost
ponuda
23.102.820.000
14.587.820.000
3.772.210.000
1.148.560.000
5.103.960.000
4.103.960.000
7.828.460.000
5.896.040.000
4.647.120.000
4.394.360.000
650.670.000
650.670.000
980.790.000
502.890.000
2.160.250.000
1.160.250.000
1.538.400.000
1.438.400.000
8.856.780.000
7.818.020.000
5.005.720.000
5.000.720.000
5.673.360.000
4.999.280.000
4.910.980.000
2.231.330.000
1.144.570.000
1.144.570.000
6.829.490.000
4.158.120.000
Stopa prinosa
11,95%
11,25%
10,68%
9,80%
9,48%
Stopa prinosa
13,49%
13,45%
12,90%
9,80%
9,45%
Stopa prinosa
12,59%
12,69%
12,50%
12,58%
13,00%
13,49%
14,25%
14,35%
14,59%
13,99%
12,49%
11,87%
11,24%
10,49%
9,95%
Stopa prinosa
13,30%
13,50%
13,30%
12,79%
13,00%
13,10%
13,20%
13,39%
13,99%
14,50%
14,94%
14,97%
13,99%
12,90%
Stopa prinosa
12,90%
12,89%
13,50%
12,99%
12,89%
12,99%
12,99%
13,19%
13,25%
13,09%
13,49%
13,29%
13,99%
14,45%
12,99%
Diskontna cena
9.706,79
9.723,49
9.737,13
9.758,27
9.765,97
Diskontna cena
9.361,55
9.363,32
9.387,76
9.527,94
9.544,03
Diskontna cena
8.851,54
8.843,47
8.858,81
8.852,35
8.818,56
8.779,46
8.719,50
8.794,13
8.692,95
8.739,92
8.859,62
8.910,06
8.961,90
9.024,41
9.069,96
Diskontna cena
8.321,43
8.373,46
8.485,78
8.645,45
8.353,06
8.411,43
8.331,94
8.311,99
8.249,59
8.293,12
8.310,13
8.149,66
8.249,59
8.363,65
Diskontna cena
7.931,05
7.995,91
7.855,46
8.015,83
7.932,32
8.015,83
8.114,40
8.158,63
8.238,32
7.906,96
7.856,71
7.946,49
7.794,79
7.806,57
7.919,62
Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug | Pop -Lukina 7 – 9, Beograd 7
Realizacija
62,00%
87,82%
39,02%
94,99%
83,51%
Realizacija
73,53%
80,38%
100,00%
100,00%
100,00%
Realizacija
97,71%
100,00%
100,00%
100,00%
35,82%
24,14%
38,21%
22,32%
92,35%
87,33%
30,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Realizacija
18,89%
16,78%
21,42%
100,00%
49,51%
21,79%
87,08%
93,20%
25,21%
11,89%
93,40%
35,61%
100,00%
93,65%
Realizacija
72,94%
21,22%
41,04%
100,00%
43,94%
11,61%
10,15%
26,06%
43,70%
78,18%
50,01%
100,00%
22,31%
14,73%
83,16%
Mesečni izveštaj – mart 2013
220 2012
Datum
aukcije
08.01.2013
19.03.2013
Datum
dospeća
10.01.2015
21.03.2015
Vrednost emisije
Datum
aukcije
30.03.2011
10.05.2011
21.06.2011
19.07.2011
09.08.2011
20.09.2011
11.10.2011
22.11.2011
28.02.2012
27.03.2012
25.04.2012
26.06.2012
30.07.2012
28.08.2012
12.09.2012
26.09.2012
16.10.2012
04.12.2012
19.02.2013
Datum
dospeća
01.04.2014
01.04.2014
01.04.2014
01.04.2014
01.04.2014
01.04.2014
01.04.2014
01.04.2014
01.03.2015
01.03.2015
27.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
14.09.2015
28.09.2015
18.10.2015
06.12.2015
21.02.2016
Vrednost emisije
Datum
aukcije
24.01.2012
29.05.2012
06.11.2012
22.01.2013
Datum
dospeća
26.01.2017
31.05.2017
08.11.2017
24.01.2018
Vrednost emisije
Datum
aukcije
05.03.2013
Datum
dospeća
07.03.2020
Vrednost emisije
10.000.000.000
10.000.000.000
20.000.000.000
17.697.330.000
14.772.050.000
12.472.150.000
9.802.930.000
9.511.840.000
7.615.090.000
6.773.940.000
20.000.000.000
11.089.920.000
20.000.000.000
15.089.020.000
14.724.020.000
5.349.510.000
10.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
20.000.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
3.000.000.000
DVOGODIŠNJE OBVEZNICE
Nominalna vrednost
Nominalna
dostavljenih ponuda
vrednost
9.328.780.000
8.728.780.000
15.870.900.000
10.000.000.000
TROGODIŠNJE OBVEZNICE
Nominalna vrednost
Nominalna
dostavljenih ponuda
vrednost
2.702.670.000
2.302.670.000
4.025.280.000
2.925.280.000
2.299.900.000
2.299.900.000
2.669.220.000
2.669.220.000
791.090.000
291.090.000
3.816.750.000
1.896.750.000
1.371.150.000
841.150.000
1.017.120.000
1.011.520.000
9.073.660.000
8.910.080.000
11.366.900.000
10.234.250.000
4.910.980.000
4.910.980.000
365.000.000
365.000.000
9.374.510.000
9.374.510.000
5.262.130.000
4.962.130.000
10.371.380.000
10.000.000.000
2.909.660.000
2.407.740.000
10.204.040.000
6.863.750.000
5.528.410.000
4.230.500.000
23.815.280.000
18.921.150.000
PETOGODIŠNJE OBVEZNICE
Nominalna vrednost
Nominalna
dostavljenih ponuda
vrednost
4.908.160.000
2.703.660.000
520.000.000
520.000.000
6.911.000.000
5.000.000.000
10.293.570.000
5.000.000.000
SEDMOGODIŠNJE OBVEZNICE
Nominalna vrednost
Nominalna
dostavljenih ponuda
vrednost
3.811.230.000
3.000.000.000
Kupon
(10% god.)
872.878.000
1.000.000.000
Izvršna stopa
prinosa
12,29%
10,80%
Ostvarena
cena
9.614,45
9.862,63
Realizacija
Kupon
(10% A)
115.133.500
146.264.000
114.995.000
133.461.000
14.554.500
94.837.500
42.057.500
50.576.000
445.504.000
511.712.500
245.549.000
18.250.000
468.725.500
248.106.500
500.000.000
120.387.000
343.187.500
211.525.000
1.892.115.000
Stopa prinosa
Realizacija
14,05%
14,25%
13,89%
14,50%
14,50%
14,89%
14,89%
14,89%
14,70%
14,70%
14,99%
14,99%
15,74%
15,84%
15,99%
15,99%
14,99%
13,95%
11,39%
Ostvarena
cena
9.035,97
9.103,64
9.299,35
9.235,76
9.292,51
9.320,69
9.036,81
9.152,19
8.891,86
8.988,35
8.828,71
9.047,56
9.019,40
9.108,94
8.615,24
8.615,24
8.828,71
9.057,88
9.662,61
Kupon
(10% god.)
135.183.000
26.000.000
250.000.000
500.000.000
Izvršna stopa
prinosa
14,70%
15,01%
14,74%
12,94%
Ostvarena
cena
8.375,83
8.280,94
8.363,51
8.964,42
Realizacija
Kupon
(10% god.)
300.000
Izvršna stopa
prinosa
12,65%
Ostvarena
cena
8.815,13
Realizacija
87,29%
100,00%
11,51%
16,53%
15,57%
21,40%
2,97%
19,94%
11,05%
14,93%
44,55%
92,28%
24,55%
2,42%
63,67%
92,76%
100,00%
24,08%
68,64%
42,31%
94,61%
90,12%
17,33%
100,00%
100,00%
100,00%
Pregled hartija od vrednosti emitovanih na domaćem tržištu – valuta EUR
Datum aukcije
20.02.12
11.07.12
21.08.12
03.09.12
31.10.12
25.02.13
Datum aukcije
23.05.12
25.06.12
13.11.12
12.12.12
Datum
aukcije
26.03.2012
06.06.2012
24.07.2012
31.12.2012
20.03.2013
Datum
aukcije
30.05.2011
23.01.2013
Datum
aukcije
14.02.2011
PEDESETTRONEDELJNI EVRO ZAPISI
Vrednost dostavljenih
Nominalna vrednost
ponuda
27.02.13
120.000.000 €
94.459.000 €
55.199.000
19.07.13
35.000.000 €
28.275.000 €
20.035.000
29.08.13
40.000.000 €
46.849.000 €
40.000.000
11.09.13
60.000.000 €
42.714.000 €
42.214.000
08.11.13
50.000.000 €
65.758.000 €
47.662.000
05.03.14
50.000.000 €
132.533.000 €
50.000.000
OSAMNAESTOMESEČNI EVRO ZAPISI
Datum dospeća
Vrednost emisije
Vrednost dostavljenih
Nominalna vrednost
ponuda
22.11.13
100.000.000 €
132.418.000 €
100.000.000
25.12.13
100.000.000 €
108.613.000 €
99.113.000
15.05.14
40.000.000 €
44.295.000 €
38.480.000
13.06.14
40.000.000 €
128.959.000 €
36.121.000
DVOGODIŠNJA EVRO OBVEZNICA
Datum
Vrednost emisije
Nominalna vrednost
Nominalna
Kupon
dospeća
dostavljenih ponuda
vrednost
28.03.2014
50.000.000 €
58.053.000 €
50.000.000
5,75%
08.06.2014
50.000.000 €
65.659.000 €
50.000.000
5,75%
26.07.2014
60.000.000 €
11.984.000 €
11.984.000
5,75%
04.01.2015
100.000.000 €
89.505.000 €
70.927.000 €
4,88%
22.03.2015
50.000.000 €
59.738.000 €
50.000.000 €
4,88%
TROGODIŠNJA EVRO OBVEZNICA
Datum
Vrednost emisije
Nominalna vrednost
Nominalna
Kupon
dospeća
dostavljenih ponuda
vrednost
01.06.2014
100.000.000 €
71.960.000 €
58.890.000
5,00%
25.01.2016
30.000.000 €
42.856.000 €
30.000.000
4,88%
PETNAESTOGODIŠNJA EVRO OBVEZNICA
Datum
Vrednost emisije
Nominalna vrednost
Nominalna
Kupon
dospeća
dostavljenih ponuda
vrednost
16.02.2026
200.000.000 €
97.351.000 €
97.351.000
5,85%
Datum dospeća
Vrednost emisije
Stopa prinosa
Diskontna cena
942,22 €
940,40 €
940,40 €
940,40 €
944,06 €
961,08 €
5,95%
6,15%
6,15%
6,15%
5,75%
3,93%
Stopa prinosa
Diskontna cena
Realizacija
46,00%
57,24%
100,00%
70,36%
95,32%
100,00%
Realizacija
914,18 €
912,78 €
918,51 €
928,86 €
100,00%
99,11%
96,20%
90,30%
Izvršna stopa
prinosa
6,10%
6,25%
6,20%
4,88%
4,88%
Ostvarena
cena
993,50 €
990,73 €
991,66 €
1.000,00 €
1.000,00 €
Realizacija
Izvršna stopa
prinosa
5,00%
4,88%
Ostvarena
cena
1.000,00 €
1.000,00 €
Realizacija
Izvršna stopa
prinosa
5,85%
Ostvarena
cena
1.000,00 €
Realizacija
6,19%
6,30%
5,85%
5,05%
Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug | Pop -Lukina 7 – 9, Beograd 8
100,00%
100,00%
19,97%
70,93%
100,00%
58,89%
100,00%
48,68%
Mesečni izveštaj – mart 2013
220 2012
01.06.2011
102.649.000 €
16.02.2026
46.930.000 €
46.930.000
5,85%
1.017,29 €
5,85%
45,72%
Pregled inflatorno indeksiranih i amortizacionih obveznica
Datum aukcije
05.03.12
26.05.12
11.06.12
Datum dospeća
05.03.15
26.05.15
11.06.22
Datum aukcije
Datum dospeća
01.08.12
05.02.13
05.03.15
07.02.15
3,3%
INFLATORNO INDEKSIRANA OBVEZNICA
Nominalna vrednost
Nominalna cena
Kuponska stopa SA (CPI + фиксна маржа)
1.992.580.000
10.000
2,00%
9.839.226.000
10.000
2,00%
5.000.000.000
10.000
2,00%
AMORITIZACIONA DVOGODIŠNJA OBVEZNICA
Nominalna vrednost
Nominalna cena
Kuponska stopa SA (NBS ref. stopa + фиксна
маржа)
6.682.000.000
10.000
4,00%
5.400.000.000
10.000
0,98%
Struktura emitovanih hartija od vrednosti po originalnoj ročnosti
Realizacija
100,00%
100,00%
100,00%
Realizacija
66,82%
54,00%
Grafikon br. 1
1,9%
3,2% 3,0%
0,6%
2,7%
3М
6М
53N
23,9%
18М
21,2%
2G
3G
5G
7G
19,4%
20,9%
15G
Inflatorno indeksirane
Kriva prinosa po poslednjim izvršnim
stopama dinarskih HoV
Grafikon br. 2
13,5%
Kriva prinosa po prosečnim izvršnim
stopama dinarskih HoV
15,0%
12,94%
14,33%
13,0%
14,0%
12,5%
14,06%
13,24%
12,65%
12,0%
Grafikon br. 3
13,0%
11,5%
11,39%
10,80%
11,0%
11,75%
12,0%
12,65%
12,39%
10,5%
11,0%
10,0%
9,95%
9,5%
9,0%
10,0%
9,48% 9,45%
10,08%
9,0%
8,5%
3M
Grafikon br. 4
6M
53N
2G
3G
5G
7G
Procenat realizacije poslednje aukcije
Inf. indeksirane
15G - EUR
3G - EUR
2G - EUR
18М - EUR
53N - EUR
Amortizaciona 2G
7G
5G
3G
2G
24М
18М
53N
6М
3М
100,0%
45,7%
100,0%
100,0%
90,3%
100,0%
54,0%
100,0%
100,0%
94,6%
100,0%
83,2%
93,7%
100,0%
100,0%
83,5%
3M
6M
53N
2G
3G
5G
7G
Prosečan procenat realizacije aukcija
Inf. indeksirane
15G - EUR
3G - EUR
2G - EUR
18М - EUR
53N - EUR
Amortizaciona 2G
7G
5G
3G
2G
24М
18М
53N
6М
3М
100,0%
47,2%
79,4%
78,2%
96,4%
78,2%
60,4%
100,0%
76,9%
40,2%
93,6%
47,9%
54,9%
75,2%
90,8%
73,5%
Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug | Pop -Lukina 7 – 9, Beograd 9
Grafikon br. 5
Mesečni izveštaj – mart 2013
220 2012
Grafikon br. 7
Grafikon br. 6
Prosečno vreme dospeća emitovanih
HoV na dan
Valutna struktura emitovanih HoV na
domaćem tržištu
U mesecima
EUR
21%
RSD
79%
23,5
23,0
22,5
22,0
21,5
21,0
20,5
20,0
19,5
19,0
18,5
22,9
22,4
22,0
20,9
21,2
21,2
20,9
21,4
21,1
20,6
20,4
19,9
20,2
18,9
Grafikon br. 8
Rezidualna ročnost državnih HoV denominovanih u RSD
80
U milijardama RSD
70
60
50
40
30
20
10
0
1M
1-3M
3-6M
6-9M
9-12M
12-18M
18-24M
24-36M
36-60M 60-120M
Grafikon br. 9
80
Odnos ponude i tražnje na aukcijama dinarskih državnih hartija od vrednosti od
marta 2012. do marta 2013. godine
70
U mlrd RSD
60
50
40
30
20
10
0
Ponuda
Tražnja
Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug | Pop -Lukina 7 – 9, Beograd 10
Mesečni izveštaj – mart 2013
220 2012
ANALIZA UKUPNOG UNUTRAŠNJEG DUGA
Tabela br. 2
U hiljadama
Неисплаћене пензије - пољоприврeдници
RSD
Stanje duga
valuta EUR
24.303
Путеви Србије - Unicredit banka
EUR
Stanje duga
valuta EUR
24.510
Неисплаћене пензије - фонд за запослене
RSD
6.506
Путеви Србије - Marfin banka
EUR
19.592
Komercijalna banka - зграда Амбасаде у Бриселу
EUR
8.929
ЈП Србијагас - Banca Intesa
EUR
50.000
Стара девизна штедња - НБС
RSD
2.185
ЈП Србијагас - Banca Intesa
EUR
120.000
Стара девизна штедња - грађани
EUR
1.863.672
ЈП Србијагас - Banca Intesa
EUR
45.000
Стара девизна штедња - банке
EUR
37.933
ЈП Србијагас - Societe Generale banka
EUR
40.000
Зајам за привредни развој
EUR
7.796
ЈП Србијагас - Erste Bank
EUR
40.000
Hypo Alpe-Adria-Bank - Универзијада 2009
RSD
2.233
ЈП Србијагас - Komercijalna banka
EUR
20.000
Краткорочне хартије од вредности
RSD
215.081
ЈП Србијагас - Hypo Alpe-Adria-Bank
EUR
35.000
Дугорочне хартије од вредности у RSD
RSD
3.274.595
ЈП Србијагас - Unicredit banka
EUR
30.000
Дугорочне хартије од вредности у EUR
EUR
939.707
ЈП Србијагас - Societe Generale banka - ликвидност
EUR
10.000
VojvoĎanska banka - буџетски дефицит
EUR
10.000
ЈП Србијагас - VojvoĎanska banka - ликвидност
EUR
20.000
Alpha banka - буџетски дефицит
EUR
15.000
ЈП Србијагас - Unicredit - ликвидност
EUR
10.000
Piraeus Bank - буџетски дефицит
EUR
20.000
ЈП Србијагас - Volksbank - ликвидност
EUR
70.000
Еurobank - нуклеарни објекти у Србији
USD
9.187
ЈП Србијагас - OTP banka - ликвидност
EUR
10.000
VojvoĎanska banka - буџетски дефицит
EUR
10.417
ЈП Србијагас - Unicredit ликвидност
EUR
20.000
Banca Intesa - буџетски дефицит
EUR
29.169
ЈП Србијагас - VojvoĎanska banka ликвидност
EUR
20.000
Raiffeisen banka - буџетски дефицит
EUR
29.169
ЈП JAT Airways - Unicredit banka
EUR
18.462
Unicredit Bank - буџетски дефицит
EUR
34.997
ЈП JAT Airways - Societe Generale banka
EUR
18.462
Societe Generale banka - буџетски дефицит
EUR
11.666
ЈП JAT Airways - Unicredit banka
EUR
4.385
Hypo Alpe-Adria-Bank - буџетски дефицит
EUR
17.500
ЈП JAT Airways - Societe Generale banka
EUR
4.385
Eurobank - буџетски дефицит
EUR
15.000
ЈП JAT Airways - Unicredit banka
EUR
923
VojvoĎanska banka - буџетски дефицит
EUR
15.000
ЈП JAT Airways - Societe Generale banka
EUR
923
KBC banka - буџетски дефицит
EUR
7.691
Зубин Поток - Водоснабдевање
EUR
145
Komercijalna banka - Први основни суда
EUR
13.000
Звечан - Водоснабдевање
EUR
145
Фонд за развој
RSD
49.843
Косовска Митровица - Водоснабдевање
EUR
290
Конзорцијум банака - путне инфраструктуре
RSD
0
Комерцијална банка - "Степа Степановић"
EUR
8.867
VojvoĎanska banka - НБС кредита за ликвидност
RSD
2.650
Комерцијална банка - "Степа Степановић" - 3а
EUR
2.347
Комерцијална банка - "Степа Степановић" - 3г
EUR
2.212
Комерцијална банка - "Степа Степановић" - 3б
EUR
3.484
Комерцијална банка - "Степа Степановић" - 3в
EUR
4.242
Комерцијална банка - "Степа Степановић" - 3г, 3д, 3ђ, 3е
EUR
10.199
Галеника ад. Београд - Societe Generale banka
EUR
10.000
Галеника ад. Београд - Unicredit banka
EUR
30.000
Галеника ад Београд -AIK banka
EUR
20.000
Галеника ад Београд - Komercijalna banka
EUR
10.000
Галеника ад Београд - Komercijalna banka
EUR
2.500
Галеника ад Београд - AIK banka
EUR
2.500
ЈП ЈАТ Airways - Komercijalna banka
EUR
10.000
ЈП ЈАТ Airways - Banca Intesa
EUR
10.000
ЈП ЈАТ Техника - Unicredit banka
EUR
Naziv duga
Ukupno unutrašnji dug - direktne obaveze
Valuta
6.673.227
Naziv duga
Ukupno unutrašnji dug - indirektne obaveze
Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug | Pop -Lukina 7 – 9, Beograd 11
Valuta
5.000
763.572
Mesečni izveštaj – mart 2013
220 2012
Dinamika unutrašnjeg duga mart 2012. - mart 2013. godine
U milionima EUR
Grafikon br. 10
6.800
6.600
6.400
6.200
6.000
5.800
5.600
5.400
5.200
5.000
800
750
700
650
600
550
500
Direktne obaveze
Indirektne obaveze
Grafikon br. 11
Grafikon br. 12
Struktura unutrašnjeg duga
Valutna struktura unutrašnjeg duga
0,1%
10,3%
48,1%
51,8%
89,7%
Direktne obaveze
Indirektne obaveze
RSD
EUR
USD
Grafikon br. 13
Grafikon br. 14
Unutrašnji dug po vrsti zaduženja
*Stara
devizna
štednja
26%
Krediti
14%
Dugoročne
Hov
57%
Učešće unutrašnjeg javnog duga u
ukupnom javnom dugu
43,0%
42,4%
42,5%
41,8% 41,8%
42,0%
41,5%
41,5%
41,0%
41,4%
41,0% 41,4%
40,6%
41,2%
40,5%
40,7%
40,0%
40,0%
39,5%
39,0%
38,4%
38,5%
38,0%
38,2%
37,5%
Kratkoročn
e HoV
3%
Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug | Pop -Lukina 7 – 9, Beograd 12
Mesečni izveštaj – mart 2013
220 2012
SPOLJNI DUG – EMITOVANE HARTIJE OD VREDNOSTI
Tabela br. 3
Evroobveznice Republike Srbije 2021 sa "Tap" emisijom
Emitent: Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije
Kreditni rejting: BB- (S&P); BB- (Fitch)
Datum dospeća: 28. septembar 2021. godine
Kupon: 7,25% sa polugodišnjom isplatom
*Obim emisije: USD 2,0 mlrd
**Zahtevana stopa prinosa: 6,625%
Kupovna cena: 104,179
Razlika u odnosu na referentnu dolarsku obveznicu: 497,0 bps
Datum aukcije: 27. septembar 2012. године
Listing: Londonska berza
*Primarna emisja USD 1,0 mlrd 21.9.2011.; Re-otvaranje 27.9.2012.
USD 1,0 mlrd. **Zahtevana stopa prinosa na re-otvaranju emisije.
Grafikon br. 15
Cena i prinos do dospeća srpske evroobveznice 2021
Datum
Cena na
zatvaranju
Srednji prinos
do dospeća %
Mesečna promena
cene u %
31.03.13
28.02.13
31.01.13
31.12.12
30.11.12
31.10.12
28.09.12
31.08.12
31.07.12
29.06.12
31.05.12
30.04.12
111,22
111,85
116,24
115,24
112,88
107,15
106,09
101,36
101,90
103,01
100,45
105,63
5,572
5,496
4,920
5,067
5,393
6,191
6,349
7,044
6,964
6,803
7,181
6,441
-0,6%
-3,8%
0,9%
2,1%
5,3%
1,0%
4,7%
-0,5%
-1,1%
2,6%
-4,9%
-0,1%
Mesečna
promena prinosa
u%
1,4%
11,7%
-2,9%
-6,0%
-12,9%
-2,5%
-9,9%
1,1%
2,4%
-5,3%
11,5%
0,2%
Kriva Cena/Prinos Evroobveznica 2021 Republike Srbije
120 $
118 $
116 $
114 $
112 $
110 $
108 $
106 $
104 $
102 $
100 $
98 $
96 $
8,0
7,5
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
Srednji prinos do dospeća
Cena na zatvaranju
590 bps
570 bps
550 bps
530 bps
510 bps
490 bps
470 bps
450 bps
430 bps
410 bps
390 bps
370 bps
350 bps
330 bps
310 bps
290 bps
Odnos prinosa na Evroobveznice 2021 Republike Srbije i kamatnog swap-a
adekvatne ročnosti za valutu dolar
8,0
Grafikon br. 17
7,0
6,0
U procentima
Razlika u prinosu Evroobveznica 2021 i referentne obveznice
denominovane u valuti dolar
Grafikon br. 16
U procentima
7,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
Srednji prinos do dospeća
Kamatni swap na dolarske hartije od vrednosti - 9G
Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug | Pop -Lukina 7 – 9, Beograd 13
Mesečni izveštaj – mart 2013
220 2012
Tabela br. 4
Evroobveznice Republike Srbije 2017
Emitent: Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije
Kreditni rejting: BB- (S&P); BB- (Fitch)
Datum dospeća: 21.novembar 2017. godine
Kupon: 5,25% sa polugodišnjom isplatom
*Obim emisije: USD 750 mln
**Zahtevana stopa prinosa: 5,45%
Kupovna cena: 99,135
Razlika u odnosu na referentnu dolarsku obveznicu: 482,5 bps
Datum aukcije: 14.novembar 2012. године
Listing: Londonska berza
31.03.13
28.02.13
31.01.13
31.12.12
30.11.12
Kriva Cena/Prinos Evroobveznica 2017 Republike Srbije
106,5 $
106,0 $
105,5 $
105,0 $
104,5 $
104,0 $
103,5 $
103,0 $
102,5 $
102,0 $
101,5 $
101,0 $
100,5 $
100,0 $
5,2
5,1
5,0
4,9
4,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
4,0
3,9
3,8
3,7
Srednji prinos do dospeća
Cena na zatvaranju
Grafikon br. 19
430 bps
420 bps
410 bps
400 bps
390 bps
380 bps
370 bps
360 bps
350 bps
340 bps
330 bps
320 bps
310 bps
300 bps
290 bps
Odnos prinosa na Evroobveznice 2017 Republike Srbije i kamatnog swap-a
adekvatne ročnosti za valutu dolar
5,5
Grafikon br. 20
5,0
4,5
4,0
U procentima
Razlika u prinosu Evroobveznica 2017 i referentne obveznice
denominovane u valuti dolar
U procentima
Grafikon br. 18
Cena i prinos do dospeća srpske evroobveznice 2017
Cena na
Srednji prinos
Mesečna promena
Mesečna
zatvaranju
do dospeća %
cene u %
promena prinosa
u%
103,22
4,472
0,3%
-1,8%
102,90
4,556
-2,3%
13,4%
105,33
4,016
1,2%
-6,8%
104,09
4,310
1,4%
-7,3%
102,63
4,650
Datum
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Srednji prinos do dospeća
Kamatni swap na dolarske hartije od vrednosti - 5G
Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug | Pop -Lukina 7 – 9, Beograd 14
Mesečni izveštaj – mart 2013
220 2012
Tabela br. 5
Evroobveznice Republike Srbije 2020
Emitent: Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije
Kreditni rejting: BB- (S&P); BB- (Fitch)
Datum dospeća: 25. februar 2020. godine
Kupon: 4,875% sa polugodišnjom isplatom
Obim emisije: USD 1,5 mlrd
Zahtevana stopa prinosa: 5,15%
Kupovna cena: 98,401
Razlika u odnosu na referentnu dolarsku obveznicu: 378,4 bps
Datum aukcije: 14. februar 2013. godine
Listing: Londonska berza
Datum
31.03.13
28.02.13
Cena i prinos do dospeća srpske evroobveznice 2020
Cena na
Srednji prinos
Mesečna promena
Mesečna
zatvaranju
do dospeća %
cene u %
promena prinosa
u%
98,95
5,056
0,9%
-2,8%
98,12
5,200
Grafikon br. 21
5,4
100,0 $
5,3
99,5 $
5,2
99,0 $
5,1
98,5 $
5,0
98,0 $
4,9
97,5 $
4,8
97,0 $
4,7
96,5 $
4,6
Srednji prinos do dospeća
Cena na zatvaranju
Razlika u prinosu Evroobveznica 2020 i referentne obveznice
denominovane u valuti dolar
Odnos prinosa na Evroobveznice 2020 Republike Srbije i kamatnog swap-a
adekvatne ročnosti za valutu dolar
Grafikon br. 23
6,0
450 bps
400 bps
5,0
350 bps
300 bps
250 bps
200 bps
U procentima
Grafikon br. 22
U procentima
Kriva Cena/Prinos Evroobveznica 2020 Republike Srbije
100,5 $
4,0
3,0
2,0
150 bps
100 bps
1,0
50 bps
0,0
0 bps
Srednji prinos do dospeća
Kamatni swap na dolarske hartije od vrednosti - 9G
Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug | Pop -Lukina 7 – 9, Beograd 15
Mesečni izveštaj – mart 2013
220 2012
Tabela br. 6
Datum
31.03.13
28.02.13
31.01.13
31.12.12
30.11.12
31.10.12
28.09.12
31.08.12
31.07.12
29.06.12
31.05.12
30.04.12
Grafikon br. 24
103 $
AMORTIZACIONA OBVEZNICA - LONDONSKI KLUB POVERILACA
Datum dospeća
Nominalna vrednost
Diskontna vrednost
Kuponska stopa
1.11.2024
1.080.000.000
972.000.190
6,75%
Srednja cena i prinos do dospeća
Srednji prinos do
Mesečna promena prinosa u
Cena na zatvaranju
Mesečna promena cene u %
dospeća %
%
100,43
6,696
-0,1%
0,2%
100,51
6,685
-0,6%
1,1%
101,09
6,614
-1,0%
1,8%
102,06
6,497
0,3%
-0,6%
101,75
6,536
2,2%
-4,0%
99,53
6,808
1,1%
-1,9%
98,47
6,939
2,2%
-3,8%
96,31
7,210
0,5%
-0,7%
95,87
7,263
-0,7%
1,3%
96,56
7,173
1,1%
-1,8%
95,52
7,304
-3,1%
5,5%
98,56
6,924
-1,0%
1,8%
Kriva cena/prinos - Amortizacione obveznice
Londonskog kluba 2024 Republike Srbije
102 $
101 $
100 $
99 $
98 $
97 $
96 $
95 $
94 $
93 $
Srednji prinos do dospeća
Cena na zatvaranju
Razlika u prinosu obveznica Londonskog kluba i referentne obveznice
denominovane u valuti dolar
Odnos prinosa na obveznice Londonskog kluba Republike Srbije
i kamatnog swap-a adekvatne ročnosti za valutu dolar
650 bps
625 bps
600 bps
575 bps
550 bps
525 bps
500 bps
475 bps
450 bps
U procentima
Grafikon br. 25
8,0
7,9
7,8
7,7
7,6
7,5
7,4
7,3
7,2
7,1
7,0
6,9
6,8
6,7
6,6
6,5
6,4
6,3
U procentima
Datum aukcije
1.10.2004
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
Grafikon br. 26
425 bps
Srednji prinos do dospeća
Kamatni swap na dolarske hartije od vrednosti - 12G
Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug | Pop -Lukina 7 – 9, Beograd 16
Mesečni izveštaj – mart 2013
220 2012
ANALIZA UKUPNOG SPOLJNOG JAVNOG DUGA
Tabela br. 7
Naziv kreditora
EBRD
CEB
IMF
EIB
IDA
*Ostali
Krediti stranih vlada
London Club
EUROBOND 2021
IBRD
Paris Club
Ukupno
Stanje spoljnog javnog
duga valuta EUR
24.960
45.108
454.308
572.258
525.113
610.626
814.517
671.946
3.318.756
1.449.882
1.450.125
9.937.602
U hiljadama
Stanje spoljnog javnog
duga valuta EUR
61.197
92.828
454.273
179.037
346.406
879.790
2.013.531
Naziv kreditora
1
2
3
4
5
6
KfW
EUROFIMA
*Ostali
EU 225
EBRD
EIB
Ukupno
Grafikon br 27
Grafikon br. 28
Valutna struktura spoljnog duga
Struktura spoljnog javnog duga
0,8%
8,3%
16,8%
38,1%
52,8%
83,2%
Direktne obaveze
Indirektne obaveze
EUR
USD
CHF
SDR
Pregled poverilaca spoljnog duga
Grafikon br. 29
3.319
Evroobveznica 2021
Pariski klub
IBRD
EIB
Ukupno ostali
Krediti stranih vlada
Londonski klub
IDA
MMF
EBRD
EU 225
EUROFIMA
KfW
CEB
U milionima EUR
1.450
1.450
1.452
1.065
815
672
525
454
371
179
93
61
45
0
1.000
2.000
3.000
4.000
Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug | Pop -Lukina 7 – 9, Beograd 17
Mesečni izveštaj – mart 2013
220 2012
Grafikon br. 31
Grafikon br. 30
Učešće spoljnog javnog duga u ukupnom
javnom dugu
Dinamika spoljnog javnog duga
11.500
2.100
11.000
2.014
10.500
10.000
9.938
9.500
2.000
63,0%
61,8%
62,0%
1.900
61,6%
61,0%
1.800
9.000
60,0%
60,0%
8.500
59,4%
1.700
59,0%
8.000
58,6%
58,8%
59,3%
58,6%
58,5%
1.600
7.500
7.000
1.500
58,0%
58,2%
59,0%
58,2%
57,7%
57,0%
Direktne obaveze
Indirektne obaveze
UPOREDNA ANALIZA JAVNOG DUGA
Dinamika javnog duga
Tabela br. 8
Unutrašnji dug
Datum
Direktne obaveze Indirektne obaveze
30.04.12
108,8
57,2
31.05.12
17,8
-2,8
30.06.12
179,2
8,6
31.07.12
-8,0
-1,7
31.08.12
13,7
9,0
30.09.12
153,3
-1,5
31.10.12
31,8
-1,4
30.11.12
148,6
118,3
31.12.12
143,7
9,2
31.01.13
-3,4
27,9
28.02.13
51,7
16,7
31.03.13
172,4
-3,6
*Promene su iskazane u odnosu na prethodni mesec.
U milionima EUR
Spoljni dug
Direktne obaveze Indirektne obaveze
43,7
26,2
250,7
28,1
-39,1
73,2
84,2
56,9
-33,6
-2,1
-137,3
12,2
732,9
-23,3
647,4
54,7
-69,0
25,7
-143,3
-6,5
1.288,1
141,0
174,6
1,3
Mesečna promena
stanja javnog duga
236,0
293,9
221,8
131,4
-13,0
26,6
740,1
969,0
109,5
-125,3
1.497,5
344,8
Stanje i struktura javnog duga
Grafikon br. 32
20.000
18.000
U milionima EUR
16.000
14.000
1.626
1.652
1.681
1.754
1.811
1.797
1.878
1.871
1.809
1.821
8.040
8.687
8.618
8.475
12.000
10.000
1.852
2.012
2.014
9.763
9.938
7.138
7.182
7.433
7.393
7.478
7.444
7.307
585
582
591
589
598
596
595
713
723
750
767
764
528
5.664
5.772
5.790
5.969
5.961
5.975
6.128
6.160
6.309
6.453
6.449
6.501
6.673
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Spoljni dug - indirektne obaveze
Unutrašnji dug - indirektne obaveze
Spoljni dug - direktne obaveze
Unutrašnji dug - direktne obaveze
Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug | Pop -Lukina 7 – 9, Beograd 18
Mesečni izveštaj – mart 2013
220 2012
Grafikon br. 33
Pregled projektnih zajmova centralnog nivoa vlasti u 2013. godini
14,0
12,7
U milijardama RSD
12,0
10,0
7,3
8,0
6,0
4,0
3,3
2,0
0,7
0,4
0,4
0,2
0,3
0,2
0,0
0,0
Valutna struktura javnog duga
Grafikon br. 34
47,5%
RSD
EUR
USD
CHF
18,5%
SDR
27,4%
Ostale valute
5,1%
0,5%
1,0%
Struktura kamatnih stopa
Grafikon br. 35
Grafikon br. 36
Struktura kamatnih stopa
Struktura varijabilnih kamatnih stopa
LIBOR на
CHF
2%
26,9%
Остале
варијабилн
е каматне
стопе
12%
LIBOR на
USD
11%
73,1%
Fiksne kamatne stope
EURIBOR
и LIBOR
на EUR
75%
Varijabilne kamatne stope
Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug | Pop -Lukina 7 – 9, Beograd 19
Mesečni izveštaj – mart 2013
220 2012
ANALIZA KREDITNOG ZADUŢENJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
Dinamika kreditnog zaduţenja jedinica lokalne samouprave
Grafikon br. 37
Grafikon br. 38
75.000
70.000
65.000
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
73.778
Pregled kredita za valutu EUR
70.934
900
65.686
54.643
57.525
54.828
47.618
15.857
9.776
436
15.653
400
547
474
631
506
490
300
109
98
130
141
0
Ugovoreni iznos kredita
Ukupno povučena sredstva
Otplaćeni iznos kredita
Stanje duga na dan
Grafikon br. 40
Grafikon br. 39
Pregled kredita za valutu RSD
10.959
10.024
9.776
248
12.213
11.690
18.989
19.236
18.010
18.072
15.857
15.653
10.603
1.087
2.153
Pregled kredita za valutu CHF
7,00
6,00
U milionima CHF
U milionima RSD
636
449
Stanje duga po srednjem kursu na dan
Original valuta EUR
Original valuta RSD
Original valuta CHF
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
616
582
599
600
500
764
100
453
396
700
200
10.603
440
771
800
57.830
U milionima EUR
U milionima RSD
Dinamika kreditnog zaduženja
5,00
6,63
6,62
4,96
6,63
6,56
6,56
6,58
6,56
6,56
4,92
4,58
4,21
4,00
3,00
2,00
1,67
2,00
2,35
1,63
2.419
1,00
0,00
Ugovoreni iznos kredita
Ukupno povučena sredstva
Otplaćeni iznos kredita
Stanje duga na dan
Ugovoreni iznos kredita
Ukupno povučena sredstva
Otplaćeni iznos kredita
Stanje duga na dan
Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug | Pop -Lukina 7 – 9, Beograd 20
Mesečni izveštaj – mart 2013
220 2012
Valutna struktura kreditnog zaduženja jedinica lokalne
samouprave
Grafikon br. 41
CHF
0,6%
RSD
22,4%
EUR
RSD
CHF
EUR
77,3%
Grafikon br. 42
Pregled 10 najvećih kreditora
24,9
U milijardama RSD
25
16,5
20,8
20,3
20
Iznos povučenih sredstava
17,0
Stanje duga na dan 31.03.2013
15
11,7
9,1
8,7
6,1
10
5,0
3,5
3,0
2,5
5
2,5
2,0
1,6
1,7
1,1
0,7
0,6
0,6 0,5
0
Struktura kamatnih stopa jedinica lokalne samouprave
Grafikon br. 43
Grafikon br. 44
Struktura kamatnih stopa
29%
Struktura varijabilnih kamatnih stopa
LiborCHF
1%
NBS
referentna
16%
Belibor
2%
NBS
eskontna
stopa
4%
71%
Euribor
77%
Fiksna kamatna stopa
Varijabilna kamatna stopa
Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug | Pop -Lukina 7 – 9, Beograd 21
Mesečni izveštaj – mart 2013
220 2012
Tabela br. 9
KREDITNI REJTING SRBIJE– Credit Default SWAP
Nivo CDS na dan 31.03.2013. godine za zemlje SOVX CEEMEA
Indeksi
SOVX CEEMEA*
Rejting (Moody's;
S&P; Fitch)
-
Tekuća
cena
158
-
SOVX Western
159
Dnevna
promena
-
Nedeljna
promena
-5
6 mesečna
promena
-91
Godišnja
promena
-4
94
104
-
1
-156
-12
Traţnja
Ponuda
156
99
Земље
Bugraska
Baa2/BBB/BBB-
120
126
114
0
0
-66
-144
Češka
A1/AA-/A+
63
67
60
0
7
-31
-50
Estonija
A1/AA-/A+
62
66
58
0
0
-35
-52
Hrvatska
Baa3/BBB-/BBB-
334
340
327
0
15
-25
-74
MaĎarska
Ba1/BB+/BB+
383
390
377
-2
10
-3
-167
Kazahstan
WR/BBB+/BBB
170
173
166
-1
16
-7
-35
Litvanija
Baa1/BBB/BBB
118
123
113
0
4
-59
-117
Letonija
Baa3/BBB/BBB
121
126
116
0
4
-63
-113
Poljska
A2/A-/A-
95
97
92
0
7
-26
-87
Rumunija
Baa3/BB+/BBB-
235
241
228
0
13
-95
-82
Rusija
Baa1/BBB/BBB
164
166
163
1
5
14
-20
Slovačka
A2/А/А+
92
100
84
-3
2
-55
-123
Turska
Ba1/BB/BB+
147
148
145
0
-1
-14
-82
Ukrajina
B2/BB/B
595
607
583
0
23
-112
-266
Srbija
NR/BB-/BB-
366
391
341
0
31
-70
-35
* SOVX CEEMEA beleži kreditni rizik 15 zemalja iz grupe СЕЕМЕА
Grafikon br. 45
bps
Kretanje petogodišnjeg USD CDS mart 2012. - mart 2013.
600
575
550
525
500
475
450
425
400
375
350
325
300
275
250
Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug | Pop -Lukina 7 – 9, Beograd 22
Mesečni izveštaj – mart 2013
220 2012
KONTAKT
Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije, Pop – Lukina 7-9 Beograd
Tel: +381 11 3202 461
www.javnidug.gov.rs; www.publicdebt.gov.rs;[email protected]
Bloomberg page <RSMF> <GO>
LINKOVI








Narodna banka Republike Srbije www.nbs.rs;
Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije www.mfp.gov.rs;
Narodna skupština Republike Srbije www.parlament.gov.rs;
Vlada Republike Srbije www.srbija.gov.rs;
Republički zavod za statistiku www.stat.gov.rs;
Beogradska Berza www.belex.rs;
Ministarstvo finansija – Uprava za trezor www.trezor.gov.rs;
Fiskalni savet Republike Srbije www.fiskalnisavet.rs;
Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug | Pop -Lukina 7 – 9, Beograd 23
Download

Mesečni izveštaj Uprave za javni dug