Ministarstvo finansija Republike Srbije – Uprava za javni dug
STANJE I STRUKTURA JAVNOG DUGA – Februar 2015
Ministarstvo finansija Republike Srbije – Uprava za javni dug
Sadržaj
Strana 3
Stanje i struktura javnog duga Republike Srbije na dan 28.02.2015. godine.
Strana 4
Kretanje javnog duga Republike Srbije u periodu od 31.12.2000. – 28.02.2015. godine.
Strana 5
Učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu Republike Srbije
Strana 6
Valutna struktura
Strana 7
Struktura kamatnih stopa
Strana 8
Stanje i struktura duga jedinica lokalne vlasti
Strana 9
Valutna i kamatna struktura duga jedinica lokalne vlasti
Strana 10
Pregled kreditora po osnovu duga jedinica lokalne vlasti
Strana 11
Pokazatelji rizika duga jedinica lokalne vlasti
2
Ministarstvo finansija Republike Srbije – Uprava za javni dug
Stanje i struktura javnog duga Republike Srbije
Ministarstvo finansija Republike Srbije - Uprava za javni dug
Stanje javnog duga Republike Srbije na dan 28.02.2015. godine
U hiljadama
A. Direktne obaveze
EUR
USD
I - Ukupan unutrašnji dug - direktne obaveze
8.559.639
9.599.636
II - Ukupan spoljni dug - direktne obaveze
12.629.965
14.164.507
Međunarodna banka za obnovu i razvoj
1.539.814
1.726.902
Međunarodna asocijacija za razvoj
488.504
547.857
Evropska investiciona banka
713.231
799.889
Evropska banka za obnovu i razvoj
39.232
43.998
Razvojna banka Saveta Evrope
76.683
86.000
Krediti stranih vlada
2.307.254
2.587.586
Evroobveznice Republike Srbije
4.681.230
5.250.000
Nemačka razvojna banka - KfW
97.396
109.230
Obaveze prema Pariskom i Londonskom klubu poverilaca
1.745.879
1.958.003
Obaveze prema EU
140.500
157.571
Međunarodni monetarni fond
489.725
549.226
Krediti poslovnih banaka
310.517
348.244
Direktne obaveze ukupno (1 + 2)
21.189.604
23.764.143
B. Indirektne obaveze
EUR
USD
III - Ukupan unutrašnji dug - indirektne obaveze
685.969
769.314
IV - Ukupan spoljni dug - indirektne obaveze
1.861.940
2.088.166
Evropska banka za obnovu i razvoj
325.977
365.583
Evropska investiciona banka
901.127
1.010.614
Nemačka razvojna banka - KfW
45.143
50.628
Obaveze prema EU
89.519
100.395
Eurofima
86.336
96.826
Međunarodna asocijacija za razvoj
16.740
18.774
Japanska agencija za međunarodnu saradnju - JICA
3.581
4.016
Krediti stranih vlada
53.415
59.905
Krediti poslovnih banaka
340.102
381.424
Indirektne obaveze ukupno (3 + 4)
2.547.909
2.857.480
C. Negarantovani dug jedinica lokalne vlasti
EUR
USD
V - Ukupno unutrašnji dug
309.788
347.427
VI - Ukupno spoljni dug
116.199
130.317
Ukupno negarantovani dug jedinica lokalne vlasti
425.987
477.745
Ukupno javni dug centralnog nivoa vlasti (A + B)
23.737.513
26.621.623
Ukupno javni dug opšteg nivoa države (A + B + C)
24.163.500
27.099.367
U milionima
RSD
1.029.965
1.519.740
185.283
58.781
85.822
4.721
9.227
277.628
563.284
11.720
210.078
16.906
58.928
37.364
2.549.705
RSD
82.541
224.044
39.224
108.431
5.432
10.772
10.389
2.014
431
6.427
40.924
306.585
RSD
37.276
13.982
51.258
2.856.290
2.907.548
3
Ministarstvo finansija Republike Srbije – Uprava za javni dug
Kretanje javnog duga Republike Srbije:
centralni nivo vlasti
U milionima EUR
Unutrašnju dug
Spoljni dug
Ukupno direktne obaveze
Unutrašnji dug
Spoljni dug
Ukupno indirektne obaveze
Ukupno javni dug Republike Srbije
31.12.00
4.108
10.059
14.167
0
0
0
14.167
PREGLED JAVNOG DUGA REPUBLIKE SRBIJE
STANJE DUGA REPUBLIKE SRBIJE NA DAN U PERIODU OD 31.12.2000. - 28.02.2015. GODINE
A. DIREKTNE OBAVEZE
31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.04 31.12.05 31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 28.02.15
3.871
4.152
4.240
4.064
4.255
3.837
3.413
3.162
4.050
4.572
5.441
6.496
7.055
8.225
8.560
9.561
7.230
6.564
5.267
5.364
4.746
4.616
4.691
4.409
5.873
7.239
8.621
10.245
11.992
12.630
13.432
11.382
10.803
9.331
9.620
8.583
8.029
7.853
8.459
10.444
12.679
15.117
17.299
20.217
21.190
0
2
2
13.434
0
147
147
11.529
0
220
220
11.023
B. INDIREKTNE OBAVEZE
0
0
0
0
344
663
769
846
344
663
769
846
9.676
10.283
9.352
8.875
0
929
929
8.781
135
1.257
1.392
9.851
340
1.372
1.712
12.157
536
1.574
2.110
14.789
723
1.878
2.600
17.717
857
1.985
2.842
20.141
704
1.841
2.545
22.762
686
1.862
2.548
23.738
4
Ministarstvo finansija Republike Srbije – Uprava za javni dug
Učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu Republike Srbije:
centralni nivo vlasti
Javni dug RS/BDP (%)
GODINA
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
201,2 97,7 68,3 61,7 52,6 50,2 35,9 29,9 28,3 32,8 41,8
45,4
56,2
59,6
70,9 71,9
200,0
180,0
U procentima
160,0
140,0
120,0
97,7
100,0
80,0
68,3
61,7
52,6
60,0
50,2
35,9
40,0
29,9
28,3
32,8
2007
2008
2009
41,8
45,4
2010
2011
56,2
59,6
2012
2013
70,9
71,9
2014
2015
20,0
,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
5
Ministarstvo finansija Republike Srbije – Uprava za javni dug
Valutna struktura javnog duga
Dug opšte države
Centralni nivo vlasti
Valuta
Po srednjem kursu
RSD
EUR
USD
CHF
SDR
Ostale
Ukupno
604.310.136.566
1.157.929.155.353
937.093.578.077
22.485.034.877
119.722.670.689
14.749.243.176
2.856.289.818.738
Učešće
Valuta
21,16%
40,54%
32,81%
0,79%
4,19%
0,52%
100%
Po srednjem kursu
RSD
EUR
USD
CHF
SDR
Ostale
Ukupno
621.159.649.944
1.192.045.356.390
937.093.578.077
22.777.549.029
119.722.670.689
14.749.243.176
2.907.548.047.304
Učešće
21,36%
41,00%
32,23%
0,78%
4,12%
0,51%
100%
* GBP, JPY, DKK, SEK, NOK
EUR
40,5%
EUR
41,0%
RSD
21,2%
USD
32,8%
Ostale SDR
0,5% 4,2%
CHF
0,8%
RSD
21,4%
USD
32,2%
Ostale SDR
0,5% 4,1%
CHF
0,8%
6
Ministarstvo finansija Republike Srbije – Uprava za javni dug
Struktura kamatnih stopa:
centralni nivo vlasti
Javni dug ukupno
Fiksne kamatne stope
Varijabilne kamatne stope
EURIBOR
LIBOR USD
LIBOR CHF
LIBOR GBP
LIBOR JPY
STIBOR
NIBOR
CIBOR
BELIBOR
NBS Referentna stopa
Specijalna prava vučenja
Ostale *
Valuta RSD
2.856.289.818.738
2.204.909.795.456
651.380.023.282
418.432.034.829
76.200.699.813
12.096.348.877
836.444.838
940.449.967
449.161.347
789.824.792
897.687.896
0
73.938.569.731
58.927.641.058
7.871.160.133
Javni dug ukupno
Fiksne kamatne stope
Varijabilne kamatne stope
EURIBOR
LIBOR USD
LIBOR CHF
LIBOR GBP
LIBOR JPY
STIBOR
NIBOR
CIBOR
BELIBOR
NBS Referentna stopa
Specijalna prava vučenja
Ostale *
100,00%
77,19%
22,81%
14,65%
2,67%
0,42%
0,03%
0,03%
0,02%
0,03%
0,03%
0,00%
2,59%
2,06%
0,28%
EURIBOR i LIBOR EUR
LIBOR USD
LIBOR CHF
Ostale *
Ukupno
64,24%
11,70%
1,86%
22,21%
100,00%
* Kamatne stope državnih zapisa koje se utvrđuju na tržištima najrazvijenijih
zemalja.
Struktura kamatnih stopa javnog duga Republike
Srbije na dan 28.02.2015.
23%
77%
Fiksne kamatne stope
Varijabilne kamatne stope
Struktura varijabilnih kamatnih stopa javnog duga
na dan 28.02.2015.
22%
2%
12%
64%
EURIBOR i LIBOR EUR
LIBOR USD
LIBOR CHF
Ostale *
7
Ministarstvo finansija Republike Srbije – Uprava za javni dug
Stanje i struktura duga jedinica lokalne vlasti
Pregled zaduženja
Odnos garantovanog i negarantovanog duga
77,6
40
20
73,4
62,8
10,7
107,8
93,1
76,0
17,2
118,1
110,7
81,2
80,6
26,6
30,1
82,2
35,9
117,0
80,8
36,1
54,4
54,2
53,4
129,6
109,9
80
60
131,1
124,4
120
100
60
138,0
140
U mlrd RSD
U mlrd RSD
160
52,7
52,6
51,3
50
40
29,5
29,5
28,0
26,9
30
21,7
20
9,3
10
0
0
Ukupno zaduženje
Ukupno otplaćena glavnica
Ukupno povučena sredstva
Stanje duga
Garantovani dug
Odnos unutrašnjeg i spoljnog duga
Učešće u BDP
44
U mlrd RSD
41,6
38,6
39,6
42,6
41,8
42
40
38,8
42,7
39,6
38,1
2,12%
2,20%
2,00%
37,3
38
Negarantovani dug
2,10%
1,84%
1,57%
1,51%
36
32
1,40%
1,40%
31,1
31,7
2,04%
1,80%
1,60%
34
2,12%
2,08%
1,35%
1,36%
1,29%
1,20%
30
1,00%
Ukupno unutrašnji dug
Ukupno spoljni dug
Dug jedinica lokalne vlasti
Od čega negarantovani dug
8
Ministarstvo finansija Republike Srbije – Uprava za javni dug
Valutna i kamatna struktura duga jedinica lokalne vlasti
Valutna struktura – u mlrd dinara
0,5
12,7
0,4
0,3
18,0
16,8
0,3
0,3
0,3
17,7
17,4
16,8
70
49,6
57,5
64,1
62,6
64,5
58,6
60
U mlrd RSD
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Struktura kamatnih stopa
48,8
50
45,5
35,7
40
45,1
44,0
36,6
37,1
44,0
36,8
30
63,7
20
13,9
17,3
10
0
CHF
RSD
EUR
Kretanje kursa EUR/RSD i CHF/RSD u posmatranom periodu
Fiksna kamatna stopa
Struktura varijabilnih kamatnih stopa
130,0
U mlrd RSD
125,0
120,0
115,0
110,0
105,0
100,0
95,0
90,0
Varijabilna kamatna stopa
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
85,0
EURRSD NBSA Curncy
CHFRSD NBSA Curncy
Euribor
Belibor
Referentni indeks potrošačkih cena
Libor
Referentna kamatna stopa NBS
Ostale
9
Ministarstvo finansija Republike Srbije – Uprava za javni dug
Pregled kreditora
Stanje duga po srednjem kursu
na 28.02.2015. godine
Kreditori
EIB
EBRD
Banka Intesa
UniKredit
AIK banka
Fond za razvoj
Hipo Alpe Adria
Komercijalna banka
ERSTE banka
Societe Generale banka
Ostali
Ukupno
28.049.917.286
14.697.768.286
9.851.916.260
4.758.264.045
3.531.299.494
2.949.624.186
1.918.992.258
1.374.235.257
1.084.971.045
572.120.840
12.018.792.006
80.807.900.962
35
U mlrd RSD
30
Domaći
kreditori
47,1%
Strani
kreditori
52,9%
Iznos ukupno povučenih sredstava
29,4
28,0
28,0
Stanje duga po srednjem kursu na 28.02.2015. godine
25
18,5
20
15
10
5
14,5
14,7
12,0
9,9
6,6
4,8
6,3
5,6
3,5
2,9
3,3
1,9
2,2
1,2
1,4
1,1
1,3
0,6
0
10
Ministarstvo finansija Republike Srbije – Uprava za javni dug
Pokazatelji rizika
Pregled jedinica lokalne vlasti sa
najvećim stanjem duga
Stanje duga po
Naziv jedinice
srednjem kursu na dan
Beograd
49.127.368.045
AP Vojvodina
9.027.736.609
Novi Sad
4.491.270.398
Kragujevac
1.326.754.546
Niš
1.145.338.789
Zrenjanin
872.265.819
Smederevo
861.660.726
Subotica
815.571.426
Šabac
691.376.234
Leskovac
587.294.439
Učešće u ukupnom dugu
85,3%
Naziv jedinice
Beograd
Zubin Potok
Kosovska Mitrovica
Zvečan
Kosjerić
Pećinci
Novi Sad
Čajetina
Vrnjačka Banja
Zrenjanin
Stanje duga po glavi
stanovnika
31.170
20.001
19.601
15.680
15.392
14.841
13.379
12.031
11.670
11.401
Analiza kreditnog potencijala jedinica lokalne vlasti
Najveći kreditni potencijal
Najmanji kreditni potencijal
Naziv jedinice
Niška Banja
Zubin Potok
Zvečan
Irig
Kosovska Mitrovica
Pećinci
Vrnjačka Banja
Batočina
Lapovo
Ćićevac
Raspoloživo za
dugoročno zaduženje
12.101.618
19.221.989
32.629.525
50.738.772
52.624.907
53.155.918
54.059.618
67.495.923
80.048.302
80.986.829
Naziv jedinice
Novi Sad
Niš
Požarevac
Pančevo
Kraljevo
Čačak
Subotica
Kruševac
Sombor
Kragujevac
Raspoloživo za
dugoročno zaduženje
3.136.229.358
2.161.367.749
1.512.584.211
1.438.640.270
1.266.440.772
1.163.348.004
1.149.088.524
1.062.412.198
1.030.233.766
941.698.182
Učešće 5 najzaduženijih JLS u ukupnom dugu
Od čega samo Beograd
Vrednost dospeća glavnica do kraja godine
Vrednost dospeća glavnica u 2016. godini
Vrednost dospeća glavnica u 2017. godini
Potencijalni nivo duga na osnovu ugovorenih zaduženja
Procenat duga izložen promeni kamatnih stopa
Procenat duga izložen valutnom riziku
Učešće duga u BDP
Od čega negarantovani dug
Učešće potencijalnog duga u BDP
Učešće 10 najvećih kreditora u ukupnom stanju duga
Učešće stranih kreditora u ukupnom stanju duga
80,6%
60,8%
9.642.664.452
11.046.927.120
9.601.127.228
93.473.454.804
54,5%
79,1%
2,0%
1,3%
2,4%
85,1%
52,9%
Ukupna vrednost raspoloživog kreditnog potencijala
Učešće 10 JLS sa najvećim kreditnim potencijalom
Učešće projektin zajmova u ukupnom portfoliju duga
39.064.844.249
38,0%
100,0%
11
Download

ovde. - javni dug