100 RIJEŠENIH ISPITNIH
ZADATAKA IZ MEHANIKE TLA
geotehnika.info, 2011.
©Dozvoljeno je i preporučljivo svako umnožavanje i preprodavanje ovog teksta. Dozvoljeno je objavljivanje
elektronske verzije . Nije potrebna saglasnost autora za kopiranje i korištenje sadržaja zbirke u bilo koje svrhe.
Predgovor
Paul Tabori : „Kad bi se samo jedna desetina od one silne količine papira, koja se troši na štampanje
kojekakvih formulara, svakojakih "bijelih knjiga" ili propisa, upotrijebila za štampanje čitanki i
udžbenika, danas na svijetu više ne bi bilo nepismenih“.
Ima li boljeg načina da potvrdite da Vam je nešto jasno od toga da riješite konkretan problem. Ova
grupa zadataka obuhvata dosta jednostavne probleme, sa rješenjima koja su ponekad toliko
jednostavna, da nakon što se saopšte, zbunjuju svojom jednostavnošdu. Neki od problema nikada
nisu spomenuti u standardnim udžbenicima, zbog njihove jednostavnosti. Ali, ako osnovne stvari nisu
jasne, onda predstavljaju prave geotehničke izazove, što zasigurno nisu.
Na drugoj strani, urađeni ispitni zadaci koji se koriste prilikom pripremanja ispita, često nisu tačni, pa
se pojedine greške provlače iz generacije u generaciju, a na ovaj način tome se konačno može stati u
kraj.
Problemi obuhvadeni ovom grupom riješenih zadataka su oni iz osnovnih oblasti mehanike tla, od
zapreminskih odnosa, zbijanja i klasifikacije tla, preko principa efektivnih napona i procjeđivanja vode
kroz tlo, do proračuna intenziteta i trajanja slijeganja, horizontalnih pritisaka tla, proračuna
vertikalnih napona od dodatnog opteredenja i čvrstode tla, kao i osnovni principi proračuna
stabilnosti kosina i dopuštenih napona u tlu. Obzirom da se teoretske osnove mogu pronadi u svakoj
standardnoj literaturi vezanoj za Mehaniku tla, nisu posebno priložene teoretske osnove, a korišteni
dijagrami i formule objašnjeni su pri samoj izradi zadataka, uz potrebne napomene.
Prvo poglavlje čine zasebni zadaci svrstani po oblastima. U drugom poglavlju smješteni su zadaci koji
predstavljau konkretan geotehnički problem sačinjen od niza podzadataka. Poseban dodatak čini
trede poglavlje, pod nazivom „10 zašto 10 zato“, gdje je odgovoreno na 10 interesantnih pitanja
vezanih za oblasti obuhvadene zadacima. Na kraju, četvrto poglavlje pripada zabavnoj strani, gdje su
priloženi geotehnička osmosmjerka, interesantni citati, vicevi vezani za oblast geotehnike, te mape
uma vezane za izabrane oblasti mehanike tla. U sklopu zbirke zadataka nalazi se i CD sa igrom „Ko
želi biti inženjer geotehnike“ sa 15 geotehničkih pitanja koja Vas uz malo srede, vode do titule
„kandidata za inženjera geotehnike“.
Ovi zadaci su prvenstveno namijenjeni studentima koji se po prvi puta susredu sa oblašdu geotehnike
i teško da može koristiti nekom drugom nivou.
A.Skejid, 2011.
Sadržaj
1
Pojedinačni zadaci po oblastima
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
Složeniji problemi koji obuhvataju više oblasti
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Osnovni pojmovi, klasifikacija i zbijanje tla ..................... 1
Princip efektivnih napona i tečenje vode u tlu .................. 7
Naponi u tlu od površinskog opteredenja .................... 15
Čvrstoda tla .................... 23
Slijeganje tla i vremenski tok slijeganja ..................... 34
Horizontalni pritisci tla ...................... 42
Osnove stabilnosti kosina .................... 51
Princip proračuna dopuštenih napona u tlu ....................... 54
Garaža u zasjeku .................... 57
Konstrukcija bazena ...................... 60
Zaštita nasipa saobradajnice ....................... 65
Zaštitna konstrukcija ....................... 70
Podzemna etaža stambenog objekta ....................... 76
10 zašto 10 zato
3.1 Deset pitanja koja počinju sa zašto, a završavaju odgovorom ................. 82
4
Zabavna strana
4.1 Vicevi, citati, igre, mape uma ..................... 87
5
Literatura ..................... 98
Download

100 riješenih ispitnih zadataka iz mehanike tla