22 ąNI RAD
2.2.1. ISPITNI KATALOG PRAKTIąNOG DIJELA STRUąNOG ISPITA – STRUąNI RAD
1. Naziv ispitnog kataloga: ISPITNI KATALOG PRAKTIąNOG DIJELA STRUąNOG
ISPITA – STRUąNI RAD
2. Cilj ispita
Na praktiĆnom dijelu struĆnog ispita kandidat treba da pokaže:
- Poznavanje gradiva, principa i zakonitosti, vezanih za zadatu temu.
- StruĆno i kvalifikovano prezentiranje obraćene teme.
- Povezanost struĆno - teorijskih i praktiĆnih znanja.
- Stepen osposobljenosti 2" rješavanje praktiĆnih zadataka.
- OdgovarajuĄi pristup i izbor postupaka kod obavljanja zadataka.
- Pravilnu upotrebu struĆne terminologije.
- Samostalnost u odabiru i upotrebi aplikacija za rješavanje praktiĆnih zadataka.
- Stepen osposobljenosti za primjenu gotovih programa (softvera) za rješavanje
zadataka.
- Odgovornost za kvalitet vlastitog rada.
3. Spisak tema/zdataka
Osnovi raĆunarstva
ARHITEKTURA RAąUNARSKOG SISTEMA
- Struktura raĆunarskog sistema i naĆin povezivanja.
ARHITEKTURA MATIąNE PLOąE
- Struktura matiĆne ploĆe.
ARHITEKTURA PROCESORA
- Struktura procesora i uloga u raĆunarskom sistemu.
MEMORIJE
- Klasifikacija memorija i uloga u raĆunarskom sistemu.
ULAZNI UREđAJI RAąUNARSKOG SISTEMA
- Princip rada i uloga u raĆunarskom sistemu.
IZLAZNI UREđAJI RAąUNARSKOG SISTEM
- Princip rada i uloga u raĆunarskom sistemu.
SISTEMSKI SOFTVER
- Komponente sistemskog softvera i njihova uloga u raĆunarskom sistemu.
Prenos podataka
ELEKTRIąNI FILTRI
- Princip rada i njihova primjena.
OBRADA SIGNALA
- Princip rada modulatora i demodulatora i njihova primjena.
MULTIPLEKSNI PRENOS PODATAKA
- NaĆin prenosa signala korišĄenjem vremenskog o frekvencijskog multipleksa.
1 1
S S - Prenos podataka razliĆitim sistemima prenosa.
RaĆunarske mreže
INTERFEJSI RAąUNARA
- Princip rada i funkcionisanje interfejsa raĆunara.
KOMUNIKACIONI UREđAJI
- Princip rada i funkcionisanje komunikacionih urećaja.
LAN
- Princip rada i konfiguracija LAN-a.
WAN
- Princip rada i konfiguracija WAN-a.
ARHITEKTURA RAąUNARSKIH MREŽA
- Princip rada i konfiguracija strukture raĆunarskih mreža.
ETHERNET I MREŽNI SLOJEVI
- Princip rada i konfiguracija mrežnih slojeva.
INTERNET
- Princip rada, naĆini konekcije i korišĄenja Interneta.
BEZBJEDNOST RAąUNARSKIH MREŽA
- NaĆini konfiguracije bezbjednosti raĆunarskih mreža.
Operativni sistemi
MS DOS
- NaĆin organizacije i primjena komandi u DOS-u.
WINDOWS 1.
- Instalacija Windows-a.
WINDOWS 2.
- Nadogradnja, konfigurisanje i podešavanje Windows-a.
WINDOWS 3.
- Organizacija rada pod Windows-om.
WINDOWS 4.
- Zaštita i backup Windowsa-a.
LINUX 1.
- Instalacija Linux-a.
LINUX 2.
- Konfigurisanje i podešavanje Linux-a.
LINUX 3.
- Organizacija rada pod Linux-om.
A!"#$%&#'(# )*+&',- # ./"&#.,0#3%
OBRADA I DIZAJNIRANJE TEKSTA
- KorišĄenje templatea i formatiranje teksta.
TABELARNA OBRADA PODATAKA SA GRAFIąKIM PREDSTAVLJANJEM 1.
- KorišĄenje formula i ugraćenih funkcija.
TABELARNA OBRADA PODATAKA SA GRAFIąKIM PREDSTAVLJANJEM 2.
- Predstavljanje tabelarnih podataka grafikonom.
IZRADA CRTEŽA
- NaĆin izrade crteža u izabranoj aplikaciji.
IZRADA MULTIMEDIJALNE PREZENTACIJE
- NaĆin izrade multimedijalne prezentacije u izabranoj aplikaciji.
OBRADA DIGITALNE SLIKE
- NaĆin izrade i modifikacija digitalne slike u izabranoj aplikaciji.
OBRADA DIGITALNOG VIDEO SIGNALA
- NaĆin izrade digitalnog video signala u izabranoj aplikaciji.
Programiranje
JEZIK C U ARITMETICI I ALGEBRI
- Primjena jezika C u aritmetici i algebri.
RAD SA NIZOVIMA I MATRICAMA U JEZIKU C
- Primjena jezika C u radu sa nizovima i matricama.
PISANJE SISTEMSKOG SOFTVERA U C-u
- Primjena jezika C u oblasti pisanja sistemskog softvera.
PROGRAMSKI JEZIK C U OBLASTI KOMPJUTERSKE GRAFIKE
- Primjena jezika C u oblasti kompjuterske grafike.
RJEŠAVANJE NESTANDARDNIH PROBLEMA U C-u
- Primjena jezika C u rješavanju nestandardnih problema.
HTML
- Izrada web stranica primjenom HTML-a.
CSS
- Izrada web stranica primjenom CSS-a.
JAVA SCRIPT
- Izrada web stranica primjenom Java Sript-a.
SERVERSKI SKRIPTNI JEZICI
- Izrada web stranica primjenom serverskih skriptnih jezika.
Baze podataka
MODEL OBJEKAT - VEZE
- Modeliranje date baze podataka.
F787ąKA GRAđA BAZE PODATAKA
- Elementi graće baze podataka i njihova struktura.
RELACIJSKA ALGEBRA
- Kreira upite za datu bazu podataka.
REALIZACIJA BAZE PODATAKA U ACCESS-U
- Primjena MS Access-a.
4. Uputstvo za sprovoćenje struĆnog rada
- Kandidat za struĆni rad priprema teorijsko objašnjenje zadate teme u vidu
pismenog rada ili praktiĆan zadatak sa odgovarajuĄom tehniĆko – tehnološkom
dokumentacijom.
- Odbrana teorijskog objašnjenja zadate teme u vidu pismenog rada obuhvata
prezentaciju, a praktiĆnog zadatka demonstraciju i prezentaciju rada.
- Kandidat izraćuje struĆni rad po planu koji je uskladio sa mentorom.
- Teme, odnosno zadatke za struĆni rad predlažu nastavnici / aktivi struĆno –
teorijskih predmeta i praktiĆne nastave.
- Kandidat u završnoj godini školovanja bira temu odnosno zadatak i obraćuje ga
individualno.
- Ispitni odbor pismeno izdaje teme odnosno zadatke sa nazivom, datumom
izvlaĆenja i odbrane, mjestom izvoćenja ispita, podacima o imenovanju
nastavnika (mentora), o eventualnim potrebnim prethodnim radnjama i drugim
obavezama i uslovima.
5. Dozvoljena pomagala
- RaĆunar sa odgovarajuĄim softverom.
6. Literatura i drugi izvori
- Za kandidate je preporuĆena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu
rada nastavnika.
456
Download

Elektrotehnicar racunara