СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА,
БЕОГРАД
Позива Вас да присуствујете
Међународном научном скупу
ОБРАЗОВНЕ ИНОВАЦИЈЕ У
ИНФОРМАЦИОНОМ ДРУШТВУ
Место одржавања скупа:
Учитељски факултет у Ужицу
Трг Светог Саве
8. новембра 2012. године.
Научни одбор скупа:
Академик Анатолиј Димитријев, Руска Акедмија
образовања
Академик Никола М. Поткоњак
Академик Јован Ђорђевић
Академик Данило Ж. Марковић
Академик Грозданка Гојков
Академик Марјан Блажич
Организациони одбор:
Академик Младен Вилотијевић
Академик Милан Недељковић
Академик Новак Лакета
Академик Борислав Станојловић
2
ПРОГРАМ РАДА
10.30 – 11.3О
Отварање скупа:
Академик Никола М. Поткоњак
Поздрав скупа:
Др Радмила Николић, декан Учитељског факултета у
Ужицу
СВЕЧАНИ ДЕО СКУПА
Радно председништво свечаног дела
Академик Никола М. Поткоњак
Академик Грозданка Гојков
Академик Данило Ж. Марковић
Академик Младен Вилотијевић
Руководи:
Академик Никола М. Поткоњак
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 80-ГОДИШЊИЦЕ ЖИВОТА
Академика Бошка Влаховића
- реч Академика Милана Недељковића
Представљање монографије
Образовање у друштву умрежене културе
Говоре:
Академик Младен Вилотијевић
Аутор: Академик Бошко Влаховић
11.30 – 12.00 ПАУЗА
3
12.ОО – 16.00
РАДНИ ДЕО СКУПА
ОБРАЗОВНЕ ИНОВАЦИЈЕ У
ИНФОРМАЦИОНОМ
ДРУШТВУ
Радно председништво:
Академик Грозданка Гојков
Академик Новак Лакета
Академик Милан Недељковић
Академик Никола М. Поткоњак
Академик Младен Вилотијевић
Руководи:
Академик Младен Вилотијевић
Уводна реч:
Академик Бошко Влаховић
Управљање иновацијама у образовању
12.30 – 16.00
Излагања-дискусије:
1. Академик Никола М. Поткоњак: ШКОЛА МОЖЕ БИТИ
ИНОВАТИВНА САМО АКО ИМА ИНОВАТИВНЕ НАСТАВНИКЕ
2. Академик Данило Ж. Марковић: МЕЂУЗАВИСНОСТ ИСТРАЖИВАЧКЕ И ОБРАЗОВНО-ПРЕДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ У
ИНФОРМАЦИЈСКОМ ДРУШТВУ
3. Academician Grozdanka Gojkov: METATHEORETICAL
CONCEPTS OF EDUCATION FUNCTION AND HIGHER
EDUCATION TEACHING INNOVATIVENESS
4
4. Академик Ненад Сузић: ШКОЛСКО УЧЕЊЕ У НОВОМ У
ИНФОРМАЦИОНОМ ДРУШТВУ
5. Академик Јован Ђорђевић: СХВАТАЊА О ПЕДАГОШКИМ
ИНОВАЦИЈАМА – ТЕОРИЈА И ПРАКСА
6. Академик Душан М. Савићевић: ПРЕДНОСТИ И ТЕШКОЋЕ
ОБРАЗОВАЊА НА ДАЉИНУ: КОМПАРАТИВНО РАЗМАТРАЊЕ
7. Академик Драган Коковић: ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ И
ОБРАЗОВНЕ ИНОВАЦИЈЕ
8. Академик Радослав Бубањ: НОВИ МОДЕЛИ САВРЕМЕНИХ
ОБРАЗОВНИХ ПРОЦЕСА
9. Академик Петар Стојаковић: ВИШЕСТРУКЕ СПОСОБНОСТИ ЗА УЧЕЊЕ, СТИЛОВИ УЧЕЊА И ЛИЧНОСТ
10. Академик Борислав Станојловић: ПРОМЕНЕ У СИСТЕМУ
ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА - БИТНА
ПРЕТПОСТАВКА ПОБОЉШАЊА КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ
РАДА
11. Академик Милан Ратковић: ПРЕОБРАЖАЈ ШКОЛЕ – кризе,
заблуде, проблеми, шансе –
12. Академик Милан Недељковић: ОСНОВНЕ ДРУШТВЕНЕ
ДЕТЕРМИНАНТЕ ТРАНСФЕРА ИНОВАЦИЈА У ПЕДАГОШКУ ПРАКСУ
13. Академик Миомир Ивковић, др Живорад Миленовић: ИНОВАТИВНИ МОДЕЛ СРЕДЊЕГ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА
14. Проф.др Нада Вилотијевић, академик Младен Вилотијевић:
СИСТЕМСКО УТЕМЕЉЕЊЕ НАСТАВЕ У ИНОВАТИВНОЈ
ШКОЛИ
15. Доц. др Буба Стојановић: ИГРА И ИГРОЛИКЕ АКТИВНОСТИ У НАСТАВИ ПОЧЕТНОГ ЧИТАЊА И ПИСАЊА
16. Доц. др Милена Богдановић: УЧЕЊЕ И САВРЕМЕНА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНА ТЕХНОЛОГИЈА
17. Проф. др Наташа Вујисић Живковић: ИНТЕРЕСОВАЊА У
НАСТАВИ И „УЧЕНИЦИ НОВОГ МИЛЕНИЈУМА“ - МОГУ
ЛИ СТАРИ ДИДАКТИЧКИ ПРИНЦИПИ ДА ПОМОГНУ У
РЕШАВАЊУ САВРЕМЕНИХ ПЕДАГОШКИХ ПРОБЛЕМА
18. Проф. др Гордана Будимир-Нинковић, доц. др Власта
Сучевић, Ненад Стевановић: ПРИМЕНА ИНТЕРНЕТА У
ОБРАЗОВАЊУ И ИНФОРМАЦИОНОМ ДРУШТВУ
19. Др Милица Андевски: ПЕДАГОГИЈА ТЕЛЕВИЗИЈЕ
5
20. Др Миланка Маљковић проф, др Мирјана Марковић, проф.:
ВАСПИТАЧ И ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ДЕЧЈЕГ ГОВОРА
21. Доц. др Јелена Максимовић: МЕТОДОЛОШКА ОБРАЗОВАНОСТ НАСТАВНИКА – ОСНОВА ЗА ПРИХВАТАЊЕ И
ПРИМЕНУ ИНОВАЦИЈА
22. Небојша Павловић: ДЕМОКРАТИЈА И УПРАВЉАЊЕ У
ШКОЛИ (из перспективе убрзаних промена у друштву)
23. Проф. др Наталија Јовановић: САВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА
ТЕХНОЛОГИЈА И МЕТОДИЧКЕ НОВИНЕ У НАСТАВИ
ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
24. Проф. Др Драгица Илић, мс Борис Илић: ДОПРИНОС
СТУДЕНАТА УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТИ ЧОВЕКОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
25. Данијела Ковачевић Микић: НОВА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА И ОПРЕМАЊА ИНОВАТИВНЕ ШКОЛЕ У ИНФОРМАЦИОНОМ ДРУШТВУ - Библиотека као срце школе
26. Др Драган Јешић: УЧЕЊЕ УЧЕЊА И УЧЕЊЕ МИШЉЕЊА –
ПУТ ДО ЕФИКАСНЕ ШКОЛЕ
27. Зорица Влајковац: УЛОГА НАСТАВНИКА У КОМПЈУТЕРСКО –ИНФОРМАТИВНОЈ НАСТАВИ
28. MSc Danijela Mišić: LIBRARIES – SOURCES OF
KNOWLEDGE IN MODERN WORLD OF EDUCATION AND
SCIENCE
29. Мирјана Марковић: ТЕЛЕВИЗИЈА И ОБРАЗОВАЊЕ У САВРЕМЕНОМ ИНФОРМАЦИОНОМ ДРУШТВУ
30. Мр Марија Јовановић: ИНОВАТИВНИ ПРИСТУПИ ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА: ПРЕПРЕКЕ И ИЗАЗОВИ
31. Мр Горан Вилотијевић: КЉУЧНЕ ОДРЕДНИЦЕ ЕФИКАСНЕ
НАСТАВЕ
32. Проф. Снежана Влајковац: ИНОВАТИВНИ МОДЕЛИ
НАСТАВЕ И ЊИХОВА ПРИМЕНА У НАСТАВИ УЧЕНИКА
МЛАЂИХ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
33. Биљана Новковић-Цветковић: УЛОГА МЕДИЈСКО-ИНФОРМАТИЧКИХ ИНОВАЦИЈА У УНАПРЕЂИВАЊУ НАСТАВЕ
34. Проф. др Милорад Бањанин, проф др Миленко Пикула:
ЕЛЕКТРОНСКИ ФОРМАТИ ПРЕЗЕНТАЦИЈА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ ПОДАТАКА
6
16.00
ЗАТВАРАЊЕ СКУПА
Академик Никола М. Поткоњак
СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА (САО) – БЕОГРАД
Председник: Никола М. Поткоњак
Потпредседник: Јован Ђорђевић
Генерални секретар: Данило Ж. Марковић
Чланови Председништва: председник, потпредседник, генерални
секретар и чланови: Младен Вилотијевић, Бошко Влаховић, Грозданка
Гојков и Ђорђе Ђурић
Српска академија образовања основана је и почела са радом
2005. године
Прва изборна скупштина одржана је 17. фебруара 2007. године.
У САО је изабрано: 6 почасних, 8 иностраних и 10 редовних и дописних
чланова.
После те Скупштине у активном саставу САО има 20 чланова (15
редовних и 5 дописних): 11 педагога (разних профила), 3 психолога, 2
социолога образовања, 2 математичара, 1 андрагога и 1 техничара.
Друга изборна скупштина одржана је 5. јуна 2010. године.
После те Скупштине у активном саставу има 29 чланова (18
редовних и 11 дописних) и 15 иностаних чланова.
САО редовно издаје, као своје гласило, ГОДИШЊАК САО. Досад
су штампана шест годишњака. У годишњацима се објављују радови са
научних скупова, биографије и библиографије чланова САО, обавештења
о делатностима САО у текућој години.
7
Download

Образовне иновације у информационом друштву