CMYK
ANNA NAGAR
TIMES
Your own Neighbourhood Newspaper
www.annanagartimes.in
Vol. 19, No. 3
939th Issue: October 9 - 15, 2011
FREE
Page 2

 ͬô
ͬô
F
ó£. A. óƒèó£ü¡
A.õ£.ü.
¼ŠðF è¼ì «ê¬õ Hóñ£îñ£è ï¬ìªðŸø¶. ®MJ™
ð£˜‚èŠ ð£˜‚è‚ è‡ ªè£œ÷£‚ 裆Cò£è Þ¼‰î¶.
F¼ŠðF è¼ì «ê¬õ ñ†´ñ™ô, 装C¹ó‹ è¼ì «ê¬õ,
ÿóƒè‹ è¼ì «ê¬õ ºîLò â™ô£ àŸêõƒèÀ‹ ªõ°
MñK¬êò£è ï¬ìªðÁA¡øù. ï£Â‹ îõø£ñ™
â™ô£õŸ¬ø»‹ 𣘈¶‚ ªè£‡®¼‚A«ø¡.
Ýù£™ 嚪õ£¼ êñòº‹ â¡ èõù‹ ®M F¬óJ™
æ´‹ 裆CèO™ å¡ÁõF™¬ô. ñùˆ F¬óJ™ æ´‹
°‹ð«è£í‹ ð¡Qó‡´ è¼ì «ê¬õJ™î£¡ ªê™Aø¶.
°ö‰¬îŠ Hó£òˆF½‹ Þ÷¬ñŠ ð¼õˆF½‹ ÜÂðMˆî
Ü‰î‚ «è£ô£èôƒè¬÷ âOF™ ñø‚è º®»ñ£? ªî¼¾‚°ˆ
ªî¼ c˜«ñ£˜Š ð‰î™. «è£M½‚°‚ «è£M™ Hóê£î‹.
ðè™ ðˆ¶ ñE ²ñ£¼‚° Ü‚è‹ð‚èˆF™ àœ÷ ð¡Qó‡´
ªð¼ñ£œ «è£M™èOL¼‰¶ è¼ì õ£èùˆF™ àŸêõ
͘ˆFèœ â¿‰î¼Àõ£˜èœ. °‹ð«è£í‹ ªðKò ªî¼M™
HŸðè™ õ¬ó îKêù‹ î‰î H¡ îƒèœ îƒèœ «è£M½‚°ˆ
F¼‹H M´õ£˜èœ. ܉î Cô ñE «ïó‹ F¼Mö£‚
ªè£‡ì£†ì‹ ! Ü‰îˆ ªî¼M™ ðöƒè£ôˆ¶ ¬õíõ
ñìªñ£¡Á Þ¼‰î¶. å«ó Þ¼†´ °¬èò£ù Þì‹. ܶ
  Ì󣾋 â¡ Ü‹ñ£¾‚°‹ ܈¬î‚°‹ 𣆮‚°‹
õ£êvîô‹. àø¾‚è£óŠ ‘ªð£‹ñù£†®èœ’ Ã†ì‹ G¬ø‰
F¼‚°‹. «ð„²‚°‹ °¬øM™¬ô. ¹O«ò£î¬ó‚°‹ °¬ø
M™¬ô.
Ü´ˆî£Ÿ «ð£™ ë£ðè‹ õ¼õ¶ Cò£˜ «è£M™
è¼ì «ê¬õ. °‹ð«è£íˆ¶‚° ܼA™ àœ÷ Þ‰îˆ F¼‚
«è£ML¡ CøŠ¹ ‘è™ è¼ì¡’. ÝÀò󈶂° «ñ™ Ý‚¼F
ð¬ìˆî Þ‰î è¼ì£›õ£¬óˆ ®‚ ªè£‡´î£¡
ªð¼ñ£œ ê¡ùF‚°Š «ð£è «õ‡´‹ (c‡ì Éó‹).
àŸêõ ï£O™ ªð¼ñ£œ Ý«ó£èEˆî è¼ì õ£èùˆ¬î
Ýó‹ðˆF™ É‚°‹«ð£¶  «ð˜èœ «ð£¶‹. Ýù£™
«ð£èŠ «ð£è ↴, ðFù£Á, Þ¼ðˆ¶ ï£¡°«ð˜èœ
â¡Á Üî¡ èù‹ ÜFèK‚°ñ£‹. «è£M½‚°ˆ F¼‹¹‹
«ð£¶ ð®Šð®ò£è èù‹ °¬ø‰¶M´ñ£‹.
ªð¼ñ£O¡ F¼ï£ñ‹ ÿQõ£ê¡. î£ò£K¡ F¼ï£ñ‹
õ…²÷õ™L. è™ò£íˆ¶‚° º¡¹ î£ò£K¡ î â¡
ªð‡µ‚°ˆî£¡ ⊫𣶋 ºî¡¬ñ vî£ù‹ îó «õ‡
´‹ â¡Á Gð‰î¬ù MFˆî£ó£‹. Üî¡ð® Þ¡¬ø‚°‹
iFŠ ¹øŠð£†®¡ «ð£¶ î£ò£˜î£¡ º¡ù£™ ªê™Aø£˜.
(ªð£¶õ£è«õ ªð¼ñ£œ «è£M™èO™ î£ò£˜ ªõO«ò
õ¼õ¶ A¬ìò£¶. ð® 죊 ðˆFQ â¡ð£˜èœ.)
è¼ì£›õ£¬óŠ ðŸP Þšõ÷¾ ⿶‹ «ð£¶ ªõ°
è÷£è âù‚°œ÷ å¼ ê‰«î般 ªê£™ô «õ‡´‹.
è¼ì¡, ÜÂñ£˜ Þ¼õ¼«ñ ñè£MwµM¡ Hóî£ù õ£è
ùƒèœ. Ýù£™ Ý…ê«ùò¼‚° àœ÷ Hó£ð™ò‹ è¼ì¼‚°
ã¡ Þ™¬ô? Þˆî¬ù‚°‹ Fªó÷ðF ¶A™ àKòŠð†ì
«ð£¶‹, è«ü‰Fó¡ ºî¬ô õ£J™ ÜèŠð†ì «ð£¶‹ ðè
õ£¡ ðø‰«î£® õ‰¶ è£ˆî¶ è¼ìQ¡ e¶ ãPˆî£¡.
ÜÂñ£K¡ e¶ õóM™¬ô. õ£™eA»‹ è‹ð¼‹ ¶÷Cî£ê¼‹
ޡ‹ ãó£÷ñ£ù ó£ñî£ê˜èÀ‹ ÜÂñQ¡ Hóî£ðˆ¬î
ªê£¡ù Ü÷¾‚° è¼ìQ¡ ¹è¬öŠ ð£ì£î¶ è£óíñ£è
Þ¼‚èô£‹.
è¼ìQ¡ HøŠ¹ õ÷˜Š¹ ²õ£óvòñ£ù¶. êŠîKSèO™
å¼õó£ù è£Còð ñè£ ºQõ¼‚° Þó‡´ ðˆFQèœ.
弈FJ¡ ªðò˜ Mù¬î. ñŸøõœ 裈¼ â¡ø 裉.
Þ¼õ¼‚°‹ ⊫𣶋 Mõ£î‹ . å¼ º¬ø Þ‰Fó
Q¡ °F¬óò£ù à„¬êvóõv º¿‚è º¿‚è ªõœ¬÷
Gø‹ ªè£‡ì¶ â¡Á Mù¬î Ãø, Üî¡ õ£™ ñ†´‹
èÁŠ¹ â¡Á 裈¼ õ£î£ì, Þ¼õ¼‹ «ïK™ «ð£ŒŠ
𣘊ð¶ â¡Á b˜ñ£Qˆî£˜èœ. ò£˜ «î£ŸÁŠ «ð£ù£½‹
ñŸøõ¼‚° Ü®¬ñò£è «õ‡´‹ â¡ð¶ ð‰îò‹. 裈¼M¡
¹ˆFó˜èœ ï£è˜èœ (ï£èŠð£‹¹). èÁŠ¹ Gø‹ ªè£‡ì
Üõ˜è¬÷ à„ê¬vóõR¡ õ£L™ ²ŸP‚ ªè£‡®¼‚°‹ð®
裈¼ î‰Fó‹ ªêŒî£œ. Üî¡ð® Üõ˜èœ ªêŒò, Mù¬î
ð‰îòˆF™ «î£ŸÁ, 裈¼¾‚° Ü®¬ñò£èŠ ð£î£÷
C¬øJ™ ܬì‚èŠð†ì£œ. Mù¬îJ¡ °ñ£óó£ù è¼ì˜
î¡ î£¬ò M´M‚°‹ð® CŸø¡¬ù¬ò «õ‡ì, «îõ
«ô£èˆFL¼‰¶ ÜI˜îˆ¬î â´ˆ¶ õ‰î£™ Üõ¼¬ìò
«è£K‚¬è¬ò G¬ø«õŸÁõî£è 裈¼ ªê£¡ù£œ. è¼ì˜
Þ‰Fó«ô£èˆ¶‚° ªê¡Á ÜI˜îˆ¬îŠ ð£¶è£ˆ¶ õ‰î
ï£èŠð£‹¹èÀì¡ «ð£ó£®, Þ‰FóQ¡ ÝC¬òŠ ªðŸÁ,
ÜI˜îˆ¬î‚ ªè£‡´ õ‰¶  ‚° M´î¬ô
õ£ƒAˆ î‰î£˜. àôèˆF™ àœ÷ êèô ꘊðƒèÀ‹ è¼ì¼‚°
ðò‰¶ Ü® ðEò «õ‡´‹ â¡Á Þ‰Fó¡ è†ì¬÷J†ì
 Þ¡Á õ¬ó è¼ì¬ù‚ 致 ð£‹¹èœ ï´ƒ°
A¡øùõ£‹.
‘î¬ôŠH™ A.õ£.ü. â¡Á «ð£†®¼‚Al˜èœ. Þ‰î‚
膴¬ó‚°‹ Üõ¼‚°‹ â¡ù ê‹ð‰î‹?’ â¡Á cƒèœ
«è†d˜èœ.
îIöP뼋 C«ô¬ìŠ ¹L»ñ£ù A.õ£.üè‰ï£î¡ å¼
ªê£Ÿªð£N¾‚è£è æ˜ á¼‚° ªê¡P¼‰î£˜. ܃«è
Þ¼‰î ªð¼ñ£œ «è£ML™ F¼ŠðEèœ ð£FJ™ G¡P¼‰
îù. ‘ã¡ ÞŠð®?’ â¡Á A.õ£.ü. «è†ì «ð£¶ ‘è˜ì˜’
(girder) õóM™¬ô. ÜîŸè£èˆî£¡ 裈F¼‚A«ø£‹’ â¡
ø£˜èœ.
‘èõ¬ôŠðì£b˜èœ. Þ¶ ªð¼ñ£œ «è£Mô£„«ê? è¼ì˜
õó£ñL¼Šð£ó£? Y‚Aó«ñ õ‰¶M´õ£˜’ â¡ø£˜ A.õ£.ü.
[email protected]
ANNA NAGAR TIMES
Gita discourses in Tamil from
Oct. 10-15
By Our Staff Reporter
ICF Yagna Committee,
Chinmaya Mission, will
conduct Gita Gnana Yagna
from 6.45 p.m to 8 p.m from
Monday to Friday, Oct. 10-15,
in Sri Venkateswara Maha
Mandapam, Konnur High
Road, ICF (next to Sri Kamala
Vinayagar Temple).
Verses from ‘Gnana Vig-
Sai Bhajan
Neela-Sundaram
Free Reading Room,
AD 79, 5th Avenue
Sundays: 6.30 p.m
Anna Nagar East
Sai Samithi, V 15, V 10th St.,
4th Main Road, Anna Nagar
Saturdays: 6.30 p.m
Anna Nagar West
Sai Samithi, Slum Clearance
Board Quarters,
Thirumangalam junction,
Jawaharlal Nehru Road
Wednesdays: 6.30 p.m
Anna Nagar Sai Sahara,
H-14, Plot 1990, H-5th Street,
Off 12th Main Road
Mondays: 6 p.m
Tirumangalam Sai Samithi,
Thiruveedhi Amman Temple,
14th Main Road,
Tirumangalam
Saturdays: 6 p.m
Bhajana Mandali,
Sri Varasiddhi Vinayagar
Temple, 177, Welcome Colony,
Anna Nagar Western Extn.
Second Saturday of every
month: 6.45 p.m - 7.30 p.m
52/894, Syndicate Bank
Colony, East Main Road,
Anna Nagar Western Extn.
Thursdays: 6 p.m
Sree Sathya Sai Niwas,
AE 132 (80D), 1st Floor,
Shanthi Colony,
Anna Nagar. (Opp. SMF)
4 p.m on first Sunday of
every month
204/6, Asiad Colony,
Anna Nagar Western
Extension
First Thursday of every
month: 5.30 p.m
3, 8th Cross Street West,
Shenoy Nagar
Tuesdays: 6 p.m
Guruprasad Bhajana Mandali,
96, VGP Nagar, Mogappair
Fridays: 6.15 p.m
Sai Sahaa Bhajana Mandali,
E-12, Sahithyam Apts., 364/1
Church Road, Mogappair East
First Saturday of every
month: 6.15 p.m to 7.30 p.m
Sai Rathna,
5/165, Mogappair East
Second Saturday of every
month: 6 .15 p.m to 7.30 p.m
Sri Sai Divya Pada
Padmalayam, 235, Erode
Jaganathan St.,
Golden George Nagar,
Mogappair East
Third Saturday of every
month: 6.15 p.m to 7.30 p.m
Sai Hridayam
184, Venkatarathnam St.,
Justice Ratnavel Pandian
Road, Mogappair East
Fourth Saturday of every
month: 6.15 p.m to 7.30 p.m
Spring Blossom School,
F 87, East Anna Nagar
Fridays, 6.15 p.m
All are welcome.
nana Yoga’ (Chapter 7 of
Bhagvad Gita) will be explained in Tamil by Brahmacharini Shruthi Chaitanya
(Achaya, Chinmaya Mission,
Puduchery).
She will also give talks in
Tamil on Manisha Panchakam (by Aadhi Shankara)
from 7 a.m to 8 a.m on Oct. 1115 in the same venue.
All are welcome.
Program for
doctors on
rehabilitation of
amputees today
October 9 - 15, 2011
Humour club meeting
this afternoon
By Our Staff Reporter
Anna Nagar Humour Club
will hold its monthly meeting
at 4 p.m on Sunday, Oct. 9, in
Krishnaswamy Matriculation
School, Vaigai Colony
(opposite Anna Nagar West
bus depot).
Well known humorist R.V.
Ramani (Chrompet Chapter,
Humour Club International)
will speak on ‘The Power of
Humour’.
Humorists from the Club as
well as sister clubs will share
jokes.
Entry is free and all are
welcome.
îI› Þô‚Aò
à¬óèœ
Ü‡í£ ïè˜ îI›Š «ðó
¬õJ¡ ÝîóM™ Ü‚«ì£ð˜
15 êQ‚Aö¬ñ ñ£¬ô 5.30
ñE‚° L«ò£ «ñ™ï¤¬ôŠ
ðœOJ™ (Ü‡í£ ïè˜
«ñŸ° MKõ£‚è‹) è. ê‹ð‰î
ù£˜ ‘ñE«ñè¬ô & C¬ø‚
«è£†ì‹ Üø‚«è£†ì‹
Ý‚Aò è£¬î’ ðŸP Þô‚AòŠ
«ð¼¬ó ÝŸÁõ£˜.
******
Ü‡í£ ïè˜ Þ¬øðE
ñ¡øˆF™ (2015, 5õ¶ ªî¼,
â„ H÷£‚) M.â¡. º°‰î¡
‘ï£ô£Jó FšòŠ Hóð‰î‹’
ðŸP Ü‚«ì£ð˜ 13 Mò£ö¡
ñ£¬ô 5 ñE‚°‹; º¬ùõ˜
AKü£ ‘ÜŠÌFò®èœ õó
ô£Á’ ðŸP Ü‚«ì£ð˜ 14
ªõœO ñ£¬ô 5 ñE‚°‹
à¬óò£ŸÁõ£˜èœ.
******
«è£‚è¬ô «üó£üQ¡
(W 146, 𣘂 «ó£´, B-ªú‚
Free Gita and
ì˜, Ü‡í£ ïè˜ «ñŸ°
Vishnu
MKõ£‚è‹) ï£ô£Jó FšòŠ
Sahasranaamam
Hóð‰î Þôõê õ°Š¹ Ü‚
classes on Sundays «ì£ð˜ 13 Mò£ö¡ 裬ô
10.30 ñE‚°‹; Ü‚«ì£ð˜
By Our Staff Reporter
Free Gita and Vishnu 15 êQ‚Aö¬ñ 裬ô 10.30
Sahasranaamam classes will ñE‚°‹ ï¬ìªðÁ‹.
ܬùõ¼‹ õ¼è.
be conducted by C. Ramankutty of Chinmaya Mission
from 4.30 p.m to 6 p.m on all
Sundays in Aadhi Shankara
Hall, Ayyappan temple (2nd
Avenue, Anna Nagar).
For more details, 2662 0902/
99400 89105 may be called.
All are welcome.
By Our Staff Reporter
The Poonamallee High
Road branch of Indian Medical
Association (IMA) and IMA
Academy of Medical Specialities (Purasawalkam) will
conduct a ‘Continuing Medical
Education’ program on
‘Rehabilitation of Amputees
– Freedom from Disability’ at
6 p.m on Sunday, Oct. 9, in
Hotel Green Park, Arcot Road,
Vadapalani.
Dr. S. Muthukumar and Dr.
S. Rohini Prasad will speak.
More details can be had from
Dr. Premkumar Satya
(Program Coordinator) in
99419 93739.
All doctors are welcome.
DONATE BLOOD
ONCE IN THREE
MONTHS
ANNA NAGAR TIMES
ADVERTISEMENT RATES
BLACK & WHITE:
Full Page: Rs. 35,000
Half Page: Rs. 18,000
Per Column
Centimeter:
Rs. 180
Classified Display:
Rs. 210 per cm
Third Page: Rs. 210
COLOUR:
Full Page: Rs. 46,000
Half Page: Rs. 24,000
Ear Panel on Page 1:
Rs. 2500
Per Column Centimeter:
Rs. 240
Front Page: Rs. 425
Last Page: Rs. 275
ANNA NAGAR
TIMES
Editor & Publisher
K. S. Ramakrishnan
Joint Publisher
R. Shankar
General Manager
G. Kannan
Advt. Manager
Vasanthi Edwin
Advt. Representative
S. N. Senthil Kumar
Chief Reporter
'Sai Krupa', AC 67, AC 1st Street (behind IOB &
Kovai Pazhamudhir Nilayam), Anna Nagar, Chennai 40.
Ph: 2628 0156; 2621 5934; 2620 2214
A. Chockalingam
E-mail: [email protected]
M. R. Ravi
Reporter
ANNA NAGAR TIMES
October 9 - 15, 2011
Page 3
Wins first prize in craft contest of
Indian Vegetarian Congress
R. Hemasri, a Std. 7 student of Kola Perumal School, Arumbakkam,
won the first prize (which included an electronic rice cooker) in the
‘Creativity’ competition conducted by Indian Vegetarian Congress on
Oct. 6, in connection with World Vegetarian Day.
About 78 students participated in the contest.
H e r
guide was
her craft
teacher K.R. Meenalochani.
Is anything interesting
happening in your
street or locality?
Please inform
Anna Nagar
Times!
Training program on
vermicomposting on Tuesday
For confirmation of particiThe Information and Training pation, 2626 3484 may be called.
Centre of Tamil Nadu Agricultural University (P 37, 6th Avenue,
Anna Nagar) will conduct a oneday training program on
vermicomposting from 9.30 a.m
to 4.30 p.m on Tuesday, Oct. 11,
in its premises.
Vermicompost consists of
nutrients, enzymes and plant
growth regulators which are
needed for better growth of
vegetables and ornamental
plants. The registration fee is
Rs. 400, inclusive of lunch.
By Our Staff Reporter
Motorbike rider
dies after collision
with lorry
S. Jeevanandam (27), who
was knocked down by a sandladen lorry on Ambattur
Estate Road at 11 p.m on Sept.
26 while riding his motorbike,
succumbed to his injuries the
next day after being admitted
in a private hospital.
A case registered by Tirumangalam Traffic Police is
under investigation.
ANNA NAGAR TIMES
Page 4
By Our Staff Reporter
J. Abilash (Std. 7 student of SBOA School,
Anna Nagar Western Extension) won the
first prize and a gold medal in the ’12-13
years’ category of ‘Kata’ event of the
Mahatma Gandhi Invitational Karate
Championship meet held in JJ Indoor
Stadium, Kilpauk.
Career guidance counselling
given to homeless youngsters
Indian Community Welfare Organization (ICWO) (AP-216,
18th Main Road, ‘I’ Block 6th Street, Anna Nagar), an NGO,
conducted a career guidance counselling session for 25
homeless youngsters aged 15-21 on Oct. 1 in its premises.
Anna Nagar Western Extension Association meets today
By Our Staff Reporter
The Annual General Body Meeting of Anna Nagar Western Extension Association will be held at 4 p.m on Sunday, Oct.
9, in the Association premises on Park Road, Anna Nagar Western Extension.
All members of the Association have been invited to attend it.
CMYK
Wins first prize in State-level
Karate meet
October 9 - 15, 2011
October 9 - 15, 2011
ANNA NAGAR TIMES
Page 5
ANNA NAGAR TIMES
Page 6
October 9 - 15, 2011
SPECIALCLASSIFIED
CLASSIFIEDADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
SPECIAL
Classified Advertisements under the heads Accommodation Required, Automotive, Guest Houses, Real Estate, Rental, Situations Vacant and Women's Hostel will be
published on this page. Each advertisement of Real Estate and Rental must relate to only one premises and its address must be given clearly. The charges are
Rs. 650 upto 30 words, of which Rs. 75 is treated as the advertiser's donation to The Banyan, the rehabilitation home in Mogappair for mentally ill women destitutes.
RENTAL
BACHELOR
ACCOMMODATION
FULLY furnished 2 bedrooms
apartment with A/c, fridge, TV, on
monthly basis near Ambattur
Industrial Estate, MMM & Frontier
Lifeline Hospital, opposite Spartan
School, Mogappair. Ph: 98944
46046
FUNCTION HALL
KORATTUR, 2 bedrooms, hall,
kitchen, attached toilet, pooja,
verandah, service area, 3 phase,
ground floor, 1000 sq.ft, 2 open
car parks, 200 ft. road, near DRJ
Hospital and Anna Nagar, No. 2,
Ranga Garden. Rent Rs. 10,500.
Ph: 95510 55001
GUEST HOUSE
MODERN independent guest
house, 5 deluxe double & triple
bedrooms, well & fully furnished,
5 double & triple A/c bedrooms
bungalow, attached baths, kitchen, dining, TV, fridge, all facilities for daily, weekly, short-stay
and small functions. P. S. Illam,
1339, 18th Main Road, near Anna
Nagar West bus depot. Ph: 98411
20965, 99405 70734, 2618 5687,
2618 6444
INDEPENDENT fully furnished
bungalow for marriage parties,
60 guests accommodation, open
space for social, religious function,
get-togethers, birthday parties,
etc. 6 A/c bedrooms, 2 halls,
equipped kitchen, mattresses,
chairs, No. 1360, “i” Block,
Valluvar Kudiyiruppu, 18th Main
Road, Anna Nagar West. Ph:
93834 31000, 93810 41512,
90259 44337
PSB Service Apartments with
16 A/c rooms fully furnished
available on daily basis. Every
room has access to separate
dining with kitchen facility P-48,
17th Street, 6th Avenue, Anna
Nagar. Ph: 96770 45607, 98842
47624, 3023 2372
INDEPENDENT fully furnished
bungalow for birthday parties. A/
c rooms - 5, non A/c and A/c hall,
covered car park, near Saravana
Bhavan, Anna Nagar. Ph: 94883
85060
LADIES HOSTEL
FULLY furnished 2 bedrooms
flat with A/c, TV, fridge, cooking
facility, washing machine for twin
share/single woman on monthly
basis close to Ambattur Industrial Estate & 1 minute walk to
Golden Flats bus stop. Ph: 98944
46046
2 BEDROOMS flat, 2 halls,
AMBATTUR, 3 bedrooms, hall,
kitchen, 1150 sq.ft, 1st floor, 1433/
3, Thiruvalluvar Nagar, behind kitchen, Cyprus, , C Block, No.
DAV Girls School. Ph: 98413 302, Prince Greenwoods, 66,
INDEPENDENT, spacious, 3 14047
Vaanagaram Road, 1380 sq.ft,
bedrooms, hall, kitchen, 1200
great vaasthu, lift, car park, play
2 BEDROOMS, hall, kitchen, ground, table tennis, gym,
sq.ft, covered car park for residential or office use, 31/107, 16, B-3, Adithya Enclave, Kavi- community hall, walking park. Ph:
Vijayalakshmipuram, Ambattur. mani Saalai, Mogappair West. 94444 49770, 099453 99855
East facing, near Velammal,
Ph: 94455 04502
3 BEDROOMS, hall, kitchen,
SBOA Schools, J J Nagar West
2 BEDROOMS flat, fully furni- Terminus. Rent Rs. 9,000. Ph: reserved covered car park, A/c in
shed, 1 A/c room, cot & bed, fridge, 97918 02248
master bedroom, marbonite floor,
TV, gas, kitchen items, sofa,
generator, lift, semi furnished,
2 BEDROOMS, hall, kitchen, modular kitchen, R-20, 6th Main
suitable for bachelors/students,
near Waves, 156/21, Golden for vegetarian family only. 78/2, Road, Anna Nagar, near Maakali
Jubilee Flats, Padikuppam Road, Dwaraka Flats, Anna Nagar Amman Temple. Ph: 98414
Anna Nagar Western Extension. Western Extension, opposite 06988
Ph: 94430 19772, 94432 78974 Cherian Hospital. Ph: 098202
4 BEDROOMS, toilets, 2nd
49931, 093228 91465
MOGAPPAIR West, RB-10,
floor, P-11/6, P 19th Street, 6th
2 BEDROOMS, hall, kitchen, Avenue, near K-4 Police Station,
Alacrity Flats, single bedroom +
study, semi furnished, 24 hours 2nd floor, 24 hours water, security, no lift. Ph: 93810 01278
rd
water, 3 floor, no lift, ample car park, B-37, Sri Krishna Apart
parking space, close to Ambattur ments, near Officers Colony Bus
IT Park/schools. Ph: 96001 65625 Terminus. Anna Nagar Western
1000 SQ.FT, ground floor flat, Extension, near DAV, Velammal
3 bedrooms, 2 attached baths, Schools and Cherian Hospital.
full woodwork, covered car park, Rent Rs. 9,500. Ph: 98410 65564,
near Spartan, Velammal, DAV 2654 3056, 94449 30390
Schools, E1, SSP North ApartNOLAMBUR, S & P Garden,
ment, Vellalar Street, Mogappair No. 28, independent house, fully
West. Rent Rs. 12,000, nego- furnished, individual car park, 3
tiable. Ph: 95662 13742
bedrooms. Rent Rs. 11,000 + Rs.
3 BEDROOMS, hall, kitchen, 500 maintenance. No brokers.
st
covered car park, lift, 1 floor flat, Call: 90030 39225. Visiting hours
No. 178, Y Block 1st Street, Anna on Sunday, Oct. 9 between 12
Nagar, near Ayyappan Koil, noon & 3 p.m
behind Saravana Bhavan. Ph:
94440 00963
MARRIAGE HALL
PSB HALL (4 A/c halls), seating
capacity 100/175/300 with lift,
generator back up on School
Road and 18th Main Road, Anna
Nagar. Ph: 96770 45600, 96770
45607, 3023 2372
RENTAL
958 SQ.FT, 3 bedrooms, car
park, No. 83, AC Block 3rd Street,
ground floor, independent house,
800 SQ.FT, 2 bedrooms, hall,
no brokers. Call: 91769 90704 on kitchen, pooja and 2 combined
weekends
baths, WC Units, car park, 263/8,
st
OFFICE/commercial: suitable Anbu Colony, 1 floor, opposite
for bank/software office, ground Anna Nagar West Bus Depot. Ph:
floor, 2100 sq.ft, 1251/2, 19th Main 91769 28157, 4264 5701
2 BEDROOMS, 700 sq.ft Road, Anna Nagar. Ph: 2663 2167
ANNA NAGAR Western
house, ground floor, 1783, Vasan
2 BEDROOMS, attached Extension, 2 bedrooms, hall,
nd
tha Colony, 2 Street, Anna baths, balcony, dressing room, kitchen, 1000 sq.ft flat, attached
Nagar, off 18th Main Road. Rent hall, kitchen, 1080 sq.ft, 1st floor, & common toilets, balcony,
Rs. 8.000, advance 3 months. covered car park, F 99, Flat C-1, service area, car park, lift, 3 phase,
2618 2330. Inspection with ID 4th Street, Anna Nagar East. Rent
metro water, near SBOA School,
Proof
Rs. 20,000. Ph: 2626 3220
opposite Siva Vishnu Temple,
3 BEDROOMS, 1 attached, 1 567, Park Road. Rent Rs. 17,000.
common toilet, hall, kitchen, Ph: 95510 55001
service area, 3 phase, 1st floor,
Plot No. 2214, AF Block 7th Street,
Anna Nagar, off 11th Main Road,
no brokers. Call: 2621 2261
between 8 a.m & 6 p.m.
INDEPENDENT house, 1st
floor, 3 bedrooms, attached bath,
2089 sq.ft, covered car park, AI
134, AI Block 1st Street, 8th Main
Road, near Anna Adarsh College,
Anna Nagar. Rent Rs. 26,000
including maintenance. Ph: 2621
1394, 94449 53194
2 BEDROOMS, 500 sq.ft,
ground floor, Flat No. 1A, Sankar
Flats, Elango Nagar, Padi, near
Officers Colony Bus Terminus.
Ph: 99402 61698
3 BEDROOMS, hall, kitchen,
1st floor apartment, furnished with
A/c, 1317/3, 18th Main Road,
Anna Nagar. Rent Rs. 25,000.
Ph: 99620 42392, 97511 19979
1400 SQ.FT shed, 2nd floor,
roofed with double glazed zinc
sheet for office, institutions with
suitable modification, without
1100 SQ.FT, 3 bedrooms, 1st name board, 1396, Golden
floor, covered car park, 151/10, Colony, behind Golden Flats, near
Golden Jubilee Flats, Padi- DAV Girls School. Ph: 2625 8558,
kuppam Road, Anna Nagar, near 94444 39995
SBOA, Velammal & Chennai
3 BEDROOMS, attached
Public Schools. Rent Rs. 14,000
+ maintenance + 5 months baths, 1350 sq.ft, wooden cupboards, electrical fittings, lift, car
advance. Ph: 90031 41324
park, F Block 5/5, 2nd Main Road,
800 SQ.FT, single bedroom, Anna Nagar East, no brokers. Call:
st
1 floor for residential/office use 99529 803 after 11 a.m
(without name board), Plot No.
POSH, new, spacious, 1500
AP 235, “i” Block 31st Street,
Kambar Colony, Anna Nagar, sq.ft, independent, 1st floor, 3
near Anna Nagar West Bus bedrooms, attached baths, hall,
Depot, 3rd left on 18th Main Road. kitchen, all modern amenities, car
Rent Rs. 15,000 + Rs. 500. Ph: park, L-2167, L 1st Street, off
12th Main Road, Anna Nagar.
98842 44682
Ph: 98405 72116
IDEAL for Software, BPO,
CHINTHAMANI, G Block No.
Showrooms, Offices, Home
Needs etc., 1400 sq.ft, 1st floor, 49, opposite ICICI Bank, Anna
Plot No. 1325, 18th Main Road, Nagar East, 2 A/c bedrooms,
Anna Nagar. Ph: 2618 5455, attached baths, 2nd floor flat, 1200
sq.ft, open car park, independent
94440 41325
stairs, sofa, dining table, cot,
INDEPENDENT house, washing machine, fridge, heater,
ground floor, 1400 sq.ft, near DAV, fully furnished, for small family.
Spartan Schools, 3 bedrooms, Rent Rs. 20,000. Ph: 98945
attached & common baths, 35499
geyser, A/cs, kitchen, hall, dining,
2 BEDROOMS, hall, dining,
pooja, woodwork, 24 hours water,
covered car park, vegetarians kitchen, lift, open car park with
preferred. Plot No. 253, V G P good ventilation, 2nd floor, L
Nagar, near Vijaya Bank. Ph: Block, Plot 2129, Sigma Nest in
Anna Nagar, near Nilgiris. Ph:
96772 03767
99620 98001, 98408 47762
920 SQ.FT, 2 bedrooms flat,
1st floor, lift, car park, Tulip 3, Ben
3 BEDROOMS, 353/6, IshFoundation, Padikuppam Road, warya Flats, “i“ Block, 18th Main
Anna Nagar, near Thiruman- Road, Anna Nagar, ground floor.
galam Waves Signal & close to all Christians only. Ph: 95000 50640
schools. Ph: 99520 06775
NEW, 3 bedrooms, 1550 sq.ft
SINGLE bedroom, hall, kit- flat, wooden wardrobes, modular
chen, 600 sq.ft portion, No. 7/13, kitchen, geysers, big balcony, 2
Raji Street, Ayanavaram, opp. covered car parks, amenities,
Kilpauk Water Tank. Call: Sai, swimming pool, gym and big play
area, Flat No. 15 – FE, Jains
90030 16486
Nakshatra, Nolambur, Moga1500 SQ.FT, newly painted, 3 ppair. Ph: 97509 19931
bedrooms, hall, kitchen, AI-91, 1st
MOGAPPAIR East, semi
Floor, 9th Main Road, Anna Nagar.
furnished duplex type flat, newly
Ph: 92821 18282
built, 1600 sq.ft, 3 bedrooms,
3 BEDROOMS, semi furnished private terrace, car park. Inteflat, near Thai Mookambigai rested parties call: 98842 56694,
Dental College, A1D1, Golden 98840 13701, 2654 4136
Fortune Apts, 1, Nolambur Main
2 BEDROOMS, hall, kitchen,
Road, Mogappair with covered
car park, security, intercom, gym, 2nd floor, No. 31/10, Welcome
Colony, Anna Nagar, near SBOA
swimming pool. Ph: 94433 15274
School. Rent Rs. 10,000. Ph:
3 BEDROOMS house, hall, 98423 17612, 98411 75373
st
kitchen, attached bath, 1 floor, M
ANNA NAGAR Western Extn,
38, M Block 10th Street, Anna Door No. 986, independent
Nagar East, near K-4 Police bungalow, 1st floor, 1400 sq.ft, 2
Station. Ph: 2628 4605
bedrooms, attached baths,
drawing, dining, spacious kitchen,
balcony, service verandah, car
park, no brokers. Ph: 98400 29997
1250 SQ.FT, independent
house, ground floor, AJ 74, New
No. 7, AJ 3rd Street, 2 bedrooms,
attached baths, spacious hall,
kitchen and dining, covered car
park for residence or office. Ph:
98410 10701, 98414 10701
3 BEDROOMS, 1,500 sq.ft,
attached toilet, covered car park,
modular kitchen, closed
cupboard, H Block No. 71, 5th
Main Road. Rent Rs. 36,000. Ph:
2622 099, 93830 83053
4 BEDROOMS, hall, kitchen,
independent bungalow, covered
car park, L Block 58F, L 27th
Street, near Green Garden, Anna
Nagar East. Ph: 95662 16556
INDEPENDENT, large, 1st
floor with all amenities, 3025, Z
Block 3rd Street, 13th Main Road,
Anna Nagar. Vegetarians preferred, no brokers. Contact premises or 95661 89823, 98404
69296
SPACIOUS, 3 bedrooms, 1st
floor, 3028, 13th Main Road, Z
Block, Anna Nagar, semi furnished, woodwork, parking for 2
cars, metro water. Rent Rs.
25,000, negotiable. Ph: 99401
49642
2000 SQ.FT, 3 bedrooms,
attached baths, big hall, kitchen,
covered car park, W-532, C
Sector, 3rd Avenue, near SBOA
CBSE School, Anna Nagar
Western Extension. Ph: 98411
45707, 99413 01319
INDEPENDENT, 2 bedrooms,
hall, kitchen, ground floor, 24
hours metro/bore water, 3 phase
current, Door No. 1967, Vasan
tham Colony, 18th Main Road.
SINGLE bedroom, fully furniVegetarians preferred. Ph: 98409 shed, 1st floor, near 7H bus stand
16133
and Ambattur Industrial Estate for
INDEPENDENT house, residence/commercial and
ground floor, covered car park, 2 working bachelors, NO. 358,
bedrooms, 2 halls, kitchen, vitrified Golden George Nagar, Mogatiles floor, closed cupboards, 24 ppair East. Ph: 91761 15930
hours metro water, near Ambattur
2 BEDROOMS, hall, kitchen,
Industrial Estate, DAV/Velammal, attached bath, 24 hours metro
Chennai Public Schools, Plot No. water, near AGS Theatre & Villi1155, West End Colony, Anna vakkam Bus Stand, B/6, 44, NaraNagar Western Extension for yana Maistry Street, Villivakkam.
family/executive bachelors. Ph: Rent Rs. 10,000, 11 months
2654 2558, 94442 84711
advance. Call: S. Moin, 99402
SPACIOUS, 2 bedrooms, hall, 13257, 99623 67727
kitchen, recently painted, 1st floor,
3 BEDROOMS, hall, kitchen,
1400 sq.ft, 3 phase, separate 1580 sq.ft, 1st floor, covered car
meter, metro/bore & well. 1.5 tons park, Y 31, Y Block 5th Street,
A/c in big bedroom, geyser in 2 Anna Nagar, near Jessie Moses
attached baths, covered loft, 7 School. Rent Rs. 25,000. Ph:
cupboards, Netlon in all windows, 98400 72419
AB 15, AB 5th Street, Anna Nagar.
INDEPENDENT, 3 bedrooms,
Ph: 2621 1312
attached baths, hall, kitchen,
ANNA Nagar East, inde- pooja, 1st floor, Plot No. 1646,
pendent house, 2 bedrooms, hall, 16th Main Road, H Block, Anna
Nagar, near ABC Play School.
kitchen, 1st floor, 1,200 sq.ft, as
Vegetarians – Hindus preferred.
per vaasthu, new building, 2 car Rent Rs. 17,000. Ph: 2616 3890,
parks, L Block No. 130, L 17th 90940 88068
Street. Ph: 95660 62629, 98406
00825
OFFICE/commercial/
Corporate Guest house in G2, F
Block164, 1400 sq.ft, ground floor,
duplex apartment, no brokers.
Contact on Saturdays/Sundays
only @ 95000 38460
OFFICE space, in residential
area, 120 sq.ft, 1st floor, ideal for
2 or 3 persons to work. Preferred
for back office or liaison work, S75, opposite IOB, 4th Main Road,
Anna Nagar. Ph: 94442 03192
1200 SQ.FT, 2 bedrooms, hall,
kitchen, 3rd floor, W-325, School
Road, near SBOA School, Anna
Nagar Western Extension. Ph:
95000 58892
House owners
looking for tenants!
Advertise in the
Classified Column of
Anna Nagar Times!
School students invited for
group singing contest
By Our Staff Reporter
In connection with UNO Day, Sri Aravinda Bharati will conduct a group singing competition for school students at 3 p.m on
Sunday, Oct. 23, in the Brindavanam in Sri Sankara Math,
Kancheepuram.
Each school can send two groups of 3-4 students each, one
representing Std. 6-8 and the other representing Std. 9-12.
The students are strong encouraged to sing ‘Maitrim Bhajata’,
a song sung by M.S. Subbalakshmi at the UN in 1966. They can
sing either the Sanskrit or the Tamil version.
They can have only a shruti box as an accompaniment. No other
instruments are allowed.
For more details and registration, C. Gopalan may be called in
2276 0295.
October 9 - 15, 2011
REAL ESTATE
REAL ESTATE
(SELLING)
ANNA NAGAR TIMES
SITUATION VACANT
SITUATION
VACANT
(EDUCATIONAL)
2 BEDROOMS, hall, kitchen,
1st floor flat, 885 sq.ft, L Block 17th
Street, Anna Nagar East. Rs. 65
lakhs. Ph: 97898 89196, 4353
1609
WANTED experienced lady
Computer Teacher for ANEW,
Anna Nagar, an NGO training
underprivileged girls. Skills
required: DCA, DTP, Tally. Salary
& allowance vary with experience.
Ph: 98409 24157, 98404 70191
SITUATION
VACANT
(GENERAL)
ANNA NAGAR Western
Extension, 750 sq.ft, 2 bedrooms,
ground floor flat, near all school.
Vacant possession. Direct buyers
call: 091711 23888
KOLATHUR, near Vinayagapuram Bus Stand, new, independent, 1040 sq.ft house, 3 bedrooms, hall, kitchen, 2 baths &
toilet, covered car park, quality
construction, vaasthu compliant.
Ph: 98409 86983
THIRUMANGALAM, Thiruvalleeswarar Nagar, Anna Nagar,
3200 sq. ft, 40’ x 80’ plot, with a 3
bedrooms house with car park.
Rs. 4,000 per sq.ft, negotiable.
Call: Ravi, 93446 28604
WANTED Sales Representatives for Cadburys. Freshers
and experienced candidates are
PRIME location, near Anna welcome. Ph: 98410 91520,
Nagar Bus Depot, AP Plot, 950 98400 74528
sq.ft, corner property with building.
REQUIRED Secretary/ManaRs. 1.35 crores, negotiable. Genger for a readymade showroom in
uine buyers call: 98410 17678
WANTED a lady Beautician
Anna Nagar. Lady below 35 years,
any graduate with basic computer for a Beauty Parlour in Anna
and good communication skill. Nagar. Ph: 90435 17143, 94445
Freshers welcome. Ph: 97909 23435
32303. www.mckenziesshop.
com
WANTED Receptionist cum
Computer Operator. Walk-in: IEC
Fabchem Limited, 861-A, J Block
5th Street, 13th Main Road, Anna
Nagar, Chennai 40 on Tuesday,
Oct. 11, between 3 p.m & 5 p.m
REQUIRED Graduate as
Administrative Officer, good
command of English with experience in Microsoft Word, Excel,
Outlook Express and Google
necessary. Apply: The Magnum
Group, 72, Kasturi Ranga Road,
Chennai 18 or Email: [email protected]
magnumgroup.net
Recently renovated park
suffers overgrown bushes
KOLATHUR, near 100 ft. road,
2902 sq.ft plot on bus route,
suitable for commercial purpose/
builders. Immediate settlement,
no brokers. Ph: 98409 86983
KORATTUR, near TVS Nagar,
3,000 sq.ft, northeast corner plot
for sale. 1.5 kms from Korattur
Railway Station, 1.5 kms from 100
Ft. Road. It may be divided into 2
plots. Price Rs. 50 lakhs per
ground. Ph: 98845 54159
By Our Staff Reporter
1040 SQ.FT, 2nd floor flat for
sale, 15C, Gujji Main Road, Anna
Nagar East. Ph: 98413 53945,
98411 63929
TAMIL CINEMA 75 A LOOK BACK
By RANDOR GUY
THE AVM STORY - 72
WANTED articulate, young
and smart KG Teachers (trained /
un-trained) for a Pre-school in
Anna Nagar Western Extension.
Ph: 98407 25893
2 BEDROOMS, 900 sq.ft,
ground floor flat, north facing,
open car park, near 18th Main
Road, Anna Nagar. Ph: 99405
29263, 99623 60923
Page 7
A park in B Sector, Anna Nagar Western
Extension, which was renovated at a cost of
Rs. 17 lakhs recently, is now full of overgrown
bushes.
It is also being used as a stockyard for
construction materials.
Park users, especially women, are now
afraid of visiting it due to the bushes and the
presence of suspicious looking strangers.
Walkathon highlighting heart diseases
held in Tower Park
KOYAMBEDU, independent
bungalow. 2,400 sq.ft plot, 4,400
sq.ft built-up, ground + 2, covered
car park, on 30 ft. road. Ph: 91768
79661
In connection with ‘World Heart Day’, the staff of MEDALL Health
Care and World Vision India (a Purasawalkam-based NGO) held a
walkathon in and around Tower Park, Anna Nagar on Oct. 2 to raise
awareness about heart diseases. They handed out awareness pamphlets
to passersby during the event.
‘Kalathur Kannamma’ had many poignant and heart-wrenching
elements created by the screenwriter which added to the emotional
depth and appeal to moviegoers, especially women.
A touching tear-jerker, known in Hollywood as a ‘two hankie
movie’, such films have a greater appeal to female audiences. In
South Indian film world, such movies are called ‘ladies subjects’ and
they rarely fail at the box-office! Women generally cry at movies and
some men do too. That’s the power of the film medium to stir human
emotions.
The noted successful multilingual filmmaker Tatineni Prakasha
Rao was engaged to direct the film. An intellectual Leftist, T. Prakasha
Rao (1924-1992) came into films as Assistant Director to L.V. Prasad
and directed his film ‘Palleturu’ (1952). It attracted attention with its
realistic rural ambience, and he entered Tamil cinema with the hit
‘Amara Deepam’ (1957) and ‘Uthamapthiran’ (1958). Impressed by
such record, Meiyappan engaged him to direct ‘Kalathur Kannamma’.
Sadly, after about 4000 feet were shot, misunderstandings arose and
Prakasha Rao opted out. The noted filmmaker A.Bhim Singh took
over and completed the film.
A. Bhim Singh (1924-1978), one of the most successful filmmakers
of South India, began his life as proof-reader in a Telugu newspaper
and came into film as Editing Assistant to Krishnan-Panju in the
mid-1940s. His first film was ‘Ammaiyappan’ (1954) and, with the
success of films like ‘Baaga Pirivinai’ (1959), ‘Padikkaadha
Medhai’(1960), ‘ Paava Mannippu’(1961), ‘ Paasa Malar’ (1961) and
others, he emerged as a front-rank filmmaker in Tamil. He made hits
in Telugu and Hindi too, and was also a leading producer. He had the
reputation as an expert in making emotion-drenched family
melodrama. ‘Kalathur Kannamma’ was of this genre of films and no
wonder he made it such a success.
Besides Gemini Ganesh, K. Savithri (Mrs. Gemini Ganesh in
private life), T. K. Bhagavathi, S. V. Subbiah in lead roles, Meiyappan
introduced a brilliant new talent as child artiste in this movie. The
boy would create film history soon and emerge as a leading personality
of Indian Cinema. His name? Kamalahasan! (Now he spells his name
as ‘Kamal Hasan’.) As a talent scout, not suprisingly, Meiyappan
noticed the spark in the handsome cherubic litle boy, and he had a
special credit card for him in the film, proudly announcing his
introduction.
Kamalahasan (born 1954) hails from a patriotic small town
successful lawyer’s family and showed a flair for fine arts even as a
kid. After his impressive debut in ‘Kalathur Kannamma’ he appeared
in a few films as child actor. He had been trained in Bharatanatyam
as a boy and later worked as choreographer in some films early in his
career. Later, as a handsome young man, he made a splash in Tamil
and Malayalm fllms . With ‘Arangetram’ (1973), he began to emerge
as a star and outstanding actor of amazing and versatile talents. With
super hits ‘Maro Charithra’ (1978) and its Hindi version ‘Ek Duuje Ke
Liye’( 1981) and other films, he attained national stardom.
Kamal Hasan revealed a wide rage of acting in many films by doing
varied characterisations creating memorable portrayals. One of the
few actors in the country of such range and talent, he is now a
superstar of Indian Cinema. That is not all. He turned producer and
filmmaker, experimenting with subjects and characters, writing and
directing his productions with total control over every aspect of
filmmaking from script to screen. Today he is a one-man-institution
of cinema in India. It all began, thanks to Meiyappan, with ‘Kalathur
Kannamma’.
Kamalahasan became the talk of the town with the success of
‘Kalathur Kannamma’. A melodious song in chorus by the inmates of
an orphanage ‘Ammaavum neeye, appaavum neeye...’ (sung by M. S.
Rajeswari lending voice for Kamalahasan, music composed by
R.Sudarsanam) became a hit and the film song clip is often screened
in television even after forty years.
(To be continued)
October 9 - 15, 2011
Steve Jobs who made Anna Nagar Times
possible!
By K. S. Ramakrishnan
If those of you who have
never possessed an Apple
computer or an iPod or an
iPhone or an iPad were
bewildered by the countless
newspaper columns of
encomia paid to Steve Jobs
after his demise on Wednesday and thought that he had
played no role in your lives,
you are wrong!
But for Steve Job’s early
invention Apple Macintosh,
this newspaper Anna Nagar
Times, which you have been
reading regularly for over 18
years now, would not even
have been born!
Till the advent of Apple
Macintosh in 1986 - together
with the now-ubiquitous
mouse, Apple LaserWriter
and the software packages
Macwrite and Aldus PageMaker - anyone who wished
to publish a newspaper had to
necessarily own a printing
press with a manual composing room. The investment
in such an elaborate infrastructure would have been
totally non-viable for a weekly
tabloid newspaper of 8 to 16
pages and there would,
therefore, have been no Anna
Nagar Times!
It was Apple Macintosh that
proved to be the game changer!
In it one could compose news
stories, edit them, give them
headlines, incorporate photographs and place them on a
page exactly like they would
look on the final printed copy.
A print-out of the page could
then be taken from the Apple
LaserWriter, which used the
technology then known as
WYSIWYG - What You See Is
What You Get! This printed
page could then be sent to a
printing press, however far it
may be, for the replication of
thousands of copies of the
newspaper for subsequent
distribution.
The IBM PC, the alternative
desktop computer of those
days, did not have any of these
capabilities. It had no facility
for page make-up, and the
output could only be from a
dot-matrix printer which was
unfit for further processing
for the production of a printed
newspaper.
Giving directions to the IBM
PC, using what was known as
Microsoft Disk Operating
System (MS DOS), was quite
a nightmare. For example, to
copy a file from the hard drive
to a floppy drive, one had to
remember and type each letter
Steve Jobs in 1987
Apple Macintosh SE (1987)
of the ela-borate command
“
c
o
p
y
c:\docs\myfolder\filename
a:\”. For renaming a file, the
command was ‘ren c:\docs\
myfolder\filename.old
filename.new”, and for
deleting a file, it was “del
c:\docs\myfolder\filename”.
The mouse that came with
Apple Macintosh converted
these tasks into child’s play.
Each file you created would
be represented by a picture
(which Steve Jobs called ‘icon’)
on the computer screen and,
to delete it, you had only to
point the mouse’s arrow on
that icon and drag it to another
icon representing the trash
box. To copy a file from a hard
drive to a floppy drive, you
had to merely drag that file’s
icon from the hard drive icon
to the floppy drive icon. This
process, which is incorporated
in all computer software
today, was revolutionary in
1986, and it was Steve Jobs
who introduced that userfriendly step and named it as
‘graphic interface’.
I was one of the earliest
users of Apple Macintosh in
India, having bought one
almost as soon as it was
launched in USA. Its specifications were quite rudimentary (Monochrome, with
only 1MB RAM and 20MB
hard disc) with a price that
was quite prohibitive at 2900
Alwarpet Benefit Fund to release
12th installment
By Our Staff Reporter
Alwarpet Benefit Fund
(Vasanth Apartments, 40, C.
P. Ramaswamy Road, Alwarpet) will issue cheques towards
payment of 12th installment of
5% of the principal subject to
a minimum of Rs. 1000 to savings, recurring and fixed deposit account holders from Oct.
Steve Jobs in 2010
(afflicted with cancer)
19.
The cheques, to be sent by
courier, will be valid for 6
months. No cheques will be
handed over in person.
Inclusive of the 12th installment, the total amount repaid
will be about Rs. 74 crores,
according to the Fund management.
US dollars! The LaserWriter
cost another whopping $3200.
But I needed the system for
American Education Aids, the
educational institution I was
running then.
Steve Job’s guiding principle in life was ‘To think
differently’ and I too adopted
it while deciding to experiment with the publication of a
neighbourhood newspaper
using the infrastructure
created by him.
And the rest is history!
So, let me also, on behalf of
the readers of this newspaper,
add my humble salute to that
genius Steve Jobs!
For information about business & services
in Anna Nagar, log on to
annanagaryellowpages.com
CMYK
ANNA NAGAR TIMES
Page 8
October 9 - 15, 2011
Page 9
CMYK
ANNA NAGAR TIMES
ANNA NAGAR TIMES
Page 10
October 9 -15, 2011
CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Rate for Advertisement in Classified Columns: Rs. 500 (upto 30 words); Rs. 1000 (31 to 60 words); Bold letters: 50% extra. Display: Rs. 180/Column Centimeter
AUTOMOTIVE
(SALE)
CAR for sale. Honda City 2007
ZX, single owner, self driven,
56000 kms, excellent condition.
Call: 98400 28758 from Monday
onwards
K.K. CONSTRUCTIONS
undertakes new building construction, alterations, bathrooms,
terrace leak repairs, terrace
weathering coarse, painting work,
interior work, including plumbing
work. Competitive rates, timely
completion, good quality. Ph:
99415 15323, 88256 03873
EMBROIDERY
CLASSES
LEARN 25 stitches in
embroidery in 1 day at reasonable
fees. 1 month classes also
available. If interested, contact:
No. 162/14, Mangalam Colony,
Thirumangalam, Chennai 40. Ph:
99624 25139
FURNITURE SALES
& SERVICE
ANNA NAGAR, S.V.L.
Packers & Movers. Free
insurance, door to door
shifting: Local &
Mumbai, Pune, Delhi,
Hyderabad, Kerala,
Bangalore and all over
India. Just dial and relax:
98410 44422, 93831
44422, 3251 4422. Email:
svlpackers& movers
@yahoo.co.in
WORLDWIDE Aircons: 13th
Main Road, Anna Nagar. Multibrand A/c, fridge, washing
machine service, repairs,
installation, buying & selling
second hand. A/c water service
Rs. 300, A/c gas charging Rs.
1200. Ph: Anwar, 93822 04767
ASTROLOGY
SOLVE any problem!
Come once and forget
your problems. 40 years
experience in astrology,
numerology, palmistry,
match making, baby
name setting, vaasthu
and gem selection. All
best muhurthas. Ph: Dr.
Srikumar, 18th Main
Road, Anna Nagar. Ph:
99620 81424, 89395
05645
S.M. CONSTRUCTIONS: We
undertake all types of civil works,
painting, carpentry, plumbing,
weathering course, leakage,
electrical, tiles laying, pest control,
home UPS, all major & minor civil
works. Ph: 97109 07646
CARPENTRY &
PAINTING
WITH 25 years experience,
we do all types of frame
cupboards, material & labour
included: 1 sq.ft: Rs. 320 only.
One year warranty. Whitewashing, painting, Asian Tractor
emulsion, material & labour
included: 1 sq.ft: Rs. 2.50 only.
Contact: A. Subramanya Achari,
RAMSI Construction, new
Sri Venkateswara Wood &
Painting Work, No. 9, Thiru- building construction, extension,
mangalam Road, Anna Nagar. alteration, building plan, drawing
Ph: 98410 74098, 98413 71590 approval, structural design, leak
rectification, painting, carpentry,
CATERING
wardrobe, loft covering, modular
FOR birthday, engakitchen, tiles laying, mosaic regement, seemantham,
polishing, plumbing, electrical,
sashtiabthapoorthy,
aluminium grill fabrication, all civil
gruhapravesam,
works. Ph: 98401 53940, 98413
sraardham & other
73531
functions, cooking done
DANCE & MUSIC
in your house. Ph:
YOGALAYA Bharathanatyam
Lalitha, 98411 89239
Centre. New admissions on
Vijayadhasami day (Oct. 6).
Classes conducted in Krishnaswamy Matriculation & Hr. Sec.
School, near Anna Nagar West
Bus Depot and 62, Murugan Koil
Street, near DRJ Hospital,
Kolathur. Ph: 99402 58685,
99405 72685
DOMESTIC
EMPLOYEES
JAANA’s kitchen traditional, delicious,
good quality and healthy
preparation. Parties and
traditional functions Custom menu - North
and South Indian
vegetarian cuisine. Also
vegetarian lunch and
evening light dinner
parcels delivered. For
orders contact 98402
73961 or 2644 0378
B. KAMATCHI Catering, Marriage Contractor. High class pure
vegetarian. Minimum 50 Nos. Ph:
3245 4901, 93826 46886, 93829
46886
SAI Caterers offers vegetarian
lunch from Rs. 25 onwards. Free
door delivery for minimum 3
orders. Party orders are also
undertaken. Ph: 97907 35940,
97907 93372, 96771 17847
CIVIL WORKS
CONSTRUCTION of new
residential, commercial buildings
& all types of renovations,
extension work and all types of
interior work. Call: Grace
Constructions, 99628 40097
SRI Lakshmi Home Service.
We arrange reliable, experienced
Brahmin, vegetarian & nonvegetarian cooks, baby care
takers, patient attenders,
housemaids, watchmen, drivers.
We arrange for other States also.
Ph: 97103 67722, 99401 16676,
2454 0907
K.V. Home Service, Anna
Nagar Western Extension. We
arrange
100%
reliable,
experienced, vegetarian and nonvegetarian cooks, housemaids,
baby care, patient care, ayahs,
staff nurses – full/part-time,
outstation also (stay in or out).
Ph: 99626 87914, 99403 78226
ELECTIRCAL
WORKS
VIJAYADHASAMI
admissions
open!
School tuitions (LKG to
Std. 12) home, centre,
weekend. All Boards, all
subjects. Stds. 9, 10, 11,
12, all subjects 2011 –
2012, individual attention. All international,
Indian entrance exam
courses, UG & PG, MBA,
MCA, B.Tech, M.Tech,
Engineering EEE, ECE,
CSE, IT, Mech, Civil,
Marine, Aeronautical,
Bio-Medical and all
branches, all papers.
100% results assured.
SSLTC – Anna Nagar &
Mogappair and anywhere in Chennai. Ph:
98414 35085 / 95; 98413
35075/ 85/ 95. www.ssltc
academy.com
ANNA NAGAR G.S. Packers
& Movers professional packing
household specialist. Best
Service. Tamilnadu, Pondy,
Andhra Pradesh, Kerala,
Bangalore, Pune, Mumbai and all
INTERIORS
over India. 0% damage. 100%
HURRY! Special festival offer: safe and prompt service. Local
10% discount for old building, flat Rs. 2500 – Rs. 3400. Ph: 81222
re-modification, modular kitchen, 71011, 98411 70166
loft, cupboard, interior & exterior
ANNA NAGAR, Sri Thangam
painting,
works,
toilet
remodification, PVC doors and Packers & Movers, shifting
allied works @ best rate. Call: household, local Chennai city, full
Home Designs, 93818 82248. truck, mini truck, sharing load,
Preference to Anna Nagar people. door to door, Tamilnadu,
Bangalore, Hyderabad, Pune,
MATRIMONIAL
Mumbai, New Delhi, all over India.
Safe, 0% damage, reliable &
WANTED bride for
reasonable charge. Ph: 4212
Iyer
boy,Vaithima,
0864, 2441 4055, 98412 22437
Bhartwajam, Avittam,
B.Com, 40 years, private
KMS Packers & Movers.
concern,
salary
Specialists in household packing,
Rs.20000 per month,
unpacking,
shifting
&
subsect no bar, simple
transportation of goods, local and
marriage. Ph: 99400
all over India. Prop: S. Anand, No.
73410.
253, Annai Sathiya Nagar, 10th
Street, Anna Nagar East, near K4
MUSIC CLASS
VIJAYADHASAMI admissions police station. Ph: 2479 3466 (R),
98401
92917.
going on. Sivan Fine Arts office:
Academy conducts carnatic vocal, www.indiainfosolutions.com/
k.m.s
veena, violin, carnatic and
western keyboard, guitar and
PLAY SCHOOL
bharathanatyam. Contact: Flat
No. 37/4, Welcome Colony,
TUITIONS upto Std. 12, B.E,
ground floor, Anna Nagar Western
MBBS, BDS, UG, PG, IIT-JEE,
Extension. Ph: 98410 21925,
AIEEE, AIPMT, NET, GMAT,
2472 2928
Spoken English, Hindi, French.
MBBS Papers: Human Anatomy,
Physiology, Bio-Chemistry,
Pathology, ENT, Ophthalmology,
OG, General Medicine, Surgery
Orthodontics, Prosthodontics,
Pediodontics and all. Ph: 98403
24260, 99623 19638, 98409
56705
SOLINKI Furnitures. Modern
and best furniture. All kinds of
furniture, POP, painting done at
doorsteps. Ph: 99413 83339,
98840 63154
AIRCONDITIONERS
EDUCATIONAL
SOFA
UPHOLSTERY
SOFA upholstery work, any
model, refurnishing, re-modeling,
dining chair cushions. Foam
BRIT’S Music Institute offers mattresses, cushions at your
excellent coaching in keyboard, doorsteps. Foam Designers,
guitar and piano. Learn film songs Anna Nagar. Ph: 98400 96233
and also London Certificates
VAASTHU
awarded to those appearing for
CONSULTANCY
Trinity Exams. No. 5115, H Block
FOR building plan and vaasthu
1st Street, off 12th Main Road, corrections consult the expert Dr.
Anna Nagar West, opposite Hot T. Subramanian, M.A., M.B.A.,
Chips & Nilgiris. Ph: 98402 91329 Ph.D (Doctorate in Vaasthu
Sastra from University of Madras),
CARNATIC music
author of many vaasthu books
classes for children –
and articles on vaasthu, vaasthu
Vocal. Ph: 94449 59714,
writer in The Economic Times.
96001 85650
Flat No. 254/4, Pioneer Colony,
PACKERS &
Anna Nagar. Ph: 2615 1441,
98400
21441
MOVERS
MOVING elsewhere?
Advertise
Make the right choice.
in the Classified
Call the dedicated hands
for packing and moving
Columns
your household and
of Anna Nagar Times
office effects throughout
for immediate
India. Grace Packers &
Movers, Anna Nagar. Ph:
results
92832 97941
HOME/Regular classes for
B.Com., M.Com., MBA, Accounts.
Operation Research. Quantitative,
Computer Science subjects.
Spoken Hindi, English, French,
German, Spanish and other
languages taken. School subjects
home tuitions taken. Ph: 91762
31990
HOME Tuition for Accountancy – Stds 11, 12, B.Com., BCA,
M.Com., MCA. Ph: 90032 86878
VIJAYADHASAMI
admissions
open!
SSLTC School of
Foreign and Indian
languages offers Business,, Spoken English,
Hindi, French, German,
Arabic, Chinese, Spanish, Italian, Japanese,
Dutch, Swedish, Russian, Greek, Portuguese,
Korean, Malay, Rumanian and all languages. All
world languages translation & interpretation
service undertaken.
SSLTC – Anna Nagar &
Mogappair & anywhere
in Chennai. Ph: 98414
35085 / 95, 98413 35075/
85 / 95. www.ssltc
academy.com
Wins in regional
swimming meet
By Our Staff
Reporter
Sumer Malhotra, a student
of Dolphin Swimming Academy,
Mogappair, won
gold medals in
50m and 100m
breast stroke
events and a silver medal in the
50m free style
event in the ICSE
& ISC Tamilnadu Regional Swimming Meet
held on Aug. 19-20.
HOME Tuitions undertaken
from Stds. 1 to 12, all subjects,
any board. Crash course for Stds.
9 to 12 in Science/Maths/English
Grammar and Hindi. Cent percent
result assured. Ph: 95000 20470
REGULAR tuitions: Stds. 4 to
12, all subjects, CBSE,
Samacheer with Tamil, Hindi,
Sanskrit, French as 2nd or 3rd
languages. Accountancy and
Commerce also taken for Stds.
11 and 12 students. Individual
attention, near Jessie Moses,
Chinmaya, JGVV Schools.
Special attention for slow
learners. Ph: 2626 6886, 98407
02425
Musical discourses in Tamil
by Sindhuja this week
By Our Staff Reporter
‘Kalarathna’ Sindhuja will give musical
discourses from 7 p.m to 8.30 p.m from Tuesday to Friday, Oct. 11-14, in Aadhi Shankara
Auditorium, Ayyappan temple (2nd Avenue,
Anna Nagar) as follows:
Tuesday- Sri Sankara Vijayam
Wednesday- Nandanar Charithram
Thursday- Meera
Friday- Sri Dharmasastha Vijayam
All are welcome.
Explosion and fire in
transformer cause power
failure
An EB transformer on 2nd Avenue, Anna
Nagar Western Extension, near the overhead
tank of Metrowater, exploded at 11 a.m on
Oct. 6.
A fire that raged for about 15 minutes
following the explosion was put out by EB
workers. Power which went out in the
neighbourhood due to the explosion was also
restored shortly afterwards.
October 9 - 15, 2011
Manholes near Blue Star
junction rebuilt
By Our Staff Reporter
Anna Nagar Sri Ayyappa
Charitable Trust will distribute free school uniforms to 150
schoolchildren of Balawadi
(Mogappair), Tamilnadu Welfare Association (Arumbakkam) and Guild of Service
(Anna Nagar Western Extension) in a function to be held at
10.30 a.m on Monday, Oct. 10
in Ayyappa temple, 2nd Avenue,
Anna Nagar.
By Our Staff Reporter
The manholes on the storm
water drain in front of Blue
Star shopping complex were
rebuilt recently. Concrete covers have been provided for
them.
The adjacent stretch of pavement is in a bad shape though.
Pedestrians frequently trip on
the edges of the loose and uneven granite slabs.
Page 11
New office bearers of Everest Colony Association
V. Karuppiah was elected as President of Everest Colony Kudiyiruppor Nala Sangam
(Paari Saalai, JJ Nagar) in the General Body Meeting held on Sept. 25.
Others elected are Betsie Abraham (Vice-President), N. Ayyanar (Secretary), B.S.
Gurumaharaj (Treasurer), S.S. Kumar (Joint Secretary) and T.D. Rajan (Asst. Secretary).
CMYK
Ayyappa
Charitable Trust to
distribute uniforms
to schoolchildren
ANNA NAGAR TIMES
ANNA NAGAR TIMES
Page 12
NO HOLDS BARRED
By M. A. SADANAND
Half the trouble generated for the 10 to 5 time-filler for
the welfare of the inscrutable owner of the globe, variously
labelled as God, Bhagavan, Allah et al, is preventable if
God, once every ten hours or more, wakes up from his
Kumbhakarna siestas.
The shouting supplicators for the hidden inexhaustible
riches must have taken the matrimonial oath “Yes, we
will”, when the good old God and Wife made the couple
sign on the dotted line which, in the course of a few days,
being written in self-deleting ink, got deleted. The
honeymooning couple were advised by crooked lawyers
that, since the Schedule did not contain the items and
actually there is no evidence of the acceptance of the
liability to protect a good man like M. A. Sadanand who
had tumbled into the snakepit of the legal profession,
God, his Wife and the army of legal manipulators were
not bound by the manifestation of the Royal couple’s
rantings, which if any, got self-deleted thanks to a pot
of vanishing ink.
The creators of the new profession of deceit through
centuries of promoting, faking and legal wild goose
chasing, after millions of ignoramus make law in law
factories, throve all over the world and called themselves
“Learned”, the coping stone in the build up. There were
great men - not merely brainy or vocabulary wise, but
inherently honest. All good things, bad things and
forgettable things, people and incidents must end.
Democracy has blessed many a forgettable fellows who,
without political benediction, would have, at best, risen
to the position of a lawyer’s clerk.
God got chest pain laughing non-stop for hours because
one chap stuck like a leach to a politician and was
suffered to be one of the bunch of Government Pleaders
when I was the chief G.P. After I was guillotined one fine
night, he jumped up. Then, after many ropes
were shredded, this great jurist was upped as a judge. I
had a small Civil Revision Petition before him that could
have been disposed of in 5 minutes but, after 15
adjournments, not at my instance, I asked him to verify
a date from his papers as my print was smudged. He said,
“Don’t put to me questions “. It took me 40 years to learn
that lesson.
After another adjournment, the case came up before
Justice Prabha Sridevan and it was allowed in 5 minutes.
Justicing is like the I.P.L or the Wimbledon or a Test
without Harper.
Trench dug for culvert across
road proves lethal
October 9 - 15, 2011
‘â¡ A†Q¬ò MŸø£õ¶ â¡ ñè¬ù Þ…CmòKƒ
ð®‚è ¬õŠ«ð¡’ - ¶Š¹ø¾ˆ ªî£Nô£O îò£÷¡
côõ‡í¡
 ð´Aø èwì‹ â¡ °ö‰¬îèœ ðì‚Ã죶.
õÁ¬ñJ™ àö½‹ 嚪õ£¼  ‹ ޶
ݬê. Ýù£™ ÞÁ‚AŠ H®‚°‹ 㛬ñ¬ò eP
°ö‰¬îèO¡ è™M‚èù¾è¬÷ ïùõ£‚èŠ «ð£ó£´ðõ˜èœ
ªõ° Cô˜î£¡. îò£÷¡ Üõ˜èO™ å¼õ˜. ¶Šðó¾Š
ðEò£÷ó£ù Þõ˜ î¡Â¬ìò ñè¬ù Þ¡TmòKƒ
ð®‚è ¬õˆF¼‚Aø£˜.
îò£÷‚° ªê¡¬ù ñ£ïèó£†CJ™ «õ¬ô.
ªï£„C‚°ŠðˆF™ àœ÷ °®¬êñ£ŸÁ õ£Kò‚ °®J¼ŠH™
õC‚Aø£˜. ܃«è â‰î «ïóˆF½‹ Þ®‰¶ Möô£‹ â¡ø
dF¬ò‚ A÷Š¹‹ i´èO™ îò£÷Q¡ i´‹ å¡Á.
‘ªè£…ê ÷‚° º¡ù£™ ñ¬ö ªðŒ…² ìó Þ®…²
Mö‰¶´„². ð£õ‹, ðêƒèÀ‚° ªêñ Ü®’ â¡øð®
ñŠ ð£¶è£Šð£è i†´‚°œ ܬöˆ¶„ ªê™Aø£˜
îò£÷¡.
Þõ¼‚° Þ¼ ñè¡èœ. ͈îõó£ù côõ‡í¡î£¡
Þ‰î õ¼ì‹ ªê¡¬ùJ™ àœ÷ å¼ îQò£˜ ªð£PJò™
è™ÖKJ™ «ê˜‰¶œ÷£˜. ‘ ðˆî£õ¶ õ¬ó‚°‹î£¡
ð®„C¼‚«è¡. ‘ðêƒèÀ‚è£è ï‹ñ£™ ï¬è  «ê˜ˆ¶
¬õ‚è º®ò£¶. Üõƒè M¼‹¹ù ñ£FK õêFè¬÷ ªê…²
îò£÷Q¡ °´‹ð‹
ªè£´‚è º®ò£¶. ï™ô ð®Šð¬ð ñ†´‹ ªè£´ˆ¶ìµ‹’ ܮ‚è® G¬ù„²‚°«õ¡. ¬ðò‹ °´‹ð
Å›G¬ô¬òŠ ¹K…²A†´ ï™ô£ ð®‚Aø£¡. F¯˜¡Â ó£ˆFK ªó‡´ ñE‚° â‰FK„²Š ð£˜ˆî£ ÜŠ«ð£¾‹ è‡
ºN„²Š ð®„C†®¼Šð£¡. ‘Š÷v Ǿ‚°Š Hø° Þ¡TmòKƒî£¡ ð®‚èŠ «ð£«ø¡’ º¡ Æ®«ò ªê£™L†ì£¡.
ï‹ñ âF˜ð£˜Š¹‚° «ñ«ô«ò à¬ö‚èˆ îò£ó£ Þ¼‚°ø ¬ðò«ù£ì ݬê¬ò ï£ñ ̘ˆF ð‡ø¶î£«ù Gò£ò‹?’
â¡Á «è†Aø£˜ îò£÷¡.
côõ‡íQ¡ èù¾Šð£¬î¬ò ñ£ŸP Mì ºò¡øõ˜èœ ÜFè‹. ‘Cô˜ âƒA†ì ‘Þ¡TmòKƒ 𮊹 ªðKò
Mûò‹ àù‚° ⶂ° Þ‰î èwì‹?’ ªê£¡ù£ƒè. è âƒè º®¾ô àÁFò£ Þ¼‰«î£‹. ÞŠ«ð£ côõ‡í¡
ð®‚Aø 裫ôxô õ¼ì‹ «î£Á‹ Þôõêñ£è 150 ã¬öèÀ‚° n† A¬ì‚Aø¶. ܆Iû¡ çdv ñ†´‹ è†ì
«õ‡®J¼‰î¶. °Š¬ð Æ´ø â¡A†ì âŠð®Š ðí‹ Þ¼‚°‹? ªîK…êõƒè àîM ð‡Eí£ƒè. â¡
ñ¬ùMJ¡ îƒè„C»‹ èì¡ ªè£´ˆ¶ àîMù£˜. 𣃂 «ô£Â‚° ºòŸC ð‡E†®¼‚«è¡. ܶ A¬ì„C†ì£
ï™ô£ Þ¼‚°‹’ â¡Aø£˜ îò£÷¡.
‘«ðƒ‚A™ «ô£¡ A¬ì‚è«ô¡ù£ ãî£õ¶ ñ£ŸÁ ãŸð£´ Þ¼‚è£?’ â¡ø ï‹ «èœM¬ò îò£÷¡ âF˜ð£˜‚èM™¬ô.
Cô ªï£® «ò£ê¬ù‚°Š Hø° ÜõKìI¼‰¶ ꆪìù ðF™ õ¼Aø¶. ‘â¡ A†Q¬ò MŸø£õ¶ Üõ¡ 𮊹 ïì‚°‹.
ñˆîŠð® âƒèÀ‚° àîõ ò£˜ ú£˜ Þ¼‚è£?’ â¡Á îò£÷¡ ªê£™ô, côõ‡íQ¡ è‡èœ èôƒ°A¡øù.
‘i´ iì£ «ð£Œ âƒèŠð£ °Š¬ð ÜœÀø¬îŠ 𣘂AøŠ«ð£ èwìñ£ Þ¼‚°‹. ⡠𮊹‚è£è Üõ«ó£ì C¡ù
õ¼ñ£ùˆ¶ô â¡ù º®»«ñ£ ܬî õ£ƒAˆ ´õ£˜. å¼ ï£œ  ó£ˆFK ð®‚è õêFò£ Þ¼‚°‹Â ªê£™L,
è£òô£¡ è¬ìJ™ õ£ƒ°ù «ìHœ ¬ô†«ì£´ õ‰¶ G¡ù£˜. Þšõ÷¾ CóñŠð†´Š ð®‚è ¬õ‚°ø â¡ ÜŠð£M¡
By Our Staff Reporter
ï‹H‚¬è¬ò‚ 裊ð£ˆîµ‹. ï™ô£ ê‹ð£F„² Üõ¬ó‚ 裊ð£ˆîµ‹.  «õ¬ô‚°Š «ð£ø Ü¡Q‚«è
th
A trench was dug in the middle of 11 Main Road Extension,
âƒèŠð£¬õ «õ¬ô¬ò Mì„ ªê£™L´«õ¡. Ü‹ñ£ ÜŠð£¬õ à†è£ó õ„² «ê£Á «ð£ìµ‹. ޶ â¡
P&T Quarters, about 10 weeks back for the construction of a ô†Cò‹’ â¡Aø côõ‡íQ¡ ºèˆF™ ºî™ î¬ôº¬ø ê£î¬ùò£÷˜èÀ‚«è àKò bŠªð£P.
(ï¡P: °ºî‹)
culvert across the road, with spaces on either side to enable
vehicles to proceed to and from 15th Main Road, Anna Nagar.
Anna Arch flyover
However, this trench is a hazard to unwary road users,
project to be
including pedestrians. A few weeks back, a resident of P&T By Our Staff Reporter
th
Dr. Vidhya, a dentist with her own clinic at Old No. 33, 5 Block, East Mogappair, has completed by
Quarters fell into the trench and sustained grievous injuries
started a mobile dentistry service for those who suffer from dental problems but are unable May, 2013
to which he succumbed later.
According to official sources,
A road roller parked near the trench is also causing to visit a dental clinic.
the flyover project near Anna
She
renders
mobile
service
to
bedridden
patients,
senior
citizens,
pregnant
women,
inconvenience to road users, according to nearby residents.
Arch (which will include two
physically challenged children and adults as well as psychologically affected persons.
Services provided by her include consultation, cleaning of teeth, fillings and tooth separate flyovers and a
subway) will be completed by
replacement.
May, 2013, at an estimated
According to her, her mobile dentistry charges are the same as in her clinic. She says that
cost of Rs. 117 crores.
she provides dental care at a very affordable cost since she treats it as a social service.
Work on the project
She can be reached in 2656 3671.
commenced on May 2.
Dentist offers home service to those in need
Circulation of Anna Nagar Times?
58,000 copies, all delivered FREE!
October 9 - 15, 2011
Two held for
chain snatchings
and robberies
By Our Staff Reporter
Ramesh (30) of Ramapuram
and Baskaran (29) of Valasaravakkam were arrested by
Anna Nagar Police on Oct. 2 on
charges of snatching chains
and committing robberies in
Anna Nagar and adjoining areas on the past two
years.
More than 35 sovereigns of
gold jewellery, Rs. 1.65 lakhs
in cash and a motorcycle used
for committing the crimes were
recovered from them.
Page 13
CMYK
ANNA NAGAR TIMES
ANNA NAGAR TIMES
Page 14
îñ£û£ õKèœ
«ü.âv. ó£èõ¡
Þó‡ì£õ¶ ´‹! ´‹!
èù‹ «è£˜†ì£˜ Üõ˜è«÷,
â¡ è†C‚è£ó˜ å¼ è†C‚è£ó˜. â‰î è†C‚è£ó˜ â¡Á
â¡ù£™ ªê£™ô º®ò£¶. ã¡? Üõó£«ô«ò ªê£™ô º®ò£¶.
裬ôJ™ ªêŒFˆ è¬÷Š 𣘈¶ˆî£¡ â‰î‚ è†CJ™
Þ¼‚A«ø¡ â¡Á Üõ˜ ªîK‰¶ ªè£œõ£˜ â¡Á âF˜‚
è†C‚è£ó˜èœ Üõ¬ó «èL ªêŒò ñ£†ì£˜èœ. ãªù¡ø£™ Üõ˜
Ü¡Á Üõ˜èÀ¬ìò è†CJ«ô«ò Þ¼‰î£½‹ Þ¼‚è‚ Ã´‹.
ñøF‚°Š ªðò˜ «ð£ù â¡ è†C‚è£ó˜ ñJ¬ô ÜŠð˜ ê£I
«è£J™ ªî¼M™ ðˆ¶Š «ð˜èœ °¿IJ¼‚°‹ ñ£ªð¼‹ Æìˆ
FŸ° CøŠ¹Š «ð„ê£÷£ó£è‚ èô‰¶ ªè£œ÷Š «ð£õ ðF™
F¼õ™L‚«èE ®.H «è£J™ ªî¼M™ ïì‚°‹ ñ£ŸÁ‚ è†CJ¡
ÆìˆFŸ°Š «ð£Œ M´õ£˜. î¬ôMKˆî£´‹ Ü¡¬øò Hó„¬ù
¬òŠ ðŸP 冮Š «ð²õî£ ªõ†®Š «ð²õî£ â¡Á °ö‹ð£ñ™
Þ¼‚è‚ °F¬ó õ£™ «ð£¡ø C¬è ¬õˆî 𣊠Cƒè˜ ð„¬ê °ˆF‚
ªè£‡ì «ó…C™ ¬èèO™ 𣙠ð£J¡†ì£™ °PŠ¹è¬÷ â¿F
º¿‚¬è ꆬìò£™ ñ¬øˆ¶‚ ªè£‡´ M´õ£˜.
ÜóCò™õ£F â¡ø£™ Ý™†«ì£, Þ‡®è£, ù£ «ð£¡ø
͆¬ìŠ Ì„C ¬êv õ‡®è¬÷ ¬õˆF¼Šð¶ Þ¿‚° â¡Aø
GòFJ¡ð® ðˆ¶Š «ð˜èœ î£ó£÷ñ£è‚ 裬ô Ü膮‚ ªè£‡´
à†è£¼‹ Mvbóí‹ àœ÷ °õ£Lv õ‡®¬ò õ£ƒA i†®™
àœ÷ ô£òˆF™ GÁˆF M†®¼‰î£½‹ êñòˆF™ ñø‰¶ «ð£Œ
ÝF è£ôˆF™ õ£ƒAò ¬ê‚AO™ i†®L¼‰¶ ðòEŠð¬îŠ
𣘈¶ Üõ¬ó ÜP‰îõ˜èœ Mò‚è ñ£†ì£˜èœ. Ü‰î ¬ê‚AÀ‹
Üõ¼¬ìò¶ Ü™ô. î¡Â¬ìò¶ â¡Á Üõ˜ îõø£è G¬ùˆ¶
«è.«è. ïè˜ êóõí ðõQL¼‰¶ 憮‚ ªè£‡´ õ‰î «õÁ
å¼õ¼¬ìò ß¼¼O.
â¡ è†C‚è£ó˜
e¬ê ¬õˆF¼Šð£ó£
ñ£†ì£ó£ â¡Á
Üõ˜
°Oòô¬ø
JL¼‰¶ ªõO õ‰¶
裆CòO‚°‹
õ¬óJ™ ò£ó£½‹
ªê£™L Mì º®
ò£¶. Cô èO™
°Oˆ¶ M†ìî£è
G¬ùˆ¶‚ °O‚è£ñ
«ô«ò ªõO«ò õ‰¶
M´õ£˜. Þó¾ ꣊
H†´ M†´ ÅŠð˜
Cƒè˜ G蛄C¬ò
óCˆîH¡, ‘‹, ꣊
ð£´
â´ˆ¶¬õ.
ð£ˆÏ‹ «ð£J†´
õ‰¶ì«ø¡’ â¡Á ñÁð®»‹ ꣊𣆮Ÿ°ˆ îò£ó£õ¶‹ à‡´.
Üõ¼¬ìò °´‹ðˆFù˜ ²«ô£êù£, êóõí¡, ñô˜MN â¡Aø
îƒèœ ªðò˜èœ Aò H÷£v®‚ ïÁ‚°è¬÷ Üõ˜èÀ¬ìò
à¬ìJ™ Üõ˜ ÜEõ¶ ªðò˜è¬÷ ñ£ŸP‚ ÊH†´ˆ î´ñ£ø£ñ™
Þ¼‚膴«ñ â¡ð. i†®™ ªî£¬ô«ðC ñE Ü®ˆî£™
åL õ£ƒA¬ò â´ˆ¶  «ðê«ø¡ â¡Á «ðê Ýó‹HŠð¶,
Üõ˜ î¡Â¬ìò ªðò¬ó Ü®‚è® ñø‰¶ M´õ â¡ð¬îˆ
îMóˆ î¡ ªðòK¡ «ñ™ ªè£‡ì ªõÁŠHù£™ Ü™ô. àôèˆF
«ô«ò ªð£¶ ÞìƒèO™ êƒALò£™ õ£†ì˜ Ãô¼ì¡ H¬í‚èŠ
ð†®¼‚°‹ ì‹÷¬óŠ «ð£ô‚ ¬è «ðC¬ò ªð™†´ì¡ ªõœO
êƒALò£™ 膮 ¬õˆ¶ Þ¼‚°‹ ïð˜ Þõ˜ å¼õó£èˆî£¡
Þ¼‚°‹.
èù‹ «è£˜†ì£˜ Üõ˜è«÷! â¡ è†C‚è£óK¡ ñøF¬òŠ ðŸP
ªê£™L‚ ªè£‡«ì «ð£èô£‹. Þ¼ŠH‹ Þ¬õ «ð£Fò ꣡Á
è÷£è ܬñ»‹ â¡Á è¼F, õ£Fò£ù Üõ¼¬ìò ºî™ ñ¬ùM
²«ô£êù£ Ü‹¬ñò£˜ Üõ˜èœ ªî£´ˆî Þ‰î õö‚AŸ° õ¼A«ø¡.
â¡Â¬ìò è†C‚è£ó˜ ºî™ ñ¬ùM pMˆ¶ Þ¼‚¬èJ™
Þó‡ì£õî£è å¼ ªð‡¬í ñí‹ ªêŒ¶ ªè£œ÷ «ï˜‰î¶
ñøFò£™î£¡. êÍè «ê¬õJ™ ï£†ì‹ ªè£‡ì Þõ˜, å¼
ï¡ù£O™ î£L¬òˆ î¡ ªð£Ÿèóƒè÷£™ â´ˆ¶‚ ªè£´ˆ¶Š
ðF«ù¿ F¼ñíƒè¬÷ ïìˆF º®ˆ¶ Ü´ˆîîŸè£è «ñ¬ìJ™
ï蘉î«ð£¶ ñíñè¡ ñ‡ìðˆFŸ° õó£¶ ®I‚A ªè£´ˆî
G¬ôJ™ «ê£è«ñ à¼õ£èˆ îQˆ¶ G¡P¼‰î ðFªù†ì£õ¶
ñíŠ ªð‡ hô£¬õŠ 𣘈¶ F´‚A†ì£˜. G蛄CJ¡ î¬ôõ˜
â¡Aø º¬øJ™ Üõ¼¬ìò 迈F½‹ «ó£ü£ ñ£¬ô Þ¼‰F¼‰î
‹ ܈¶ì¡ ªè†® «ñ÷º‹ ªî£ì˜‰¶ õ£C‚èŠ ð†®¼‰î
‹. àFK ñô˜èœ î¬ôèO¡ «ñ™ °¿IJ¼‰«î£˜è÷£™
ÉõŠ ð†®¼‰î‹ â¡ è†C‚è£ó˜ G¬ùõ¬ôè÷£™ H¡ù£™
îœ÷Šð†´ ïìŠð¶ î¡Â¬ìò è™ò£í«ñ â¡Aø ñ£¬òè÷£™
H¡ù£™ îœ÷Šð†´, ñ£¬ò à‰î, î¡ G¬ô ñø‰¶, å¼ èòõù£™
ãñ£ŸøŠð†ì Ü‰îŠ ð¼õŠ ªð‡E¡ 迈F™ Þò‰Fó gFJ™
î£L¬ò‚ 膮 Í¡Á º®„²è¬÷Š «ð£†´ M†ì£˜.
èù‹ «è£˜†ì£˜ Üõ˜è«÷! Þ‰î Þ‚è†ì£ù G¬ôJ™
ïì‰î¶ F†ìI†´ «õ‡´ªñ¡«ø ºî™ ñ¬ùM‚° ¶«ó£è‹
ªêŒ»‹ â‡íˆ¶ì¡ ªêŒ¶ ªè£‡ì F¼ñíñ£? õ…C‚èŠð†ì
hô£¾‚° Üõ˜ ñí õ£›‚¬è¬òˆ îó «õ‡ì£ñ£? Üšõ£Á
ªêŒò£ñ™ õ£FJ¡ ñÂM¡ð® Üõ¼‚° î‡ì¬ù õöƒ°õ¶
Gò£òñ£°ñ£? â¡ð¬î êñ¡ ªêŒ¶ Y˜ É‚AŠ 𣘈¶ å¼ Þ÷‹
ªð‡EŸ°ˆ î¡ ºFò õòF½‹ 輬í àœ÷ˆ¶ì¡ õ£›õOˆî
â¡ è†C‚è£óK¡ Ü÷ŠðKò Fò£èˆ¬î ªñ„C Gò£òñ£ù
b˜Š¬ð õöƒè «õ‡´‹ â¡Á «õ‡® Üñ˜A«ø¡. î†v Ý™,
»õ˜ Ýù˜.
[email protected]
October 9 - 15, 2011
ANNA
NA
BAZAAR
ANN
A N
AGAR B
AZAAR
OBITUARY
D. DHANASEKAR
D. Dhanasekar (resident of 1, Kamadhenu Street, East
Mogappair) passed
away on Sept. 24.
He was 55 and had
been a resident of
Mogappair for 15
years. He was a
businessman and the
founder of Paramathma Seva Trust.
He is survived by his
wife Anbarasi, son D.
Deepak and daughter
D. Divya.
October 9 - 15, 2011
ANNA NAGAR TIMES
Heaps of garbage on road not removed
Veteran athlete
sets records in
Sri Lanka meet
By Our Staff Reporter
A heap of garbage near W-514 and W-544 in C-Sector, Anna Nagar Western Extension has
not been removed for a long time. Heaps of garbage are also present in B-Sector. According
to some residents of the Sector, the contractor engaged by Ambattur Municipality is not
doing the job properly.
Velammal School’s yoga, chess teams
excel in competitions
School, Mogappair, won the Yoga Championship conducBy Our Staff Reporter
The yoga team of Velammal Indian Interstate Invitational ted by Tamilnadu Yoga Association on Sept. 11 in Saidapet,
with 14 gold, 4 silver, 5 bronze
and 2 championship cups.
Over 1200 students from all
over India participated in the
meet.
The school’s chess team won
10 gold and 7 silver medals in
the 57th National SGFI Chess
Tournament conducted by All
India Chess Association on
Sept. 25-29 in Madhya Pradesh. 560 players from all over
India participated in the
tournament.
T. John Devasirvatham
(Vice President of Chennai
Masters Athletic Association
and a resident of D-7/1, East
Anna Nagar) won the first
place and set new meet records
in the age group 85 (men)
category of 100m sprint and
triple jump events in the 25th
Annual (Open) Championships-2011 meet conducted by
Sri Lanka Masters Athletics
from Sept. 23 to 25 in Sri
Lanka.
He also won the first place
in the high and long jump
events.
Consumer Cell
helps in getting
defective fridge
replaced
By Our Staff Reporter
M. Swaminathan (a resident of Anna Nagar) purchased a fridge in October
2010 for Rs. 11,700. However
the fridge had manufacturing
defects and did not work
satisfactorily. He complained
to the supplier and requested
them to replace it with a new
one, but the supplier did not
comply with his request.
He therefore approached
Rotary Consumer Guidance
Cell (AH 225, AH Block 2nd
Street, 8th Main Road, Anna
Nagar, behind Shanthi
Colony).
Himmatlal Mardia (Chairman) sent a notice on Aug. 18
to the supplier as well as the
manufacturer, urging them to
replace the fridge and warning
them that if they fail to do so,
his client will move the
Consumer Court for his
reliefs, including a claim of
Rs. 15,000 as damages.
Swaminathan has informed
the Cell that, after the notice
issued by it, his defective
fridge was replaced with a
brand new one. He thanked
the Cell for its guidance.
The Cell works from 5.30
p.m to 6.30 p.m from Monday
to Friday and gives free advice
on consumers’ problems. Its
phone number is 2622 0129.
You can access and read ANNA NAGAR TIMES
in www.annanagartimes.in
Page 15
Page 16
RNI Regn. No. 67462/94
October 9 - 15, 2011
Your window to
the whole of
Anna Nagar?
Anna Nagar
Times!
Editor & Publisher: K. S. Ramakrishnan. Office: AC 67, Anna Nagar, Chennai 40. Printed by Ramesh Adityan at Powerfull Printers, 74, Kannappan St., Aminjikkarai, Chennai 29
CMYK
ANNA NAGAR TIMES
Download

anna nagar times