CMYK
ANNA NAGAR
TIMES
Your own Neighbourhood Newspaper
www.annanagartimes.in
Vol. 19, No. 11
947th Issue: December 4 - 10, 2011
Circulation
of
Anna Nagar
Times?
58,000
copies,
all delivered
FREE!
FREE
Page 2

 ͬô
ͬô
‘ï£
ó£. A. óƒèó£ü¡
F¼‹HŠ 𣘊ð¶ èwì‹
‹ õ‰î¶ ºî™ èõQ‚A«ø¡. ܬó ñE
ÝAø¶. ⃫è«ò£ 𣘈¶‚ ªè£‡´ «ð²Al«ó? 
õ‰î¶ H®‚èLò£?’ â¡Á CP¶ «è£ðñ£è‚ «è†ì£˜
ï‡ð˜ «è£ð£ô²õ£I.
 ⿉¶ªè£‡´ ܶõ¬ó à†è£˜‰F¼‰î è£L
¬ò Üõ¼‚° «ï˜ âF«ó «ð£†´‚ ªè£‡«ì¡. ‘ñ¡Q‚
赋.  ï£÷£Œ‚ 迈¶Š H®Š¹. ÞŠð® ÜŠð®ˆ
F¼‹ð º®ò¬ô. ÜI˜î£…êù‹, ü‡´ ð£‹, Íš â™ô£‹
îìM‚ ªè£‡ì£JŸÁ. «èv†ó«ð£¡ ñ£ˆF¬ó¬ò»‹
M¿ƒAM†«ì¡. «ð£è ñ£†«ì¡ â¡Aø¶’ â¡«ø¡.
‘죂ìKì‹ «ð£è «õ‡®ò¶î£«ù?’ â¡ø£˜ «è£ð£ô
²õ£I, «è£ð‹ îE‰îõó£è.
‘«ð£«õ¡. Ýù£™ Üõ˜ v𣇮L†®v â¡Á ãî£
õ¶ ªê£™L, 迈F™ è£ô¬óŠ «ð£†´M´õ£˜. ܉î‚
è£ô¬ó‚ è‡ì£«ô âù‚°Š H®‚裶. ò£«ó£ êƒAL¬ò‚
膮 ⡬ùˆ ªî¼«õ£´ õ£‚Aƒ ܬöˆ¶‚ ªè£‡´
«ð£Aø ñ£FK Þ¼‚°‹’ â¡«ø¡.
å¼ GIì‹ â¡¬ù«ò 𣘈¶‚ ªè£‡®¼‰îõ˜ ‘êK,
Þ¼‹. Þ«î£ õ¼A«ø¡’ â¡Á ÃPM†´ ÇiôK™ ¹øŠð†
죘. ð‚舶ˆ ªî¼î£¡. ãî£õ¶ ¬îôˆ¬î â´ˆ¶ õ¼
õ£˜ â¡Á G¬ùˆ«î¡. ¬èJ™ å¼ C¡ùŠ ¹ˆî舶ì¡
õ‰î£˜.
‘迈¶Š H®Š¹‚° â¡ù ðJŸCè¬÷ ªêŒòô£ªñ¡Á
ÞF™ «ð£†®¼‚Aø¶. ªñ¶õ£Œ 嚪õ£¡ø£Œ ªêŒ»‹’
â¡Á ªê£™LM†´‚ A÷‹Hù£˜.
¬èòì‚èñ£ù CPò ¹ˆîè‹. ‘迈¶‚è£ù ðJŸC蜒
â¡Á °PŠH†´ M÷‚èŠ ðìƒèÀì¡ ªõOJ†®¼‰î£˜
èœ. 㟪èù«õ  𣘈î¶î£¡. ܬîŠðŸP â¿F»‹
Þ¼‚A«ø¡. Þ¼‰î£½‹ Cô¼‚°Š ðò¡ð´‹ â¡Á Þƒ«è
î¼A«ø¡.
1. Þó‡´ àœ÷ƒ¬èè¬÷»‹ ªïŸPJ™ ¬õˆ¶ Ü¿ˆ¶ƒ
èœ. H¡ð‚è‹ ê£ò£ñ™ Ü¿ˆî‹ ªè£´ƒèœ. 䉶
Mù£®èœ ÜŠð®«ò ¬õˆF¼ƒèœ. Þ«î «ð£™ Í¡Á
º¬øèœ ªêŒ»ƒèœ.
2. è£¬îŠ ªð£ˆFù£Ÿ «ð£ô‚ ¬è¬ò ¬õˆ¶‚
ªè£‡´ «î£O¡ e¶ 裬î ꣌ˆ¶ Ü¿ˆ¶ƒèœ. 䉶
Mù£®èÀ‚°Š Hø° ñÁ ð‚èˆF½‹ ܬî«ò ªêŒ»ƒèœ.
ÝÁ, ã¿ îì¬õèœ Þ¶ «ð£™ ªêŒîH¡ êŸÁ «ïó‹
ªóv† â´ˆ¶‚ ªè£œÀƒèœ.
3. î¬ôJ¡ H¡¹øˆF™ àœ÷ƒ¬èè¬÷‚ èM›ˆî£Ÿ
«ð£™ ܺ‚A‚ ªè£‡´ î¬ô¬ò ꣌‚è ºò½ƒèœ.
ܬî âF˜‚Aø ñ£FKˆ î¬ô¬ò º¡¹ø‹ Ü¿ˆ¶ƒèœ.
䉶 Mù£®èœ ÞŠð®.
4. Ü´ˆ¶ å¼ ²öŸC º¬ø. î¬ô¬ò õô¶ ð‚è‹
âšõ÷¾ F¼‹ð º®»«ñ£ Üšõ÷¾ F¼Š¹ƒèœ. «î£À‚°
«ï˜ «ñô£èˆ î¬ô õó «õ‡´‹. Ýù£™ «î£¬÷ àò˜ˆ
î£b˜èœ. 䉶 Mù£®èœ ÜŠð® Þ¼‰î H¡ Þì¶ ð‚èˆ
F™ Þšõ£Á ªêŒ»ƒèœ. 䉶 îì¬õèœ Þ¬îŠ «ð£™
ªêŒò¾‹.
5. 裙è¬÷ Ü膮‚ ªè£‡´ G™½ƒèœ. î¬ôJ¡
H¡¹øˆ¬î‚ ¬èJ™ H®ˆ¶‚ ªè£‡´ Þ‰îŠ ¹øº‹
Ü‰îŠ ¹øºñ£è ꣻƒèœ. º¶A¡ «ñ™¹ø‹ ñ†´‹î£¡
ê£ò «õ‡´‹. º¶A¡ Ü®Š ð‚è‹ ê£ò‚ Ã죶.
6. õô¶ ¬è¬ò õô¶ ªð£†®¡ e¶ ¬õˆ¶‚ ªè£‡´,
õô¶ «î£O¡ «ñô£è «ñ£õ£Œ õ¼‹ð® F¼‹¹ƒèœ
7. ê£î£ ªð…C™ èM›‰¶ ªè£‡´ c†®Š 𴈶‚
ªè£œÀƒèœ. Þó‡´ ¬èè¬÷»‹ ªð…²‚° ªõO«ò
î¬ó¬òˆ ªî£´‹ Ü÷¾‚°ˆ ªî£ƒè M´ƒèœ. î¬ô¬ò
Þ캋 õôºñ£è ñ£ŸP ñ£ŸP ꣻƒèœ.
8. Þ«î «ð£ô ªð…C¡ «ñ™ c†® ñ™ô£‰¶ ð´ƒèœ.
裙è¬÷ ªõO«ò ªî£ƒèŠ «ð£†´‚ ªâ裇´, Þì¶
ºöƒè£¬ô CP¶ àò˜ˆ¶ƒèœ. Ü¬îˆ î¬öˆ¶ õô¶
ºöƒè£¬ô àò˜ˆFˆ î¬ö»ƒèœ.
9. Þó‡´ ¬èè¬÷»‹ º¶°‚°Š H¡«ù ¬õˆ¶‚
ªè£‡´, õô¶ ¬èò£™ Þì¶ ºöƒ¬è¬òŠ H®ˆ¶Š
H®ˆ¶ M´ƒèœ. H¡ù˜ Þì¶ ¬èò£™ õô¶ ºöƒ¬è¬òŠ
H®ˆ¶Š H®ˆ¶ M´ƒèœ.
º‚Aò‚ °PŠ¹: Þ‰îŠ ðJŸCè¬÷ ªñ¶õ£è«õ ªêŒ»ƒ
èœ. Üõêó‹ Ã죶. ܈¶ì¡ Í„¬ê Þ¿ˆ¶Š H®ˆ¶‚
ªè£œ÷£ñ™ î£ó£÷ñ£è ²õ£Cˆîð®«ò ªêŒ»ƒèœ.
Þ¡ªù£¼ º‚Aò‚ °PŠ¹: Þ‰îŠ ðJŸCè¬÷‚ 迈¶Š
H®Š¹ Þ¼‚°‹«ð£¶ ªêŒõ¶ èwì‹. FùêKŠ ðJŸCò£è
ªêŒ¶ õ‰î£™ ï™ô¶.
(迈¶Š H®Š¬ð Cô GIìƒèœ ñø‰F¼ŠðîŸè£è å¼
°†®‚ è¬î. (ðö«ê£ â¡ù«õ£!).
Í¡Á F¼ì˜èœ ªè£œ¬÷ò®ˆî ð투î êññ£èŠ
ðƒ° «ð£†´‚ ªè£œõîŸè£è à†è£˜‰î£˜èœ. ‘âù‚°
ï™ô ðC. ãî£õ¶ ꣊H†ì£™ «îõ¬ô’ â¡Á å¼õ¡
ªê£¡ù£¡. ‘âù‚°‹ ’ â¡ø£¡ Þ¡ªù£¼õ¡.
‘ «ð£Œ ꣊𣴠õ£ƒA õ¼A«ø¡’ â¡Á ªê£™L Í¡
ø£ñõ¡ ªõO«ò «ð£ù£¡.
ñŸø Þ¼õ¼‹ ‘Üõ¡ õ‰î¶‹ î¬ôJ™ å¼ «ð£´
«ð£†´‚ ªè£¡Á M´«õ£‹. Üõ¬ìò ðƒ¬è»‹
«ê£ˆ¶  Þ¼õ¼‹ HKˆ¶‚ ªè£œ÷ô£‹’ â¡Á «ðC‚
ªè£‡ì£˜èœ. Üî¡ð® Í¡ø£ñõ¡ õ‰î¾ì¡ Üõ¬ùˆ
î¬ôJ™ Ü®ˆ¶‚ ªè£¬ô ªêŒî£˜èœ. Hø° ꣊H†
죘èœ. Cô GIìƒèO™ ªêˆ¶ M¿‰î£˜èœ. è£óí‹
‘܉î Þ¼õ¼‹ ªêˆî£™ ªñ£ˆîŠ ðƒ¬è¬ò»‹ ù
â´ˆ¶‚ ªè£œ÷ô£«ñ!’ â¡ø F†ìˆ¶ì¡ ܉î Í¡
ø£ñõ¡ àíM™ Mûˆ¬î‚ èô‰¶ â´ˆ¶ õ‰F¼‰î£¡.
ªê¡ø õ£ó‹ ªõOò£ù ¹FK™ ‘F’ â¡Á ªî£ìƒ°‹
ªê£™ â¡ù â¡Á ðô¼‹ «è†Aø£˜èœ. ‘蘊Ìó‹ ï£Á«ñ£,
èñôŠÌ ï£Á«ñ£’M¡ Ü´ˆî õK ‘F¼Šðõ÷„ ªêšõ£Œî£¡
FˆFˆF¼‚°«ñ£’ â¡ð‹. ݇죜 ܼO„ ªêŒî
Cò£˜ F¼ªñ£NJ™ Þ‰îŠ ð£²ó‹ Þ¼‚Aø¶.
[email protected]
ANNA NAGAR TIMES
December 4 - 10, 2011
Aurobindo’s
Centenary celebration of
samadhi
Divine Mother Ramadevi this week
anniversary to be
By Our Staff Reporter
at 7 p.m
observed tomorrow The centenary celebration Saturday- Special alankara
By Our Staff Reporter
Sri Aurobindo Society
Centre (AP-514, J Block 8th
Street, Anna Nagar) will observe Aurobindo’s 63rd Maha
Samadhi Day on Monday, Dec.
5, in its premises.
At 6.30 a.m, there will be
collective meditation for world
peace and progress, Pushpanjali and distribution of
Ashram message cards.
At 6.30 p.m, there will be an
audio show of recitation of
Aurobindo’s poems, titled ‘My
soul yearns for thee’.
All are welcome.
Satsang in Western
Extension on
Saturday
Swami Asutoshananda (Sri
Ramakrishna Math, Mylapore) will conduct the monthly
Satsang from 6 p.m to 7.30
p.m on Saturday, Dec. 10, in
‘Jayanthi’, 668 School Road,
Anna Nagar Western Extension.
It will consist of a discourse,
guided meditation, chanting
of Veda and Gita, bhajans and
reading from the Gospel of Sri
Ramakrishna.
All are welcome.
Home intruders rob
jewellery from old
woman
Two persons entered the
house of an 81-year-ol old
woman in Naduvankarai and
robbed her of her gold
jewellery on Nov. 29.
According to the police, the
two men knocked on the door
of the woman’s house, posing
as friends of her grandson who
had gone out at that time.
When she opened the door,
they barged in and overpowered her. When she
resisted, they tied her up and
gagged her to prevent her from
raising an alarm. When they
did not find anything valuable
in the house to loot, they removed and took the jewellery she
was wearing.
The woman was found unconscious by her grandson
when he returned home. She
was then taken to a hospital
where she was treated.
A case registered in Anna
Nagar Police Station is under
investigation by C. Vetrichelvan (Inspector).
Free 4-day
meditation
workshop
Guruji Pattabhiram ,
Founder-Director, Sadhana
Sangama Trust (W-73, Anna
Nagar Western Extension)
will conduct a meditation
workshop on ‘Self-Healing
Through Yoga’ from 6.30p.m
to 8.30 p.m from Wednesday
to Saturday, Dec. 7-10, in
Shirdi Sai Baba Hall (7, West
Club Road, Shenoy Nagar).
For more details, Shilpa
(99622 69944), Radha (2654
8724) or Rajagopalan (2621
1983/91717 22623) may be
called. All are welcome.
of the advent of Divine Mother pooja to Devi Ramambika,
Ramadevi will be held from bhajan and procession around
Wednesday to Saturday, Dec. temple at 10.30 a.m
7-10, in Rama Sakti Mission
All are welcome.
(69, 3rd Avenue, Anna Nagar),
as followsWednesday- Classical
music by Ajay Nambudiri and
party at 7.30 p.m
Thursday- Discourse by
Poojya Sree Bhagawan at 7
p.m
Friday- Commencement of
Chandika homa at 7 a.m,
cultural program by children
îI› Þô‚Aò
à¬óèœ
Ü‡í£ ïè˜ îI›Š «ðó
¬õJ¡ ÝîóM™ ®ê‹ð˜ 10
êQ‚Aö¬ñ ñ£¬ô 5.30
ñE‚° L«ò£ «ñ™ï¤¬ôŠ
ðœOJ™ (Ü‡í£ ïè˜
«ñŸ° MKõ£‚è‹) «ðó£C
Kò˜ º¬ùõ˜ Þó£. ï£ó£ò
í¡ ‘F¼ˆªî£‡ì˜ ¹ó£
í‹ èíï£î ï£òù£˜ õó
ô£Á’ ðŸP Ý¡eèŠ «ð¼¬ó
ÝŸÁõ£˜.
******
Ü‡í£ ïè˜ Þ¬øðE
ñ¡ øˆF™ (2015, 5õ¶ ªî¼,
â„ H÷£‚) M.â¡. º°‰î¡
‘ï£ô£Jó FšòŠ Hóð‰î‹’
ðŸP ®ê‹ð˜ 8 Mò£ö¡
ñ£¬ô 5 ñE‚°‹; «ðó£C
K¬ò º¬ùõ˜ AKü£ ‘F¼ˆ
ªî£‡ì˜ ¹ó£íˆF™ ïI
ïˆFò®èœ õóô£Á’ ðŸP
®ê‹ð˜ 9 ªõœO ñ£¬ô 5
ñE‚°‹ à¬óò£ŸÁõ£˜èœ.
******
«è£‚è¬ô «üó£üQ¡
(W 146, 𣘂 «ó£´, B&ªú‚
ì˜, Ü‡í£ ïè˜ «ñŸ°
MKõ£‚è‹) ï£ô£Jó FšòŠ
Hóð‰î Þôõê õ°Š¹
®ê‹ð˜ 8 Mò£ö¡ 裬ô
10.30 ñE‚°‹; ®ê‹ð˜ 10
êQ‚Aö¬ñ 裬ô 10.30
ñE‚°‹ ï¬ìªðÁ‹.
ܬùõ¼‹ õ¼è.
Your window to the
whole of Anna Nagar?
Anna Nagar
Times!
ANNA NAGAR TIMES
ADVERTISEMENT RATES
BLACK & WHITE:
Full Page: Rs. 35,000
Half Page: Rs. 18,000
Per Column
Centimeter:
Rs. 180
Classified Display:
Rs. 210 per cm
Third Page: Rs. 210
COLOUR:
Full Page: Rs. 46,000
Half Page: Rs. 24,000
Ear Panel on Page 1:
Rs. 2300
Per Column Centimeter:
Rs. 240
Front Page: Rs. 425
Last Page: Rs. 275
ANNA NAGAR
TIMES
Editor & Publisher
K. S. Ramakrishnan
Joint Publisher
R. Shankar
General Manager
G. Kannan
Advt. Manager
Vasanthi Edwin
Advt. Representative
S. N. Senthil Kumar
Chief Reporter
'Sai Krupa', AC 67, AC 1st Street (behind IOB &
Kovai Pazhamudhir Nilayam), Anna Nagar, Chennai 40.
Ph: 2628 0156; 2621 5934; 2620 2214
A. Chockalingam
E-mail: [email protected]
M. R. Ravi
Reporter
December 4 - 10, 2011
ANNA NAGAR TIMES
AIADMK Councillors win
all Ward Chairman posts
except Ambattur
By Our Staff Reporter
AIADMK
Councillors were elected as
Ward Chairmen in 14
out of 15 Chennai
Corporation Zones in
the internal election
held among them last
month.
Venkatesan
(AI
Joseph
Venkatesan
ADMK) was elected
unopposed as Ward Chairman for Anna Nagar Zone.
Joseph Samuel of DMK, who got elected as Ward Chairman
of Ambattur Zone, was the only non-AIADMK candidate to
win the election. He got the support of all four DMK as well
as 3 AIADMK Councillors out
of the 15 Councillors belonging
to the Zone.
Free lectures on
Yoga and
Naturopathy
this week
Free lectures on Yoga and
Naturopathy will be held from
11.30 a.m to 1 p.m from Monday
to Saturday, Dec. 5-10, in Govt.
Yoga and Naturopathy Medical
College, Arignar Anna Hospital, 3rd Avenue (near Anna
Arch).
The topic covered on each day
is as follows:
Monday- Obesity
Wednesday -Heart diseases
and hypertension
Thursday - Women’s disorders
Friday- Diabetes Mellitus
Saturday- Tips for healthy
living
A specialized yoga therapy
program for patients and the
general public is also conducted
batch-wise from 9 a.m to 11 a.m
regularly. All are welcome.
Page 3
ANNA NAGAR TIMES
Page 4
îñ£û£ õKèœ
«ü.âv. ó£èõ¡
êƒW, ñøF»‹!
ªõOJ™ ñ¬ö Þ¼‰î£½‹ IÎC‚ Üè£ìI Üóƒ° Gó‹ð
Ýó‹Hˆî¶. ñ£¬ô‚ è„«êKJ™ ®.M êƒèóï£ó£òíQ¡ 𣆴.
ð‚è õ£ˆFòƒèœ ë£ðèI™¬ô.
Þó‡´ ð£†´èÀ‚° Þ¬ì«ò 裊H‚è£è ⿉¶ «ð£è õêFò£è
àœ÷ õö‚èñ£ù â¡ Y†¬ìŠ H®ˆî ªð¼IîˆF™ Ýù‰îˆ¶ì¡
Üñ˜‰«î¡. èùˆî 裡Ag† H™ô¼‚° ܼA™ àœ÷ Þó†¬ì
Y†. Mˆ¶õ£¡ cô£‹ðK ð£®ù£™ î¬ô¬òŠ H™ôK™ ꣌ˆ¶‚
Gˆó£ «îMJ¡ Ü¡¹ˆ î¬ôò¬í‚ èóƒèO™ ꣌‰¶ è‡è¬÷
Íìô£‹. Üè£ìI‚°œ É‚èˆFŸ° Üôš´. Ýù£™ ªè£˜ ªè£˜
°ø†¬ì Ã죶. è£óí‹ Ü´ˆîõ˜ É‚èˆFŸ° Þ¬ì…êô£è
ܬñ»‹ â¡ð.
è‡è¬÷ Í® å¼ É‚è åˆF¬è 𣘈¶‚ ªè£‡«ì¡. 𣄬ê
༇¬ì, H„CŠÌ ñí‹ èñö ð†´Š ¹ì¬õ êóêó‚è å¼ ð÷ð÷
CõŠ¹ «ñ†´‚ °® Í® ܼA™ õ‰¶ G¡ø£˜. ‘ßv Fv Y†
«ì‚è¡?’ â¡Á ¸Q ° ݃AôˆF™ «è†´M†´ ܉îŠ
Hó«ò£è‹ ⃫è âù‚°Š ¹Kò£ñ™ «ð£ŒMìŠ «ð£Aø«î£ â¡Á
‘Þƒ«è ò£ó£Â‹ õó£÷£Šð£?’ â¡Á «è†´ ⡬ù Ýõ½ì¡
𣘈. Þ™¬ô â¡Á ¬è¬ò ݆® M†´ à†è£ó ÜÂñF
ªè£´ˆ«î¡. ‘v’ â¡Á ªê£¡ùõ˜, ‘ê£Iï£î£’ â¡Á à„êKˆ¶‚
ªè£‡«ì Y†®™ à†è£˜‰î£˜. ⡬ù å¼ ð£˜¬õ 𣘈¶
M†´, ‘Þõ˜ ï™ôõ˜ «ð£L¼‚°’ â¡Á ÜÂñ£Qˆî ñ£FK‚,
¬èŠ¬ð¬ò â¡ è£L¡ Iè ܼA™ ¬õˆî£˜. ¹¡ù¬è ̈.
ñ£¶ÿ‚° â¿ðˆF 䉶 õò²‚°‚ °¬øò£¶. ð£™ò õòF™ ð´
Üöè£è Þ¼‰F¼‚è «õ‡´‹. ªð¼ƒè£ò‹ ¬õˆî ìŠHò£è
ÜöA¡ õ£ê¬ù º¶¬ñJ½‹ ¶óˆFˆ ªî£ì˜‰î¶. Þó†¬ì
ð£˜ì˜ «ð£†ì ñ£‹ðö‚ èô˜Š ¹ì¬õ. «ñ†Cƒ óM‚¬è. 迈¶,
¬èèO™ ð÷ð÷ ªð£¡ Ýðóíƒèœ. Í‚° ݃Aœ F¼‹¹‹ «ð£¶
èôƒè¬ó M÷‚° «ð£ô ÜšõŠ«ð£¶ «î£¡P ñ¬ø»‹ åO‚
蟬øò£è ¬õó‚ è‹ñ™èO¡ ðO„ ðO„. 裶èO½‹ ªè£†¬ìŠ
ð£‚è£è ¬õóƒèœ. 200 I™L 𣆮L™ Þ¼‰¶ ï£Å‚è£è Þó‡´
ñì‚°èœ c¬ó‚ °®ˆî£˜. A¡ù£™ õ£¬òˆ ¶¬ìˆ¶‚
ªè£‡ì£˜. ⡬ù‚ èQ¾ì¡ 𣘈.
‘îQò£ õ‰F¼‚
裊 «ð£«ô¼‚«è.
ñ£I õóLò£?’
‘Ü´‚° Þ¼ñ™’
â¡«ø¡.
‘Ýñ£‹.
â™
«ô£¼‚°‹ Ü«î
ð£´î£¡.
Þ¡
Q ‚ ° ˆ î £ ¡
«îõ¬ô. è„«êK
«è‚èô£‹Â õ‰
«î¡. IÎC‚ Yú¡
ù£«ô ü£Lò£
ªð£¿¶ «ð£ø¶.
Ýù£ õó õó
ó£èƒèœî£¡
裬ô õ£K M†
´ìø¶. Ü¡Q‚° ²î£ ð£®ù¶ ðôý‹ú ó£è‹Â âù‚°ˆ
ªîKò«ô. ð‚èˆF™ Þ¼‚Aø ñ£I¬ò‚ «è†«ì¡. Üõ˜ ‘ù
àƒè¬÷‚ «è‚èô£‹Â Þ¼‰«î¡’ ªê£™L‚ 裬ô õ£K M†ì£˜.
Ü«î ñ£FK óM„ê‰FK裾‚°‹ ̘íê‰FK裾‚°‹ MˆFò£ê‹
ªîKò«ô. â¡ ývð‡´‚° ÜC‚°‹, w«óò£¾‚°‹ MˆFò£ê‹
ªîKò£î ñ£FK.’
Ü®‚è® ¸¬ö õ£ê¬ôŠ 𣘈¶‚ ªè£‡®¼‰îõ˜ ‘ޡ‹
Üõ¬ó‚ 裵«ñ, â¡ù ð‡íø£˜?’ â¡Á ºµºµˆ¶‚, ¬èŠ
¬ð¬ò â´ˆ¶ˆ ¶ö£Mù£˜.’
‘Üì ó£ñ£. ªê™ «ð£¬ù‚ ªè£‡´ õó ñø‰¶†«ì«ù...â‚vÎv
e. àƒè A†«ì ªê™ Þ¼‚è£? å«ó å¼ è£™. i†´‚°. ‘c º¡ù£ô
«ð£  ݆«ì£«ô õ«ó¡’ù£˜. ޡ‹ õó‚裵«ñ. èõ¬ôò£
Þ¼‚°.’
ªê™¬ô õ£ƒA â‡è¬÷ Ü¿ˆF ªó£‹ð «ïó‹ è£F™ ¬õˆ¶‚
ªè£‡ì£˜. âF˜ º¬ùJ™ ðF™ Þ™¬ô «ð£L¼‚°. å¼ Mî‚
èôõóˆ¶ì¡ Ü¬îˆ F¼ŠH‚ ªè£´ˆî£˜. ‘â¡ù Ýù£˜
ªîKòL«ò? Ý„². õò² Þ‰î ¬î‚° â‡ðˆ¶ Ü…² ÝèŠ
«ð£ø¶. å«ó ñøF. ñøF¡ù£ ÜŠð® ÞŠð® Þ™«ô. Cô êñò‹
î¡«ù£ì «ð¬ó‚ Ãì ñø‰¶ìø£˜. å¼ ñÂû‚° Þšõ÷¾
ñøFò£? ¬ý«è£˜†®«ô H󣂮v ð‡E‡´ Þ¼‰î«ð£¶
«èv ªóðó¡v â™ô£‹ ì‚ ì‚°Â É‚èˆF«ô â¿ŠH‚
«è†ì£™ Ãì ªê£™õ£˜. ÞŠ«ð£? èwì‹! Üõ«ó£ì ñøFò£«ô
 ðìø Üõv¬î ßvõ󂰈 ªîK»‹...è„«êK Ýó‹H‚è
ޡ‹ Ü…² GIû‹î£¡ Þ¼‚°. ê…êŒ ²ŠóñEò‹ù£ Üõ¼‚°
àJ˜. «è‚赋 ªê£™L‡´ Þ¼‰î£«ó.’
 GI˜‰¶ à†è£˜‰¶ ªè£‡«ì¡.
‘ê…êŒ ²ŠHóñEòñ£? Üõ¼¬ìò è„«êK Þƒ«è Þ™¬ô«ò
ñ£I. ï£óî è£ù êð£M«ô¡ù£?’
‘â¡ù¶?, Üè£ìIJ™ Þ™¬ôò£? Üì ó£ñ£! ÜŠ«ð£ 
ñø‰¶ Þƒ«è õ‰F¼‚«èù£? ï™ô ȶ. ï£óî è£ù êð£M™
G¡Â‡´ ⡬ù‚ è‡ìð® F†®‡´ Þ¼Šð£˜. ªó£‹ðˆ
‚v. õ«ó¡. Üì, cƒè ¶¬í‚° õó«õ‡ì£‹. ªõOJ«ô
õ£ô¡®ò¬ó‚ è£K™ ãˆF Mì„ ªê£™«ø¡. õ«ó¡’ â¡ø£˜.
‘ñ£I, å¼ GIû‹. àƒè ¬ð¬ò ñø‰¶ M†«ì«÷’, â¡«ø¡.
õ¼‹«ð£¶ Üõ¼¬ìò ºèˆF™ Þ¼‰î Hóè£ê‹ ®‹ñ˜
vM†„¬êˆ F¼Aù ñ£FK Cô õ£†´èœ åO Þö‰¶ «î£¡Pò¶.
‘ü£®‚° ãˆî ͮ ’ â¡Á ï£í‹ ÌCò CKŠ¬ð
ÜE‰¶ ªè£‡´ ï蘉.
[email protected]
December 4 - 10, 2011
ANNA
NA
BAZAAR
ANN
A N
AGAR B
AZAAR
This column is intended to help small businesses in Anna Nagar to have a cost-effective
advertisement medium. Advertising in this section will be in standard panel sizes of
4 cms x 1 column (costing only Rs. 550) and 4 cms x 2 columns (costing only Rs. 1100)
Training
program on
flower
arrangement
and bouquetmaking on
Friday
By Our Staff
Reporter
The Information
and Training Centre
of Tamil Nadu Agricultural University (P
37, 6th Avenue, Anna
Nagar) will hold a oneday training program
on flower arrangement and bouquetmaking from 9.30 a.m
to 4.30 p.m on Friday,
Dec. 9, in its premises.
The course fee is Rs.
V.G. RAMAMURTHY
400, inclusive of lunch.
V.G. Ramamurthy (resident of1571, 13th Main Road, Anna Nagar) passed away on Nov. 19.
For confirmation of
He was 93 and had been a resident of Anna Nagar for 35 years. He had retired as Director, participation, 2626
Binny Mills. He is survived by his son and daughter.
3484 may be called.
OBITUARY
December 4 - 10, 2011
ANNA NAGAR TIMES
Page 5
Traffic diversion on trial basis due to flyover work
junction need to take a detour
through 18th Main Road, 13th
Main Road and 2nd Avenue in
order to reach Koyambedu.
Sections of Jawaharlal
Nehru Road, 13th, 15th, 16th and
18th Main Roads, 2nd and 6th
Avenues are now one-way.
The above changes are in
effect until further notice by
Traffic Police.
By Our Staff Reporter
In view of the congestion due
to construction of a flyover at
Tirumangalam, traffic around
Jawaharlal Nehru Road in
Anna Nagar Western Extension is diverted on a trial basis
as followsVehicles coming from Amb-
attur Estate Road cannot
make a right turn into
Jawaharlal Nehru Road nor
proceed straight to 15th Main
Road.
Instead, they have to turn
left into Jawaharlal Nehru
Road and take a right at 6th
Avenue or 18th Main Road.
From there, they can proceed
further towards Round Tana
or take another right to reach
2nd Avenue. At 2nd Avenue
junction, they can turn left to
go towards Round Tana or right
to reach Koyambedu flyover.
Vehicles coming from Padi
side of Jawaharlal Nehru Road
The publication
that is most
popular with the
residents
of Anna Nagar?
ANNA NAGAR
TIMES!
December 4 - 10, 2011
CMYK
ANNA NAGAR TIMES
Page 6
Wins World Chess
Championship
in Brazil
Dolphin Academy swimmers win
in State-level meet
Murali
Karthikeyan
(Std. 8 student of Vela m m a l
School,
Mogppair)
won
the
gold medal in the ‘Under-12
Open’ category of the World
Youth Chess Championship
tournament conducted by
World Chess Federation in
Brazil from Nov. 21 to 27.
By Our Staff Reporter
Students of SDAT-Dolphin
Academy (West Mogappair)
won 1 gold, 19 silver and 12
bronze medals in the Senthil
Memorial Sub Junior and Junior State swimming meet held
from Nov. 25th to 27 in Velachery.
Wins ‘Best teacher’
award
Dr.
V.
Niraimathi
(resident of
W-468, C
Sector, Anna Nagar
Western
Extension)
was given a ‘Best teacher’
award by Dr. MGR University
on Nov. 25 for her exemplary
contribution towards Pharmacy education.
Page 7
CMYK
ANNA NAGAR TIMES
December 4 - 10 , 2011
ANNA NAGAR TIMES
Page 8
December 4 - 10, 2011
SPECIALCLASSIFIED
CLASSIFIEDADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
SPECIAL
Classified Advertisements under the heads Accommodation Required, Automotive, Guest Houses, Real Estate, Rental, Situations Vacant and Women's Hostel will be
published on this page. Each advertisement of Real Estate and Rental must relate to only one premises and its address must be given clearly. The charges are
Rs. 650 upto 30 words, of which Rs. 75 is treated as the advertiser's donation to The Banyan, the rehabilitation home in Mogappair for mentally ill women destitutes.
RENTAL
ACCOMMODATION
REQUIRED
PSB Service Apartments with
16 A/c rooms fully furnished
WANTED 400 sq.ft to 750 sq.ft, available on daily basis. Every
ground floor shop in Mogappair room has access to separate
dining with kitchen facility P-48,
West. Ph: 93810 31148
17th Street, 6th Avenue, Anna
Nagar. Ph: 96770 45607, 98842
47624, 3023 2372
SERVICE Apartments. Fully
furnished, A/c rooms: Rs. 700 and
non A/c rooms: Rs. 400. Available
on daily/weekly basis for families
near Madras Medical Mission
(MMM), Frontier Lifeline Hospitals
and Ambattur Industrial Estate.
Ph: 89391 60184
THREE new modern, independent apartments, each with 3
A/c bedrooms, modern facilities,
lift and car park available for daily,
weekly and short-stays. Contact:
Skyview Guest House, Plot No.
1938, 18th Main Road, Anna
Nagar. Ph: 98846 36659, 94441
89415
LEASE. Rs. 7 lakhs for 3 years.
2 BEDROOMS flat, 1000 sq.ft,
3rd floor, lift, hall, kitchen, AJ-147, 870 sq.ft, 2 bedrooms, C-108,
th
9 Main Road, Anna Nagar. Ph: Coral Block, Gems Park, 1st floor,
Mogappair,
near
Thai
99419 05061
Mookambigai Dental College &
OFFICE space, AK-22, 11th Banyan, 24 hours water, car park,
Main Road, Anna Nagar. Ph: 2621 lift, security. Ph: 80567 79573
2950, 98408 57790
SINGLE bedroom, hall,
ANNA NAGAR East, M Block, kitchen, 550 sq.ft, 24 hours water,
No. 47, 1st floor, 1250 sq.ft, 2 open car park, 3rd floor, no lift,
bedrooms, attached bath, car behind Krishna Bhavan Hotel, Flat
park, south facing. Lease: Rs. 15 13, Thiruvarnarayana Avenue,
lakhs or Rent Rs. 22,000. Strictly Kilpauk. Rent Rs. 10,000. Ph:
no brokers. Contact: P.K. Pillai, 94456 41930, 93828 41196
95662 30404, 95662 31024
LADIES HOSTEL
FULLY furnished 2
bedrooms flat with A/c,
TV, fridge, cooking
facility, washing machine for twin share/single
woman on monthly basis
close to Ambattur
Industrial Estate & 1
minute walk to Golden
Flats bus stop. Ph: 98944
46046
POSH, 3 bedrooms flat, hall,
kitchen, 2nd floor, lift, 2 covered
car parks, complete woodwork,
marble, attached baths, Plot No.
153, 6th Avenue, Anna Nagar. Ph:
94446 51229
RENTAL
976 SQ.FT, 2 bedrooms, hall, kitchen, 2
baths, 3 balconies, 1st
floor flat, No. F-10, Asian
Park J J Nagar East, near
MMM Hospital, covered
wardrobes, lofts and
provision for 3 A/cs. Ph:
2628 1839, 92832 33905
3 BEDROOMS apartment, 3rd
floor, No. A-12, Lilli, Majestic
Orchard, Ben Foundation, Reddy
Palayam Road, Mogappair West,
BACHELOR accommodation covered car park, 24 hours water
available on twin sharing basis, and RO water for kitchen. Ph:
furnished, washing machine, A/c, 6515 6390, 91769 43650
fridge, cots, cupboards, TV, gas
stove. O Block, Anna Nagar East.
Contact: Rozario, 91766 81589,
2626 2134, 4356 1169
BACHELOR
ACCOMMODATION
FULLY furnished 2
bedrooms apartment
with A/c, fridge, TV, on
monthly basis near
Ambattur Industrial
Estate, MMM & Frontier Lifeline Hospital,
oppo-site Spartan
School, Mogappair.
Ph: 98944 46046
FUNCTION HALL
GUEST HOUSE
MODERN independent guest
house, 5 deluxe double & triple
bedrooms, well & fully furnished,
5 double & triple A/c bedrooms
bungalow, attached baths,
kitchen, dining, TV, fridge, all
facilities for daily, weekly, shortstay and small functions. P. S.
Illam, 1339, 18th Main Road, near
Anna Nagar West bus depot. Ph:
98411 20965, 99405 70734, 2618
5687, 2618 6444
ROOMS available off Padikuppam Road for rent on daily
basis for people coming to
Chennai for treatment, 84/150,
Kamaraj Nagar, near Thirumangalam. Ph: 3201 1793
NEAR Round Tana, fully
furnished, posh, 3 bedrooms, hall,
kitchen, A/c guest house with all
amenities, suitable for NRIs,
foreigners, executives – short/
long stay. Ph: 98840 56059.
www.tgnguesthouse.com
3 BEDROOMS, 1600 sq.ft,
tiled floor, lift. No. 91/2, AI Block,
near Anna Adarsh School. Rent
Rs. 23,000. Ph: 93822 66099
2 BEDROOMS house, 3rd floor,
lift, car park, semi-furnished, AD
36, 10th Main Road, Anna Nagar,
near SMF Hospital. No brokers.
Ph: 94453 90546, 96000 84361
3 BEDROOMS flat, 1500 sq.ft,
3 attached western toilets, lift,
genset, covered car park, modular
kitchen, woodwork, No. 54, 1st
2 BEDROOMS, hall, kitchen,
Floor, Kilpauk Garden Road. Rent
covered car park, 800 sq.ft, behind
Rs. 33,000. Salaried people. Ph:
Post Office, near Blue Star, AE
96772 13811
Block No. 61, AE 5th Street, Anna
Nagar. No brokers. Ph: 93811
80365, 4261 1892
DAFFODIL Block, 2nd floor,
Ben Foundation, covered car
park, lift, Padikuppam Road, Anna
Nagar. Rent Rs. 12,000. No
brokers. Ph: 94443 96184, 96771
32948
3 BEDROOMS, attached
baths, hall, pooja, service room,
1450 sq.ft, ground floor, 341,
Mohanram Nagar, Mogappair
West, near DAV, Velammal,
Spartan Schools. Preferably for
vegetarians. Ph: 94440 15463,
2656 2062
MOGAPAPIR, 2 bedrooms,
hall, kitchen, ground floor, east
facing, near SBIOA Model &
Velammal Schools, Door No. LIG
806, 7th Main Road, Mogappair
Eri Scheme. Rent Rs. 6,500. Ph:
94456 37365, 96772 58365
2 BEDROOMS, hall, kitchen,
independent ground floor, 3
phase, 24 hours water, spartek
tiles, service area, open car park,
190, Imayam Colony, Anna Nagar
Western Extension, near SBOA
Matriculation Primary School. Ph:
98846 25990
NOLAMBUR, VGN Minerva,
No. 273, Gurusamy Street, 3
bedrooms, hall, kitchen, 1760
sq.ft, finished interiors, pooja,
dining, service area, 3 toilets, 2
balconies, 1 car park, 24 hours
security, gymnasium, swimming
and movie theatre. Rent Rs.
16,000 + maintenance. Ph: 98408
40036
2 BEDROOMS, hall, kitchen,
ground floor, wall maintained,
24x7 metro water, 3 phase,
separate pooja room, Door No.
AP25, Old No. 24, L Block 7th
Street, 12th Main Road, Anna
Nagar. Ph: 2620 3413, 99400
82757
1500 SQ.FT, 1st floor, Door
No. 411-A, 22nd Street, 3rd Avenue
Main Road, Near Udavum
Karangal Office, Anna Nagar
East. Open car park. Rent Rs.
25,000. Ph: 98406 00825
2400 SQ.FT, near Thiru-Vi-Ka
Park, independent house, 1st floor,
spacious, 3 bedrooms, balconies,
marble floor, woodwork, semi
furnished, vaasthu, covered car
park, 3 phase, copious water. New
3 BEDROOMS, 1 st floor, No. 41, East Park Road, Shenoy
independent house, separate Nagar. Ph: 2664 4212, 94440
meter, Plot No. 2206, 11th Main 33664
Road, AF Block 7th Street, Anna
Nagar. Ph: 2626 7631
INDEPENDENT bungalow, 1st
floor, 2500 sq.ft for residence or
office, AL-132, AL 2nd Street, 11th
ANNA NAGAR Western
Main Road, Anna Nagar. Ph: 2620
Extension, Rohini Flats, No. 230/
6470
3, 1st floor, 560 sq.ft, 2 bedrooms,
GROUND Floor of indepen- hall, kitchen, near Leo School &
dent house, 1300 sq.ft, for SS Mahal. Rent Rs. 8,000. Ph:
residence/residence cum office, 96770 34345
M Block No. 13, Anna Nagar East.
INDEPENDENT, 1st floor, 1400
Ph: 98400 09895, 2628 4713
sq.ft, 3 bedrooms, 2 halls, kitchen,
covered wardrobes, lofts, covered
car park, Q Block 65/8, Q16th
Street, Anna Nagar. Ph: 2626
6334, 94456 26334
INDEPENDENT 1st floor, 1800
sq.ft, 3 bedrooms, amenities,
copious water, covered car park,
near Bus Terminus, Plot No. 1857/
A2, 6th Avenue, Anna Nagar. Ph:
2618 1734
1300 SQ.FT, ground floor, 44,
Varalakshmi Nagar, Maduravoyal, opposite MGR University,
covered car park, full woodwork,
marble floor, 24 hours water. Rs.
14,000, negotiable. Ph: 94440
ARUMBAKKAM, near CMBT, 36546, 94459 28404
Jai Nagar 1st Main Road, 39/1,
DABC Aishwaryam Phase II,
Indira Arcade, ground floor, 800
sq.ft, 2 bedrooms, attached baths, A2/9, 3 bedrooms, hall, kitchen,
semi-furnished,
2 A/cs, 2 geysers,
common car park, suitable for a
covered car park, no brokers. Call:
small family. Ph: 94449 31181
Mahesh, 98400 99447
2 BEDROOMS flat, marbonite
floor, 1050 sq.ft, 3 phase, copious
water, 1 st floor, No. 353/11,
Ishwarya Flats, 18th Main Road,
opposite Udayam Colony, Anna
Nagar, vegetarians only, no
brokers. Ph: 98403 58060
950 SQ.FT, 2 bedrooms, 2
baths, 1st floor, Y Block No. 98,
New No. 2, Y 8th Street, behind
Tower Park. Ph: 96771 40993,
2621 3966
2 BEDROOMS flat, 1st floor,
920 sq.ft, attached bath, lift,
covered car park, Ben
Foundation, Tulip 3, Padikuppam
Road, Anna Nagar Western
Extension, near Thirumangalam
Waves Signal and close to SBOA
and all leading schools. Ph: 98400
84627
1500 SQ.FT, ground floor, airconditioned, 3 phase, covered car
park, suitable for office/clinic/
consulting rooms, Q-5, Anna
Nagar. Ph: 4206 0166, 4269 3242
2 BEDROOMS, hall, kitchen,
24 hours water, furnished, ground
floor, No. 1180, Anna Nagar West
End Colony, near DAV Boys Hr.
INDEPENDENT house, gro- Sec. School. Ph: 96771 25952
und portion, 1400 sq.ft, 3
INDEPENDENT house, Block
bedrooms, attached and common 10, Plot 809, Mogappair East,
baths, geyser, A/c, kitchen, pooja,
near MMM Hospital, built-up 1050
drawing and dining, woodwork,
near DAV, Spartan Schools, Plot sq.ft, 2 bedrooms, hall, kitchen,
No. 253, V.G.P. Nagar, Moga- car park. Rs. 9,000. Ph: 89394
ppair. Vegetarians preferred. Rent 70388
Rs. 16,000. Ph: 96772 03767
INDEPENDENT house, L 63,
th
1750 SQ.FT, 2 big master L Block 27 Street, Anna Nagar
bedrooms, hall, kitchen, 2nd floor, East, 950 sq.ft, 1 st floor, 2
lift, 24 hours metro water, AC 102, bedrooms, hall, kitchen, covered
AC 2 nd Street, Anna Nagar, car park. Rent Rs. 14,000. Ph:
opposite Krishnaswamy Wo- 94445 36817, 2663 0040
men’s College, near KHM
2 BEDROOMS, hall, kitchen,
Hospital. Hindus only. Ph: 2621
ground floor flat, W-49, W 7th
1759, 4217 0017
Street, Anna Nagar, near Tower
MOGAPAPIR East, 4/413, Park and Round Tana. Ph: 94452
TNHB, 1st floor, (13 x 36) 468 64562
sq.ft, 1 bedroom, hall, kitchen,
MOGAPPAIR West, Indra
north facing, monthly salaried
couple with 1 or 2 kids preferred. Splendor, Annamalai Avenue, BTReady for occupation. Rs. 5,000. 1, 3rd floor, near DAV & other
Ph: 94421 59049
reputed schools & colleges.
3 BEDROOMS, attached Formerly company leased. 3
baths, 1400 sq.ft, 1st floor flat, bedrooms, hall, kitchen, 1530
covered car park, No. 35/36, 7th sq.ft, full A/c, WW, lift, covered
Cross Street, Shenoy Nagar car park, immediate occupation.
West, near Crescent Ground. Ph: 94450 94175
Rent Rs. 26,000. Ph: 2626 0378
NEW, 2 bedrooms, hall,
1300 SQ.FT, 2 bedrooms,
attached baths, big hall, study,
pooja room, kitchen with modular
cupboards, covered car park, AK
53/7, TAS Narmada Enclave, 1st
floor, 7th Main Road, Anna Nagar.
No brokers. Ph: 98843n79868,
91769 10015
kitchen, 800 sq.ft, covered car
park, full woodwork, Flat No. F-1,
Rajus Lotus, No. 1, Gandhi Street,
Mogappair East, opposite BSNL
Telephone Exchange, near DAV
& Spartan Schools and 7H Bus
Terminus. Rent Rs. 10,000. Ph:
98417 25556
2 BEDROOMS flat, opposite
SBOA Model School, 1st floor, lift,
open car par, No. F1/12, Mullai
Apartments, 6 th Main Road,
Mogappair Eri Scheme. Ph:
94449 40074
900 SQ.FT, ground floor, 2
bedrooms flat, 13/1, 1st Street,
Mangali Nagar, Arumbakkam.
Rent Rs. 9,000. Contact 98400
13694 on Sundays at site
NEW, 1300 sq.ft, 2 bedrooms,
spacious hall, Jeevan Bheema
Nagar, Anna Nagar Western
Extension, 58/22, 2nd floor, near
Chennai Public School, covered
GROUND floor of independent
car park. Company/bank lease
preferred. Vegetarians preferred. house, No. 10/146, AI Block, Anna
Nagar with a hall (20’x12’),
Ph: 2475 0448, 97898 30805
bedroom (12’x10’), kitchen
2 BEDROOMS, hall, kitchen, (13’x10’), dining room (10’x10’),
162/5, Golden Jubilee Flats,
Padikuppam Road, 742 sq.ft, 2nd separate bathroom and toilet, a
floor, car park. Ph: 95512 91620 bathroom cum toilet, front and
back passage, garage (14’x12’)
3 BEDROOMS, 1 st floor, and space around the house for
furnished flat, 1500 sq.ft, covered gardening. The entire house has
car park for rent/lease, 67/68A,
tiled floor. Rent expected: Rs.
Sarojini Flats, Jaswanth Nagar,
Mogappair West. Rs. 16,000. Ph: 12,000. Vegetarians only. Ph:
94444 50355
98841 57810
2 BEDROOMS, with 1 A/c, hall,
kitchen, attached bath, car park,
near SBOA, DAV Schools, 175/
10, Chennai Flats, Padikuppam
Road, near Waves, Anna Nagar.
Rent Rs. 9,000. Ph: 98414 46008
1450 SQ.FT, 3 bedrooms,
Larch 301, Prince Greenwood
Apartments, Vaanagaram Road,
Athipet, Ambattur, near Wavin IT
park, wardrobes, lofts, covered
car park, gym, community hall,
parks. Ph: 4285 1159, 98410
10475
December 4 - 10, 2011
RENTAL
RENTAL
INDEPENDENT ground floor,
1900 sq.ft, all attached baths,
extra office room, pooja, store
room, servants baths & toilets,
covered car park, W-340, W 19th
Street, Anna Nagar Western
Extension, near SBOA Schools.
Rs. 27,000. Ph: 94440 12165
ANNA NAGAR TIMES
REAL ESTATE
Page 9
SITUATION VACANT
REAL ESTATE
(BUYING)
SITUATION
VACANT
(EDUCATIONAL)
WANTED Lady Helper for
tailoring & packing. Age: 20 to 35.
Working hours: 9.30 a.m to 6 p.m.
Masaab Fabrics. Ph: 2619 5088,
2628 8272
WANTED regular Home
Tutors for French, Hindi, Physics,
Chemistry, all Boards/all subjects.
Contact: Sarah Institute, 91719
66116
WANTED Lady Admin
Coordinator
with
good
communication & computer skills.
Job demands sincere hard work.
Freshers can also be considered.
Walk-in on Dec. 5, 2011 from 10
a.m. ITHLA Tech Trends, AG 43,
AG 3rd Street, 7th Main Road,
Shanthi Colony, Anna Nagar. Ph:
4261 5120/40, 94440 74610.
Email: [email protected]
BRAND new, marble floor,
1200 sq.ft, 3 bedrooms, A/c in
hall, furnished, complete
woodwork, covered car park, only
for residential use,q 2nd floor, Plot
No. 1713A, “i“ Block 34th Street,
Anna Nagar. No brokers. Rent
Rs. 22,000. Ph: 99625 38485,
2618 3666
RESIDENTIAL. 2500 sq.ft,
independent bungalow, 4
bedrooms, hall, kitchen, 2 covered
car parks, No. 13/10A, 6th Cross
Street, Collector Colony, near
Skywalk, Aminjikarai for employed
bachelor who can give rent Rs.
2,500 per month. Ph: 95662
16556
1000 SQ.FT, double bedroom,
hall, kitchen, 1st floor flat, No. 320/
22, Kadiravan Colony, Anna
Nagar, near Bus Terminus with
car park. Ph: 94444 40951, 2616
4852
SPACIOUS, 2 bedrooms, hall,
kitchen, independent house,
attached bath, study, pooja, store
& dining rooms, covered car park.
Rs. 22,000. negoitable. Opposite
Anna Adarsh School & College.
Vegetarians only. Ph: 099453
33893, 098458 57724
Ajantha Care
investors
requested to
inform police
Mallika, Superintendent of Police,
Economic Offences
Wing (C-48, 3rd floor,
TNHB
Shopping
Complex, 2nd Avenue,
Anna Nagar) has
stated that a case has
been
registered
against Ajantha Care,
a financial institution,
for their failure to
repay dues to investors.
She has requested
investors who have
lost money in this
institution to report to
her at the above
address, with original
documents of their
investments within 15
days. This would help
them recover the
money due to them,
she added.
1090 SQ.FT, 4th floor flat,
luxurious, gym, lift, car park, play
area, on Padikuppam Main Road,
Anna Nagar Western Extension.
Rs. 4,900 per sq.ft. Call: Asokan,
94449 16819
SITUATION
VACANT
(GENERAL)
REAL ESTATE
(SELLING)
WANTED Showroom Sales
Executives, below 30 years, male/
lady graduate and Office Boy –
below 30 years for a used car
showroom. Qualification no bar.
Ph: 98402 99912
AYAPAKKAM, Bhavani Nagar
Main Road, approved patta land,
north west corner site, borewell,
power, developed housing colony
with compound wall. 11434 sq.ft.
Rs. 1,900 per sq.ft. No brokers.
Can split & give. Owner leaving
abroad. Ph: 94456 36823, 82207
03766
KENDRIYA Vihar, Velappan
Chavadi, P.H. Road, National
Hihgways, deluxe, 3 bedrooms,
hall, kitchen, 1132 sq.ft, vaasthu
compliant, 2nd floor. Rs. 45 lakhs.
Full time security, clear title. Ph:
93805 31063, 2624 1414
WANTED male/lady part-time
Field Assistants. Qualification:
Degree/H.Sc. with English
knowledge (previous experience
is not necessary. But you should
meet various people in your day
to day life). Mail your bio-data to
[email protected] For
more details call: 98410 70080,
2620 2673
874 SQ.FT, 2 bedrooms, hall,
kitchen, ground floor, reserved
open car park, near Ambattur
Telephone Exchange with
security, play area, gym, mini hall,
4 years old. Rs. 38 lakhs,
negotiable. Ph: 99623 22116
WANTED experienced Doctors, Nurses on full/part-time basis
for a multi specialty clinic in one of
the slums of Anna Nagar. Retired
persons can also apply. Ph: 95001
15168
AYAPAKKAM, 1 ground plot,
approved, near Tonekala Camp,
Rs. 37 lakhs only. Cash parties
call: Harthi, 94454 52777, 95662
32777
A.P independent house, near
18th Main Road for sale. Rental
income Rs. 32,000. No brokers.
Ph: 94446 10026, 94980 20734
COMMERCIAL space in Anna
Nagar, 1600 sq.ft, 1st floor flat, 3
2 BEDROOMS, hall, kitchen,
bedrooms, hall, kitchen, 17th Main
Road. Ph: 97100 69735, 99520 874 sq.ft, 1 km from Ambattur IT
Park, ground floor, on MTH Road,
86799
2 sit-outs, children play area, open
car park, 20 minutes drive from
Anna Nagar. Price Rs. 38 lakhs,
negotiable. Ph: 98411 32966
WANTED Franchisee Manager Cum Training Coordinator for
ISO Certification Agency in
Chennai. Male/Lady with 3 years
experience and good communication skill. Hindi knowing
person preferred. Ph: 98402
20599
WANTED graduate Steno
Cum Secretary for MNC
Company. Age: 25-35, minimum
5 years working experience in
MS Office, good communication
skill in English & Hindi. Hosokawa
Micron India Pvt. Ltd., 2112, 13th
Main Road, Anna Nagar, Chennai
40. Email: [email protected]
hosokawa.com. No walk-in
Davidar new
Commissioner
of Chennai
Corporation
WANTED lady candidate with
graduation having fluency in
English with good handwriting for
faculty post. Ph: 98400 61031
By Our Staff Reporter
P.W.C. Davidar was
appointed Commissioner
of
the
expanded Chennai
Corporation on Nov.
30. He replaces D.
Karthikeyan who has
been posted as MD,
Tamilnadu
Civil
Supplies Dept.
Davidar who is 53
years old has com
pleted 25 years of
service in various
posts.
DONATE
BLOOD
ONCE IN
THREE
MONTHS
SINGLE bedroom, hall, kitchen
for sale in Nadesan Nagar,
Duraisamy Street, Chinmaya
Nagar. Ph: 93827 39200, 97100
3000 SQ.FT, vacant, north
53907
east corner plot, near SBOA
ARUMBAKKAM, Jai Nagar, 2 School, Anna Nagar. Rs. 1.5
bedrooms, hall, kitchen, 1st floor, crores. Ph: 98402 44190, 96000
covered car park, woodwork 44412
done. 4 years old. Ph: 98840
22258
POSH, 3 bedrooms flat, hall,
kitchen, ground floor, 1248 sq.ft,
UDS 950 sq.ft, near SBOA &
Brakes India Ltd. Rs. 60 lakhs,
negotiable. Ph: 99411 26858
KORATTUR. Independent,
duplex houses for sale. 3 & 4
bedrooms, hall, kitchen, car park,
built-up area 1230, 1218 and
1342 sq.ft, north facing, drainage,
water connection. Price Rs. 4,200
per sq.ft. Ph: 98845 54159
Free
naturopathy
consultation till
Wednesday
Free naturopathy
consultation and treatment for health problems will be offered at
Happy Feet Paediatric
Therapy Centre (L-83,
L Block 20th Street, East
Anna Nagar) till Wednesday, Dec. 7. For more
details, 93810 03653/
96771 43551/2363 4917
may be called.
WANTED Sales Engineer –
Mechanical, DME/BE with
minimum 5 years experience in
process machinery selling. Willing
to travel all India. Exposure to
Pharma/Food Industry preferred.
Apply only. Hosokawa Micron
India Pvt. Ltd., 2112, 13th Main
Road, Anna Nagar, Chennai 40.
Email: [email protected]
com. No walk-in
REQUIRED for Anna Nagarbased MNC Company HR
Coordinator. Any graduate with
minimum 6 years experience,
conversant in ticketing (train/flight)
and visa processing and other
HR related activities. Email your
CV to [email protected]
Ph: 98840 11995
WANTED Mechanical Engineer, qualified in Sub-contracting
and procurement of processing
parts with minimum 10 years
experience. Apply only.
Hosokawa Micron India Pvt. Ltd.,
2112, 13th Main Road, Anna
Nagar. Email: [email protected]
hosokawa.com. No walk-in
WANTED Administrative/
Training Assistant. Any graduate
with minimum 5 years experience,
good in English and basic
computer skills. Mail your CV to
[email protected] Ph: 4301
6096, 4269 3292
WANTED B.Com graduate,
Tally-knowing, male Accountant.
Minimum 5 years experience.
Apply. [email protected]
com. Ph: 2620 4222, 2620 4333
House owners
looking for
tenants! Advertise
in the Classified
Column of
Anna Nagar
Times!
ANNA NAGAR TIMES
Page 10
December 4 - 10 , 2011
CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Rate for Advertisement in Classified Columns: Rs. 500 (upto 30 words); Rs. 1000 (31 to 60 words); Bold letters: 50% extra. Display: Rs. 210/Column Centimeter
ARTS & CRAFTS
EDUCATIONAL
ASIAN Paints distemper Rs.
2; emulsion Rs. 2.50; full patti
work. Plumbing, electricals, tiles
laying, mosaic & marble repolish,
aluminium and grill fabrication,
pest control. All major & minor
civil works. PVC Doors &
cupboards – woodwork. Ph: G.
Velu, 93806 02669
BUILDING
CONSTRUCTION
FIRST anniversary of Kanmani
Construction offers building
construction work including
materials and labour charges Rs.
1,300 only. Also doing building
repairs, compound wall, toilet remodification, painting, carpentry
work at reasonable rates. Ph:
81222 88368
CARPENTRY &
PAINTING
NEW year & Pongal Offer. All
types of frame cupboards,
material & labour included: 1 sq.ft:
Rs.299 only. Whitewashing,
painting, Asian Tractor emulsion,
material & labour included: 1 sq.ft:
Rs. 2.00 only. Contact: A.
Subramanya Achari, Sri
Venkateswara Wood & Painting
Work, No. 9, Thirumangalam
Road, Anna Nagar. Ph: 98410
74098, 98413 71590
CATERING
FOR birthday, engagement, seemantham,
sashtiabthapoorthy,
gruhapravesam,
sraardham & other
functions, cooking done
in your house. Ph:
Lalitha, 98411 89239
MUSIC CLASS
MUSIC classes at home:
carnatic vocal, violin and keyboard
classes conducted at home, any
time, any day. Contact:
Sangeetha Vidwan Kasthuri Balu
Pillai & Senthil Kumar, Sri Krishna
Sweets, 2nd Avenue, Anna Nagar
SAAI SRI RAM Constructions East, near Round Tana. Ph:
(Ex-Alacrity) undertakes new 94458 40891
building constructions, alterations,
BRIT’S Music Institute offers
bathroom, terrace leak repairs, excellent coaching in keyboard,
terrace weathering coarse, guitar and piano. Learn film songs
internal & external painting, and also London Certificates
interior painting, aluminium awarded to those appearing for
fabrications, competitive rates, Trinity Exams. No. 5115, H Block
timely completion, good quality. 1st Street, off 12th Main Road,
Ph: 97907 89995
Anna Nagar West, opposite Hot
Chips & Nilgiris. Ph: 98402 91329
DOMESTIC
EMPLOYEES
OM Shiva Sakthi Agency
provides cooks, house maids,
security, baby care, patient
attenders, drivers and also
provide ladies’ and old age home.
For abroad also. Ph: 98411
51616, 98846 48319, 96771
20465
WE arrange cooking, housemaids, baby care, patient
attender, Brahmin cook, staff
nurse, North Indian cook, all types
of cooks available, veg and
non.veg cooks, security, driver,
etc. Ph: Manju Manpower, 99414
99513, 72991 30876
WE send reliable, experienced
housemaids, veg and non.veg
cooks, child and patient care, staff
nurses, drivers (part & full-time).
Image Home Service, No. 18,
Gandhi Nagar Main Road,
Thiruvalluvar Street, Thirumangalam, Anna Nagar. Ph:
99402 41986, 98407 03527
JAANA’s kitchen traditional, delicious,
good quality and healthy
preparation. Parties and
traditional functions Custom menu - North
and South Indian
vegetarian cuisine. Also
vegetarian lunch and
evening light dinner
parcels delivered. For
orders and enquiries
contact 98402 73961 or
2644 0378
GANESH Catering Services:
We undertake catering for
nitchayathartham, marriage,
seemantham, ayushahomam,
upanayanam, shashtiapthapurthi,
sathaabishekam and grahapravesam, birthday functions.
Ayyappan pooja orders also
undertaken. Quality maintained.
Reasonable rates. Ph: 99419
14577, 89397 96477
JMJ Home Service. Anna
Nagar Western Extension. 100%
reliable, provides male/female
cooks, housemaids, patient &
abby care, ayaahs, drivers,
security, cleaning, office boys.
Brahmin & Non-Brahmin, staff
nurses, (stay in or out) throughout
Chennai. Ph: 99626 09547,
98843 48850, 2654 4041
SAKTHI Home Service. We
arrange reliable, experienced
Brahmin, vegetarian and non-veg
cooks, patient attenders, baby
care takers, housemaids, drivers,
watchman. Arranged for other
states also. Ph: 98411 67943,
3242 4137
DEEPAK Packers & Movers.
We offer door-to-door services
with professional packing,
unpacking of household goods,
car transportation, local and all
over India at the lowest charges.
Part loads also accepted. 0%
damage and fast service. Just
call 24 hours at 6549 9221, 89390
00222, 98402 08393, 98401
42571. http://www.deepak
packersandmovers.com
PASSPORT LOST
PASSPORT
No.
E4981895.Surname: Palani.
Given Name: Suresh. Date of
birth: 02/05/1981. Place of birth:
Mannargudi. Place of Issue:
Tiruchirappalli. Date of Issue: 06/
03/2003. Date of Expiry: 05/
PACKERS &
032013. If anybody finds this
MOVERS
passport, please call: 99415
KMS Packers & Movers. 86909
Packing, unpacking, shifting &
PET CARE
transportation of goods, local and
all over India. Prop: S. Anand, No.
253, Annai Sathiya Nagar, 10th
Street, Anna Nagar East, near K4
police station. Ph: 2479 3466 (R),
office:
98401
92917.
www.indiainfosolutions.com/
k.m.s
ANNA NAGAR, Sri Thangam
Packers & Movers, shifting
household, local Chennai city, full
truck, mini truck, sharing load,
door to door, Tamilnadu,
Bangalore, Hyderabad, Pune,
Mumbai, New Delhi, all over India.
Safe, 0% damage, reliable &
reasonable charge. Ph: 4212
0864, 2441 4055, 98412 22437
ANNA NAGAR, Sri
Balaji Packers & Movers,
shifting household, local
Rs. 2000 - Rs. 3000.
Tamilnadu, Andhra,
Karnataka,
Kerala,
Maharashtra, all over
India. Safe 0% damage,
reliable, reasonable
charges. Ph: 4215 8871,
4215 8814, 98411 59460.
E-mail:
mailto:sri
balajipm @yahoo.co.in
PLUMPING WORKS
SOFA
UPHOLSTERY
SOFA set, dining
cushions, upholstery
work, new and refurnishing, Indian and
imported model. We are
specialist in re-furnishing reclining sofas. All at
your door-steps. Foam
Designers, Anna Nagar.
Ph: 98400 96233
S.M. CONSTRUCTIONS: We
undertake all types of civil works,
painting, carpentry, plumbing,
weathering course, leakage,
electrical, tiles laying, pest control,
home UPS, all major & minor civil
works. Ph: 97109 07646
SSLTC School of
Foreign and Indian
languages
offers
business, Spoken English, Hindi, French,
German, Arabic, Chinese, Spanish, Italian,
Japanese, Dutch, Swedish, Russian, Greek,
Portuguese, Korean,
Malay, Rumanian and all
languages. All world
languages translation &
interpretation service
undertaken. S.S.L.T.C –
Anna Nagar & Mogappair & anywhere in
Chennai. Ph: 98414
35085 / 95, 98413 35085 /
95. www.ssltc academy.
com
Advertise n the
Classified Columns of
Anna Nagar Times
for immediate results
Water leakage at Blue Star junction
stopped
K.V. Home Service, Anna
Nagar Western Extension. We
arrange
100%
reliable,
experienced, vegetarian and nonvegetarian cooks, housemaids,
baby care, patient care, ayahs,
staff nurses – full/part-time,
outstation also (stay in or out).
Ph: 99626 87914, 99403 78226
DRIVING SCHOOL
CIVIL WORKS
K.K. CONSTRUCTIONS
undertakes new building construction, alterations, bath-rooms,
terrace leak repairs, terrace
weathering coarse, painting work,
interior work, plumbing work, tiles,
including consulting civil work at
competitive rates, timely
completion, good quality. Ph:
99415 15323, 88256 03873
School tuitions (LKG
to Std. 12) home, centre,
weekend. All Boards, all
subjects. Stds. 9, 10, 11,
12, all subjects 2011 –
2012, individual attention. All international,
Indian entrance exam
courses, UG & PG, MBA,
MCA, B.Tech, M.Tech,
Engineering EEE, ECE,
CSE, IT, Mech, Civil,
Marine, Aeronautical,
Bio-Medical and all
branches, all papers.
100% results assured.
S.S.L.T.C – Anna Nagar
& Mogappair and
anywhere in Chennai.
Ph: 98414 35085 / 95;
98413
35085/
95.
www.ssltcacademy.com
The water leakage from a Metrowater main line at
Blue Star junction has stopped after the road was dug up and the
line repaired by Metrowater workers.
INTERIORS &
PAINTING
MEGA festival offer on loft &
frame cupboard works. Economical @ Rs. 300 per sq.ft; luxury
@ Rs. 350; semi-luxury Rs. 400.
Also wall paintings, PVC doors @
reasonable rate. Call: Home
Designs, 93818 82248.
Preference to Anna Nagar people.
Cash stolen from temple hundial
By Our Staff Reporter
A hundial in Devi Karumari Amman Koil, 14th Street, NVN Nagar,
Tirumangalam, was broken open and cash in it stolen by burglars on
the night of Nov. 29. A case registered in Tirumangalam Police
Station is being investigated by A. Sankar (Inspector).
CRASH Course: Upto Std. 12,
B.E, MBBS, BDS, UG, PG, IITJEE, AIEEE, AIPMT, NET,
GMAT, Spoken English, Hindi,
French. MBBS Papers: Human
Anatomy, Physiology, BioChemistry, Pathology, ENT,
Ophthalmology, OG, General
Medicine, Surgery Orthodontics,
Prosthodontics, Pediodontics and
all. S V T Rengammal Academy.
Ph: 98403 24260, 99623 19638,
98409 56705
HOME/regular tuitions for B.E,
B.Tech and Stds. 1 to 12, all
subjects, Boards (Hindi &
Accountancy). Special crash
course for Stds. 10 and 12, all
subjects and B.E, B.Tech, all
Maths, E. Mech, DSP and all B.E.
subjects by well experienced
teachers, lecturers. Ph: PKN
Tuitions, 94442 55663
TUITIONS for classes 4 to 8
all Boards/subjects. Ph: 4217
1342
TRAINING for Cambridge
ESOL Exams. English for young
learners (YLE), KET, PET, FCE &
BEC for ages 7 to 15 and above.
Special training for KET exams
for UK.Settlement Visas. Contact:
AE 3362D, AE 8th Street, Anna
Nagar. Ph: 87545 19246, 98408
63977
Page 11
Aavin to issue 50,000 new cards Poor rain water drainage affects Japanese language programs
The Languages School of the Indo-Japan Chamber of Commerce
Tamil Nadu Milk Producers produce address proof.
residences near Park Road
and Industry is starting Japanese language programs for different
Co-operative Federation
(Aavin), which stopped issuing
new cards for subsidized milk
2 years ago, has decided to
accept fresh applications. This
follows the Government’s plan
to procure two lakh liters of
milk more.
According to a senior official,
about 50,000 new cards will
be issued but the date is yet to
be decided.
There are now about 13
lakhs Aavin cardholders of
whom 6.5 lakhs are in Chennai.
New applicants will have to
Aavin now supplies one litre
toned milk for Rs. 24 to
cardholders and charges Rs.
27 for others.
A liter of standardised milk
now costs Rs. 29 for cardholders and Rs. 31 for others.
Earlier, cardholders were
getting toned milk for Rs. 17.75
(25 paise less than the procurement price itself plus the
cost of processing). Those
buying for cash were charged
Rs. 21.
Aavin also plans to increase
the capacity of its dairy plants
across the State.
By Our Staff Reporter
The lack of storm water
drains on streets in B, C and D
Sectors, Anna Nagar Western
Extension, as well as poor
drainage of Park Road due to
various blocks, presents a
perennial problem to residents
of the area during rainy season.
During the recent rains,
many roads in the area were
completely submerged, with
water entering many houses.
To make the matter worse, the
water was contaminated with
overflowing sewage.
According to Baskar Sundar
Raj (resident of W 122, B
Sector), due to lack of proper
storm water drains, rain water
enters sewage lines, causing
stagnation of the latter. This
in turn raises the sewage level
in lines and causes toilets in
residences to overflow.
Nearly 20 houses on his
street, including his, suffers
from this problem, he added.
Damodaran and Anjaneyan
(residents of 857/862, 11th classes. For freshers the batch starts on Dec. 10 and will be
Street, D Sector) have also conducted at 21, K.B. Dasan Road, Teynampet.
Details can be had in 2435 2010/4779.
reported a similar problem
faced by houses on their street.
Because of various blocks in
the drains along Park Road,
due to silt and debris in
culverts, rain water stagnates
on the road.
In addition, the blockage of
Ottery Nallah due to various
encroachments prevents
drainage of rain water from a
major drain in the area
connecting to it, leading to
overflow.
Many streets in B, C and D
Sectors do not have a proper
gradient, with the result that
water stagnates on them even
after light rains.
Less than a month ago,
Chennai Corporation appointed a consultant to survey the
newly merged areas without
functional storm water drain
networks, including Ambattur
Zone, and prepare a detailed
project report in 9 months.
Total lunar eclipse on Dec. 10
The earth will witness a
total eclipse of the moon on
Dec. 10 which will be visible in
India, most parts of Europe,
Eastern Africa, Asia, Australia, North America and over
the Pacific Ocean.
Tamil Nadu Science and
Technology Centre said that
the moon will enter the earth’s
shadow at 6.15 p.m on Dec.10
and be totally eclipsed
between 7.45 p.m, and 8.28
p.m. It will start reappearing
at 9.48 p.m.
People can witness the lunar
eclipse in B. M. Birla Planetarium, Periyar Science and
Technology Center, Gandhi
Mandapam Road.
You can access & read
ANNA NAGAR
TIMES in
www.annanagartimes.in
CMYK
ANNA NAGAR TIMES
December 4 - 10, 2011
Page 12
RNI Regn. No. 67462/94
December 4 - 10, 2011
Mahavir Optics offers 53%
discount on frames, sunglasses
By Our Staff Reporter
In connection with its 53rd anniversary, Mahavir Optics (5/
21, Ormes Road, Kilpauk) has announced a 53% discount on
all frames and sunglasses on display, from Dec. 3 to 10.
The offer is not applicable for lenses and contact lenses.
GROW MORE
TREES
Editor & Publisher: K. S. Ramakrishnan. Office: AC 67, Anna Nagar, Chennai 40. Printed by Ramesh Adityan at Powerfull Printers, 74, Kannappan St., Aminjikkarai, Chennai 29
CMYK
ANNA NAGAR TIMES
Download

anna nagar times