CMYK
ANNA NAGAR
TIMES
Your own Neighbourhood Newspaper
www.annanagartimes.in
Vol. 20, No. 13
1001st Issue: December 16 - 22, 2012
FREE
ANNA NAGAR TIMES
Page 2
îñ£û£ õKèœ
«ü. âv. ó£èõ¡
ç«ðv ¹‚A™ êƒWî‹!
(ñùF™ ð†ì¬î‚ ªè£†® Mìˆ îò£ó£è Þ¼‚°‹
ç«ðv ¹‚A™ è˜ï£ìè êƒWîˆ¶ì¡ ªî£ì˜¹ à¬ìòõ˜èœ
Þšõ£Á ðF¾ ªêŒõ£˜è÷£? °PŠ¹: Þ¬õè÷£™ ¬èî£A‚
è£õ™ G¬ôòˆF™ à†è£ó «õ‡®ò G¬ô ãŸðì õ£ŒŠ
H™¬ô!)
ñEè‡ì¹ó‹ ñè£Lƒè‹
F¼¬õò£Á Ü™õ£, üšõKC õ¬ì, õ£¬öŠð¼Š¹
àCL, «ê¬õ ä†ìƒè¬÷ ²¬õ‚è ñ†´‹ ê𣠫衯‚°
õ‰¶ M†´ Ý®†«ì£Kòˆ¶‚°œ „„„²‹ñ£ «õ®‚¬è
𣘂è Cô˜ ¸¬ö‰¶ M´õ¶ ªè£´¬ñ. ï¬ìªðŸÁ‚
ªè£‡®¼‚°‹ Ýô£ð¬ù«ò£´ ñ Þ¬öˆ¶‚ ªè£‡´
ð£ìŠð´‹ ó£èˆ¬î Þù‹ 致 ªè£œ÷ ü¡Q è‡ì
°ö‰¬î ü§ó «õèˆF™ ºù°õ¶ «ð£ôˆ ¶óˆF
ºù°ðõ˜èÀ‚° è¼ì¹ó£íˆF™ î‡ì¬ù 㶋
ªê£™ôŠð†®¼‚Aøî£?
cì£ñƒèô£‹ ï£èó£ü¡
îQ Ýõ˜îùˆF¡ «ð£¶ ⿉¶ «ð£õ¶ Üï£èKè‹.
Mˆõ£Â‚° ªêŒ»‹ ÜõñKò£¬î¡Â 𣆮™ 𣆮ô£
Þƒ‚¬è‚ ªè£†®Š ðô˜ â¿Fò£„². Ýù£½‹ ð£ìè˜
âƒèœ ð‚è‹ F¼‹H, ‘üñ£»‹’! â¡Á àŸê£èñ£è C‚ù™
ªè£´ˆî èí«ñ, ð¬öò «ê£ð£ML¼‰¶ â‹H‚°F‚°‹
vHKƒ°è÷£èŠ ðô˜ A÷‹H ªõOï승 ªêŒõ¶ «èõô‹.
«ïŸÁ ïì‰î è„«êKJ™ ºî™ õK¬êJ™ Þ¼‰î ªð‡ñE
Üšõ£«ø ⿉¶ ñ£Kò‹ñ¡ «è£ML™ b IFŠðõ˜
«ð£ôŠ 𣌉¶ 殊«ð£ù«ð£¶ âù‚° õ‰î «è£ðˆ¬î
I¼îƒèˆF™ 裆®«ù¡. H¡«ù, ÜõœA†«ì 裆ì
º®»ñ£? ⿉¶ «ð£ù¶ â¡ ñ¬ùM. ‘°‚è¬ó ÝçŠ
ð‡E«ùù£ Þ™¬ôò£?¡Â ꉫîè‹ õ‰¶´ˆ¶. ܶ
⿉¶ 殫ù¡’ƒAø M÷‚è‹ H¡ù˜ A¬ì„ê¶. °‚èó£è
àwíŠ ªð¼Í„² M†«ì¡. «õ«ø â¡ù ªêŒò?
v¼F ê‰Fó«êè˜
è ™ ò £ í ‹
ÝùH¡ Hóðô
ð£ìAò£ù â¡
ñ£Iò£¼‚°‚
è„«êKèO™ 
î‹¹ó£ «ð£´A
«ø¡. â¡ ªðò˜
v¼Fò£è ܬñ‰
F¼Šð ꉶ
(â¡ èíõ˜) ‘à¡
v¼F â¡«ù£ì
«êó£M†ì£™
ðóõ£J™¬ô. à¡
ñ£Iò£«ó£´
«êóµ«ñ!’ â¡Á
«èL ªêŒAø£˜.
Üõ˜ â¡«ù£´
ü£Lò£èŠ «ðC‚
ªè£‡®¼‚°‹«ð£¶
‘êK! «ïóñ£„²,
®ð¡
ð‡í
µ‹’ ⿉¶
M†ì£™ ‘è„«êK
J«ô ࡠܼ¬ñ
ñ£Iò£K¡ H¡ù£«ô ªó‡ì¬ó ñE «ïó‹ Ýì£ñ
ܬêò£ñ Kªõ† Ü®„ê ñ£FK à†è£˜‰¶ ó£¬õ
e†´‹ «ð£¶ ÞŠð® F¯˜Â ⿉¶ «ð£Mò£?’ â¡Á
ªð£Œ‚ «è£ðˆ¶ì¡ «è†Aø£˜. Üõ¼¬ìò «èL Gò£òñ£?
Þ¡²¬õ ßvõó¡
«è¡¯Q«ô è™è‡´ M¿‰î£ èóèó ꘂè¬ó ÝAM´‹.
Üšõ÷¾ Æì‹. ù «è£î£M™ ÞøƒA ꊬ÷ ð‡E‚
ªè£‡®¼‰«î¡. ÜŠ«ð£î£¡ Þ¬ó„ê¬ô eP ‘Þ¡Q‚°
ßvõó«ù£ì 裊H ð´«ñ£ê‹’Aø èêŠð£ù èªñ¡† ð£èŸ
è£ò£ è£F«ô M¿‰î¶. Ý®Š«ð£Œˆ F¼‹HŠ 𣘈«î¡.
è£ô‹ è£ôñ£è‚ è„«êK‚° õ¼‹ ¬ñô£ŠÌ˜ ²Š¬ðò£î£¡.
¬èJ«ô 裊H ì‹÷˜. ‘â¡ù ܇í£, ⡠裊H Üš
õ÷¾ «ñ£êñ£’¡Â ªð£Á‚è£ñŠ ªð£†´Â «è†´†«ì¡.
å¼ GIû‹ ¹Kò£ñ™ F¬èˆî Üõ˜, ܆ìè£êñ£ CK„²
‘ðò‰¶†¯ó£?  ªê£¡ù¶ àœ«÷J¼‰¶ «è‚èø
ñ£òõó‹ ßvõó«ù£ì 裊ð¤ ó£èˆ¬îŠ ðˆF’ â¡ø£˜.
ÜŠð£ì£¡Â ªð¼Í„² M†«ì¡.
õ²ñF ó£ñA¼wí¡
å¼ ô†ê‹ ªè£´ˆ¶ õ£ƒAù è™ ªõ„ê ¹¶ ®¬ê¡
îƒè ªï‚ô¬ú ݬêò£èŠ «ð£†´‡´, «ð£ù YúQ«ô
²î£ è„«êK‚°Š «ð£J¼‰«î¡. ð£ìø «ô®‚° ßì£ ï¬è
«ð£ì«ô¡ù£ õö‚èñ£ ºî™ õK¬êJ«ô à†è£˜ó âù‚°
â¡ù ñKò£¬î? Ýù£ êð£M«ô ò£¼«ñ Ü¬î‚ è‡´‡ì
ñ£FK«ò è£I„²‚è«ô. Üîù£«ô Þ‰î YúQ«ô ð÷ð÷
¬õó ªï‚ô¬ú «ïˆF‚°Š «ð£†´‡´ å¼ ñ£FK
ªì¡û«ù£ì «ð£«ù¡. ý¨‹! ܶ‚°‹ ªóvð£¡v
Þ™¬ô. ªó£‹ð º‚Aòñ£ ²î£«õ£ì ó£èñ£L¬è¬ò
Cô£Aˆ¶Š «ðC‡´ Þ¼‰î£ƒè. ÞŠ«ð£ â™ô£‹ ò£¼‚°‹
óê¬ù â¡Aø«î Þ™¬ô. Ü‰î‚ è£ôˆF«ô è„«êK
ï쉶‡®¼‚°‹ «ð£«î º¡ Y†®L¼‰¶ 迈¶ å®òˆ
F¼‹H, ‘⃫è õ£ƒAˆ¶? âšõ÷¾ Ý„²? ì£ô®‚
Aø«î!’¡Â ⡬ù‚ «èŠð£ƒè. ý¨‹! Ü‰îŠ ªð£Ÿè£ô‹
â™ô£‹ «ð£«ò «ð£„²!
[email protected]
Free lectures on Yoga and
Naturopathy this week
By Our Staff Reporter
Free lectures on Yoga and
Naturopathy will be held from
11.30 a.m to 1 p.m from
Monday to Saturday, Dec. 1722, in Govt. Yoga and
Naturopathy Medical College,
Arignar Anna Hospital, 3rd
Avenue (near Anna Arch).
The topic covered on each
day is as follows:
Monday- Constipation
Tuesday-Heart disease and
hypertension
Wednesday- Mental stress
Thursday- Gastric problems
Friday- Diabetes
Saturday- Importance of
natural diet
A special yoga therapy
program for patients and
the general public is also
conducted batch-wise from
9 a.m to 11 a.m on all
weekdays.
For more details, 2622 2516
may be called.
All are welcome.
Talk on kidney diseases
on Monday
By Our Staff Reporter
In a meeting conducted by
Tamilnadu Agricultural University Pensioners’ Association (Chennai Branch), Dr. N.
Venkatesh (Consultant Nephrologist and Transplant
Physician, Venkatesh’s Renal
Clinic, Velachery) will deliver
a PowerPoint presentation on
‘Health Awareness About
Kidney Diseases’ at 11 a.m on
Monday, Dec. 17 in the Information and Training
Centre, Tamil Nadu Agriculural University (U 30, U
Block 10th Street, Anna Nagar, near Jaigopal Garodia
School).
All are welcome.
Sai Bhajan
Neela-Sundaram
Free Reading Room,
AD 79, 5th Avenue
Sundays: 6.30 p.m
Anna Nagar East
Sai Samithi, V 15, V 10th St.,
4th Main Road, Anna Nagar
Saturdays: 6.30 p.m
Anna Nagar West
Sai Samithi, Slum Clearance
Board Quarters,
Thirumangalam junction,
Jawaharlal Nehru Road
Wednesdays: 6.30 p.m
Anna Nagar Sai Sahara,
H-14, Plot 1990, H-5th Street,
Off 12th Main Road
Mondays: 6 p.m
Tirumangalam Sai Samithi,
Thiruveedhi Amman Temple,
14th Main Road,
Tirumangalam
Saturdays: 6 p.m
Bhajana Mandali,
Sri Varasiddhi Vinayagar
Temple, 177, Welcome Colony,
Anna Nagar Western Extn.
Second Saturday of every
month: 6.45 p.m - 7.30 p.m
52/894, Syndicate Bank
Colony, East Main Road,
Anna Nagar Western Extn.
Thursdays: 6 p.m
Sree Sathya Sai Niwas,
AE 132 (80D), 1st Floor,
Shanthi Colony,
Anna Nagar. (Opp. SMF)
4 p.m on first Sunday of every
month
204/6, Asiad Colony,
Anna Nagar Western
Extension
First Thursday of every
month: 5.30 p.m
3, 8th Cross Street West,
Shenoy Nagar
Tuesdays: 6 p.m
Guruprasad Bhajana
Mandali, 96, VGP Nagar,
Mogappair
Fridays: 6.15 p.m
Sai Sahaa Bhajana Mandali,
E-12, Sahithyam Apts., 364/1
Church Road, Mogappair
East
First Saturday of every
month: 6.15 p.m to 7.30 p.m
Sai Rathna,
5/165, Mogappair East
Second Saturday of every
month: 6 .15 p.m to 7.30 p.m
Sri Sai Divya Pada
Padmalayam, 235, Erode
Jaganathan St.,
Golden George Nagar,
Mogappair East
Third Saturday of every
month: 6.15 p.m to 7.30 p.m
Sai Hridayam
184, Venkatarathnam St.,
Justice Ratnavel Pandian
Road, Mogappair East
Fourth Saturday of every
month: 6.15 p.m to 7.30 p.m
Spring Blossom School,
F 87, East Anna Nagar
Fridays: 6.15 p.m
Asana Andiappan Yoga
Center, 21st Main Road,
Anna Nagar
Sundays: 4.30 p.m
All are welcome.
December 16 - 22, 2012
îI› Þô‚Aò Pillaiyaar Nonbu
festival for
à¬óèœ
Nagarathars on
Ü‡í£ ïè˜ îI› êƒèˆ
F¡ Ýîóõ¤™ ®ê‹ð˜ 16
ë£JÁ 裬ô 10 ñE‚°
õœOò‹ñ£œ «ñ™G¬ôŠ
ðœOJ™ (C‰î£ñE ÅŠð˜
ñ£˜‚ªè† âFK™) êƒèˆ
î¬ôõ˜ î. ó£ñLƒè‹
î¬ô¬ñJ™ ªê£. âNôó²
(ªð£¶„ ªêòô£÷˜, îI›
‘öèóŠ’ ðE ñ¡ø‹) ‘«ê£
î¬ù è쉶 ê£î¬ùŠ
ð¬ìŠ«ð£‹’ ðŸP Þ¬êŠ
«ð¼¬ó ÝŸÁõ£˜.
* * * * *
Ü‡í£ ïè˜ F¼ªïPò
îI› ñ¡øˆF¡ Æì‹
®ê‹ð˜ 16 ë£JÁ ñ£¬ô
4.15 ñE‚° ꣉F °®J¼Š
H™ àœ÷ ï«ìê¡ Ã†´ø¾
«ñô£‡¬ñ ðJŸC G¬ôòˆ
F™ ï¬ìªðÁ‹. P. ð£‡
®ò¡ (I.A.S) ‘ H œ ¬ ÷ ˆ
îI¿‹, ¬êõ ªïP»‹’ ðŸP
Ý¡eèŠ «ð¼¬ó ÝŸÁõ£˜.
* * * * *
Ü‡í£ ïè˜ îI›Š «ðó
¬õJ¡ ÝîóM™ ®ê‹ð˜
22 êQ‚Aö¬ñ ñ£¬ô 6
ñE‚° L«ò£ «ñ™ï¤¬ôŠ
ðœOJ™ (Ü‡í£ ïè˜
«ñŸ° MKõ£‚è‹) «ðó£C
Kò˜ º¬ùõ˜ ªê£. ðóñ
Cõ‹ (º¡ù£œ îI›ˆ
¶¬øˆ î¬ôõ˜, ð„¬êòŠð¡
è™ÖK) ‘F¼M¬÷ò£ìŸ
¹ó£í‹
F¼õ£ôõ£ò£ù
ðìô‹’ ðŸP Ý¡eèŠ
«ð¼¬ó ÝŸÁõ£˜.
* * * * *
Ü‡í£ ïè˜ Þ¬øðE
ñ¡øˆF™ (2015, 5õ¶ ªî¼,
â„ H÷£‚) «ðó£CKò˜ ªê£.
Ü«è£ó‹ ‘M™Lð£óî‹’
ðŸP ®ê‹ð˜ 20 Mò£ö¡
ñ£¬ô 5 ñE‚°‹; º¬ùõ˜
«ðó£CK¬ò AKü£ ‘ªðKò
¹ó£íˆF™ «ê£ñ£C ï£ò
ù£˜’ ðŸP ®ê‹ð˜ 21 ªõœO
ñ£¬ô 5 ñE‚°‹ à¬ó
ò£ŸÁõ£˜èœ.
* * * * *
«è£‚è¬ô «üó£üQ¡
(W 146, 𣘂 «ó£´, B-ªê‚
죘, Ü‡í£ ïè˜ «ñŸ°
MKõ£‚è‹) ï£ô£ò¤ó Fš
òŠð¤óð‰î‹ Þôõê õ°Š¹
èœ ®ê‹ð˜ 20 õ¤ò£ö‚
Aö¬ñ 裬ô 10.30 ñí¤‚°‹
®ê‹ð˜ 22 êQ‚Aö¬ñ
裬ô 10.30 ñE‚°‹ ï¬ì
ªðÁ‹.
ܬùõ¼‹ õ¼è.
ANNA NAGAR TIMES
ADVERTISEMENT RATES
BLACK & WHITE:
Full Page: Rs. 38,000
Half Page: Rs. 20,000
Per Column
Centimeter:
Rs. 200
Classified Display:
Rs. 230 per cm
Third Page: Rs. 230
COLOUR:
Full Page: Rs. 49,000
Half Page: Rs. 26,000
Ear Panel on Page 1:
Rs. 2600
Per Column Centimeter:
Rs. 260
Front Page: Rs. 450
Last Page: Rs. 300
'Sai Krupa', AC 67, AC 1st Street (behind IOB &
Kovai Pazhamudhir Nilayam), Anna Nagar, Chennai 40.
Ph: 2628 0156; 2621 5934; 2620 2214
E-mail: [email protected]
Tuesday
By Our Staff Reporter
Annanagar Nagarathar
Sangam will conduct its
annual Pillaiyaar Nonbu
festival at 6 p.m on Tuesday,
Dec. 18, in PSB Hall, School
Road, Anna Nagar Western
Extension.
For more details, A.R.
Kuzhandaian may be called in
97908 63009/92833 02505.
All Nagarathars are
welcome.
ANNA NAGAR
TIMES
Editor & Publisher
K. S. Ramakrishnan
Joint Editor
R. Shankar
General Manager
G. Kannan
Advt. Manager
Vasanthi Edwin
Advt. Representative
S. N. Senthil Kumar
Chief Reporter
A. Chockalingam
Reporter
M. R. Ravi
ANNA NAGAR TIMES
December 16 - 22, 2012
6-day course on ‘Robotic Pets’ for Carnatic and film
music contests for
school students
Academy (Rainbow Arcade,
Robotix Lab Research Pondy Bazaar, T. Nagar,
Chennai 17) will conduct a 6day course for school students
on designing ‘Robotic Pets’,
from Dec. 26 to Dec. 31 in
Anna Nagar.
The classes will be conducted in two 4-hour batches.
Students from Std. 5
onwards are eligible to join
the course.
The course fee is Rs.
6,250.
It will include study
materials and a kit for
designing the robot.
For details of venue and
batch times, Viji maybe
contacted in 4201 9255 or
98402 22267
By Our Staff Reporter
school children
Nalaya Sigarangal will
conduct music competitions
for students in the age group
of 5-15 years in Venkateswara
Perumal temple (G. N. Chetty
Road, T. Nagar) on Sunday,
Dec. 30.
The contests which will be
split into three age groups will
be held under Carnatic vocals
and Tamil movie songs.
The last date for registration is Saturday, Dec. 22.
For registration and other
details, A. S. Raman may be
contacted in 94444 21264.
Olivia opens new
branch on
2nd Avenue
By Our Staff Reporter
Olivia, a showroom selling
casual and ethnic wear and
accessories, has opened a new
branch on 2nd Avenue, Anna
Nagar, opposite Hot Chips.
This is their second showroom
in Anna Nagar, besides the
one on 12th Main Road.
According to Arun Prathiba
(Proprietor), tailoring is also
undertaken by them.
Krishna Ballesh’s
shehnai concert
today
Under the auspices of
ISKCON, Krishna Ballesh
will give a classical Hindustani shehnai concert on
Sunday, December 16 from 4
p.m to 5.30 p.m in ISKCON
temple (ECR, Akkarai, Sholinganallur).
He is a world renowned
artist and student of the late
Bismillah Khan.
Entrance is free. All are
welcome.
REQUEST TO READERS!
Please help us to serve you better!
Anna Nagar Times is being delivered
free at every doorstep in this
neighbourhood week after week.
If our delivery boy skips your house
or flat in any week, please call 2626
5241 between 10.30 a.m and 5 p.m
on week days to enable us to
take effective and immediate
remedial action.
Page 3
ANNA NAGAR TIMES
Page 4
Christmas contests for
young children next Sunday
By Our Staff Reporter
Kutties (W 740, 4th Avenue, D Sector, Anna Nagar Western
Extension), a playschool, will conduct a Christmas contest for
children in the age range of 6 months-5 years from 9.30 a.m to
noon on Sunday, Dec. 23.
The contests will include crawling and identifying (1 year or
less), healthy and chubby baby and dancing for music (1-3
years) and musical chair and dancing for music (3-5 years).
For registration, 6462 6207/99406 46496 may be called.
By Our Staff Reporter
Roshan Mani Janardhanan,
a Std. 1 student of SBOA
School and Junior College,
Anna Nagar Western Extension, successfully participated
in the 10 km run of Wipro
Marathon conducted on Dec. 2
at IIT Madras campus, along
with his family members. This
is the fifth run he has
participated in this year.
Receives ‘Best Teacher’ award
By Our Staff Reporter
Millicent Sheppard, a
teacher of The Schram
Academy (Park Road, Anna
Nagar Western Extension),
was awarded a ‘Best Teacher’
for 2011-2012 by Peripheral
Cluster, Chennai Sahodaya
(CBSE) recently.
Your window to the
whole of Anna Nagar?
Anna Nagar
Times!
DONATE BLOOD ONCE IN
THREE MONTHS
CMYK
Std. 1 student completes
10 kilometer run
December 16 - 22, 2012
December 16 - 22, 2012
Page 5
CMYK
ANNA NAGAR TIMES
ANNA NAGAR TIMES
Page 6
Free 6-day
personality
development
course for children
Samskrutha Bharathi will
conduct a 6-day course in
personality development for
children from Dec. 26 to Dec.
31 in Anna Nagar.
For more details, Viji may
be called in 96001 85170.
‘Sorgavaasal Thirappu Vizhaa’
on Saturday
By Our Staff Reporter
‘Vaikuntham Sorgavaasal
Thirappu Vizhaa’ will be held
from Saturday to Monday, Dec.
22-24, in Kanagadurga temple
(1st Block, Kaalameham Saalai, West Mogappair).
On Saturday, Vishnu Sahasranaamam Paaraayanam
College student
fatally run over
S. Dharmaseelan (18), a
resident of Royapuram, was
killed on the spot when he was
run over by a water tanker on
1st Main Road, Shenoy Nagar,
on the afternoon of Dec. 14.
According to the police, the
victim was riding to an evening
college in Arumbakkam along
with his friend Dinesh on the
pillion seat when a lorry
carrying water to the Metro
Rail work site at Thiru Vi Ka
Park hit the bike, knocking
down the two riders. While
Dinesh escaped with minor
injuries, Dharmaseelan came
under a wheel of the lorry and
was run over.
A case registered in Anna
Nagar Police Station is being
investigated by S. Munisamy
(Inspector).
will be held at 5 p.m.
On Sunday, Anugraha pooja
to Dwara Balagars will be held
at 9 a.m and Andal Sevai and
Nachiar Deepa Vazhipaadu
will be held at 5 p.m.
On Monday, ‘Sorgavaasal’
will be open from 4.30 a.m to 9
p.m. All are welcome.
Wins first place in
Asian karate
competition
Free yoga classes for obesity
and flexibility will be
conducted from 6 a.m to 7 a.m
(for all) and from 5.30 p.m to
6.30 p.m (for women and
children) on Monday-Wednesday, Dec. 17-19, by naturopathy and yoga specialists at
Grace Matriculation School
(12th Main Road, L Block, Anna
Nagar).
For more details, 99520
89464/99400 75494 may be
called. All are welcome.

ͬô
 ͬô
(ó£.A.óƒèó£üQ¡ ð¬öò ‘ ͬô’
膴¬óèOL¼‰¶ ªð£Á‚A â´‚èŠð†ì CôõŸ¬øŠ
ªð¼¬ñ»ì¡ ñÁð®»‹ Hó²K‚A«ø£‹ - ÝCKò˜)
ó£.A. óƒèó£ü¡
F‚ F‚ Hóò£í‹ 2
Free yoga classes
for obesity and
flexibility
By Our Staff Reporter
December 16 - 22, 2012
By Our Staff Reporter
R. Manishankar (a student
of Krishnaswamy Matriculation School, AC Block, Anna
Nagar) won the first place in
the ‘Individual Kata Brown
and Black’ (12-17 age group) of
the 4th Asian Intercontinental
Karate Championship-2012
meet held on Nov. 25 in New
Delhi.
He defeated his Russian
counterpart in both ‘Individual’ and ‘Team Kata’
categories.
‘Annai bhajans’ today evening
By Our Staff Reporter
Santa Balu will sing ‘Annai bhajans’ at 6 p.m on Sunday,
Dec. 16, in Sri Aurobindo Society Centre (AP-514, J Block 8th
Street, Anna Nagar). All are welcome.
Essay competition
on ‘Going abroad
for studies’
By Our Staff Reporter
Nandini Voice For the
Deprived (M 60/1, 4th Cross
Street, Besant Nagar, Chennai 90) is conducting an essay
competition on the topic ‘Going
abroad for studies- Is it a need
or a fad?’.
The important question is
whether higher studies
abroad, which are expensive,
provide commensurate benefits.
The essay should be in 1500
words or less in English. The
contest is open to everyone.
Entries should be sent on or
before Jan. 15 to N.S. Venkataraman (Trustee) at the
above address or by email to
[email protected] com.
Prizes will be awarded to
the best five entries.
Body of woman
found buried at
construction site
By Our Staff Reporter
The body of an unidentified
35-year-old woman was found
buried under sand with a hand
and leg visible, at a construction site on Pulla Avenue,
Shenoy Nagar, near Thiru Vi
Ka Park, in the afternoon of
Dec. 14.
A watchman who was working at the site was missing.
On receipt of information, V.
Balasubramanian (Asst.
Commissioner, Anna Nagar)
visited the spot and made
enquiries.
The body was sent to KMC
Hospital for post mortem.
The case is being investigated by S. Surendran (Inspector).
«ñ«ôJ¼‰¶ å¼ Fóõˆ ¶O ªê£†®ò ñ£FKˆ «î£¡Pò¶‹
Mðgîñ£èŠ ðô áèƒèœ º¬÷ˆîù. ⊫𣶫ñ ðò‰î£ƒ
°OèÀ‚°‚ èŸð¬ùèœ HŒˆ¶‚ ªè£‡´ ðø‚°‹. °PŠð£è
⊫𣶠èŸð¬ù õó‚ Ãì£«î£ ÜŠ«ð£¶î£¡ õ¼‹.
‘ð®‚è£î º†ì£œ å¼ â‡íˆ¬î M죊H®ò£è õ
èwìŠð´Aø£¡. ð®ˆîõ«ù£ î¡ â‡í‹ êKò£ Þ™¬ôò£
â¡Á G„êJ‚è º®ò£ñ™ ÝJóˆªî†´ ꉫîèƒèÀì¡
F‡ì£´Aø£¡’ â¡Á ªð˜†ó£‡´ óvú™ â¿Fù£˜. Ü¡Á
܉î ïœOó¾ «ïóˆF™  ð®‚è£îõù£è¾‹ Þ¼‰«î¡.
ð®ˆîõù£è¾‹ Þ¼‰«î¡. «ñ«ôJ¼‰¶ ãî£õ¶ ªê£†®òî£,
ªê£†®òªî¡ø£™ â¡ù ªê£†®ò¶, ã¡ ªê£†®ò¶ â¡Á
¹KòM™¬ô.
ÜFèKˆî ï´‚èˆ¶ì¡ ñÁð®»‹ «ñ«ô 𣘈«î¡. ⶾ‹
ªîKòM™¬ô. Ýù£™ «õªø£¼ ðò‹ ͇ì¶.
TŠ «ð£†ì ¬ð å¡Á  â¡ ô‚«èx. Þó‡´ Í¡Á
¬ðè÷£è â´ˆ¶Š «ð£ù£™ ãî£õªî£¡¬ø M†´M´«õ£‹
â¡Á ¶EñEèÀì¡ «ûMƒ ªê† ºî™ 죘„ ¬ô† õ¬ó
êèôˆ¬î»‹ å«ó «è¡õv ¬ðJ™ ܬì‰F¼‰«î¡. F‡´«ð£ô
c÷ ¬êv.
ªðKò ¬êv «õ˜‚èì¬ô ༇¬ì¬ò º¿ê£è õ£J™
«ð£†´‚ ªè£‡´M†´‚ 讂辋 º®ò£ñ™ ¶Šð¾‹ º®
ò£ñ™ º¿ƒè¾‹ º®ò£ñ™ îM‚Aø «ð£¶ è¡ùƒèœ âŠð®
Þ¼‚°«ñ£ ܶ«ð£ô Ü‰î‚ «è¡õv ¬ð å¼ FÂ꣌
º‡´‹ ºó´ñ£Œ Þ¼‰î¶.
ðvR™ ãPò «ð£¶ Ü¬îˆ É‚A n†´‚° «ñ«ô Þ¼‰î
‘«ó‚’A™ (ðóE™) ¬õˆ«î¡. Þ™¬ô. ¬õ‚èŠ ð£˜ˆ«î¡.
ºîL™ É‚è«õ º®òM™¬ô. ܈î¬ù èù‹. É‚Aù£½‹,
è…êˆîùñ£ù ðvè£ó¡ ܬñˆF¼‰î ªè£…êˆîùñ£ù Þ´‚
AŸ°œ Ü¬îŠ ¹°ˆî º®òM™ô. ÜŠ«ð£¶ ⡬ùˆ ®‚
ªè£‡´ ªê™ô «õ‡®J¼‰î å¼ Hóò£E ‘Þ¼ƒè, 
¬õˆ¶ˆ î¼A«ø¡’ â¡Á ªê£™L ÞŠð®»‹ ÜŠð®»‹ ݆®,
༆®‚ èê‚A ﲂA âŠð®«ò£ àœ«÷ ªê£¼AM†´Š «ð£Œ
M†ì£˜.
ÞŠ«ð£¶ ܉î ðò‹î£¡ ⡬ù གA â´ˆî¶. ܉î
Ýê£I FEˆî FEŠH™ ¬ð âƒè£õ¶ AN‰¶ àœ«÷ Þ¼‰î
Þ¼ñ™ RóŠ, æñõ£†ì˜ ºîô£ù è‡í£®Š ¹†®èœ
à¬ì‰¶ M¿‰F¼‚°«ñ£?
â‹ Ü‰îŠ ¬ð¬ò â´ˆ¶‚ W«ö ¬õˆ¶‚ ªè£‡´Mìô£‹
â¡Á â‡E«ù¡. ÜŠð® ªêŒõF½œ÷ Ü´ˆî èwì‹
¹K‰î¶. ꣌‰¶M†ì n†¬ìŠ ð¬öòð® º¡¹ø‹ ªè£‡´
õ‰î£™î£¡ ⿉¶ G¡Á ¬ð¬ò â´‚è º®»‹. ñÁð® ܉î
‘Aò’¬óŠ «ð£ì «õ‡´«ñ! î´ñ£P«ù¡. ñÁð®»‹ å¼ ý£!
ñÁð®»‹ â¡ù Ý„êKò‹! ñÁð®»‹ è쾜 Þ¼‚Aø£˜!
⃫è«ò£ ¬è¬ò ¬õˆ¶ â¬î«ò£ Þ¿ˆî¶‹ 삪è¡Á n†
º¡Â‚° õ‰¶, º¡ n†®¡ º¶A™ º†®‚ ªè£‡«ì¡.
⿉¶ G¡Á «è¡õv ¬ð¬ò Þ¿ Þ¿ â¡Á Þ¿ˆ¶
ªõO«ò ªè£‡´ õ‰«î¡. Ü ñ†´‹ õ£Œ Þ¼‰î£™
ä«ò£ ä«ò£ â¡Á ÜôPJ¼‚°‹.
êK, ªõO«ò â´ˆ¶ ñ®J™ ¬õˆ¶‚ ªè£‡ì£JŸÁ.
Ü´ˆ¶, Fø‰¶ ð£˜‚è «õ‡´‹. ï£ó£òí¡ «è£M½‚° 
õ£ê™ â¡ð¶ «ð£ô Ü‰î‚ «è¡õv ¬ðJ¡ â™ô£Š
ð‚èƒèO½‹ TŠ¹èœ Þ¼‰îù. ð‚èõ£†´‚èO½‹ º¡
ð‚躋 èƒè£¼ «ð£ôŠ ¬ðèœ. â™ô£ M÷‚°è¬÷»‹
ܬíˆF¼‰î ðvú§‚°œ °‹I¼†´. â‰î TŠH¡ â‰î
º¬ùJ™ ªè£‚A Þ¼‚Aøªî¡Á ªîKòM™¬ô. âF«ó å¼
ô£K õ¼‹«ð£¶ Üî¡ M÷‚ªè£O Cô Mù£®èÀ‚°
ðvú§‚°œ
M¿‹.
ܬî
¬õˆ¶‚
ªè£‚A¬ò‚
致H®Šðœ ܉î ô£K «ð£ŒM´‹. Ü´ˆî ô£K
⊫𣶠õ¼‹ â¡Á 裈F¼Š«ð¡.
Þœ, ¬ð¬ò ñ®J™ ¬õˆ¶‚ ªè£‡®¼‰î «ð£¶ Üî¡
æóˆF™ ßó‹ èCAø ñ£FK Þ¼‰î¶. G„êòñ£Œ àœ«÷ å¼
𣆮™ à¬ì‰¶.....ä«ò£! ¬ð‚°œ«÷ àœ÷ â¡ ªõœ¬÷„
ꆬìèœ, ªõœ¬÷ «õ†®èœ, ªõœ¬÷ ðQò¡èœ! õ£ŒM†´
Üöô£‹ «ð£L¼‰î¶. ܿ‹ ÝÁî™ Ãø ò£¼‹ Þ™¬ô.
e‡´‹ å¼ º¬ø ¬ð¬òˆ îìMŠ 𣘈«î¡. â‰î
ͬôJ½‹ â‰î ßóº‹ ªî¡ðìM™¬ô. ßó‹ Þ¼‰îî£è‚
èŸð¬ù ªêŒ¶ ªè£‡«ì«ù£ â¡ù«õ£ Ü™ô¶ Mò˜¬õJ™
â¡ àœ÷ƒ¬è èêèêˆF¼‚è‚ Ã´‹.
ÞŠð® â‡E ÝÁî™ ªè£‡ì êñò‹ F¯ªó¡Á å¼
ðóõê‹ ãŸð†ì¶. õ£ùˆF™ ªî¡ð†ì ªõO„ê‹î£¡ è£óí‹.
‘Ýè£! M®òŠ «ð£Aø¶! ÝÁ ñE ÝèŠ «ð£Aø¶! ñ¶¬ó
õóŠ «ð£Aø¶! â¡ ¶¡ð‹ ò£¾‹ ªî£¬ôòŠ«ð£Aø¶!’ â¡Á
 ܬì‰î ꉫî£û‹ Þó‡´ GIìƒèœî£¡. ðv æì æì
ܶ ã«î£ å¼ áK¡ M÷‚° ªõO„ê‹ â¡ð¶ ¹K‰î¶.
è£ù™ c˜ â¡Á «èœMŠð†®¼‚A«ø£‹. Þ¶ è£ù™ ªõO„ê‹.
âŠð®»‹ CP¶ «ïóˆF™ ªð£¿¶ M®‰¶M´‹ â¡ø
â‡íˆ¶ì¡ ¬èè®ò£óˆ¬îŠ 𣘈
ðW˜! ñE
ð¡Qªó‡«ì 裙! ޡ‹ ÝÁ ñE «ïó‹ Þ¼‚Aø¶
ïóèˆFL¼‰¶ M´ð†´ ïè󈶂°œ ¸¬öõ! MF¬ò
ªï£‰¶ ªè£‡ì «ð£¶ Ü´ˆî Üð£ò‹ è‡E™ ð†ì¶.
âù‚° «ï˜ º¡ n†®™ ï¡ø£è ꣌‰F¼‰î å¼ ªð‡ñE
î¡ Þ¼ ¬èè¬÷»‹ «è£ˆ¶ ¬õˆ¶‚ ªè£‡´ n†®¡ º¶°Š
ð‚èˆF™ ªî£ƒèM†´‚ ªè£‡®¼‰î£˜. ꣬ô«ò£óˆF™
⊫ð£î£õ¶ ªî¡ð´‹ M÷‚° ªõO„êˆF™ Üõ˜ Cõ‰î
Gøºœ÷õ˜ â¡Á‹ ºŠð¶ õò¶‚°œ Þ¼‚èô£ªñ¡Á‹
áAˆ«î¡. õêFò£ùõ˜ â¡ð¶‹ Mó™èO™ Üõ˜ ÜE‰F¼‰î
«ñ£FóƒèOL¼‰¶ ¹ôŠð†ì¶. ܉î Ü´ˆî Ü„ê‹ ãŸð†ì¶
ÜŠ«ð£¶ . Ü‹¬ñò£¼‚° ªñL‰î èó‹. ªñL‰î Mó™.
ÜF™ å¼ è™ ¬õˆî «ñ£Fó‹ Öú£è Ý®‚ ªè£‡®¼‰î¶.
ܶ èö¡Á M¿‰¶ n†´èO¡ Ü®Š¹ø‹ àœ÷ å¼ ìü¡
èí‚è£ù Þ´‚°èO™ ¹°‰¶ ñ¬ø‰¶, Þøƒ°‹«ð£¶ Üõ˜
èõQˆ¶Š H¡ n†®™ à†è£˜‰F¼‰î ⡬ù ꉫîèŠ
𣘬õ 𣘈¶, «õ†® ꆬì¬ò àîP‚ 裆ì„
ªê£™½õ£«ó£? Ü™ô¶ i†´‚°Š «ð£ù Hø° èõQˆ¶ ðv
苪ðQ‚° «ð£¡ ªêŒ¶ ⡠܃è ܬìò£÷ƒè¬÷ MõKˆ¶„
ªê£™L «ð£hvè£ó˜èœ õ‰¶ èî¬õˆ õ£˜è«÷£?
‘è쾫÷! Þ‰îŠ ªð‡ñEJ¡ «ñ£Fóˆ¬î»‹ â¡ ñ£ùˆ
¬î»‹ 裊ð£ŸÁ!’ â¡Á «õ‡®‚ ªè£‡ì«î£´ ªõO„ê‹
ðvú§‚°œ ↮Š 𣘂°‹«ð£ªî™ô£‹ Ü‰î «ñ£Fó‹ ܉î
MóL™ ðˆFóñ£è Þ¼‚Aøî£ â¡ð¬î àÁF ªêŒ¶ ªè£‡«ì¡.
Þ«î èõùñ£è èõ¬ôò£è Þ¼‰îF™ â™ô£ n†è£ó˜èÀ‹
⿉¶ ªè£‡ì H¡ù«ó ñ¶¬ó õ‰¶M†ì¬î à혉«î¡.
ñ£«ñ¬î ü£˜x v¯çªð¡ú¡ Üõ˜è«÷! îƒèÀ¬ìò
ÜŸ¹î‚ 致H®Šð£ù óJ™ õ‡®¬ò ñø‰¶ ï¡P
ªè†ìˆîùñ£è «õªø£¼ «ð£‚°õóˆ¶ ê£îùˆ¬î ï‹Hò
âù‚° Þ¶¾‹ «õ‡´‹ Þ¡ùº‹ «õ‡´‹!
December 16 - 22, 2012
ANNA NAGAR TIMES
Tree trunk blocks carriageway
Road, Anna Nagar, is blocking
The bottom of a tree trunk the carriageway. The tree was
with roots, which has been left uprooted a couple of months
behind at the junction of 16th ago when its main trunk was
Main Road and 13th Main cut and removed.
By our Staff Reporter
Residents requested to inform
police before leaving town
By Our Staff Reporter
Korattur Police have,
through a pamphlet distributed to the residents of B
Sector, Anna Nagar Western
Extension, requested residents of the Sector to inform
Chennai Chapatis
adds to its menu
By Our Staff Reporter
In connection with its first
anniversary, Chennai Chapatis (TVS Colony, Anna Nagar
Western Extension, Ph: 80562
13647/98407 03611), a caterer
of chapatis and sabji, has
introduced new additions to
its menu, such as South Indian
meals, quick lunch and mini
tiffin.
It undertakes party orders
and offers door delivery service.
SSLTC Academy
opens new centre
in Mogappair
By Our Staff Reporter
SSLTC Educational Academy has opened its new
centre at 243, British School
Campus, SK Krishnan Street,
VGP Nagar, West Mogappair,
Ph: 98414 35085/98414
35095.
The Academy provides
coaching for primary school
subjects, Hindi, school and
engineering college courses,
foreign languages and
entrance exams.
their police station in case they
are locking the house and
travelling out of town for long
periods.
The police will leave a roster
book at the entrance of the
locked houses which will be
signed every day by the beat
police.
Residents can inform by
calling the Inspector in 98841
37733 or the beat officers A.
Ravichandran in 87544
27100, Lawrence Mani in
99621 80064 or P. Marimuthu
in 99403 58006.
Page 7
ANNA NAGAR TIMES
Page 8
New office bearers
of L Block Civic
Exnora
D. Sundararajulu was elected
President of L Block Civic Exnora
(L Block 26th Street, Anna Nagar)
in its annual general body
meeting held recently. Others
elected are Shantha Diaz (Vice
President), R. Balamurughan
(Secretary), Dr. Munirathnam
(Joint Secretary) and S.
Gopalakrishnan (Treasurer).
By Our Staff Reporter
The twin Anna Arches at the
junction of 3rd Avenue and
Poonamallee High Road have
been restored and painted, at
a cost of Rs. 60 lakhs.
The west arch, which suffered damage to its base during a failed attempt to demol-
ish it some months back, has
been repaired by strengthening its steel rods.
Both arches have been repainted. Sthapathi work, including the fixing of flowers
and bird figures, was completed before the painting was
taken up.
The cribs holding up the
damaged arch have already
been removed.
Focus lights will also been
installed. The pedestal of the
statue of Annadurai, which
had also got damaged, will be
repaired, according to an official of Highways Dept.
Kaaya Kalpa yoga course today
By Our Staff Reporter
Anna Nagar Manavalakkalai Manram Trust (2863, Y Block 3rd Street, 12th Main Road,
Anna Nagar, Ph: 2626 1092/94444 34050) will conduct its monthly Kaaya Kalpa yoga course
from 4 p.m to 7 p.m on Sunday, Dec. 16.
According to Vethathiri Maharishi, a regular practice of Kaaya Kalpa will enhance the
immunity level of the body, retard the ageing process and extend longevity.
Anyone above the age of 14 can attend the course.
7-day Atma Gnana yoga course
for children
By Our Staff Reporter
A 7-day course on Atma
Gnana yoga for children aged
5-14 will be conducted by
Lakshmi Mony from Monday,
Dec. 24 at W-746, D Sector, 4th
Avenue, Anna Nagar Western
Extension (behind SBOA
School). The classes will be
held from 3 p.m to 5 p.m.
The course covers Pranayama, art of living, meditation,
diet, exercises, yoga and selfdevelopment.
The course fee is Rs. 450 for
first-timers and Rs. 350 for
repeat students.
For more details, she can be
contacted in 94444 68360/
2615 3147.
CMYK
Anna Arches restored and repainted
December 16 - 22, 2012
December 16 - 22, 2012
ANNA NAGAR TIMES
By Our Staff Reporter
Dr. B. Bapiraju (retired Professor
of Microbiology, Madras Medical
College and a resident of Q Block,
Anna Nagar) received a ’Lifetime
Achieve-ment’ award from Dr. MGR
Medical University on Dec. 6, in
recognition of his services rendered
in the field of Microbiology and
Immunology.
A 75-year-old woman was
robbed of her 4-sovereign gold
chain at knife-point by two
men in her home on N Block
20th Street, East Anna Nagar,
on Dec. 12.
According to the police, the
two men on a motorbike came
to her place on the pretext of
asking her directions to some
place, following which they
asked for water. When she
went inside to fetch the same,
they followed her into the
kitchen and threatened her at
knife-point. While one firmly
her chain and bangles and then
sped away on their motorbike.
A case registered in Anna
Nagar Police Station is under
investigation by P. Gangeswaran (Inspector).
This is the second incident
in the last three months in N
Block where an elderly woman
was robbed at home. On Sept.
15, a chain was snatched from
a 65-year-old woman in
front of her residence on N
Block 18th Street by a youth
who also hit her on the head
with a stick.
You can access and read ANNA NAGAR TIMES
in www.annanagartimes.in
Wins first place in karate
competition
By Our Staff Reporter
A. Aakash Vetrivel (a UKG
student of SBOA School and Junior
College, Anna Nagar Western
Extension) won the first prize in the
‘Kumite’ event of the Boufuuukai Isshinryu Karate Chennai
District Championship contest
held on Dec. 9 at P.S. School, Chennai.
CMYK
Receives ‘Lifetime achievement’ Elderly woman robbed at home
held her, the other removed
By Our Staff Reporter
award
Page 9
ANNA NAGAR TIMES
Page 10
December 16 - 22, 2012
SPECIALCLASSIFIED
CLASSIFIEDADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
SPECIAL
Classified Advertisements under the heads Accommodation Required, Automotive, Guest Houses, Real Estate, Rental, Situations Vacant and Women's Hostel will be
published on this page. Each advertisement of Real Estate and Rental must relate to only one premises and its address must be given clearly. The charges are
Rs. 700 upto 30 words, of which Rs. 75 is treated as the advertiser's donation to The Banyan, the rehabilitation home in Mogappair for mentally ill women destitutes.
RENTAL
ACCOMMODATION
REQUIRED
RESIDENTIAL: 1400 sq.ft, 2nd
floor, closed car park, 3 bedrooms,
hall, dining, kitchen, lift, copious
water, Plot No. 52, Mogappair
West Garden, Nolambur 3rd Main
Road, Mogappair West, near
West EB office, bus depot, HCL,
school and college. Ph: 2624
6847, 93810 60264
WANTED 2 & 3 bedrooms,
hall, kitchen on rental basis, near
Round Tana/Chinthamani/Shan
thi Colony. Ph: 2620 0194, 91767
15509
BACHELORS
ACCOMMODATION
MODERN 3 bedrooms, hall,
kitchen, independent house, 1st
floor, private terrace, No. 87, 15th
Cross Street, 10th Main Road,
Nolambur, Mogappair West. Ph:
72999 17612, 98402 87534
FULLY furnished 2 bedrooms
apartment with A/c, fridge, TV, on
monthly basis near Ambattur
Industrial Estate, MMM & Frontier
Lifeline Hospital, opposite Spartan
School, Mogappair. Ph: 98944
46046
MOGAPPAIR West, 2 bed
rooms, luxury apartment, covered
car park, near DAV, Spartan &
Velammal Schools. Ph: 98849
72066
ANNA NAGAR sharing accommodation AM – 5, 12th Main
Road. Non A/c Rs. 1800; A/c Rs.
2200 onwards plus maintenance.
A/c extra. Ph: 90032 55211, 2621
3621
GUEST HOUSE
FULLY furnished 2 &
4 bed room apartments
with A/c, fridge, TV on
daily, monthly basis,
near Ambattur Industrial
Estate, MMM & Frontier
Lifeline Hospitals, opp.
Spartan School, Moga
ppair. Ph: 98944 46046
INDEPENDENT fully furnished
bungalow for marriage parties,
60 guests accommodation, open
space for social, religious function,
get-togethers, birthday parties,
etc. 6 A/c bedrooms, 2 halls, equi
pped kitchen, mattresses, chairs,
No. 1360, “i” Block, Vallalar Kudi
yiruppu, 18th Main Road, Anna
Nagar West. Ph: 93834 31000,
93810 41512, 90259 44337
SITUATION VACANT
INDEPENDENT, 2 bedrooms,
ground floor of house, Plot No.
1115-B, G Block 19th Street, 6th
Avenue, near Chinmaya School,
Anna Nagar, with covered car
park, 3 phase & metro water. Rent
Rs. 20,000. Ph: 2628 4299
MODERN, 3 bedrooms,
ground floor of house, 1650 sq.ft,
covered car park, near SBOA
School for vegetarians. 651, D
Sector, 8th Street, Anna Nagar
Western Extension. Ph: 2815
3234, 94440 26150
NEW, deluxe 2 bedrooms flat,
1300 sq.ft, T-62, T Block 10th
Street, Anna Nagar, near Round
Tana, covered car park, lift, gene
FULLY furnished single bed rator. Ph: 98400 90577
room service apartments, guest
ARUMBAKKAM, approxima
house with A/c, fridge, TV, tely 40+ sq.ft ATM space, No.
washing machine, kitchen ameni 439/8, P.H. Road, near Chennai
ties, near Ambattur Industrial Ford and D.G. Vaishnava College,
Estate, 7H bus stand. Available a few minutes from Anna Nagar,
for daily, monthly basis. Ph: 98400 ground floor, northeast facing. Ph:
20205. http://mogappair.com
74013 17431
FULLY furnished 2 bedrooms
MOGAPAPIR WEST, 3 bed
service apartments, with A/c, rooms flat, 1st floor, car park, No.
fridge, TV, washing machine, 351/A Mohanram Nagar, near
kitchen amenities near Chintha Spartan School. Ph: 96001
mani on daily, monthly basis. Call 16572, 96001 27911
4 Service, PRR Complex, 1st floor,
F 47, 1st Main Road, Anna Nagar
East. Ph: 91763 33100, 96777
09319. www.call4service.com
ANNA NAGAR, 16 th Main
Road, near Sridevi Hospital, Plot
No. 1461, 2 bedrooms flat, 1500
sq.ft, 2 car parks, lift. Ph: S. Paul
3 BEDROOMS, 1st floor flat, Raj, 99405 29263, 99623 60923
single car park, Rs. 26,000 +
ANNA NAGAR, P Block, No.
maintenance. Mohanam, J-7,
th
near K4 Police Station on the 425/12, P 17 Street, near K4
police
station, 3 bedrooms, marble
main road. Ph: 98403 34561,
floor, modular kitchen, lift, vacant,
98401 47768
no car park. Rent Rs. 17,000. Ph:
COMMERCIAL Cabin at Dasa 94446 69211
vathar Complex, AB-146, 3rd
NEAR SBOA, No. 48, Park
Main Road Anna Nagar. Refe
rence required. Ph: 2626 8533, Road, Anna Nagar Western Exten
sion,
posh apartment, 2 bed
2621 1717
rooms, hall, kitchen. Family,
260 SQ.FT, 1st floor, for office. commercial, guest house. Ph:
Interiors done. 685, P.H. Road, 94457 39999, 6555 3339
adjacent to Lakshmi Talkies,
ANNA NAGAR East, near Chin
Aminijikarai. Ph: 91766 60288
thamani, No. 160, D Block, R.V.
SINGLE bedroom, hall, kit Nagar Main Road, 2 bedrooms,
chen, decent portion, ground floor, attached bath, hall, kitchen, 930
L Block, No. 85/2, L 21st Street, sq.ft, ground floor. For office,
Anna Nagar East, near Bougain computer centre, ENT, dental
villea Park. Ph: 98401 45682, clinic, residence. Ph: 99400 37640
2663 3399
2800 SQ.FT, 3 bedrooms, hall,
ANNA NAGAR West, Padi- kitchen, duplex bungalow, fully
kuppam Road, Premier Enclave, furnished, open car park, AI 80,
No. 52/5, Pillayar Koil Street, 1040 off 8th Main Road, AI 5th Street,
sq.ft, 2 bedrooms, hall, kitchen, behind Shri Mithai, Anna Nagar,
2nd floor, lift, covered car park. Ph: Shanthi Colony. Ph: 90030 55999
94448 19155
SHORT-STAY, near SMF
Hospital, independent bungalow,
ground floor, 1200 sq.ft, AK – 9,
11th Main Road, 4 bedrooms, A/c,
hall, dining, kitchen, 2 baths,
garden, fully furnished, 3 phase,
metro water, car park. Rent Rs.
40,000. Owner in 1st floor. Ph:
2621 1647, 93810 11242
Nagar, opposite West Bus Depot,
KILPAUK, No. 10, Manonmani
near 18th Main Road. Separate Ammal Street, off Millers Road,
EB Card. Ph: 98414 86633
1000 sq.ft, 2nd floor, 2 bedrooms,
COMMERCIAL space for clinic hall, kitchen, open car park, A/c,
use, 210 sq.ft, 12/25, Seethakathi water heater. Rs. 17,000. Garage
Saalai, Mogappair East, behind at extra. Bachelors & working
Velammal School and near IDBI women also. Ph: 98414 17468
Bank. Ph: 94440 79929
SPACIOUS single bedroom
1500 SQ.FT, independent flat, 1st floor of independent
house, 1st floor, 3 bedrooms, hall, building, vegetarians only,
kitchen, car park, metro water, separate meter, 3 phase, 833,
62, Sarovar, U R Nagar Extension. Syndicate Bank Colony, near
Only vegetarians. No brokers. Ph: SBOA & Leo Schools. Ph: 2615
040 2300 3027, 096427 01323 2687, 95662 24446
3 BEDROOMS flat, 1st floor,
No. 1063, Jeevan Bhima Nagar,
Anna Nagar Western Extension,
modular kitchen, full wood work,
car park, security. Rent Rs.
20,000, negotiable. For inspec
tion: 98410 76562
FULLY furnished, 2300 sq.ft,
for guest house or residence, AH
147, AH 3rd Street, Chaitanya
Apartments, 7th Main Road, near
Shanthi Colony, Anna Nagar. Ph:
98401 66602, 97899 66671
FIRST floor, independent por
tion, approx. 1500 sq.ft, available
for commercial, office use at No.
21, Spartan Nagar, Mogappair
East, behind Cherian Hospital.
Ph: 2656 6300
ANNA NAGAR, Y Block, No.
168, behind Saravana Bhavan, 2
bedrooms, hall, kitchen, ground
floor, for lease or rent. Ph: 99403
73309, 98413 69113
REQUIRED for medical
equipment company at Ambattur
(Athipet) – Sales Coordinator, any
degree, 1 year experience,
fluency in English and Hindi. Ph:
93803 79116
LIC Agents recruitment. Male,
lady; Std. 12 passed and above,
social worker, media artist,
auditors, celebrity members, etc.
Ph: 98840 27940
2 BEDROOMS, hall, kitchen,
posh flat, 900 sq.ft, car park, 2
kms from TVS Lucas, 500 meters
from Padikuppam Road, Plot No.
28, Lotus Street, Santosh Nagar,
Phase – II, Korattur North. Prefe
rred executives, company lease.
No brokers. Inspection by appoint
ment. Ph: 94443 91431
House owners looking for
tenants! Advertise in the
Classified Column of
ANNA NAGAR TIMES!
LADIES’ HOSTEL
FULLY furnished 2 bedrooms
flat with A/c, TV, fridge, cooking
facility, washing machine for twin
share/single woman on monthly
basis, close to Ambattur Industrial
INDEPENDENT house,
Estate & 1 minute walk to Golden
Flats bus stop. Ph: 98944 46046 ground floor, 800 sq.ft, 1 bedroom,
hall, kitchen, AP 336, 29th Street,
LADIES hostel with branches, Kambar Colony, Anna Nagar,
A/c, non A/c, well ventilated rooms Rent Rs. 15,000, negotiable. For
with cot and bed. Homely food. 4, office or residence. Ph: 95511
L Block, 7th Street, 12th Main Road, 49761
Anna Nagar. Ph: 98844 13202,
NOOMBAL, near Vaanaga
2621 2804
ram, brand new, independent,
OLD AGE HOME
3000 sq.ft, semi furnished, 4 bed
SENIOR citizens home in rooms, hall, kitchen, 2 covered
Keelkattalai, 3 times food, 2 times car parks. Company lease. Rs.
coffee, food prepared by Brah 30,000, negotiable. Can use as 2
mins, bed-ridden allowed, normal portions of 2 bedrooms, hall,
citizens Rs. 6,000, bed-ridden Rs. kitchen each. Ground floor & 1st
10,000, near temple, hospital, bus floor, No. 15, Sree Mahalakshmi
stand, doctor, attendant available. Nagar, Velappan Chavadi, Thiru
Ph: 98840 56233, 98840 56203, verkadu. Ph: 99401 96290
2247 3586
2 BEDROOMS penthouse
apartment (975 + 945 sq.ft), north
RENTAL
700 SQ.FT, hall, kitchen, 1st facing, for luxurious living, with A/
floor, 2 bedrooms with western c provisions, covered car park,
and Indian toilets & baths, metro/ lift, 24 hours water, close to SBOA
bore water, AP Plot 1196, 5th and Padi flyover, 464, MTH Road.
Street, Thendral Colony, Anna Ph: 93609 91993
BRAND new, 1300 sq.ft, 3
bedrooms, posh 3rd floor, lift, wood
work, north facing, modular
kitchen, power back-up, 24 hours
security, Z – 77/87, 5th Avenue,
Anna Nagar. Ph: 98416 53999
INDEPENDENT house, 3
SITUATION
bedrooms, hall, kitchen, car park,
VACANT
1 attached and 1 common bath,
(GENERAL)
AP 217, 6th Street, Vallalaar Kudiyi
REQUIRED qualified Compuruppu, 18th Main Road, Anna
Nagar. Rent Rs. 25,000, negoti ter Operators with experience for
able. Ph: 89394 46692, 98848 a transport company in Anna
Nagar. Mail your resume to:
44554
[email protected] or call:
1050 SQ.FT, 2 bedrooms, 2nd 98843 53752
floor flat, No. 881/5, Vaigai Colony,
WANTED urgently for
Anna Nagar West, near SBOA,
an NGO: Accountants –
bus terminus, with car park. Ph:
B.Com with Tally & 2
94444 40951, 2616 4852
years experience; Data
Entry Operators – any
graduate with computer
knowledge; Principal –
Postgraduate with 15
years experience; HM –
Postgraduate with 10
years experience; Admi
nistration Manager –
Graduate with computer
skills and experience in
office administration;
Nursing Assistants with
3 years experience;
Trained Social Workers.
Interested candidates
can walk-in between 10
a,.m and 12 noon on Dec.
10 & 11 at M-23, M 10th
Street, Anna Nagar East,
Chennai 102. Ph: 2622
COMMERCIAL: 550 sq.ft,
2161
ground floor shop, No. 6, Justice
Ratnavel Pandian Road, Golden
WANTED Computer Operator,
George Nagar, Mogappair East. Stenographer, Office Boys. Ph:
Rent Rs. 22,000. Ph: 98407 2626 2610, 4212 7722
12010
WANTED certificate holding
fitness, aerobic instructors,
tailoring/embroidery instructors
and dietician for Womans World,
AG 468, 7th Main Road, Shanthi
Colony. Attractive salary. For
appointment, call: 98411 88375
WANTED retired male Office
Assistant for an audit concern.
Contact: F 62, F 4th Street, Anna
Nagar East, behind Konica Colour
Lab, near Chinthamani, Chennai
102. Ph: 99406 61061
Garbage burnt near enclosure
COMMERCIAL: 900 sq.ft, hall
type, ground floor, No. 54/8, East
Club Road, Shenoy Nagar, near
Thiru-Vi-Ka park. Rent Rs.
15,000, advance 2 months. Ph:
92821 32226
AVAILABLE for ladies allied
business, commercial shop,
AARTI’S Priyam Enclave, 2nd
approx. 200 sq.ft, with separate
floor, No. 12/A, U.R. Nagar , off
entrance & parking in AG Block,
Park Road, 2 bedrooms, 710 sq.ft,
No. 468, 7th Main Road, Shanthi
no car park. Ph: 98408 49980
Colony, Anna Nagar. Ph: Mani
ANNA NAGAR East, F Block, vannan, 90030 97560
No. 123, 3rd floor, 3 bedrooms,
1100 SQ.FT, 2 bedrooms, hall,
hall, kitchen, 1650 sq.ft, open car
kitchen, main road, semi-furni
park, lift. Ph: 95000 55606
shed with car park, inverter,
ANNA NAGAR, residential, ground floor, No. 1000/1, 6th
near SBOA, West bus terminus, Avenue, Anna Nagar. Suitable for
1st floor, 1800 sq.ft, 3 bedrooms, family, bachelor. Ph: 91766 67578
2 attached baths, amenities,
copious water, covered small car
park, no pets, No. 168, Plot No.
1857/A - 2, 6th Avenue, Anna
Nagar West. Ph: 2618 1734
1100 SQ.FT, 3 bedrooms, hall,
kitchen, ground floor, independent
house, car park, Ayapakkam,
TNHB, Plot No. 6158, near
Ambattur Dunlop, Mogappair.
Rent Rs. 7000. Ph: 94444 11664
th
ANNA NAGAR, Q 75/1, Q 15
Street, 1st floor, for residence,
corner plot, 3 bedrooms, hall,
kitchen, 1350 sq.ft, wraparound
balcony, covered car park, close
to Yesyes Super Market. Rent
Rs. 30,000 plus. Ph: 98403 24140
By Our Staff Reporter
The enclosure constructed for garbage bins on Kamarajar Salai, Shenoy Nagar, is not
maintained properly.
According to nearby residents, garbage is not cleared regularly and is often burnt near the
enclosure by Chennai Corporation workers.
WEAR A HELMET WHILE RIDING A TWO-WHEELER
ANNA NAGAR TIMES
December 16 - 22, 2012
Free courses on
computers,
spoken English for
poor students
REAL ESTATE
REAL ESTATE
(BUYING)
By Our Staff Reporter
AYAPAKKAM, newly built
independent house, 1000
sq.ft, 2 bedrooms, hall, kit
chen, car park, for sale. Ph:
94453 36446, 90435 18556
Nandini Voice For The
Deprived, a Chennai-based
NGO, will conduct a free 6month course on spoken
English and computers for
economically backward students who had taken Std. 12
exam this year, in Nandini
Computer School, Central and
State Pensioners’ Association,
209, 9th Street, TNHB Colony,
Korattur.
The students should hail
from families whose monthly
income is less than Rs. 6000.
The courses will commence
on Dec. 20. For more details,
97877 90956/2491 6037 may
be called.
COMMERCIAL space: 234
sq.ft, 1 st floor, City Centre,
No. 186, Purasawalkam High
Road, Purasawalkam, next to
Naidu Hall and GRT, for sale.
Rs. 30 lakhs. Ph: 98407 12010
Bakers Cottage
offers new cake
varieties
By Our Staff Reporter
In connection with its fifth
anniversary, Bakers Cottage
(P41A, 6 th Avenue, Anna
Nagar, Ph: 98844 84001/
98840 20600) has launched
two new varieties of cakes,
namely ‘Lemon Ginger Cake’
and ‘Apple Cinnamon Cake’.
Assorted gift boxes with six
varieties of cakes are also available for the festival season.
MOGAPPAIR East, near
bus depot, Ken Magnolia Apart
ments, 1140 sq.ft, 2 bed
rooms, hall, kitchen, 1st floor,
furnished, 24 hours water,
security. Price Rs. 60 lakhs.
Ph: 98411 44123
REAL ESTATE
(SELLING)
OBITUARY
S. G. CHARLES
WELLINGTON
S.
G.
Charles
Wellington
(resident of
11, Rangan a t h a n
Street, Golden George
Nagar, Mogappair) passed away on Dec. 3.
He was 87 and had been a
resident of Mogappair for a year.
He had retired as a Train Ticket
Examiner. He is survived by his
wife Hepzi Charles, sons Moses
and Albert Solomon and
daughters Geetha and Sheela.
ECR Mahabalipuram Road,
near highways, approved plot
for sale. Size 50 x 30. Rs. 450
per sq.ft, only. Ph: 94441
51354, 95431 79062
1170 SQ.FT (30’ x 39’) plot
for sale. North facing. Rs. 45
lakhs. Plot No. 2, Lakshmipuram, behind Thangam Provi
sion Stores, Red Hills Villi
vakkam Road, Kolathur. No
brokers. Ph: 94449 11853,
99625 08409
KILPAUK Garden Colony,
near New Avadi Road signal,
840 sq.ft plot with 1680 sq.ft
ground + 1 building. Can be
used as commercial/residen
tial or both. Ph: 93812 02436
2 BEDROOMS, hall, kit
chen, fully furnished, modular
kitchen, swimming pool, gym,
play area, skating, park, super
market, near Rail Nagar. GT
Cholayil Residency, Rail
Nagar Road, near Rohini The
MOGAPPAIR West, 2 bed
atre, Koyambedu. Ph: 2626
rooms, luxury apartment,
8942
covered car park, near DAV,
Spartan & Velammal Schools.
Ph: 98849 72066
REBECCA COLTON
Rebecca
C o l t o n
(resident of
No. 16, 4th
Street, R. V.
N a g a r ,
Anna Nagar
East) passed
KORATTUR, 67 x 51 = 3417
sq.ft plot for sale, near school
and college. Can be divided
into 2 plots. 1.5 kms from
Ambattur to Puzhal Road,
2.5 kms from Alliance
Orchid Springs. Price Rs. 33
lakhs, for each plot. Ph: 98845
54159
VACANT plot, 1 ground with
1000 sq.ft house in Mogappair.
BEHIND DAV Boys School, Ph: 98401 33484
Padi, TMP Nagar, one ground
PLOT for sale: near DAV,
(3/4 ground patta) 20 feet
road, east facing. Rs. 90 lakhs. Spartan, Panneer Nagar, 1600
sq.ft,
south facing, 20 feet
Site visit: 2 p.m to 5 p.m. Ph:
A.T. Sekhar, 93817 41332, road. Good location. No
brokers. Ph: Baskaran, 98403
98403 20862
33099
Is anything
interesting
happening in
your street or
locality?
Please inform
Anna
Nagar
Times!
away on Dec. 5. She was 78 and
had been a resident of Anna
Nagar for 20 years. She had
retired from Voltas Ltd.
She is survived by her husband
Reverend J. Colton Samuel and
sons Ernest Pradeep Kumar and
Stephen Colton.
R. THAMARAISELVAN
R. Thamaraiselvan (resident
of 1278, I Block,
Kambar Kudiyiruppu) passed
away on Dec. 14.
He was 43 and
had been a resident of Anna
Nagar for 10 years. He was the
owner of the franchisee of Naturals Beauty parlour in Mogappair.
He is survived by his father Ramagopal, mother Sharada, wife
Chandra and son Kalanchian.
Page 11
îñ£û£ õKèœ
«ü. âv. ó£èõ¡
¬ñ «ï‹ Þv èíðF, õ£î£H èíðF!
裘ˆF¬è º®‰¶ ñ£˜èN õó Cô ï£†èœ Þ¼‚°‹
«ð£¶ ¬õè¬øJ™ ñóƒªè£ˆFŠ ðø¬õò£è õ£ê™ èî¾
ªè£ˆîŠð´‹ æ¬ê «è†ì£™ ‹ÎC‚ Yú‚è£è õ£î£H
èíðF ªê¡¬ù‚° õ‰î¬ì‰¶ M†ì£˜ â¡Á ܘˆî‹.
ܪî¡ù õ£î£H èíðF? è£MK æ´‹ î…¬êJ™
«õ˜èœ Þ¼‰î£½‹ H¬öŠ¹‚è£èˆ î‡a˜ îó ñÁ‚°‹
è˜ï£ìè£MŸ°Š «ð£Œ ܃°œ÷ õ£î£H â¡Â‹ áK™
(ð£¬îò ªðò˜ ðî£I) õC‚°‹ ªð¼‰î¬è 
èíðF. ºˆ¶ê£I b†êîK¡ ý‹êˆõQ ó£è õ£î£H èí
ðF‹ ð«üý‹ â¡ð¬î ñùF™ ªè£‡´ ù õ£î£H
èíðF â¡Á ªê£™L‚ ªè£œõ£˜. ‘¬ñ «ï‹ Þv 𣇆,
«ü‹v 𣇆’ â¡Á 007 ºöƒA‚ ªè£œõ¶ «ð£ô ‘¬ñ
«ï‹ Þv èíðF, õ£î£H èíðF’ â¡Á ÜPMˆî£½‹
ÜPM‚èô£‹.
èíðF å¼ ïìñ£´‹ ñQî ðœ. êƒWî YúQ™ å¼
ªê÷è˜òñ£ù Æì£O. ù£™ Mõóƒè¬÷ˆ î†ì£ñ™
ªè£†´õ£˜. ‘Þ‰î õ¼û‹ ò£˜ ÜFè è„«êKè¬÷ ªêŒòŠ
«ð£Aø¶?’ â¡Á «è†´ õ£Œ Í´‹ º¡ù£«ô«ò ‘ªê÷‹ò£
ú£˜. âù‚°ˆ ªîK…ê õ¬óJ™ Þ¼ðˆ¶ å‡µ‚°‚
°¬øM™¬ô’ â¡Á ªê£™L M´õ£˜. ‘ñŸø M«êûƒè¬÷
ªê£™L솴ñ£? ñ®ê£˜ ñ£Iò£è «ñ¬ì ãP è£ô†«êð‹
è‹è„«êK ªêŒ¶ ªõÀˆ¶ õ£ƒ°‹ Mê£è£ ýK Þ‰î
õ¼û‹ MˆFò£êñ£è‚ è£ô†«êð‹ Þ™ô£î è„«êKèœ
Þó‡¬ì ªêŒòŠ «ð£Aø£ó£‹. ⃫è â¡Aø¬î cƒè«÷
è‡í¡ îò£Kˆ¶ ï™L ªõOJìø è„«êK ¬è¬ìŠ 𣘈
¶ˆ ªîK…²‚°ƒ«è£. ÜŠ¹ø‹ º‚Aòñ£ù îèõ™ Þ‰î
õ¼û‹ ¬ñô£ŠÌ˜ ç¬ð¡ ݘ†v «è¡¯Â‚° õóŠ«ð£ø
«è†ìó˜ ò£˜ ªîK»ñ£? ð£vè˜ eù£‹Hè£. Üõ«ó£ì
F¼¬õò£Á Ü«ê£è£ Ü™õ£ C™‚è£ ªî£‡¬ìJ™
Þøƒ°‹. Iv ð‡Eì£bƒ«è£.’
Ü‰î‚ è£ô êƒWî ꣋󣆴è÷£ù ÜKò‚°®,
ªê‹ñƒ°®, ªê‹¬ð «ð£¡øõ˜èO¡ ï¬è„²¬õ ªõ®è¬÷
èíðF ÜÂðMˆ¶ ªê£™õ¬î‚ «è†´ ñAö‚ ªè£´ˆ¶
¬õ‚è «õ‡´‹. Üõ˜ ªê£™½‹ Cô ê‹ðõƒèœ èíðF
«ò£ì ªê£‰î êó‚è£è¾‹ Þ¼‚èô£‹. ܬõèO™ CôõŸ¬øŠ
ðF¾ ð‡í º®ò£¶.
Þó¾ îƒè£ñ™
Üì‹ H®ˆ¶‚
è£K™ ðòEˆ¶
õNJ™ MðˆF™
ñ£‡´ «ð£ù ñè£
ó£ü¹ó‹ ê‰î£ùˆ
¬îŠ ðŸP õö‚è
ñ£è èíðF Þš
õ£Á ªê£™õ¶
õö‚è‹. å¼ è„«êK
º®‰î¾ì¡ å¼
óCè˜ ‘ñÁð®»‹
âƒè ἂ°‚ è„
«êK ªê…² âƒ
è¬÷ ñA›M‚è
õ¼‹ð®ò£è Þ¼‚
赋’ â¡Á «è†
´‚ ªè£‡ì£ó£‹.
Þ‰î
ñ£FKŠ
ð‰¬îˆ É‚AŠ
«ð£†ì£™ ê‰
î£ù‹ û£† Ü®‚
è£ñ™ M´õ£ó£?
‘õ¼‹ð®’ Þ¼‰
 õó£ñ™ Þ¼Š«ðù£?’ â¡Á C«ô¬ì ð‡E ÜêˆF
ù£ó£‹.
áìèƒèœ Hóðôñ£è£î Ü‰î‚ è£ôˆF™ ñ¶¬ó ñE
ÜŒòK¡ è„«êK å¼ áK™ ãŸð£´ ªêŒòŠð†®¼‰î.
Ýù£™ è¬ìC GIûˆF™ Cô ܪê÷è˜òƒè÷£™ Üõó£™
õó º®ò£ñ™ «ð£ùð®ò£™, êƒWîˆF™ æó÷¾ «î˜„C
ܬì‰î àœÙ˜ ê«è£îó˜èœ Þ¼õ¬ó è„«êK ªêŒò
¬õˆ¶ 劫ðŸPù£˜è÷£‹.
Þ‰î Þó†¬ìò˜èO¡ è„«êK¬ò‚ «è†´ i´ F¼‹Hò
å¼õ˜ î¡ ñ¬ùMJì‹ ‘Þ¡Q‚° Þó‡´ «ð˜ ð£®ù£ƒè.
𣆴 ðóõ£J™¬ô. å¼ˆî˜ «ð¼ ñ¶¬ó Þ¡ªù£¼ˆî˜
«ð¼ ñE. êK, ðC‚Aø¶. Þ¬ô¬òŠ «ð£´. ªó‡´ Þ†L
«ð£Á‹’ â¡ø£ó£‹.
õ£î£H èíðF‚° ޡ‹ è™ò£í‹ ÝèM™¬ô.
‘ܪ°? ð‡E‡ì£ ¬è 製‚° Môƒ° «ð£†´‡ì
ñ£FK Ý„«ê? ÜF™ô£ñ Þw숶‚°ˆ «î£Eù Þ숶‚
°Š «ð£«ø¡. õ«ó¡. ꣊Hì«ø¡. Iúv 弈F
Þ¼‰î£ ܶ ïì‚°ñ£? ܶ ñ†´ñ£? èíðF¡Â «ð¼
ªõ„²‡´ Üõ¬ó ñ£FK Hó‹ñ„ê£Kò£è Þ™ô£M†ì£™
Üõ¼¬ìò ªðò¼‚° â¡ù ñKò£¬î?’ â¡Á «è†ì
Üõ¬ó ‘º¼è¡Â «ð˜ ªõ„²‡ì£ Þó‡´ «ð¬ó‚ è™
ò£í‹ ªê…²‡´ ñJ™õ£èù‚° ñKò£¬î ð‡íµ
ñ£?’ â¡Á «è†è G¬ùˆ«î¡. Ýù£™ «è†èM™¬ô.
è£óí‹?
ÝŸøƒè¬óJ™ ÜóêñóˆF¡ W› à†è£˜‰¶ ܃° õ¼‹
ªð‡èO™ ò£«ó‹ î¡ Ü‹ñ£MŸ° Þ¬íò£ù Üö°
à¬ìòõ÷£è õ¼Aø£÷£ â¡Á 裈F¼‚°‹ èíðF ñ£FK,
Þõ¼‹ ñ£˜èN YúQ™ êð£‚èÀ‚° õ¼õ«î îù‚° ãŸø
ªð‡ A¬ì‚Aø£÷£ â¡Á 𣘂èˆî£¡ â¡Á âù‚° å¼
ªú÷‡ì£ù ꉫîè‹.
[email protected]
Page 12
December 16 - 22, 2012
ANNA NAGAR TIMES
CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Rate for Advertisement in Classified Columns: Rs. 550 (upto 30 words); Rs. 1000 (31 to 60 words); Bold letters: 50% extra. Display: Rs. 230/Column Centimeter
AIRCONDITIONERS
SALES &
SERVICE
WORLDWIDE
Aircons:
13th Main Road, Anna Nagar.
24 hours, any fault, doorstep
service. Service offer for A/
c, fridge, washing machine,
AMC, repair service, buying &
selling seconds, split A/c
installation Rs. 800, general
service Rs. 200, gas charging
Rs. 900. Ph: A. Md. Anwar,
93822 04767
CIVIL WORKS
ELECTRICAL
WORKS
K.K. CONSTRUCTIONS
undertakes new building works,
renovation work, bathroom &
terrace leakage works, weathering course and all interior
works. Timely completion,
good quality. Ph: 99415 15323,
74011 60326
S.M. CONSTRUCTIONS:
We undertake all types of
civil
works,
painting,
carpentry, plumbing, weathering course, leakage, electrical,
tiles laying, pest control, home
UPS, all major & minor civil
ARTS & CRAFTS works. Ph: 97109 07646
CLASSES
CONSTRUCTION of new
residential, commercial buildings & all types of renovations,
extension work and all types
of interior work. Call: Grace
Constructions, 99628 40097
T.V.
FOR SALE
BRAND new Atlas sports
model unisex cycle for sale.
Black green colour, 6 geared
with lamp purchased at Just
Buy Cycles with 2 free service
coupons & warranty card. Ph:
99529 77406
SMART Builder undertakes
residential & commercial
buildings, renovations, plan
estimate, valuation, approvals, structural designs,
interior & exterior works. Ph:
97109 22855, 94449 02728
LEARN quilling, coffee
painting, fabric painting, glass
painting, kundan painting,
calligraphy, handwriting development for kids. Special
spoken, communication Hindi,
English, French for kids,
adults. Ph: 97108 24178
CATERING
GANESH Catering Services: We undertake catering
for nitchayathartham, marriage, seemantham, ayushahomam,
upanayanam,
shashtiapthapurthi, sathaabishekam and grahapravesam,
birthday functions. Quality
maintained.
Reasonable
rates. Ph: 99419 14577, 89397
96477
HOUSE
CLEANING
ASIAN Paints distemper
Rs. 2.50 per sq.ft, emulsion
Rs. 3.00; full patti work.
Plumbing, electricals, tiles
laying, mosaic & marble
repolish, aluminium and grill
fabrication, pest control. All
major & minor civil works.
PVC Doors & cupboards –
woodwork. Ph: G. Velu, 93806
02669
CLEANING
DOMESTIC
EMPLOYEES
K.V. Home Service, Anna
Nagar Western Extension. We
arrange 100% reliable, experienced, vegetarian and nonvegetarian cooks, housemaids, baby care, patient care,
ayahs, staff nurses – full/
part-time, outstation also (stay
in or out). Ph: 99626 87914,
99403 78226
CHOCOLATES &
CAKES
CHOCOLICIOUS undertakes orders for Christmas/
New Year eves for your loved
ones, corporates. Homemade
chocolates (assorted, bouqueti, plain, soft centered).
Cakes and cup cakes of
different varieties. We also
teach chocolate making. Ph:
97108 24178
WEIGHT LOSS
Advertise in the
Classified Columns of
Anna Nagar Times for
immediate results
YOGA to keep your body,
mind and health in good
condition and to reduce the
weight to keep fit. Come and
join to feel happy by doing
yoga with meditation. S.
Sumathy, No. 4, L Block, 7th
Street, 12th Main Road, Anna
Nagar. Ph: 98844 13202, 2621
2804
SERVICING
SONY, Panasonic, Onida,
BPL, L.G, TCL, Samsung,
Thomson, Sansui, Aiwa,
Philips, Akai, Videocon, all
TVs, LCDs, LEDs, DVDs,
music systems and audio
service centre. Swamy Electronics (started on 14/4/
1980), X 41, 2nd Avenue, near
Ayyappan Temple, Anna
Nagar. Ph: 2621 4334, 98415
20228
YOGA
Protesters stop officials from sealing
church building over violations
INSURANCE
MEDICLAIM, Life Insurance corporation of India
policies, car policies, Mutual
funds for immediate requirements, R. Selvaraju, Ph:
94444 47379, 98410 14379
MUSIC CLASS
FRENCH tuitions for Stds.
10, 12 exams (intensive) all
boards and Stds. 6 to 10 from
Start, by experienced teachers at Anna Nagar (Kilpauk,
Anna Nagar, Mogappair
students). Call and meet: 95662
44064
THE Good Word Class
offers refresher course for 8
– 10 students tom improve
their
English
language:
grammar, paragraph, letter
writing, unseen passage, vocabulary, pronounciation, word
formation, reported speech,
tense forms, to score high
grades, to read, write and speak
better – permanently. EnFOR birthday, engarollment from 19th December.
gement, seemantham,
Course from 31st December.
sashtiabthapoorthy,
Contact: Daniel, No. 365, 28th
gruhapravesam,
KALAISELVI Manpower Street, Kambar Colony, “i”
sraardham & other
Consultancy arranges house- Block, Anna Nagar West,
functions, cooking
maids, Brahmin & non- Chennai 40. Ph: 2618 5192
done in your house. Ph:
Brahmin cooks, baby & patient
Lalitha, 98411 89239
care, ayahs, drivers. Ph:
SAI Lakshmi Catering – 99403 63954, 96000 71798,
healthy, hygienic and quality Mogappair West.
food assured. For birthday, DRIVING CLASS
party functions. Minimum –
SIVAM Driving School
10 persons. Ph: 97910 57236 (government approved). 2
wheeler and 4 wheeler trained
JAANA’s kitchen by ladies to ladies. Best
traditional, delicious,
coaching with confidence.
good quality and
Thirumangalam, near Senthil
healthy preparation.
Nursing Home, 98411 89197,
Parties and traditional
97108 30374
functions - Custom
menu - North and South
EDUCATIONAL
Indian
vegetarian
PERSONAL Tuition excuisine. Also vegetarian
TALENT Study Center takes
clusively for CBSE 9th
lunch and evening light
mathematics for aspirants of tuitions upto Std. 12 all Boards,
dinner parcels deliverA-One Grade in 10th. Ph: 98847 subjects. B.Com, M.Com,
ed. For orders and
MBA, BBA subjects: Hindi,
11580, 2626 4262
enquiries contact 98402
English, French (grammar and
73961 or 2644 0378
spoken). CA, ICWAI coached.
KAMATCHI
Catering:
Ph: 97108 24178
minimum 200 nos. Ph: 93826
46886, 93829 46886
JMJ Home Service, Anna
Nagar Western Extension. We
arrange
100%
reliable,
experienced veg and non-veg
cooks, housemaids, patient
attenders, baby care takers,
ayahs, staff nurses – full/
part-time, drivers, security
arranged throughout Tamil
Nadu. Ph: 2654 4041, 99626
09547,
98843
48850.
www.jmjsecurity services.
com
WINTER CAMP
CRASH course upto Std.
12, B.E, MBBS, BDS, UG,
PG, IIT-JEE, AIEEE, AIPMT,
NET, TOEFL, GRE, GMAT,
Spoken English, Hindi,
French. MBBS Papers:
Human Anatomy, Physiology, Bio-Chemistry, Pathology, ENT, Ophthal-mology,
OG, General Medi-cine,
Surgery Orthodontics, Prosthodontics, Pedio-dontics
and all. S V T Rengammal
Academy. Ph: 98403 24260,
99623 19638
TOUGH sump and
tank cleaning. Ph: 91760
50853, 91760 50854
OM Shiva Sakthi Agency
provides cooks, house maids,
security, baby care, patient
attenders, drivers and also
provide ladies’ and old age
home. For abroad also.
Service charge Rs. 1000 only.
Ph: 98411 51616, 98846
48319, 96771 20465
TAILORING
EASY methods of tailoring
(blouse, salwar, etc) Tanjore
& fabric painting (pot, tile,
reverse-glss, stain-glass) soft
and candy toys, wall hanging,
hand & machine embroidery
and more. Machine servicing
undertaken. Ph: S. Sumathy,
98844 13202, 2621 2804
SIVAN Fine Arts Academy
conducts carnatic vocal,
veena, violin, carnatic and
western keyboard, guitar and
bharathanatyam. Contact:
Flat No. 37/4, Welcome Colony, ground floor, Anna Nagar
Western Extension. Ph: 98410
21925, 2472 2928
PACKERS &
MOVERS
DEEPAK
Packers
&
Movers. Professional packing, unpacking of household
goods, car transportation, local
and all over India. Lowest
charges. Part loads also
accepted. 0% damage and
fast service. Ph: 98402 08393,
89390 00222. www.deepak
packers and movers.com
KMS Packers & Movers.
Packing, unpacking, shifting
& transportation of goods,
local and all over India. Prop:
S. Anand, No. 253, Annai
Sathiya Nagar, 10th Street,
Anna Nagar East, near K4
police station. Ph: 2479 3466
(R), office: 98401 92917.
www.indiainfosolutions.com/
k.m.s
ANNA NAGAR, S.V.L.
Packers & Movers. Free
insurance, door to door
shifting: Local &
Mumbai, Pune, Delhi,
Hyderabad, Kerala,
Bangalore and all over
India. Just dial and
relax: 98410 44422, 93831
44422, 3251 4422. E-mail:
svlpackersandmovers
@yahoo.co.in
ANNA NAGAR, Sri Thangam Packers & Movers,
shifting household, local
Chennai city, full truck, mini
truck, sharing load, door to
door, Tamilnadu, Bangalore,
Hyderabad, Pune, Mumbai,
New Delhi, all over India. Safe,
0% damage, reliable &
reasonable charge. Ph: 4212
0864, 2441 4055, 98412 22437
LRL Packers & Movers
Anna Nagar, shifting local
household articles @ Rs. 2500
including loading, unloading,
packing & unpacking charges.
Also full load all over
Tamilnadu. Ph: 2618 1308,
94440 58722, 97109 29911,
98418 97455
By Our Staff Reporter
More than 100 members of Indian Apostolic Mission gathered in
front of its building on Poonamallee High Road, Aminjikarai, and
prevented officials of Chennai Corporation from sealing the building
over plan violations, on Dec. 11.
More than 20 Corporation officers and workers, who had come to lock
and seal the place, were forced to leave without carrying out the task.
According to the officials, the Mission had submitted a plan to build
a single-storey building at the site, but it built two additional floors.
A notice had already been served to it a month ago, the officials added.
According to M.G. Devasahayan, a senior member of a CMDA
Monitoring Committee, many illegal structures of worship have been
constructed on pavements and even roads in the city. However there
is no proper enforcement by the Corporation or CMDA to get rid of such
violations.
Corporation ground covered by bushes
The wide open space besides Thiru Vi Ka School, 1st Main Road,
Shenoy Nagar, which belongs to Chennai Corporation, has not been
maintained. The area is covered by bushes, the main gate is missing
and the compound wall is damaged in a number of places
The area has also become a dumping ground for garbage.
12-day Manavalakkalai yoga course
from tomorrow
Anna Nagar Manavalakkalai Manram Trust (2863, 3rd Street, Y
Block, 12th Main Road, Anna Nagar, Ph: 2626 1092/94444 34050) will
conduct a 12-day course on ‘Manavalakkalai Yoga’ formulated by
Vethathiri Maharishi from 6.30 p.m to 8 p.m from Monday, Dec. 17 to
Friday, Dec. 28. Simplified physical exercises, simplified kundalini
yoga and kaayakalpa yoga will be taught with lectures and demonstrations. Participants will be charged a fee of Rs. 500 to cover the cost
of books and writing materials. All are welcome.
December 16 - 22, 2012
By Our Staff Reporter
Prof. S. Soundarapandian,
Director, Soundarapandian
Bone and Joint Hospital, Anna
Nagar, received an ‘Honorary
Fellow’ award for the year 2012
from the Executive Committee
of Indian Orthopaedic Association on Dec. 12.
He had earlier been
Professor and Head of the
Dept. of Orthopaedics, Madras
Medical College and Orthopaedic Surgeon, Govt. General Hospital.
LETTERS TO THE EDITOR
proposed by it without further
delay. – S. Sankaramoorthy, C 98, Thiru Vi Ka
Sir, The 40 MIG flats (Batch Colony, East Anna Nagar
I) built by TNHB in East Anna
Nagar have an approach road Soil dumped near Ottery
Nallah makes road
of 500 feet. Since the complex
has not yet been handed over
messy
by TNHB to Chennai CorporaSir, Soil dug up during the
tion, the latter has not develo- course of work carried out on
ped it, with the result that the Ottery Nallah, near O Block
th
approach suffers from ditches 29 Street, is being dumped
and water stagnation. Also on the road margin and is not
street lights have not been being cleared promptly.
provided and garbage is not During rains, the mud mixes
with water and flows on the
being removed door-to-door as
road, making it slushy. It is
done at other houses in Anna
very difficult for both
Nagar. The residents of this pedestrians and two-wheeler
colony however pay taxes to riders to use the road as a
both Metrowater and the Cor- result. Also, the street lights
poration. In view of this, we on this road are not working.–
request the Corporation to pro- R. Vinayagamurthy, 5, O
vide a concrete approach road Block 29th Street, Anna
for our complex as origi-nally Nagar
No proper approach
road provided for
TNHB flats
3-day course on textile dyeing
and printing this week
By Our Staff Reporter
The Information and
Training Centre of Tamil Nadu
Agricultural University (U 30,
U Block 10th Street, Anna
Nagar, near Jaigopal Garodia
School) will conduct a course
Circulation of Anna Nagar Times?
58,000 copies, all delivered FREE!
on textile dyeing and printing
from 9.30 a.m to 4.30 p.m from
Wednesday to Friday, Dec. 1921, in its premises.
The course will cover the
demonstration of tie and die,
batik, textile screen printing,
wood block and different types
of printing. The course fee is
Rs. 1500, inclusive of lunch.
For confirmation of participation, 2626 3484 may be
contacted.
Page 13
CMYK
Dr. Soundarapandian receives
‘Honorary Fellow’ award
ANNA NAGAR TIMES
ANNA NAGAR TIMES
Page 14
TAMIL CINEMA 75 A LOOK BACK
By RANDOR GUY
TAMIL CINEMA AND MUSIC - 9
N.C. VASANTHAKOKILAM
“Venuganam” had in its cast, besides Vasanthakokilam, noted
artistes like K. Sarangapani, V. V. Satagopan (the well known
Carnatic musician who enjoyed movie stardom for a brief while),
Kulathumani, A. Sakunthala (later Mrs. P. U. Chinnappa), S. M.
Subbaiah and M. V. Mani.
It was made at the Central Studios, Coimbatore, which had played
a significant role in the history of Indian Cinema.
In this movie, Vasanthakokilam sang songs in ragas Manirangu,
Hindustan Naattai, Senjurutti, Behag, Kaapi and Jonpuri. (The last
song, its lyrics and tune were copied from the famous ‘Eppo Varuvaaro’,
duly adapted to suit the film!)
With Sachi, her patron and life-guide, losing his hold on the movie
world and not getting films to make, Vasanthakokilam realized that
she would not get heroine roles any more. Besides, her career as a
performing Carnatic musician had taken off, and Sachi concentrated
in promoting her as a competitor to M. S. Subbulakshmi. Whatever
MSS did, NCV also did. When MSS cut discs of Hindi songs, which was
in fashion during the 1940’s, NCV too followed suit! While the music
was tunefully melodious, her accent and pronunciation of Hindi words
were atrocious! However her discs of Carnatic music sold well and
spread her fame.
She, however, did not give up movies altogether. By now she was well
into her thirties. Generally Brahmin and other middle class women
of that era did not bother to take care of their figure and form, and NCV
was no exception! The familiar middle age-spread began to creep over
her! Sachi realized that she could only play supporting roles thereafter.
One such role came to her in Haridas, the memorable movie of 1944
featuring M. K. Thyagaraja Bhagavathar, the first superstar of South
Indian cinema, singing star, icon and a legend in his lifetime. The
movie had the oomph girl of her day, T. R. Rajakumari, in the lead role.
NCV was cast as MKT’s wife in the movie. Produced by the Maduraibased well known Rayal Talkie Distributors, the film was directed by
the multi-lingual filmmaker Sundar Rao Nadkarni and was shot at
Central Studios, Coimbatore. Others in the cast included N. S.
Krishnan, T. A. Mathuram. ‘Pulimoottai’ Ramasami, T. E.
Krishnamachari and M. M. Radhabai.
A folk myth tale of sinner-turning-saint, “Haridas” was a musical
extravaganza and became a super hit. Indeed, to this day, it holds the
unbroken record for the longest run at a single theater by a non-Hindi,
regional language film in India. It ran for 116 weeks at Broadway
Cinema, Madras, and witnessed three consecutive Deepawali festivals,
1944, 1945 and 1946! The reason was its music. Its lyrics and music
were by the legendary icon of Carnatic Music and cult figure, Papanasam
Sivan, and the orchestration and background music score were by the
noted film composer, G. Ramanathan assisted by S. M. Subbaiah
Naidu.
Many songs of Haridas” became hits. NCV sang songs in Bilahari
(Kadhiravan Udayam Kandu...” was popular), Suddha Dhanyasi
(Kanna Vaa Manivannaa Vaa...”, also a popular song), Hindi filmbased tune (Enadhu Manam Thulli...). Mayamaalavagowla (Enathuyir
Naadhan...”), She also sang a duet with MKT Bhagavathar which fell
rather flat!
In 1940, M. S. Subbulakshmi created a sensation when she played
the male role of the musical sage Narada in Y. V. Rao’s Savithri”. The
popular Hindi and Marathi film star of her days, Shantha Apte,
played the heroine and she spoke and sang in Tamil in her own voice
with no play-back singer or dubbing - a fact which would stun many
today when few stars speak or sing in their own voices!
After MSS set the ball rolling, Vasanthakokilam too donned the
male garb of Narada in Jupiter Pictures’ “Valmiki” (1946 ).
Not many are aware that M. K. Thyagaraja Bhagavathar was the
first choice to play the hero in this movie. But, regretfully, he was
arrested in December 1944 for his alleged involvement in the
sensational “Lakshmikantham Murder Case” which shook not only
South India but also the rest of the nation and other lands during late
1944-early 1945. He was in prison for thirty months and came out only
in April, 1947.
(To be continued)
December 16 - 22, 2012
ANNA
NA
BAZAAR
ANN
A N
AGAR B
AZAAR
December 16 - 22, 2012
NO HOLDS BARRED
By M. A. SADANAND
When the ‘Tiger’ of Bombay slept his last instalment
in his lair in the hospital, the self-confessed political
cartoonist must have laughed silently at the antics of
the poor fools and the peccadilloes of the fly-by-night
loonies who had sprouted up in his cartoonisque empire.
Though he knew that he was on the brink of a far, far
better peace than he had ever known, which is the
constitutional right of every human being of this
beautiful globe, he felt let down by allegations of
corruption made against some of the instant heroes of
our money land like Robert Vadera, Gadkari and their
cronies too numerous to be chronicled.
This new menu gave good old Balasaheb Thackeray
dyspepsia which led to a chain of reactions that was too
much for his 86-year old body to fight, and he meekly
proceeded to meet his maker. He should have stuck to
cartooning in the absence of the great Shankar as did
his tribe of laughter producers like R.K.Laxman, Keshav
and Co who still appear like the sun to make our
mornings lively and light and to make us brave enough
to ignore the slings and arrows let fly by the fly-by-night
politicians.
I hope Bala’s son would regale us with cartoons as did
his father so that his father would be remembered as a
laughter producer, while the lesser fry would be assigned
the role of bile producers and laughing stock. We do
need gallons of laughter since, as the Reader’s Digest
says,”Laughter is the best medicine”.
ANNA NAGAR TIMES
Page 15
Page 16
RNI Regn. No. 67462/94
December 16 - 22, 2012
Limit on subsidised cooking gas increased to
9 cylinders per year
The Central Govt. has of cooking gas cylinders per subsidised rate of Rs. 410/
Those needing more than 9
decided to increase the number household available at a cylinder from 6 to 9 per year. cylinders in a year can get them
at the market rate of Rs. 1310
Ration card
per cylinder.
validity to be
extended by
6 more months
The validity of ration cards
might be extended by another
6 months from January, 2013.
An official of Food Department said that the government
may direct it to paste an
additional slip on the ration
cards with six months validity
since the distribution of
biometric cards is getting
delayed. The state extended
the validity of the ration cards
by one year last December by
pasting a similar slip on them.
Editor & Publisher: K. S. Ramakrishnan. Office: AC 67, Anna Nagar, Chennai 40. Printed by Ramesh Adityan at Powerfull Printers, 74, Kannappan St., Aminjikkarai, Chennai 29
CMYK
ANNA NAGAR TIMES
Download

anna nagar times