CMYK
ANNA NAGAR
TIMES
Your own Neighbourhood Newspaper
www.annanagartimes.in
Vol. 20, No. 14
1002nd Issue: December 23 - 29, 2012
Advt. Supplement
ANNA NAGAR TIMES
Page II
îñ£û£ õKèœ
«ü. âv. ó£èõ¡
ó£è«ñ ñ¼‰¶!
ÜŠð÷‚ 膴è÷£è Ü´‚A ¬õ‚èŠ ð†ì R®‚èœ,
Ü‰î‚ è£ô Š«÷†´èœ, ‚ó£ñç«ð£¡, Þ‰î‚ è£ô «ð£v
‹ÎR‚ Cvì‹ ÞõŸP¡ ï´«õ à†è£˜‰¶ ªè£‡®¼‰î
«ê£ñò£T ⡬ùŠ 𣘈 â‹.«è.®J¡ ‘cô è¼í£
èó«ù ïìó£ü£, côè‡ì«ù.. 𣆬ì GÁˆF M†´ â¡
¬è¬ò‚ °½‚Aù£˜. ¬èJ™ î£ñ¬óŠ ÌM¡ ªñ¡¬ñ.
‘cƒèœ «è†ì  Aƒ «è£™ C® Þ¼‚°. î«ó¡. ÜŠ
¹ø‹ ó£èƒè¬÷Š ðŸP‚ «è‚赋 ªê£¡mƒè«÷?
â¡ù ªîKòµ‹?’
‘ã«î£ Ý󣌄C ð‡E ¹¶² ¹¶ê£ ó£èƒè¬÷‚ 致
H®„C¼‚Aøî£ «èœMŠ ð†«ì¡. Ü¬îŠ ðŸPˆ ªîK…²‚
赋 õ‰«î¡.’
«ê£ñò£T Üöè£è CKˆî£˜. Cô¼‚°ˆî£¡ õòê£è
Ýè å¼ è¬÷, èõ˜„C ù õ‰¶ îM´Aø¶.
‘ܶõ£? Cô «ï£Œè¬÷ ó£èˆî£«ô °íŠð´ˆîô£‹Â
«èœMŠ ð†®¼Šdƒè«÷? Þ™¬ôò£?’
‘Ýñ£‹. ð‚è õ£î‹ °íñ£è ¶Mî£õ…T, î¬ô
õL‚° «ü£¡¹K... óˆî Ü¿ˆîˆ¶‚° ²ð ð‰¶õó£O¡Â
ð®„C¼‚«è¡. ..èªó‚ì£?’
‘ÅŠð˜. Ýù£  ¹Fî£ è‡´ H®„C¼‚Aø ó£èƒèœ
Þ‰î ñ£FK àð£¬îèÀ‚° Þ™¬ô.’
‘H¡«ù?’
‘ªê£™«ø¡. ܪî™ô£‹ C¡ù„ C¡ù Šó£Š÷ƒèÀ‚°.
꣋H÷£ Cô¬î„ ªê£™ôµ‹ù£ A´A´ŠHKò£ ó£èˆF«ô
J¼‰¶ Ýó‹H‚èô£‹.’
‘â¡ù¶? A´A´ŠHKò£õ£? èóèóŠHKò£ ñ£FK A´A´Š
HKò£õ£?’
College professor kills wife for
insulting him
By Our Staff Reporter
V. Kannan (41), Head of
Dept. of Business Management, RMK Engineering
College, and a resident of
Thangam Colony, Anna Nagar, was arrested by the police
on charges of murdering his
wife Mohanambal (38) at their
home in a fit of rage at 2 a.m on
Dec. 17.
According to the police,
Mohanambal was from an
affluent family and used to
repeatedly abuse Kannan for
not earning enough money to
pay for the lifestyle she wanted.
The couple had, after many
years of discord, come to the
conclusion that they were not
made for each other. But they
lived together and the fights
continued.
On Dec. 16, Kannan took his
wife and their 13-year-old
daughter shopping to T. Nagar
and bought the girl many toys.
When they returned home,
Mohanambal started a fight
by making offensive remarks
about his job and family.
The couple went to sleep in
separate rooms. Kannan, who
could not sleep, walked into the
room in which Mohanambal
was sleeping, at 2 a.m. He later
told the police that he was still
furious about being insulted
and set upon his wife in a fit of
rage. He overpowered her when
she attempted to retaliate. He
then hit her on the head with a
grinding stone and, when she
collapsed, slit her throat with a
knife.
After checking her and
confirming that she was dead,
he sat near her body for a long
time before informing a family
friend, Rajagopalan, that he
had killed his wife. When
Rajagopalan arrived, Kannan
asked him to take his daughter
with him. Rajagopalan in-
Sai Bhajan
‘âv. 58õ¶ «ñ÷蘈î£M«ôJ¼‰¶ ü¡ò‹. ²‹ñ£
Tš¾Â «ð£°‹. Þ‰î ó£èˆ¬î «ê£‹H õNòø ñ‚èœ
裬ô «õ¬÷J™ Fù‹ º‚裙 ñE «ïó‹ Mì£ñ å¼
ñ‡ìô‹ «è†ì£ ï¬ìJ«ô å¼ ¶œ÷™ õ¼‹. ¶®Š¹
õ¼‹. «õè‹ õ¼‹. ¹ˆ¶í˜„C«ò£ì «õ¬ôè¬÷ A´
A´¡Â ªêŒò Ýó‹H„²´õ£ƒè. ݬñò£ Þ¼‰îõƒè
ºòô£ ñ£P´õ£ƒè.’
‘ªïüñ£õ£? Ü´ˆî¶?’
‘Ü´ˆîî£? °Éèô ð£SE.’
‘°Éèô ð£SEò£? Þ¬î‚ «è†ì£ â¡ù Ý°‹?’
‘«ð«ó ªê£™ô«ô? «ðêø õ£˜ˆ¬îèO«ô ðìð승‚
°¬ø…² å¼ Gî£ù‹ õ¼‹. °¬ö¾ èô‰¶´‹. Þ‰î 20õ¶
«ñ÷è˜ˆî£ ó£èˆ¬î vÙ, 裫ôx, Ýdv «ð£ø C¡ùõƒè
«è‚赋.’
‘«è†ì£?’
‘M®òŸè£¬ô å¡ð¶ ñE‚° Üõƒè Ü‹ñ£ ÜŠð£
«è‚èø ê£î£óí «èœMèÀ‚°‚ Ãì êœÀ ð„¬ê
I÷è£ò£ ðF™ ªê£™ô ñ£†ì£ƒè. Þ¬î‚ «è†è‚ «è†è
ñJLøè£ô îìõø ñ£FK «ð„² è™è‡ì£ ñ£P´‹.’
‘KòL? ÜŠ¹ø‹.’
‘G¬øò Þ¼‚°. ޡ‹ Þó‡¬ì ñ£ˆFó‹ ªê£™ô«ø¡.
àƒèÀ‚° ïì ¬ðóM ªîK…C¼‚赋. ܶ ñ£FK Þ¶
ï¬ì ¬ðóM. Ü‹ñ£‚è«÷£ì F†¬ì õ£ƒA‡´ ªî£‹º
ªî£‹º¡Â î¬ó ÜFó ïì‚Aø Cô ªð‡èÀ‚° Þ¶
êKò£ù ñ¼‰¶. Þ¬î Mì£ñ‚ «è†´‡´ õ‰î£ è£L«ô
ꣂv «ð£†´‡´ ïì‚Aø Ü¡ù ï¬ìò£ Üõƒè ï¬ì
ñ£P´‹. Ü´ˆîî£ è˜ï£ìè b˜ˆî£ õ˜SE.’
‘â¡ù¶? è˜ï£ìè b˜ˆî£ õ˜SEò£? êð£w! è˜ï£ìè
«îõ 裉î£K ñ£FKò£?’
‘‹? Þ¶ üôõó£O ü£F. 39õ¶ «ñ÷蘈î£. Þ‰î ó£è‹
ªó£‹ð vªðû™. Þî«ù£ì âçªð‚† ªîKò â¡ù
ªêŒòµ‹ ªîK»ñ£?’
‘迈¶ õ¬ó î‡EJ«ô G¡Â‡´ ð£ìµñ£?’
‘Þ™¬ô ú£˜.  î…ê£×˜‚è£ó¡. õ£®ò ðJ¬óŠ
ð£˜ˆî£ â¡ ñù² õ£®´‹. Þ‰î ó£èˆ¬î‚ 裫õK ªì™
ì£M«ô «è£w®ò£ G¡Â‡´ îI› ´ Mˆ¶õ£¡èœ
²¼F ²ˆîñ£ Æ´ Þ¬êò£ ð£®ù£....’
‘óñí‚° ®I‚A ªè£´ˆ¶†´ õƒè‚ èìL«ô 裟ø
¿ˆî‹ ãŸðì£ñ«ô«ò ñ¬ö ªè£†«ì£ ªè£†´¡Â
ªè£†´ñ£?’
«ê£ñò£T ñ˜ññ£è CKˆî£˜. ‘Þ™«ô ú£˜. Þ‰î ó£èˆ
«î£ì ñA¬ñò£«ô è˜ï£ìè£M«ô Þ¼‚Aø A¼wíó£ü
ê£è˜ ܬíJ¡ ñî°èœ î¡Q„¬êò£ ù A´A´¡Â
Fø‰¶ ®â‹R ®â‹Rò£ 裫õKˆ î‡a˜ °¹°¹¡Â
îI› ´‚°Š ð£ò Ýó‹H„²´‹. Þ¶ êˆFò‹. Ýù£
ÜF«ô å¼ Šó£Š÷‹.’
‘â¡ù Šó£Š÷‹?’
‘ÜóCò™ gFò£ ⡪ù¡ù Mðgî M¬÷¾èœ õ¼‹Â
ªê£™ô º®ò£îFù£«ô, Þ¬îŠ ð´ óèCòñ£ ªõ„C¼‚«è¡.
cƒèÀ‹ ò£K캋 ªê£™Lì£bƒè.’
[email protected]
December 23 - 29, 2012
Neela-Sundaram
Free Reading Room,
AD 79, 5th Avenue
Sundays: 6.30 p.m
Anna Nagar East
Sai Samithi, V 15, V 10th St.,
4th Main Road, Anna Nagar
Saturdays: 6.30 p.m
Anna Nagar West
Sai Samithi, Slum Clearance
Board Quarters,
Thirumangalam junction,
Jawaharlal Nehru Road
Wednesdays: 6.30 p.m
Anna Nagar Sai Sahara,
H-14, Plot 1990, H-5th Street,
Off 12th Main Road
Mondays: 6 p.m
Tirumangalam Sai Samithi,
Thiruveedhi Amman Temple,
14th Main Road,
Tirumangalam
Saturdays: 6 p.m
Bhajana Mandali,
Sri Varasiddhi Vinayagar
Temple, 177, Welcome Colony,
Anna Nagar Western Extn.
Second Saturday of every
month: 6.45 p.m - 7.30 p.m
52/894, Syndicate Bank
Colony, East Main Road,
Anna Nagar Western Extn.
Thursdays: 6 p.m
Sree Sathya Sai Niwas,
AE 132 (80D), 1st Floor,
Shanthi Colony,
Anna Nagar. (Opp. SMF)
4 p.m on first Sunday of every
month
204/6, Asiad Colony,
Anna Nagar Western
Extension
First Thursday of every
month: 5.30 p.m
3, 8th Cross Street West,
Shenoy Nagar
Tuesdays: 6 p.m
Guruprasad Bhajana
Mandali, 96, VGP Nagar,
Mogappair
Fridays: 6.15 p.m
Sai Sahaa Bhajana Mandali,
E-12, Sahithyam Apts., 364/1
Church Road, Mogappair
East
First Saturday of every
month: 6.15 p.m to 7.30 p.m
Sai Rathna,
5/165, Mogappair East
Second Saturday of every
month: 6 .15 p.m to 7.30 p.m
Sri Sai Divya Pada
Padmalayam, 235, Erode
Jaganathan St.,
Golden George Nagar,
Mogappair East
Third Saturday of every
month: 6.15 p.m to 7.30 p.m
Sai Hridayam
184, Venkatarathnam St.,
Justice Ratnavel Pandian
Road, Mogappair East
Fourth Saturday of every
month: 6.15 p.m to 7.30 p.m
Spring Blossom School,
F 87, East Anna Nagar
Fridays: 6.15 p.m
Asana Andiappan Yoga
Center, 21st Main Road,
Anna Nagar
Sundays: 4.30 p.m
All are welcome.
formed the couple’s relatives
about what had happened.
The relatives informed
Thirumangalam Police, who
arrested Kannan. He broke
down and told the police that
Mohanambal was never
content with him even though
he spent a considerable part of
his monthly pay of Rs. 1 lakh
on her.
The case is being investigated by J. Sivakumar
(Inspector, Tirumangalam
Police).
By Our Staff Reporter
Yelagiri Thaayaar Charitable Trust (East Mogappair)
will conduct ‘Yemakkaaga
andro Aandaal ingae avadhatrithaal’, a religious program
related to Vaishnavam, from 5
p.m to 7 p.m on Sunday, Dec.
23, in Sri Meenakshi Kalyana
Mandapam, East Mogappair (near JJ Nagar Police
Station).
All are welcome.
Discourses on
Thiruppaavai in
Siva Vishnu
temple till Jan. 13
By Our Staff Reporter
Discourses on Thiruppaavai
by Dr. Kalian Sampath are
being held daily at 6 p.m till
Jan. 13 at Siva Vishnu temple
(Park Road, Anna Nagar
Western Extension).
All are welcome.
îI› Þô‚Aò
à¬óèœ
Ü‡í£ ïè˜ îI›Š
«ðó¬õJ¡ ÝîóM™ ®ê‹ð˜
29 êQ‚Aö¬ñ ñ£¬ô 6
ñE‚° L«ò£ «ñ™ï¤¬ôŠ
ðœOJ™ (Ü‡í£ ïè˜
«ñŸ° MKõ£‚è‹) F¼ñF
«õ. ë£ù åO¾ ‘å†ì‚
ÈîK¡
Íõ¼ô£M™
°«ô£ˆ¶ƒè «ê£ö¡ àô£’
ðŸP Þô‚AòŠ «ð¼¬ó
ÝŸÁõ£˜.
* * * * *
«è£‚è¬ô «üó£üQ¡
(W 146, 𣘂 «ó£´, B-ªê‚
죘, Ü‡í£ ïè˜ «ñŸ°
MKõ£‚è‹) ï£ô£ò¤ó Fš
òŠð¤óð‰î‹ Þôõê õ°Š¹
èœ ®ê‹ð˜ 27 õ¤ò£ö‚
Aö¬ñ 裬ô 10.30 ñí¤‚°‹
®ê‹ð˜ 29 êQ‚Aö¬ñ
裬ô 10.30 ñE‚°‹ ï¬ì
ªðÁ‹.
ܬùõ¼‹ õ¼è.
Your window to
the whole of
Anna Nagar?
ANNA NAGAR
TIMES!
ANNA NAGAR TIMES
ADVERTISEMENT RATES
BLACK & WHITE:
Full Page: Rs. 38,000
Half Page: Rs. 20,000
Per Column
Centimeter:
Rs. 200
Classified Display:
Rs. 230 per cm
Third Page: Rs. 230
Program on
Vaishnavam
today
COLOUR:
Full Page: Rs. 49,000
Half Page: Rs. 26,000
Ear Panel on Page 1:
Rs. 2600
Per Column Centimeter:
Rs. 260
Front Page: Rs. 450
Last Page: Rs. 300
'Sai Krupa', AC 67, AC 1st Street (behind IOB &
Kovai Pazhamudhir Nilayam), Anna Nagar, Chennai 40.
Ph: 2628 0156; 2621 5934; 2620 2214
E-mail: [email protected]
ANNA NAGAR
TIMES
Editor & Publisher
K. S. Ramakrishnan
Joint Editor
R. Shankar
General Manager
G. Kannan
Advt. Manager
Vasanthi Edwin
Advt. Representative
S. N. Senthil Kumar
Chief Reporter
A. Chockalingam
Reporter
M. R. Ravi
CMYK
ANNA NAGAR
TIMES
Your own Neighbourhood Newspaper
www.annanagartimes.in
Vol. 20, No. 14
1002nd Issue: December 23 - 29, 2012
FREE
ANNA NAGAR TIMES
Page 2
TAMIL CINEMA 75 A LOOK BACK
December 23 - 29, 2012
ANNA
NA
BAZAAR
ANN
A N
AGAR B
AZAAR
By RANDOR GUY
TAMIL CINEMA AND MUSIC - 10
N.C. VASANTHAKOKILAM
‘Valmiki’ had C. Honnappa Bhagavathar, the Mysore State-based
Carnatic musician and actor (who replaced MKT Bhagavathar) as
hero, with T. R. Rajakumari, T. S. Balaiah, U. R. Jeevaratnam, Kali N.
Ratnam, C. T. Rajakantham and Nott Annaji Rao additionally in the
cast. Directed by Sundar Rao Nadkarni, the film did fairly well at the
box-office.
Vasanthakokilam, as Naradar, sang many songs in this film including
‘Jaya Jaya Bhuvana Pathey’, ‘Sundaranandaa Vaikuntaa’, ‘Poi
Thavazhum’ (Simendramadhyamam and Kambodhi) and ‘Puvi Meedhu’
(Shankarabharanam). All these songs became popular.
(Nott Annaji Rao was a well known actor of his day. His son was
Haridas Giri, the famed singing guru and cult figure. Haridas told this
writer in later years that his father had named him after the hit film
of 1944!)
1947 witnessed another film ‘Kundalakesi’ with Vasanthakokilam,
but it is scarcely remembered today. Based on a Tamil classic, it was
written by Elangovan, the first star writer of Tamil cinema, and
directed by Bomman Irani. It had Honnappa Bhagavathar, G. Pattu
Iyer, G. M. Basheer, T. R. Ramachandran, M. R. Swaminathan, N. C.
Vasanthakokilam, K. L. V. Vasantha, and others in the cast.
Papanasam Sivan wrote the songs and set the tunes while G.
Ramanathan and S. M. Subbaiah Naidu took care of the musical score
and orchestration.
In this movie, NCV sang songs in Hindolam and Shanmughapriya
but they did not create any impact and were forgotten as fast as the
film itself was!
Vasanthakokilam again played Naradar in ‘Krishna Vijayam’ (1950)
produced
by
Jupiter Pictures and directed by Sundar Rao Nadkarni. Besides
NCV, it had P. V. Narasimha Bharathi, R. Balasubramaniam,
C. V. V. Panthulu, Nott Annaji Rao, Trichur Premavathi and M.S.S.
Bhagyam in the cast, and Lalitha-Padmini as dancers.
This movie had many songs some of which were written and composed
by Papanasam Sivan. The music directors were S. M. Subbaiah and
the famed play-back singer Chidambaram S. Jayaraman (who sang
in ‘Sampoorna Ramayanam’ the hit song ‘Indru poi naalai vaaraay’,
the immortal melody in raga Thilang.)
The musical talents and singing skills of Vasanthakokilam were used
to maximum advantage in this ‘Krishna Vijayam’. Her proficiency in
classical Carnatic music surfaced and soared skywards as never
before in any of her other films. She sang songs in many ragas including
a ragamalika about the birth of Lord Krishna ‘Porumai Kadalaagiya
Bhoomadevi’ in Bilahari, Neelambari, Bhairavi, Shankarabharanam,
Thodi, Pantuvaraali, Mohanam, Sree Ragam, Anandhabhairavi and
Hamsnaadham. While NCV sang, the events were shown on screen
using amazing trick photography. One shot had five different events
in a single frame, a brilliant technical achievement in the early 1950’s
when facilities were nowhere near what they are today! The composer
was Papanasam Sivan while S. M. Subbaiah Naidu handled the
orchestration.
‘Karunanidhey Madhavaa’ (in Hindustani Kapi by Papanasam Sivan
and C. S. Jayaraman), another ragamalika ‘Aayar Manaiyiley Maayan
Valarndhu.’ (in Karaharapriya, Atana, Harikambodhi, Senjurutti,
Behag, Sriranjani, Gaganakuthoohalam, Kalyani, Vasantha, Surutti
(composed by Papanasam Sivan and C. S. Jayaraman), ‘ Navaneetha
Kannaney’ (in Sindhubhairavi written by K.P. Kamakshi and C.S.
Jayaraman,) became hits.
‘Krishna Vijayam’ was long in production and, when it came out, the
trend in Tamil cinema was changing fast under the sledge-hammer
impact of films like ‘Velaikkari’ (1949) and the increasing influence
of the Dravidian brand of politics and anti-god atheistic stance in
Tamil cinema. Even though the film was well made with tuneful music,
it did not do as well as expected at the box office.
After this film NCV did not act in movies but she made her way up
and up in the classical Carnatic music world. Indeed, according to some
music lovers and critics, she would even have excelled MSS but did not
have the backing and public relations push. NCV’s Sathasivam
(Satchi) was no match to MSS’s Sathasivam whose association with
Kalki magazine gave the latter a consistent boost! NCV’s health too
suffered and she fell a victim to tuberculosis. Known as an obstinate
woman and a difficult person to get along with, she had problems with
Sachi and ego clashes occurred between them quite often.
(To be continued)
You can access and read
ANNA NAGAR TIMES
in www.annanagartimes.in
This space costs
only Rs. 600
December 23 - 29, 2012
ANNA NAGAR TIMES
Free lectures on
Yoga and
Naturopathy
this week
By Our Staff Reporter
Free lectures on Yoga and
Naturopathy will be held from
11.30 a.m to 1 p.m from
Monday to Saturday, Dec. 2429, in Govt. Yoga and Naturopathy Medical College,
Arignar Anna Hospital, 3rd
Avenue (near Anna Arch).
The topic covered on each
day is as follows:
Monday- Obesity
Tuesday- Holiday
Wednesday- Neck and back
pain
Thursday- Gastric problems
Friday- Diabetes
Saturday- Respiratory
problems
A special yoga therapy
program for patients and the
general public is also
conducted batch-wise from 9
a.m to 11 a.m on all weekdays.
For more details, 2622 2516
may be called.
All are welcome.
Page 3
ANNA NAGAR TIMES
Page 4
îñ£û£ õKèœ
«ü. âv. ó£èõ¡
¬ñ «ï‹ Þv èíðF, õ£î£H èíðF!
裘ˆF¬è º®‰¶ ñ£˜èN õó Cô ï£†èœ Þ¼‚°‹
«ð£¶ ¬õè¬øJ™ ñóƒªè£ˆFŠ ðø¬õò£è õ£ê™ èî¾
ªè£ˆîŠð´‹ æ¬ê «è†ì£™ ‹ÎC‚ Yú‚è£è õ£î£H
èíðF ªê¡¬ù‚° õ‰î¬ì‰¶ M†ì£˜ â¡Á ܘˆî‹.
ܪî¡ù õ£î£H èíðF? è£MK æ´‹ î…¬êJ™
«õ˜èœ Þ¼‰î£½‹ H¬öŠ¹‚è£èˆ î‡a˜ îó ñÁ‚°‹
è˜ï£ìè£MŸ°Š «ð£Œ ܃°œ÷ õ£î£H â¡Â‹ áK™
(ð£¬îò ªðò˜ ðî£I) õC‚°‹ ªð¼‰î¬è  èí
ðF. ºˆ¶ê£I b†êîK¡ ý‹êˆõQ ó£è õ£î£H èíðF‹
ð«üý‹ â¡ð¬î ñùF™ ªè£‡´ ù õ£î£H
èíðF â¡Á ªê£™L‚ ªè£œõ£˜. ‘¬ñ «ï‹ Þv 𣇆,
«ü‹v 𣇆’ â¡Á 007 ºöƒA‚ ªè£œõ¶ «ð£ô ‘¬ñ
«ï‹ Þv èíðF, õ£î£H èíðF’ â¡Á ÜPMˆî£½‹ ÜP
M‚èô£‹.
èíðF å¼ ïìñ£´‹ ñQî ðœ. êƒWî YúQ™ å¼
ªê÷è˜òñ£ù Æì£O. ù£™ Mõóƒè¬÷ˆ î†ì£ñ™
ªè£†´õ£˜. ‘Þ‰î õ¼û‹ ò£˜ ÜFè è„«êKè¬÷ ªêŒòŠ
«ð£Aø¶?’ â¡Á «è†´ õ£Œ Í´‹ º¡ù£«ô«ò ‘ªê÷‹ò£
ú£˜. âù‚°ˆ ªîK…ê õ¬óJ™ Þ¼ðˆ¶ å‡µ‚°‚
°¬øM™¬ô’ â¡Á ªê£™L M´õ£˜. ‘ñŸø M«êûƒè¬÷
ªê£™L솴ñ£? ñ®ê£˜ ñ£Iò£è «ñ¬ì ãP è£ô†«êð‹&
è‹&è„«êK ªêŒ¶ ªõÀˆ¶ õ£ƒ°‹ Mê£è£ ýK Þ‰î
õ¼û‹ MˆFò£êñ£è‚ è£ô†«êð‹ Þ™ô£î è„«êKèœ
Þó‡¬ì ªêŒòŠ «ð£Aø£ó£‹. ⃫è â¡Aø¬î cƒè«÷
è‡í¡ îò£Kˆ¶ ï™L ªõOJìø è„«êK ¬è¬ìŠ
𣘈¶ˆ ªîK…²‚°ƒ«è£. ÜŠ¹ø‹ º‚Aòñ£ù îèõ™
Þ‰î õ¼û‹ ¬ñô£ŠÌ˜ ç¬ð¡ ݘ†v «è¡¯Â‚°
õóŠ«ð£ø «è†ìó˜ ò£˜ ªîK»ñ£? ð£vè˜ eù£‹Hè£.
Üõ«ó£ì F¼¬õò£Á Ü«ê£è£ Ü™õ£ C™‚è£
ªî£‡¬ìJ™ Þøƒ°‹. Iv ð‡Eì£bƒ«è£.’
Ü‰î‚ è£ô êƒWî
꣋󣆴è÷£ù ÜK
ò‚°®, ªê‹ñƒ°®,
ªê‹¬ð «ð£¡øõ˜
èO¡ ï¬è„²¬õ
ªõ®è¬÷ èíðF
ÜÂðMˆ¶ ªê£™
õ¬î‚ «è†´ ñAö‚
ªè£´ˆ¶
¬õ‚è
«õ‡´‹.
Üõ˜
ªê£™½‹ Cô ê‹ðõƒ
èœ èíðF«ò£ì
ªê£‰î êó‚è£è¾‹
Þ¼‚èô£‹. ܬõ
èO™ CôõŸ¬øŠ
ðF¾ ð‡í º®
ò£¶.
Þó¾ îƒè£ñ™
Üì‹ H®ˆ¶‚ è£K™
ðòEˆ¶ õNJ™
MðˆF™
񣇴
«ð£ù ñè£ó£ü¹ó‹ ê‰î£ùˆ¬îŠ ðŸP õö‚èñ£è èíðF
Þšõ£Á ªê£™õ¶ õö‚è‹. å¼ è„«êK º®‰î¾ì¡ å¼
óCè˜ ‘ñÁð®»‹ âƒè ἂ°‚ è„«êK ªê…² âƒè¬÷
ñA›M‚è õ¼‹ð®ò£è Þ¼‚赋’ â¡Á «è†´‚ ªè£‡
ì£ó£‹. Þ‰î ñ£FKŠ ð‰¬îˆ É‚AŠ «ð£†ì£™ ê‰î£ù‹
û£† Ü®‚è£ñ™ M´õ£ó£? ‘õ¼‹ð®’ Þ¼‰î£™ õó£ñ™
Þ¼Š«ðù£?’ â¡Á C«ô¬ì ð‡E ÜêˆFù£ó£‹.
áìèƒèœ Hóðôñ£è£î Ü‰î‚ è£ôˆF™ ñ¶¬ó ñE
ÜŒòK¡ è„«êK å¼ áK™ ãŸð£´ ªêŒòŠð†®¼‰î.
Ýù£™ è¬ìC GIûˆF™ Cô ܪê÷è˜òƒè÷£™ Üõó£™
õó º®ò£ñ™ «ð£ùð®ò£™, êƒWîˆF™ æó÷¾ «î˜„C
ܬì‰î àœÙ˜ ê«è£îó˜èœ Þ¼õ¬ó è„«êK ªêŒò
¬õˆ¶ 劫ðŸPù£˜è÷£‹.
Þ‰î Þó†¬ìò˜èO¡ è„«êK¬ò‚ «è†´ i´ F¼‹Hò
å¼õ˜ î¡ ñ¬ùMJì‹ ‘Þ¡Q‚° Þó‡´ «ð˜ ð£®
ù£ƒè. 𣆴 ðóõ£J™¬ô. å¼ˆî˜ «ð¼ ñ¶¬ó Þ¡
ªù£¼ˆî˜ «ð¼ ñE. êK, ðC‚Aø¶. Þ¬ô¬òŠ «ð£´.
ªó‡´ Þ†L «ð£Á‹’ â¡ø£ó£‹.
õ£î£H èíðF‚° ޡ‹ è™ò£í‹ ÝèM™¬ô.
‘ܪ°? ð‡E‡ì£ ¬è 製‚° Môƒ° «ð£†´‡ì
ñ£FK Ý„«ê? ÜF™ô£ñ Þw숶‚°ˆ «î£Eù Þìˆ
¶‚°Š «ð£«ø¡. õ«ó¡. ꣊Hì«ø¡. Iúv 弈F
Þ¼‰î£ ܶ ïì‚°ñ£? ܶ ñ†´ñ£? èíðF¡Â «ð¼
ªõ„²‡´ Üõ¬ó ñ£FK Hó‹ñ„ê£Kò£è Þ™ô£M†ì£™
Üõ¼¬ìò ªðò¼‚° â¡ù ñKò£¬î?’ â¡Á «è†ì
Üõ¬ó ‘º¼è¡Â «ð˜ ªõ„²‡ì£ Þó‡´ «ð¬ó‚ è™
ò£í‹ ªê…²‡´ ñJ™õ£èù‚° ñKò£¬î ð‡íµ
ñ£?’ â¡Á «è†è G¬ùˆ«î¡. Ýù£™ «è†èM™¬ô.
è£óí‹?
ÝŸøƒè¬óJ™ ÜóêñóˆF¡ W› à†è£˜‰¶ ܃° õ¼‹
ªð‡èO™ ò£«ó‹ î¡ Ü‹ñ£MŸ° Þ¬íò£ù Üö°
à¬ìòõ÷£è õ¼Aø£÷£ â¡Á 裈F¼‚°‹ èíðF ñ£FK,
Þõ¼‹ ñ£˜èN YúQ™ êð£‚èÀ‚° õ¼õ«î îù‚° ãŸø
ªð‡ A¬ì‚Aø£÷£ â¡Á 𣘂èˆî£¡ â¡Á âù‚° å¼
ªú÷‡ì£ù ꉫîè‹.
[email protected]
December 23 - 29, 2012
Schoolgirl dies in accident caused by unsafe
speed breaker
By Our Staff Reporter
M. Monica (16), a Std. 11
student of Jessie Moses School
and a resident of LIC Colony,
West Mogappair, died of head
injuries sustained when she
lost control of her two-wheeler
while negotiating a speed
breaker in Ponni Colony, Anna
Nagar, at 7.30 p.m on Dec. 20.
Her friend Mozrath Shibana
(12) who was riding on the pillion seat sustained serious injuries.
The accident took place on
Ponni Colony Main Road at its
junction with H Block 29th
Street.
According to nearby residents, Monica was driving at a
high speed in the middle of the
road and did not notice the
speed breaker till she came
close to it. She also got perturbed by a car coming from
the opposite side. In a state of
panic, she braked suddenly
because of which she lost control and was thrown off the
vehicle. She fell head-first on
the road some 7 feet away and
sustained severe head injuries.
Shibana, who fell off the
scooter, sustained minor injuries.
Both were taken to a nearby
private hospital where
Shibana underwent treatment.
Monica, whose condition was
critical, was shifted to the Rajiv
Gandhi Government General
Hospital where she was declared ‘brought dead’.
According to the police,
Monica did not have a driving
license. She was also not wearing a helmet.
A case registered by Tirumangalam Traffic Investigation Police is under investigation by Then Tamilvalavan
(Inspector).
There are 5 speed breakers
on Ponni Colony Main Road.
None of these have highlighters
painted on them to warn motorists nor are there any warning traffic signboards on the
roadside according to traffic
norms. In spite of street lights,
these speed breakers are impossible to see in the twilight
hours and night time unless
one gets very close to them.
Another speed breaker at the
same junction, on H Block 29th
Street, is even more dangerous (photo). It has not been
designed as per norms and does
not have a tapering shape, but
is instead a huge hump.
Many of the speed breakers
in the city are so difficult to
spot that unsuspecting drivers have no option but to hit
the brakes at the last minute
and end up losing control, said
a police official. Several people
M. Monica
have lost their lives after their
vehicles struck such bumps,
he said.
The accident also brings to
focus the trend of many school
students in the city riding twowheelers without a licence.
Even with a licence, students,
in the age group of 16-18, violate the Motor Vehicles Act,
except in cases where they
ride two-wheelers with an engine capacity of 50 cc or
less.
OBITUARY
G. GANESH KUMARI
G. Ganesh Kumari (resident of 431/E9,
East End Road, Paneer Nagar, East
Mogappair) passed away on Dec. 20.
She was 70 and had been a resident of
Mogappair for 26 years.
She is survived by her husband S.P.
Govinda Rajan, sons Raja Rajan and
Muralidaran and daughters Indumathi and Latha.
V. NARAYANAN
V. Narayanan (resident of AD 65, 5th
Avenue, Anna Nagar) passed away on Dec.
21.
He was 94 and had been a resident of
Anna Nagar for 36 years. He had retired as
Chief Engineer from CPWD.
He is survived by his wife Jamna
Narayanan, sons N. Raghunathan and T.N.
Rangarajan, grandchildren and great grandchildren.
S.Y. RAGHURAMAN
S.Y. Raghuraman (resident of AH 88,
Anna Nagar) passed away on Dec. 16.
He was 72 and had been a resident of
Anna Nagar for 33 years. He had been a
Senior Advocate.
He is survived by his wife Sailaja
Raghuraman, son Prasanth Raghuraman,
daughter Hemamalini Sakthivel and grandchildren.
NEELA - SUNDARAM
FREE READING ROOM
AD 79, Fifth Avenue
(between Saravana Bhavan & Shanthi Colony)
All leading Tamil & English publications
are available! All are welcome!
K. SIVASUBRAMANYAN
K. Sivasubramanyan (resident of 1125,
West End Colony, Ambattur Estate Road,
Anna Nagar Western Extension) passed
away on Dec. 20.
He was 78 and had been a resident of
Anna Nagar for 9 years. He had retired as
Additional Director of Agriculture.
He is survived by seven sons and grandchildren.
C.V. RAJBABU
C.V. Rajbabu (resident of Asiad Colony,
Anna Nagar) passed away on Dec. 7.
He was 64 and had been a resident of
Anna Nagar for 15 years. He had retired
from VST Motors, Chennai.
He is survived by his wife, mother and two
sisters.
A.M. SEENIVASAN
A. M. Seenivasan (resident of 12, V.V. Koil Street,
Aminjikarai) passed away on Dec. 11.
He was President, Srinivasa Education Trust (SKR Engineering College).
Chess competition for school
students
By Our Staff Reporter
Kilpauk Chess Center (2, Waddels Road) will conduct its 9th
state level chess competition for school students at Bhavan’s
Rajaji Vidyashram, 6, Kilpauk Garden Road, Kilpauk.
S. Panaiappan (Secretary) told Anna Nagar Times that the
entry fee for the competition is Rs.150. It will be conducted for
both boys and girls in age-wise categories of under -8, -10, -12,
-14 and -16.
Interested parents can download the application form the
website www.tamilchess.com and send the filled-in form in
person to the center latest by Jan. 2.
The center can be contacted in 94440 44576/2656 3151.
December 23 - 29, 2012
ANNA NAGAR TIMES
Page 5
By Our Staff Reporter
As part of improving lighting
facilities in all wards across
the city, Chennai Corporation
will replace old sodium vapour
street lights with Light
The publication that is most popular
with the residents of Anna Nagar?
ANNA NAGAR TIMES!
Emitting Diode (LED) lights
soon.
Talking to reporters in a
function on Poonamallee High
Road (Periamet) on Dec. 19,
Saidai S. Duraisamy said that
the initiative will be taken up
mainly to improve the existing
lighting system as LED lights
last five times longer than
sodium vapour lamps.
The new street lights propo-
sed to be installed on arterial
roads will have LED lights.
The LED lights also bring
down the consumption by 25
percent and save 36 lakh units
in the coming year, he added.
CMYK
Corporation to replace street lights with LED lamps
Page 6
ANNA NAGAR TIMES
December 23 -29, 2012
By Our Staff Reporter
J. Devasaran Prasad (Std. 7
student of Shamrock School,
East Mogappair) won a gold
medal in the 4 th Asian
Intercontinental WUKF
Karate Championship meet
held in New Delhi recently.
He is being trained by Shihan
A. Ganesan.
Talk on ‘Pudumai
Inbam’ next
Sunday
Dr. D. Gnanasundaram will
speak in Tamil on ‘Pudumai
Inbam’ at 9.30 a.m on Sunday,
Dec. 30, in a meeting organized
by Anna Nagar Western
Extension Association at its
premises on Park Road, near
Siva Vishnu temple.
All are welcome.
CMYK
Wins gold medal in
Asian karate competition
December 23 - 29, 2012
Page 7
CMYK
ANNA NAGAR TIMES
ANNA NAGAR TIMES
Page 8
December 23 - 29, 2012
SPECIALCLASSIFIED
CLASSIFIEDADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
SPECIAL
Classified Advertisements under the heads Accommodation Required, Automotive, Guest Houses, Real Estate, Rental, Situations Vacant and Women's Hostel will be
published on this page. Each advertisement of Real Estate and Rental must relate to only one premises and its address must be given clearly. The charges are
Rs. 700 upto 30 words, of which Rs. 75 is treated as the advertiser's donation to The Banyan, the rehabilitation home in Mogappair for mentally ill women destitutes.
RENTAL
ACCOMMODATION
REQUIRED
SITUATION VACANT
BRAND new, 1300 sq.ft, 3
bedrooms, posh 3rd floor, lift,
wood work, north facing,
modular kitchen, power backup, 24 hours security, Z 77/
87, 5th Avenue, Anna Nagar.
Ph: 98416 53999
OLD AGE HOME
SENIOR citizens home in
Keelkattalai, 3 times food, 2
times coffee, food prepared
by Brahmins, bed-ridden allo
wed, normal citizens Rs. 6,000,
bed-ridden Rs. 10,000, near
temple, hospital, bus stand,
doctor, attendant available.
Ph: 98840 56233, 98840
56203, 2247 3586
2500 SQ.FT, 1st floor, sui
table for offices, clinic, guest
house, men’s hostel on Poona
mallee High Road, near MGR
Engg. College, No. 66, Vara
lakshmi Nagar, Maduravoyal,
Chennai 95. Ph: 93821 02292
RENTAL
DELUXE flat, 2 bedrooms,
study room, 1200 sq.ft, 1 st
floor, A/c, wood work, ameni
ties, car park, Plot No. 1489/
3, 13 th Main Road, J Block,
Anna Nagar. Rent Rs. 20,000.
Inspection: 9 a.m to 5 p.m.
Ph: 98400 54222
ACCOMMODATION
REQUIRED
(AUTOMOTIVE)
I N D E P E N D E N T ,
spacious, 3 bedrooms, 1st floor
of house, covered car park,
oppo-site SBOA Matric.
School, W 343, 16 th Street,
Anna Nagar Western Exten
sion. Ph: 2615 2029, 98400
52111
2500 SQ.FT, D 1775, SBOA
School Road, Anna Nagar
Western Extension, suitable
for hostel or coaching centre
use. Contact: Guild of Service,
2819 4279. No brokers.
BACHELOR
ACCOMMODATION
FULLY furnished 2
bedrooms apartment
with A/c, fridge, TV, on
monthly basis near
Ambattur Industrial
Estate, MMM & Frontier
Lifeline Hospital, opposite Spartan School,
Mogappair. Ph: 98944
46046
OFF Poonamallee
High Road, No. 400, P.H.
Road, Kilpauk, 1st floor
of single storied buil
ding, 1500 sq.ft, 3 bed
rooms + open terrace,
car park. Ph: 93810
17794
2 BEDROOMS, 1000 sq.ft,
ground floor, car park, J Block,
No. 1596, 5th Street, Thiruman
galam, Anna Nagar West, near
1400 SQ.FT, 3 bedrooms,
Sridevi Hospital. Ph: 2616 hall, kitchen, ground floor of
1036, 94449 35036
independent house, modular
INDEPENDENT house, 3 kitchen, covered car park, 2
bedrooms, 2000 sq.ft, 1 st meters walk from 100 feet
floor, No. 459, Panneer Nagar, road, near DRJ Hospital, Sai
Mogappair East, near DAV, Krupa, No. 43, Mohammed
nd
Spartan & Velammal Schools, Hussain Colony 2 Street,
metro water. Ph: 80562 56991, Kolathur. Ph: 98410 32311
2670 5061
550 SQ.FT, one bedroom,
KILPAUK, No. 14/41, Mano hall, kitchen, dining, for imme
Apts, Thambusamy Road, diate occupation,thNo. 25, Udha
1040 sq.ft, 2 bedrooms, atta- yam Colony, 18 Main Road,
ched baths, living room, dining, Anna Nagar. Ph: 99404 78760,
kitchen plus storage, balcony, 99625 73578
good cross ventilation, 3 rd
3 BEDROOMS, hall, kit
floor, car park. Ph: 98848 chen, independent duplex
32405, 98400 39207
house, car park, No. 19, 2nd
1553 SQ.FT, 3 bedrooms, Cross St, Olympic Colony,
semi-furnished, 3 rd floor, lift, Anna Nagar Western Exten
car park, all amenities, near sion, behind DAV Boys Sch
K4 police station, Q 104, 3rd ool. Ph: 98402 35241, 99406
Avenue, Anna Nagar. Ph: 90004
91764 63682
ANNA NAGAR sharing bachelors accommodation, AM 5,
th
12 Main Road, non A/c Rs.
1800, A/c Rs. 2200 onwards,
per month, plus maintenance.
MOGAPPAIR West, Yes
A/c extra. Ph: 90032 55211,
yes Manasarovar Apart
2621 3621
ments, B 2, 2nd floor, Vellalar
ANNA NAGAR - sharing & Street, near DAV, Spartan,
non-sharing bachelors acco- Velammal Schools, 1450 sq.ft,
mmodation, A/c and non A/c 3 bedrooms, duplex flat, fully
rooms available. Minimum rent furnished, split A/c, car park.
Rs. 4000 onwards, 3 months Ph: 98849 72066
advance. Ph: 4261 2415
GUEST HOUSE
FULLY furnished 2 &
4 bedroom apartments
with A/c, fridge, TV on
daily, monthly basis,
near Ambattur Industrial
Estate, MMM & Frontier
Lifeline Hospitals, oppo
site Spartan School,
Mogappair. Ph: 98944
46046
FULLY furnished single bed
room service apartments,
guest house with A/c, fridge,
TV, washing machine, kitchen
amenities, near Ambattur Indus
trial Estate, 7H bus stand.
Available for daily, monthly
basis. Ph: 98400 20205. http:/
MOGAPPAIR East, Plot
/mogappair.com
No. 9, Govindasamy Street,
close to bus terminus, 40 feet
LADIES
road, independent house, 1 st
ACCOMMODATION floor, 2400 sq.ft, 4 bedrooms,
LADIES: short-stay, daily, spacious covered car park.
weekly, monthly, A/c and non Ph: 094264 16088
A/c, fully furnished with kit
BEHIND Golden Flats, Plot
chen, individual / sharing, near
No. 1388, Golden Colony, 4th
Anna Nagar West bus depot,
Street,
Anna Nagar Western
18 th Main Road. Ph: 94449 Extension, 4 bedrooms, hall,
83296, 3299 6017
dining, kitchen, covered car
LADIES’ HOSTEL park. Ph: 2618 2347, 99402
FULLY furnished 2 bed 39611, 96772 48147
rooms flat with A/c, TV, fridge,
MADURAVOYAL, No. 32,
cooking faci lity, washing Venkateswara Nagar, near
machine for twin share/single Bharat Higher Secondary Sch
woman on monthly basis, ool, deluxe 2 bedrooms, hall,
close to Ambattur Industrial kitchen, pooja room, 2 balco
Estate & 1 minute walk to nies, 1st floor, 1000 sq.ft, cove
Golden Flats bus stop. Ph: red car park. Rent Rs. 10,000.
98944 46046
94449 04188, 94444 37059
LADIES hostel with bran
NEAR SBOA, No. 204/20,
ches - well ventilated rooms Asiad Colony, Anna Nagar
with cot & bed, homely food, Western Extn, 2 bed rooms,
12th Main Road, Anna Nagar. hall, kitchen, vacant. Rent
Ph: 98844 13202, 2621 2804 Rs. 11,500. Ph: 98415 73263
MODERN 2 bedrooms, hall,
kitchen, 24 hours power, piped
gas, covered car park, wood
work, all other modern faci
lities, No. 2/16, Golden Trea
sure, Vanagaram. Ph: Owner,
98840 70424
2 BEDROOMS, attached
bath, hall, kitchen, verandah,
ground floor, 4th Block, No.
39, Nakkeeran Salai, near
Muthoot Finance, Mogappair
East, mosque bus stop,
behind Sree Mani mess. Ph:
99411 61026
ANNA NAGAR East, H 60,
behind 14 Shops mosque, cen
trally located, ground floor,
posh, 2 bedrooms, attached
toilet, bath, loft, pantry. Suit
able for export, computer
office, etc. Ph: 2626 1515
RIGHT behind SBOA CBSE
School, No. 12, 4 th Avenue,
Anna Nagar Western Exten
sion, 2 bedrooms A/c, 2 baths,
kitchen, hall, dining, marble
floor, spacious, wood work,
3rd floor, lift, car park. Vegeta
rians. No brokers. Ph: 95510
89450, 94444 06352
JEEVAN Bhima Nagar, Flat
No. 127, Block 32, Anna Nagar
Western Extension, 2 bed
rooms, hall, kitchen, ground
floor, open car park, near sch
ools & hospitals, fully compoun
ded and secured. Rent Rs.
11,000. Ph: 98403 59539
COMMERCIAL space: 110
sq.ft for shop, ATM, office,
No. 182, TVS Colony, Anna
Nagar Western Extension,
near Chennai Public School.
98402 35241, 99406 90004
3 BEDROOMS, modern
flat, above Nuts & Spices, AI
57 & 58, Anbayyan Flat, F 1,
9th Main Road, Shanthi Colony,
with car park. Ph: 99400 70250
NEAR SMF Hospital, peace
ful location, modern bungalow,
1st floor, 2 bedrooms, study,
all residential amenities, good
flooring, covered car park, for
business executives at AK
31, 11 th Main Road, Anna
Nagar. Ph: 2621 1594, 94449
62594
2 BEDROOMS, hall, kit
chen, 1st floor, No. 121/3, Sap
thagiri Colony, near Thiruman
galam junction. Rent Rs.
13,000. Ph: 98847 55338
FULLY furnished flat, 1 st
floor, 2 bedrooms, hall, kit
chen, No. 12/10-A, Welcome
Colony, Anna Nagar Western
Extension, next to Hi-Style.
Ph: 98401 88821
SITUATION
VACANT
(EDUCATIONAL)
WANTED qualified
teachers to teach higher
secondary classes for
French, Tamil, Hindi and
physical education
teacher for a reputed
school. Retired also
apply. Salary nego
tiable. Send resume to:
R. Sankar, No. 3, Moorthy
Lane, HL Colony,
Pammal, Chennai 600
075
ANNA NAGAR Western
Extension, No. 856, 11th Street,
Syndicate Bank Colony, near
SITUATION
SBOA main school, old house,
VACANT
1 st floor, 3 bedrooms, hall,
kitchen, car park + open terr
(GENERAL)
ace, with an additional room,
WANTED graduates with 2
including bath and toilet. Rent wheeler to take measurements
Rs. 20,000. Ph: 94458 15825, of curtain rods, roller blinds
NEAR Round Tana, T 2, T 2650 2760
from our customers and to
Block 10th Street, Anna Nagar,
MOGAPPAIR East, G 1, give estimates. Company will
new deluxe 2 bedrooms flat,
train the candidates. Monthly
covered car park, lift, gene Rajus Lotus, Gandhi Street,
near 7H bus terminus, 2 bed total guaranteed remunera
rator. Ph: 98400 90577
rooms, flat, ground floor, tion, including 2 wheeler allow
ANNA NAGAR Western vitrified tiles, wood work done, ances around Rs. 14,000.
Extension, Park Road, No. car park. Christians preferred. Capable persons can earn
WANTED male Accountant
50/3, Soundarya Colony, near Rent Rs. 11,500. Ph: 98413 more. Apply Rekha Décor,
SBOA & Leo Schools, 1250 04186, 2654 0163
Chennai
106.
E-mail: with computer knowledge,
minimum qualification, Std.
sq.ft, 3 bedrooms, marble
[email protected]
FURNISHED 3 bedrooms
10. Good salary. In and around
floor, modular kitchen, wooden
house,
covered
2
wheeler
park,
Anna Nagar. Office timing:
wardrobes, geyser, open car
No.
82,
Block
No.
5,
near
nd
8.30 a.m to 5.30 p.m. Retired
park, 2 floor. Ph: 98406 70227
Paari Saalai Mosque, 7H bus
persons can also. Ph: 2621
NEAR DAV Boys School, 3 stop, Mogappair East. Rent
1759, 98840 46630
bedrooms, hall, kitchen, atta Rs. 10,000. Ph: 98407 12010
ched bath, covered car park,
3 BEDROOMS flat, hall, kit
1500 sq.ft, ground floor, No.
covered car park, FOA,
28, West End Colony, Moga chen,
th
ppair. Rent Rs. 25,000, negoti 4 floor, Jains Pace Citadel,
able and 2 lakhs advance. Ph: Justice Rathinavel Pandian
Street, Mogappair. No brokers.
96771 56977
Ph: 98400 21939
3 BEDROOMS house,
FIRST floor, 3 bedrooms,
ground floor, full marble floor,
covered wardrobes in all rooms, 1600 sq.ft, spacious flat, lift,
2
covered
car parks, A/cs,
modern kitchen, covered car
park, No. 67 G, Kumaran water heaters, modular kit
Homes, Balaji Nagar, Padikup chen, generator, close to sch
pam Road, Anna Nagar Wes ools & college, thnear Chintha
tern Extension. For office, mani, F 158, F 8 Street, Anna
residence. Ph: 88706 60489 Nagar East. No brokers. Ph:
99400 96769
NEAR DAV Girls, Spartan
RENT/lease: Villivakkam,
Schools, 4th floor, No. 2, Vinoth
Valencia, Panneer Nagar, No. 50/1, Reddy Street, opp.
Mogappair East, 910 sq.ft, 2 bus terminus, 950 sq.ft, 2 bed
bedrooms flat, covered car room flat, for residential or
House owners looking for tenants!
park, lift, full wood work. Ph: commercial purpose. Ready
to occupy. Ph: C. Subra
94449 40072, 98843 76239
Advertise in the Classified Column of
manian, 99620 60673, 98403
ANNA NAGAR Western 57445
Anna Nagar Times!
Extension, No. 4, Kailash Flats,
st
1 floor, Balaji Nagar, Mehta
Avenue, off Padikuppam
Road, 750 sq.ft, 2 bedrooms,
car park. Ph: 98407 21769
3 BEDROOMS house, car
880 SQ.FT, ground floor, 2
park, 1739, Vasantham Col
ony, near Anna Nagar West bedrooms, attached bath, hall,
bus depot. Ph: 94443 93824 kitchen, common bath, cove
red two 2 wheeler parking, no
GOLDEN Jubilee Flats, No. car park, other convenient
150/2, Anna Nagar, 1000 sq.ft, amenities, AE 68, AE 4th Street,
3 bedrooms, hall, kitchen, 10th Main Road, Anna Nagar.
ground floor, near SBOA, Hindus, contact: 94446 21561
Ewarts, Leo & Chennai Public
SHOP for rent: near Anna
Schools. Rent Rs. 12,000 plus
maintenance, advance 5 Nagar Round Tana, Annard
Nagar
Plaza, Shop No. 35, 3
months. Ph: 96001 85641
Avenue, 220 sq.ft, ground
FIRST floor, 2 bedrooms, 3 floor. Rent Rs. 14,000. Ph:
toilets, dining hall, covered 94440 14816
car park, No. 1/6, F – Type, 1st
NEW 1100 sq.ft, 2 bed
Main Road, Sidco Nagar,
Villivakkam. Rent Rs. 20,000. rooms, kitchen, available for
long lease at AE 46, AE 1st
Ph: 90031 41324
Street, Anna Nagar. No
MODERN 2 bedrooms, hall, brokers. Ph: 96770 32170
kitchen, 24 hours power, piped
SPACIOUS 2 bedrooms +
gas, covered car park, wood
work, gym, play area, swim study room, kitchen, store
ming pool, party hall, modern room, pooja, big hall with 2 ent
2nd floor, lift, AC 102,
facilities, No. 2/16, Golden rances,
nd
Treasure, Vanagaram. Ph: 2 Street, Anna Nagar, behind
Krishnaswamy Matric. School,
98840 70424
near KHM Hospital, with 3
ANNA NAGAR Western phase, 24 hours metro water.
Extension, Flat No. 2022, 6th Ph: 2621 1759, 98840 46630
Block, Jeevan Bhima Nagar,
1050 SQ.FT, 2 bedrooms,
2 bedrooms, hall, kitchen, 876 nd
2 floor flat, car park, No.
sq.ft, 2nd floor, car park. Ph: 881/5, Vaigai Colony, Anna
94450 77176, 2619 0377
Nagar West, near SBOA, bus
INDEPENDENT 2300 sq.ft terminus. Ph: 94444 40951,
bungalow, 3 bedrooms, atta 2616 4852
ched bath, geysers, A/c, mar
2 BEDROOMS, Sri Apart
ble floor, modular kitchen, ments, No. 44/9, 6 th Block,
inverter, 4 car parks, furni Mogappair East, near Bank of
nd
shed/unfurnished, company India, 2 floor, lift, car park.
guest house, families prefe Rent Rs. 10,000, including
rred. No. 26, VOC Colony, maintenance. Ph: C.A. Soma
sundaram, 94451 52018,
Anna Nagar East. Ph: 95518
94451 52016
61287
ANNA NAGAR, 6th Avenue,
900 SQ.FT, ground floor, P Block, New No. 50, Old No.
open hall, fit for godown, No. 42, near Reliance Fresh, 2
8/54, Club Road East, Shenoy bedrooms, attached baths,
Nagar, close to Thiru-Vi-Ka covered car park, balcony, 24
park. Rent Rs. 15,000, no hours water, 1250 sq.ft, 1 st
advance. Contact: Man of floor, independent portion. Ph:
Gentle only, 92821 32226
99404 45472
Corporation stops work, Residents’
Association intervenes
By Our Staff Reporter
The entrance to the residence at 175, Park Road, Anna Nagar
Western Extension, was effectively blocked for more than a month,
when the work of laying storm water drain with pre-cast concrete
blocks was abruptly stopped when the trunk of a large avenue tree
outside the plot came in the path of the drain.
The residents of the house could not take their vehicles out and had
to use a makeshift ramp even to step outside.
Since their pleas to the Corporation to close the drain fell on deaf ears,
they were forced to approach their Residents’ Association for help.
After the intervention of the Association, Corporation deployed
workers to close the drain temporarily with debris and blue metal last
week so that the residents could take their vehicles out.
DONATE BLOOD ONCE IN
THREE MONTHS
ANNA NAGAR TIMES
December 23 - 29, 2012
Tree with weird trunk on
Pulla Avenue
REAL ESTATE
REAL ESTATE
(BUYING)
KORATTUR, independent
duplex house for sale, east
facing, 3 bedrooms, car park,
hall, kitchen, 3 minutes walk
from 100 feet road, plot area
900 sq.ft, constructed area
1600 sq.ft. Rate Rs. 85 lakhs.
th
ANNA NAGAR, 18 Main Ph: 98845 54159
Road, near Reliance, 10 years
NEAR Arakkonam town,
old, 2 bedrooms, 1 st floor, DTCP plot for sale, size 50 x
north facing, Rs. 9500 per 30, Rs. 225 per sq.ft Bank
sq.ft. Cash party only. Ph: loan arranged. Ph: 94441
98401 33484
51354, 95431 79062
PRIME property in Anna
Nagar East, corner plot, 988
sq.ft, for sale, Rs. 1.30 crores,
negotiable. Ph: 94458 62972
A tree with a weird S-shaped trunk is present on the
pavement outside 29/8, Pulla Avenue, Shenoy Nagar.
Narayaneeyam at your
doorsteps
By Our Staff Reporter
Bhama Krishnan will render Narayneeyam/
Upanyasam/Parayanam as an offering to Lord
Guruvayurappan during the month of Margazhi in any
residence or temple on request.
The programme will be for two hours, selecting
Dasakhas- Kapilopadesam, Druva Charithram,
Ajamilamoksham, Narasimhavataram, Gajendra
Moksham, Krishnavataram, Raasa Kreedai, Rukmani
Swayavaram, Bhaktiyogam.
For more details, she can be reached in 97909 44800.
Free singing of Thiruppaavai
in residences by school students
By Our Staff Reporter
th
ANNA NAGAR, near 18
Main Road, AP Plot, land 880
sq.ft, built-up 1600 sq.ft, du
plex house, south facing. Rs.
1.45 crores, negotiable. Ph:
98410 17678
TNHB, Mogappair East, 31
x 60 = 1800 sq.ft land with
building, 16 feet road. Rs.
BUNGALOW for sale: 2 1.20 crores. Cash party only
grounds, east facing, built-up contact: 94444 83179
area 4800 sq.ft, 4 bedrooms,
3 BEDROOMS duplex
attached bath, Anna Nagar
West. Rs. 8 crores, negotiable. house, Ambattur, opposite TI
Cycles, VGN Shanthi Nagar,
Ph: 94440 16908
800 sq.ft land, 1060 sq.ft
SHENOY Nagar, opp. Cres built-up area. Rs. 60 lakhs.
cent play ground, 785 sq.ft Cash parties preferred. No
flat, UDS 513 sq.ft, 3rd floor, brokers. Ph: 89399 00886
no lift, open car park, 27 years
old, Alacrity flat. Rs. 55 lakhs.
87544 78302, 87544 79037
REAL ESTATE
(SELLING)
Manhole repair work done in
shoddy manner
WEAR A
HELMET WHILE
RIDING A
TWO-WHEELER
New Commissioner for
Chennai Corporation
By Our Staff Reporter
MOGAPPAIR East, Block
No. 3, Door No. 595, TNHB,
13 x 30, 390 sq.ft, ground
floor, asbestos sheet, corner
house. Ph: 94448 06221,
89395 57576
ANNA NAGAR, Thiruman
galam, Welcome Colony,
ground floor, 800 sq.ft, south
facing, 2 bedrooms, hall, kit
chen. Rs. 65 lakhs. Site visit:
2 p.m to 5 p.m. Ph: A.P Sekhar,
93817 41332, 98403 20862
KORATTUR, No. 389, Peri
yar Nagar, 15th Street, 1120
sq.ft, ground & 1st floor, north
facing. Rs. 1.10 crores. Ph:
98845 82983
‘Sangeetham Sukham Sthiram Santhosham’, a
group of six school-going students from Villivakkam,
are available for singing Thiruppaavai and songs in
praise of Lord Krishna in the month of Marghazhi in
any residence, old age home or temple.
For more information, Sathya Bama may be called
in 94440 10215.
Vikram Kapur assumed charge as Chennai
Corporation Commissioner on Dec. 14 in place of
D. Karthikeyan transferred to the post of Chairman, Tamil Nadu Pollution Control Board.
Earlier, Kapur had been Principal Secretary,
Industries Dept., and Member Secretary, CMDA.
Domestic help held for theft
Gosal (22), a native of Bihar, who had been
employed as a servant in a residence in B
Block, East Anna Nagar, was arrested on Dec.
18 on charges of stealing Rs. 5000 and 100 US
dollars.He had been working there for only 10
days before he stole the money, according to
the police. A case registered in Anna Nagar
Police Station is being investigated by P.
Gangeswaran (Inspector).
By Our Staff Reporter
A sunken manhole cover at the junction of AD
Block 5th Street and 5th Avenue, Anna Nagar, which
had been causing a great deal of inconvenience to
road users for the past
several months, was
repaired with a new
concrete rim provided
around it on the
morning of Dec. 18.
However, given the
high traffic on the road,
it did not even last a
few hours. The concrete rim has broken
and the manhole cover
is now tilted with a
portion of it rising
dangerously above
road level.
The manhole now
poses an even greater
risk to motorists than
before.
Page 9
Page 10
December 23 - 29, 2012
ANNA NAGAR TIMES
CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Rate for Advertisement in Classified Columns: Rs. 550 (upto 30 words); Rs. 1000 (31 to 60 words); Bold letters: 50% extra. Display: Rs. 230/Column Centimeter
ARTS & CRAFTS
CLASSES
8 DAYS crash course on
crafts for kids (age group 8 –
12 years) from 24th December.
Card making, basic mural
knowledge, embroidery stitches and more. Ph: Sonam
Bagla, 99406 22452
LEARN quilling, coffee
painting, fabric painting, glass
painting, kundan painting,
calligraphy, handwriting development for kids. Special
spoken, communication Hindi,
English, French for kids,
adults. Ph: 97108 24178
AUTOMOTIVE
(SALE)
ROYAL Enfield, 1995
model, TN registration, cherry
red colour, 3 rd owner. Price
Rs. 75,000, negotiable. For
further details, contact: 89393
03258
CARPENTRY,
INTERIOR &
PAINTING
ALL types of frame
cupboard, ISI brand plywoods,
material and labour included,
1 sq.ft, Rs. 350 to Rs. 400;
whitewash painting material
and labour included 1 sq.ft,
Rs. 2.50 to 3 .00 only. Contact:
A. Subramanya Achari, Sri
Venkateswara Wood and
Painting Work, No. 9,
Thirumangalam Road, Anna
Nagar. Ph: 98410 74098,
98413 71590
CHOCOLATES
CAKES
&
BRIT’S Music. Learn
keyboard, guitar and piano.
Specialized in London Trinity
exam syllabus and movie
songs. Also Hindustani vocal
with bhajans conducted here.
No. 5115, 1st Street, 12th Main
Road, Anna Nagar, opposite
Hot Chips. Ph: 98402 91329
SHREE MRS Home Care
Service, Aminjikarai (near
market). We arrange 100%
reliable, experienced veg and
non.veg cooks, housemaids,
patient attenders, baby care
takers arranged, throughout
Tamilnadu. Ph: 99623 67308
C HOCOLICIOUS undertakes
orders for Christmas/New
Year eves for your loved
ones, corporates. Homemade
chocolates (assorted, bouqueti, plain, soft centered).
OM Shiva Sakthi Agency
Cakes and cup cakes of
different varieties. We also provides cooks, house maids,
teach chocolate making. Ph: security, baby care, patient
attenders, drivers and also
97108 24178
provide ladies’ and old age
CHOCOLATE
home. For abroad also.
MAKING
Service charge Rs. 1000 only.
LET us make this new year Ph: 98411 51616, 98846
a special and memorable one 48319, 96771 20465
by gifting and sharing hygienic
SAKTHI Home Service. We
homemade
chocolates arrange reliable, experienced
(assorted, plain, dark, fruits Brahmin, vegetarian and nonand nuts) to our near and dear veg cooks, patient attenders,
ones. We also undertake party baby caretakers, housemaids,
orders at reasonable prices. drivers, watchman. Arranged
Ph: 91500 34117, 99943 for other states also. Ph:
98007
98411 67943, 3242 4137,
97909 63308
CIVIL WORKS
A BUILDING construction DRIVING CLASS
th
company celebrating 12
LEARN 2 and 4 wheeler
Anniversary. Doing building driving with your own vehicle,
construction with material & expert coaching at your
labour, Rs. 1300 per sq.ft, doorstep, any time. Ph: V.
only. Also doing renovations, Babu, 90948 08001, 90948
interior & exterior wall paintings, 08002
PVC doors, tiles flooring,
EDUCATIONAL
electrical & plumbing works.
Preference to Anna Nagar
CRASH course upto Std.
residents. Ph: Kanmani 12, B.E, MBBS, BDS, UG, PG,
Constructions, 81222 88368 IIT-JEE, AIEEE, AIPMT, NET,
CONSTRUCTION of new TOEFL, GRE, GMAT, Spoken
residential,
commercial English, Hindi, French. MBBS
Papers: Human Anatomy,
buildings & all types of Physiology, Bio-Chemistry,
renovations, extension work Pathology, ENT, Ophthaland all types of interior work. mology, OG, General MediCall: Grace Constructions, cine, Surgery Orthodontics,
99628 40097
Prosthodontics, Pediodontics
ASIAN Paints distemper and all. S V T Rengammal
Rs. 2.50 per sq.ft, emulsion Academy. Ph: 98403 24260,
Rs. 3.00; full patti work. 99623 19638
Plumbing, electricals, tiles,
granite laying, mosaic & marble
repolish, aluminium and grill
fabrication, pest control. All
major & minor civil works.
PVC Doors & cupboards –
woodwork. Ph: G. Velu, 93806
02669
SMART Builder undertakes
residential & commercial
buildings, renovations, plan
estimate, valuation, approvals, structural designs,
CATERING
interior & exterior works. Ph:
GANESH Catering Ser- 97109 22855, 94449 02728
vices: We undertake catering
CLEANING
for nitchayathartham, marriTOUGH sump and
age, seemantham, ayutank cleaning. Ph: 91760
shahomam, upanayanam,
50853, 91760 50854
shashtiapthapurthi,
sathaabishekam and grahaDANCE CLASS
pravesam, birthday functions. Quality maintained.
Reasonable rates. Ph: 99419
14577, 89397 96477
FOR birthday, engagement, seemantham,
sashtiabthapoorthy,
gruhapravesam,
sraardham & other
functions, cooking
done in your house. Ph:
Lalitha, 98411 89239
TAILORING
EASY methods of tailoring
(blouse, salwar & shirts, etc),
hand & machine embroidery,
Tanjore & fabric, glass and nib
painting painting, cloth, pot
embossing & doll making (soft
and candy) classes are on.
Tanjore painting, tailoring
PACKERS &
orders & machine servicing
MOVERS
undertaken. Ph: S. Sumathy,
KMS Packers & Movers. 98844 13202, 2621 2804
Packing, unpacking, shifting
& transportation of goods, T.V. SERVICING
SONY, Panasonic, Onida,
local and all over India. Prop:
S. Anand, No. 253, Annai BPL, L.G, TCL, Samsung,
Sathiya Nagar, 10th Street, Thomson, Sansui, Aiwa,
Anna Nagar East, near K4 Philips, Akai, Videocon, all TVs,
police station. Ph: 2479 3466 LCDs, LEDs, DVDs, music
(R), office: 98401 92917. systems and audio service
www.indiainfosolutions.com/ centre. Swamy Electronics
k.m.s
(started on 14/4/1980), X 41,
2nd Avenue, near Ayyappan
ANNA NAGAR, S.V.L.
Temple, Anna Nagar. Ph: 2621
Packers & Movers. Free
4334, 98415 20228
insurance, door to door
shifting: Local &
WINTER CAMP
Mumbai, Pune, Delhi,
Hyderabad, Kerala,
Bangalore and all over
India. Just dial and
relax: 98410 44422, 93831
44422, 3251 4422. E-mail:
svlpackersandmovers@
yahoo.co.in
LRL Packers & Movers
Anna Nagar, shifting local
household articles @ Rs. 2500
including loading, unloading,
packing & unpacking charges.
Also full load all over
Tamilnadu. Ph: 2618 1308,
94440 58722, 97109 29911,
98418 97455
HEY Kids! Come and enjoy
yourself in our winter camp
which involves with melting
melodies (music), junior
Shakespeare
(English
grammar), I sketch (creative
drawings), countdown (Maths)
and much more. Ph: 91500
34117, 99943 98007
YOGA
FREE Yoga. Sri Baba
Ramdev’s Bharat Swabiman
Trust and Patanjali Yog Samiti,
Tamilnadu office shifted to:
AH 216, 2nd Street, 8th Main
Road, Shanthi Colony, Anna
Nagar, Chennai 40. For details,
contact: 91-90030 74296, R.D.
Manmohan; 91-90030 74297,
Baskar; 91-98402 35009,
Jayaraman. Also wanted part/
full-time volunteers for the
above office.
YOGA to keep your body,
mind and health in good
condition and to reduce the
weight to keep fit. Come and
join to feel happy by doing
yoga with meditation. S.
Sumathy, No. 4, L Block, 7th
Street, 12th Main Road, Anna
Nagar. Ph: 98844 13202, 2621
2804
Advertise
in the
Classified Columns
of
Anna Nagar Times
for immediate results
Award-winning disabled artist
felicitated
SPOKEN Hindi. Regular
and weekend batches. Call:
Jaya, 95519 41475
CHRISTMAS, New Year
holidays. Spent Digi School
for
Entertainment
and
education. Learn computer –
affordable ways. Ph: 93821
02292
ELECTRICAL &
PLUMBING
WORKS
FOR all kinds of wiring (new
or alteration works), home
appliance like water heater,
mixie, grinder, A/cs, home
theatre wiring, LED/LCD fixing
only. Plumbing for bore well
fixing, pipe work, water tank
fixing, sanitary work. Ph: Raja,
98404 90664, 99410 95770
TUITION undertaken for
slow-learners & school dropouts. Coaching given in
Spoken English, written
English,
chess,
carom,
computer internet. Accommodation, veg. food provided.
Contact: Prince Academy,
Adyar. Ph: 98844 98765,
98843
98765.
E-mail:
[email protected]
By Our Staff Reporter
Muthukrishnan Ramalingam (a resident of 470/4, Westwood Apartments,
R7A, North Main Road, Anna Nagar Western Extension), who is deaf since birth and
suffers from night blindness and tunnel
vision, was felicitated by Westwood Apartments Owners Welfare Association last
week for his achievements in the field of
painting.
He received the national award ‘Outstanding Creative Abilities with Disabilities’ from the President of India earlier this month.
He has won a number of awards and grants, which include ‘Best
Artist’ award from Indian Council of Cultural Relations in 1989, 2006
and 2007 and awards and grants from UNECSO, British Council and
Commonwealth Foundation.
Results of D. Rajendran Memorial
Tennis Tournament
HOUSE
CLEANING
The following are the winners and runners-up of the D. Rajendran
IAS Memorial Trust Inter Club Tennis Tournament conducted by
Anna Nagar Western Extension Association on Dec. 6-9 in the
Association’s tennis court on Park Road:
Singles: G.P. Balaji, Cosmopolitan Club (winner), Dr. C. Karan
(runner-up). Doubles: G.P. Balaji and L. Senthil Simon, Cosmopolitan Club (winners), Ilango Rajadurai and C. Kamalakaran, Prince
Tennis Academy, Mogappair (runners-up).
16 teams participated in the tournament.
LETTERS TO THE EDITOR
JAANA’s kitchen traditional, delicious,
good quality and
healthy preparation.
Parties and traditional
functions - Custom
menu - North and South
Indian
vegetarian
cuisine. Also vegetarian
lunch and evening light
dinner
parcels
delivered. For orders
and enquiries contact
98402 73961 or 2644 0378
“NARTHANA Sri Natiyalaya” conducts pure classical
bharathanatyam classes by
an exponent master Sri K.
Govindhan
(disciple
of
‘Padmasri’ Ramiah Pillai) at
No. 4/578, Veeramamunivar
Street, Mogappair East, near
small Velammal School. Ph:
2656 4753, 99402 08911
DOMESTIC
EMPLOYEES
K.V. Home Service, Anna
Nagar Western Extension. We
arrange
100%
reliable,
experienced, vegetarian and
non-vegetarian
cooks,
housemaids, baby care,
patient care, ayahs, staff
nurses
–
full/part-time,
KAMATCHI
Catering: outstation also (stay in or
minimum 200 nos. Ph: 93826 out). Ph: 99626 87914, 99403
78226
46886, 93829 46886
Excessive height of new storm water drains
poses problems
THE Good Word Class
offers refresher course for 8
– 10 students tom improve
their
English
language:
grammar, paragraph, letter
writing, unseen passage,
vocabulary, pronounciation,
word formation, reported
speech, tense forms, to score
high grades, to read, write and
speak better – permanently.
Enrollment from 19th December. Course from 31st December. Contact: Daniel, No. 365,
28th Street, Kambar Colony,
“i” Block, Anna Nagar West,
Chennai 40. Ph: 2618 5192
TALENT Study Center takes
tuitions upto Std. 12 all Boards,
subjects. B.Com, M.Com,
MBA, BBA subjects: Hindi,
English, French and spoken).
CA, ICWAI coached. Ph:
97108 24178
INSURANCE
MEDICLAIM,
Life
Insurance corporation of India
policies, car policies, Mutual
funds
for
immediate
requirements, contact: R.
Selvaraju, Ph: 94444 47379,
98410 14379
Sir, The sill level of the storm water drains constructed by Chennai
Corporation on Park Road, Anna Nagar Western Extension, are
nearly 2 feet above the road level. All the abutting buildings are one
or two feet below the road level, hence the owners are compelled to fill
up part of the road with soil, reducing the effective width of the
carriageway. The Corporation could have designed the drains wider
and reduced their height to handle the same flow of water. The
Corporation should consult the stakeholders or at least the respective
area associations before embarking on such projects.– R.
Ramanujam, W 718, D Sector, Anna Nagar Western Extension
MUSIC CLASS
No rotation in power cut hours
SIVAN Fine Arts Academy
conducts carnatic vocal,
veena, violin, carnatic and
western keyboard, guitar and
bharathanatyam. Contact:
Flat No. 37/4, Welcome
Colony, ground floor, Anna
Nagar Western Extension. Ph:
98410 21925, 2472 2928
Sir, The daily 2-hour power cut on 5th Avenue, Anna Nagar, including
Y and Z Blocks, has been taking place from 4 p.m to 6 p.m for several
months, even though the hours are supposed to be rotated every
month. The concerned authorities are requested to apply the same
rotation as in other places to this area also. –Dr. G. Dhandapani,
Z 290, Anna Nagar
New Year’s Day celebration by
Aurobindo Society
Sri Aurobindo Society Centre (AP-514, J Block 8th Street,
Anna Nagar) will celebrate
Tuesday, Jan. 1, as ‘Prosperity
Day’.
At 6.30 a.m, there will be
floral decorations, collective
meditation for world prosperity
and progress and distribution
of Ashram blessing cards,
calendars and sweets.
At 6.30 p.m, there will be
Mathru Nama Sahasramchanting of 1008 holy names
of the Mother.
All are welcome.
Wins first prize of Rs. 1 lakh in
national painting contest
By Our Staff Reporter
K. R. Roshni, a Std. 5 student
of SBOA School and Junior
College, Anna Nagar Western
Extension, won the first prize
in the National Level Painting
Competition conducted by the
Ministry of Power recently.
She received a cash award of
Rs. 1 lakh from the President
of India on Dec. 14 in New Delhi.
Around 31 lakh students
from 72,532 schools all over India participated in the contest.
Program on ‘coronary intervention’
for doctors today evening
celebration and dinner after the
The Poonamallee High Road program.
More details can be had from
branch of Indian Medical
Dr.
Premkumar Satya by
Association (IMA) and IMA
Academy of Medical Specia- calling 99419 93739.
All doctors are welcome.
lities (Chennai Chapter) will
jointly conduct a Continuing
Medical Education program for
doctors 6 p.m on Sunday, Dec.
23 at Hotel Pride, Poonamallee
High Road, Kilpauk.
Dr. Amar Louis (Cardiologist, UK) will speak on ‘What
is new in coronary intervention’.
There will be Christmas
By Our Staff Reporter
Page 11
CMYK
ANNA NAGAR TIMES
December 23 - 29, 2012
ANNA NAGAR TIMES
Page 12
NO HOLDS BARRED
By M. A. SADANAND
Bobbitize the Beasts!
The brutal gang-rape of a Delhi girl in a bus is the latest
capital offering to the billion plus subcontinent by the
biped beasts of free India, for whom anything fair, slim and
girly is good fare for an evening well spent.
Delhi is afire and Parliament, for once, is a single entity
in discussing how the animals in heat are to be dealt with
under the existing law or harsher alternatives like death
sentence, life-sentence, bobbitization or chemical
castration.
In my copy of the’ Indian Penal Code’ (Macaulay’s
corossive liquidation of Indian opposition to the British
brutality)”, I had torn off the said section and other
sections dealing with death sentence because, in my
spiritual reckoning, the State, by executing the death
sentence, rubbishes his maker and becomes an aggressive
arbitrator. In my understanding of our ancient records of
wisdom, the red flag of stoppage of our train of life is only
in the hands of the maker who welcomed us with the green
flag. Even the foursome who brutalised the poor girl
cannot be rubbed off by waving the red flag by the
combination of the Home Minister and the President and
the killer noose tier, the final trinity. So the first option is
non est.
The second option of life sentence would inaugurate a
permissive reign of homosexual perverts in jail with
disastrous consequences even regarding the prison staff.
The toss is then between bobbitization and chemical
castration. Probably, the chap would prefer to go to his
maker in one piece like a man than having to appear
without his important member, which would perhaps be
the a la carte to the prison dog that day.
I vote for chemical castration and a minimum of fifteen
years in prison for the entire gang of rapists with perhaps
an artistic token of their new identity , “R” tattooed on
their forehead. Well, see you all “R” people with that
beautiful tattoo .
Invites entrepreneurs to hold
stalls in health mela
By Our Staff Reporter
Indian Dental Association (IDA) (Maruthi Apartment, Dr.
Alagappa Chettiar Road, Purasawalkam), Cancer Institute
(Adyar), Sports Performance Assessment Rehabilitation
Research Counselling Institute (SPARRC), Anna Nagar and
Madras High Court Advocate Association (MHAA), Chennai
are inviting entrepreneurs to hold stalls focusing on substance
abuse (tobacco and alchohol), diet and nutrition, health and
fitness and environment and hygiene in a ‘Youth Health Mela’
to be held inValluvar Kottam, Nungambakkam, from Jan. 23
to 27.
Dr. M. S. Chandragupta (Program Coordinator) told Anna
Nagar Times that a nominal fee of Rs. 2000 is charged for stall
participation throughout the program.
The main objective of the program is to create awareness
among general public and school and college students on
quitting the habit of consuming tobacco in any form, prevention
of lifestyle related diseases and providing guidelines for a
healthy lifestyle to all.
Instructions and guidelines for stalls will be given to stall
participants to follow the rules during the program.
Interested stall participants can contact Chandragupta on
or before Dec. 30 in 98841 28209.
Circulation of Anna Nagar Times?
58,000 copies, all delivered FREE!
December 23 - 29, 2012
Selected to represent India in
Asian kickboxing meet
Christmas concert in
Redeemer Church today evening
By Our Staff Reporter
By Our Staff Reporter
S. Vignesh, a student of
Spitfire Kickboxing Academy
(P&T Quarters, Anna Nagar)
participated in the Indian
Kickboxing team selection
event held on Nov. 17-20 in
Pune and was selected to
represent India in the ’51 kg.
low kick’ category in the WAKO
Asian Kickboxing Championship meet to be held in Pune
from Dec. 25.
He is the first kick boxer 18 years old from Chennai to
represent India. He is training under Chief Coach C. Suresh
Babu.
Consumer Cell helps in getting
mutual fund to replace incorrect
cheque
By Our Staff Reporter
Deepa Vijay (a resident of
AH Block, Anna Nagar) had
applied for withdrawal of
proceeds from her folio with
Birla Sunlife Mutual Fund, but
the cheque for Rs. 18,000 that
she received had a wrong
account number on it. Her
requests to the fund to reissue
a new cheque went unheeded.
Since she was transferred to
New Delhi in the meantime,
her father approached Rotary
Consumer Guidance Cell (AH
225, AH Block 2nd Street, 8th
Main Road, Anna Nagar,
behind Shanthi Colony). As
advised by the Coordinators of
the Cell, he pursued and
followed up the matter with
the company successfully.
Through his letter dated Dec.
5, he has informed the Cell that
the amount of Rs. 18,000 has
been received by his daughter
and thanked the Cell for its
guidance and free service.
The Cell works from 5.30 p.m
to 6.30 p.m from Monday to
Friday and gives free advice on
consumers’ problems. Its
phone numbers are 98843
55394 and 2622 0129.
Cash, valuables stolen from
two residences
By Our Staff Reporter
Cash and valuable items
were stolen from two residences in W Block, Anna
Nagar Western Extension,
between Dec.15 evening and
Dec. 16 morning.
Gold jewellery of 5.5
sovereigns and Rs. 30,000 were
stolen from W 133 on Dec. 16.
According to the police, the
items were kept in a bag in a
room on the night of Dec. 15,
but the bag was missing at
5.30 a.m the following day.
In the meantime, a resident
of a neighbouring flat informed
that a bag had been dropped off
at the entrance of his flat after
his wife left the front door open
after drawing kolam at 5 a.m.
It was later confirmed that
this was the same bag which
had been stolen. However, the
cash and jewellery had been
removed from the bag.
On information, B. Nandakumar (Asst. Commmissioner, Ambattur) and S.A.
Syed Jamal (Inspector, Korattur Police) made enquiries.
On the night of Dec. 15, a
camera worth Rs. 10,000 was
stolen from the first floor of W
138. A resident of the house
had kept a bag containing the
camera in the living room and
went inside, leaving the front
door open. When she came back,
the bag had disappeared.
The bag was later found in
the well of the next house. But
the camera had disappeared.
Course on care of
indoor plants on
Friday
By Our Staff Reporter
The Information and Training Centre of Tamil Nadu
Agricultural University (U 30,
U Block 10th Street, Anna
Nagar, behind Jaigopal
Garodia School) will hold a oneday training program on
‘Indoor plants care and
maintenance’ from 9.30 a.m to
4.30 p.m on Friday, Dec. 28, in
its premises.
The registration fee is Rs.
400, inclusive of lunch. For
confirmation of participation,
2626 3484 may be called.
The C.S.I. Redeemer Church (Kilpauk Garden Road, East
Anna Nagar) will present its annual Christmas concert titled
‘Jesu Joy of Man’s Desiring’ at 6.30 p.m on Sunday, Dec. 23.
The church choir will be accompanied by a strings orchestra
led by Jerry Fernandes and Pratiba Santwan on the piano.
Emmanuel Ponraj will be the conductor.
A wide selection of carols ranging from Bach to Handel’s
Messiah to popular carols in fresh arrangements will be
presented. Also there will be songs by the children’s choir, with
male and female voices separately.
All are welcome.
December 23 - 29, 2012
 ͬô
(ó£.A.óƒèó£üQ¡ ð¬öò ‘ ͬô’
膴¬óèOL¼‰¶ ªð£Á‚A â´‚èŠð†ì CôõŸ¬øŠ
ªð¼¬ñ»ì¡ ñÁð®»‹ Hó²K‚A«ø£‹ - ÝCKò˜)
ó£.A. óƒèó£ü¡
꣊H†ì õ¬óJ™ ô£ð‹
° õ£ó Ýù‰îMèì¡ HóFèœ âù‚°ˆ îð£L™
õóM™¬ô â¡Á ªê£¡ùî¡ «ðK™ Ü¡¹ì¡ ÃKòK™ å¼
膬ì ÜŠHJ¼‰î£˜èœ. (裋ŠOªñ¡†K Þî›èœî£¡.)
è†¬ìŠ HKˆî«ð£¶ HóFèÀ‚° «ñ«ô â¡ ªðò˜
â¿îŠð†ì å¼ èõ˜ Þ¼Šð¬î‚ 臫ì¡. ÜîÂœ ݃AôˆF™
Üöè£ù õ‡í ܆¬ìJ™ å¼ Ü¬öŠHî› Þ¼‰î¶. êQ‚
Aö¬ñ 裬ô å¡ð¶ ñE, IÎC‚ Üè£ìI IQ ý£™
â¡ð¬î ñ†´‹ 𣘈¶ ¬õˆ¶‚ ªè£‡«ì¡. â¿ðˆ¬î‰î£õ¶
݇´ Mö£¬õ º¡Q†´ Ýù‰î Mèì¡ ðŸðô ²¬õò£ù
F†ìƒè¬÷ˆ ªî£ìƒAJ¼Šð ܶ ê‹ð‰îñ£ù G蛄Cò£è
Þ¼‚°‹ â¡Á â‡E‚ ªè£‡«ì¡.
°PŠH†ì Fùˆî¡Á î£ñîñ£è«õ °PŠH†ì Þ숬î
݆«ì£M™ ªê¡ø¬ì‰«î¡.
IQ ý£L¡ º¡¹ø‹ ñ£®‚° ãÁ‹ ÞìˆF™ Þ÷‹ °ñKèœ
ê‰îù‹, è™è‡´, «ó£ü£ŠÌ ªè£´ˆ¶ õó«õŸÁ ñ£®‚°Š
«ð£°‹ð® õN裆®ù£˜èœ.
ã˜è‡®û¡ ý£½‚°œ ¸¬ö‰î «ð£¶ Þ¬÷ë˜èÀ‹
î‹ðFèÀñ£è ²ñ£˜ ËÁ «ð˜èœ Üñ˜‰F¼‚è, «ñ¬ìJ™
å¼õ˜ «ðC‚ ªè£‡®¼‰î£˜. ðˆFK¬è àôè, ⿈¶ôè ï‡
ð˜èœ ðô¬óŠ 𣘂èô£ªñ¡Á «ð£J¼‰î âù‚° ͬ÷J™
ꉫîèŠ ªð£P ò¶. ²ŸÁºŸÁ‹ 𣘈«î¡. ðˆFK¬è‚
è£ó˜è¬÷»‹ ⿈î£÷˜è¬÷»‹ îQ«ò ܬìò£÷‹ 裆´‹
TŠð£ «õw® ï‡ð˜èœ âõ¼‹ è£íŠðìM™¬ô. 𣡆,
û˜† ÜE‰î ñ£ì˜¡ ñQî˜èœî£¡ ÜóƒA™ Üñ˜‰F¼‰
èœ.
°À °À ý£L¡ è¬ìC õK¬êJ™ Üñ˜‰¶ ªè£‡´
óèCòñ£è ܬöŠHî¬öŠ 𣘈«î¡. 𣘈......
ܶ Ýù‰îMèì¡ ê‹ð‰îŠð†ì Mö£¾‹ Ü™ô. ⿈
î£÷˜èœ ê‹ð‰îŠð†ì G蛄C»ñ™ô. «ý£I«ò£ðF 죂ì
ªó£¼õ˜ ܉î ñ¼ˆ¶õˆ¬îŠ ðŸPˆ  îò£Kˆ¶œ÷ CøŠ¹
Ü‹êƒè¬÷ M÷‚A å¼ ì£†è£‹ îò£KˆF¼‚Aø£˜. Üõ¼¬ìò
ªðò˜ ì£‚ì˜ ë£ùê‹ð‰î‹. Üî¡ ¶õ‚è Mö£î£¡ ܃«è
ï¬ìªðŸÁ‚ ªè£‡®¼‰î¶.
â¡ ªðò¼‚° ò£«ó£ Þ¡M«ìû¡ ÜŠð Ýù‰îMèì¡
HóFèÀì¡ Ãì ܉î Þ¡M«ìû¬ù»‹ âù‚° Mèì¡
ܽõôèˆFù˜ ÜŠH ¬õˆF¼‚Aø£˜èœ Üšõ÷¾î£¡.
ñŸøŠð® ܃«è âù‚° ò£¬ó»‹ ªîKòM™¬ô. ⡬ù»‹
ò£¼‚°‹ ªîKòM™¬ô.
 «ð£ù«ð£¶ ê¡ ®M G˜ñô£ ªðKòê£I °ˆ¶M÷‚¬è
ãŸø, ó£T A¼wí¡ Þ¬ø õí‚è‹ ð£ì G蛄C Ýó‹Hˆ¶
º‚裙 ñE «ïó‹ èì‰F¼‰î¶. õ‰F¼‰îõ˜èO™ ªð¼‹
ð°FJù˜ «ý£I«ò£ðF 죂ì˜èœ.
êˆî‹ «ð£ì£ñ™ ªõO«òP Mì«õ ºîL™ G¬ùˆ«î¡.
Ýù£™ õ£›ˆ¶¬ó õöƒ°ðõ˜èO¡ ð†®òL™ ⿈î£÷˜
ð£ô°ñ£óQ¡ ªðò¼‹ Þ¼‰îî CP¶ «ïó‹ Þ¼‚èô£‹
â¡Á º®¾ ªêŒ¶ «ñ¬ì G蛄Cè¬÷ èõQ‚èô£«ù¡.
ì£‚ì˜ ë£ùê‹ð‰îˆFŸ° ºŠð¶ ºŠðˆ¬î‰¶ õò¶
Þ¼‚°‹ â¡Á «î£¡Pò¶. ß«ó£´‚° ܼ«è å¼ Aó£ñˆF™
Iè âOò °´‹ðˆF™ Hø‰¶ «ý£I«ò£ðF ¶¬øJ™ Ý󣌄Cèœ
ªêŒ¶ º¡Â‚° õ‰¶ ðô á˜èO™ ªõŸPèóñ£è‚ AOQ‚°èœ
ïìˆF õ¼Aø£˜ â¡Á «ð„ê£÷˜èœ ÃPù£˜èœ.
Üõ¼¬ìò ï‡ð˜èÀ‹ ÝCKò˜èÀ‹ CA„¬ê ªðŸøõ˜èÀ‹
Üõ¬óŠ ð£ó£†®Š «ðCù£˜èœ. «ñ¬ìJ¡ æóñ£è Þ¼‰î
F¬óJ™ ÜšõŠ«ð£¶ ðìƒèÀ‹ 裆ìŠð†ìù.
«ý£I«ò£ðF ñ¼ˆ¶õˆ¬îŠ ðŸP âù‚° Ýù£ Ýõ¡ù£
Ãìˆ ªîKò£¶. Ýù£™ 죂ì˜èœ ðô£Šðö‹ â¡ø£™ 
ß. 죂ì˜èOì‹ âù‚° ⊫𣶫ñ ã«î£ æ˜ ß˜Š¹ à‡´.
Üîù£™ à†è£˜‰F¼‰«î¡.
ð£ô°ñ£ó¡ ²¼‚èñ£èŠ «ðCù£˜. å¼õ˜ ÜõKì‹ õ‰¶
¬òŠ H®ˆ¶Š 𣘈¶Š ðô Mûòƒèœ ªê£¡ù «ð£¶
 𣘊ð¶ âŠð® â¡Á «è†ì£ó£‹. ܉î ñQ°‚
«è£ð‹ õ‰¶M†ì. ‘Þ¼ð¶ õ¼ìƒèœ  èwìŠð†´‚
èŸÁ‚ ªè£‡®¼Šð¬î Þ¼ð¶ GIìƒèO™ àƒèÀ‚° ªê£™Lˆ
îó «õ‡´ñ£?’ â¡Á ÃPM†´Š «ð£ŒM†ì£ó£‹. Hø° 
𣘊ð¶ ðŸP CŸCô Ü‹êƒè¬÷ «õªø£¼õKì‹ ªîK‰¶
ªè£‡«ì¡ â¡Á ªîKMˆîõ˜ ªè£…ê «ïóˆF™ ¹øŠð†´
M†ì£˜.
ðF¬ù‰¶ Þ¼ð¶ õ¼ìƒèÀ‚° º¡ù£™ †K‹ñ£è
GI˜‰îõó£è Þ¼‰î ð£ô°ñ£ó¡ ªî£÷ ªî£÷ ܬó‚¬è
ꆬ컋  ²ŸÁ «õw®»‹ Ü÷¾‚° ePò ªõ‡î£®»
ñ£èˆ î÷˜‰îõó£è Þ¡Á Þ¼‚Aø£«ó â¡Á G¬ùˆ¶‚
ªè£‡«ì¡.
ðO„ªê¡Á 裆CòOˆî G˜ñô£ ªðKòê£I»‹ M¬ìªðŸø
H¡ «ñ¬ì ªõP„ªê¡Á ÝAM†ì¶. ÜPõ£Oèœ ðô˜
Þ¼‰î «ð£F½‹ ªîK‰î ºèñ£è ò£¼‹ ªî¡ðìM™¬ô. R®
ó£‹ «èê†¬ì ªõOJ†ì£˜èœ. ðƒ«èŸøõ˜èÀ‚° G¬ù¾Š
ðK²è¬÷ õöƒAù£˜èœ.
êK, ¹øŠðìô£‹ â¡Á  G¬ùˆî êñò‹ ‘«îm˜ Þ¬ì
«õ¬÷ & ♫ô£¼‹ õ¼è’ â¡Á ܬöˆî£˜èœ. Þ¶ «ð£¡ø
bQ êñ£ê£óƒè¬÷  M´õF™¬ô. CPò ÞìˆF™ º‡®ò
ð® ªè£…ê‹ Hvªè†´‹ ܼ¬ñò£ù 裊H»‹ ܼ‰F«ù¡.
ªõœ¬÷ TŠð£M™ 裊H¬ò‚ ªè£†®‚ ªè£œ÷£ñ™ îŠHò¶
ªðKò ÜFêò‹.
Hø° ‘ªìñ£¡v†«óû¡’ Þ¼‰î¶. 裊H»‹ Hvªè†´‹
꣊H†ì H¡ eF G蛄C‚°‹ Þ¼‚è£M†ì£™ ܶ ï¡P
ªè†ìîùñ£è Þ¼‚°‹ â¡Á â‡E, ñÁð®»‹ Üóƒèˆ¶‚°œ
ªê¡«ø¡.
‘«ý£I«ò£Ió£Aœv 죆裋’ ñŸÁ‹ ªñ® «ý£‹ ‘ú£çŠ†
«õ˜’ â¡ø Þ‰î R®ó£I™ ðô õ¬è «ï£ŒèÀ‚°Š ðôõ¬èò£ù
Gõ£óí Mõóƒè¬÷»‹ ò£¬ó âŠð® Üµè «õ‡´‹
â¡ð¬î»‹ F¬óJ™ 裆®ò«î£´ «ð„ꣽ‹ M÷‚Aù£˜èœ.
㟪èù«õ 죆裋, ªõŠ¬ú† ºîô£ù êñ£ê£óƒèœ
⡠ͬ÷J™ ãø£¶. «ý£I«ò£ðF ñ¼ˆ¶õ«ñ£ âù‚°ˆ
ªîKò£î å¡ø¬ó‚ «è£® MûòƒèO™ å¡Á. âQ‹ Þ¶ å¼
ðòù£ù ºòŸC â¡Á ñù²‚°œ ð£ó£†®M†´‚
A÷‹H«ù¡.
W«ö õ‰«î¡. ñE Þó‡ì¬ó. ðç«ð ô…„²‚è£è‚ AÎ
G¡P¼‰î¶. ðC õJŸ¬ø‚ AœOò AÎM™ «ê˜‰¶ ªè£‡
«ì¡. ¬êõ õ¬èèœî£¡. Ýù£™ â™ô£«ñ ̇´ ñê£ô£
«ê˜‚èŠð†ì¬õ. ⡠A¡ âFKèœ. °¼ñ£ Þ™ô£ñ™ å¼
êŠð£ˆF¬ò»‹ ÞÁAM†ì Þó‡´ èó‡® îJ˜ ê£îˆ¬î»‹
¼Cˆ¶ (?) M†´ˆ F¼‹H«ù¡.
‘Y! ªõ†èñ£J™¬ô?’ â¡Á «è†è£b˜èœ. «ð£è ÜÁð¶
Ï𣌠õó ÜÁðˆ¬î‰¶ Ï𣌠݆«ì£ ªêô¾. ݬèò£™
꣊H†ì õ¬óJ™ ô£ð‹!
ANNA NAGAR TIMES
Page 13
Page 14
RNI Regn. No. 67462/94
December 23 - 29, 2012
Free yoga classes daily in
Tower Park
Free yoga classes are being conducted daily from 6 a.m to 7 a.m
in Anna Nagar Tower Park by Pathanjali Yoga Committee, Anna
Nagar. For more details, Jayaraman (98402 35009) or
Sivaramakrishnan (94441 02440) may be called. All are welcome.
GROW MORE TREES
REQUEST TO READERS!
Please help us to serve you
better!
Anna Nagar Times is being
delivered free at every doorstep
in this neighbourhood week
after week. If our delivery boy
skips your house or flat in any
week, please call 2626 5241
between 10.30 a.m and 5 p.m
on week days to enable us to
take effective and immediate
remedial action.
Editor & Publisher: K. S. Ramakrishnan. Office: AC 67, Anna Nagar, Chennai 40. Printed by Ramesh Adityan at Powerfull Printers, 74, Kannappan St., Aminjikkarai, Chennai 29
CMYK
ANNA NAGAR TIMES
Download

anna nagar times