AUKCIJSKA PRODAJA VOZILA
1.
PREDMET PRODAJE
Predmet prodaje su putnički automobili u vlasništvu ITF Enhancing Human Security – ITF :
1.1.
Putnički automobil TOYOTA – LAND CRUISER
Marka: Toyota
Tip: Land Cruiser
Vrsta: Putnički automobil
Broj šasije: JT111GJ9500153625
Godina proizvodnje: 2000
Snaga motora (KW): 92
3
Radna zapremina motora (cm ): 2982
1.2
Putnički automobil NISSAN - PATROL 3.0 ELEG.
Marka: Nissan
Tip: Patrol 3.0 Eleg.
Vrsta: Putnički automobil
Broj šasije: JN1TESY61U0105028
Godina proizvodnje: 2002
Snaga motora (KW): 116
3
Radna zapremina motora (cm ): 2953
1.3
Putnički automobil RENAULT MEGAN SCENIC RX4
Marka:Renault
Tip: MEGANE SCENIC RX4
Vrsta: Putnički automobil
Broj šasije: VF1JAAC0E24168494
Godina proizvodnje: 2002
Snaga motora (KW): 101
3
Radna zapremina motora (cm ): 1998
2.
POČETNA KUPOPRODAJNA CIJENA
Početna cijena za prodaju automobila iz tačke 1.1. iznosi: 10.000,00 KM
Početna cijena za prodaju automobila iz tačke 1.2. iznosi: 8.000,00 KM
Početna cijena za prodaju automobila iz tačke 1.3. iznosi: 3.000,00 KM
3.
UVID U IMOVINU
Predmetna vozila se nalaze u garaži Avaz tower centra, u Sarajevu. Zainteresovani ponuđači
mogu
u dobiti više informacija koje se tiču predmeta prodaje, te izvršiti uvid u imovinu svakim
radnim danom od 10 do 13 sati, od 02.12.2013. do 04.12.2013. do 13:00 sati.
4.
USLOVI PRODAJE
Predmetna vozila se prodaju u viđenom stanju, bez prava na naknadnu reklamaciju. Učesnik
koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatra se prihvaćenom
ponudom za kupovinu predmetne imovine.
Prednost u odabiru ima kupac koji ponudi kupovinu svih ili više automobila koji su predmet
prodaje po ovom pozivu,
ozivu, uz najveću kupovnu cijenu.
Kupac je dužan da sa ITF Enhancing Human Security sklopi ugovor o kupoprodaji predmetne
imovine u roku od dva dana od dana javnog otvaranja ponuda. Kupoprodajna cijena se plaća
najkasnije u roku od 5 dana od zaključenja kupoprodajnog
ku
ugovora.
Ukoliko kupac ne zaključi ugovor u predviđenom roku ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u
predviđenom roku gubi pravo na povrat depozita. U tom slučaju ITF Enhancing Human Security
zadržava pravo da zaključi ugovor o kupoprodaji predmetne
predmetne imovine sa ponuđačem javnog
natječaja, koja je po visini
ini odmah iza najveće ponude.
Imovina koja je predmet aukcije može se preuzeti po podnošenju dokaza o uplati.
Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 10 dana od dana aukcijske prodaje,
prod
a depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u kupoprodajnu cijenu.
5.
PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja podnesu ponudu za učešće na javnom nadmetanju i
uplate depozit za učešće na aukciji. Depozit u iznosu 100,00 KM uplaćuje se na bankovni račun
ITF Enhancing Human Security – ITF, račun broj 161
61 000 000 000 0011 u Raiffeisen Bank d.d. ,
Sarajevo, Bosna i Hercegovina referentni broj KM 502021000-030000475;
502021000 030000475; EUR 502022000502022000
030000475-1 sa napomenom „ZA
ZA UČEŠĆE NA AUKCIJSKI
AUKCIJS PRODAJU VOZILA“.
6.
MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJE PONUDA
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom:
„Ponuda za učešće na aukcijsku prodaju vozila putem javnog nadmetanja. Ne otvarati prije
zvanične sjednice Komisije za otvaranje ponuda.“
Na koverti
erti moraju biti označeni osnovni podaci o ponuđaču: naziv i sjedište za pravna lica
odnosno
osno ime i prezime i adresa za fizička lica.
Ponude se dostavljaju svakog radnog dana od 08:00 do 16:00, zaključno sa 06.12.2013.
.2013. do
10:00 sati,, neposredno predajom u ITF Enhancing Human Security ili poštom na adresu ITF
Enhancing Human Security , Tešanjska 1, 71 000 Sarajevo, BiH.
Ponuda za učešće na aukciji treba da sadrži slijedeće podatke o podnosiocu ponude:
Za pravna lica:
• Naziv, sjedište i registracioni broj pravnog lica iz sudskog registra;
• Ovlaštenje sa podacima o licu koje će zastupati pravno lice;
• Kontakt telefon;
• Dokaz o uplati;
• Broj računa i naziv banke za vraćanje depozita;
• Vrijednost ponude izražene u KM valuti.
Za fizička lica:
• Ime, prezime, adresa stanovanja
tanovanja i kontakt telefona;
• Fotokopija lične karte;
• Dokaz o uplati;
• Broj računa i naziv banke za vraćanje depozita;
• Vrijednost ponude izražene u KM valuti.
U ponudi mora biti jasno naznačeno koji automobil ponuđač želi da kupi i ponuđenu cijenu za
automobil izraženu u KM.
7.
OTVARANJE PONUDA
Otvaranje ponuda će se održati 06.12.2013.
06.12.2013. godine u 12:00 sati u prostorijama ITF Enhancing
Human Security.
8.
KONTAKT OSOBA
Urša Marinšek Šrot, tel 387 33 261--180; 387 33 261-181; email: [email protected]
fund.si
9.
Tekst ovog poziva objavljen je u dnevnom listu „Dnevni avaz“, kao i na web stranici ITF
Enhancing Human Security www.itf-fund.si
www.itf
Download

AUKCIJSKA PRODAJA V AUKCIJSKA PRODAJA VOZILA