Црна Гора
ФОНД ЗА МАЊИНЕ
Фонд за мањине, у складу са чланом 5 - Закона о слободном приступу информацијама
(»Сл.лист РЦГ«,бр. 68/05), доноси и објављује:
ВОДИЧ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
У ПОСЈЕДУ ФОНДА ЗА МАЊИНЕ
I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФОНДУ ЗА МАЊИНЕ:
Сједиште и адреса Фонда за мањине је у Подгорици, ул.Сердара Јола Пилетића
бб.тел/фаџ: 020-227-559 , е-маил: [email protected], вебсајт (www.fzm.me).
II. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЈЕДУ ФОНДА ЗА МАЊИНЕ
1. Јавне евиденције
дјеловодник;
евиденција запослених у Фонду за мањине;
конкурси за финансирање / суфинансирање пројеката;
уговори о финансирању / суфинансирању одабраних пројеката;
извјештаји корисника средстава о реализацији пројеката финансираних /
суфинансираних од стране Фонда;
евиденција регистарског и архивског материјала предатог Државном архиву.
2. Нормативна акта
Одлука о оснивању Фонда за мањине
Одлука о избору чланова Управног одбора
Статут Фонда
Пословник о раду Управног одбора
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
Правилник о критеријумима за вредновање пројеката за финансирање из
средстава Фонда за мањине,(одлуке, правилници, рјешења);
1
3. Финансије
Буџет Фонда за мањине;
завршни рачун буџета Фонда за мањине;
документа о јавним набавкама Фонда;
документа о основним средствима и опреми Фонда;
финансијске евиденције и појединачна финансијска документа;
4. Подаци о запосленима:
радне књижице;
увјерења о држављанству;
увјерења о здравственој способности,
увјерења о стручној спреми и стручној оспособљености,
рјешења о заснивању радног односа,
рјешења о зарадама;
рјешења о накнадама зараде и другим примањима;
рјешења о годишњем одмору;
рјешења о дисциплинској и материјалној одговорности;
III ПОКРЕТАНЈЕ ПОСТУПКА
Поступак се покреће подношењем писаног захтјева;
На захтјев за приступ информацијама не плаћа се административна такса;
IV. САДРЖИНА ЗАХТЈЕВА
Захтјев треба да садржи:
основне податке о траженој информацији
начин на који се жели остварити приступ информацији;
сврха у које се тражена информација жели користити;
податке о подносиоцу захтјева (име и презиме, пребивалиште или боравиште,
назив фирме и сједиште), односно његовог заступника, представника или
пуномоћника.
Подносилац захтјева може навести и друге податке који олакшавају проналажење
тражене информације.
V . НАЧИН ПОДНОШЕНЈА ЗАХТЈЕВА
Захтјев се може поднијети на прописаном обрасцу или у слободној форми. Образац
захтјева се може добити у пријемној канцеларији, а исти се налази на веб сајту Фонда
(www.fzm.me)
2
Захтјев се подноси:
непосредно, у пријемној канцеларији Фонда;
путем поште, на адресу Фонд за мањине 81000 Подгорица, ул.Сердара Јола
Пилетића бб.
електронским путем, на е-маил: [email protected], факс бр. 020-227559.
VI . НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ
Приступ информацији може се остварити:
непосредним увидом у информацију или јавну евиденцију, оригинал или
копију документа у пријемној канцеларији Фонда;
преписивањем информације од стране подносиоца захтјева у просторијима
Фонда;
преписивањем, фотокопирањем или превођењем информације од стране лица
овлашћеног за поступање по захтјеву за приступ информацијама и
достављањем преписа, фотокопије или превода подносиоцу захтјева,
непосредно, путем поште или електронским путем;
VII. РЈЕШАВАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ
По захтјеву за приступ информацији рјешава се у року од осам дана од дана
пријема захтјева
Изузетно , у случају када је то потребно ради заштите живота и слободе лица, по
захтјеву се рјешава у року од 48 часова од пријема захтјева.
Ако је обим тражених информација велики или ако њихово проналажење захтијева
претраживање великог броја докумената , тако да би приступ информацији у прописаном
року омео редовно пословање , рок за доношење и достављање рјешења ће се продужити
најдуже за 15 дана.
Ако је захтјев за приступ информацији непотпун и неразумљив, па се због тога по
њему не може поступити , од подносиоца ће се захтијевати да , у року од 8 дана од дана
достављања позива, отклони недостатке у захтјеву и дати упуство како да недостатке
отклони.
Ако подносилац захтјева не отклони недостатке у остављеном року, захтјев ће се
одбацити. На ову посљедицу упозориће се подносилац захтјева у позиву за отклањање
недостатака. У том случају рок за рјешавање почиње тећи од дана пријема исправљеног
захтјева.
3
VIII . АКТ КОЈИМ СЕ ОДЛУЧУЈЕ О ЗАХТЈЕВУ И ПРАВНА ЗАШТИТА
О захтјеву за приступ инормацијама одлучује се рјешењем.
Рјешење којим се одбија захтјев за приступ информацији садржи образложење, у којем се
наводе разлози због којих се одбија захтјев за приступ информацији или њеном дијелу.
Рјешењем којим се дозвољава приступ информацији или њеном дијелу, одређује се
начин и рок приступа информацији и трошкови поступка.
Против рјешења првостепеног органа којим је одлучено о захтјеву може се
изјавити жалба Управном одбору Фонда.
Подносилац захтјева за приступ информацији и друго заинтересовано лице има
право на судску заштиту у управном спору.
IX. РОК ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ
Приступ информацији омогућиће се у року од три дана од дана достављања
рјешења којим је приступ дозвољен а након уплате трошкова поступка ( уколико их има).
Ако је одређено да се приступ информацији оствари непосредним увидом у јавну
евиденцију или документ или преписивањем информације од стране подносиоца захтјева ,
рок за приступ информацији није преклузиван.
X. ТРОШКОВИ ПОСТУПКА
трошкове поступка (стварни трошкови преписивања, фотокопирања, превођења и
достављања тражене информације) сноси лице које тражи приступ информацији.
Трошкови поступка плаћају се прије извршења рјешења, у корист Буджета Црне
Горе на рачун бр: 907-83001-19
Лице са инвалидитетом не плаћа трошкове поступка.
XI. ОВЛАШЋЕНА И ОДГОВОРНА ЛИЦА
Лице за вођење првостепеног поступка, Сафет Куртагић,директор Фонда за мањине
Лице за доношење рјешења, Сафет Куртагић, директор Фонда за мањине.
XII. ОБЈАВЉИВАНЈЕ ВОДИЧА
Овај водич је објављен на огласној табли Фонда и на веб сајту Фонда за мањине.
ФОНД ЗА МАНЈИНЕ
Директор
Сафет Куртагић
4
Download

Правилник о унутрасњој организацији и систематизацији