ISSN 0378 - 2905
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL VE TARİH – COĞRAFYA FAKÜLTESİ
DİL VE TARİH - COĞRAFYA
FAKÜLTESİ DERGİSİ
Cilt / Volume 54
Sayı / Number 1 Yıl / Year 2014
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DERGİSİ
ANKARA UNIVERSITY
JOURNAL OF LANGUAGES AND HISTORY-GEOGRAPHY
Yılda iki kez yayımlanır / Published semiannually. ISSN 0378-2905
Fakülte Adına Sahibi / Owner on Behalf of the Faculty
Prof. Dr. Abdulkadir GÜRER
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı
Yayın Kurulu Başkanı ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü/Chief of Editorial Board and Editor in
Charge Prof. Dr. A. Merthan DÜNDAR
Yayın Kurulu Başkanı ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yardımcıları / Vice Chief of Editorial Board
and Vice Editors in Charge Yrd. Doç. Dr. İlhan KARASUBAŞI, Yrd. Doç. Dr. Zeynep Z. ATAYURT
Yayın Kurulu/Editorial Board
Prof. Dr. A. Merthan DÜNDAR (Editör)
Yrd. Doç. Dr. İlhan KARASUBAŞI (Editör Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Z. ATAYURT (Editör Yrd.)
Doç. Dr. Bekir KOÇ
Araş. Gör. Dr. Çağrı EROĞLU
Yrd. Doç. Dr. F. Devrim KILIÇER
Doç. Dr. H. Derya CAN
Doç. Dr. İbrahim Tunç SİPAHİ
Doç. Dr. Nazan TUTAŞ
Danışma Kurulu/Advisory Board
Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdulkadir GÜRER (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet İNAM (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet MERMER (Gazi Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZCAN (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Prof. Dr. Alfina SİBGATULLİNA (Rusya Bilimler Akademisi - Rusya)
Doç. Dr. Asuman Belen ÖZCAN (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Azade-Ayse RORLICH (University of Southern California Amerika Birleşik Devletleri)
Prof. Dr. Bedrettin AYTAÇ (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Dae Sung KIM (Hankuk Üniversitesi - G. Kore)
Prof. Dr. Daniya ZADİDULLİNA (Tataristan İlimler Akademisi - Rusya)
Dr. Edel Maria PORTER (Universidad de Castilla-La Mancha - İspanya)
Prof. Dr. Fahameddin BAŞAR (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Géza DAVID (Eötvös Lorand Üniversitesi - Macaristan)
Dr. Hager WESLATI (Kingston Üniversitesi - İngiltere)
Prof. Dr. Harun TAŞKIRAN (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan S. KESEROĞLU (Kastamonu Üniversitesi)
Prof. Kayako HAYASHI ( Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi - Japonya)
Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ (Ankara Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. İ. Ethem POLAT (Kırıkkale Üniversitesi)
Doç. Dr. Kazi ABİD (Bahauddin Zakariya Üniversitesi - Pakistan)
Prof. Dr. Kıymet GİRAY (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Li JINXIU (Çin Sosyal Bilimler Akademisi, Tarih Enstitüsü - Çin)
Prof. Dr. Melek DELİLBAŞI (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Metin ÖZBEK (Hacettepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Metin KARTAL (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Mohamed Abdellatif Amr HERİDY (Ayn Şems Üniversitesi - Mısır)
Prof. Dr. Nevin ÖZKAN (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Nevra NECİPOĞLU (Boğaziçi Üniversitesi)
Doç. Dr. Nihayet ARSLAN (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Oya Batum MENTEŞE (Atılım Üniversitesi)
Prof. Dr. Oya Gürdal TAMDOĞAN (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Ömer TURAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Ömer Naci SOYKAN (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Doç. Dr. Özgür AYDIN (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Salih ÇEÇEN (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Sekine KARAKAŞ (Ankara Üniversitesi)
Dr.Stéphane de TAPIA (LeCentre national de la recherche scientifique- Fransa)
Prof. Dr. Timur GÜLTEKİN (Ankara Üniversitesi)
Doç. Dr. Şennur KIŞLAK (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Tuğba ÖKSE (Kocaeli Üniversitesi)
Prof. Dr. Tuna ERTEM (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Üçler BULDUK (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Yaron HAREL (Bar Ilan University - İsrail)
Prof. Dr. Yaşar TONTA (Hacettepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Z. Kenan BİLİCİ (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Oya Gürdal TAMDOĞAN (Ankara Üniversitesi)
1942’den beri çıkartılan bu hakemli ve yerel süreli yayın, MLA (Modern Language Association of
America) International Bibliography’de indekslenmektedir. Amacı sosyal ve beşerî bilimler alanlarında
Türkçe ve çeşitli yabancı dillerde özgün bilimsel araştırma makaleleri ile derleme makaleler
yayımlamaktır. Makalelerin sorumluluğu yazarlarına aittir.
This refereed and local journal (1942- ) is indexed in MLA (Modern Language Association of America)
International Bibliography. The aim of the journal is to publish unique scientific research articles and
review articles on social sciences and humanities, both in Turkish and various foreign languages. Authors
are solely responsible for the content of their articles.
Yönetim Yeri / Managing Office:
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
06100 Sıhhiye-Ankara-Türkiye
http://www.ankara.edu.tr/letters
Ankara Üniversitesi Basımevi
Basım Tarihi: Kasım 2014
İletişim / Communication:
Prof. Dr. A. Merthan DÜNDAR
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
06100 Sıhhiye-Ankara Türkiye
Tel: +90 ( 0312) 310 32 80 / 1758-175
E-posta: [email protected], [email protected]
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA
FAKÜLTESİ DERGİSİ
Yayımlayan / Publisher: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Cilt / Volume 54 Sayı / Number 1 Yıl / Year 2014
İçindekiler / Contents
Ayşe SÖNMEZ • Platon’un Protagoras’ında Haz Anlayışı Üzerine Bir İnceleme... 1
Mustafa ŞAHİN • Habibü’s-Sîyer’e Göre Türkiye Selçukluları ............................ 21
Eyüp ŞAHİN • Does Existence Precede Essence? Existentialism and Avicenna.... 41
Bülent KORKMAZ • Modern Arap Edebiyatında Kadın Yazarların Doğuşu........ 61
Murat KARATAŞ • Türkiye Cumhuriyeti’nin On Beşinci Yıldönümü Anısına
Yapılan Yayın Faaliyetleri........................................................................................ 81
Galip AKIN • İnsan Sağlığı ve Çevre Etkileşimi .................................................. 105
Mevlüde ZENGİN • William Blake’s “London”: a Resistance to Power and
Authority ................................................................................................................ 117
Erksin GÜLEÇ - İsmail BAYKARA • Üç Ağızlı Mağarası Üst Paleolitik Dönem
Ahmarıan Taş Alet Kültürü .................................................................................... 149
Emel ÇOKOĞULLAR – B. Mehmet BOZASLAN • Eğitim ve Eşitlik Talebiyle
Şekillenen Osmanlı Kadın Hareketinin Milliyetçi Söyleme Eklemlenmesi ........... 171
Nurhan ER • Günlük Bellek Ölçeklerinin Geliştirilmesi: Bir Faktör Analizi
Çalışması ................................................................................................................ 191
Ülkü ÇETİNKAYA • Bir Kadın Şehrengizi: Azîzî’nin İstanbul Şehrengizi ....... 229
Galip AKIN - Timur GÜLTEKİN - Yaner BEKTAŞ - Sibel ÖNAL - Esra
TUNCEL • Üniversite Öğrencileri Için Sıra Tasarımı........................................... 269
Nazan TUTAŞ • İngiliz Dilinde ‘Aydınlanma’: Eski İngilizce’den Günümüze
Değişimi ve Gelişimi .............................................................................................. 287
Jovanka KALABA • Sarcastic Intertextualities as ‘Angry Speech’ in John
Osborne’s Look Back in Anger ............................................................................... 307
Özgür TÜRKER - S. Serkan ÜKTEN • Haçlılar, Moğollar ve Ortadoğu’da Haçlı –
Moğol Münasebetleri.............................................................................................. 319
Ceyda ÜSTÜNEL KEYİNCİ • Cicero’nun Logikē ve Dialektikē Terimlerini
Latinceye Çeviri Yöntemi ...................................................................................... 345
Ali Volkan ERDEMİR • Fact and Fiction – Japanese Social Normsin Mishima
Yukio’s “Patriotism” .............................................................................................. 367
Tilla Deniz BAYKUZU • T’ang Hanedanlığının Büyük Türk Generali Pu-Ku HuaiEn ........................................................................................................................... 377
Mehmet Alpargu - Serkan Yazici - Fikrettin Yavuz • Arduous Journey to Hedjaz:
Turkestani Pılgrims, the Caliph and İstanbul (16th -20th Centuries) ....................... 401
Julia MARTÍNEZ GONZÁLEZ • La Rosa Muerta de Aurora Cáceres
(1877-1958): Elementos Modernistas y el Cuerpo Femenino Enfermo ................. 417
Florin ANGHEL • Romania Between İstanbul and Ankara: The Beginning of the
Alliance in the First Decade of the Kemalist Republic........................................... 435
Nilhan SEZGİN - Gülbahar BAŞTUĞ - Sibel YARGICI KARAAĞAÇ - Banu
YILMAZ • Wechsler Yetişkinler İçin Zekâ Ölçeği Gözden Geçirilmiş Formu
(Wais-R) Türkiye Standardizasyonu: Ön Çalışma ................................................. 451
Metin KARTAL - Harun TAŞKIRAN - Kaan BULUT - Onur DİNÇ •
Yontmataş Bulguları Işığında Yukarı Dicle Havzası’nda Yeni Bir Neolitik Yerleşim:
Boncuklu Tarla ....................................................................................................... 481
Ceren AKSOY SUGIYAMA • Bodybuilder’s Life Style: the Diet and the
Obsession With Body ............................................................................................. 493
Mehmet Şükrü NAR • Psiko-Antropolojik Olgu Olarak Fal Üzerine Nitel Bir
Araştırma ................................................................................................................ 507
İlhan KARASUBAŞI • Malombra: Ruhsal Bölünmüşlük ve Mistik Düşünce ..... 525
Diren ÇAKMAK • Kitap İncelemesi .................................................................... 535
Download

dil ve tarih - coğrafya fakültesi dergisi