MEĐUNARODNI STRUČNI SKUP KRAJOBRAZNIH ARHITEKATA
“KRAJOBRAZ – KRAJINA – PEJZAŽ”
Mr Anica Teofilović
PLANIRANJE PROSTORA I
PEJZAŽNA ARHITEKTURA:
STANJE I PERSPEKTIVE
ZAGREB
29. – 30.5.2014.
PLANSKI DOKUMENTI
PROSTORNI PLANOVI
1. PROSTORNI PLAN REPUBLIKE SRBIJE
2. REGIONALNI PROSTORNI PLAN
3. PROSTORNI PLAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
4. PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMENE
URBANISTIČKI PLANOVI
1. GENERALNI URBANISTIČKI PLAN
2. PLAN GENERALNE REGULACIJE
3. PLAN DETALJNE REGULACIJE
STRATEŠKO-RAZVOJNI PLANOVI
RAZVOJNI I REGULATORNI PLANOVI
PREDEO
ZAŠTITA PRIRODE
ŠUME
Dipl.inž.pejz.arh.
TEMATSKE OBLASTI
ZELENE POVRŠINE
 PREDEO
 ŠUME
 ZELENE POVRŠINE
 ZAŠTITA PRIRODE
 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
Dipl.inž.pejz.arh.
PROSTORNI PLAN REPUBLIKE SRBIJE
Dipl.inž.pejz.arh.
REGIONALNI PROSTORNI PLAN AP VOJVODINE
PPPPN SRP
STARI BEGEJ - CARSKA BARA
 PLANSKA REŠENJA PROSTORNOG RAZVOJA
 PRAVILA UREĐENJA
 PRAVILA GRAĐENJA
 MERE I INSTRUMENTI ZA IMPLEMENTACIJU
Dipl.inž.pejz.arh.
Dipl.inž.pejz.arh.
PP OPŠTINE NOVI BEČEJ
Dipl.inž.pejz.arh.
GENERALNI URBANISTIČKI PLAN LESKOVCA
 PRAVILA UREĐENJA
 PRAVILA GRAĐENJA
Dipl.inž.pejz.arh.
PGR “CENTAR – STARA VAROŠ” U KRAGUJEVCU
 REGULACIONE I NIVELACIONE ELEMENTE
 KAPACITETE ZA INFRASTRUKTURU
 PRAVILA UREĐENJA
 PRAVILA GRAĐENJA
Dipl.inž.pejz.arh.
PLAN DETALJNE REGULACIJE
Dipl.inž.pejz.arh.
PLAN DETALJNE REGULACIJE
DIREKTNO U IZRADI PLANA






ZAVODI ZA URBANIZAM – JAVNA PREDUZEĆA
DIREKCIJE ZA PLANIRANJE I IZDRADNJU – JAVNA PREDUZEĆA
ODELJENJA ZA URBANIZAM PRI OPŠTINAMA
INSTITUTI
PRIVATNA PREDUZEĆA
FAKULTETI
KROZ USLOVE I MIŠLJENJA






ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE, POKRAJINSKI ZAVOD...
SRBIJA ŠUME – JAVNO PREDUZEĆE
UPRAVA GRADA – SEKRETARIJATI
DIREKCIJE ZA IZGRADNJU
JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA – ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA – ODRŽAVANJE PRIRODNIH DOBARA
KROZ UČEŠĆE JAVNOSTI
 INSTITUCIJE
 STRUČNJACI
 GRAĐANI
Dipl.inž.pejz.arh.
ZASTUPLJENOST STRUKE U INSTITUCIJAMA
UČEŠĆE STRUKE – OD ODLUKE DO USVAJANJA PLANA
ODLUKA
 DONOŠENJE ODLUKE O IZRADI PLANSKOG DOKUMENTA
KONCEPT
PLANA
 PRIBAVLJANJE KATASTARSKIH I DR. RASPOLOŽIVIH PODLOGA
 PRIBAVLJANJE POSEBNIH USLOVA I SARADNJA SA JKP
STRUČNA
KONTROLA
NACRT
PLANA
STRUČNA
KONTROLA
JAVNI UVID
PROCEDURA
DONOŠENJA




MIŠLJENJE SEKRETARIJATA (DIREKCIJE)
ODGOVOR OBRAĐIVAČA
SEDNICA KOMISIJE ZA PLANOVE I PRIPREMA IZVEŠTAJA O S.K.
POSTUPANJE PO IZVEŠTAJU O IZVRŠENOJ STRUČNOJ KONTROLI
 PRIBAVLJANJE POSEBNIH USLOVA I SARADNJA SA JKP
MIŠLJENJE SEKRETARIJATA (DIREKCIJE)
ODGOVOR OBRAĐIVAČA
SEDNICA KOMISIJE ZA PLANOVE I PRIPREMA IZVEŠTAJA O S.K.
POSTUPANJE PO IZVEŠTAJU O IZVRŠENOJ STRUČNOJ KONTROLI
 SAKUPLJANJE I DOSTAVLJANJE PRIMEDBI
 PRIPREMANJE ODGOVORA PO SVIM PODNETIM PRIMEDBAMA
 SEDNICA KOMISIJE ZA PLANOVE I PRIPREMA IZVEŠTAJA O J.U.




 DONOŠENJE PLANA I OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM GLASILU




Dipl.inž.pejz.arh.
PRAKSA BEOGRADA – RPP AP BEOGRADA
TIPOLOGIJA PREDELA
EKOSISTEMI
ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
EKOLOŠKA MREŽA
 ZAŠTIĆENA KULTURNA DOBRA
 KULTURNI PREDEO
Dipl.inž.pejz.arh.
PRAKSA – PROJEKAT “ZELENA REGULATIVA BEOGRADA”
77.460 ha
163.728 BIOTOPA
181 PODTIP
52 TIP
9 GLAVNIH GRUPA
GIS BIOTOPA BEOGRADA
Dipl.inž.pejz.arh.
PRAKSA BEOGRADA – GIS BIOTOPA BEOGRADA
KARTA POTENCIJALNE I REALNE VREDNOSTI
KONCEPT PGR SISTEMA ZELENIH POVRŠINA BEOGRADA
ŠUME I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE
ŠUME I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE
VLAŽNA STANIŠTA NA ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU
JAVNE ZELENE POVRŠINE
PARKOVI
SKVEROVI
ZEL. POVR. U PRIOBALJU SAVE I DUNAVA
ZEL. POVR. U OTV. STAMBENIM BLOKOVIMA
ZAŠTITNI ZELENI POJASEVI
ZELENI KORIDORI
ZELENE POVRŠINE POSEBNE NAMENE
VLAŽNA STANIŠTA
TRASE DRVOREDA
JAVNE ZELENE POVRŠINE U
OKVIRU OBJEKATA JAVNE
NAMENE
ZELENE POVRŠINE U OKVIRU
DRUGIH NAMENA
 PRAVILA UREĐENJA
 PRAVILA GRAĐENJA
STANJE I PERSPEKTIVE
 ZASTUPLJENOST PEJZAŽNIH ARHITEKATA U SVIM NIVOIMA PLANIRANJA
 STRUČNI DOPRINOS U PET TEMATSKIH OBLASTI
 IZOSTANAK PEJZAŽNIH ARHITEKATA U POJEDINIM INSTITUCIJAMA
 NEPOSTOJANJE ZAKONA O ZELENIM POVRŠINAMA
 UČEŠĆE STRUČNJAKA IZ DRUGIH OBLASTI
 NEUJEDNAČENA STRUČNA TERMINOLOGIJA
 NEUJEDNAČEN KVALITET PLANSKIH REŠENJA
 PROJEKAT “ZELENA REGULATIVA BEOGRADA”
 EKOLOŠKE OSNOVE U PLANIRANJU
 PRVI PUT U IZRADI TEMATSKI PLANSKI DOKUMENT
Download

planiranje prostora i pejzažna arhitektura: stanje i perspektive