NACRT PLANA, jul 2014.
Konzorcijum: Monte CEP DSD iz Kotora i CEP DOO iz Beograda
DETALJNI URBANISTIČKI PLAN
BABIĆA POLJE 1
NACRT PLANA
Mojkovac, Kotor, Beograd, jul 2014.
DETALJNI URBANISTIČKI PLAN BABIĆA POLJE 1
nacrt plana, jul 2014.
NARUČILAC:
OPŠTINA MOJKOVAC
OBRAĐIVAČ:
Centar za planiranje urbanog razvoja, Kotor
odgovorni planer
rukovodilac tima
rukovodilac izrade plana:
Milan Popović, dipl.inž.arhitekture
Milica Dimitrijević, dipl. inž. arhitekture
saobraćaj
broj licence: 05-5295/05-3(09/01/06)
Milan Pavićević, dipl. inž. saobraćaja
broj licence: 05-5295/05-3 (09/01/06)
Goran Zimonjić, dipl. inž. saobraćaja
hidrotehnika i otpad
Zdenka Ivanović, dipl.ing. građevine
broj licence: 05-752/06-05
elektroenergetika
Igor Strugar, dipl. inž. elektrotehnike
broj licence: 10-1503/1 (04/03/09)
Slobodan Markovic, dipl. inž. elektrotehnike
elektronske komunikacije Željko Maraš, dipl. inž. elektrotehnike
broj licence: 01-1605/07 (02/03/07)
pejzažno uredjenje
Jelena Franović, dipl. inž. pejzažne arh
broj licence: 01-1872/07 (21/03/07)
GIS
Katarina Pandurov, dipl. matematičar
Vladana Stanojević, dipl. arh. teh.
koordinator za LOT3 i LOT4
Vuk Đutović, dipl. inž. arhitekture
izvršni direktor MonteCEP-a:
Saša Karajović, dipl. prostorni planer
LAMP:
Menadžer za ugovor (LOT 3):
Nikola Jovović
Ministarstvo održivog razvoja i turizma:
Koordinator ugovora (LOT 3):
Branka Petrović
DUP Babića Polje 1
Monte CEP, Kotor
NACRT PLANA - 2014.
3
DUP Babića Polje 1
Monte CEP, Kotor
NACRT PLANA - 2014.
4
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
SADRŽAJ PLANA :
TEKSTUALNI DIO
1.
OPŠTI DIO
1.1
GRANICA I OBUHVAT PLANA
1.2
PLANSKI PERIOD
1.3
OBRAZLOŽENJE ZA IZRADU PLANSKOG DOKUMENTA
1.4
PRAVNI OSNOV
1.5
PROGRAMSKI ZADATAK
2.
ANALITIČKI DIO
2.1
ANALIZA PRIRODNIH KARAKTERISTIKA PLANSKOG PODRUČJA
Topografija sa geomorfološkim karakteristikama
Inženjersko-geološke karakteristike
Geoseizmičke karakteristike
Hidrološke karakteristike
Klimatski uslovi
Ocena sa aspekta prirodnih uslova
2.2
ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA NAMJENA I KAPACITETA PODRUČJA PLANA
Osnovne karakteristike prostora
Namjena prostora
Izgrađene strukture
Numerički pokazatelji postojećeg stanja
Postojeće stanje zelenila
2.3
ANALIZE POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
Saobraćaj
Hidrotehnička infrastruktura
Elektroenergetska infrastruktura
Telekomunikaciona infrastruktura
Upravljanje otpadom
ANALIZA POSTOJEĆE PLANSKE DOKUMENTACIJE
2.4.1
2.4.2.
Izvod iz PUP-a opštine Mojkovac
Planska dokumentacija u kontaktnom području
2.5
PODRUČJA KOJA SU ZAŠTIĆENA KAO PRIRODNA I KULTURNA DOBRA
2.6
OCENA ISKAZANIH ZAHTJEVA I POTREBA KORISNIKA PROSTORA
3.
OPŠTI I POSEBNI CILJEVI
3.1
OPŠTI CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA
3.2
POSEBNI CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA
Monte CEP, Kotor
5
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
4.
PLANIRANO RJEŠENJE
4.1
OBRAZLOŽENJE PLANIRANOG PROSTORNOG MODELA
4.2
KONCEPCIJA KORIŠĆENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PLANSKOG PODRUČJA
4.3
PEJZAŽNO UREĐENJE
4.4
MREŽE I OBJEKTI INFRASTRUKTURE
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
Saobraćajna infrastruktura
Hidrotehnička infrastruktura
Elektroenergetska infrastruktura
Telekomunikaciona infrastruktura
Upravljanje otpadom
4.5
UPOREDNE TABELE POSTOJEĆIH I PLANIRANIH BILANSA I KAPACITETA
4.6
USLOVI U POGLEDU PLANIRANIH NAMJENA
4.7
FAZE REALIZACIJE
4.8
EKONOMSKA PROJEKCIJA
5.
SMJERNICE ZA SPROVOĐENJE PLANSKOG DOKUMENATA
5.1
SMJERNICE ZA DALJU PLANSKU RAZRADU
5.2
SMJERNICE ZA FAZNU REALIZACIJU PLANA
5.3
SMJERNICE ZA ZAŠTITU PRIRODNIH I PEJZAŽNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNE BAŠTINE
5.4
SMJERNICE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
5.5
SMJERNICE ZA ZAŠTITU OD INTERESA ZA ODBRANU ZEMLJE
5.6
SMJERNICE ZA SPRIJEČAVANJE I ZAŠTITU OD PRIRODNIH I TEHNIČKO - TEHNOLOŠKIH NESREĆA
5.7
SMJERNICE ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI I KORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
5.8
ELEMENTI URBANISTIČKE REGULACIJE
5.9
URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI I SMJERNICE ZA IZGRADNJU OBJEKATA
5.9.1
5.9.2.
Urbanističko tehnički uslovi za postojeće objekte
Urbanističko tehnički uslovi za izgradnju objekata
5.9.2.1. Urbanističko tehnički uslovi za izgradnju objekata - stanovanje male gustine
5.9.2.2. Urbanističko tehnički uslovi za izgradnju objekata - centralne djelatnosti
5.9.2.3. Urbanističko tehnički uslovi za izgradnju objekata - turistička naselja
5.9.2.4. Urbanističko tehnički uslovi za izgradnju objekata - sport i rekreacija
5.10
SMJERNICE ZA TRETMAN NEFORMALNIH OBJEKATA
6.
ANALITIČKI PODACI PLANA
6.1
URBANISTIČKI POKAZATELJI NA NIVOU PLANA
6.2
URBANISTIČKI POKAZATELJI PO PARCELAMA
7.
PRILOZI
7.1
ODLUKA O IZRADI PLANA
7.2
PROGRAMSKI ZADATAK
Monte CEP, Kotor
6
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
GRAFIČKI PRILOZI
01.
KATASTARSKO-TOPOGRAFSKA PODLOGA SA GRANICOM PLANA
1:1000
02.
IZVOD IZ IZMJENA I DOPUNA PUP-a OPŠTINE MOJKOVAC
1:5000
03.
POSTOJEĆA NAMJENA POVRŠINA
1:1000
04.
PLANIRANA NAMJENA POVRŠINA
1:1000
05
PLAN PARCELACIJE, REGULACIJE I NIVELACIJE
1:1000
06.
PLAN SAOBRAĆAJA
1:1000
07.
PLAN ZELENIH POVRŠINA
1:1000
08.
PLAN HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE
1:1000
09.
PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE
1:1000
10.
PLAN ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE
1:1000
Monte CEP, Kotor
7
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
1. OPŠTI DIO
1.1. GRANICA I OBUHVAT I PLANA
Granica Plana je određena Programskim zadatkom i Odlukom o pristupanju izradi Detaljnog
urbanističkog plana. Planom je obuhvaćeno područje dijela Babića Polja uz regionalni put Mojkovac Đurđevića Tara.
Opis granice Plana
Granica Plana na istoku počinje od tromeđe katastarskih opština Gornja Polja, Podbišće i Mojkovac i
obuhvata raskršće regionalne saobraćajnice R-4 sa dva mosta preko rijeke Tare a zatim nastavlja
levom obalom reke, prelazi preko regionalne saobraćajnice presecajući katastarske parcele br. 282 i
973 i prati južnu granicu katastarskih parcela broj 289/2, 289/1, 291, 292, 293, 295, 297/1, 296, 299,
301, 304, 305, 308, 311/1, 311/2, 315 i 331, zatim preseca katastarsku parcelu broj 337 i nastavlja
granicom katastarskih parcela broj 339, 349/2, 350/4, 349/1, 349/9, 349/8, 349/10, 368, 373, 375,
379/3, 428, 434, 435/1, 435/2, seče katastarsku parcelu broj 1778 i dalje prati regulaciju
saobraćajnice UP-S-26 do preseka sa severnom granicom katastarske parcele broj 436 koju prati,
zatim ide zapadnom granicom katastarske parcele 459 do ponovnog ukrštanja sa koridorom
saobraćajnice UP-S-26, gde nastavlja njenom regulacijom do ukrštanja sa granicom katastarske
parcele broj 464. Granica dalje prati zapadnu granicu katastarskih parcela broj 464, 465, 470, 472,
prelazi preko regionalnog puta R-4 sa oznakom parcele UP-S-4, prati njenu regulaciju do ukrštanja sa
granicom katastarske parcele broj 480, nastavlja njenom zapadnom granicom, zatim prati granicu
katastarske parcele broj 481, nastavlja severnim granicama katastarskih parcela broj 482, 483, 485,
487, 492, 496 i 498, preseca saobraćajnicu sa oznakom UP-S-21 i prati njenu regulaciju do ukrštanja
sa granicom katastarske parcele broj 426, nastavlja njenom severnom granicom, pa granicom
katastarskih parcela broj 424, 422/5, 422/4, 422/3 i 422/1, onda prelazi preko saobraćajnice sa
oznakom UP-S-28, pa prati njenu spoljnu regulaciju do ukrštanja sa granicom katastarske parcele broj
180/2, gde nastavlja severnom granicom katastarskih parcela broj 180/2, 181/3, 181/2, 181/1 i
187/2. Granica zatim nastavlja regulacijom obodne saobraćajnice, ne uzimajući je u obuhvat, i prati
njen koridor koji vodi jugoistočno do raskršća sa saobraćajnicom koja nosi oznaku UP-S-14, pa onda
dalje ide istočno do slepog završetka gde se nastavlja regulacijom pešačke saobraćajnice sa oznakom
UP-S-5 do njenog uključenja u regionalnu saobraćajnicu sa oznakom UP-S-4 čiju regulaciju prati do
rijeke Tare ćime se zaokružuje obuhvat Plana.
Površina Plana je 29.2 ha. Sve katastarske parcele koje delimično ili u celosti ulaze u obuhvat Plana
pripadaju K.O. Gornja Polja, izuzev katastarskih parcela br. 281,282, 973 i 979 koje pripadaju K.O.
Podbišće i katastarske parcele br. 313/1 koja pripada K.O. Mojkovac.
Granica Plana je prikazana na svim grafičkim prilozima.
Monte CEP, Kotor
8
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
Slika 1.Obuhvat Plana detaljne regulacije Babića Polje 1
1.2. PLANSKI PERIOD
Detaljni urbanistički plan „Babića Polje 1” se donosi za period od 5 godina.
1.3. OBRAZLOŽENJE ZA IZRADU PLANSKOG DOKUMENTA
Detaljni urbanistički plan za zonu Babića Polje 1 se radi na osnovu Odluke koju je doneo predsjednik
opštine Mojkovac, a u skladu sa Prostornim planom opštine Mojkovac kao planom višeg reda, koji je
ovu zonu odredio za dalju razradu kroz urbanistički plan.
Izradom ovog planskog dokumenta potrebno je utvrditi rješenja kojima će se definisati uslovi daljeg
razvoja i izgradnje kao i urbanistička regulacija u zoni zahvata DUP-a, sa ciljem stvaranja kvalitetnog
prostora u funkcionalnom, fizičkom, ambijentalnom i u smislu kvaliteta životne sredine ovog
područja. Izradom ovog Plana će se utvrditi pravni osnov za regulisanje pravnog statusa objekata ili
djelova objekata koji su izgrađeni bez odgovarajućih dozvola. Planiranje ovog prostora se mora
sprovesti kroz usklađivanje razvojnih potreba i raspoloživih potencijala i kapaciteta ovog prostora.
Planiranje ovog prostora se mora sprovesti uz uklapanje u širi kontekst grada, funkcionalno i estetsko
oblikovanje i uređenje; obezbeđenje maksimalne zaštite životne sredine, zaštite i unapređenja
postojećeg zelenila i ambijentalnih vrijednosti.
1.4. PRAVNI OSNOV
Plan se radi na osnovu:
− Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 51/08, 34/11,
40/11, 47/11, 35/13, 39/13);
− Odluke o izradi DUP-a Babića Polje 1, donijete od strane Predsjednika opštine Mojkovac
21.01.2014.godine, a u skladu sa Jednogodišnjim programom uređenja prostora (”Službeni list
Crne Gore - Opštinski propisi”, br. 19/2013);
− Programskog zadatka za izradu Detaljnog urbanističkog plana Babića Polje 1, pripremljenog od
strane Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj;
− Prostorno-urbanističkog plana opštine Mojkovac do 2020. godine („Službeni list Crne Gore Opštinski propisi“ br. 19/2011) i Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana opštine
Mojkovac do 2020. godine („Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi“, broj 9/2014); i
− Ugovora o izradi navedenog DUP-a potpisanog od strane Naručioca - Ministarstvo održivog
razvoja i turizma i Obrađivača, konzorcijum MonteCEP DSD iz Kotora i CEP DOO iz Beograda.
Monte CEP, Kotor
9
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
1.5. PROGRAMSKI ZADATAK
U poglavlju 7. Prilozi plana priložena je i kopija Programskog zadatka za izradu DUP-a Babića Polje 1.
Monte CEP, Kotor
10
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
2. ANALITIČKI DIO
2.1. ANALIZA PRIRODNIH KARAKTERISTIKA PLANSKOG PODRUČJA
Topografija sa geomorfološkim karakteristikama
Područje Mojkovca pripada sjevernom planinskom dijelu Crne Gore na geografskim koordinatama od
42°55´ i 43°5´ geografske širine i 19°25´ i 19°39´ geografske dužine.
Lokacija koja se razrađuje ovim planom obuhvata deo Babića Polja koji se nalazi jugozapadno od
centra Mojkovca, na terenu koji pada ka reci Tari sa blagim kaskadama. U ovoj zoni se pružaju zaravni
fluvijoglacijanih terasa. Na ovom dijelu pravac pružanja rijeke je u sjeverozapadnom, dinarskom
pravcu. Nadmorska visina u granici plana se kreće od 840 do 795 mnv. Sa aspekta nagiba terena
predmetni prostor spada u povoljne.
Inženjersko - geološke karakteristike
Terene Mojkovca sačinjavaju:
− Krute vezane stenske mase, koje čine srednjetrijarski krečnjaci i srednjetrijarski eruptivi. Tereni
koji su izgrađeni od ovih stena su u odnosu na ostale terene najstabilniji i najnosiviji. U ovim
terenima se može raditi samo eksplozivom.
− Vezane i nevezane stenske mase kao kompleks, koje čine mlađepaleozojski škriljci, peščari,
konglomerati, krečnjaci i dolomski krečnjaci i srednjetrijarska vulkanogeno sedimentna serija tj.
tufovi, tufiti, krečnjaci, laporci i lavobreče. Ovu grupu stena pretežno izgrađuju vezane krute
stenske mase koje su slojevite, a međusobno se pojavljuju glinovite, bentonitske i tufozne
poluvezane stene. Kada izostanu ove komponente onda mogu slobodno da se podvedu pod
grupu krutih – vezanih stena pa preko poluvezanih čak idu i u nevezane stene.
− Slabo vezane stenske mase, koje izgrađuju terase pored vodotokova su najrasprostranjenije u
okolini Mojkovca. Te terase izgrađuju peskovi, šljunkovi i veći valuci negde manje ili više izmešani
sa zemljanim masama i raznim glinama, a negde ove komponente potpuno izostanu. Uglavnom
su ovi delovi terena stabilni, ali sa vrlo promenljivom nosivošću koju treba u svakom konkretnom
slučaju utvrditi geomehaničkim. Ta promenljivost u nosivosti je posledica vrste i stepena
prisustva i odsustva glinenih masa.
− Nevezane stenske mase nalaze se u koritima vodotoka i predstavljene su šljunkovima i peskovima
i većim valucima pretežno krečnjačkog, eruptivnog i rožnog porekla. Pored ovog u ovu grupu
stena se mogu uvrstiti i drobinske stenske mase koje se nalaze na brdskim padinama čiji je sastav
po genezi i granulaciji vrlo promenljiv. Dok su nevezani sedimenti korita vodotoka praktično čisti
od zemljastih i glinastih masa uopšte, dotle su drobinske mase na brdskim padinama, više ili
Monte CEP, Kotor
11
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
manje izmešane sa zemljastim masama ili na kakvim drugim poluvezanim stenama. Ovo svakako
uslovljava nekad i prisustvo vegetacionog pokrivača na tim drobinskim masama.
Litološki sastav terena predmetnog područja se sastoji:
− U donjem delu, na severnom platou, iz stena kvartarne starosti pretežno aluvijalnog porekla:
krupni valuci, šljunak poluzaobljen (krečnjačkog, peščarskog i magmatskog porekla) i peskovi. To
je kompleks dobro vodopropusnih stena sa intergranularnom poroznošću. Ovaj teren spada u II
kategoriju sa dozvoljenim opterećenjem >200KN/m2,
− U gornjem delu, na južnom platou iz stena kvartarne starosti pretežno glaciofluvijalnog porekla:
krupni valuci šljunak i pesak mestimično vezani u konglomerate glinovitim vezivom ili zaglinjeni,
konstatovani su i proslojci gline. To je kompleks dobro i slabo propusnih i vodonepropusnih stena
sa intergranularnom poroznošću. Ovaj teren spada u III i IV kategoriju sa dozvoljenim
opterećenjem >200KN/m2.
Geoseizmičke karakteristike
Na osnovu karte seizmičke reonizacije teritorije Crne Gore, područje Opštine Mojkovac pripada zoni
VII° MCS, seizmičkog intenziteta. Na osnovu kataloga i gustine zemljotresa, urađenih karata
epicentara Crne Gore i karata seizmičkog rizika, može se konstatovati da se na ovom području nije
manifestovala značajnija seizmička aktivnost terena i da je on stabilan.
Hidrološke karakteristike
Područje Mojkovca izgrađuju stenske mase koje pripadaju:
− vodonepropusnim stenskim masama, i
− vodopropusnim stenskim masama.
Među vodonepropusnim stenskim masama najveće rasprostranjenost imaju sedimenti među kojima
su najčešći litološki članovi koji su najvododrživiji (raznovrsni škriljci, škriljasti i laporoviti peščari,
škriljasti peščari, glinoviti i škriljasti laporci, laprci i peščari). Ove stenske mase su barijera za
podzemne vode. Tereni izgrađeni od tih stenskih masa su u osnovi suvi tj. bez podzemnih voda.
Atmosferski talozi se slivaju preko terena izgrađenih od ovih stena.
Znatno rasprostranjenije su vodopropusne stene, i možemo ih podeliti na vodopropusne stenske
mase sa pukotinskom i kavernoznom poroznošću i intergranularnom poroznošću. Vodopropusne
stenske mase sa pukotinskom i kavernoznom poroznošću čine karbonatni sedimenti koji imaju
preovlađujuće rasprostranjenje. Vodopropusne stenske mase sa intergranularnom poroznošću
izgrađuju terase pored vodotokova sa kojih atmosferski talozi uglavnom poniru. Vodopropusnost
ovih terasnih i deluvijalnih sedimenata može biti umanjena većim ili manjim prisustvom zemljastih i
glinastih masa.
Predmetno područje izgrađuju naslage kvartarne starosti pretežno glaciofluvijalnog porekla, na
gornjem platou konglomerati vezani glinovitim vezivom, šljunkovi i peskovi manje ili više zaglinjeni,
konstatovani su i proslojci gline. Ovo je kompleks dobrovodopropusnih i slabovovodopropusnih stena
gde je vodopropusnost uslovljena recentnim učešćem gline. Na donjem većem platou krupni valuci,
šljunak i pesak izmešani sa prašinasto glinovitim česticama ili zamuljeni mestimično stiču karakter
poluvezanosti. Vodonepropusne stijene se nalaze uz južnu granicu zahvata Plana.
Dubina maksimalnog nivoa podzemnih voda je veća od 4 metra.
Klimatski uslovi
Klima područja opštine Mojkovac definisana je geografskim položajem i konfiguracijom terena.
Мојкоvački kraj se nalazi u zoni planinskog kontinentalnog klimatskog pojasa. Riječne doline (Tare i
Štitaričke rijeke u prvom redu) djeluju kao modifikatori klime na pojedinim delovima mojkovačke
opštine.
Monte CEP, Kotor
12
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
Naselje Mojkovac neznatno osjeća primorski klimatski uticaj i uglavnom ima umjereno kontinentalne klimatske odlike, modificirane reljefom koji klimu planinske okoline Mojkovca čini
kontinentalno-planinskom i subplaninskom. Pored geografskog položaja i rasporeda planinskih
masiva u okruženju, na klimu bitno utiču i nagibi i ekspozicija terena tako da morfologija
Mojkovačkog proširenja doline Tare pogoduje stvaranju “jezera” hladnog vazduha u zimskim
mjesecima, kada se temperature spuštaju i ispod 10°C.
Temperatura vazduha
Opšte klimatske karakteristike pokazuju da teritorija Mojkovca u užem dolinskom pojasu Tare ima
odlike umereno kontinentalne klime, a prema višim terenima klimatske karakteristike su
subplaninske i planinske. Mjerenja temperature vazduha na širem prostoru teritorije opštine nijesu
vršena, ali se zapaža da su zimi, u isto vrijeme kada su u dolini Tare mrazevi, na okolnim planinama
česte pojave sunčanog i toplog vremena. Mrazevi uglavnom prestaju do kraja aprila, te je zima u
Mojkovcu dva mjeseca duža od ljeta. Srednja godišnja temperatura u dolini Tare kod Mojkovca iznosi
oko 7°C sa porastom visine srednje godišnje i mjesječna temperatura opada. Dolinske strane i površi
imaju srednju godišnju temperaturu od 4-6°.
Vlažnost vazduha, oblačnost i pojava magle i smoga
Područje Mojkovca spada u područja velike oblačnosti, koja je posebno povećana u hladnom dijelu
godine. Relativna vlažnost se poklapa sa oblačnošću područja i u granicama je od 70-80%. Oskudnost
u padavinama pored visoke relativne vlažnosti je posljedica nepostojanja uslova u većem dijelu
godine da se postigne nivo kondenzacije.
U predjelima na nižim nadmorskim visinama vlažnost je manja, izuzev u samoj dolini Tare gdje su
česte magle. Vedrih dana ima najviše u ljetnjem periodu godine, dok su tmurni veoma česti u periodu
od decembra do marta, kada je i period najvećeg zagađenja vazduha u Mojkovačkom proširenju kada
se na njenom dnu nad gradom zadržava “jezero” smoga, poreklom iz ložišta i kotlarnica. U Mojkovcu
je, zbog dolinskog položaja, povećan broj dana sa maglom koja se često zadržava do podneva ili zimi
čak i tokom cijelog dana, kada je vrijeme bez vjetra.
Padavine
Mojkovačko područje prima godišnje prosječno do 2200mm padavina. Padavine su ravnomjerno
raspoređene tokom godine, izraženije su zimi nego ljeti, dok su jul i avgust najsušniji mjeseci. Zimi se
padavine uglavnom izlučuju u vidu snijega u visoko-planinskim zonama, dok u Mojkovcu istovremeno
češće pada kiša. Visina padavina raste od dolinskog do planinskog pojasa za oko 500 mm godišnje.
Najčešće padavine su u aprilu i februaru.
Vjetrovitost
Raspored vazdušnih strujanja pored opšte cirkulacije modificiran je lokalnim uslovima. Vazdušna
strujanja su dominantna iz sjevernog, jugozapadnog i južnog pravca na potezu Kolašin – Mojkovac.
Najučestaliji vjetrovi su iz južnog kvadranta (22,6 %,) i sjeverni. Južni vjetar prodire u jesen dolinom
Morače i Tare, snižava temperaturu i donosi padavine. Sjeverni vjetrovi (SZ pravac) donose snižavanje
temperature, manje padavina, uglavnom u vidu slabog snijega, i niske temperature. Južni vjetar, kao
jedan od najizraženijih vjetrova ima veliki uticaj na klimu Mojkovca jer kada on duva dolazi do naglog
otapanja snijega i porasta temperature. U dolini Tare i selima koja se nalaze u zonama ušća pritoka u
Taru česti su vjetrovi koji se spuštaju sa okolnih planinskih zona.
Pedološke karakteristike
Pedološke karakteristike ovog prostora su vezane za klimatske karakteristike, reljef, litološki sastav i
biljni pokrivač. Ove osnovne fizičke karakteristike ukazuju da je bonitet zemljišta nepovoljan, i sve
kategorije zemljišta prelaze IV klasu.
Monte CEP, Kotor
13
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
Najzastupljeniji tip zemljišta je plitka aluvijum oko reke Tare koja je vodopropusna po litološkom
sastavu, ali je plitko tlo iznad osnovnih supstrata vodonepropustljivo u kišno doba godine. Zemljište
je plitko i šljunkovito. Smeđe zemljište na šljunku i konglomeratu formirano je iznad zone aluvijona na
prelazu između dolinskog i planinskog pojasa.
Ocena sa aspekta prirodnih uslova
Sa aspekta prirodnih uslova, predmetno područje ima niz povoljnosti za izgradnju i dalju urbanizaciju.
Zona Babića Polja ima izuzetno pogodne klimatske karakteristike. Povoljan nagib terena i stabilnost u
većem delu obuhvata omogućava izgradnju objekata i saobraćajne mreže, dok se manja površina uz
južnu granicu obuhvata sa većim nagibom terena može smatrati kompleksnijom za obezbeđenje
pristupa i izgradnju.
Slika 2. Prikaz prirodnog okruženja naselja Babića Polje
2.2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA NAMJENA I KAPACITETA PODRUČJA PLANA
Osnovne karakteristike prostora
Prostor Babića Polja se nalazi na levoj obali reke Tare, jugozapadno od centra Mojkovca. Zona koja se
razrađuje ovim Planom obuhvata površinu od oko 29 ha uz regionalni put koji vodi od Mojkovca
prema Žabljaku, Šavniku i Pljevlji. Predmetni prostor se spontano razvijao uz ovaj putni pravac, i
delimično je izgrađen objektima koji su namenjeni stanovanju. Na terenu se uočavaju nedostatak
urbanog identiteta i nedovoljno razvijena saobraćajna mreža.
Namjene prostora
Predmetni prostor je velikim delom izgrađen. Dominantno zastupljena namena je individualno
stanovanje. Uz regionalni put se u prizemnim delovima nekih stambenih objekata nalaze lokali sa
uslužnim delatnostima. Takođe, uz ovaj put se nalazi i sportski teren, kao i nekoliko pomoćnih
objekata u funkciji poljoprivrede na zemljištu u vlasništvu opštine.
U istočnom delu, u obuhvat Plana ulazi deo reke Tare sa starim i novim mostom, dok je uz granicu
obuhvata na zapadnoj strani potok koji prolazi ispod regionalnog puta. Neizgrađene površine u
zahvatu Plana su u funkciji poljoprivrede ili su pokrivene niskim rastinjem, a u strmijim južnim
delovima obuhvata su šumovite.
Monte CEP, Kotor
14
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
Izgrađene strukture
Izgrađeni objekti najvećim delom pripadaju kategoriji porodičnih stambenih kuća. Dominantna
spratnost objekata je P+1. Po formi, oni su uglavnom jednostavne geometrije, pravougaone osnove
sa dvovodnim krovom.
Veći deo objekata je novijeg datuma i dobrog boniteta, a neki objekti su i dalje u fazi izgradnje. Stariji
objekti su srednjeg ili lošeg boniteta, i često imaju po nekoliko trošnih pomoćnih objekata na parceli.
Mali broj objekata poseduju elemente tradicionalne arhitekture.
Slika 3. Prikaz postojećeg građevinskog fonda zone Babića Polje
Numerički pokazatelji postojećeg stanja
Tabela 1. Postojeća zastupljenost namena na nivou Plana
površina pod namenom
namena
m2
%
površine za stanovanje male gustine
181989
62
površine za sport i rekreaciju
2793
1
površine za industriju i proizvodnju
2486
1
objekti elektroenergetske infrastrukture
105
drugo poljoprivredno zemljište
39483
13
zaštitne šume
3167
1
ostale prirodne površine
19188
7
površinske vode
2090
1
saobraćajna infrastruktura
40692
14
Monte CEP, Kotor
15
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
Tabela 2. Osnovni urbanistički pokazatelji ostvareni na nivou Plana
broj postojećih stambenih objekata
∼ 163
broj postojećih objekata u funkciji privrede
∼5
broj postojećih pomoćnih objekata
∼ 184
površina pod postojećim objektima
18700 m2
ukupna BGP postojećih objekata
32675 m2
prosječna spratnost na nivou plana
P+1
stepen zauzetosti terena na nivou plana
6.4%
indeks izgrađenost na nivou plana
0.11
površina obuhvata Plana
291993 m2
Postojeće stanje zelenila
Na području opštine Mojkovac najveće prostranstvo obuhvataju šume oko 50%, livade i pašnjaci
preko 35%, a šikare i neobraslo šumsko zemljište, kamijenjari, vodene površine, njive i voćnjaci,
izgrađeni prostori i dr. oko 15%.
Na šljunkovito – pjeskovitom tlu doline Tare, u dijelu gdje ona meandrira, sreću se vrba i jova. Iznad
rječnih korita Tare i pritoka na aluvijalno – deluvijalnom i deluvijalnom materijalu gaje se žitarice,
povrće, a na višljim terenima i voće.
Livade i pašnjaci su najviše zastupljeni u zoni Sinjajevine, Bjelasice, Konjica. Šume su najzastupljenije u
zoni oko Bistrice, Gojakovića (iznad) Palješke Gore, Bjelojevićke rijeke, iznad Mojkovca (Razvršje), Cer,
dijelovi Gostilovine.
Šikare su izrazite u dijelu iznad Gostilovine i Štitarice.
Šume su mahom lišćarske i mješovite (Kriva greda i Palješka gora). Četinari se sreću mahom u zoni
iznad 1300 mnv. Najčešće zajednice su mješovite šume bukve sa (jasenom, jelom, jovom, bjelicom,
bukva a javljaju se i zajednice: smrčeve šume, crnog i bjelog graba, niske kleke i divlje ruže). U
rezervatu Crna Poda je bukovo stanište ali dominira četinar crni bor sa stablima starim i do 400
godina. Na visinama iznad 1000 m su mješovite sastojine smrče i dominirajuće jele. Prema Gostilovini
lišćari rastu i na terenima visine do 1500m, iako se oni javljaju uglavnom kao mješovite šume na
visinama 800-1200m (bukva, javor, jasen, grab). Oko Zabojskog jezera su četinari jela i dominirajuća
smrča. Od prizemne flore ima kupina, malina, šumskih jagoda, a na višim terenima i borovnice.1
Plan Babića Polje obuhvata prostor uz regionalni put Mojkovac – Žabljak, koji se pruža pravcem
istok–zapad i prolazi kroz središnji dio plana. Sa južne strane plana prostire se šumski pojas, a sa
njegove istočne rijeka Tara. Kuće su seoskog karaktera sa obradivim površinama ili livadama.
2.3. ANALIZA POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE
2.3.1. SAOBRAĆAJ
Okosnicu ulične mreže predmetnog prostora predstavlja regionalni put R-4 koji vodi od Mojkovca,
preko Đurđevića Tare ka Pljevljima. Obuhvat plana karakteriše nedovoljno razvijena ulična mreža
nepravilnih i malih regulacionih širina sa dotrajalim kolovoznim zastorom ili bez asfalta, pa je
odvijanje saobraćaja otežano, posebno u zimskim uslovima. Izdužene katastarske parcele koje izlaze
na regionalnu saobraćajnicu i nedovoljno razvijena ulična mreža su uslovile izgradnju objekata po
dubini parcele sa otežanim pristupom.
1
Izvod iz teksta Prostorno urbanističkog plana Opštine Mojkovac
Monte CEP, Kotor
16
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
2.3.2. HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA
Snabdijevanje vodom
Prvi put je u Mojkovcu izgrađen vodovod 1965. god. Za potrebe vodosnabijevanja Mojkovca kaptirani
su izvori u Gojakovićima koji se nalaze na lijevoj obali (padini) Tare. Izvor je udaljen od Mojkovca
(kaptaže/rezervoar) 9135m.
Kod tog prvog vodovoda prečnik cijevovoda je bio 150mm. Taj vodovod je zadovoljavao potrebe u
toku jednog solidnog računskog perioda (oko 35 g.), ali je vremenom kapacitet postao nedovoljan,
posebno kada su se na glavni dovod priključila seoska domaćinstva koja se nalaze duž trase.
Godine 1995. projektovan je novi cjevovod za dovod vode u Mojkovac sa istog izvorišta.Cjevovod je
prečnika Ø250 mm i pri hidrauličkom padu od 6.5 ‰ ima kapacitet Q = 60 l/s. Kapacitet cjevovoda
znatno nadmašuje potrebne količine vode koje su za kraj računskog perioda iz ovog plana sračunate
za naselje Mojkovac sa prigradskim naseljima i iznose 40 l/s. Kapacitet cjevovoda iznosi oko 60 l/s.
Postojeći rezervoar, što se tiče njegovog visinskog položaja, je dobro postavljen. Kota dna rezervoara
je 884. Najniži dijelovi Mojkovca su oko kote 800, tako da su pritisci zadovoljavajući u uslovima
snabdijevanja iz rezervoara. Obzirom da je kota izvora na 934 znači da je na najnižim kotama dovod
pod hidrostatičkim pritiskom od 1,3 m, što znači da su neki dijelovi naselja duž cjevovoda pod
nedozvoljeno velikim pritiskom, pa bi trebalo razmotriti pitanje potrebe regulisanja pritisaka na
pojedinim dijelovima vodovodne mreže.
Naseljeno mjesto Polja u okviru kojega se nalazi DUP Babića Polje I i DUP Babića Polje II je najveće i
najgušće mjesto u Opštini poslije gradske sredine. Stari vodovod prečnika 150mm koji je služio kao
gradski vodovod, sada je u funkciji snadbijevanja vodom ovog naselja. Skoro 95% domaćinstva vodom
se snadbijeva iz pomenutog mojkovačkog vodovoda a ostatak vodu obezbeđuje individualnim
vodovodima i mini bazenima. Istom saobraćajnicom prolazi i novi cjevovod prečnika 250mm koji
dovodi vodu sa izvorišta Gojakovići do gradskog područja.
Odvođenje otpadnih voda
Na području užeg gradskog jezgra Mojkovca, postoji izgranena mreža kanalizacije za otpadne vode,
podijeljena na dva sliva, jedan koji kanališe objekte sa prostora gornjeg Mojkovca i drugi koji kanališe
objekte sa prostora donjeg Mojkovca. Iz donjeg dijela naselja fekalne vode, zajedno sa atmosferskim
se ulivaju u glavni-sabirni kolektor po obodu jalovišta i dalje do uređaja za prečišćavanje. U gornjem
dijelu grada fekalne vode se zajedno sa atmosferskim vodama, nakon prolaska ispod magistralnog
puta M2, ulivaju u atmosferski kolektor DN1000 koji se izliva u Juškovića potok.
Tokom sanacije jalovišta, izgrađeno je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) i glavnisabirni kolektor, prečnika Ø300mm od hotela Palas do prelaska magistralnog puta M2 i prečnika
Ø400mm i Ø500mm po obodu jalovišta, pa sve do PPOV. Namjena galavnog-sabirnog kolektora je da
prihvati i odvede sve fekalne vode iz objekata sa desne obale Tare.
Detaljnom inspekcijom terena, geodetskim snimanjem i izradom katastra podzemnih instalacija
zaključeno je da trenutno na PPOV dolaze samo mješovite vode iz naselja donjeg Mojkovca.
Kao što je već navedeno, kanalizacioni sistem Mojkovca je mješovit. Sagledavanjem stanja
kanalizacionog sistema na terenu došlo se do zaključiljučka da je najbolje tehničko rešenje da se za
odvonenje fekalnih voda izgrade novi kolektori, a postojeći mješoviti kolektor pretvori u atmosferski.
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Mojkovca izgrađeno je na desnoj obali Tare, nizvodno od
brane Jalovišta. Predviđen je trostepeni tretman. Sekundarno prečišćavanje predviđeno je kao
produžena aeracija a u trećem stepenu dezinfekcija. Postrojenje je koncipirano kao 2 x 8000 Hid ES.
Prostor Poja, tj obuhvat DUP-a Babića Polje I nema izgrađenu kanalizacionu mrežu. Za odvođenje
Monte CEP, Kotor
17
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
otpadnih voda koriste se septičke jame.
Odvođenje atmosferskih voda
Na prostoru obuhvaćenom ovim plaskim aktom nije izgrađena atmosferska kanalizacija.
2.3.3. ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA
Na osnovu raspoloživih podataka dobijenih od predstavnika CGES, ED Mojkovac (FC ED EPCG ) na
području zahvata DUP »Babića polje« opština Mojkovac postoji jedan 10 kV elektrovod izveden sa 10
kV strane postrojenja TS 220/110/35/10 kV »Mojkovac«. Od TS »Mojkovac« položen je kabal XHP 48A 3x120 mm2 koji prelazi preko mosta na Tari, a zatim je uradjen prelaz na kabal PP41 3x95mm2 (Cu)
kojim se napaja MBTS 10/0,4 kV 1x630 kVA »Babića polje« sa koje se trenutno napaja područje
zahvata. Sa TS »Babića polje« elektrovod 10 kV dalje nastavlja prema STS 10/0,4 kV 1x160 kVA
»Čuklin«. Kako je postojeća TS »Babića polje« napravljena prije nekih 30 godina predlaže se njena
rekonstrukcija. Kompletna mreza je zastarela i neophodna je njena rekonstrukcija, a na pozicijama
vazdusnih vodova, iste mijenjati kablovskim
2.3.4. TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA
Kompletno područje koje obuhvata DUP “Babića Polje” u Mojkovcu, nalazi se u zoni pokrivanja
glavnog elektronskog komunikacionog čvora u Mojkovcu, LC Mojkovac, u vlasništvu dominantnog
operatora fiksne telefonije, Crnogorskog Telekoma, koji je smješten u objektu koji je u vlasništvu
Crnogorskog Telekoma, a nalazi se u kontaktnoj zoni. Na posmatranom području postoji izgrađena
telekomunikaciona infrastruktura, različitih nivoa važnosti.
Kroz telekomunikacionu kanalizaciju rađenu sa PVC cijevima prečnika 110mm koja je sa elektronskog
komunikacionog čvora LC Mojkovac izgradjena do elektronskog komunikacionog čvora RSS Gornje
Polje, duž magistralne saobraćajnice Mojkovac – Đurđevića Tara, provučen je optički kabali
Crnogorskog Telekoma, lokalnog značaja, koji povezuje ova dva čvora i o kojem se strogo mora voditi
računa, a pogotovo voditi računa da ne dođe do njegovog ugrožavanja ili prekida.
Fiksna telekomunikaciona mreža do svih objekata unutar posmatrane zone Babića Polje, vezana je na
pomenuti elektronski komunikacioni čvor Crnogorskog Telekoma LC Mojkovac i provučena je kroz
telekomunikacionu kanalizaciju koja je rađena PVC cijevima prečnika 110mm i pE cijevima prečnika
40mm. Telekomunikacioni izvodi unutar posmatrane zone su većinom spoljašnji, a manjim dijelom su
unutrašnji.
Sa svih tehničkih aspekata, uzImajući u vidu dužinu pretplatničke petlje – rastojanje od elektronskog
komunikacionog čvora do krajnjih pretplatnika, u odnosu na standarde u pružanju savremenih tk
servisa, kao što su ADSL, IPTV i dr., obuhvaćeno područje je na granici tehnički kvalitetnog rješenja.
Postojeća telekomunikaciona mreža je kompletno urađena kablovima tipa TK 59GM, ali je njihov
kapacitet, kao i kapacitet telekomunikacione kanalizacije u potpunosti iskorišćen, tako da se na ovu
infrastrukturu ne može računati u nekom daljem proširivanju kapaciteta postojeće elektronske
komunikacione infrastrukture, već se mora graditi nova.
Na posmatranom području prisutni su signalom mobilne telefonije i sva tri mobilna operatera, a
područje je pokriveno i TV signalom koji distribuiraju BBM Montenegro i Total TV.
Obzirom da se planira izgradnja nove elektronske komunikacione infrastrukture, te potpuno
napuštanje postojećih kapaciteta u ovoj oblasti, nije rađena karta postojećeg stanja.
Monte CEP, Kotor
18
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
2.3.5. UPRAVLJANJE OTPADOM
Struktura otpada koji se produkuje na teritoriji opštine Mojkovac raznovrsnog je sastava i kvaliteta iz
čega proizilazi veći broj smetlišta i neuređenih, privrijemenih odlagališta sa odsustvom osnovnih
uslova u pogledu neophodnih, sanitarno-tehničkih uslova. U najvećem broju naselja su spontano
formirane lokalne neuređene („divlje“) deponije smeća, tj. smetlišta. Otpad se potpuno neregulisano
odlaže na brojnim lokalnim deponijama uz naselja i u međuprostoru uz naselja, pogotovo u korita
vodotokova, što je posebno nepovoljno kod Tare i njenih pritoka, koje su zaštićeni vodotoci sa
najvišom mogućom propisanom klasom.
Kategorizacija i analiza produkovanog otpada na teritoriji opštine Mojkovac sprovedena je na osnovu
podjele otpada definisane Zakonom o upravljanju otpadom („Sl.list RCG“, br. 80/05); na osnovu ovog
zakona ukupne količine otpada mogu se razmatrati sa stanovišta: komunalnog otpada, industrijskog
otpada i medicinskog otpada.
Neadekvatno postupanje sa čvrstim komunalnim otpadom predstavlja jedan od većih ekoloških
problema na području opštine, posebno na prostoru grada Mojkovca. Odvoženje smeća i drugog
čvrstog otpada iz grada Mojkovca i okolnih prigradskih naselja (Polja, Podbišće, Uroševina, Bojna
Njiva, Brskovo) vrši JKP „Gradac“. U ostalim seoskim naseljima ova djelatnost prepuštena je
individualnoj aktivnosti stanovništva (smetlišta formirana u dolinama rječnih tokova, duž
magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva, po pravilu u blizini seoskih naselja). Prikupljeni komunalni
otpad iz navedenih naselja komunalno preduzeće odlaže na postojeće smetlište u naselju Podbišće
(KO Podbišće), koje ne ispunjava ni minimum sanitarno-tehničkih uslova savremene deponije otpada,
uz nepovoljne mikrolokacijske karakteristike (na lijevoj obali rijeke Таre, na mestu gde se Štitarička
rijeka uliva u nju, pokraj magistralnog puta Bijelo Polje- Mojkovac-Kolašin).
Otpad se ne prekriva otkrivkom, uglavnom je stalno u procesu samozapaljenja i dim koji se ovdje
stvara širi se i na put i okolne prostore uz deponiju. Na deponiji se okuplja veliki broj ptica i glodara i
zbog ovakvog stanja neuređenosti u skladu sa sanitarnim propisima, deponija predstavlja opasnost
po zdravlje i okolinu. Ovakva situacija je nepovoljna, pogotovo zbog režima zaštite i načina korišćenja
prostora u NP "Durmitor" i "Biogradska gora" i njegovoj zaštitnoj zoni, tako i zbog potrebe i obaveze
zaštite Tare.
Posebno je važno pitanje odlaganja i skladištenja industrijskog otpada. Najveći dio otpada iz drvnog
kombinata (strugotina, piljevina, otpaci od rezane građe i bukove šume) spaljuje se u fabričkom
krugu, a ostatak odlaže na postojeće smetlište u Podbišću. Manje količine otpada nastale radom
pilana i stovarišta građevinskog materijala u Slatini i Poljima odlažu se u neposrednom okruženju ovih
objekata.
U Podbišću je evidentiran i manji prostor koji se koristi za auto-otpad.
Radom kotlarnica stambenih objekata, javnih službi i manjih industrijskih preduzeća produkuju se
određene količine pepela i šljake koji se odlaže na lokaciju smetlišta u Podbišću. Manje količine
otpadnih ulja i masti vode poreklo od transportnih vozila, terminala autobuske i željezničke stanice
„Mojkovac“, autoservisa i benzinskih stanica na magistralnom putu Bijelo Polje-Mojkovac-Kolašin
lokalno zagađuju zemljište u zoni saobraćajnica i terminala.
Trenutno, ne postoje provjereni podaci o ukupnoj količini infektivnog i inertnog medicinskog otpada
produkovanog iz objekta Doma zdravlja u Mojkovcu. Poseban tretman medicinskog otpada u
Mojkovcu ne postoji (postupak insineracije), već se zajedno sa komunalnim otpadom odlaže na
postojeće smetlište u Podbišću (vrši se primarna separacija medicinskog otpada u hermetički
zatvorene plastične kese koje se kasnije odlažu u kontejnere).
Monte CEP, Kotor
19
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
2.4. ANALIZA POSTOJEĆE PLANSKE DOKUMENTACIJE
2.4.1. IZVOD IZ PUP-a OPŠTINE MOJKOVAC DO 2020. GODINE I IZMJENA I DOPUNA PUP-a OPŠTINE
MOJKOVAC DO 2020- GODINE
Prostor koji je predmet Detaljnog urbanističkog plana se nalazi u okviru granica Prostornourbanističkog plana opštine Mojkovac (“Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi”, broj 19/2011) za
čije sprovođenje je, u ovoj zoni, predviđena izrada detaljnog urbanističkog plana.
Prostor u granici DUP-a „Babića Polje 1“ ulazi pretežno u obuhvat zone gradskog područja za koju je
izrađeno Generalno urbanističko rješenje, a malom površinom predmetni prostor izlazi iz ove granice
i on je prema Prostorno planskom rješenju određen za seoska naselja i voćnjake.
Urbanistička koncepcija i planska rješenja
U okviru gradskog područja su prepoznate četiri planske cjeline:
− Cjelina A - zona građevinskog područja grada - zona građevinskog područja grada, predviđena
kompleksna stambena i druga izgradnja, uređenje i opremanje naselja, uz zauzimanje što manje
novih površina i prestrukturiranje degradiranih područja grada, s efikasnijim korišćenjem
postojeće društvene i tehnične infrastrukturne odnosno njene dogradnje;
− Cjelina B - zona uticaja vodnih površina, je predviđen razvoj sportskih, rekreativnih i turističkih
kapaciteta, koje zahtevaju razvoj centralnih djelatnosti i oblikovanje namjenskih centara;
− Cjelina C - vangradsko područje- zona rubnih gradskih područja, koje zauzima preostali prostor
urbane razrade, predviđa se pretežno porodična stambena izgradnja, tradicionalna poljoprivreda,
uređenje i opremanje komunalnom infrastrukturom, razvoj radnih djelatnosti, turističkorekreativnih djelatnosti i drugih radnih i servisnih kapaciteta; i
− Cjelina D - zona saobraćajnih objekata i površina je namjenjena za intervencije koje
podrazumijevaju proširenje kolovoza, regulaciju ulica, uređenje javnih površina, rekonstrukciju
raskrsnica i rješavanje stacionarnog saobraćaja.
Planirana namjena prostora
Stanovanje malih gustina sa djelatnostima
Čine ga pretežno porodični objekti (individualno stanovanje); tip stanovanje na građevinskom
zemljištu unutar građevinskog rejona i duž magistralnih puteva, sa gustinama do 75 stanovnika/ha na
formiranim parcelama sa izlaskom na javni put. Odstupanja od propisanih veličina su moguća kroz
saradnjiu projektanata sa opštinskim organom za uređenje prostora, u slučajevima specifičnih
ambijentalnih uslova, potreba arhitektonskog uklapanja u postojeće strukture, izrazitije većih parcela
ili izraženijih nagiba terena, naročito za privredne i poslovne objekte.
Osnovni programsko prostorni elementi su:
- minimalna površina parcele za individualno stanovanje (do 4 stambene jedinice) 350m2
- minimalna površina parcele za kolektivno stanovanje 550m2
- maksimalna spratnost stambene zgrade P+1+Pk
- najveći dozvoljeni indeks izgradjenosti na parceli 1,2
- koeficijent zauzetosti tla parcele 0,5
Dozvoljeni su: izgradnja stambenih objekata porodičnog i kolektivnog stanovanja, prodavnice i
zanatske radnje koje služe svakodnevnim potrebama stanovnika područja, poslovne djelatnosti koje
se mogu obavljati u stanovima, kao i ugostiteljski objekti i manji objekti za smještaj, objekti za
upravu, vjerski objekti, objekti za kulturu, zdravstvo i sport i ostali objekti društvenih djelatnosti koji
služe potrebama stanovnika područja.
Monte CEP, Kotor
20
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
Dozvoljeno je i lociranje pojedinačnih privrednih objekata i proizvodno prerađivačkih objekata
manjeg stepena štetnosti, magacini, manji robno transportni centri, garaže, depoi javnog saobraćaja,
skladišta, i slično. Na parceli se kao zasebni objekti mogu graditi i pomoćni objekti i garaže. Na parceli
se može podići drugi objekat, ukoliko ukupna gradnja na parceli zadovoljava propisane urbanističke
parametre.
Uslovi gradnje i regulacije
Ukoliko su u ulici pretežno uređene predbašte, novi objekti moraju se postaviti na građevinsku liniju
kao kod susednih objekata, a ako na susednim parcelama nema objekata, onda uvučena min. 4,0m
od regulacione linije. Minimalna međusobna udaljenost novih slobodnostojećih objekata iznosi 4,0m,
odnosno gdje god je to moguće da po pravilu udaljenost slobodnostojećih objekata iznosi 1,5m od
jedne ograde i 2,5m od druge ograde susjeda.
Krovovi objekta su obavezno kosi, sa kosim krovom – složenim ili viševodnim, ili drugi u kompoziciji
složeni krovovi, sa funkcionanim akcentima. Na graničnom zidu prema bližem susjedu dozvoljavaju se
otvori samo sa visokim parapetom min.1.5m odnosno kod stepenišnog zida fiksni neprozirni stakleni
zidovi bez parapeta.
Koncentracija djelatnosti – Uz stambenu zonu su date površine na kojima se planira koncentracija
djelatnosti uz frekventne saobraćajnice sa ciljem postizanja određenog nivoa komfora gradskog
načina života i opsluživanja okolnog stambenog tkiva.
Rad i privreda2
Poslovno komercijalni centri i kompleksi
Površine za poslovno komercijalne djelatnosti su površine koje su planskim dokumentom
namijenjene pretežno stanovanju, a u kojima su pojedine parcele namjenjene smještanju
komercijalnih sadržaja i centralnih institucija privrede, uprave i kulture, većih trgovačkih centara i
privrednih preduzeća, koja ne predstavljaju značajnu smetnju za okolinu, a mogu se okarakterisati
kao pretežno uslužne i pretežno trgovačke. Svuda u gradskom prostoru, gdje su oformljeni početni
sadržaji (prodavnica, kafana, kiosci i slični sadržaji) a to su najčešće glavni saobraćajni potezi,
prostornom organizacijom je podržana ta tendencija. Pri projektovanju pojedinih objekata je
potrebno ispuniti ekološke zahteve i propise, očuvati indeks zauzetosti parcele na maksimum 60%, a
indeks izgrađenosti i visinu u skladu s propisom za pretežnu namjenu, kao i obezbjediti potrebne
površine za smještaj parkinga zaposlenih i posjetilaca po normativu 1 vozilo na 100m2 izgrađene
površine. Dozvoljeni su: trgovački centri, poslovni i kancelarijski objekti, prodavnice, zanatske radnje,
ugostiteljski objekti i objekti za smještaj, javna preduzeća, poslovni i kancelarijski objekti, objekti za
upravu, vjerski objekti, objekti za kulturu, zdravstvo i sport i ostali objekti za društvene djelatnosti i
specijalizovani centri. Izuzetno mogu se dopustiti: stambeni objekti i stanovi, benzinske pumpe uz
uslov dobijanja posebnih uslova, u skladu sa zakonom.
Turizam
Površine za turistički kompleks i mješovite namjene
Predstavlja zone u kojima će se preplitati turistički kapaciteti, svi tipovi poslovanja i djelatnosti
najrazličitije tipologije - od komercijalnih do pratećih. U zavisnosti od ukupnog urbanističko
arhitektonskog rješenja cjeline kompleksa moguće je i stanovanje na etažama osim prizemlja, s tim
da gustina naseljenosti neće biti visoka zbog atraktivnosti lokacije i nasleđenih uslova centralne zone.
2
Zona opštinskog zemljišta u Babića Polju, koja je prvobitno bila namenjena za komunalne djelatnosti, je Izmjenama i
dopunama PUP-a određena za radnu zonu.
Monte CEP, Kotor
21
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
Mogući su sledeći sadržaji turističkih centara:
− Smeštajni sadržaji turističkih centara: hoteli, moteli, pansioni, odmarališta (dečja i radnička),
apartmani, prostori za smeštaj uz seoska domaćinstva (seoski turizam), mesta za kampovanje,
smeštaj na vodi (splavovi-kućice, sojenice), ...
− Kulturno-zabavni sadržaji turističkih centara: bioskop, višenamenska sala, pozornica na
otvorenom, omladinski centar, kulturni centar, noćni klubovi, kazino, botaničke bašte, festivali,
izložbe, zoo vrt-park divljači, zabavni park, privremeni tematski mini-kamp, pozornica na
otvorenom za edukativne i kulturno-zabavne programe, obrazovni centar (u otvorenom i
zatvorenom prostoru), obrazovne putanje (ekosistemske, geološke, hidrološke, foto-safari),
izložbeni centar (u otvorenom i zatvorenom prostoru), astronomski centar - pokretni
planetarijum, ...
− Sportsko-rekreativni sadržaji turističkih centara: igrališta - livade (badminton, frizbi, fudbal na
travi), izgrađeni sportski tereni (košarka, odbojka, mali fudbal, tenis (otvoreni i zatvoreni prostor),
bazeni (zatvoreni i mali otvoreni za planine), fitnes, sauna, višenamenske sportske sale (džudo,
gimnastika, joga...), jahanje, mini golf, strelište, dečija igrališta različitog karaktera, biblioteka,
muzej, ...
− Ugostiteljski sadržaji turističkih centara: restorani, kafei, „drive-in“ restorani, ekspres restorani,
kafane, bifei, poslastičarnice, brza hrana (roštiljnice, pekare), ...
− OSTALI mogući sadržaji turističkih centara: prostori za turističko obaveštavanje (info-službe i
punktovi), prostori za negu tela i lepote (500-2500m2), rehabilitacioni centri, ambulanta,
parkirališta, pristupi, ulazno – izlazne tačke za kajak, ...
Najveći dozvoljeni urbanistički parametri po zonama izgradnje su:
1. turističke zone – bungalovi i apartmani:
− preporučene površine građevinskih parcela su više od 200 m2 za objekte u nizu i 300m2 za
samostojeće objekte;
− najveći dozvoljeni indeks zauzetosti je 50% za objekte u nizu i 40% za samostojeće objekte,
− najveći dozvoljeni indeks izgrađenosti je 1,5;
− najveće dozvoljene visine objekata P+Pk;
− dozvoljena je izgradnja objekata u nizu
− obavezno obezbeđenja potrebnih parking mesta na parceli je po normativu 1 pm na 100 m2;
− minimalna udaljenost između susednih objekata je 4,0 m;
− najmanja dozvoljena udaljenost slobodnostojećeg objekta od granica parcele je 4,0 m;
− obavezni su kosi krovovi sa prekrivkama, formama i nagibima primjerenim tradicionalnom
lokalnom arhitektonskom izrazu;
− materijali za objekte su prirodni – prvenstveno drvo;
− obavezno obezbjeđenja 1 parking mjesta na parceli na svakih 50m2 neto;
− pejzažnim uređenjem predvideti interne komunikacije i parterne površine sa ostalim pratećim
sadržajem.
2. etno-eko zone
− najveći dozvoljeni indeks zauzetosti je 35%, a najveći dozvoljeni indeks izgrađenosti je 1,0;
− obavezno obezbeđenja potrebnih parking mesta na parceli je po normativu 1 parking na 100m2
neto
− najveće dozvoljene visine zgrada su P+1+Pk;
− pejzažnim uređenjem predvideti interne komunikacije i parterne površine sa ostalim pratećim
sadržajem.
3. Akva parkovi
− akva parkovi se uređuju obavezno kao jedinstveni kompleksi;
− najveći dozvoljeni indeks zauzetosti objektima je 20%;
− najveći dozvoljeni indeks izgrađenosti objekata je 0,4;
Monte CEP, Kotor
22
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
− najmanja dozvoljena udaljenost objekata od granica parcele je 12,0 m;
− obavezno obezbjeđenja 1 parking mjesta na parceli ili na svakih 200 m2 kompleksa;
− materijali za objekte su prirodni – prvenstveno drvo;
− nema drugih posebnih pravila ni posebnih ograničenja za ovu namjenu.
4. Sportsko rekreativni centri
− najveći dozvoljeni indeks zauzetosti objektima je 30%;
− u zauzetost zemljišta ne uračunavaju se sportski tereni i igrališta;
− najveći dozvoljeni indeks izgrađenosti objekata je 0,6;
− najveće dozvoljene visine zgrada P+Pk, a hala 12,0 m;
− najmanja dozvoljena udaljenost objekata od granica parcele je 12,0 m;
− obavezno obezbjeđenja 2 parking mjesta na parceli na svaki teren ili igralište;
− obavezno dodatno obezbjeđenja 2 parking mjesta na parceli na svakih 200m2 objekata
− nema drugih posebnih pravila ni posebnih ograničenja za ovu namjenu.
5. turističke zone – hoteli i hotelski kompleksi
− najveći dozvoljeni indeks zauzetosti je 50%;
− najveći dozvoljeni indeks izgrađenosti je 2,0;
− najveće dozvoljene visine zgrada P+3+Pk;
− odstupanja od ove visine za jednu etažu su moguća akcentom na uglovima objekta;
− obavezni su kosi krovovi sa prekrivkama, formama i nagibima primjerenim tradicionalnom
lokalnom arhitektonskom izrazu;
− obavezno obezbeđenja potrebnih parking mesta na parceli je po normativu 1 parking na 100 m2
neto;
− obavezno očuvanje i maksimalna iskorišćenost prirodnih potencijala terena uz neophodne mere
oplemenjivanja.
Ulazno – izlazne tačke za kajak: Uz Taru identifikovane su ulazno-izlazne tačke prema sledećim
kriterijima: pristupačnost rijeke sa puta (postojeći putevi i staze), udaljenost između tačaka
maksimalno 7-8 km (dužina poludnevne ture), mogućnost parkiranja i istovaranja/utovaranja čamaca
(parking), postojanje ili mogućnost osiguranja sanitarija, blizina ugostiteljskih objekata. Na
identifkovanim tačkama utvdriće se vlasništvo, spremnost vlasnika za omogućavanje slobodnog
prolaza kajakašima i održavanje tačke i potrebne intervencije (staze, parking, sanitarije, oznake...),
napravljeni dogovori sa vlasnicima o korišćenju tih tačaka, pripremljeni detajlni planovi uređenja
tačaka i tražena saglasnost Ministarstva za vode.
Pripremiće se konsistentne informativne i usmeravajuće table za ulazno-izlazne tačke. Kod uređenja
tačaka one će se postaviti na svakoj tački. Samom ulazno – izlaznom mjestu za kajak mora biti
obezbjeđen pristup odgovarajućom stazom koja omogućuje utovar/istovar čamaca, a u blizini moraju
biti obezbjeđeni uslovi za sanitarije.
Pravila građenja za objekte/površine za sport i rekreaciju
− Dozvoljena je izgradnja objekta/površina za sport i rekreaciju za sopstvene potrebe ili za potrebe
organizovanja turističke ponude.
− Gabarit objekta/površine definiše se urbanističkim uslovima u skladu sa njegovom namenom.
− Minimalna udaljenost objekta/površine od porodičnog stambenog objekta i od granice susedne
parcele je 5,0 m, a od ekonomskog objekta minimalna udaljenost je 20,0 m.
Kompatibilni sadržaji
U pretežno stambenim zonama dozvoljeni su: izgradnja stambenih objekata porodičnog i kolektivnog
stanovanja, prodavnice i zanatske radnje, koje ni na koji način ne ometaju osnovnu namjenu i koje
služe svakodnevnim potrebama stanovnika područja, poslovne djelatnosti koje se mogu obavljati u
Monte CEP, Kotor
23
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
stanovima, kao i ugostiteljski objekti i manji objekti za smještaj, objekti za upravu, vjerski objekti,
objekti za kulturu, zdravstvo i sport i ostali objekti društvenih djelatnosti koji služe potrebama
stanovnika područja. Na parceli se kao zasebni objekti mogu graditi i pomoćni objekti i garaže. Na
parceli se može podići drugi objekat, ukoliko ukupna gradnja na parceli zadovoljava propisane
urbanističke parametre.
Sektor male privrede može biti zastupljen u svim jedinicama osnovnih stambenih zona. Sektor
zanatskih usluga i trgovine za domaćinstva i za pružanje sličnih usluga, takođe se planira disperzno i
zastupljen je u gotovo svim jedinicama osnovnih stambenih zona.
Na površinama mješovite namjene dozvoljeni su: svi komercijalni, poslovni i stambeni objekti,
prodavnice, ugostiteljski objekti i zanatske radnje, koje ne ometaju stanovanja, a koje služe za
opsluživanje područja, objekti za upravu, vjerski objekti, objekti za kulturu, zdravstvo, sport i ostali
objekti za društvene djelatnosti, poslovni i kancelarijski objekti. Izuzetno se mogu dozvoliti: ostali
privredni objekti.
U okviru industrijskih zona i podcjelina moguć je i prostor za razvoj sektora građevinarstva i
saobraćaja i srodnih delatnosti, sektor servisa i usluga i sl. Dozvoljeni su sljedeći objekti: privredni
objekti, skladišta, benzinske pumpe otvorena stovarišta i javna preduzeća. Izuzetno se mogu
dozvoliti: zdravstveni objekti, dječiji vrtići i rekreativne površine za potrebe privrednih objekata. U
okviru industrijskih zona kao kompatibilna djelatnost može biti planirana i skladišna zona, koja bi se
do privodjenja nameni mogla koristiti za unapređenje uzgoja poljoprivrednih kultura. Dozvoljeni su:
prodavnice i zanatske radnje, poslovne djelatnosti, kao i ugostiteljski objekti i manji objekti za
smještaj, objekti za upravu, objekti za kulturu, zdravstvo i sport i ostali objekti društvenih djelatnosti
koji služe potrebama zone ili eventualno stanovnika okolnog područja.
Na površinama za poslovno komercijalne djelatnosti dozvoljena je izgradnja komercijalnih sadržaja i
centralnih institucija privrede, većih trgovačkih centara i privrednih preduzeća, koja ne predstavljaju
značajnu smetnju za okolinu, a mogu se okarakterisati kao pretežno uslužne i pretežno trgovačke.
Dozvoljeni su: trgovački centri, poslovni i kancelarijski objekti, prodavnice, zanatske radnje,
ugostiteljski objekti i objekti za smještaj, javna preduzeća, poslovni i kancelarijski objekti, objekti za
upravu, vjerski objekti, objekti za kulturu, zdravstvo i sport i ostali objekti za društvene djelatnosti i
specijalizovani centri. Izuzetno mogu se dopustiti: stambeni objekti i stanovi, benzinske pumpe uz
uslov dobijanja posebnih uslova, u skladu sa zakonom.
Na površinama za turizam i ugostiteljstvo dozvoljena je izgradnja svih turističko komercijalnih
sadržaja i većih hotelsko ugostiteljskih centara i preduzeća. Naročito se u seoskim područjima
dozvoljava izgradnja atraktivnih kompleksa u duhu tradicionalne arhitekture (etno - sela i etno –
farme u zonama Sinjajevine, Bjelasice, Prošćenske planine, kao i u dolini Tare i pritoka, ...). U okviru
pretežne namjene turizam i ugostiteljstvo dozvoljeni su: trgovački centri, poslovni i kancelarijski
objekti, prodavnice, zanatske radnje, javna preduzeća, poslovni i kancelarijski objekti, objekti za
upravu, vjerski objekti, objekti za kulturu, zdravstvo i sport i ostali objekti za društvene djelatnosti i
specijalizovani centri, a u područjima etno – sela isključivo objekti i namjene tradicionalnog tipa
arhitekture.
Na površinama pretežne namjene za sport i rekreciju dozvoljeni su: svi komercijalni, klupski poslovni i
namjenski objekti uz sport, prodavnice, ugostiteljski objekti i lokali drugih namjena, objekti za
kulturu, zdravstvo i ostali objekti za društvene djelatnosti, poslovni i kancelarijski objekti.
Saobraćajna, hidrotehnička, telekomunikaciona, elektrodistributivna i druga komunalna
Infrastruktura i pripadajuće mreže snabdijevanja, mini hidroelektrane kao i benzinske ili gasne
stanice, u skladu s rezultatima zakonom propisane procjene uticaja, kao i sve vrste sprta i rekreacije,
Monte CEP, Kotor
24
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
zelenila, urbane opreme i mobilijara (fontane, česme, igrališta i slično) kompatibilni su sa svim
planiranim pretežnim sadržajima u obuhvatu plana.
Spomenici, spomen obilježja, fontane, česme, i drugo, kao i parterno i pejzažno uređemnje prostora
kompatibilni su sa svim sadržajima i namjenama u planu.
2.4.2. PLANSKA DOKUMENTACIJA U KONTAKTNOM PODRUČJU
Šire područje plana, poslednjih decenija je obrađivano kroz GUP Mojkovca iz 1984. godine i DUP
Babića Polje 1 iz 1990. godine.
Iako je GUP-om iz 1984.god. i DUP-ovima koji su usljedili definisan planski i usmjeren prostorni razvoj
grada, kontrola korišćenja i uređivanja prostora je u dugom nizu godina bila nedovoljna, pa je došlo
do pojava neplanske gradnje na mnogim lokacijama u gradu, posebno na njegovom obodu.
Poslijedica je da je za većinu donesenih planova onemogućeno doslijedno sprovođenje te su oni po
pravilu spremni za izmjene i dopune, odnosno u većem dijelu se ne mogu primjenjivati.
U kontaktnom području su na snazi DUP Centar sa Gornjim Mojkovcem (Sl.list CG opštinski propisi br.
19/2013) za područje sa druge strane reke Tare i DUP Sportska zona (Sl.list CG opštinski propisi br.
19/2013) čiji obuhvat tangira predmetni prostor sa severoistočne strane. Uticaj kontaktnih planova je
prisutan u pogledu usklađivanja putne mreže, infrastrukture i planiranih sadržaja.
2.5. PODRUČJA KOJA SU ZAŠTIĆENA KAO PRIRODNA I KULTURNA DOBRA
Na prostoru Plana nema registrovanih spomenika prirode kao ni objekata koji predstavljaju zaštićena
nepokretna kulturna dobra.
2.6. OCJENA ISKAZANIH ZAHTJEVA I POTREBA KORISNIKA PROSTORA
Za potrebe izrade ovog Plana obavljeno je detaljno snimanje terena.
Anketiranje korisnika prostora je sprovedeno pismenim putem kroz popunjavanje anketnih listova
koji su dostavljani opštini Mojkovac i usmenim putem na radionici koja je održana u početnoj fazi
izrade Plana. Korisnici prostora su iznosili svoje zahtjeve i planove, a opšti zaključak koji se nameće iz
dostavljenih zahtjeva jeste da se provlađujuće potrebe stanovnika odnose na opremanje prostora
neophodnom infrastrukturom i poboljšanje uslova života u naselju (izgradnja kanalizacione mreže,
pristupnih puteva i sl.). Takođe, deo zahteva je usmeren na preparcelaciju i planiranje nove stambene
izgradnje. Ukupan broj do sada prispelih, popunjenih anktenih listova je 27. Pored individualnih
korisnika, svoje potrebe su iskazala i javna komunalna preduzeća.
Monte CEP, Kotor
25
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
3. OPŠTI I POSEBNI CILJEVI
3.1. OPŠTI CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA:
Usklađivanje razvoja teritorije plana sa uslovima i smjernicama Prostornog plana opštine
Mojkovac i stvaranje uslova za plansku izgradnju.
Očuvanje i unapređenje prirodnih vrijednosti prostora i usklađivanje prostornog razvoja sa
njima.
3.2. POSEBNI CILJEVI PROSTONOG RAZVOJA
Uspostavljanje funkcionalne saobraćajne mreže koja će omogućiti bolju dostupnost svim
objektima i povezivanje naselja sa susjednim zonama.
Stvaranje planskih preduslova za bolju infrastrukturnu opremljenost.
Definisanje pravila izgradnje objekata koja će za rezultat dati skladno naselje uklopljeno sa
prirodnim okruženjem.
Monte CEP, Kotor
26
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
4. PLANSKO RJEŠENJE
4.1. OBRAZLOŽENJE PLANIRANOG PROSTORNOG MODELA
Sagledavanjem postojećeg stanja na terenu se uočava da je u prethodnom periodu prostorni razvoj
zone Babića Polja tekao mimo rešenja starog DUP-a koji je za tu zonu izrađen početkom devedesetih
godina. Predmetni prostor je vremenom popunjavan individualnim stambenim objektima, a
stambenu izgradnju nije pratio razvoj mreže saobraćajne i ostale infrastrukture. Zadatak ovog DUP-a
je stvaranje planskog osnova za podizanje stepena urbanizacije predmetne zone kroz opsluživanje
postojećih objekata potrebnom infrastrukturom, i stvaranje preduslova za njenu dalju izgradnju i
razvoj zbog očekivanog porasta broja stanovnika i planiranog privrednog razvoja.
Planerski principi, koji su rukovodili izradu ovog Plana, mogu se svesti na nekoliko glavnih teza:
poštovanje izgrađenog fonda i stvaranje uslova za sprovođenje legalizacije neformalne
gradnje;
poštovanje postojeće parcelacije, vlasničke strukture zemljišta i preparcelacija koja uvažava
interese svih strana;
prilagođavanje urbane morfologije, namjenama i konfiguraciji terena;
stvaranje čvrste planerske okosnice koja u implementaciji može ispoljiti fleksibilnost i
prilagodljivost tržišnim zahtevima;
stvaranje funkcionalne saobraćajne matrice harmonizacijom postojeće saobraćajne mreže i
novih zahteva;
rekonstrukcija i izgradnja komunalnih infrastrukturnih sistema (vodovoda i kanalizacije,
elektrike, telekomunikacije).
4.2. KONCEPCIJA KORIŠĆENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PLANSKOG PODRUČJA
Koncept plana i prostorna organizacija
Osnovna koncepcija predloženog planskog rješenja proizašla je iz uslovljenosti iz PUP-a kao plana
višeg reda, zatim zatečenog stanja, prirodnih uslova terena, njegovog položaja, kao i potreba lokalnog
stanovništva.
Naselje Babića Polje se nalazi jugozapadno od centra Mojkovca, sa suprotne strane reke Tare.
Odlikuje ga dobra saobraćajna povezanost jer glavnu osovinu predmetnog naselja predstavlja
regionalni put Mojkovac - Đurđevića Tara u čijem produžetku se nalaze dva mosta preko reke Tare.
Položaj naselja Babića Polje pruža mogućnost da se ovaj prostor razvije u stambenu zonu višeg
standarda stanovanja.
Monte CEP, Kotor
27
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
Cilj i osnovno planersko opredeljenje pri formiranju urbanističkog koncepta bilo je da se zatečena
stihijska stambena izgradnja uobliči a razvoj naselja usmeri ka tome da se postepeno podigne nivo
urbaniteta, a prostor iz pretežno ruralnog ambijenta transformiše u urbano stambeno predgrađe
Mojkovca. U skladu sa uslovima iz PUP-a Mojkovca, zona Babića Polja je planirana kao dominantno
stambena zona relativno niske gustine stanovanja sa koncentracijom delatnosti uz regionalni put
Mojkovac - Đurđevića Tara.
Ovim planom je trasirana ulična mreža (u delovima gde je to bilo moguće obzirom na zatečenu
izgradnju i morfologiju terena) koja je imala zadatak da definiše novu blokovsku matricu pa time i
buduću formu naselja. Okosnicu urbanističkog rešenja čini regionalni put uz koji se razvilo naselje. Od
njega se grana lokalna ulična mreža za pristup stambenim blokovima i pojedinačnim parcelama. Kroz
ovakvo rešenje je obezbeđen pristup svim delovima predmetnog područja pa su stvoreni uslovi za
izgradnju i razvoj trenutno nedostupnih zona.
Za cijelu teritoriju plana i sve planirane sadržaje izvršena je preparcelacija i formiranje urbanističkih
parcela kao osnovnih planskih jedinica koje omogućavaju njegovu dalju realizaciju. Nova parcelacija
je izvršena tako da se u što većoj meri ispoštuje postojeće katastarsko stanje i vlasnički status, i da se
rešenje uskladi sa pristiglim zahtevima stanovnika. Formiranjem novih saobraćajnica je u kontaktnim
zonama došlo do radikalnijih promena u postojećoj katastarskoj strukturi, ali je zato obezbeđenjem
pristupa pojedinim parcelama otvorena mogućnost za njihovu izgradnju i aktivaciju.
Predmetni prostor je šematski podeljen na 10 celina - blokova radi lakše orjentacije i numeracije
urbanističkih parcela, a u skladu sa planiranim rešenjem saobraćajne mreže.
Slika 4. Šematski prikaz podele predmetnog prostora na celine - blokove
Planirane namjene
Kao dominantna namena na prostoru plana je predviđeno stanovanje malih gustina, koje zauzima
oko 75% površine Plana. Od ostalih namena na značajno manjim površinama su zastupljene centralne
djelatnosti, površine za sport i rekreaciju, površine za turizam, površine za pejzažno uređenje naselja,
zaštitne šume, površinske vode, ostale prirodne površine i površine za saobraćajnu i
elektroenergetsku infrastrukturu.
U okviru površina za stanovanje malih gustina su planirana dva tipa stanovanja - porodično
stanovanje i stanovanje sa delatnostima koje je planirano na prvom redu parcela uz regionalni put u
okviru blokova 3,4,6,7,9 i 10. Po karakteru u oba slučaja je to stanovanje individualnog tipa, gde
planirani objekti po načinu korišćenja parcele i samog objekta predstavljaju klasične porodične kuće
sa maksimalno 4 stambene jedinice. Objekti su srednjeg gabarita i maksimalne planirane spratnosti
P+1+Pk. Akcenat je dat slobodnim dvorišnim površinama i zelenilu koje čine osnovni kvalitet
stanovanja porodičnog tipa.
Monte CEP, Kotor
28
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
U sklopu prizemnih etaža stambenih objekata je moguće smeštanje pratećih sadržaja u vidu
centralnih delatnosti, trgovine, usluga ugostiteljstva i sl. koje treba da služe za zadovoljenje osnovnih
potreba lokalnog stanovništva. Razlika između dva pomenuta tipa stanovanja malih gustina je u
odnosu stambenog dela objekta i dela koji se planira za delatnosti, gde je tip porodičnog stanovanja
dominantno stambeni, dok stanovanje sa delatnostima dozvoljava izgradnju objekata kod kojih je i
do 100% BGP namenjeno delatnostima.
Površine odvojene za centralne delatnosti su planirane uz regionalni put, i to na površini između dva
mosta preko reke Tare kao punkt za pružanje informacija i usluga vezanih za rafting i kajak turizam, i
na lokaciji u naselju uz sportski teren, gde je ova zona zamišljena kao poslovno komercijalni centar
naselja. Uz ovu zonu centralnih delatnosti je ostavljena površina za sport i rekreaciju na mestu
postojećeg sportskog terena. U okviru naselja je, u delu bloka 5 uz raskrsnicu sa regionalnim putem
planirana površina za turističko naselje, koje po svojoj strukturi neće odudarati od okolnog
stambenog tkiva.
Planom je predviđeno da se potrebe za parkiranjem za sve planirane namjene rješavaju u okviru
pripadajućih parcela.
4.3. PEJZAŽNO UREĐENJE
Planirani koncept zelenila formiran je na osnovu principa valorizacije zelenila, a shodno planiranoj
namjeni površina iz PUP-a Mojkovac.
Smjernicama za uređenje zelenih površina definišu se sledeće kategorije:
Površine javnog korišćenja
skver
Površine ograničenog korišćenja
zelenilo individualnih stambenih objekata
zelenilo poslovnih objekata
zelenilo uz turističke sadržaje
sportsko – rekreativna površina
Ostale prirodne površine
zaštitne šume
Objekti pejzažne arhitekture javne namjene
Skver
Skver je manje ozelenjena javna površina namjenjena za kratak predah okolnog stanovništva. Balans
teritorije svakog skvera zavisi od njegove osnovne namjene ,položaja, veličine i specifičnosti
kompleksa. Treba naći pravilan odnos osnovnih elemenata, koji čine teritoriju skvera( platoi, staze, i
različite kategorije zasada). Ovaj odnos određuje nekoliko faktora: mogući kapacitet posjetioca,
namjena skvera, njegovo mjesto u planu grada, klimatski uslovi, reljef, karakter okolnih objekata.
Objekti pejzažne arhitekture ograničene namjene
Zelenilo individualnih stambenih objekata
Kuće savremene arhitekture su pretežno slobodnostojeće. Zelenilo u okviru stambenih objekata
podrazumjeva uređenje slobodnih površina oko objekta u zavisnosti od orjentacije kuće i njenog
položaja na parceli. Osnovna pravila uređenja okućnice su da kuća bude na 1/3 placa, bliže ulici, gdje
dobijemo predvrt koji ima estetsku ulogu i sadrži kolski prilaz, parking, rasvjetu i sl. Zadnji vrt služi
kao prostor za odmor i ako je parcela veća kao ekonomski dio dvorišta.
Monte CEP, Kotor
29
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
Slika 5. Primjeri uređenja okućnica
Smjernice za ozelenjavanje:
− kompoziciju vrta stilski uskladiti sa arhitekturom objekta;
− pri odabiru zasada voditi računa o uslovima sredine, dimenzijama, boji, oblicima;
− za izradu staza i stepenica koristiti materijale koji su dostupni u najbližem okruženju;
− predvrt urediti reprezentativno u okviru kojeg razmotriti riješenje formiranja parkinga;
− razdvajanje parcela i izolaciju od saobraćajne buke riješiti podizanjem zasada žive ograde;
− zelene površine treba da zahvataju min. 40% površine parcele;
− u ekonomskon dijelu parcele moguća izgradnja objekata za obavljanje poljoprivredne
djelatnosti;
− podizanje voćnjaka i povrtnjaka
Zelenilo poslovnih objekata
Ovaj tip zelenila treba rješavati parterno sa vrstama koje se izdvajaju po dekorativnosti. Izbor sadnica
treba da je prilagođen potrebama staništa prema potrebi i namjeni.
Smjernice za ozelenjavanje:
− koristiti visokodekorativne sadnice, različitog kolorita i fenofaza cvijetanja;
− formirati travnjake otporne na sušu i gaženje;
− formirati prostor za sadnju sezonskog cvijeća;
− moguća je upotreba žardinjera;
− opremiti prostor urbanim mobilijarom modernog dizajna.
Zelenilo uz turističke sadržaje
Zelenilo u okviru turističkih objekata je važan element turističke ponude, koja ukazuje na
reprezentativnost I kvalitet usluga i ponude, pored ekoloških funkcija I obezbjeđivanja prijatnog
prirodnog okruženja za turiste.
Monte CEP, Kotor
30
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
Slika 6. Primjeri turističkog smještaja
Date su smjernice za ozelenjavanje turističkog naselja:
− sve parcele treba da prati pejzažno uređenje koje podrazumjeva pravilnik o kategorizciji
smještajnih objekata u turizmu,( "Službeni list RCG" br. 32/02, 38/03, 31/05, Ministarstvo turizma
i zaštite životne sredine), neophodno je obezbjediti za objekte od 3*- min. 60m2 zelenih I
slobodnih površina po ležaju, za objekte sa 4*-min. 80m2 zelenih I slobodnih površina po ležaju i
za objekte sa 5* mora biti min. 100m2 zelenih I slobodnih površina po ležaju u objektima ;
− neophodno je korišćenje visokodekorativnog sadnog materijala sa raznim fenofazama cvjetanja;
− granicom parcele naročito prema saobraćajnicama preporučuje se tampon zelenila u vidu
drvoreda, žive ograde ili kombinacijom oba ;
− kompoziciono rješenje zelenih površina stilski uskladiti sa arhitekturom objekata, uslovima
sredine;
− prilikom komponovanja biljnog materijala voditi računa o vizurama i spratnosti;
− ulaze u objekte naglasitii partenom sadnjom ;
− predvidjeti hidransku mrežu radi zalivanja novoplaniranih zelenih površina;
− sadnice drveća koje se koriste za ozelenjavanje moraju biti min. visine od 3,0-4,0m i obima stabla,
na visini od 1m, min. 20cm;
− u okviru slobodnih površina od pomoćnih i pratećih objekta, mogući su bazeni , fontane, česme,
pergole;
− ove zelene površine tretirati kao zelenilo najviše kategorije održavanja i njege tj. zelenilo sa
najvećim stepenom održavanja;
− za popločavanje i urbano opremanje koristiti materijale koji su najpogodniji za održavanje
modernog dizajna.
Sportsko – rekreativne površine
Ova površina zahvata postojeći sportski teren i podrazumjeva njegovo uređenje.
Osnovni faktori planiranja i izgradnje sportskih površina su:
− orjentacija i zoniranje terena (dobra orjentacija sjever – jug);
− parkovski karakter rješenja;
− zelenilo treba da ima zaštitnu, meliorativnu i sanitarno – higijensku ulogu;
− zaštićenost od vjetra;
− dobra povezanost sa saobraćajem, obezbjeđenost parkiranja;
− pri projektovanju zelenila voditi računa o odnosu svjetlo – sjenka(biljke sa krupnim i glatkim
lišćem odbijaju veliku količinu svjetla stvarajući zaslijepljujuće odbljeske, pa treba da se koriste
biljke sa sitnim maljavim listovima u kombinaciji sa četinarima).
Monte CEP, Kotor
31
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
Ostale prirodne površine
su neplodne površine. Uglavnom je to vegetacije na kamenjaru, kao i degradacioni oblici šume –
šikara i makija.
Zaštitne šume
Zastitni pojasevi predstavljaju značajan pejzažni i ekološki elemenat koji se mora prepoznati, urediti i
održavati. Ovo zelenilo ima važnu ulogu za zaštitu zemljišta od erozije I bujica, stabilizaciju slabih
zemljišta, kao i za održanje mikroklimatskih uslova.
Kao mjera zaštite i obnavljanja postojeće vegetacije predlaže se ozelenjavanje svih terena na
nagibima iznad 20%, klizišta, plitkih erodiranih i degradiranih zemljišta.
Iz ovog razloga na ovim površinama preporučuje se:
− sprovođenje sanitarno-higijenskih uzgojnih mjera (sanitarna sječa, proreda, orezivanje,
podkresivanje, krčenje i td.) ;
− pošumljavanje autohtonom florom;
− koristiti standardne sadnice sa busenom, rasadnički dobro odnjegovane, dobre
− vitalnosti, minimalana starost sadnog materijala 5 godina;
− rekultivaciju devastiranih površina vršiti primjenom tehničkih, agrotehničkih i bioloških
− mjera;
− izbjegavati nastajanje monokultura;
− duž vodenih tokova pažljivo predvidjeti sadnju kako bi se očuvala prirodna autentičnost;
− na plavnim mjestima predvidjeti sadnju hidrofilnih vrsta.
Predlog sadnog materijala:
Četinarsko drveće: Abies concolor, Pseudotsuga duglasii, Chamaechyparis lawsoniana, Libocedrus
decurens, Cedrus atlantica, Juniperus sp, Thuja sp., Taxus sp., i td.
Listopadno drveće: Quercus faranetto, Fraxinus sp., Sorbus aucuparia, Robinia pseudoacacia, Prunus
sp., Tilia sp., Betula sp., Ulmus glabra, Corylus collurna, Aesculus hippocastanum, Populus sp., Alnus
sp. , salix sp.i dr.
Žbunaste vrste: Ligustrum ovalifolim, Berberis sp., Spirea sp., Lonicera sp, Viburnum sp., Rosa sp.,
Ribes sp.,Cotoneaster sp., Cotinus sp., Hydrangea hortensis, Waigela sp., Siringa vulgaris,
Philadelphus coronaria, Machonia aquifolia, Pinus mugo, i td.
Puzavice: Hedera helix, Lonicera japonica, Parthenocissus sp., Rosa sp., Polygonum baldschuanicum i
td.
Monte CEP, Kotor
32
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
4.4. MREŽE I OBJEKTI INFRASTRUKTURE
4.4.1. SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA
Koncept saobraćajne mreže u obuhvatu predmetnog plana je proistekao iz koncepta planiranih
namena površina predmetnog prostora i mreže saobraćajnica planiranih Prostorno - urbanističkim
planom Opštine Mojkovac.
Saobraćajna mreža je definisana kroz tri kategorije saobraćajnica. To su:
− gradska saobraćajnica I reda
− gradska saobraćajnica II reda
− ostale saobraćajnice
I u planskom periodu, najvažniju saobraćajnicu unutar obuhvata predstavljaće postojeći regionalni
put R-4, koji od ukrštaja sa magistralnim putem M-2, kroz Babića Polje, vodi dalje na zapad ka
Pljevljima, Šavniku i Žabljaku. Prema Prostorno-urbanističkom planu opštine Mojkovac, ovaj put je
kategorisan kao gradska saobraćajnica I reda. Ovim planom se predviđa zadržavanje postojeće trase
ovog puta sa izmenama u poprečnom profilu. Planirani profil ove saobraćajnice čine kolovoz širine
7 m, obostrani pojas zaštitnog zelenila širine po 2 m kao i obostrani trotoari širine 2 m.
Od središta obuhvata na sever vodi Ulica 1, sa planiranim poprečnim profilom koga čine kolovoz
širine 5,5 m i obostrani trotoari širine po 1,5 m. Ulica 1 je prema Prostorno-urbanističkom planu
opštine Mojkovac kategorisana kao gradska saobraćajnica II reda. Elementi regulacije ove ulice
zajedno sa ulicom koja je paralelna regionalnom putu R-4 i koja ograničava obuhvat predmetnog
plana sa severne strane, su preuzeti iz važećeg Detaljnog urbanističkog plana "Sportska zona" u
Mojkovcu (Sl.list CG opštinski propisi br. 19/2013), kao kontaktnog plana sa severne strane
predmetnog obuhvata.
Kao deo sekundarne ulične mreže, ulice sa radnim nazivima Ulica 2, Ulica 3, do Ulica 7 koje po
kategorizaciji spadaju u ostale saobraćajnice, su planirane sa širinom regulacije od 8,5 m. Planirani
poprečni profil ovh ulica čine kolovoz širine 5,5 m i obostrani trotoari širine po 1,5 m.
Ostatak ulične mreže najnižeg ranga, takođe u kategoriji ostalih saobraćajnica, su planirane kao
kolsko pešačke ulice, sa radnim oznakama Ulica K1, Ulica K2 do Ulica K10. Ove ulice su planirane kao
pristupi pojedinačnim parcelama i objektima, sa poprečnim profilom koga čini koslko pešačka
površina širine od 3,5 m do 6,1 m.
Elementi poprečnog profila kao i nivelacione kote saobraćajnica, unutar regulacine širine nisu
obavezujući, i mogu se menjati kroz dalju razradu tehničke dokumentacije.
Osnovni elementi poprečnih profila saobraćajnica dati su u grafičkom prilogu 06 - Plan saobraćaja.
Parkiranje
Parkiranje u obuhvatu nacrta plana rešeno je u funkciji planiranih namena površina. Za sve
stambene, stambeno-poslovne, poslovne i objekte ostalih namena, parkiranje vozila, obavezno je
rešavati na pripadajućim parcelama, prema zahtevima koji proističu iz namene objekata, a u skladu
sa važećim standardima i normativima. Proračun potrebnog broja parking mjesta se zasniva na
normativima definisanim Prostorno - urbanističkim planom Opštine Mojkovac prema kojem je na
jedan stan odnosno na jedan stambeno poslovni apartman ili drugu jedinicu potrebno obezbediti
jedno parking ili garažno mjesto.
Monte CEP, Kotor
33
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
Ostali normativi prema Prostorno - urbanističkom planu Opštine Mojkovac su sledeći:
− Hoteli i hotelski kompleksi - 1 parking mesto na parceli ili u garaži na svaku sobu
− Akva parkovi - 1 parking mesto na parceli ili na svakih 200m2 kompleksa
− Sportsko rekreativni centri - 2 parking mesta na parceli na svaki teren ili igralište - obavezno
dodatno obezbeđenja 2 parking mesta na parceli na svakih 200m2 objekata
− Bungalovi i apartmanski kompleksi - 1 parking mesto na parceli na svakih 50 m2 neto površine
− Industrija i proizvodnja - 1 parking mesto na 200m2 izgrađene površine
− Poslovno komercijalni centri i kompleksi - 1 parking mesto na 100m2 izgrađene površine
− Mala privreda i poslovanje - 1 parking mesto na 100m2 izgrađene površine
− Servisno uslužna zona - 1 parking mesto na 200m2 izgrađene površine
Pešački saobraćaj
Površine rezervisane za kretanje pešaka planirane su uz sve saobraćajnice, obostranim, izuzetno
jednostranim, trotoarima minimalne širine 1,5 m, zatim po kolsko pešačkim ulicama, kao i duž
pešačkih komunikacija unutar pojedinih namena.
Pravila izgradnje saobraćajnih površina
Sve planirane saobraćajnice projektovati prema propisima za javne puteve i uz primenu
odgovarajućih standarda (poprečni profil puta, situacioni i vertikalni elementi trase, elementi za
odvodnjavanje, saobraćajna oprema, signalizacija).
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Trase planiranih saobraćajnica u situacionom i nivelacionom planu prilagoditi terenu i kotama
izvedenih saobraćajnica sa odgovarajućim padovima.
Dimenzionisanje kolovoznih površina izvesti u skladu sa očekivanim saobraćajnim opterećenjem
po važećim propisima.
Nivelaciju novih kolskih i pešačkih površina uskladiti sa okolnim prostorom i sadržajima kao i sa
potrebom zadovoljavanja efikasnog odvodnjavanja atmosferskih voda.
Radi zaštite puteva od spiranja i odronjavanja, potrebno je kosine useka, zaseka i nasipa, kao i
druge kosine u putnom zemljištu ozeleniti travom, šibljem i drugim autohtonim rastinjem koje ne
ugrožava preglednost puta.
Ograde, drveće i zasadi pored puteva podižu se tako da ne ometaju preglednost puta i ne
ugrožavaju bezbednost saobraćaja.
Odvodnjavanje atmosferskih voda izvršiti putem rigola, kineta, slivnika i kišne kanalizacije a izbor
ovih elemenata uskladiti sa obradom površine na kojoj se nalaze (kolovoz ili trotoar).
Kolovozne zastore svih planiranih i postojećih - zadržanih saobraćajnica raditi sa asfaltnim
materijalima.
Površine za mirujući saobraćaj, zbog specifičnih uslova održavanja u zimskom periodu, na
otvorenim parkiralištima raditi sa zastorom od asfalta ili asfalt-betona. Pri projektovanju
parkirališta voditi računa o njihovom uklapanju u postojeći ambijent, u smislu ostavljanja
dovoljno prostora za ozelenjavanje između lamela sa parking mestima, i po obodu parkirališta.
Prilikom formiranja drvoreda na parkinzima trebalo bi osigurati na dva parking mjesta po jedno
drvo.
Oivičenje kolovoza, pešačkih površina i parkirališta izvesti ugradnjom betonskih prefabrikovanih
ivičnjaka.
Na svakom pešačkom prelazu obavezno ugraditi upuštene ivičnjake ili druge odgovarajuće
prefabrikovane elemente kako bi se omogućilo neometano kretanje invalidskih kolica i biciklista.
Autobuska stajališta projektovati kao izdvojene niše u ravni kolovoza. Na magistralnim i
regionalnim putevima, niše za autobuska stajališta odvojiti od saobraćajne trake razdelnim
ostrvom.
Obavezno uraditi kvalitetnu rasvetu svih saobraćajnica i saobraćajnih površina.
Monte CEP, Kotor
34
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
Horizontalnu, vertikalnu i turističko-informativnu saobraćajnu signalizaciju uraditi u skladu sa
odredbama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.
Pri projektovanju garaža poštovati sledeće elemente:
− širina prave rampe po voznoj traci min. 2,75 m;
− slobodna visina garaže min. 2,3 m;
− dimenzije parking mesta 2,5 x 5 m sa minimalnom širinom prolaza od 5,5 m;
− podužni nagib pravih rampi, maks. 12% za otkrivene i 15% za pokrivene.
−
Prilikom izrade tehničke dokumentacije za izgradnju podzemnih garaža neophodno je predvideti
mere obezbeđenja postojećih objekata u neposrednoj blizini planiranih podzemnih garaža.
Pravila za rešavanje parkiranja u okviru parcele
− Propisan broj parking mesta rešiti u okviru građevinske parcele.
− Podzemne ili nadzemne garaže mogu biti jednoetažne ili višeetažne.
4.4.2. HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA
Snabdijevanje vodom
Da bi se dimenzionisali potrebna distributivna vodovodna mreža, potrebno je usvojiti specifičnu
dnevnu potrošnju po korisniku, kao i koeficijente dnevne i satne neravnomjernosti. Određivanje
specifične potrošnje je jako osjetljivo, jer se bazira na čitavom nizu pretpostavki i drugih parametara i
osnovnih kriterijuma kao što su: veličina i tip naselja, struktura potrošaca, stepen opremljenosti
stanova ili porodičnih kuća, struktura i kategorija hotelskih kapaciteta, klimatski uslovi, zastupljenost
kultivisanog zelenila, vrsta i veličina okućnica, saobraćajne površine i drugi zahtjevi koje treba da
zadovolji procjenjena dnevna bruto potrošnja po korisniku.
Da bi se provjerila opravdanost planiranih tehničkih rješenja i izbjegle veće greške u investicionim
zahvatima vezanim za objekte vodosnabdijevanja, značajno je utvrditi perspektivne potrebe za
vodom.
Usvojene norme potrošnje su sledeće:
− stalni potrošači …………………………………………………………..……………….200,0 l/kor./dan
− privremeni potrošači (turisti i vikendaši) …………….……………………..250,0 l/kor./dan
− hoteli …………………………………………………………………………………………..300,0 l/kor./dan
− ostale hotel. kat. i odmarališta…………………………………………………….200,0 l/kor./dan
− ostale hotelske kategorije, odmarališta, eko sela kampovi ……....140,0 l/kor./dan
− zaposleni …………………………………………………………………………………..…50,0 l/kor./dan
Smatrajući da su navedene specifične potrošnje u danu maksimalne potrošnje za maksimalnu satnu
potrošnju se usvaja potrošnja sa usvojenim koeficijentom časovne neravnomjernosti Khmax = 2,0.
Tabela 3. Proračun potrebnih količina pitke vode i količine otpadne vode
Kategorija
potrošača
Broj potrošača
1
2
Specifična
potrošnja
l/dan/kor.
3
Stanovnici
Zaposleni
UKUPNO
3376
176
200
50
Monte CEP, Kotor
Qmax.dn.
l/s
Qmax.čas.
l/s
4
(2)*(3)/ 86400
7,81
0,10
6,32
5
(4)*2,0
15,63
0,20
12,65
Količina
otpadne vode
l/s
(5)*0,8
12,50
0,16
10,12
35
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
Maksimalna dnevna potrošnja za posmatrano područje iznosi 6,32 l/s. Maksimalna satna potrošnja
iznosi 12,65 l/s i tu količinu je potrebno dopremiti, i na nju se, raspoređenu po segmentima ovog
područja, dimenzioniše distributivna mreža područja.
Planirana je zamjena postojećeg azbestcementnog cjevovoda prečnika 150mm cjevovod minimalnog
prečnika 150. Od njega se grana glavna distrubutivna mreža prečnika 100m koja je prstenastog tipa i
odvojci minimalnog prečnika 50mm. Mreža je ujedno i hidrantska tako da je minimalni usvojeni
prečnik distrubutivnog voda na koji se postavljaju hidranti 100mm.
Za urbanističko tehničke uslove za projektovanje opštih spoljašnjih vodovodnih instalacija daju se
sljedeće preporuke:
− Distributivnu mrežu projektovati u skladu sa važećim zakonskim propisima, posebno u skladu sa
Opštinskom odlukom o vodosnabdijevanju (vodomjer se mora postaviti na granicu parcele, na
mjestu ulaska cijevi na parcelu.
− Jedna urbanistička parcela, po pravilu može imati jedan priključak na vodovodnu mrežu.
− Priključke na ulične vodove izvoditi sa ventilom i uličnom kapom. Šahtove predvidjeti samo na
čvoristima. U navedenim šahtovima ostaviti prostora za postavljanje mobilnih mjerača protoka za
kontrolu protoka.
− U vodovodnu mrežu ugrađivati PEHD (polietilen visoke čvrstoće) za manje prečnike i DCI (daktilni
liv) za veće prečnike cijevi, ovdje se radi o manjim prečnicima pa je potrebno ugraditi PEHD
cjevovod.
− Pritisak u distribucionoj vodovodnoj mreži ne smije prelaziti 6 bara .
− Na dovodne cjevodode do rezervoara zabranjeno je priključenje potrošača.
− Potrebno je da minimalni prečnik bude 90mm kad se vodovodna mreža koristi ujedno kao i
vanjska hidrantska mreža
− Razmak hidranata treba da bude minimalno 50m i da se ugrađuju nadzemni hidranti.
− Priključke treba ugrađivati preko standardizovanih šahtova sa vodomjerima i svaka stambena ili
poslovna jedinica treba imati vlastiti vodomjer. U slučaju više jedinica u jednom objektu,
potrebno je ugraditi vodomjer posebno za svaku jedinicu
− Uskladiti položaj vodovodnih instalacija sa drugim podzemnim instalacijama
− Visinsko rastojanje između vodovodnih cijevi i ostalih instalacija na mjestima njihovog ukrštanja
ne smije biti manje od 50cm. Ukoliko je manje rastojanje vodovodnu cijev je potrebno zaštititi na
odgovarajući način.
− Horizontalno rastojanje od vodovdone cijevi ne smije biti manje od 80 cm. Ukoliko je rastojanje
manje vodovodnu cijev je potrebno zaštititi na odgovarajući način.
− Na najnižim tačkama cjevovoda predvidjeti mjesta za ispiranje (muljni ispust ili hidrant).
− Za PE i PVC, plastične cijevi, potrebno je ugraditi traku za identifikaciju trase cjevovoda.
− Debljina nadsloja iznad cjevovoda ne smije biti manja od 1,0 m. Ako je manji nadsloj od
navedenog, potrebno je cjevovod termički zaštititi.
− Trasu cjevovoda predvidjeti u pojasu ulica ili trotoara ili kad god je to moguće u zelenom pojasu
ulica.
Odvođenje otpadnih voda
Količine otpadnih voda su obračunate kao 80% potrošene količine vode, uzimajući u obzir da je za
dimenzionisanje kanalizacione infrastrukture mjerodavna maksimalne satne količine potrošene vode.
Mreža je dimenzionisana na osnovu proračuna potrebnih količina po urbanističkim zonama a pri
trasiranju se vodilo računa da se kolektori postave u javnim površinama kao i o padu terena.
Maksimalna količina otpadne vode sa posmatranog područja koju je potrebno sakupiti i odvesti iznosi
10,12 l/s.
Monte CEP, Kotor
36
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
Kanalisanje fekalnih otpadnih voda sa iz ove zone, sa lijeve obale rijeke Tare, predviđeno je na način,
da se izgradi kanalizacioma mreža kojom će se otpadne vode dovesti do uređaja za prečišćavanje, koji
se nalaze na desnoj obali. Da bi se ovo ostvarilo, ove vode, treba prepumpavati preko korita rijeke
Tare na lokaciji koja je izvan zahvata ovog plana.
Otpadna voda svih objekata na predmetnom području se sakuplja i odvodi kolektorima prečnika
200mm i 250mm, prateći planirani raspored objekata i pad terena i saobraćajnica u okviru područja.
Glavni kolektori su minimalnog prečnika 200mm. Predviđeno je da se sakupljena otpadna voda
najkraćim putem odvodi do planiranog gradskog sistema tj do planirane pumpne stanice sjeverno od
predmetnog područja, i van njega. Pumpnom stanicom se otpadna voda prepumpava preko rijeke i
upušta u PPOV. Za kontrolu rada kanalizacije i mogućnost blagovremene intervencije na mjestima
vertikalnih preloma cjevovoda, na mjestima promjene horizontalnog pravca pružanja cjevovoda i na
mjestu uliva bočnih ogranaka, predvidjeti revizione silaze.
Minimalna dubina ukopavanja treba da je takva, da kanalizacija može da prihvati otpadne vode iz
svih objekata koji su predviđeni da se priključe na nju, a ne manje od 1,00m.
Sva neobilježena mreža na prilogu je prečnika 200mm.
Urbanističko tehnički uslovi za projektovanje fekalne kanalizacije daju se kroz sljedeće preporuke:
− Predviđeni kanalizacioni sistem je separatni, striktno je potrebno razdvojiti fekalne otpadne vode
i atmosferske otpadne vode; pa stoga posebnu pažnju posvetiti vodonepropusnosti sistema.
− Uvijek kad je to moguće, trase kanalizacionih cjevovoda projektovati na javnim površinama.
Voditi računa da ne dođe do poklapanja trasa cjevovoda i drugih instalacija kako bi se omogućile
naknadne intervencije na cjevovodu (priključenja, popravke i sl.).
− Kao cijevni materijal koristiti PVC, PP i centrifugalno liveni poliester. Za cjevovode malih padova
izbjegavati korugovane cijevi.
− Maksimalni pad u kanalizacionoj mreži iznosi 6%. Minimalni nagib cjevovoda se određuje na
osnovu kriterijuma nagib = 1/D, ali izbjegavati manji od 1%.
− Na svim vertikalnim i horizonalnim lomovima, i mjestima promjene prečnika i priključenja
kanalizacionih cijevi, potrebno je predvidjeti revizione šahtove i preporučuje se ugradnja šahtova
od PE;
− Cijevi treba postavljati u pravim linijama. Zaptivanje cijevi se vrši originalnim gumenim
dihtunzima Na kanalizacionim cijevima u pravcu, razmak šahtova predvidjeti na maksimalnom
rastojanju od 160 D (prečnika cijevi), ali ne većem od 40m;
− Prečnik za kolektore usvojiti minimalnog prečnika od 300mm, a za ostale kanalizacione vodove
minimalan prečnik od 250 mm, sa okrugim profilima maksimalnog stepena popunjenosti do 70%,
u iznimnim slučajevima do 80%;
− Na mjestima ukrštanja kanalizacione i vodovodne mreže, kanalizacionu cijev postaviti ispod
vodovodne sa minimalnim visinskim razmakom od 0.5m, a u slučaju manjeg visinskog razmaka
postaviti adekvatnu zaštitu vodovodne cijevi;
− Minimalne dubine iskopa odrediti tako da se zadovolji stabilnost i zaštita kanalizacionog
kolektora, u slučaju priključenja podrumskih i suterenskih prostora odrediti minimalnu dubinu
iskopa od 1.5m, a maksimalna dubina iskopa ne bi trebala da prelazi 3.0; Kod kaskadnih šahtova
koristiti "zatvoreni sistem" cjevovoda, sa otvorima na gornjem i donjem dijelu
− Cijevi se polazu u pješčanu posteljicu (10 cm ispodi i iznad cijevi čitavom širinom rova) uz ručno
nabijanje.
− Revizioni šaht mora biti vodonepropusan, liven na licu mjesta. Unutrašnje dimenzije šahta dubine
preko 1,50 m dubine iznose 1,20 x 1,20 m. Za izradu šahta ne smiju se koristiti prefabrikovani
betonski prstenovi za atmosfersku kanalizaciju.
Monte CEP, Kotor
37
DUP Babića Polje 1
−
−
−
−
−
NACRT PLANA - 2014.
Poklopac šahta mora biti od livenog gvožđa odnosno duktilnog liva za odgovarajuće saobraćajno
opterećenje. Livno gvozdene penjalice postaviti u šahtove dubine preko 1 m. Ne smiju se koristiti
penjalice izrađene od običnog čelika i sličnog korodirajućeg materijala (armirajući čelik i si.).
Kroz kanalizacione kao i vodovodne šahtove ne smiju prolaziti druge instalacije.
Uvijek kada to uslovi na terenu dozvoljavaju, priključenja objekta vršiti na revizionom šahtu
sistema.
Uvijek kada to uslovi na terenu dozvoljavaju, priključenja objekta vršiti na revizionom šahtu
sistema.
Za svaki objekat ili kompleks objekata predvidjeti priključni šaht na granici parcele.
Odvođenje atmosferskih voda
Odvođenje atmosferske vode sa krovova objekata, ulica i drugih asfaltiranih površina vršiće se
rigolama, slivnicima i cjevovodima, kao i otvorenim kanalima, betonskim ili prekrivenim travom.
Kanalima i rigolama je potrebno vodu najkraćim putem sa saobraćajnih i pješačkih površina odvesti u
okolne zelene površine. Voda sa betonskih površina i krovova može da se odvodi u zelene površine
radi smanjivanja oticanja (povećanja infiltracije). Preporučuje se takođe postavljanje većeg broja
poprečnih rešetki u saobraćajnice, na mjestima gdje pad omogućava slivanje vode u otvorene kanale.
Planiran je kišni kolektor prečnika 600mm u centralnom području plana, duž glavne saobraćajnice.
Taj kišni kolektor se uliva u rijeku.
Mada izgradnja zatvorenih kanalizacionih kolektora kojima bi se kanalisale kišne vode na cijelom
obuhvatu plana nije u ovoj fazi planiranja predviđena, u fazi izrade glavnog projekta, preporučuje se
detaljnija analiza takvog rešenja ukoliko se dokaže potreba za tim.
4.4.3. ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA
Urbanistički podaci
Podaci o postojećim i planiranim objektima mjerodavnim za procjenu vršne snage odnosno
razmatranja mogućnosti korišćenja postojeće elektroenrgetske infrastrukture za napajanje
električnom energijom planiranih objekata dati su u tabeli namjene objekata sa prikazom bruto
gradjevinskih površina.
Procjena potrebe za električnom snagom
Uz poštovanje zahtjeva Programskog zadatka izvršena je procjena vršne snage budućih objekata u
zoni zahvata, a zatim razmotren koncept buduće mreže, s obzirom na nepostojanje
elektroenergetske infrastrukture na zahvatu.
Planirani objekti
Kako je planom na zahvatu predviđeno formiranje urbanističkih parcela, sa definisanom namjenom i
opredijeljenom maksimalnom BGP, to će se konačni proračun jednovremenog opterećenja rukovoditi
krajnjim zbirnim podacima BGP za ukupno integrisano područje.
Pojedinačne parcele definisane su za određene namjene tako da je cjelokupan prostor podjeljen po
funkcijama koje se na njemu odvijaju.
Osnovne namjene površina na prostoru ovog Plana su:
− SMG 1 – Stanovanje male gustine Tip 1 – Porodično stanovanje
− SMG 2 – Stanovanje male gustine Tip 2 – Stanovanje sa djelatnostima
− T2 – Turistička naselja
− CD – centrlne djelatnosti
Monte CEP, Kotor
38
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
Saobraćajne površine su:
− pješačko kolske saobraćajnice
Za procjenu vršne snage planiranih objekata korišćene su vrijednosti specifičnog opterećenja
zasnovane na iskustvu i podacima iz literature:
− (30-75) W/m2,
Stanovanje male gustine (SMG1 – Porodično stanovanje)
Usvojena je prosječna vrijednost specifičnog opterećenja za stanovanje male gustine ovakve
kategorija (uz korišćenje energetski efikasnih materijala u izgradnji, te korišćenjem centralnih sistema
za grijanje na čvrsta ili tečna goriva-pelet, drvna građa, TNG ili mazut, iznosi : pvrV = 50 W/m 2 , pri
čemu je računato sa procijenjenom bruto površinom, pa uzimajući u obzir da je prosječna površina
jednog stambenog objekta 225 m2, dobijamo da je jednovremeno opterećenje prosječnog objekta
Pvrs =11,25 kW:
Pvs1 = k x n x Pvrs1 (W)
Uzimajući u obzir faktor beskonačnosti (potražnje) f∞=0,19 (po preporuci iz literature dijagrami 1 i 2):
k = f∞+(1– f∞)x n-0,5 = 0,19 + ( 1 – 0,19 ) x 225 -0,5 = 0,24
gdje je n - broj stambenih jedinica (225), nalazimo da je ukupno jednovremeno opterećenje od svih
individualnih stambenih jedinica na nivou zahvata detaljne razrade:
Pvs1 = k x n x PjS = 0,24 x 225 x 11.250 W = 607,5 kW
Ovi objekti su definisani kao porodični stambeni objekti, a izračunato vršno opterećenje je 0.607
MW.
Stanovanje male gustine SMG2 – stanovanje sa djelatnostima
Stambeni dio SMG2:
Usvojena je prosječna vrijednost specifičnog opterećenja za stanovanje sa djelatnostima ovakve
kategorije uz korišćenje energetski efikasnih materijala u izgradnji, te korišćenjem centralnih sistema
za grijanje, iznosi: za stanbeni dio pvrV = 50 W/m 2 , za poslovni dio pvrV = 60 W/m 2 pri čemu je
računato sa procijenjenom bruto površinom.
Za stambeni dio SMG2 proračunom je usvojeno da je prosječna površina jednog stambenog objekta
347 m2, dobijamo da je jednovremeno opterećenje prosječnog objekta od Pvrs =17,35 kW:
Pvs2s = k x n x Pvrs2s (W)
Uzimajući u obzir faktor beskonačnosti (potražnje) f∞=0,19 ( po preporuci iz literature dijagrami 1 i 2):
k = f∞+(1– f∞)x n-0,5 = 0,19 + ( 1 – 0,19 ) x 54 -0,5 = 0,30
gdje je n – broj stambenih jedinica (54), nalazimo da je ukupno jednovremeno opterećenje od svih
individualnih stambenih jedinica na nivou zahvata detaljne razrade:
Pvs2S = k x n x Pj = 0,30 x 54 x 17.35 W = 281,07 kW
Ovi objekti su definisani kao stanovanje sa djelatnostima, a izračunato vršno opterećenje za stambeni
dio iznosi 0.281 MW.
Poslovni dio SMG2:
Za poslovni dio SMG2 proračunom je usvojena prosječna vrijednost specifičnog opterećenja za
ovakvu kategoriju objekata (sa centralnim sistemima za grijanje i uz korišćenje energetski efikasnih
materijala u izgradnji), iznosi: pvrH = 60 W/m 2 , pri čemu je računato sa procijenjenom bruto
površinom od 8035 m2 :
PvrS2p = S x pvrS2p = 8035 m2 x 60 W/m2 = 482,1kW
Monte CEP, Kotor
39
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
Ovi objekti su definisani kao stanovanje sa djelatnostima, a izračunato vršno opterećenje za poslovni
dio čija je maksimalna bruto gradjevinska površina 8035 m2 iznosi 0.48 MW.
Ukupno SMG2:
PvrS2 = (PvrS2s + PvrS2p ) x 0,9 = (0,281 + 0,48) x 0,9 = 0,685 MW
Ovi objekti su definisani kao stanovanje sa djelatnostima, a izračunato vršno opterećenje iznosi 0.685
MW.
T2 – Turističko naselje
Usvojena je prosječna vrijednost specifičnog opterećenja za ovakvu kategoriju objekata turističko
naselje (sa centralnim sistemima za grijanje i uz korišćenje energetski efikasnih materijala u izgradnji),
iznosi : pvrT = 60 W/m 2 , pri čemu je računato sa procijenjenom bruto površinom od 3 110 m2:
PvrT2= S x pvrT2 = 3 110 m2 x 60 W/m2 = 186,6 kW
Ovaj objektat je definisan kao turističko naselje i njegova maksimalna bruto gradjevinska površina
iznosi 3 110 m2, a izračunato vršno opterećenje je 0,186 MW.
CD - Centralne djelatnosti
Usvojena je prosječna vrijednost specifičnog opterećenja za ovakvu kategoriju objekata centralne
djelatnosti (sa centralnim sistemima za grijanje i uz korišćenje energetski efikasnih materijala u
izgradnji), iznosi : pvrU = 60 W/m 2 , pri čemu je računato sa procijenjenom bruto površinom od
3230m2:
PvrCD = S x pvrCD = 3230 m2 x 60 W/m2= 193,8 kW
Ovaj objektat je definisan kao objekat za centralne djelatnosti i njegova maksimalna bruto
gradjevinska površina iznosi 3230 m2, a izračunato vršno opterećenje je 0,193 MW.
Saobraćajnice i pješačke staze
Procjena vršne snage osvjetljenja saobraćajnica,parking prostora i pješačkih staza u zoni, izvršena je
na bazi procjene broja svjetiljki.
Procjena je izvršena na osnovu sledećih parametara:
− Pvrs – Vršna snaga rasvjete saobraćajnica za procijenjeni broj svjetiljki snage 250W (svjetiljke sa
sijalicom natrijum visokog pritiska (HPS) )
− Pvps – Vršna snaga osvjeteljenja pješačkih staza za procijenjeni broj svjetiljki snage 100W (izvori
LED ili MH )
− Za parkinge je korišćena procjena od 30 W po parking mjestu.
Ukupno, zahvat Detaljnog urbanističkog plana:
Saobraćajnice
pješačke staze
parking mjesto
130
50
150
SUMA (kW)
vršna snaga (kW)
0,3
0,1
0,03
39
5
4,5
48,5
48,5
Pvrsp1 = 0,048 MW
Ukupna vršna snaga neophodna na zahvatu je ( cos φ=0.95) k=0,75:
PvI = 0,75 x (PvrS1 + PvrS2 + PvrT + PvrCD + Pvrsp1 ) / cosφ = 0,75 x ( 0,607+ 0,685 + 0,186 + 0,193 + 0,048) /0,95 =
1,357 MW
Kod definisanja potrebnih instalisanih snaga trafostanica računati sa gubicima od 10% i rezervom u
snazi od 10%.
Monte CEP, Kotor
40
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
Prividna snaga na nivou zahvata plana:
SvrDUP = 1,357 / 0.8 MVA = 1,69 MVA
Za elektrenergetske potrebe na zahvatu, neophodno je izgraditi tri DTS 10/0,4 kV 1x630 kVA.
Izračunato jednovremeno opterećenje odnosi se na krajnji mogući kapacitet, uvažavajući maksimalnu
građevinsku zauzetost urbanističkih parcela. Intenzitet izgradnje planiranih objekata, uzimajući u
obzir činjenicu da se planirani objekti grade fazno, uslovljava postepeno dostizanje jednovremenog
opterećenja.
Definisanje broja trafostanica
Na osnovu procijenjene snage zahvata detaljnog plana, urbanističkog rješenja, postojećeg stanja i
planirane gradnje objekata, a obzirom da cijelo područje ne može biti obuhvaćeno jednim trafo
reonom, vodeći računa o sigurnosti i fleksibilnosti rada elektroenergetskog sistema, za potrebe
snabdijevanja električnom energijom planiranih objekata je predviđena izgradnja novih trafostanica
10/0,4 kV kao i rekonstrukcija postojeće TS 10/0,4 kV 1x630 kVA »Babića polje«.
Kod definisanja potrebnih instalisanih snaga trafostanica računato je sa gubicima od 10% i rezervom
u snazi od 10%.
Napominje se da su snage planiranih TS10/0,4kV date na osnovu procijenjenih vršnih snaga, a
definitivne snage će se odrediti nakon izrade glavnih projekta. Imena novim trafostanicama su data
uslovno, samo za potrebe ove studije.
Prikaz planirane elektrodistibutivne mreže
Koncept rješenja napajanja električnom energijom planiranih objekata u predmetnoj zoni zahvata
DUP-a je baziran na planiranoj infrastrukturi 10 kV mreže.
Elektroenergetski objekti naponskog nivoa 10kV
Polazeći od izvršenog proračuna potreba u snazi, i rasporeda novih potrošača po traforeonima,
ovom studijom se predviđa izgradnja sledećih 10kV elektrenergetskih objekata :
Trafostanice 10/0,4kV :
NDTS10/0.4kV
1x630 kVA
DTS10/0.4kV
1x630 kVA
1 kom
2 kom
Planirane TS 10/0,4kV su uključene u postojeći sistem napajanja – koncept otvorenih prstenova uz
njihovo kablovsko izvođenje sa napajanjem iz TS220/110/35/10 kV »Mojkovac« 2x4 MVA. Izgradnjom
planiranih objekata u zoni zahvata moguće je povećanje vrijednosti kapacitivne struje zemljospoja.
Sve planirane trafostanice treba da budu u skladu sa važećom preporukom TP1b EPCG-FC
Distribucija. Tip trafostanica je NDTS, N=3 i DTS N=2 (N broj vodnih ćelija), u zavisnosti od pozicije TS
u 10 kV raspletu mreže, čime je omogućen fleksibilniji pogon.
10 kV kablovska mreža
Na zahvatu DUP-a potrebno je položiti dovoljan broj novih kablovskih vodova. Ove izvode treba
izvesti jednožilnim kablovima sa izolacijom od umreženog polietilena tipa XHE 49 A 1x150/25 mm2,
10 kV (prenosne moći preko 7 MVA). Mreža je koncipirana u radijalnom pogonskom stanju sa
mogucnoscu ostvarivanja poprečnih veza. Preporučuje se da se veze između trafostanica izvedu
kablom istog presjeka (zbog unifikacije),što će biti definisano uslovima ED.
Na posebnom prilogu urbanističkog plana prikazane su lokacije planiranih TS10/0,4kV kao i planirane
trase 10kV kablovske mreže. Ovdje se napominje da je moguće vršiti prilagođenja mikro
lokacija trafostanica projektovanim objektima, što se neće smatrati izmjenom plana. Za TS čija je
Monte CEP, Kotor
41
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
izgradnja predviđena van planiranih objekata, preporučuje sa, a u skladu sa DUP, definisanje
posebnih urbanističkih parcela, na kojima će biti moguća nesmetana izgradnja istih, a sve prema
gabaritima koji su definisani tehničkom preporukom Tp1b FC ED CG, dok se njihov arhitektonski
oblik može nesmetano prilagodjavati zahtjevima arhitekture.
Ovakvim rješenjem obezbijeđeno je pouzdano napajanje trafo stanica u zoni zahvata tako što je
primijenjen koncept otvorenih prstenova. Na grafičkom prilogu je dat približan raspored navedenih
trafostanica, kao i šeme njihovog povezivanja u planiranom rješenju.
Niskonaponska mreža
Veliki dio niskonaponske mreže je trenutno SKS postavljen na betonkim stubovima, pa se predlaže
zamjena i izrada kablovske (podzemne) NN mreže do lokacija priključnih ormarića ili direktno u
objektu do glavnih razvodnih tabli.
Mrežu izvesti niskonaponskim kablovima tipa PP00-A, XP00-A i PP00 ili XP00 0.6/1kV, presjeka prema
naznačenim snagama pojedinih prostora objekata. NN kablove po mogućnosti polagati u
zajedničkom rovu na propisanom odstojanju i uz ispunjenje uslova dozvoljenenog strujnog
opterećenja po pojedinim izvodima. Broj niskonaponskih izvoda će se definisati glavnim projektima
objekata i trafostanica.
Osvjetljenje otvorenih prostora i saobraćajnica
Pošto je javno osvjetljenje sastavni dio urbanističke cjeline, treba ga tako izgraditi da se zadovolje i
urbanistički i saobraćajno - tehnički zahtjevi, istovremeno težeći da instalacija osvjetljenja postane
integralni element urbane sredine. Mora se voditi računa da osvjetljenje saobraćajnica i ostalih
površina osigurava minimalne zahtjeve koji će obezbijediti kretanje uz što veću sigurnost i komfor
svih učesnika u noćnom saobraćaju, kao i o tome da instalacija osvjetljenja ima i svoju dekorativnu
funkciju. Zato se pri rešavanju uličnog osvjetljenja mora voditi računa o sva četiri osnovna mjerila
kvaliteta osvjetljenja:
− nivo sjajnosti kolovoza,
− podužna i opšta ravnomjernost sjajnosti,
− ograničenje zaslepljivanja (smanjenje psihološkog blještanja) i
− vizuelno vođenje saobraćaja.
Po mješoviti saobraćaj su svrstane u pet svjetlotehničkih klasa, M1 do M5, a u zavisnosti od
kategorije puta i gustine i složenosti saobraćaja, kao i od postojanja sredstava za kontrolu saobraćaja
(semafora, saobraćajnih znakova) i sredstava za odvajanje pojedinih učesnika u saobraćaju. Svim
saobraćajnicama na području plana treba odrediti odgovarajuću svjetlotehničku klasu Na
raskrsnicama svih ovih saobraćajnica postići svjetlotehničku klasu za jedan stepen veću od samih
ulica koje se ukrštaju.
Po važećim preporukama CIE (Publikation CIE 115, 1995. god.), sve saobraćajnice za motorni i
mješoviti saobraćaj su svrstane u pet svetlotehničkih klasa, od M1 do M5, a u zavisnosti od kategorije
puta i gustine i složenosti saobraćaja, kao i od postojanja sredstava za kontrolu saobraćaja (semafora,
saobraćajnih znakova) i sredstava za odvajanje pojedinih učesnika u saobraćaju (posebne trake).
Sledeća tabela daje vrijednosti pobrojanih svetlotehničkih parametara koje još uvijek obezbjeđuju
dobru vidljivost i dobar vidni komfor:
Monte CEP, Kotor
42
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lsr
Uo
Ul
TI
SR
Svetlotehnička
minimalno
minimalno
minimalno maximalno minimalno
2
klasa
(cd/m )
(Lmin/Lsr)
(Lmin/Lmax)
(%)
(Eex/Ein)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M1
2,00
0,40
0,70
10
0,50
M2
1,50
0,40
0,70
10
0,50
M3
1,00
0,40
0,50
10
0,50
M4
0,75
0,40
nema zahtjeva
15
nema zahtjeva
M5
0,50
0,40
nema zahtjeva
15
nema zahtjeva
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za vizuelno vođenje saobraćaja ne postoje numerički pokazatelji za njegovo vrednovanje. Voditi
računa da se dionice saobraćajnica na području plana ne mogu posmatrati nezavisno od ostalog
dijela tih saobraćajnih pravaca. Na raskrsnicama svih saobraćajnica postići svetlotehničku klasu za
jedan stepen veću od samih ulica koje se ukrštaju. Kod pješačkih staza (prolaza), unutar plana,
obezbjediti srednju osvetljenost od 10 lx, uz minimalnu vrijednost osvetljenosti od 3 lx (klasa P2). I
zbog veće ekonomičnosti i zbog vizuelnog vođenja saobraćaja, u instalacijama osvetljenja
saobraćajnica sa prvenstveno motornim saobraćajem potrebno je obezbjediti primjenu natrijumovih
sijalica visokog pritiska. Pri rješavanju osvetljenja zona tradicionalne gradnje posebno voditi računa o
estetskim kriterijumima pri izboru elemenata instalacije osvetljenja, a kao svetlosni izvor koristiti
metal-halogene sijalice.
Posebnu pažnju treba posvetiti osvjetljenju unutar blokovskih saobraćajnica i parkinga, prilaza
objektima i slično. To osvjetljenje treba rešavati posmatranjem zone kao cjeline, a ne samo kao
uređenje terena oko jednog objekta. Rješenjima instalacije osvjetljenja unutar zone omogućiti
komforan prilaz pješaka do ulaza svakog objekta i iz svih pravaca.
Uslovi za izgradnju elektroenergetskih objekata
Izgradnja 10kv kablovske mreže
Kablove polagati slobodno u kablovskom rovu, dimenzija 0,4 x 0,8 m. Na mjestima prolaza kabla
ispod kolovoza saobraćajnica, kao i na svim onim mjestima gdje se može očekivati povećano
mehaničko opterećenje kabla (ili kabl treba izolovati od sredine kroz koju prolazi), kablove postaviti
kroz kablovsku kanalizaciju, smještenu u rovu dubine 1,0 m.
Ukoliko to zahtjevaju tehnički uslovi stručne službe ED, zajedno sa kablom (na oko 40 cm dubine) u
rov položiti i traku za uzemljenje, FeZn 25x4 mm.
Duž trasa kablova ugraditi standardne oznake koje označavaju kabl u rovu, promjenu pravca trase,
mjesta kablovskih spojnica, početak i kraj kablovske kanalizacije, ukrštanja, približavanja ili paralelna
vođenja kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama.
Pri izvođenju radova preduzeti sve potrebne mjere zaštite radnika, građana i vozila, a zaštitnim
mjerama omogućiti odvijanje pješačkog i motornog saobraćaja.
Trafostanice 10/0.4kV na području plana
Nove trafostanice moraju biti u skladu sa važećom tehničkom preporukom Tp 1b, donesenom od
strane FC Distribucija EPCG, predviđene kao slobodnostojeći, tipski objekti.
Umjesto slobodnostojećih, moguća je izvedba trafostanica u objektu, što se, prema važećim
preporukama, odobrava samo u izuzetnim slučajevima.
Prednosti slobodnostojećih trafostanica u odnosu na trafostanice u objektu su:
− manja zavisnost od dinamike gradnje (zgrada u kojoj je predviđena trafostanica mora biti
izgrađena prva da bi se obezbijedilo napajanje drugih zgrada priključenih na tu trafostanicu);
Monte CEP, Kotor
43
DUP Babića Polje 1
−
−
−
−
−
−
NACRT PLANA - 2014.
manje dimenzije (kada se trafostanica smješta u objekat, upravljanje mora biti iznutra, što nije
slučaj kod DTS u slobodnostojećem objektu);
s obzirom na vrlo stroge propise u pogledu sigurnosti, prostorija za smještaj opreme u objektu se
mora namjenski projektovati (uljna jama ako je u pitanju transformator; kroz prostoriju
trafostanice nije dozvoljeno postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, toplovodnih, gasovodnih,
elektroenergetskih i TK instalacija i td).
posebno je bitno pri projektovanju objekta pridržavati se protivpožarnih propisa (požarni sektori i
sl.);
izabrana lokacija mora da omogući lak pristup mehanizacije i vozila za vrijeme montaže i
održavanja opreme, a posebno u slučaju zamjene energetskog transformatora, što je u
slučajevima trafostanice u objektu teže postići;
radi smanjenja opasnosti od požara u objekti se preporučuje se ugradnja znatno skupljih suvih
transformatora;
manja izloženost buci i vibracijama.
Kada je u pitanju smještanje unutar objekata, ne treba predviđati smještaj u podrum, suteren i
slično, bez posebne saglasnosti Elektrodistribucije.
Kada se trafostanica izvodi kao slobodnostojeći objekat, zahvaljujući savremenom kompaktnom
dizajnu, spoljni izgled objekta može biti u potpunosti prilagođen zahtjevima urbanista, tako da
zadovoljava urbanističke i estetske uslove, odnosno da se potpuno uklapa u okolni prostor.
Obavezno je da se projektantskim rješenjima eksterijera trafo stanica izvrši njihovo adekvatno
uklapanje u okolni prostor. Pri tome se moraju poštovati maksimalne vanjske dimenzije osnove
trafostanica (do 8 m2 za DTS 1x630(1000) kVA ; do 20m2 za NDTS 2x630 kVA). Takođe treba voditi
računa o visini objekta, koja za snage 1x630 kVA treba da bude najviše 1.8 m. Svim trafo stanicama,
projektima uređenja okolnog terena, obezbjediti kamionski pristup, širine najmanje 3 m.
Slika 7. Izgled kompaktne TS 10/0,4 kV
Izgradnja niskonaponske mreže
Nove niskonaponske mreže i vodove izvesti kao kablovske (podzemne), uz korišćenje kablova tipa
PP00 (ili XP00, zavisno od mjesta i načina polaganja), ukoliko stručna služba ED ne uslovi drugi tip
kabla. Mreže predvidjeti kao trofazne, radijalnog tipa.
Što se tiče izvođenja niskonaponskih mreža i vodova, primjenjuju se uslovi već navedeni pri izgradnji
kablovske 10 kV mreže.
Monte CEP, Kotor
44
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
Tehnički uslovi i mjere koje treba da se primijene pri projektovanju i izgradnji priključka objekata na
niskonaponski mrežu definisani su Tehničkom preporukom TP-2 Elektroprivrede Crne Gore.
Razvodna mreža niskog napona će se izvesti kao kablovska, radijalna, sa tipski odabranim
elementima:
− kabal tipa PP00-A 4x120(150) mm2 aluminijum za razvodne vodove
− kabal PP00-A 4x25mm2 aluminijum za priključne vodove i javno osvjetljenje
− NKRO-4 samostojeći razvodni poliesterski ormar, IK10, IP 54
− MRO i PMO prema TP 2 ED
Zaštitu od opasnog napona dodira izvesti će se sistemom zaštitinog uzemljenja sa zajedničkim
uzemljivačem i dodatnom mjerom zaštite pomoću zastitnih uredjaja diferencijalne struje sa i bez
automatskog restarta.
Zastitu od prenapona izvesti koordinacijom prenaponske zastite na NN strani, u NKRO, PMO i GRO.
Pri polaganju kablova voditi računa da sva eventualna ukrštanja, približavanja ili paralelna vođenja
kablova sa drugim podzemnim instalacijama budu izvedena u skladu sa važećim propisima i
preporukama.
− Međusobni razmak energetskih kablova niskog napona ne smije biti manji od 7 cm, pri
paralelnom vođenju, odnosno 20 cm pri međusobnom ukrštanju.
− Kod paralelnog polaganja 10 kV kablova sa niskonaponskim kablovima, isti moraju biti odvojeni
opekama, a minimalni međusobni razmak mora iznositi 10 cm.
− Pri ukrštanju energetskih kablova istog ili različitog naponskog nivoa razmak između energetskih
kablova treba da iznosi najmanje 20 cm.
− Nije dozvoljeno paralelno vođenje kabla ispod ili iznad vodovodne ili kanalizacione cijevi (osim pri
ukrštanju). Horizontalni razmak između kabla i vodovodne ili kanalizacione cijevi treba da iznosi
najmanje 0,40 m.
− Pri ukrštanju kablovi mogu biti položeni ispod ili iznad vodovodne ili kanalizacione cijevi, uz
rastojanje od 0,3 m.
− Ukoliko ovi razmaci ne mogu biti postignuti, tada energetski kabl treba položiti kroz zaštitnu cijev.
− Pri paralelnom vođenju kablovskog sa telekomunikacionim kablom najmanji dozvoljeni
horizontalni razmak iznosi 0,5 m.
− Ukrštanje energetskog i telekomunikacionog kabla izvesti uz međusobni razmak od 0, 50 m, s tim
što se energetski kabal polaže ispod telekomunikacionog kabla. Ugao ukrštanja treba da bude
bliži 90°, ali ne manje od 45°.
− Energetske kablove pored zidova i temelja zgrada treba polagati na rastojanju od najmanje 30
cm. Ako pored zgrade postoji trotoar onda kabal mora da bude van trotoara.
Izgradnja spoljnog osvjetljenja
Izgradnjom novog javnog osvjetljenja otvorenog prostora i saobraćajnica oko kompleksa obezbjediti
fotometrijske parametre date međunarodnim preporukama (preporuke CIE).
Kao nosače svetiljki koristiti metalne dvosegmentne i trosegmentne stubove, predviđene za montažu
na pripremljenim betonskim temeljima, tako da se po potrebi mogu demontirati, a napajanje javnog
osvjetljenja izvoditi kablovski (podzemno), uz primjenu standardnih kablova (PP00 4x25mm2; 0,6/1
kV za ulično osvjetljenje i PP 00 3(4)x16mm2; 0,6/1 kV za osvjetljenje u sklopu uređenja terena). Pri
projektovanju instalacija osvjetljenja u sklopu uređenja terena oko planiranih objekata poseban
značaj dati i estetskom izgledu instalacije osvjetljenja.
Sistem osvjetljenja treba da bude cjelonoćni. Pri izboru svetiljki voditi računa o tipizaciji u cilju
jednostavnijeg održavanja.
Monte CEP, Kotor
45
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
Maksimalno dozvoljeni pad napona u instalaciji osvjetljenja, pri radnom režimu, može biti 5%. Kod
izvedene instalacije moraju biti u potpunosti primjenjene mjere zaštite od električnog udara (zaštita
od direktnog i indirektnog napona). U tom cilju, mora se izvesti polaganje zajedničkog uzemljivača
svih stubova instalacije osvjetljenja, polaganjem trake Fe-Zn 25x4 mm i njenim povezivanjem sa
stubovima i uzemljenjem napojnih trafostanica. Obezbjediti selektivnu zaštitu kompletnog napojnog
voda i pojedinih svetiljki.
Obezbjediti mjerenje utrošene električne energije. Komandovanje uključenjem i isključenjem javnog
osvjetljenja obezbjediti preko uklopnog sata ili foto ćelije.
Za polaganje napojnih vodova važe isti uslovi kao i kod polaganja ostalih niskonaponskih vodova.
Mjere energetske efikasnosti
Poboljšanje energetske efikasnosti posebno se odnosi na ugradnju ili primjenu: niskoenergetskih
zgrada, unaprijeđenje uređaja za klimatizaciju i pripremu tople vode korišćenjem solarnih panela za
zagrijavanje, unaprijeđenje rasvjete upotrebom izvora svjetla sa malom instalisanom snagom ( LED ),
koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje potrošnjom energije glavnih potrošaca sa centralnog
mjesta). Sve nabrojane mogućnosti se u određenoj mjeri mogu koristiti pri izgradnji objekata na
području zahvata.
Kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, posebno treba naglasiti potencijalnu primjenu energije
direktnog sunčevog zračenja.
Sunčeva energija se kao neiscrpan izvor energije u zgradama koristi na tri načina:
1. pasivno-za grijanje i osvjetljenje prostora
2. aktivno- sistem kolektora za pripremu tople vode
3. fotonaponske sunčane ćelije za proizvodnju električne energije
Na ovom području postoje mogućnosti za sva tri načina korišćenja sunčeve energije - za grijanje i
osvjetljavanje prostora, grijanje vode (klasični solarni kolektori) i za proizvodnju električne energije
(fotonaponske ćelije).
U ukupnom energetskom bilansu kuća važnu ulogu igraju toplotni efekti sunca. U savremenoj
arhitekturi puno pažnje posvećuje se prihvatu sunca i zaštiti od pretjeranog osunčanja, jer se i pasivni
dobici toplote moraju regulisati i optimizovati u zadovoljavajuću cjelinu. Ako postoji mogućnost
orijentacije kuće prema jugu, staklene površine treba koncentrisati na južnoj fasadi, dok prozore na
sjevernoj fasadi treba maksimalno smanjiti da se ograniče toplotni gubici. Pretjerano zagrijavanje ljeti
treba spriječiti sredstvima za zaštitu od sunca, pokretnim suncanim zastorima od materijala koji
sprecavaju prodor UV zraka koji podižu temeperaturu, usmjeravanjem dnevnog svjetla, zelenilom,
prirodnim provjetravanjem i sl.
Savremeni tzv. “daylight” sistemi koriste optička sredstva da bi podstakli refleksiju, lomljenje
svjetlosnih zraka, ili za aktivni ili pasivni prihvat svjetla. Savremene pasivne kuće danas se definišu kao
građevine bez aktivnog sistema za zagrijavanje konvencionalnim izvorima energije.
Za izvedbu objekata uz navedene energetske mjere potrebno je primjenjivati (uz prethodnu pripremu
stručnu i zakonodavnu) Direktivu 2002/91/EC Evropskog parlamenta (Directive 2002/91/EC of the
European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of
buildings-Official Journal L 001,04/01/2003) o energetskim svojstvima zgrada, što podrazumijeva
obavezu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade, kome rok valjanosti nije duži od 10
godina.
Korišćenje solarnih kolektora se preporučuje kao mogućnost određene uštede u potrošnji električne
energije, pri čemu se mora povesti računa da ne budu u koliziji sa karakterističnom tradicionalnom
arhitekturom. Za proizvodnju električne energije pomoću fotonaponskih elemenata, potrebno je
uraditi prethodnu sveobuhvatnu analizu tehničkih, ekonomskih i ekoloških parametara
Monte CEP, Kotor
46
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
4.4.4. TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA
Implementacija novih tehnika i tehnologija, liberalizacija tržišta i konkurencija u sektoru elektronskih
komunikacija će doprinijeti bržem razvoju elektronskih komunikacija, povećanju broja servisa,
njihovoj ekonomskoj i geografskoj dostupnosti, boljoj i većoj informisanosti kao i bržem razvoju
privrede i opštine u cjelini.
Jedan od ciljeva izrade ovog DUP-a jeste da se obezbjedi planiranje i građenje elektronske
komunikacione infrastrukture koja će zadovoljiti zahtijeve više operatora elektronskih komunikacija,
koji će građanima ponuditi kvalitetne savremene elektronske komunikacione usluge po ekonomski
povoljnim uslovima.
Treba voditi računa o slijedećem:
− da se kod gradnje novih infrastrukturnih objekata posebna pažnja obrati zaštiti postojeće
elektronske komunikacione infrastrukture,
− da se uvjek obezbijede koridori za telekomunikacione kablove duž svih postojećih i novih
saobraćajnica, i
− da se gradnja, rekonstrukcija i zamjena elektronskih komunikacionih sistema mora izvoditi po
najvišim tehnološkim, ekonomskim i ekološkim kriterijumima.
Akt kojeg se treba pridržavati prilikom izgradnje nove elektronske komunikacione infrastrukture,
jeste Pravilnik o određivanju elemenata elektronskih komunikacionih mreža i pripadajuće
infrastrukture, širine zaštitnih zona i vrste radio-koridora u čijoj zoni nije dopuštena gradnja drugih
objekata (Službeni list Crne Gore" broj 83/09).
U odnosu na moguće planove dominantnog operatera fiksne telefonije, Crnogorskog Telekoma i
ostalih operatera fiksne i mobilne telefonije, projektant predviđa da se unutar posmatrane zone, u
skladu sa planiranim građevinskim objektima i predloženim saobraćajnim rješenjima, proširi
postojeća i izgradi nova telekomunikaciona kanalizacija sa 4 PVC cijevi 110mm unutar zone, a koja bi
se logički nadovezala na postojeću telekomunikacionu kanalizaciju u posmatranoj zoni.
Telekomunikaciona kanalizacija bi se koristla za građenje pristupnih elektronskih mreža različitih
kablovskih operatera koji pokažu interesovanje za pružanje elektronskih komunikacionih servisa u
ovoj zoni, bilo da se radi o Crnogorskom Telekomu, bilo da se radi o nekom drugom postojećem
elektronskom komunikacionom operateru u Crnoj Gori. Uz to, ova kanalizacija će se koristiti i za
zamjenu postojećih ili za provlačenje novih optičkih kablova, čime bi, u odnosu na situaciju koja se
trenutno dešava na tržištu elektronskih komunikacija u Crnoj Gori, korisnici iz posmatrane zone bili
na kvalitetan način opsluženi različitim elektrosnkim servisima (telefonija, prenos podataka, TV signal
i dr.).
Pri planiranju broja PVC cijevi u novoj tk kanalizaciji, moraju se u obzir uzeti podaci o planiranim
gradjevinskim površinama, površinama namijenjenim stambenim, poslovnim i uslužnim
djelatnostima, broju stanovnika unutar zone, aktuelnim trendovima u rješavanju pitanja kablovske
televizije i dr.
Kanalizacioni kapaciteti omogućavaju dalju modernizaciju elektronskih komunikacionih mreža bez
potrebe za izvođenjem naknadih građevinskih radova, kojima bi se iznova devastirala postojeća
infrastruktura. Jedan dio postojeće elektronske komunikacione infrastrukture će izgradnjom
saobraćajnica biti ugrožen, tako da će morati da se napusti, ali je potrebno u saradnji sa vlasnikom –
Crnogorskim Telekomom, definisati izgradnju nove infrastrukture, istu najprije izgraditi, pa tek onda
napustiti postojeću. Ukupna dužina planirane telekomunikacione kanalizacije sa 4 PVC cijevi 110mm
iznosi oko 7000 metara, a planirana je i izgradnja 143 nova telekomunikaciona okna.
Monte CEP, Kotor
47
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
U odnosu na veličinu i planirane sadržaje unutar posmatrane zone, moguće je da će neki operater
elektronskih komunikacija unutar zone postaviti novi elektronski komunikacioni čvor, kako bi na
efikasniji način obezbijedio kvalitetno pokrivanje elektronskom komunikacionom infrastrukturom.
Takvom eventualnom zahtjevu lokalna uprava treba da izađe u susret, bez obzira što u momentu
izrade ovog DUP, nijesu iskazani takvi zahtjevi od bilo kojeg operatera. Ukoliko i dođe do ovakvog
zahtjeva, projektovana rješenja u dijelu gradnje nove telekomunikacione kanalizacije omogućavaju
da se takav čvor locira na bilo kojoj lokaciji unutra zone, a da se elektronska komunikaciona
infrastruktura postavi kroz novoplaniranu kanalizaciju.
Savremene elektronske komunikacije, koje obuhvataju ditribuciju sva tri servisa, telefonije-fiksne i
mobilne, prenos podataka i TV signala, omogućavaju više načina povezivanja sa elektronskim
komunikacionim operaterima. Imajući u vidu veliki broj različitih objekata i samu lokaciju, kroz
telekomunikacionu kanalizaciju treba graditi savremene pristupne elektronske mreže, optičkim
kablovima, u tehnologiji FTTx (Fiber To The Home, Fiber to The Building,...), sa optičkim vlaknom do
svakog objekta, odnosno krajnjeg korisnika. Ovo rješenje je u skladu sa dugoročnim rješenjima u
oblasti elektronskih komunikacija sa optičkim pristupnim mrežama, a sa čijom implementacijom je
započeo dominantni elektronski komunikacioni operator, Crnogorski Telekom.
Kućnu instalaciju u poslovnim objektima, treba izvoditi u RACK ormarima, u zasebnim tehničkim
prostorijama. Na isti način izvesti i ormariće za koncentraciju instalacije za potrebe kablovske
distribucije TV signala, sa opremom za pojačavanje TV signala. Kućnu instalaciju u svim prostorijama
realizovati tipovima kablova koji će omogućavati korišćenje naprednijih servisa koji se pružaju ili čije
se pružanje tek planira, FTP kablovima cat 6 i cat 7 i kablovima sa optičkim vlaknima, ili drugim
kablovima sličnih karakteristika i provlačiti kroz PVC cijevi, sa ugradnjom odgovarajućeg broja kutija,
s tim da u svakom poslovnom prostoru treba predvidjeti minimalno po 4 tk instalacije.
U slučaju da se trasa telekomunikacione kanalizacije poklapa sa trasom vodovodne kanalizacije i
trasom elektro instalacija, treba poštovati propisana rastojanja, a dinamiku izgradnje vremenski
uskladiti.
U odnosu na lokaciju postojeće bazne stanice, mobilni operatori u momentu izrade DUP-a nijesu
iskazali potrebu za montiranjem novih baznih stanica na ovom području, tako da nijesu definisane
nove lokacije za postavljanje stubova za mobilnu telefoniju. U odnosu na savremene trendove u
oblasti mobilne telefonije, projektant naglašava da ovo ne znači da neki od postojećih ili eventualno
novih operatora mobilne telefonije neće imati potrebu da u nekom momentu postavi novu baznu
stanicu na posmatranom području. Lokalna uprava bi takvim zahtjevima trebala da izađe u susret,
sagledavajući sve neophodne parametre.
Prilikom određivanja detaljnog položaja bazne stanice mora se voditi računa o njenom
ambijentalnom i pejzažnom uklapanju, i pri tome treba izbjeći njihovo lociranje na javnim zelenim
površinama u središtu naselja, na istaknutim reljefnim tačkama koje predstavljaju panoramsku i
pejsažnu vrijednost, prostorima zaštićenih djelova prirode. Gdje god visina antenskog stuba, u
vizuelnom smislu ne predstavlja problem (mogučnost zaklanjanja i skrivanja), preporučuje se da se
koristi jedan antenski stub za više korisnika.
Postavljanjem antenskih stubova ne mijenjati konfiguraciju terena i zadržati tradicionalan način
korišćenja terena. Za vizuelnu barijeru prostora antenskog stuba, u zavisnosti od njegove lokacije,
koristiti šumsku ili parkovsku vegetaciju.
Trase planirane telekomunikacione kanalizacije potrebno je uklopiti u trase trotoara ili zelenih
površina, jer bi se u slučaju da se telekomunikaciona okna rade u trasi saobraćajnice ili parking
prostora, morali ugraditi teški poklopci sa ramom i u skladu sa tim uraditi i ojačanje okana, što bi bilo
neekonomično.
Monte CEP, Kotor
48
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
Telekomunikacionu kanalizaciju koja je planirana u okviru ovog DUP-a, kao i telekomunikaciona okna
izvoditi u svemu prema planovima višeg reda, važećim propisima u Crnoj Gori i preporukama bivše ZJ
PTT iz ove oblasti. Na taj način biće stvoreni optimalni uslovi, kako sa tehničkog, tako i sa
ekonomskog stanovišta, koji podrazumijevaju maksimalno iskorištavanje postojeće elektronske
komunikacione infrastrukture, gdje je god je to moguće, ili pak građenje nove, gdje god se za tim
ukaže potreba.
Obaveza budućih investitora planiranih objekata u zoni ovog DUP-a jeste da, u skladu sa Tehničkim
uslovima koje izdaje nadležni elektronski komunikacioni operater ili organ lokalne uprave, od
postojećih i novoplaniranih telekomunikacionih okana, projektima za pojedine objekte u zoni
obuhvata definišu način priključenja svakog pojedinačnog objekta. Kablovsku kanalizaciju
pojedinačnim projektima treba predvidjeti do samih objekata. U objektima funkcionalne namjene
kao što su: škole, vrtići, restorani, hoteli, tržni centri itd., predvidjeti mogućnost montaže javnih
telefonskih govornica.
4.4.5. UPRAVLJANJE OTPADOM
Prilikom planiranja upravljanja otpadom rukovodilo se osnovnim postulatom „uspostavljanje
integralnog sistema upravljanja otpadom koji se zasniva na povećanju količine otpada koji se
sakuplja, smanjenju količina otpada koji se odlaže, uvođenju reciklaže“.
U nastojanju da se smanji široko rasprostranjeno bacanje otpada uz puteve ili na divlje deponije,
postavljanje kontejnera na lokacijama koje su najčešće koristile za ilegalno odlaganje otpada nakon
njihovog čišćenja ili sanacije, omogućuje se pravilno sakupljanje otpada, smanjujući tako mogućnost
njegovog negativnog uticaja na životnu sredinu i zdravlje stanovništva.
Prema Pravilniku o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog
otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpda („Službeni list CG“, broj
50/12), „građevinski otpad na gradilištu potrebno je skladištiti odvojeno po vrstama građevinskog
optada u skladu sa katalogom otpada i odvojeno od drugog otpada na način kojim se ne zagađuje
životna sredina”.
Sistem upravljanja opasnim otpadom zasniva se na osnivanju budućeg Centra za tretiranje opasnog
otpada i odgovarajuće deponije koja bi opsluživala čitavu teritoriju Crne Gore.
U slučaju postojanja azbest cementnog otpada definisanog Pravilnicima („Službeni list CG“, br. 50/12
i 11/13), ovaj otpad je potrebno propisno pakovati u propisne folije, prevoziti zatvorenim vozilima i
propisno odlagati na deponiju građevinskog otpada.
Otpad koji sadrži azbest se prije transporta pakuje u kontejnere ili označenu ambalažu. Slabo vezani
azbesti otpad se treba pakovati u kese od platna, vještačkog materijala ili polietilenske folije.
Transport ovog otpada se vrši bez pretovara do mjesta odstranjivanja – odlaganja na deponiju u
posebne kasete ili u poseban dio deponije za sumnjivi otpad, ako ne postoje posebne kasete.
Strateškim master planom upravljanja otpadom u Crnoj Gori predloženi su regioni za sakupljanje
komunalnim otpadom u cilju dugotrajnog rešavanja ove problematike; na osnovu ovog master plana
opštine Mojkovac, Bijelo Polje i Kolašin predstavljaju jedan od 8 predloženih regiona za buduću
međuopštinsku sanitarnu deponiju, pri čemu je na osnovu dogovora lokalnih samouprava ove 3
opštine utvrđena lokacija „Čelinska kosa“ (opština Bijelo Polje, u neposrednoj blizini granice sa
opštinom Mojkovac).
Sakupljanje i transport otpada obavljaće se specijalnim komunalnim vozilima do sanitarne deponije, a
privremeno deponovanje otpada do transporta je u metalnim sudovima – kontejnerima, lociranim u
Monte CEP, Kotor
49
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
na području Plana. Broj kontejnera je potrebno utvrditi računski uz poštovanje ostalih sanitarnotehničkih kriterijuma datih propisima i standardima.
Procjene budućih količina otpada u zahvatu DUP-a
Prostorno urbanističkim planom opštine Mojkovac područje obuhvata DUP-a Babića Polje je
planirano kao urbano područje-područje sa namjenom stanovanje manje gustine sa djelatnostima.
Preciznih podataka o količini otpada koji se sakupi na području opštine Mojkovac nema, obzirom da
nije uveden sistem mjerenja. Da bi se procjenila količina proizvedenog otpada na godišnjem,
odnosno mjesečnom nivou, potrebno je usvojiti količinu otpada proizvedenu po stanovniku.
U skladu sa Strateškim master planu za upravljanje otpadom na državnom nivou (GOPA
2005),usvojene su približne količine proizvedenog otpada za stanovnike, a za zaposlene orijentaciono
procijenjena količina otpada:
− 0,6 kg/stan/dan za stanovnike
− 0.3 kg/stan/dan za zaposlene
Tabela 4. Proizvodnja otpada
Kategorija korisnika
Broj korisnika
Stanovništvo
Zaposleni
Ukupno
3376
176
3552
Norma potrošnje
Kg/dan
0,6
0,3
Ukupno otpada
t /dan
2.03
0,05
2.08
U skladu sa prethodno definisanim kriterijumima procijenjena maksimalna količina otpada na
godišnjem nivou iznosi 759 t/god.
Tabela 5. Pretpostavke za proračun potrebnog broja kontejnera za otpad koji nije dio selektivnog
sakupljanja otpada
Parametar
Iznos
Količina
2.08 t/dan
Zapremina kontejnera
1,1 m3
Predpostavljena gustina (zbijenost)
0.1 t/m3
Učestalost pražnjenja
jedan x dnevno
Potreban broj kontejnera
21
Izimajući u obzir procjenjeno povećanje količine otpada na godišnjem nivou od 5 % (što dovodi do
količine otpada od 2.65 t/dana u period od 5 godina), usvaja se da je za područje DUP-a Babića Polje
potrebno 27 kontejnera. Kontejneri će biti postavljeni na lokacijama uz ivicu puta u naseljenom
području. Odvoženje otpada vršiće se specijalnim vozilima do sanitarne deponije. Sakupljanje i
transprt otpada je potrebno organizovati u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima.
Klimatska specifičnost ovog područja (zima koja u prosjeku traje 6 mjeseci) dodatno usložnjava
posao sakupljanja i odvoza otpada, kako iz gradskog područja tako i iz prigradskih naselja, o čemu
takođe treba voditi računa.
Upravljanje ostalim vrstama otpada vršiće se u skladu sa Lokalnim planom upravljanja otpadom koji
je opština Kolašin obavezna da donese, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.
Monte CEP, Kotor
50
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
Urbanističko-tehnički uslovi za uređenje lokacija za postavljanje kontejnera
− Lokacije su u vidu niša u koridorima planiranih saobraćajnica i u zavisnosti od potreba u njima je
predviđeno 2,3 ili 4 kontejnera Kao tipski uzet je kontejner kapaciteta 1,1m3 a za komercijalne
objekte 1 kontejner na 600m2 korisne površine.
− Prilikom realizacije ovih kontejnerskih mesta voditi računa da kontejneri budu smešteni na
izbetoniranim platoima ili u posebno izgrađenim nišama (betonskim boksovima). Lokacije
odrediti u okviru regulacije osnovnih saobraćajnica, kao izdvojene niše sa upuštenim ivičnjakom
tako da maksimalno ručno guranje kontejnera ne bude veće od 15m, po ravnoj podlozi sa
usponom do 3%.
− Za neometano obavljanje iznošenja smeća svim nišama obezbeđen direktan prilaz komunalnog
vozila.
− U daljem tekstu date su skice sa orjentacionim dimenzijama kontejnerkih mesta sa 3 i 4
kontejnera (tipski, kapaciteta 1,1m3).
Dimenzije kontejnerskog boksa za 3 kontejnera kapaciteta 1,1m3
Dimenzije kontejnerskog boksa za 4 kontejnera kapaciteta 1,1m3
Monte CEP, Kotor
51
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
4.5. UPOREDNE TABELE POSTOJEĆIH I PLANIRANIH BILANSA I KAPACITETA
Tabela 6. Uporedni prikaz površina pod namenama u postojećem stanju i planiranom rešenju
NAMJENA
POSTOJEĆE STANJE
PLANIRANO RJEŠENJE
POVRŠINA POD NAMJENOM
POVRŠINA POD NAMJENOM
m²
površine za stanovanje male gustine - SMG
površine za centralne djelatnosti - CD
površine za turizam - T2
površine za sport i rekreaciju – SR
površine za industriju i proizvodnju - IP
pejzažno uređenje – PUJ
drugo poljoprivredno zemljište - DP
zaštitne šume - ZŠ
površinske vode - VPŠ
ostale prirodne površine - OP
saobraćajna infrastruktura - DS
objekti elektroenergetske infrastrukture IOE
UKUPNO
%
m²
%
181989
2793
2486
39483
3167
2090
19188
40692
62
1
1
13
1
1
7
14
225049
3310
6219
2793
140
3167
2090
4073
45047
77
1
2
1
1
1
1
16
105
291993
100%
105
291993
100%
Tabela 7. Uporedni prkaz urbanističkih parametara i kapaciteta postojećeg i planiranog stanja
POSTOJEĆE STANJE
površina pod objektima
ukupna BGP objekata
prosječna spratnost na nivou Plana
indeks zauzetosti terena na nivou Plana
indeks izgrađenost na nivou Plana
2
18700 m
32675 m2
P+1
6.4%
0.11
PLANIRANO RJEŠENJE
99365 m2
144003 m2
P+1+Pk
34%
0.49
4.6. USLOVI U POGLEDU PLANIRANIH NAMJENA
U okviru granica Plana, a u skladu sa smernicama iz Prostorno-urbanističkog plana Mojkovca,
definisane su namjene površina za svaku urbanističku parcelu.
Planom su predviđene sledeće osnovne namjene prostora:
Površine za stanovanje male gustine
− porodično stanovanje - SMG1
− stanovanje sa delatnostima - SMG2
Površine za centralne djelatnosti
− centar naselja - CD1
− info-turistički punkt - CD2
Površine za turizam - turistička naselja -T2
Površine za sport i rekreaciju- SR
Površine za pejzažno uređenje - površine javne namene - PUJ
Šumske površine - zaštitne šume - ŠZ
Površine kopnenih voda - površinske vode - VPŠ
Ostale prirodne površine - OP
Površine saobraćajne infrastrukture - DS
Površine elektroenergetske infrastrukture - IOE
Monte CEP, Kotor
52
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
Stanovanje male gustine je dominantna namena u obuhvatu Plana. Na površinama za stanovanje se
pored stambenih mogu se naći i prateći sadržaji koji služe svakodnevnim potrebama stanovnika i ne
ometaju osnovnu namjenu. To mogu biti prodavnice, zanatske radnje, ugostiteljski objekti, poslovne
djelatnosti koje se mogu obavljati u stanovima, kao i prostori za smještaj turista i dr. poslovni sadržaji
koji se mogu organizovati u dominantno stambenoj zoni. Određena su dva tipa stanovanja porodično stanovanje i stanovanje sa delatnostima, koji se razlikuju po dozvoljenom udelu delatnosti
u ukupnoj BGP objekta. Kod porodičnog stanovanja se delatnosti dozvoljavaju na maksimalno 30%
BGP objekta, dok je kod stanovanja sa delatnostima moguće nameniti i do 100% BGP objekta
delatnostima.
Površine za centralne djelatnosti su planirane na dve lokacije - uz regionalni put pored površina za
sport i rekreaciju u okviru tipa centar naselja, i na parceli između dva mosta u okviru tipa infoturistički punkt. Na lokaciji uz regionalni put se planira manji poslovno, trgovinsko, uslužni centar koji
treba da opsluži lokano stanovništvo osnovnim centralnim sadržajima. Na lokaciji između dva mosta
se planira razvijanje centralnih delatnosti u vidu punkta za pružanje informacija i usluga vezanih za
rafting i kajak turizam.
Površine za turizam - turisticka naselja su planirane na parceli u delu bloka 5 uz raskrsnicu sa
regionalnim putem. Ovde se planira izgradnja turističkog naselja, uz koje je dozvoljeno planirati i
komercijalno- uslužne djelatnosti, sport i rekreaciju.
Površine za sport i rekreaciju su planirane na mestu postojećeg otvorenog sportskog terena uz
regionalni put. Na ovoj lokaciji mogu se realizovati dječja igrališta, sportski tereni (otvoreni ili
zatvoreni), pomoćni objekti sa pratećim sadržajima itd.
Površine za pejzažno uređenje - površine javne namene se odnose na malu površnu skvera na
raskrsnici postojećih ulica uz severnu granicu Plana.
Šumske površine - zaštitne šume su prepoznate padine obrasle šumom, nepogodne za gradnju, sa
funkcijom zaštite od odrona i erozije na kojima se planira unapređenje šumskog fonda.
Površine kopnenih voda - površinske vode u ovom Planu se odnose na deo rijeke Tare koji ulazi u
obuhvat Plana, između dva mosta.
Ostale prirodne površine su prepoznate površine stjenovitih planinskih padina nepogodnih za
gradnju, i obala reke tare i potoka koji tangira zapanu granicu Plana.
Površine saobraćajne infrastrukture su ovim planskim dokumentom namjenjene za koridore
drumskog saobraćaja.
Površine elektroenergetske infrastrukture se odnose na 3 parcele na kojima se nalazi postojeća,
odnosno planiraju nove trafostanice.
Dispozicija planiranih namjena prikazana je na grafičkom prilogu 04 - Planirana namjena površina.
4.7. FAZE REALIZACIJE
Ovaj Plan tretira zonu Babića Polja kao začeto naselje i planira njegovu dalju izgradnju i širenje.
Obzirom na karakter planiranih namjena koju dominantno čini stanovanje porodičnog tipa, jasno je
da se u ovim zonama ne očekuje izgradnja velikog obima, već da će ona biti prepuštena pojedinačnim
inicijativama korisnika koje prate njihove potrebe. U tom smislu nije moguće definisati jasne faze po
kojima će se vršiti realizacija, već će ona teći sukcesivno u skladu sa zahtevima stanovnika.
Monte CEP, Kotor
53
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
Ipak, imajući u vidu postojeći građevinski fond, stanje postojeće infrastrukture i nivo opremljenosti,
neophodno je da širenje mreže saobraćajne i ostale infrastrukture ide korak ispred dalje individualne
izgradnje, kako bi se podigao kvalitet života sadašnjih žitelja i omogućila izgradnja na danas
nepristupačnim i neopremljenim parcelama.
4.8. EKONOMSKA PROJEKCIJA
Infrastrukturno opremanje planirane lokacije
Uređivanje građevinskog zemljišta spada u djelatnost od posebnog društvenog interesa i obavlja se
prema srednjoročnim i godišnjim programima uređivanja koje donosi jedinica lokalne samouprave.
Osnovni ciljevi programa treba da budu:
− racionalno korišcenje građevinskog zemljišta i bolje iskorišcavanje postojećih kapaciteta
infrastukturnih sistema,
− efikasnost i ekonomičnost u realizaciji planiranih radova kroz usklađivanje prostornog položaja,
dinamike i drugih uslova izgradnje pojedinih objekata,
− sagledavanje ukupnog obima, strukture, vrijednosti, dinamike i uslova izvršavanja radova na
uređivanju građevinskog zemljišta u programskom periodu,
− podsticanje izrade planske i tehnicke dokumentacije za prostore i objekte čija je realizacija
izvjesna i nužna u narednim godinama,
− formiranje realne i neposredne osnove za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog
zemljišta koju izmiruju investitori nove izgradnje i rekonstrukcije postojecih objekata kao i
naknade za korišcenje gradevinskog zemljišta,
− utvrdivanje izvora finansiranja planiranih radova na uređivanju zemljišta u cjelini i po pojedinim
područjima izgradnje i vrstama radova,
− kreiranje novih vidova obezbjeđivanja sredstava zasnovanih na većoj poslovnoj motivisanosti
investitora kroz uslove izmirenja obaveza primjerenih realnom ekonomskom okruženju (naplata
sa rokom otplate i slično),
− blagovremeno preduzimanje svih organizacionih, pravnih i drugih mjera potrebnih za efikasno
izvršenje predviđenih radova.
U nastavku se daje tabelarna rekapitulacija predmjera i predracuna ulaganja u infrastrukturno
opremanje prostora u zahvatu DUP-a.
Hidrotehnička infrastruktura
Tabela 8. Proračun troškova gradnje vodovodnog i kanalizacionog podsistema
(Iznosi dati u eurima – uračunati troškovi projektovanja i izgradnje)
VODOVOD
prečnik
m
jed. cijena (€)
ukupno
d50
430
40
17.200,00 €
d100
3045
90
274.050,00 €
d150
1556
110
171.160,00 €
462.410,00 €
KANALIZACIJA
Kolektori
m
jed. cijena (€)
ukupno
d200
3245
110
356.950,00 €
d250
1410
130
183.300,00 €
540.250,00 €
Monte CEP, Kotor
54
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
ATM. KANALIZACIJA
Kolektori
d600
m
jed. cijena (€)
1810
250
ukupno
452.500,00 €
452.500,00 €
UKUPNO HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA
1.455.160,00 €
Navedene jedinične cijene obuhvataju sve radove na postavljanju cjevovoda: zemljane, betonske, cijene
nabavke, transporta i instalacije materijala, pripremne, završne i ostale.
Elektroenergetska infrastruktura
Tabela 9. Orijentacioni troškovi realizacije planirane elektroenergetske infrastrukture i javnog
osvjetljenja
1.1. Polaganje novih 12/20 kV vodova između planiranih trafostanica :
m
1250
a'
40,00 €/m
=
50.000 €
1.3. Izgradnja planiranih TS :
- DTS 10/0,4 kV, 1x630 kVA :
kom.
2
a'
55.000 €
=
110.000 €
1.3. Rekonstrukcija postojeće TS:
- NDTS 10/0,4 kV, 1x630 kVA :
kom.
1
a'
55.000 €
=
55.000 €
1.5. Izgradnja instalacije osvjetljenja saobraćajnica u kompleksu (po st. mjestu)
kom
180
a'
1400 €
=
252.000 €
UKUPNO:
=
467.000 €
Ovim predmjerom se obuhvataju procjene investicija u okviru zahvata plana.
Telekomunikaciona infrastruktura
Tabela 10. Orijentacioni troškovi realizacije planirane elektronske komunikacione infrastrukture
Br
A/ MATERIJAL
1.
2.
3.
PVC cijev Ø 110/3,2 mm dužine 6 m
Gumene brtve za nastavljanje PVC cijevi Ø
110/3,2 mm
PVC uvodnica Ø 110/3,2 mm duž. 0,5m
4.
5.
PVC držač odstojni 110/2
Čep za zatvaranje cijevi Ø 110/3,2 mm
6.
7.
PTT traka za upozorenje
Laki tk poklopac sa ramom
(min. nosivosti 50 kN)
Jedinica
Količina
Jed. cijena
Ukupna cijena E
kom
4700.00
12.50
58,750.00
kom
kom
4700.00
0.20
940.00
kom
572.00
4700.00
2.50
0.80
1,430.00
3,760.00
kom
m
572.00
7000.00
1.50
0.10
858.00
700.00
kom
143.00
175.00
25,025.00
Ukupno:
Br
1.
B/ TK KANALIZACIJA
Trasiranje - određivanje trase rova nove i
postojeće kanalizacije i lociranje postojećih i
novih okana prije iskopa
Monte CEP, Kotor
Jedinica
m
91,463.00
Količina
7000.00
Jed. cijena
Ukupna cijena E
0.10
700.00
55
DUP Babića Polje 1
2.
NACRT PLANA - 2014.
Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC
cijevi sa opisom radova:
-ručni iskop rova sa razupiranjem;
-nasipanje donjeg sloja pijeska d=10 cm,
-polaganje PVC cijevi,
-nasipanje pijeska između cijevi;
-nasipanje zaštitnog sloja pijeska d=10 cm,
-zatrpavanje rova u slojevima sa
nabijanjem,
-postavljanje pozor trake;
-uređenje trase sa utovarom i odvozom
viška materijala:
za 2x2xPVCØ110mm(68x101cm)
m
7000.00
11.00
77,000.00
Jed. cijena
Ukupna cijena E
680.00
97,240.00
97,240.00
Ukupno:
Br
1.
C/ KABLOVSKA OKNA
Izrada AB okna unutrašnjih dimenzija
1,60x1,40x1,90m: ručni iskop rupe za
okno,odvoz šuta na deponiju,izrada
okna(d=15cm(zidova,donje i gornje ploče))
sa ugradnjom lakog tk poklopca sa ramom i
podešavajućih konzola prema prilogu
(rad+materijal bez lakog tk poklopca sa
ramom)
Jedinica
kom
Ukupno:
Sveukupna cijena:
77,700.00
Količina
143.00
266,403.00
Saobraćajna infrastruktura
Radi obezbjeđenja svih elemenata pune infrastrukturne opremljenosti zahvata Plana neophodna su
sljedeća ulaganja:
Tabela 11. Struktura ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu
Planirane saobraćajnice
e/m2
m2
ukupno u €
kolovoz
60
28122
1.687.320,00
trotoar
30
11425
342.750,00
UKUPNO
2.030.070,00
Tabela 12. Rekapitulacija ukupnih ulaganja u infrastrukturno opremanje
r.b. Struktura ulaganja
ukupan iznos
1
Hidrotehnička infrastruktura
1.455.160,00
2
Elektroenergetska infrastruktura
467.000,00
3
Telekomunikaciona infrastruktura
266.403,00
4
Saobraćajna infrastruktura
2.030.070,00
UKUPNO
4.218.633,00
Kao što se i prethodnog tabelarnog pregleda može vidjeti, potrebno je obezbijedi iznos od
4.218.633,00 eura za puno infrastrukturno opremanje u zahvatu predmetnog plana.
Prosjecni troškovi komunalnog opremanja građevinskog zemljišta određuju se na osnovu planskih
pokazatelja troškova komunalnog opremanja građevinskog zemljišta, u skladu sa Odlukom o naknadi
za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Mojkovac.
Monte CEP, Kotor
56
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
5. SMJERNICE ZA SPROVOĐENJE PLANSKOG DOKUMENTA
5.1. SMJERNICE ZA DALJU PLANSKU RAZRADU
Ovim planskim dokumentom nije predviđena dalja detaljna planska razrada. Urbanistička parcela je
osnovni prostorni element Plana na kome se najdetaljnije sagledavaju mogućnosti, potencijali i
ograničenja, predmetnog prostora.
Za parcelu na kojoj se planira izgradnja turističkog naselja, Investitor je u obavezi da pre izdavanja
Građevinske dozvole uradi Idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje buduće izgradnje kojim će se
definisati broj i kapacitet objekta, pristupi i komunikacije unutar parcele-kompleksa, način uređenja
slobodnih površina, pejzažno uređenje i uređenje partera. Izgradnja na ovoj parceli se može vršiti
fazno, ali se faze moraju utvrditi unaprijed, kroz izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja.
Da bi se dobila cjelovita slika o stanju i mogućim intervencijama svake parcele iz plana, obavezno
treba prostudirati grafičke priloge koji daju osnovne informacije.
Takođe, u tekstualnom dijelu Plana, u poglavljima 5.9 Urbanističko – tehnički uslovi i smjernice za
izgradnju objekata i 6. Analitički podaci plana, se nalaze bliže odrednice i kapaciteti za svaku
predmetnu parcelu.
5.2. SMJERNICE ZA FAZNU REALIZACIJU PLANA
Predloženim rješenjem za teritoriju plana postavljena je primarna ulična mreža koja danas delom
postoji, formirana blokovska struktura i definisan osnovni pravac daljeg urbanog razvoja ovog naselja.
U ovakvoj situaciji da bi proces realizacije Plana po pojedinačnim parcelama započeo svakako da je
prva faza na gradskim vlastima - da pribave i opreme zemljište potrebno za javne namjene, prije
svega, u smislu rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih saobraćajnica i tehničke infrastrukture
čime bi se aktivirale sve i danas nedostupne lokacije. Osim postojanjem pristupnih ulica nova
izgradnja nije planski uslovljena određenim fazama, već će se odvijati sukcesivno a u skladu sa
razvojem i potrebama naselja.
Realizacija sekundarnih saobraćajnica se sprovodi u skladu sa finansijskim mogućnostima Opštine i
stvarnim potrebama korisnika prostora za realizaciju istih, a prema postojećem stanju na terenu.
Urbanističko-tehnički uslovi se mogu izdavati za one urbanističke parcele koje imaju direktan pristup
sa postojećih i izvedenih planiranih javnih saobraćajnica.
Monte CEP, Kotor
57
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
5.3. SMJERNICE ZA ZAŠTITU PRIRODNIH I PEJZAŽNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNE BAŠTINE
Na prostoru Plana nema registrovanih spomenika prirode kao ni zakonom zaštićenih kulturnih
dobara.
Prilikom izgradnje novih objekata, ukoliko se tokom izvođenja zemljanih radova naiđe na slučajna
otkrića - nalaze od značaja, sve radove treba obustaviti i o tome obavestiti Ministarstvo kulture i
Upravu za zaštitu kulturnih dobara.
5.4. SMJERNICE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Koncepcija optimalnog korišćenja prostora, koja treba da je rezultat svakog detaljnog plana, u osnovi
predstavlja akt zaštite životne sredine. Principijelni stav je da se životna sredina štiti koristeći je na
adekvatan način i pod odgovarajućim uslovima. Drugim riječima da se stimuliše razvoj onih
djelatnosti za koje prostor po prirodnim datostima, nasljeđu i ljudskim potencijalnim pruže optimalne
uslove.
Prostorno rešenje DUP-a rađeno je na osnovu principa očuvanja životne sredine. Za osnovne zahteve
sa ovog stanovišta uzeti su:
− racionalno korišćenje građevinskog područja;
− da se iskoriste sve prirodne pogodnosti za razvoj i rast naselja;
− da se postigne optimalan odnos izgrađenog i slobodnog prostora;
− da se voda racionalno koristi;
− da se voda, zemljište i vazduh liše svakog zagađenja uvođenjem adekvatne infrastrukture, a da
aktivnosti na prostoru DUP-a ne ugrožavaju životnu sredinu;
− da se naselje opremi adekvatnim brojem kontejnera i kućnih posuda za sakupljanje otpada, koje
će se redovno prazniti na definisanu sanitarnu deponiju;
− da se zemljište i šut odlažu na odlagalište prema Lokalnom planu upravljanja otpadom;
− da se postigne potrebna količina zelenila za optimalnu zaštitu vazduha;
− da se za prostor precizno definiše nadležnost i vlasništvo.
5.5. SMJERNICE ZA ZAŠTITU OD INTERESA ZA ODBRANU ZEMLJE
Prema dopisu Ministarstva odbrane Crne Gore dostavljenog za potrebe izrade ovog plana
Ministarstvo nema potrebu za lokacijama posebne namjene u zahvatu ovog plana.
Da bi se povredivost prostora svela na najmanju moguću mjeru, shodno Zakonu o zaštiti i spašavanju
(Sl. list Crne Gore br. 13/07), pri organizaciji prostora naročita pažnja je posvećena:
− smanjenju obima i stepena razaranja uslijed elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti;
− smanjenju obima ruševina i stepenu zakrčenosti od rušenja;
− povećanju prohodnosti poslije razaranja za evakuaciju stanovništva i sl.;
− sprječavanju zagadjivanja tla, površinskih i podzemnih voda;
− izdvajanju i stavljanju izvorišta vode pod poseban režim;
− osiguranju alternativnih izvora energije;
− stavljanju pod zaštitu ugroženog poljoprivrednog zemljišta, posebno zaštita najkvalitetnijeg
poljoprivrednog zemljišta i šuma;
− izbjegavanju prevelikih koncentracija stambene izgradnje;
− ravnomjernom rasporedjivanju stanovništva na način da se osigura korišćenje ukupnog prostora;
− razmještanju svih funkcija u prostoru na način da se putovanje stan-objekat društvenog
standarda svedu na najmanju mjeru;
− osiguranje odgovarajuće organizacije saobraćaja;
Monte CEP, Kotor
58
DUP Babića Polje 1
−
−
−
−
NACRT PLANA - 2014.
polaganju trasa i objekata vodoprivrednih sistema (vodosnabdijevanje i odvodnjavanje);
planiranju mreže skloništa i drugih zaštitnih objekata;
osiguranje prilaza vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći do svakog objekta;
osiguranje dovoljnih količina vode za zaštitu od požara.
5.6. SMJERNICE ZA SPRIJEČAVANJE I ZAŠTITU OD PRIRODNIH I TEHNIČKO - TEHNOLOŠKIH NESREĆA
Mjere zaštite od elementarnih i drugih nepogoda
Mjere zaštite od elementarnih nepogoda obuhvataju preventivne mjere kojima se spriječava ili
ublažava dejstvo elementarnih nepogoda. Smjernice za zaštitu su definisane u Nacionalnoj strategiji
za vanredne situacije te nacionalnom i opštinskom planu zaštite i spašavanja.
Elementarne nepogode mogu biti:
− Prirodne nepogode (zemljotres, požari, klizanje tla, poplave, orkanski vetrovi, snježne lavine i
nanosi i dr.);
− Nepogode izazvane djelovanjem čoveka (nesolidna gradnja, havarije industrijskih postrojenja,
požari velikih razmera, eksplozije i dr.);
− drugi oblik opšte opasnosti (tehničko-tehnološke i medicinske katastrofe, kontaminacija, pucanje
brana i dr.)
Štete izazvane elementarnim nepogodama u Crnoj Gori su veoma velike (materijalna dobra i gubici
ljudskih života). Naročito su izražene štete od zemljotresa, požara, poplava, klizišta i jakih vjetrova.
Kako su štete od elementarnih nepogoda po karakteru slične ratnim katastrofama, ciljevi i mjere
zaštite su delimično identični.
U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (''Sl.list
CG br.13/2007) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (''Sl.list R CG br. 8/1993).
Uslovi i mjere zaštite od zemljotresa
Preporuke za projektovanje objekata aseizmičnih konstrukcija:
− Mogu se graditi objekti različite spratnosti uz pravilan (optimalan) izbor konstruktivnih sistema i
materijala.
− Horizontalni gabarit objekta u osnovi treba da ima pravilnu geometrijsku formu, koja je
simetrična u odnosu na glavne ose objekta, npr. pravougaona, kvadratna i sl..
− Principijelno izbjegavati rekonstrukciju sa nadogradnjom objekta gdje se mjenja postojeći
konstruktivni sistem, u protivnom obavezna je prethodna statička i seizmičkih analiza, sa ciljem
obezbjedjivanja dokaza o mogućnosti pristupanja rekonstrukciji.
− Izbor i kvalitet materijala i način izvodjenja objekta od bitnog su značaja za sigurnost i ponašanje
objekta, izloženih seizmičkom dejstvu.
− Armirano-betonske i čelične konstrukcije posjeduju visoku seizmičku otpornost. Pored ramovskih
armirano-betonskih konstrukcija može biti primjenjena izgradnja objekata ramovskih
konstruktivnih sistema ojačanih sa armirano-betonskim dijafragmama (jezgrima), kao i
konstrukcija sa armirano-betonskim platnima.
Kod zidanih konstrukcija preporučuje se primjena zidanja, ojačanog horizontalnim i vertikalnim
serklažima i armirane konstrukcije različitog tipa. Obično zidanje, samo sa horizontalnim i
vertikalnim serklažima treba primjenjivati za objekte manjeg značaja i manje visine (do 2 sprata
visine).
− Kod projektovanja konstrukcija temelja prednost imaju one konstrukcije koje sprečavaju klizanja
Monte CEP, Kotor
59
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
u kontaktu sa tlom i pojavu neravnomjernih slijeganja. Opterećenje koje se prenosi preko
temeljne konstrukcije na tlo mora da bude homogeno rasporedjeno po cijeloj kontaktnoj
površini. Treba obezbjediti dovoljnu krutost temeljne konstrukcije, a posebno na spojevima
temeljnih greda sa stubovima konstrukcije.
Preporuke za projektovanje infrastrukturnih sistema:
− Pri projektovanju vodova infrastrukture, a naročito glavnih dovoda potrebno je posebnu pažnju
posvetiti inženjersko-geološkim i seizmološkim uslovima terena i tla.
− Za izradu vodova infrastrukture treba koristiti fleksibilne konstrukcije, koje mogu da slede
deformacije tla. Izbjegavati upotrebu krutih materijala (nearmiran beton, azbest-cementne cijevi
i sl.) za izradu vodova infrastrukture.
− Izbjegavati nasipne, močvarne i nestabilne terene za postavljanje trasa glavnih vodova svih
instalacija.
− Podzemne električne instalacije treba obezbjediti uredjajima za isključenje pojedinih rejona.
− Pri projektovanju saobraćajnica treba prići ne samo sa ekonomsko-saobraćajnog već i sa aspekta
planiranja i projektovanja saobraćaja na seizmički aktivnim područjima.
− U sistemu saobraćajnica poželjno je obezbjediti paralelne veze tako da u slučaju da jedna
postane neprohodna, postoji mogućnost da se preko druge obezbjedi nesmetano odvijanje
saobraćaja.
U cilju zaštite od zemljotresa, postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za
izgradnju objekata u seizmičkim područjima (Službeni list SFRJ br. 52/90).
Sve proračune seizmičke stabilnosti zasnivati na posebno izrađenim podacima mikroseizmičke
rejonizacije a objekte od zajedničkog značaja računati za 1 stepen više od seizmičkog kompleksa.
Zaštita od požara
Veliki procenat četinarskih, hrastovih i bukovih šuma na planskom području opredjelio je opštinu
Mojkovac kao područje povećanog požarnog rizika.
Preventivna mjera zaštite od požara je postavljanje objekata na što većem međusobnom rastojanju
kako bi se sprečilo prenošenje požara. Takođe, obavezno je planirati i obezbediti prilaz vatrogasnih
vozila objektu.
Izgradjeni dijelovi razmatranog prostora moraju biti opremljeni funkcionalnom hidrantskom mrežom
koja će omogućiti efikasnu zaštitu, odnosno gašenje nastalih požara.
Za objekte u kojima se skladište, pretaču ili koriste opasne materije treba pribaviti mišljenje
nadležnog organa za vanredne situacije i civilnu bezbjednost, kako susjedni objekti i šira okolina ne bi
bili ugroženi.
5.7. SMJERNICE ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI I KORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH IZVORA
ENERGIJE
U procesu uspostavljanja održive potrošnje energije prioritet treba dati racionalnom planiranju
potrošnje, tj. implementaciji mjera energetske efikasnosti u svim segmentima energetskog sistema.
Održiva gradnja je svakako jedan od značajnijih segmenata održivog razvoja koji uključuje:
− Upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po životnu sredinu;
− Energetsku efikasnost zgrada;
− Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rušenja objekata.
Energetski i ekološki održivo graditeljstvo teži:
Monte CEP, Kotor
60
DUP Babića Polje 1
−
−
−
−
NACRT PLANA - 2014.
Smanjenju gubitaka toplote iz objekta poboljšanjem toplotne zaštite spoljnih elemenata i
povoljnim odnosom osnove i volumena zgrade;
Povećanju toplotnih dobitaka u objektu povoljnom orijentacijom zgrade i korišćenjem sunčeve
energije;
Korišćenju obnovljivih izvora energije u zgradama (sunce, vjetar, biomasa itd.);
Povećanju energetske efikasnosti termoenergetskih sistema.
Cilj sveobuhvatne uštede energije, a time i zaštite životne sredine je stvoriti preduslove za sistemsku
sanaciju i rekonstrukciju postojećih zgrada, a zatim i povećanje obavezne toplotne zaštite novih
objekata. Prosječno stariji postojeći objekti godišnje troše 200-300 kWh/m² energije za grijanje,
standardno izolovane kuće ispod 100, savremene niskoenergetske kuće oko 40, a pasivne 15 kWh/m²
i manje.
Nedovoljna toplotna izolacija dovodi do povećanih toplotnih gubitaka zimi, hladnih spoljnih
konstrukcija, oštećenja nastalih vlagom (kondenzacijom) kao i pregrijavanja prostora ljeti. Posljedice
su oštećenja konstrukcije, nekonforno i nezdravo stanovanje i rad. Zagrijavanje takvih prostora
zahtjeva veću količinu energije što dovodi do povećanja cijene korišćenja i održavanja prostora, ali i
do većeg zagađenja životne sredine. Poboljšanjem toplotno izolacionih karakteristika zgrade moguće
je postići smanjenje ukupnih gubitaka toplote za prosječno 40 do 80%.
Kod gradnje novih objekata važno je već u fazi idejnog projekta u saradnji sa projektantom
predvidjeti sve što je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetski efikasna zgrada.
Zato je potrebno:
Analizirati lokaciju, orjentaciju i oblik objekta;
Primjeniti visoki nivo toplotne izolacije kompletnog spoljnjeg omotača objekta i izbjegavati
toplotne mostove;
Iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zaštititi se od pretjeranog osunčanja;
Koristiti energetski efikasan sistem grijanja, hlađenja i ventilacije, i kombinovati ga sa
obnovljivim izvorima energije.
5.8. ELEMENTI URBANISTIČKE REGULACIJE
Elementi urbanističke regulacije su:
Urbanistička parcela - osnovna i najmanja jedinica građevinskog zemljišta. Urbanističke parcele su
formirane od jedne ili više katastarskih parcela ili njihovih djelova tako da zadovoljavaju uslove
izgradnje propisane ovim planskim dokumentom. Pri formiranju urbanističkih parcela naročito su
uzeti u obzir, postojeća katastarska parcelacija, vlasništvo kao i zahtevi vlasnika, posebno kada se
radilo o već izgrađenim parcelama kako bi sprovođenje plana bilo olakšano. Katastarske parcele na
kojima se nalaze postojeći objekti u najvećem broju slučajeva zadržane su kao urbanističke parcele,
osim u slučaju potrebe trasiranja novih saobraćajnica. Trasiranje novih saobraćajnica je dovelo do
korekcije granica parcela i njihovog upodobljavanja sa planiranim rešenjem. U slučajevima malih i
nepravilnih katastarskih parcela, parcele ili njihov dio, morao se pripojiti drugoj parceli kako bi ona
mogla biti jedinstvena urbanistička, koja zadovoljava osnovne standarde.
Veličina novoformiranih urbanistčkih parcela je prilagođena planiranim namjenama i morfologiji
terena, a uz poštovanje preporuka iz plana višeg reda, gde je za stanovanje kao dominantnu namenu
određena minimalna parcela od 350 m2, što se usvaja kao minimalna površina parcele za predmetni
obuhvat.
Monte CEP, Kotor
61
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
Izuzeci u pogledu parcelacije:
− Imajući u vidu da je na terenu evidentiran izvjestan broj postojećih stambenih objekata na
parcelama koje imaju površinu manju od 350 m², kao i da je u pojedinim slučajevima trasiranje
novih saobraćajnica dovelo do smanjivanja postojećih parcela, napravljeni su izuzeci i za njih su
formirane substandardne urbanističke parcele sa površinom manjom od 350 m².
Izuzeci u pogledu mogućnosti promene granice urbanističke parcele:
− Imajući u vidu da je na terenu evidentiran izvjestan broj postojećih stambenih objekata koji
dijelom svog gabarita prelaze u susjednu parcelu, dozvoljene su manje korekcije granice parcele
u cilju stvaranja ispravnog faktičkog i pravnog stanja. Ova ispravka granice parcele može se vršiti
samo uz pravno dokumentovanu saglasnost vlasnika parcela.
Na jednoj urbanističkoj parceli se može podići drugi objekat, ukoliko ukupna gradnja na parceli
zadovoljava propisane urbanističke parametre. Kao zasebni objekti na parceli se mogu graditi
pomoćni objekti i garaže.
Za cijelu teritoriju plana definisane su i numerisane urbanističke parcele - UP koje nose oznaku bloka
u kom se nalaze, i rednog broja parcele u bloku. Radi lakšeg pregleda urbanističkih parcela,
saobraćajne površine su posebno označene sa UP-S, površine ostale infrastrukture sa UP-I, a površine
kopnenih voda sa UP-V.
Građevinsku dozvolu, nadležni organ će izdati nakon što su rešeni imovinsko-pravni odnosi i izvršena
parcelacija, odnosno formirana urbanistička parcela prema Planu parcelacije datom u ovom DUP-u.
Sve urbanističke parcele dobijene preparcelacijom su prikazane na grafičkom prilogu. Ukoliko, na
postojećim granicama parcela dođe do neslaganja između zvaničnog katastra i plana, mjerodavan je
postojeći katastar. Analitičko-geodetski elementi za obilježavanje za svaku pojedinačnu parcelu biće
dati u konačnom elaboratu Plana.
Namjena parcele definiše namjenu i sadržaj koji se na urbanističkoj parceli može odvijajati, a
detaljnije je opisana u tekstualnom dijelu plana, poglavlje 4.8 Uslovi u pogledu planiranih namjena.
Regulaciona linija je linija koja dijeli javnu površinu od površina namjenjenih za druge namjene.
Rastojanje između dvije regulacione linije definiše profil saobraćajno infrastrukturnog koridora.
Regulaciona linija je predstavljena na grafičkom prilogu 05 Plan parcelacije, regulacije i nivelacije.
Građevinska linija je linija na zemlji (GL 1) i predstavlja liniju do koje se može graditi.
Vertikalni gabarit je ovim planskim dokumentom, određen kroz dva parametra. Prvi parametar
definiše spratnost objekta - kao broj nadzemnih etaža, a drugi parametar definiše maksimalnu
dozvoljenu visinu objekta koja se izražava u metrima i označava distancu od najniže kote okolnog
konačno uređenog i nivelisanog terena ili trotoara uz objekat do kote sljemena ili vijenca ravnog
krova.
Prema položaju u objektu etaže mogu biti podzemne i to su podrum i suteren, i nadzemne tj.
prizemlje, sprat(ovi) i potkrovlje.
Oznake etaža su: Po (podrum), Su (suteren) P (prizemlje), 1 do N (spratovi), Pk (potkrovlje).
Najveća visina etaže za obračun visine građevine, mjerena između gornjih kota međuetažnih
konstrukcija iznosi:
− za garaže i tehničke prostorije do 3,0 m;
Monte CEP, Kotor
62
DUP Babića Polje 1
−
−
−
NACRT PLANA - 2014.
za stambene etaže do 3,5 m;
za poslovne etaže do 4,5 m;
izuzetno za osiguranje prolaza za pristup interventnih i dostavnih vozila, najveća visina prizemne
etaže na mjestu prolaza iznosi 4,5 m.
Maksimalno dozvoljeni kapacitet objekta definisan je površinom pod objektom i bruto
građevinskom površinom objekta.
Površinu pod objektom čini zbir površina prizemlja svih objekata na urbanističkoj parceli.
Bruto građevinsku površinu objekta čini zbir bruto površina svih izgrađenih etaža (podzemnih i
nadzemnih) svih objekata na parceli. Površina obuhvaćena erkerima, lođama i balkonoma dio je
bruto razvijene građevinske površine definisane planskim parametrima za tretiranu parcelu. U
proračun bruto građevinske površine sve etaže uračunavaju se sa 100% (uključujući i suterenske,
podrumske i potkrovne etaže).
U bruto građevinsku površinu ne uračunavaju se delovi podzemnih etaža koji služe za obezbeđenje
kapaciteta mirujućeg saobraćaja, servisni prostori neophodni za funkcionisanje podzemne garaže i
tehnički sistemi objekta. Bazen u dvorištu stambenog objekta ne računa se u BGP parcele, u skladu sa
Odlukom o pomoćnim objektima.
Indeks zauzetosti zemljišta je parametar koji pokazuje zauzetost građevinskog zemljišta na nivou
urbanističke parcele.
Indeks izgrađenosti zemljišta je parametar koji pokazuje intenzitet izgrađenosti, odnosno
iskorišćenosti građevinskog zemljišta na nivou urbanističke parcele i bloka.
5.9. URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI I SMJERNICE ZA IZGRADNJU OBJEKATA
5.9.1. URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI ZA POSTOJEĆE OBJEKTE
Pod postojećim objektima se podrazumjevaju svi zatečeni objekti na terenu (čija je izgradnja
započeta, čija je izgradnja u toku - u smislu dogradnje i nadogradnje, ili su potpuno završeni) koji su
evidentirani na katastarsko- topografskoj podlozi snimljenoj za potrebe izrade ovog Plana. Uvidom na
terenu konstatovano je da ne postoje izgrađeni objekti na terenu a da nisu evidentirani ovom
podlogom.
USLOVI POD KOJIMA SE OBJEKTI ZADRŽAVAJU ILI RUŠE
Ovim planom zadržani su svi zatečeni objekti, nevezano za njihov legalitet, koji se prema PUP-u
Mojkovca kao planu višeg reda nalaze u zonama planiranim za izgradnju, a u skladu sa planiranom
namjenom.
Imajući u vidu da je zona Babića Polja građena stihijski, ovaj plan je radjen sa ciljem da postojeću
izgrađenu fizičku strukturu u najvećoj mjeri uklopi u novu urbanističku i saobraćajnu matricu.
Provlačenje trasa saobraćajnica adekvatnog profila obavljeno je na način da se u najvećoj meri
izbjegne rušenje postojećih objekata.
Monte CEP, Kotor
63
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI ZA INTERVENCIJE NA POSTOJEĆIM OBJEKTIMA
Postojeći objekti koji prelaze novoplanirane regulacione linije
Ovim planom je za potrebe formiranja koridora budućih saobraćajnica predviđeno rušenje objekata
koji prelaze novoplanirane regulacione linije, kada se steknu uslovi za privođenje prostora definisanoj
namjeni.
Za ove objekte važe sledeća pravila:
− objekti se ne mogu legalizovati, i
− dozvoljeno je tekuće održavanje i sanacija objekata, ukoliko ne postoji drugi zakonski osnov za
rušenje (npr. bespravna gradnja) do privođenja zemljišta namjeni u smislu realizacije
saobraćajnica.
Postojeći objekti koji ne prelaze novoplanirane regulacione linije
Za intervencije na ovim objektima važe sledeća pravila
− objekti se mogu legalizovati u skladu sa Smernicama za tretman neformalnih objekata,
− objekti se mogu zamjeniti novim, prema uslovima iz ovog Plana,
− mogu se vršiti rekonstrukcija, dogradnja i adaptacija do kapaciteta i građevinskih linija planiranih
ovim Planom i u skladu sa pravilima građenja,
− postojeći objekti koji pri izgradnji nijesu obezbjedili neophodan broj parking mjesta prema
ostvarenim kapacitetima potrebno je da u okviru svoje parcele, prema raspoloživim prostornim
mogućnostima na slobodnoj površini ili u okviru objekta podzemne ili prizemne etaže, organizuju
parking prostor, i
− u okviru postojećih stambenih objekata dozvoljena je prenamjena prizemlja iz stanovanja u
poslovanje.
Uslovi za dogradnju i nadogradnju postojećih objekata
Planom je predviđena mogućnost dogradnje i nadogradnje osnovnih objekata u skladu sa
smjernicama plana. Planom su za svaku urbanističku parcelu, bilo da se na njoj nalazi postojeći
objekat ili je planirana za izgradnju novih objekata, definisani osnovni urbanistički parametri i
maksimalni kapaciteti izgradnje. Planirani kapaciteti na parceli (BGP, indeks izgrađenosti i zauzetosti)
odnose se zbirno na sve objekte i sadržaje na parceli (stambene objekte, pomoćne objekte,
natkrivene parkinge...). Plan ne prepoznaje pojedinačne pomoćne objekte, već se zadate vrijednosti
urbanističkih parametara odnose na urbanističku parcelu kao cjelinu.
−
−
−
−
−
Dogradnja postojećih i završetak započetih objekata vrši se uz striktno poštovanje planskih
parametara i građevinskih linija, kao i ostalih UTU uslova definisanih za pojedine namjene.
Sve postojeće objekte moguće je dograditi i nadograditi do kapaciteta definisanih ovim Planom
(BGP, spratnost objekta, indeks izgradjenosti, indeks zauzetosti parcele).
Ukoliko se na jednoj urbanističkoj parceli nalazi dva ili više postojećih stambenih objekata,
planom se oni zadržavaju i dozvoljena je njihova dogradnja i nadogradnja uz uslov da zbirno ne
premaše ukupan planirani kapacitet parcele.
Maksimalna planirana BGP i maksimalna zauzetost parcele uključuju i pomoćne objekte, što znači
da se u slučaju dogradnje osnovnog objekta na parceli, od maksimalne dozvoljene zauzetosti
osnove i maksimalne BGP oduzima površina postojećeg osnovnog objekta i površina svih
pomoćnih objekata, pa se urbanističko tehnički uslovi za dogradnju izdaju na osnovu tako
dobijene razlike.
Ukoliko novoplanirane građevinske linije sijeku postojeći objekat, dogradnja i nadogradnja kao i
sve druge intervencije se mogu vršiti samo do definisane građevinske linije. Sve vrste intervencija
u ovom smislu moraju se vršiti u skladu sa pravilima izgradnje koja se odnose na minimalna
rastojanja, rješavanje parkiranja i ozelenjavanje parcele.
Monte CEP, Kotor
64
DUP Babića Polje 1
−
−
−
NACRT PLANA - 2014.
Visina nadzidanog dijela objekta ne smije preći planom definisanu spratnost i visinu za odredjeni
tip izgradnje.
Maksimalna visina nazitka potkrovlja iznosi 1,20 m (računajući od poda potkrovne etaže do
preloma krovne kosine).
Prije zahtjeva za izdavanje rješenja za intevenciju na postojećem objektu potrebno je provjeriti
statičku stabilnost objekta, geomehanička svojstva terena na mikrolokaciji.
Uslovi za pomoćne objekte
− Dozvoljava se izgradnja novog pomoćnog objekta na parceli samo u slučaju kada zbir postojećih i
novih pomoćnih objekata ne prelazi maksimalnu dozvoljenu zauzetost parcele.
− Spratnost pomoćnih objekata je maksimalno P.
− Nije dozvoljeno nadziđivanje pomoćnih objekata.
− Nije dozvoljena prenamjena pomoćnih objekata u stanovanje, ali je moguća prenamjena u
poslovni prostor, ako njegov položaj na lokaciji, površina, visina i sl. zadovoljavaju uslove za
obavljanje određene poslovne djelatnosti (trgovina, ugostiteljstvo, agencija,...).
Tretman postojećih objekata na substandardnim parcelama
− Postojeći objekti koji se nalaze na substandardnim parcelama mogu se dograditi i nadograditi do
planiranih parametara za namenu kojoj pripadaju.
5.9.2. URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA
U okviru granica plana, izgradnja novih objekata vrši se u skladu sa kapacitetima i urbanističkotehničkim uslovima gradnje koji su definisani u daljem tekstu za svaku od planiranih namena
pojedinačno.
5.9.2.1. URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA - STANOVANJE MALE GUSTINE
U okviru ovog Plana, a u skladu sa rješenjima iz PUP-a opštine Mojkovac, funkcija stanovanja se javlja
u osnovnom obliku Stanovanje male gustine (do 150st/ha), ali u dva tipa:
− Stanovanje male gustine, tip 1 - porodično stanovanje- SMG-1
− Stanovanje male gustine, tip 2 - stanovanje sa djelatnostima SMG-2
Urbanistički parametri
veličina
maksimalan
maksimalan indeks
urbanističke
indeks
zauzetosti
2
parcele (m )
izgrađenosti
350-420
>420
−
−
50% (0.5)
1.2
50% (0.5)
maks.BGP
500m2
maksimalna
spratnost
objekta
maksimalna
visina objekta
% delatnosti u
odnosu na
ukupnu BGP
P+1+Pk
12m
SMG-1 0-30%
SMG-2 0-100%
Navedeni urbanistički parametri predstavljaju maksimalne parametre. Dozvoljene površine
objekta, za svaku pojedinačnu parcelu, su date u tabelama u poglavlju 6. Analitički podaci plana,
koji predstavljaju maksimalne parametre izgradnje za konkretnu lokaciju. Objekat može biti i
manjeg kapaciteta od datog, ili se može realizovati fazno do maksimalnih parametara.
U zoni stanovanja male gustine (SMG-1), djelatnosti se mogu naći u prizemlju i mogu zauzeti
maksimalno do 100% prizemne etaže; u zoni stanovanja male gustine (SMG-2), djelatnosti mogu
zauzeti i 100% BGP objekta. Djelatnosti u ovim objektima podrazumjevaju centralne i
komercijalne sadržaje (djelatnosti) koje svojim karakterom ne narušavaju integritet osnovne
Monte CEP, Kotor
65
DUP Babića Polje 1
−
−
NACRT PLANA - 2014.
funkcije stanovanja, kao što su: trgovina, zanatstvo, poslovanje, ugostiteljstvo, servisne i druge
usluge, advokatske kancelarije, i sl.
U jednom stambenom objektu može biti organizovano maksimalno 4 stambene jedinice.
Na parceli se mogu graditi pomoćni objekti koji su u funkciji korišćenja stambenog objekta
(garaža, ostava i sl.), a čiji kapacitet ulazi u obračun ukupnih kapaciteta na parceli.
Pravila za izgradnju objekata
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Objekti mogu biti: slobodnostojeći objekti na parceli i dvojni objekti. Dvojni objekti se mogu
graditi ukoliko se investitori (vlasnici susednih UP) pismeno dogovore na način da je granica
parcela ujedno i linija razgraničenja objekata.
Građevinska linija predstavlja maksimalnu liniju do koje se može postaviti objekat.
Dozvoljena je izgradnja podrumskih etaža koje ne smeju nadvisiti kotu terena, trotoara više od
1m.
Ukoliko je konfiguracija terena strma, dozvoljena je izgradnja suterenske etaže, sa tri strane
ukopane u teren.
Podrumske i suterenske etaže ulaze u obračun BGP, osim ako se koriste kao garaže.
Na parceli se može podići drugi objekat, ukoliko ukupna gradnja na parceli zadovoljava propisane
urbanističke parametre.
Minimalno rastojanje objekta od bočnih granica parcele je 1.5 m sa jedne strane i 2.5 m sa druge
bočne strane.
Minimalno rastojanje objekta od bočnog susjeda je 4 m.
Na graničnom zidu prema bližem susjedu dozvoljavaju se otvori samo sa visokim parapetom min.
1,5m.
Kota poda prizemlja može biti za stambene prostore od 0 do 1,0 m, a za komercijalne sadržaje
maks. 0.2 m od kote konačno uređenog i nivelisanog terena oko objekta.
Visina nazidka potkrovne etaže iznosi najviše 1.20 m računajući od kote poda potkrovne etaže do
tačke preloma krovne kosine.
Dozvoljeno je planirati konzolne ispuste - erkere i balkone maksimalne dubine 1.0 m. Fasadna
površina erkera ne smije prelaziti 35% površine fasade na kojoj su planirani. Površina obuhvaćena
erkerima, lođama i balkonoma deo je bruto razvijene građevinske površine definisane planskim
parametrima za tretiranu parcelu. Erkeri, balkoni i drugi ispusti ne smeju prelaziti definisane
građevinske linije.
Maksimalna visina objekata je 12 m za objekte spratnosti P+1+Pk i Su+P+1+Pk, i to računajući od
najniže kote konačno uređenog i nivelisanog terena oko objekta do slemena krova
Ukoliko se u potkrovnom prostoru dobije odgovarajuća visina može se organizovati galerijski
prostor ali samo u funkciji donje etaže a nikako kao nezavisna stambena površina.
Uslovi za oblikovanje i materijalizaciju
−
−
−
Oblikovanje i arhitekturu objekta prilagoditi tradicionalnim formama uz upotrebu lokalnih
materijala.
Krov je kos, nagiba 30o. Krovovi mogu biti dvovodni, četvorovodni ili složeni.
Proporciju i veličinu otvora (prozora i vrata) dimenzionisati u skladu sa klimatskim uslovima i
tradicijom.
Pomoćni objekti
−
Dozvoljena je izgradnja pomoćnih objekata na svakoj parceli stanovanja malih gustina ukoliko se
ispoštuju uslovi u pogledu zauzetosti i kapaciteta i pod uslovom da ne ugrožava uslove korišćenja
osnovnog i susjednih stambenih objekata.
Monte CEP, Kotor
66
DUP Babića Polje 1
−
−
−
−
−
−
NACRT PLANA - 2014.
Pomoćnim objektima smatraju se garaže, spremišta i sl. ali i ekonomski objekti kao što su šupe,
letnje kuhinje, spremišta poljoprivrednih proizvoda i sl.
Udaljenje pomoćnog objekta od ivice parcele ne smije biti manje od 2.5 m, osim ako nema
pismenu saglasnost susjeda. Saglasnost ima trajni karakter bez obzira na eventualnu promjenu
vlasnika.
Pozicija pomoćnih objekata u odnosu na pristupnu saobraćajnicu definisana je građevinskom
linijom.
Pomoćni objekti se mogu formirati kao dvojni sa susjednim urbanističkim parcelama.
Moguće je graditi pomoćne objekte kao horizontalne dogradnje gabarita osnovnog objekta,
pritom poštujući uslove za dogradnju postojećih objekata, kao i opšte uslove stambene izgradnje.
Odobrenje za izgradnju garaža i svih pomoćnih objekata na parceli izdaje Sekretarijat za uređenje
prostora i održivi razvoj opštine Mojkovac, a u skladu s odredbama Plana i uvidom na licu mjesta.
Parkiranje
−
−
−
Potreban broj parking mjesta treba obezbjediti u okviru parcele, na otvorenom, u garaži u sklopu
ili van objekta.
Kod objekata na nagnutom terenu, garaže se mogu graditi u sklopu uređenja dvorišta, u
denivelaciji ispred objekta.
Broj mjesta za parkiranje vozila se određuje po principu:
stanovanje (na 1000m2)
15PM
2
trgovine (na 1000m )
30PM
poslovanje (na 1000m2)
30PM
ugostiteljski objekti (na 1000m2)
120PM
Ograđivanje urbanističke parcele
Parcele objekata individualnog stanovanja se mogu ograđivati prema sledećim uslovima:
− Parcele se ograđuju zidanom ogradom do visine od 1.0 m (računajući od kote trotoara) odnosno
transparentnom ili živom ogradom do visine od 1.80 m sa coklom od kamena ili betona visine
0.6m.
− Preporuka je da se parcele, naročito van regulacije, ograđuju živom ogradom.
− Zidane i druge vrste ograda postavljaju se na regulacionu liniju prema protokolu regulacije, i to
tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu na parceli koja se ograđuje. Vrata i kapije na uličnoj
ogradi ne mogu se otvarati izvan regulacione linije.
− Princip uređenja zelenila u okviru stambenih parcela je dat u uslovima pejzažnog uređenja, a
detaljna razrada je ostavljena vlasnicima.
5.9.2.2. URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA - CENTRALNE DJELATNOSTI
Površine namenjene centralnim djelatnostima su u Planu zastupljene na dve parcele i to:
− UP7-17 kao tip CD1 - centar naselja, i
− UP1-3 kao tip CD2 - info-turistički punkt.
U okviru tipa CD1 - centar naselja je predviđena izgradnja koja se može realizovati kao manji
poslovno-trgovački centar koji pre svega traba da služi zadovoljenju osnovnih potreba lokalnog
stanovništva iz oblasti komercijalnih i centralnih sadržaja. U okviru ovog objekta mogu se naći:
trgovina, uslužne delatnosti, manji poslovni prostor, ugostiteljski sadržaji i sl.
Monte CEP, Kotor
67
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
U okviru tipa CD2 - info-turistički punkt je predviđena izgradnja prizemnog objekta koji treba da bude
jedan u nizu turističkih punktova duž reke Tare sa ulogom pružanja informacija o turističkoj ponudi
kraja koja se prvenstveno odnosi na rafting i kajak turizam.
Urbanistički parametri
maksimalan indeks
zauzetosti
maksimalan
indeks
izgrađenosti
maksimalna spratnost
objekta
2474 m2
50% (0.5)
1.2
P+1+Pk
2
30% (0.3)
0.3
P
veličina urbanističke
parcele
UP7-17
UP1-3
−
−
824 m
Navedeni urbanistički parametri predstavljaju maksimalne parametre. Dozvoljene površine
objekta, za svaku pojedinačnu parcelu, su date u tabelama u poglavlju 6. Analitički podaci plana,
koji predstavljaju maksimalne parametre izgradnje za konkretnu lokaciju. Objekat može biti i
manjeg kapaciteta od datog, ili se može realizovati fazno do maksimalnih parametara.
Na parceli se mogu graditi pomoćni objekti, a čiji kapacitet ulazi u obračun ukupnih kapaciteta na
parceli.
Pravila za izgradnju objekata
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Objekti se grade kao slobodnostojeći na parceli.
Građevinska linija predstavlja maksimalnu liniju do koje se može postaviti objekat.
Dozvoljena je izgradnja podrumskih etaža.
Dozvoljena je izgradnja suterenske etaže, sa tri strane ukopane u teren.
Podrumske i suterenske etaže u ulaze u obračun BGP, osim ako se koriste za garaže i servisni
prostor neophodan za funkcionisanje tehničkih sistema objekta.
Ukupna gradnja na parceli treba da zadovoljava propisane urbanističke parametre.
Minimalno rastojanje objekta od bočnih granica parcele je 5m.
Visina nazidka potkrovne etaže iznosi najviše 1.20 m računajući od kote poda potkrovne etaže do
tačke preloma krovne kosine.
Dozvoljeno je planirati konzolne ispuste - erkere i balkone maksimalne dubine 1,0 m. Fasadna
površina erkera ne smije prelaziti 35% površine fasade na kojoj su planirani. Površina obuhvaćena
erkerima, lođama i balkonoma dio je bruto razvijene građevinske površine definisane planskim
parametrima za tretiranu parcelu. Erkeri, balkoni i drugi ispusti ne smeju prelaziti definisane
građevinske linije.
Maksimalna visina objekata je 12 m za objekte spratnosti P+1+Pk, i 4 m za objekte spratnosti P,
računajući od najniže kote konačno uređenog i nivelisanog terena oko objekta do slemena krova.
Ukoliko se u potkrovnom prostoru dobije odgovarajuća visina može se organizovati galerijski
prostor u funkciji donje etaže.
Uslovi za oblikovanje i materijalizaciju
−
−
−
Oblikovanje i arhitekturu objekta prilagoditi tradicionalnim formama uz upotrebu lokalnih
materijala.
Krov je kos, nagiba nagiba 30o. Krovovi mogu biti dvovodni, četvorovodni ili složeni. Nije
dozvoljena izgradnja mansardnih krovova u vidu tzv. "kapa" sa prepustima.
Proporciju i veličinu otvora (prozora i vrata) dimenzionisati u skladu sa klimatskim uslovima i
tradicijom.
Monte CEP, Kotor
68
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
Parkiranje
−
−
−
Potreban broj parking mjesta treba obezbjediti u okviru parcele, na otvorenom, u garaži u sklopu
ili van objekta.
Kod objekata na nagnutom terenu, garaže se mogu graditi u sklopu uređenja parcele, u
denivelaciji ispred objekta.
Broj mjesta za parkiranje vozila se određuje po principu:
hoteli (na 1000m2)
10PM
restorani (na 1000m2)
120PM
sportski sadržaji (na 100 posjetilaca)
25PM
2
poslovanje (na 1000m )
30PM
trgovine (na 1000m2)
60PM
Ograđivanje urbanističke parcele
Parcele objekata turističkih sadržaja se mogu ograđivati prema sledećim uslovima:
− Parcele se ograđuju zidanom ogradom do visine od 1.0 m (računajući od kote trotoara) odnosno
transparentnom ili živom ogradom do visine od 1.80 m sa coklom od kamena ili betona visine 0.6
m.
− Preporuka je da se parcele, naročito van regulacije, ograđuju živom ogradom.
− Zidane i druge vrste ograda postavljaju se na regulacionu liniju prema protokolu regulacije, i to
tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu na parceli koja se ograđuje. Vrata i kapije na uličnoj
ogradi ne mogu se otvarati izvan regulacione linije.
− Princip uređenja zelenila u okviru je dat u uslovima pejzažnog uređenja, a detaljna razrada je
ostavljena vlasnicima.
5.9.2.3. URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA ZA TURIZAM - TURISTIČKA
NASELJA
U okviru ovog Plana kategorija namjena Površine za turizam se javlja u vidu turističkih naselja T2 na
urbanističkoj parceli UP5-2.
Urbanistički parametri
veličina urbanističke
parcele
UP5-2
−
−
−
maksimalan indeks
zauzetosti
6219 m2
0.4
maksimalan indeks
izgrađenosti
maksimalna spratnost
objekta
0.5
P+Pk
Navedeni urbanistički parametri predstavljaju maksimalne parametre. Dozvoljene površine
objekta, za svaku pojedinačnu parcelu, su date u tabelama u poglavlju 6. Analitički podaci plana,
koji predstavljaju maksimalne parametre izgradnje za konkretnu lokaciju. Objekat može biti i
manjeg kapaciteta od datog, ili se može realizovati fazno do maksimalnih parametara.
Na parceli se mogu graditi pomoćni objekti koji su u funkciji turizma, a čiji kapacitet ulazi u
obračun ukupnih kapaciteta na parceli.
U granicama obuhvata zone ne dozvoljava se izgradnja pojedinačnih stambenih objekata.
Pravila za izgradnju objekata
−
−
−
Objekti se grade kao slobodnostojeći na parceli.
Građevinska linija predstavlja maksimalnu liniju do koje se može postaviti objekat.
Dozvoljena je izgradnja podrumskih etaža.
Monte CEP, Kotor
69
DUP Babića Polje 1
−
−
−
−
−
−
−
−
−
NACRT PLANA - 2014.
Dozvoljena je izgradnja suterenske etaže, sa tri strane ukopane u teren.
Podrumske i suterenske etaže u ulaze u obračun BGP, osim ako se koriste za garaže i servisni
prostor neophodan za funkcionisanje tehničkih sistema objekta.
Ukupna gradnja na parceli treba da zadovoljava propisane urbanističke parametre.
Minimalno rastojanje objekta od bočnih granica parcele je 5m.
Visina nazidka potkrovne etaže iznosi najviše 1.20 m računajući od kote poda potkrovne etaže do
tačke preloma krovne kosine.
Dozvoljeno je planirati konzolne ispuste - erkere i balkone maksimalne dubine 1,0 m. Fasadna
površina erkera ne smije prelaziti 35% površine fasade na kojoj su planirani. Površina obuhvaćena
erkerima, lođama i balkonoma dio je bruto razvijene građevinske površine definisane planskim
parametrima za tretiranu parcelu. Erkeri, balkoni i drugi ispusti ne smeju prelaziti definisane
građevinske linije.
Maksimalna visina objekata je 8 m za objekte spratnosti P+Pk, i to računajući od najniže kote
konačno uređenog i nivelisanog terena oko objekta do slemena krova.
Ukoliko se u potkrovnom prostoru dobije odgovarajuća visina može se organizovati galerijski
prostor u funkciji donje etaže.
Za parcelu u okviru Površina za turizam, Investitor je u obavezi da pre izdavanja Građevinske
dozvole uradi Idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje buduće izgradnje kojim će se definisati
broj i kapacitet objekta, pristupi i komunikacije unutar parcele-kompleksa, način uređenja
slobodnih površina, pejzažno uređenje i uređenje partera. Izgradnja se može vršiti fazno, ali se
faze moraju utvrditi unaprijed, kroz izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja.
Uslovi za oblikovanje i materijalizaciju
−
−
−
Oblikovanje i arhitekturu objekta prilagoditi tradicionalnim formama uz upotrebu lokalnih
materijala.
Krov je kos, nagiba nagiba 30o. Krovovi mogu biti dvovodni, četvorovodni ili složeni. Nije
dozvoljena izgradnja mansardnih krovova u vidu tzv. "kapa" sa prepustima.
Proporciju i veličinu otvora (prozora i vrata) dimenzionisati u skladu sa klimatskim uslovima i
tradicijom.
Parkiranje
−
−
−
Potreban broj parking mjesta treba obezbjediti u okviru parcele, na otvorenom, u garaži u sklopu
ili van objekta.
Kod objekata na nagnutom terenu, garaže se mogu graditi u sklopu uređenja parcele, u
denivelaciji ispred objekta.
Broj mjesta za parkiranje vozila se određuje po principu:
hoteli (na 1000m2)
10PM
restorani (na 1000m2)
120PM
sportski sadržaji (na 100 posjetilaca)
25PM
2
poslovanje (na 1000m )
30PM
trgovine (na 1000m2)
60PM
Ograđivanje urbanističke parcele
Parcele objekata turističkih sadržaja se mogu ograđivati prema sledećim uslovima:
− Parcele se ograđuju zidanom ogradom do visine od 1.0 m (računajući od kote trotoara) odnosno
transparentnom ili živom ogradom do visine od 1.80 m sa coklom od kamena ili betona visine 0.6
m.
− Preporuka je da se parcele, naročito van regulacije, ograđuju živom ogradom.
Monte CEP, Kotor
70
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
− Zidane i druge vrste ograda postavljaju se na regulacionu liniju prema protokolu regulacije, i to
tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu na parceli koja se ograđuje. Vrata i kapije na uličnoj
ogradi ne mogu se otvarati izvan regulacione linije.
− Princip uređenja zelenila u okviru je dat u uslovima pejzažnog uređenja, a detaljna razrada je
ostavljena vlasnicima.
5.9.2.4. URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA - SPORT I REKREACIJA
Na urbanističkoj parceli UP7-15 su planirane površine za sport i rekreaciju.
Urbanistički parametri
veličina urbanističke
parcele
UP7-15
−
−
−
−
maksimalan indeks
zauzetosti
2793 m2
0.3
maksimalan indeks
izgrađenosti
0.3
maksimalna spratnost
objekta
P+Pk
Navedeni urbanistički parametri predstavljaju maksimalne parametre. Dozvoljene površine
objekta, za svaku pojedinačnu parcelu, su date u tabelama u poglavlju 6. Analitički podaci plana,
koji predstavljaju maksimalne parametre izgradnje za konkretnu lokaciju. Objekat može biti i
manjeg kapaciteta od datog, ili se može realizovati fazno do maksimalnih parametara.
Dozvoljena je izgradnja objekta/površina za sport i rekreaciju za sopstvene potrebe ili za potrebe
organizovanja turističke ponude.
Na parceli se mogu graditi pomoćni objekti koji su u funkciji sporta i rekreacije, a čiji kapacitet
ulazi u obračun ukupnih kapaciteta na parceli.
U zauzetost zemljišta ne uračunavaju se sportski tereni i igrališta.
Pravila za izgradnju objekata
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Objekti se grade kao slobodnostojeći na parceli.
Građevinska linija predstavlja maksimalnu liniju do koje se može postaviti objekat.
Dozvoljena je izgradnja podrumskih etaža.
Dozvoljena je izgradnja suterenske etaže, sa tri strane ukopane u teren.
Podrumske i suterenske etaže u ulaze u obračun BGP, osim ako se koriste za garaže i servisni
prostor neophodan za funkcionisanje tehničkih sistema objekta.
Ukupna gradnja na parceli treba da zadovoljava propisane urbanističke parametre.
Minimalna udaljenost objekta/površine od porodičnog stambenog objekta i od granice susedne
parcele je 5.0 m, a od ekonomskog objekta minimalna udaljenost je 20.0 m.
Visina nazidka potkrovne etaže iznosi najviše 1.20 m računajući od kote poda potkrovne etaže do
tačke preloma krovne kosine.
Dozvoljeno je planirati konzolne ispuste - erkere i balkone maksimalne dubine 1,0 m. Fasadna
površina erkera ne smije prelaziti 35% površine fasade na kojoj su planirani. Površina obuhvaćena
erkerima, lođama i balkonoma dio je bruto razvijene građevinske površine definisane planskim
parametrima za tretiranu parcelu. Erkeri, balkoni i drugi ispusti ne smeju prelaziti definisane
građevinske linije.
Maksimalna visina objekata je 8 m za objekte spratnosti P+Pk, i to računajući od najniže kote
konačno uređenog i nivelisanog terena oko objekta do slemena krova, a maksimalna visina
sportske hale iznosi 12 m.
Ukoliko se u potkrovnom prostoru objekta dobije odgovarajuća visina može se organizovati
galerijski prostor u funkciji donje etaže.
Monte CEP, Kotor
71
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
Uslovi za oblikovanje i materijalizaciju
−
−
−
Oblikovanje i arhitekturu objekta prilagoditi tradicionalnim formama uz upotrebu lokalnih
materijala.
Krov je kos, nagiba nagiba 30o. Krovovi mogu biti dvovodni, četvorovodni ili složeni. Nije
dozvoljena izgradnja mansardnih krovova u vidu tzv. "kapa" sa prepustima.
Proporciju i veličinu otvora (prozora i vrata) dimenzionisati u skladu sa klimatskim uslovima i
tradicijom.
Parkiranje
−
Potreban broj parking mjesta treba obezbjediti u okviru parcele, na otvorenom, u garaži u sklopu
ili van objekta.
Kod objekata na nagnutom terenu, garaže se mogu graditi u sklopu uređenja parcele, u
denivelaciji ispred objekta.
Broj mjesta za parkiranje vozila se određuje po principu:
10PM
hoteli (na 1000m2)
2
restorani (na 1000m )
120PM
sportski sadržaji (na 100 posjetilaca)
25PM
30PM
poslovanje (na 1000m2)
2
trgovine (na 1000m )
60PM
−
−
obavezno obezbjeđenja 2 parking mjesta na parceli na svaki teren ili igralište
obavezno dodatno obezbjeđenja 2 parking mjesta na parceli na svakih 200m2 objekata.
−
−
Ograđivanje urbanističke parcele
Parcele objekata turističkih sadržaja se mogu ograđivati prema sledećim uslovima:
− Parcele se ograđuju zidanom ogradom do visine od 1.0 m (računajući od kote trotoara) odnosno
transparentnom ili živom ogradom do visine od 1.80 m sa coklom od kamena ili betona visine 0.6
m.
− Preporuka je da se parcele, naročito van regulacije, ograđuju živom ogradom.
− Zidane i druge vrste ograda postavljaju se na regulacionu liniju prema protokolu regulacije, i to
tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu na parceli koja se ograđuje. Vrata i kapije na uličnoj
ogradi ne mogu se otvarati izvan regulacione linije.
− Princip uređenja zelenila u okviru je dat u uslovima pejzažnog uređenja, a detaljna razrada je
ostavljena vlasnicima.
5.10. SMJERNICE ZA TRETMAN NEFORMALNIH OBJEKATA
Svi objekti koji su zatečeni na terenu odnosno evidentirani na geodetskoj podlozi u trenutku izrade
plana tretirani su na isti način bez obzira na status (legalitet) objekta. Svi objekti, izuzev onih koji se
nalaze na trasama planiranih saobraćajnica, su uklopljeni u planirano urbanističko rešenje i za njih su
formirane urbanističke parcele.
Pod neformalnim objektima podrazumjevaju se svi zatečeni objekti na terenu, potpuno završeni, ili oni
čija je izgradnja u toku u vrijeme izrade Plana, koji su izgrađeni bez građevinske dozvole i mimo
uslova prethodnog važećih planova u pogledu namene i prekoračenja definisanih urbanističkih
parametara.
Monte CEP, Kotor
72
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
Ovim planom definisani su sledeći uslovi za tretman ovakvih objekata:
1. Za objekte čija je izgradnja u toku treba primjeniti uslove ovog Plana za izgradnju novih objekata.
2. Za sve završene postojeće objekte, a za koje je ovim Planom formirana urbanistička parcela može
se pristupiti postupku legalizacije u zatečenom gabaritu bez obzira na položaj ucrtane GL1 koja
djelom prelazi preko objekta.
Za sve neformalne objekte važi i sljedeće:
− Gradjevinske linije na izgrađenim parcelama nisu prepoznate prema osnovnom gabaritu objekta.
− Građevinske linije bloka su postavljene na parcelama sa postojećim objektima i aktiviraju se samo
u slučajevima rušenja postojećeg objekta radi izgradnje novog i prilikom nadogradnje i dogradnje
postojećeg objekta iza preporučene linije bloka.
− Objekti koji se dijelom nalaze van zone preporučene građevinske linije se mogu nadograditi
poštujući poziciju nove građevinske linije do dozvoljenih parametara i spratnosti.
− Dijelovi objekata i erkeri (koji se nalaze na višim etažama) koji prelaze planirane gradjevinske
linije, prihvataju se u zatečenim gabaritima i izvedenoj formi.
− Prihvataju se i podzemne etaže koje se prostiru izvan gradjevinskih linija i u granicama parcele.
Monte CEP, Kotor
73
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
6. ANALITIČKI PODACI PLANA
6.1. URBANISTIČKI POKAZATELJI NA NIVOU PLANA
Tabela 13. Prikaz zastupljenosti planiranih namena na površini u granici Plana
POVRŠINA POD NAMJENOM
NAMJENA
Površine za stanovanje male gustine - porodično stanovanje
Površine za stanovanje male gustine - stanovanje sa delatnostima
Površine za centralne djelatnosti - centar naselja
Površine za centralne djelatnosti - info turistički punkt
Površine za turizam - turističko naselje
Površine za sport i rekreaciju
Površine za pejzažno uređenje
Šumske površine - zaštitne šume
Površine kopnenih voda - površinske vode
Ostale prirodne površine
Površine saobraćajne infrastrukture
Objekti elektroenergetske infrastrukture
UKUPNO
indeks zauzetosti zemljišta
indeks izgrađenosti zemljišta
ukupna planirana BGP
BGP stanovanja
BGP djelatnosti
broj stanova
ukupan broj stanovnika
broj zaposlenih
gustina stanovanja na nivou plana
m²
%
182031
43018
2486
824
6219
2793
140
3167
2090
4073
45047
105
291993
62
15
1
2
1
1
1
1
16
100%
0,34
0,49
144003m²
130671 m²
13347 m²
1089
3376
167
116 stan/ha
Napomena
Za izračunavanje korišćeni su sledeći parametri :
2
Prosječan stan u individualnoj gradnji:
120 m
Prosječan broj stanovnika po stanu
3.1
2
Površina djelatnosti po zaposlenom
80 m
Monte CEP, Kotor
74
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
6.2. URBANISTIČKI POKAZATELJI PO PARCELAMA
Objašnjenja za svaki tip podataka
Namjena parcele
Ovaj podatak je označen oznakom i predstavlja planiranu funkciju određene parcele. U grafičkom
prilogu ovaj podatak je predstavljen različitim šrafurama.
Oznake namjena su:
− Površine za stanovanje male gustine - porodično stanovanje - SMG1
− Površine za stanovanje male gustine - stanovanje sa delatnostima - SMG2
− Površine za centralne djelatnosti - centar naselja - CD1
− Površine za centralne djelatnosti - info turistički punkt - CD2
− Površine za turizam - turistička naselja - T2
− Površine za sport i rekreaciju - SR
− Površine za pejzažno uređenje - PUJ
− Šumske površine - zaštitne šume - ŠZ
− Površine kopnenih voda - površinske vode - VPŠ
− Ostale prirodne površine - OP
− Površine saobraćajne infrastrukture - DS
− Površine elektroenergetske infrastrukture - IOE
Broj parcele
Izvršena je numeracija urbanističkih parcela i one su obeležene prefiksom UP, iza kog sledi oznaka
bloka izražena arapskim brojevima od 1 do 10 i na kraju oznaka parcele izražena arapskim brojevima
od 1 do n, po sistemu „broj lokacije“ – „broj parcele“. Ovaj podatak je upisan u svakoj parceli.
Posebno su u svojoj numeraciji označene saobraćajne, infrastrukturne i površine kopnenih voda, gde
je iza prefiksa UP stavljena slovna oznaka S za saobraćajne, I za infrastrukturne i V za vodne površine.
Površina urbanističke parcele
Ovaj broj predstavlja ukupnu površinu urbanističke parcele i izražen je u m².
POSTOJEĆE STANJE
Postojeća namjena - Ovaj podatak je označen šifrom i predstavlja dominantnu postojeću funkciju
određene parcele. U grafičkom prilogu 03 Postojeća namjena površina ovaj podatak je predstavljen
različitim šrafurama.
Šifre namjena su:
− Površine za stanovanje male gustine - SMG
− Površine za sport i rekreaciju - SR
− Površine za industriju i proizvodnju - IP
− Objekti elektroenergetske infrastrukture - IOE
− Drugo poljoprivredno zemljište - PD
− Zaštitne šume - ŠZ
− Ostale prirodne površine - OP
− Površinske vode - VPŠ
− Drumski saobraćaj (ulice) - DS
Površina pod postojećim objektima - Podatak predstavlja zbirnu površinu pod svim postojećim
objektima na parceli i izražen je u m².
Monte CEP, Kotor
75
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
Spratnost postojećih objekata - Podatak označava spratnost postojećih objekta na parceli; prizemlje
je označeno sa P, svaka etaža sa numeričkim brojem, od 1 do n, dok se potkrovlje označava sa Pk.
BRGP postojećih objekata - Podatak predstavlja ukupnu bruto razvijenu građevinsku površinu svih
postojećih etaža objekta na parceli, izraženo u m2.
PLANIRANO (POSTOJEĆE + NOVO)
Indeks zauzetosti zemljišta
Ovaj broj predstavlja odnos površine pod objektima i površine parcele.
Indeks izgrađenosti zemljišta
Podatak predstavlja odnos bruto-razvijene površine svih objekata na parceli i površine parcele.
Površina pod objektom
Podatak predstavlja bruto površinu pod svim objektima na parceli i izražen je u m².
Spratnost
Podatak označava preporučenu spratnost objekta na parceli; prizemlje je označeno sa P, svaka etaža
sa numeričkim brojem, od 1 do n, dok se potkrovlje označava sa Pk.
Ukupna BGP (bruto razvijena građevinska površina)
Podatak predstavlja ukupnu bruto razvijenu građevinsku površinu svih nadzemnih etaža objekta na
parceli, izraženo u m2.
BGP stanovanja
Podatak predstavlja maksimalnu bruto površinu namijenjenu stanovanju.
BGP djelatnosti
Podatak predstavlja minimalnu površinu namijenjenu djelatnostima.
MODEL IZGRADNJE
Status objekta i moguće intervencije
Podatak definiše da li je objekat postojeći ili planirani, i da li se, ukoliko je postojeći, dozvoljava
njegovo proširenje.
−
−
−
izgradnja novog objekta - N
dogradnja i/ili nadgradnja postojećeg objekta - DN
objekat ostaje u postojećem stanju - P
Komentar – odnos parametara
Podatak govori o postojećim objektima za koje nije predviđena bilo kakva dogradnja ili povećanje
BGP obzirom da su neki od planom predviđenih parametara - indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti,
spratnost ili BGP premašeni u odnosu na planom predviđene parametre za tu namenu kao i o statusu
izuzetka koje pojedine parcele imaju.
NAPOMENA: Parametri izgradnje dati u tabelama su maksimalni parametri. Planirana izgradnja može
biti manja od maksimalne ali ne sme premašiti nijedan od zadatih parametara.
Monte CEP, Kotor
76
Tabela urbanističkih pokazatelja za nivo parcele, bloka i celog obuhvata Plana
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
UP1-2
1760
OP
0
0
OP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CD2
247
247
0
247
0,3
0,3
0
0
3N
0
0
0
0
0
0
0
0
500
500
0
0,5
-
4
13
UP1-3
824
OP
0
UP1-4
1737
SZ
0
1
UP1-5
643
SMG
66
P+1
0
132
SZ
P
0
SMG1
321 P+1+Pk
BROJ ZAPOSLENIH
BROJ STANOVA
BROJ BLOKA
1
1
0 D/N
1
UP1-6
578
SMG
104
P+Pk
181
SMG1
289 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
1
UP1-7
829
SMG
120
P
120
SMG1
414 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
1
UP1-8
500
SMG
117
P+1
234
SMG1
250 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
1
UP1-9
472
SMG
94
P+1
172
SMG1
236 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
1
UP1-10
553
SMG
171
P+1
314
SMG1
276 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
1
UP1-11
521
SMG
SMG1
260 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
1
UP1-12
550
SMG
11
P
11
SMG1
275 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
1
UP1-13
888
SMG
4
P
4
SMG1
444 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
1
UP1-14
636
SMG
410
SMG1
318 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
1
UP1-15
758
SMG
96
P
96
SMG1
379 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
1
UP1-16
645
SMG
21
P
21
SMG1
322 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
1
UP1-17
674
SMG
SMG1
337 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
1
UP1-18
2396
SMG
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0N
SMG1
245 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
SMG1
454 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
164 P+1+Pk
1
UP1-19
489
SMG
1
UP1-20
908
SMG
1
UP1-21
752
SMG
133
1
UP1-22
2074
SMG
1
UP1-23
428
SMG
1
UP1-24
518
SMG
1
UP1-25
661
SMG
72 P+1+Pk
217
P
133
SMG1
376 P+1+Pk
500
313
P+Pk
470
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0 D/N
97
P+Pk
194
SMG1
214 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
115
P+Pk
229
SMG1
259 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
SMG1
330 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
KOMENTAR-ODNOS
PARAMETARA
STATUS OBJEKTA I
MOGUCE INTERVENCIJE
OP
BROJ STANOVNIKA
INDEKS IZGRADJENOSTI
0
BGP STANOVANJE (m2)
0
PLANIRANA POVRŠINA
POD OBJEKTOM (m2)
OP
POSTOJEĆA BRGP
OBJEKATA (m2)
66
POSTOJEĆA POVRŠINA
POD OBJEKTOM (m2)
UP1-1
POSTOJEĆA NAMJENA
1
BROJ URBANISTIČKE
PARCELE
INDEKS ZAUZETOSTI
BGP DJELATNOSTI (m2)
PLANIRANA BGP UKUPNO
(m2)
PLANIRANA SPRATNOST
OBJEKTA
PLANIRANO
PLANIRANA NAMENA
URBANISTIČKE PARCELE
POSTOJEĆA SPRATNOST
OBJEKTA
POVRŠINA URBANISTIČKE
PARCELE (m2)
POSTOJEĆE
Tabela urbanističkih pokazatelja za nivo parcele, bloka i celog obuhvata Plana
1
UP1-26
594
PD
SMG1
297 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
1
UP1-27
611
PD
SMG1
305 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
1
UP1-28
665
PD
SMG1
333 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
1
UP1-29
607
PD
SMG1
304 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
1
UP1-30
3398
SMG
225
P
328
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0 D/N
1
UP1-31
1064
SMG
177
P+Pk
303
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0 D/N
1
UP1-32
599
SMG
93 P+1+Pk
250
SMG1
300 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
1
UP1-33
933
SMG
112 P+1+Pk
325
SMG1
467 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
1
UP1-34
575
SMG
SMG1
288 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
1
UP1-35
532
SMG
SMG1
266 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
1
UP1-36
371
SMG
36
P
36
SMG1
185 P+1+Pk
445
445
0
0,5
1,2
4
11
0 D/N
1
UP1-37
983
SMG
150
P+Pk
231
SMG1
492 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
1
UP1-38
445
SMG
SMG1
222 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
1
UP1-39
438
SMG
25
P
SMG1
219 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
1
UP1-40
869
SMG
69
P
69
SMG1
435 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
1
UP1-41
1273
SMG
59
P
59
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0 D/N
2
UP2-1
248
SMG
112
P
112
SMG1
124 P+1+Pk
298
298
0
0,5
1,2
2
8
0 D/N
2
UP2-2
462
SMG
127
P+Pk
194
SMG1
231 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
2
UP2-3
679
SMG
253 P+1+Pk
727
SMG1
253 P+1+Pk
727
727
0
-
-
6
19
0P
premašena BGP
2
UP2-4
1019
SMG
232 P+1+Pk
697
SMG1
232 P+1+Pk
697
697
0
-
-
6
18
0P
premašena BGP
2
UP2-5
578
SMG
132
222
SMG1
289 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
2
UP2-6
580
SMG
SMG1
290 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
2
UP2-7
695
PD
SMG1
347 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
2
UP2-8
798
PD
SMG1
399 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
2
UP2-9
529
PD
SMG1
265 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
SMG1
314 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
SMG1
387 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
2
UP2-10
629
SMG
2
UP2-11
774
SMG
103
P+1
P+1
25
207
2
UP2-12
994
SMG
117 P+1+Pk
335
SMG1
497 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
2
UP2-13
492
SMG
126
126
SMG1
246 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
2
UP2-14
318
SMG
121 P+1+Pk
320
SMG1
159 P+1+Pk
382
382
0
0,5
1,2
3
10
0 D/N
P
2
UP2-15
535
SMG
108
P
108
SMG1
268 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
2
UP2-16
560
SMG
121
P+Pk
204
SMG1
280 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
2
UP2-17
786
SMG
SMG1
393 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
parcela manja od 3.5 a
parcela manja od 3.5 a
Tabela urbanističkih pokazatelja za nivo parcele, bloka i celog obuhvata Plana
2
UP2-18
926
SMG
SMG1
463 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
2
UP2-19
937
PD
SMG1
469 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
2
UP2-20
814
PD
SMG1
407 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
2
UP2-21
760
SMG
158
P+Pk
266
SMG1
380 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
2
UP2-22
656
SMG
78
P+Pk
156
SMG1
328 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
2
UP2-23
508
SMG
110
P+Pk
193
SMG1
254 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
SMG1
427 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
159
P+Pk
269
SMG1
415 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
2
UP2-24
854
SMG
2
UP2-25
830
SMG
19
P
19
2
UP2-26
728
SMG
SMG1
364 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
2
UP2-27
580
SMG
SMG1
290 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
2
UP2-28
411
SMG
438
SMG1
134 P+2+Pk
438
438
0
-
-
4
11
0P
9
134 P+2+Pk
2
UP2-29
585
SMG
SMG1
293 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
2
UP2-30
632
SMG
SMG1
316 P+1+Pk
500
500
0
0,5
1,2
4
13
0N
2
UP2-31
704
SMG
SMG1
352 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
2
UP2-32
712
SMG
2
UP2-33
479
SMG
9
121
P
P+1
242
356 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
SMG1
240 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
SMG1
285 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
SMG1
304 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
SMG1
193 P+1+Pk
462
462
0
0,5
1,2
4
12
0 D/N
2
UP2-34
571
SMG
2
UP2-35
607
SMG
2
UP2-36
385
SMG
2
UP2-37
393
SMG
72
P+Pk
143
SMG1
197 P+1+Pk
472
472
0
0,5
1,2
4
12
0 D/N
2
UP2-38
375
SMG
84
P+Pk
155
SMG1
188 P+1+Pk
450
450
0
0,5
1,2
4
12
0 D/N
2
UP2-39
352
SMG
137
P+Pk
229
SMG1
176 P+1+Pk
422
422
0
0,5
1,2
4
11
0 D/N
2
UP2-40
345
SMG
SMG1
172 P+1+Pk
414
414
0
0,5
1,2
3
11
0N
parcela manja od 3.5 a
2
UP2-41
255
SMG
92
P+1
175
SMG1
128 P+1+Pk
306
306
0
0,5
1,2
3
8
0 D/N
parcela manja od 3.5 a
2
UP2-42
1052
SMG
138
P
138
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0 D/N
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0N
201
P+1
402
SMG1
229 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
101 P+1+Pk
154
P+1
303
SMG1
premašena spratnost
273
2
UP2-43
1198
SMG
2
UP2-44
457
SMG
2
UP2-45
277
SMG
86
P+Pk
173
SMG1
138 P+1+Pk
332
332
0
0,5
1,2
3
9
0 D/N
parcela manja od 3.5 a
2
UP2-46
229
SMG
115
P
115
SMG1
115 P+1+Pk
275
275
0
0,5
1,2
2
7
0 D/N
parcela manja od 3.5 a
2
UP2-47
354
SMG
27
P
27
SMG1
177 P+1+Pk
425
425
0
0,5
1,2
4
11
0 D/N
2
UP2-48
383
SMG
83
P+Pk
156
SMG1
191 P+1+Pk
460
460
0
0,5
1,2
4
12
0 D/N
2
UP2-49
569
SMG
158
P+1
316
SMG1
284 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
2
UP2-50
578
SMG
126
P+Pk
204
SMG1
289 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
Tabela urbanističkih pokazatelja za nivo parcele, bloka i celog obuhvata Plana
2
UP2-51
516
SMG
2
UP2-52
414
SMG
2
UP2-53
827
PD
141 P+1+Pk
18
P
312
SMG1
258 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
18
SMG1
207 P+1+Pk
496
496
0
0,5
1,2
4
13
0 D/N
SMG1
413 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
2
UP2-54
786
PD
SMG1
393 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
2
UP2-55
658
PD
SMG1
329 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
2
UP2-56
574
SMG
165
P+Pk
296
SMG1
287 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
P+1
231
SMG2
434 P+1+Pk
500
350
150
0,5
-
3
9
617
SMG2
230
617
432
185
-
-
4
11
3
UP3-1
868
SMG
132
3
UP3-2
1047
SMG
230P+2, P+1+Pk
P+2
2 D/N
2P
3
UP3-3
772
SMG
122 P+1+Pk
286
SMG2
386 P+1+Pk
500
350
150
0,5
-
3
9
2 D/N
3
UP3-4
453
SMG
150 P+1+Pk
429
SMG2
227 P+1+Pk
500
350
150
0,5
-
3
9
2 D/N
3
UP3-5
231
SMG
82 P+1+Pk
247
SMG2
115 P+1+Pk
277
194
83
0,5
1,2
2
5
1 D/N
3
UP3-6
1399
SMG
143
P+Pk
227
SMG2
500 P+1+Pk
500
350
150
-
-
3
9
2 D/N
3
UP3-7
305
SMG
78
P+Pk
156
SMG2
152 P+1+Pk
366
256
110
0,5
1,2
2
7
1 D/N
3
UP3-8
1650
PD
SMG2
500 P+1+Pk
500
350
150
-
-
3
9
2N
premašena BGP i spratnost
parcela manja od 3.5 a
parcela manja od 3.5 a
3
UP3-9
1711
PD
SMG2
500 P+1+Pk
500
350
150
-
-
3
9
2N
3
UP3-10
1044
SMG
SMG2
500 P+1+Pk
500
350
150
-
-
3
9
2N
3
UP3-11
1081
SMG
173 P+2+Pk
692
SMG2
173 P+2+Pk
692
484
208
-
-
4
13
3P
premašena BGP i spratnost
3
UP3-12
930
SMG
343 P+1+Pk
762
SMG2
343 P+1+Pk
762
533
229
-
-
4
14
3P
premašena BGP
3
UP3-13
500
SMG
97 P+1+Pk
292
SMG2
250 P+1+Pk
500
350
150
0,5
-
3
9
3
UP3-14
740
SMG
160
P+Pk
289
SMG1
370 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
3
UP3-15
823
SMG
92
P+1
156
SMG1
411 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
3
UP3-16
1745
SMG
10
P
10
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0 D/N
3
UP3-17
1546
SMG
100
P+1
200
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0 D/N
3
UP3-18
1687
PD
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0N
3
UP3-19
1495
PD
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0N
3
UP3-20
1634
PD
3
UP3-21
1081
SMG
85
P+1
139
2 D/N
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0N
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0 D/N
4
UP4-1
981
OP
SMG2
490 P+1+Pk
500
350
150
0,5
-
3
9
2N
4
UP4-2
1071
OP
SMG2
500 P+1+Pk
500
350
150
-
-
3
9
2N
4
UP4-3
1101
PD
SMG2
500 P+1+Pk
500
350
150
-
-
3
9
2N
4
UP4-4
670
SMG
155
P
155
SMG2
335 P+1+Pk
500
350
150
0,5
-
3
9
4
UP4-5
1521
SMG
320
P+1
556
SMG2
320
556
389
167
-
-
3
10
2P
4
UP4-6
1053
SMG
SMG2
500 P+1+Pk
500
350
150
-
-
3
9
2N
P+1
2 D/N
premašena BGP
Tabela urbanističkih pokazatelja za nivo parcele, bloka i celog obuhvata Plana
4
UP4-7
881
SMG
SMG1
440 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
4
UP4-8
1264
SMG
76
P
76
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0 D/N
4
UP4-9
793
SMG
8
P
8
SMG1
396 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
4
UP4-10
1016
PD
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0N
4
UP4-11
1042
PD
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0N
4
UP4-12
1006
PD
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0N
4
UP4-13
984
OP
SMG1
492 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
4
UP4-14
955
OP
SMG1
477 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
SMG1
374 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
3110
1866
1244
0,4
0,5
16
48
16 N
4
UP4-15
749
SMG
5
UP5-1
414
OP
SZ
5
UP5-2
6219
OP
T2
5
UP5-3
2841
PD
5
UP5-4
478
SMG
5
UP5-5
2165
SMG
5
UP5-6
1779
SMG
SMG1
500 P+1+Pk
5
UP5-7
3094
PD
38
P+1
77
SMG1
500 P+1+Pk
46
P
46
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0 D/N
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0N
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0 D/N
5
UP5-8
1644
SMG
5
UP5-9
1619
SMG
5
UP5-10
1355
SMG
5
UP5-11
1440
SMG
5
UP5-12
652
5
UP5-13
99
123
P+1
P+1
198
247
2488
P+Pk
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0N
SMG1
239 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0N
500
500
0
-
-
4
13
0N
500
500
0
-
-
4
13
0 D/N
48
P
48
SMG1
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0N
SMG
153
P
153
SMG1
326 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
1309
SMG
21
P
21
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0 D/N
5
UP5-14
1391
SMG
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0N
5
UP5-15
1347
SMG
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0N
5
UP5-16
1589
SMG
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0 D/N
5
UP5-17
1468
SMG
5
UP5-18
1681
SMG
80
Su+P
160
SMG1
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0N
27
P
27
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0 D/N
5
UP5-19
1722
SMG
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0N
5
UP5-20
1437
SMG
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0N
6
UP6-1
1215
SMG
113 P+1+Pk
339
SMG2
500 P+1+Pk
500
350
150
-
-
3
9
2 D/N
6
UP6-2
568
SMG
103
P
103
SMG2
284 P+1+Pk
500
350
150
0,5
-
3
9
2 D/N
6
UP6-3
385
SMG
12
P
12
SMG2
192 P+1+Pk
462
323
139
0,5
1,2
3
8
2 D/N
6
UP6-4
697
SMG
84
P
84
SMG2
349 P+1+Pk
500
350
150
0,5
-
3
9
2 D/N
Tabela urbanističkih pokazatelja za nivo parcele, bloka i celog obuhvata Plana
6
UP6-5
1545
SMG
6
UP6-6
1219
SMG
6
UP6-7
350
SMG
108
16
P
16
P
108
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0 D/N
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0N
SMG2
175 P+1+Pk
420
294
126
0,5
1,2
2
8
2 D/N
6
UP6-8
392
SMG
123
P
123
SMG2
196 P+1+Pk
471
330
141
0,5
1,2
3
9
2 D/N
6
UP6-9
286
SMG
66
P
66
SMG1
143 P+1+Pk
344
344
0
0,5
1,2
3
9
0 D/N
6
UP6-10
366
SMG
33
P
33
SMG1
183 P+1+Pk
439
439
0
0,5
1,2
4
11
0 D/N
136
P+1
245
SMG2
220 P+1+Pk
500
350
150
0,5
-
3
9
2 D/N
SMG2
500 P+1+Pk
500
350
150
-
-
3
9
2N
6
UP6-11
440
SMG
6
UP6-12
1115
PD
6
UP6-13
867
SMG
148 P+1+Pk
445
SMG2
434 P+1+Pk
500
350
150
0,5
-
3
9
2 D/N
6
UP6-14
428
SMG
146
P
146
SMG2
214 P+1+Pk
500
350
150
0,5
-
3
9
2 D/N
6
UP6-15
824
SMG
117
P+1
234
SMG2
412 P+1+Pk
500
350
150
0,5
-
3
9
2 D/N
6
UP6-16
752
SMG
SMG2
376 P+1+Pk
500
350
150
0,5
-
3
9
2N
6
UP6-17
1478
SMG
402
SMG2
500 P+1+Pk
500
350
150
-
-
3
9
2 D/N
6
UP6-18
464
SMG
SMG1
232 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
6
UP6-19
545
SMG
SMG1
273 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
6
UP6-20
389
SMG
9
P
9
SMG1
194 P+1+Pk
466
466
0
0,5
1,2
4
12
0 D/N
6
UP6-21
609
SMG
23
P
23
SMG1
304 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
6
UP6-22
965
PD
SMG1
483 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
6
UP6-23
672
SMG
116
SMG1
336 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
7
UP7-1
1013
SMG
70
P
70
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0 D/N
7
UP7-2
754
SMG
108
P
108
SMG1
377 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
7
UP7-3
287
SMG
SMG1
144 P+1+Pk
345
345
0
0,5
1,2
3
9
168 P+1+Pk
116
P
0N
7
UP7-4
642
SMG
170
P
170
SMG1
321 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
7
UP7-5
673
SMG
156
P+1
277
SMG1
336 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
7
UP7-6
695
SMG
SMG1
347 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
7
UP7-7
1395
SMG
7
UP7-8
804
SMG
7
UP7-9
2439
PD
7
UP7-10
1841
SMG
63
7
UP7-11
843
SMG
7
UP7-12
570
SMG
7
UP7-13
647
SMG
7
UP7-14
1431
SZ
132
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0 D/N
468
SMG1
402 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0N
P
63
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0 D/N
20
P
20
SMG1
422 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
SMG1
285 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
50
P
50
SMG1
323 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
66
P+1
163 P+1+Pk
SZ
parcela manja od 3.5 a
parcela manja od 3.5 a
Tabela urbanističkih pokazatelja za nivo parcele, bloka i celog obuhvata Plana
7
UP7-15
2793
SR
7
UP7-16
407
SMG
137
SR
838
0
838
0,3
0,3
0
0
10 D/N
128 P+1+Pk
369
SMG2
203 P+1+Pk
488
341
146
0,5
1,2
3
9
2 D/N
7
UP7-17
2474
IP
418
Su
418
CD1
1237 P+1+Pk
2969
0
2983
0,5
1,2
0
0
7
UP7-18
7
UP7-19
427
SMG
108
Su+P
201
SMG1
214 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
655
SMG
192
P
192
SMG1
327 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
7
UP7-20
1142
SMG
145
P
145
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0 D/N
97
P+Pk
137
P
838
P+PK
37 N
7
UP7-21
693
SMG
134
SMG1
347 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
7
UP7-22
2289
SMG
145 P+1+Pk
297
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0 D/N
163
325
7
UP7-23
502
SMG
SMG1
251 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
7
UP7-24
1223
PD
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0N
7
UP7-25
1224
OP
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0N
7
UP7-26
552
OP
SMG1
276 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
7
UP7-27
562
PD
SMG1
281 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
7
UP7-28
741
SMG
SMG1
371 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
7
UP7-29
608
OP
SMG1
304 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
7
UP7-30
646
OP
SMG1
323 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
8
UP8-1
595
SMG
29
P
29
SMG1
298 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
8
UP8-2
382
SMG
121
P+Pk
206
SMG1
191 P+1+Pk
459
459
0
0,5
1,2
4
12
0 D/N
8
UP8-3
1013
SMG
42
P
42
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0 D/N
P+1
8
UP8-4
391
SMG
94
P
94
SMG1
196 P+1+Pk
470
470
0
0,5
1,2
4
12
0 D/N
8
UP8-5
455
SMG
185
P
185
SMG1
227 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
8
UP8-6
572
SMG
132
P+Pk
212
SMG1
286 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
8
UP8-7
579
SMG
104
P
104
SMG1
290 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
8
UP8-8
608
SMG
144
P+Pk
237
SMG1
304 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
8
UP8-9
1153
SMG
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0N
8
UP8-10
140
SMG
11
P
11
PUJ
9
UP9-1
357
SMG
119
P
119
SMG2
178 P+1+Pk
428
300
128
0,5
1,2
2
8
9
UP9-2
409
SMG
SMG2
204 P+1+Pk
491
343
147
0,5
1,2
3
9
2N
9
UP9-3
726
PD
SMG2
363 P+1+Pk
500
350
150
0,5
-
3
9
2N
9
UP9-4
844
PD
SMG2
422 P+1+Pk
500
350
150
0,5
-
3
9
2N
2 D/N
9
UP9-5
440
SMG
SMG2
220 P+1+Pk
500
350
150
0,5
-
3
9
2N
9
UP9-6
466
SMG
SMG2
233 P+1+Pk
500
350
150
0,5
-
3
9
2N
9
UP9-7
376
SMG
SMG2
188 P+1+Pk
451
315
135
0,5
1,2
3
8
2N
Tabela urbanističkih pokazatelja za nivo parcele, bloka i celog obuhvata Plana
9
UP9-8
413
SMG
SMG2
207 P+1+Pk
496
347
149
0,5
1,2
3
9
2N
9
UP9-9
672
SMG
SMG2
336 P+1+Pk
500
350
150
0,5
-
3
9
2N
9
UP9-10
359
SMG
211
SMG1
179 P+1+Pk
430
430
0
0,5
1,2
4
11
9
UP9-11
373
SMG
266
SMG1
187 P+1+Pk
448
448
0
0,5
1,2
4
12
0 D/N
9
UP9-12
396
SMG
SMG1
198 P+1+Pk
475
475
0
0,5
1,2
4
12
0N
9
UP9-13
381
SMG
SMG1
191 P+1+Pk
458
458
0
0,5
1,2
4
12
0N
9
UP9-14
744
PD
SMG1
372 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
9
UP9-15
705
PD
SMG1
353 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
106
P+1
89 P+1+Pk
0 D/N
9
UP9-16
409
SMG
68
P+Pk
137
SMG1
205 P+1+Pk
491
491
0
0,5
1,2
4
13
0 D/N
9
UP9-17
400
SMG
126
P+Pk
234
SMG1
200 P+1+Pk
480
480
0
0,5
1,2
4
12
0 D/N
9
UP9-18
626
SMG
95
P
95
SMG1
313 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
43
P
43
9
UP9-19
573
SMG
SMG1
287 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
9
UP9-20
528
OP
SMG1
264 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
9
UP9-21
525
OP
SMG1
262 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
9
UP9-22
555
SMG
9
UP9-23
634
SMG
9
UP9-24
554
SMG
118
9
UP9-25
669
SMG
37
9
UP9-26
545
SMG
86 P+1+Pk
SMG1
278 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
223
SMG1
317 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
P+Pk
220
SMG1
277 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
P+Pk
74
SMG1
334 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
258
SMG1
273 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
83 Su+P+Pk
9
UP9-27
530
PD
SMG1
265 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
9
UP9-28
502
PD
SMG1
251 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
9
UP9-29
403
SMG
SMG2
201 P+1+Pk
483
338
145
0,5
1,2
3
9
2N
9
UP9-30
584
SMG
70 Su+P+Pk
210
SMG2
292 P+1+Pk
500
350
150
0,5
-
3
9
2 D/N
9
UP9-31
505
SMG
91 P+1+Pk
273
SMG2
253 P+1+Pk
500
350
150
0,5
-
3
9
2 D/N
9
UP9-32
452
SMG
SMG1
226 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
SMG1
361 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
SMG1
198 P+1+Pk
475
475
0
0,5
1,2
4
12
0N
9
UP9-33
722
SMG
9
UP9-34
396
SMG
18
P
18
9
UP9-35
394
SMG
71
P+Pk
142
SMG1
197 P+1+Pk
472
472
0
0,5
1,2
4
12
0 D/N
9
UP9-36
307
SMG
110
P
110
SMG1
153 P+1+Pk
368
368
0
0,5
1,2
3
10
0 D/N
9
UP9-37
928
SMG
140
P+1
234
SMG1
464 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
9
UP9-38
561
SMG
SMG1
280 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
9
UP9-39
563
SMG
SMG1
282 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
9
UP9-40
468
SMG
SMG1
234 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
parcela manja od 3.5 a
Tabela urbanističkih pokazatelja za nivo parcele, bloka i celog obuhvata Plana
9
UP9-41
526
SMG
93 P+1+Pk
9
UP9-42
351
SMG
20
9
UP9-43
872
PD
P
279
SMG1
263 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
20
SMG1
175 P+1+Pk
421
421
0
0,5
1,2
4
11
0 D/N
SMG1
436 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
9
UP9-44
832
PD
SMG1
416 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
9
UP9-45
804
SMG
SMG1
402 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
9
UP9-46
623
SMG
SMG1
312 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
9
UP9-47
693
SMG
62
P+Pk
124
SMG1
347 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
9
UP9-48
604
SMG
79
P
79
SMG1
302 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
9
UP9-49
672
SMG
36
P
36
SMG1
336 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
9
UP9-50
539
SMG
111
P
111
SMG1
269 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
9
UP9-51
410
SMG
116
P+Pk
187
SMG1
205 P+1+Pk
492
492
0
0,5
1,2
4
13
0 D/N
87
P
87
SMG1
213 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
SMG1
306 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0N
SMG1
379 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
9
UP9-52
426
SMG
9
UP9-53
612
SMG
9
UP9-54
757
SMG
102
9
UP9-55
788
SMG
37
P
37
SMG1
394 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
9
UP9-56
738
SMG
93
Su+P
186
SMG1
369 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
9
UP9-57
841
SMG
165
P
165
SMG1
420 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
9
UP9-58
1075
SMG
35
P
35
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0 D/N
9
UP9-59
881
SMG
91
P+1
137
SMG1
441 P+1+Pk
500
500
0
0,5
-
4
13
0 D/N
394
SMG1
109 P+2+Pk
394
394
0
-
-
3
10
0P
0 D/N
P
102
9
UP9-60
370
SMG
9
UP9-61
103
OP
9
UP9-62
1731
OP
18
P
18
OP
10
UP10-1
1064
SMG
186
P
186
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
10
UP10-2
108
SMG
SMG1
54 P+1+Pk
130
130
0
0,5
1,2
1
3
0N
10
UP10-3
2233
SMG
102
10
UP10-4
889
SMG
10
UP10-5
430
SMG
109 P+2+Pk
premašena spratnost
OP
P
102
SMG2
500 P+1+Pk
500
350
150
-
-
3
9
2 D/N
135
P
135
SMG2
445 P+1+Pk
500
350
150
0,5
-
3
9
2 D/N
81
P
81
SMG2
215 P+1+Pk
500
350
150
0,5
-
3
9
2 D/N
60
P
60
SMG2
500 P+1+Pk
500
350
150
-
-
3
9
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0N
SMG1
500 P+1+Pk
500
500
0
-
-
4
13
0 D/N
10
UP10-6
1297
SMG
10
UP10-7
2041
SMG
10
UP10-8
1087
SMG
45
P
45
parcela manja od 3.5 a
2 D/N
10
UP10-9
637
SMG
191
P
255
SMG2
319 P+1+Pk
500
350
150
0,5
-
3
9
2 D/N
10
UP10-10
270
SMG
73
P
73
SMG2
135 P+1+Pk
324
227
97
0,5
1,2
2
6
1 D/N
10
UP10-11
637
SMG
SMG2
318 P+1+Pk
500
350
150
0,5
-
3
9
2N
parcela manja od 3.5 a
Tabela urbanističkih pokazatelja za nivo parcele, bloka i celog obuhvata Plana
10
UP10-12
655
SMG
32
P
32
SMG2
328 P+1+Pk
500
350
150
0,5
-
3
9
2 D/N
10
UP10-13
1474
SMG
80
P+Pk
160
SMG2
500 P+1+Pk
500
350
150
-
-
3
9
2 D/N
UP-I-1
105
IOE
16
TS
16
IOE
UP-I-2
12
IP
IOE
UP-I-3
12
SMG
IOE
UP-S-1
2516
DS
DS
UP-S-2
374
DS
DS
UP-S-3
1885
DS
DS
UP-S-4
19298
DS
DS
UP-S-5
160
DS
DS
UP-S-6
628
PD
DS
UP-S-7
188
SMG
DS
UP-S-8
203
SMG
DS
UP-S-9
182
SMG
DS
UP-S-10
3146
DS
UP-S-11
1332
DS
UP-S-12
1325
DS
DS
UP-S-13
701
DS
DS
UP-S-14
262
DS
DS
UP-S-15
171
DS
DS
UP-S-16
179
DS
DS
UP-S-17
2838
SMG
DS
UP-S-18
72
SMG
DS
UP-S-19
232
SMG
DS
UP-S-20
894
DS
DS
UP-S-21
774
DS
DS
UP-S-22
1038
DS
DS
UP-S-23
1050
DS
UP-S-24
724
DS
UP-S-25
329
DS
15
P
15
DS
DS
DS
9
P
9
DS
DS
UP-S-26
2350
DS
78
P
78
DS
UP-S-27
158
DS
13
P
13
DS
UP-S-28
1459
DS
DS
Tabela urbanističkih pokazatelja za nivo parcele, bloka i celog obuhvata Plana
UP-S-29
577
DS
DS
UP-V-1
2090
VPS
VPS
Tabela urbanističkih pokazatelja za nivo parcele, bloka i celog obuhvata Plana
STATUS OBJEKTA I
MOGUCE INTERVENCIJE
BROJ ZAPOSLENIH
BROJ STANOVNIKA
BROJ STANOVA
INDEKS IZGRADJENOSTI
INDEKS ZAUZETOSTI
BGP DJELATNOSTI (m2)
BGP STANOVANJE (m2)
PLANIRANA BGP UKUPNO
(m2)
PLANIRANA SPRATNOST
OBJEKTA
PLANIRANA POVRŠINA
POD OBJEKTOM (m2)
PLANIRANA NAMENA
URBANISTIČKE PARCELE
PLANIRANO
POSTOJEĆA BRGP
OBJEKATA (m2)
POSTOJEĆA SPRATNOST
OBJEKTA
POSTOJEĆA POVRŠINA
POD OBJEKTOM (m2)
POSTOJEĆA NAMJENA
POVRŠINA BLOKA (m2)
OZNAKA BLOKA
POSTOJEĆE
BLOK 2
33946
8280
27057
BLOK 3
22741
4733
10713
0,47
72
225
25
BLOK 4
15086
993
7556
0,50
55
172
11
BLOK 5
35644
778
12109,5
0,34
91
281
16
BLOK 6
16570
2504
11102
0,67
77
238
24
BLOK 7
30970
3577
17139
0,55
110
341
50
BLOK 8
5889
1120
4428
0,75
37
114
0
BLOK 9
36240
4863
29252
0,81
229
710
22
BLOK 10
12824
1129
5953
0,46
39
120
16
OBUHVAT PLANA
291993
0,49
1089
3376
167
18700
32675
99365
144003
0,80
130671,1
13347 0,34
225
699
0
DUP Babića Polje 1
NACRT PLANA - 2014.
7. PRILOZI
Monte CEP, Kotor
77
194.
Na osnovu čl. 31-34 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG“, br.
51/08, 34/11, 35/13 i 39/13) i člana 70 Statuta Opštine Mojkovac (“Sl. list CG - Opštinski
propisi”, br. 31/10 i 26/12) a u skladu sa Jednogodišnjim programom uređenja prostora (“Sl. list
CG - Opštinski propisi”, br. 19/13), dana 21.01.2014. godine, Predsjednik opštine Mojkovac
donosi
OD LU KU
o pristupanju izradi Detaljnog urbanističkog plana u Mojkovcu “Babića Polje 1“
Član 1
Pristupa se izradi Detaljnog urbanističkog plana ”Babića Polje 1”, koji je u okviru P UP-a
Mojkovac (“Sl. list CG- Opštinski propisi“, br. 19/11) u daljem tekstu: Plan.
Član 2
Izrada Plana se odnosi na prostor koji je omeđen koordinatama koje su numerisane od 1250, čiji spisak je sadržan u Programskom zadatku koji je sastavni dio o ve odluke.
Površina zahvata DUP-a ”Babica Polje 1” je orijentaciono 30 ha, a konačne površine će se
definisati tokom izrade, a prije utvrđivanja Prijedloga planskih dokumenta.
Član 3
Smjernicama PUP-a Mojkovac je predviđeno da se u zahvatu DUP-a “Babića Polje 1“
planiraju sadržaji: stanovanje male gustine sa djelatnostima i koncentracijom poslovnih sadržaja
uz saobraćajnicu, turistički kapaciteti sa mješovitom namjenom i komunalne djelatnosti uz
mogućnost razvoja kompatibilnih sadržaja koji ne ugrožavaju životnu sredinu.
Član 4
Sredstva za izradu Plana će se obezbijediti od donatora.
Član 5
Ustupanje izradie Plana vršiće se na osnovu javnog poziva, u skladu sa zakonom o Javnim
nabavkama.
Član 6
Rok za izradu Plana je šest mjeseci od dana potpisivanja Ugovora.
Član 7
Plan se donosi za period do 5 godina.
Član 8
Zabranjuje se svaka gradnja na prostoru koji zahvata Plan do donošenja istog, a najduže u
trajanju od jedne godine od dana donošenja Odluke.
Član 9
Nosilac pripremnih poslova na izradi i donošenju Plana je opš tinski organ lokalne uprave
nadležan za poslove uređenja prostora.
Član 10
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u “Službenom listu CGOpštinski propisi”, dnevnom listu ”Pobjeda” kao i na sajtu Opštine Mojkova www.
Mojkovac.me.
Broj: 01-61
Mojovac: 21.01.2014. godine
Opština Mojkovac
Predsjednik Opštine,
Dejan Medojević, s.r.
195.
Na osnovu člana 31 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG“, br.
51/08, 34/11, 35/13 i 39/13), čl. 5 i 10 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu
(“Sl. list RCG”, br. 80/05) i člana 18 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave
(”Službeni list CG - Opštinski propisi”, br. 7/13 i 8/13), Sekretarijat za uređenje prostora i
održivi razvoj Opštine Mojkovac, donosi
OD LU KU
o izradi Strateške procjene uticaja na životnu s redinu za DUP “Babića Polje 1“ u
Mojkovcu
Član 1
Pristupa se izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu (u daljem tekstu: strateška
procjena) DUP-a ”Babića Polje 1”.
Član 2
Detaljnim urbanističkim planom “Babića Polje 1” (u daljem tekstu: DUP-om) se definiše
organizacija prostora unutar granica obuhvata i utvrđuju uslovi za izgradnju a u skladu sa
utvrđenim režimom i stepenom zaštite određenih djelova obuhvaćenog prostora. Razlozi za
vršenje strateške procjene su utvrđivanje konkretnih mjera zaštite kojima će se obezbijediti
zaštita životne sredine sagledavanjem svih promjena u prostorno – funkcionalnoj organizaciji.
Strateška procjena uticaja planskih rejšenja na životnu sredinu će se vršiti za zakonom određene
namjene i vrste objekata, a u cilju sagledavanja mogućih značajnih uticaja na životnu sredinu
radi utvrđivanja mjera trajnog očuvanja kvaliteta životne sredine.
Član 3
U okviru strateške procjene uticaja DUP-a na životnu sredinu razmatraće se sljedeća
pitanja i problemi vezani za zaštitu životne sredine:
- značaj DUP-a za zaštitu životne sredine i održivi razvoj;
- osnovni problemi zaštite životne sredine i mogućnost uticaja DUP-a na razne oblasti i
dijelove životne sredine, prirodne i urbane cjeline;
- stepen uticaja predmetnog planskog dokumenta na druge planove na različitim
hijerarhijskim nivoima;
- stepen kojim se DUP-om uspostavlja okvir za ostvarenje projekata u pogledu lokacije,
prirode, obima i uslova funkcionisanja;
- karakteristike uticaja DUP-a na životnu sredinu, naročito u pogledu rizika po ljudsko
zdravlje i životnu sredinu, djelovanja na oblasti od prirodne, kulturne i druge važnosti i
djelovanja na ugrožene oblasti i dr.
- uticaj na biološki diverzitet područja;
- uticaj na susjedna dobra, posebno na vodne tokove koji se nalazi u neposrednoj blizini
predmetnog Plana.
Član 4
Izvještaj o strateškoj procjeni će sadržavati sljedeće elemente, odnosno biće sačinjen po
sljedećoj metodologiji:
a) polazne osnove;
b) opšte i posebne ciljeve strateške procjene i izbor indikatora;
c) procjenu mogućih uticaja sa opisom mjera predviđenih za smanjenje negativnih uticaja;
d) smjernice za izradu procjene uticaja projekata na životnu sredinu;
e) program praćenja stanja životne sredine u toku sprovođenja DUP-a;
f) prikaz korišćene metodologije i teškoće u izradi strateške procjene;
g) prikaz načina odlučivanja i načina na koji su pitanja životne sredine uključena u DUP;
h) opisnu podjelu i rangiranje privrednih i drugih lokacija i prostornih cjelina obuhvaćenih
DUP-om prema stepenu rizika, mogućem ekološkom opterećenju i kapacitetu životne sredine;
i) Zaključke do kojih se došlo tokom izrade izvještaja o strateškoj procjeni predstavljene na
način razumljiv javnosti.
Član 5
Dokumenti od značaja za izradu strateške procjene su:
- Zakon o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list RCG”, br. 80/05);
- Zakon o životnoj sredini (“Sl. list RCG”, br. 12/96 i 55/00);
- Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list RCG”, br. 80/05).
Član 6
Organ nadležan za pripremu DUP-a, Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj u
Mojkovcu obezbjeđuje učešće zainteresovanih organa, organizacija i javnosti na način da se
izlaganje na javni uvid Nacrta DUP-a i Izvještaja o strateškoj procjeni istovremeno oglašava u
jednim dnevnim novinama na području Crne Gore, pri čemu se oglašavaju podaci o vremenu i
mjestu izlaganja Nacrta DUP-a i Izvještaja o strateškoj procjeni na javni uvid, način na koji
zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti primjedbe o vremenu i mjestu održavanja
javne rasprave, kao i druge informacije koje su od značaja za javni uvid.
Član 7
Sredstva za izradu Strateške procene uticaja na životnu sredinu će se obezbediti od
donatora.
Član 8
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u “Službenom listu Crne GoreOpštinski propisi”, dnevnom listu ”Pobjeda” kao i na sajtu Opštine Mojkova c www.
Mojkovac.me.
Broj: 09/1-09-42
Mojkovac: 21.01.2014. godine
Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvo j
v.d. Sekretara
Jović Marković, s.r.
________________________________________________________________
PROGRAMSKI ZADATAK
Za izradu Detaljnog urbanističkog plana “Babića Polje 1” i
Detaljnog urbanističkog plana “Podbišće 1”
I PRAVNI OSNOV
Pravni osnov za donošenje predmetnih Programskih zadataka za izradu Detaljnih urbanističkih
planova je član 26 i član 31 stav 5 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list CG”
broj 51/08,40/10,34/11,47/11). Ovaj Programski zadatak je sastavni dio Odluka o izradi
Detaljnog urbanističkog plana “Babića Polje 1” i Detaljnog urbanističkog plana “Podbišće 1” (u
daljem tekstu DUP).
II OBUHVAT I GRANICE PLANA
II.1 Specifikacija za izradu Detaljnog urbanističkog plana “Babića Polje 1”
Detaljnim urbanističkim planom “Babića Polje 1” obuhvata se područje dijela Babića Polja, dato u
koordinatama: Koordinate DUP-a „Babića Polje 1“
Koordinate DUP-a“Babica polje 1“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
X = 7384356.50
X = 7384345.08
X = 7384277.81
X = 7384266.13
X = 7384257.52
X = 7384252.78
X = 7384226.19
X = 7384226.62
X = 7384213.89
X = 7384176.39
X = 7384158.33
X = 7384147.49
X = 7384108.06
X = 7384102.76
X = 7384096.25
X = 7384083.45
X = 7384026.03
X = 7384002.73
X = 7384002.73
X = 7383917.35
X = 7383893.50
X = 7383876.22
X = 7383859.72
X = 7383842.67
X = 7383791.35
Y = 4757914.39
Y = 4757910.37
Y = 4757906.00
Y = 4757908.05
Y = 4757913.29
Y = 4757918.39
Y = 4757966.81
Y = 4757976.56
Y = 4757998.02
Y = 4758041.65
Y = 4758068.42
Y = 4758079.16
Y = 4758123.03
Y = 4758131.00
Y = 4758136.55
Y = 4758139.31
Y = 4758142.31
Y = 4758141.98
Y = 4758141.98
Y = 4758143.71
Y = 4758144.18
Y = 4758143.96
Y = 4758143.75
Y = 4758143.06
Y = 4758141.89
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
X = 7383774.01 Y = 4758143.16
X = 7383755.02 Y = 4758142.69
X = 7383733.92 Y = 4758144.21
X = 7383717.63 Y = 4758143.57
X = 7383717.63 Y = 4758143.57
X = 7383711.38 Y = 4758149.11
X = 7383704.33 Y = 4758165.38
X= 7383697.44 Y = 4758176.17
X = 7383684.34 Y = 4758192.83
X = 7383666.69 Y = 4758217.00
X = 7383653.20 Y = 4758236.64
X = 7383644.65 Y = 4758255.42
X = 7383640.15 Y = 4758258.69
X = 7383623.40 Y = 4758281.21
X = 7383618.65 Y = 4758290.68
X = 7383610.61 Y = 4758299.60
X = 7383615.97 Y = 4758303.54
X = 7383629.81 Y = 4758304.80
X = 7383625.03 Y = 4758358.06
X = 7383616.07 Y = 4758404.79
X = 7383602.50 Y = 4758398.13
X = 7383603.02 Y = 4758408.67
X = 7383602.66 Y = 4758417.64
X = 7383580.16 Y = 4758414.43
X = 7383568.15 Y = 4758411.95
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
X = 7383564.82 Y = 4758409.37
X = 7383562.88 Y = 4758404.76
X = 7383562.45 Y = 4758401.55
X = 7383562.77 Y = 4758398.44
X = 7383554.28 Y = 4758396.94
X = 7383540.50 Y = 4758392.81
X = 7383535.65 Y = 4758390.39
X = 7383533.44 Y = 4758388.49
X = 7383532.42 Y = 4758384.16
X = 7383533.70 Y = 4758375.76
X = 7383525.84 Y = 4758374.16
X = 7383525.84 Y = 4758374.16
X = 7383501.35 Y = 4758366.74
X = 7383493.54 Y = 4758365.76
X = 7383485.25 Y = 4758361.12
X = 7383486.22 Y = 4758316.82
X = 7383489.60 Y = 4758275.94
X = 7383489.69 Y = 4758269.46
X = 7383457.50 Y = 4758257.82
X = 7383426.59 Y = 4758243.81
X = 7383401.97 Y = 4758234.35
X = 7383389.69 Y = 4758228.07
X = 7383382.52 Y = 4758223.64
X = 7383376.41 Y = 4758219.13
X = 7383364.62 Y = 4758211.16
X = 7383357.51 Y = 4758208.16
X = 7383333.66 Y = 4758205.94
X = 7383311.55 Y = 4758203.05
X = 7383301.59 Y = 4758203.83
X = 7383288.19 Y = 4758206.26
X = 7383267.65 Y = 4758212.65
X = 7383241.89 Y = 4758217.97
X = 7383229.88 Y = 4758219.10
X = 7383219.21 Y = 4758220.71
X = 7383210.12 Y = 4758220.61
X = 7383209.98 Y = 4758248.30
X = 7383213.11 Y = 4758275.95
X = 7383210.13 Y = 4758275.51
X = 7383206.57 Y = 4758275.85
X = 7383197.60 Y = 4758277.94
X = 7383192.76 Y = 4758280.64
X = 7383188.55 Y = 4758283.73
X = 7383187.23 Y = 4758285.78
X = 7383184.73 Y = 4758293.67
X = 7383183.73 Y = 4758290.48
X = 7383175.51 Y = 4758274.73
X = 7383172.27 Y = 4758259.80
X = 7383168.14 Y = 4758261.62
X = 7383167.51 Y = 4758260.09
100. X = 7383171.12 Y = 4758249.95
101. X = 7383149.39 Y = 4758249.14
102. X = 7383147.83 Y = 4758260.43
103. X = 7383146.14 Y = 4758268.08
104. X = 7383146.06 Y = 4758272.53
105. X = 7383144.41 Y = 4758274.32
106. X = 7383141.21 Y = 4758275.02
107. X = 7383101.85 Y = 4758279.23
108. X = 7383095.53 Y = 4758278.85
109. X = 7383088.65 Y = 4758277.66
110. X = 7383093.58 Y = 4758268.47
111. X = 7383093.58 Y = 4758268.47
112. X = 7383093.01 Y = 4758258.93
113. X = 7383088.60 Y = 4758254.83
114. X = 7383085.57 Y = 4758251.13
115. X = 7383082.89 Y = 4758244.90
116. X = 7383080.92 Y = 4758222.83
117. X = 7383081.31 Y = 4758219.80
118. X = 7383084.80 Y = 4758205.47
119. X = 7383076.64 Y = 4758205.01
120. X = 7383065.40 Y = 4758206.70
121. X = 7383059.13 Y = 4758208.00
122. X = 7383034.04 Y = 4758205.44
123. X = 7383003.66 Y = 4758202.87
124. X = 7383003.84 Y = 4758195.94
125. X = 7382976.97 Y = 4758185.92
126. X = 7383005.76 Y = 4758152.77
127. X = 7383012.09 Y = 4758126.12
128. X = 7383014.54 Y = 4758098.85
129. X = 7383025.61 Y = 4758058.15
130. X = 7383043.82 Y = 4758016.69
131. X = 7383061.07 Y = 4757996.96
132. X = 7383075.42 Y = 4757982.72
133. X = 7383097.14 Y = 4757969.55
134. X = 7383105.26 Y = 4757960.68
135. X = 7383111.15 Y = 4757955.55
136. X = 7383133.11 Y = 4757940.07
137. X = 7383133.92 Y = 4757938.01
138. X = 7383132.38 Y = 4757898.72
139. X = 7383140.97 Y = 4757886.55
140. X = 7383150.11 Y = 4757882.74
141. X = 7383164.36 Y = 4757871.90
142. X = 7383175.64 Y = 4757889.18
143. X = 7383177.36 Y = 4757890.68
144. X = 7383181.85 Y = 4757908.29
145. X = 7383188.98 Y = 4757927.37
146. X = 7383202.49 Y = 4757932.20
147. X = 7383209.48 Y = 4757952.77
148. X = 7383212.18 Y = 4757962.65
149. X = 7383218.36 Y = 4757972.32
150. X = 7383226.13 Y = 4757963.25
151. X = 7383242.32 Y = 4757962.87
152. X = 7383269.30 Y = 4757966.53
153. X = 7383283.54 Y = 4757965.73
154. X = 7383307.23 Y = 4757968.17
155. X = 7383337.74 Y = 4757976.07
156. X = 7383354.23 Y = 4757974.12
157. X = 7383361.40 Y = 4757969.95
158. X = 7383370.20 Y = 4757971.08
159. X = 7383412.15 Y = 4757987.55
160. X = 7383429.61 Y = 4757992.80
161. X = 7383461.49 Y = 4757993.34
162. X = 7383502.46 Y = 4757990.22
163. X = 7383524.94 Y = 4757987.13
164. X = 7383526.76 Y = 4757987.11
165. X = 7383526.74 Y = 4757983.48
166. X = 7383523.85 Y = 4757962.89
167. X = 7383542.82 Y = 4757962.67
168. X = 7383561.14 Y = 4757959.29
169. X = 7383563.34 Y = 4757960.24
170. X = 7383565.65 Y = 4757984.09
171. X = 7383566.90 Y = 4757992.62
172. X = 7383645.51 Y = 4757993.08
173. X = 7383647.16 Y = 4757978.54
174. X = 7383649.55 Y = 4757978.46
175. X = 7383659.29 Y = 4757974.30
176. X = 7383664.42 Y = 4757972.94
177. X = 7383669.54 Y = 4757972.73
178. X = 7383673.96 Y = 4757973.80
179. X = 7383679.58 Y = 4757976.19
180. X = 7383683.85 Y = 4757978.45
181. X = 7383688.60 Y = 4757980.43
182. X = 7383692.51 Y = 4757980.29
183. X = 7383693.93 Y = 4757978.47
184. X = 7383693.84 Y = 4757965.61
185. X = 7383695.73 Y = 4757965.00
186. X = 7383709.79 Y = 4757967.29
187. X = 7383719.90 Y = 4757968.84
188. X = 7383725.56 Y = 4757970.36
189. X = 7383728.62 Y = 4757973.02
190. X = 7383733.55 Y = 4757981.64
191. X = 7383751.77 Y = 4757978.33
192. X = 7383761.14 Y = 4757982.80
193. X = 7383769.49 Y = 4757984.78
194. X = 7383785.90 Y = 4757966.46
195. X = 7383788.85 Y = 4757967.28
196. X = 7383799.72 Y = 4757966.60
197. X = 7383801.39 Y = 4757968.43
198. X = 7383809.53 Y = 4757979.31
199. X = 7383812.97 Y = 4757981.36
200. X = 7383817.91 Y = 4757983.14
201. X = 7383827.00 Y = 4757984.41
202. X = 7383838.33 Y = 4757984.63
203. X = 7383856.27 Y = 4757983.77
204. X = 7383865.50 Y = 4757981.38
205. X = 7383875.16 Y = 4757978.11
206. X = 7383883.15 Y = 4757974.78
207. X = 7383894.00 Y = 4757973.89
208. X = 7383898.01 Y = 4757974.26
209. X = 7383921.57 Y = 4757967.84
210. X = 7383922.70 Y = 4757972.63
211. X = 7383941.20 Y = 4757965.06
212. X = 7383955.25 Y = 4757959.89
213. X = 7383962.13 Y = 4757958.32
214. X = 7383968.05 Y = 4757957.91
215. X = 7383976.26 Y = 4757958.51
216. X = 7383986.95 Y = 4757987.21
217. X = 7384019.50 Y = 4757987.27
218. X = 7384021.89 Y = 4757993.02
219. X = 7384041.23 Y = 4757986.15
220. X = 7384036.83 Y = 4757976.06
221. X = 7384069.95 Y = 4757976.79
222. X = 7384081.75 Y = 4757976.28
223. X = 7384118.98 Y = 4757973.18
224. X = 7384119.61 Y = 4757975.92
225. X = 7384135.55 Y = 4757971.63
226. X = 7384138.83 Y = 4757968.60
227. X = 7384141.43 Y = 4757967.24
228. X = 7384144.70 Y = 4757965.96
229. X = 7384147.45 Y = 4757965.74
230. X = 7384150.96 Y = 4757966.67
231. X = 7384153.38 Y = 4757968.09
232. X = 7384155.40 Y = 4757970.73
233. X = 7384166.59 Y = 4757966.86
234. X = 7384173.18 Y = 4757963.80
235. X = 7384168.65 Y = 4757951.21
236. X = 7384187.88 Y = 4757941.60
237. X = 7384203.58 Y = 4757932.85
238. X = 7384225.02 Y = 4757920.09
239. X = 7384219.04 Y = 4757903.16
240. X = 7384218.15 Y = 4757898.27
241. X = 7384221.23 Y = 4757883.66
242. X = 7384222.32 Y = 4757871.21
243. X = 7384232.58 Y = 4757847.53
244. X = 7384247.56 Y = 4757821.65
245. X = 7384247.62 Y = 4757806.66
246. X = 7384243.54 Y = 4757790.08
247. X = 7384255.49
248. X = 7384284.06
Y = 4757787.43
Y = 4757815.31
249. X = 7384337.83
250. X = 7384359.07
Y = 4757881.88
Y = 4757909.10
II.2 Specifikacija Za izradu Detaljnog urbanističkog plana “Podbišće 1”
Detaljnim urbanističkim planom “Podbišće 1” obuhvata se područje dijela Podbišća, dato u
koordinatama:
GRANICE DUP-a“ Podbisce 1“-koordinate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
X = 7383902.94
X = 7383894.25
X = 7383882.47
X = 7383876.83
X = 7383876.83
X = 7383879.31
X = 7383889.68
X = 7383899.54
X = 7383926.14
X = 7383957.46
X = 7384102.89
X = 7384132.86
X = 7384190.46
X = 7384248.71
X = 7384297.76
X = 7384338.47
X = 7384363.65
X = 7384387.64
X = 7384397.14
X = 7384402.60
X = 7384402.60
X = 7384396.43
X = 7384423.89
X = 7384430.52
X = 7384437.18
X = 7384440.83
X = 7384467.72
X = 7384485.55
X = 7384490.48
X = 7384489.49
X = 7384497.71
X = 7384505.80
X = 7384522.56
X = 7384560.74
X = 7384602.33
X = 7384602.33
X = 7384608.50
X = 7384620.65
X = 7384668.09
X = 7384686.66
X = 7384696.01
X = 7384722.87
X = 7384743.38
Y = 4757393.01
Y = 4757377.96
Y = 4757345.04
Y = 4757311.22
Y = 4757278.97
Y = 4757255.07
Y = 4757223.73
Y = 4757200.42
Y = 4757164.32
Y = 4757134.87
Y = 4757019.13
Y = 4756993.79
Y = 4756940.09
Y = 4756878.45
Y = 4756823.57
Y = 4756775.02
Y = 4756734.17
Y = 4756682.87
Y = 4756642.01
Y = 4756601.64
Y = 4756553.90
Y = 4756510.43
Y = 4756496.43
Y = 4756507.73
Y = 4756530.91
Y = 4756549.87
Y = 4756652.03
Y = 4756692.57
Y = 4756696.58
Y = 4756701.21
Y = 4756712.91
Y = 4756723.63
Y = 4756727.40
Y = 4756773.69
Y = 4756801.40
Y = 4756801.40
Y = 4756806.36
Y = 4756798.24
Y = 4756822.91
Y = 4756829.90
Y = 4756829.28
Y = 4756838.20
Y = 4756849.22
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
X = 7384771.84 Y = 4756859.36
X = 7384778.82 Y = 4756870.85
X = 7384776.72 Y = 4756877.60
X = 7384797.21 Y = 4756936.58
X = 7384827.18 Y = 4756974.76
X = 7384843.68 Y = 4757059.32
X = 7384841.38 Y = 4757100.50
X = 7384821.88 Y = 4757180.64
X = 7384815.87 Y = 4757211.72
X = 7384792.94 Y = 4757282.10
X = 7384773.50 Y = 4757329.57
X = 7384756.75 Y = 4757355.45
X = 7384712.27 Y = 4757398.56
X = 7384672.22 Y = 4757426.24
X = 7384641.39 Y = 4757442.86
X = 7384608.84 Y = 4757466.41
X = 7384575.60 Y = 4757487.59
X = 7384553.79 Y = 4757510.79
X = 7384535.33 Y = 4757522.56
X = 7384481.19 Y = 4757539.62
X = 7384448.90 Y = 4757545.83
X = 7384428.75 Y = 4757545.72
X = 7384388.94 Y = 4757536.99
X = 7384346.14 Y = 4757523.04
X = 7384337.51 Y = 4757513.84
X = 7384324.61 Y = 4757510.85
X = 7384317.41 Y = 4757513.67
X = 7384280.25 Y = 4757515.03
X = 7384235.80 Y = 4757524.95
X = 7384227.14 Y = 4757520.71
X = 7384221.90 Y = 4757527.00
X = 7384209.95 Y = 4757530.56
X = 7384203.39 Y = 4757536.08
X = 7384183.45 Y = 4757540.60
X = 7384137.46 Y = 4757538.91
X = 7384116.74 Y = 4757516.41
X = 7384083.22 Y = 4757497.05
X = 7384033.09 Y = 4757481.46
X = 7384010.09 Y = 4757476.72
X = 7383982.26 Y = 4757465.68
X = 7383954.01 Y = 4757449.37
X = 7383910.16 Y = 4757405.51
III CILJ IZRADE DUP-ova
Izradom ovog planskog dokumenta potrebno je utvrditi rješenja, kojim će se definisati uslovi
daljeg razvoja i izgradnje kao i urbanistička regulacija u zoni zahvata DUP-a, sa ciljem stvaranja
kvalitetnog prostora u funkcionalnom, fizičkom, ambijentalnom i u smislu kvaliteta životne
sredine ovog područja.
Izradom ovih DUP-ova će se utvrditi pravni osnov za regulisanje pravnog statusa objekata ili
djelova objekata koji su izgrađeni bez odgovarajućih dozvola.
Planiranje ovog prostora se mora sprovesti kroz usklađivanje razvojnih potreba i raspoloživih
potencijala i kapaciteta ovog prostora. Odrediće se uslovi za dalji razvoj ovog prostora.
Planiranje ovog prostora se mora sprovesti u punom skladu i uz poštovanje: uklapanje u širi
kontekst grada, funkcionalno, oblikovno i estetsko oblikovanje i uređenje; obezbeđenje i
maksimalnu zaštitu životne sredine, zaštitu i unapređenje postojećeg zelenila, ambijentalnih
vrijednosti i uslova zaštite životne sredine.
IV OPIS POSLA
U postupku izrade DUP-ova „Babića Polje 1“ i „Podbišće 1“ trebalo bi obezbijediti sljedeći planerski
pristup:
sagledavanje ulaznih podataka iz Prostornog urbanističkog plana Opštine Mjkovac i planova višeg
reda,
analiza i ocjena postojeće planske i studijske dokumentacije,
analiza uticaja kontaktnih zona na ovaj prostor i obrnuto,
analiza i ocjena postojećeg stanja (planski, stvoreni i prirodni uslovi),
sagledavanje mogućnosti realizacije investicionih inicijativa i ideja vlasnika i korisnika prostora u
odnosu na opredjeljenja planova višeg reda i potencijale i ograničenja konkretne lokacije.
Primijeniti odredbe Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima
namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima
(Pravilnik, Sl.list CG, br.24/10)
Planirati ovaj prostor i definisati planska rješenja u skladu sa principima i kriterijumima
održivog razvoja.
Integrisati rješenja i odredbe iz odgovarajuće planske regulative višeg reda kao i zakonske
regulative.
V PROSTORNI MODEL
a) Sadržaji u prostoru
Prostorno urbanističkim planom opštine Mojkovac, područje DUP-a ,,Babića Polje 1’’ je
planirano kao urbano područje-područje sa namjenama: stanovanje male gustine sa djelatnostima
i koncentracijom poslovnih sadržaja uz saobraćajnicu, turistički kapaciteti sa mješovitom
namjenom i komunalne djelatnosti uz mogućnost razvoja kompatibilnih sadržaja koji ne
ugrožavaju životnu sredinu.
Prostorno urbanističkim planom opštine Mojkovac, područje DUP-a ,,Podbišće 1’’ je planirano
kao urbano područje-područje sa pretežnim namjenama: poljoprivredno i ruralno stanovanje,
stanovanje male gustine sa djelatnostima, turistički kapaciteti sa mješovitom namjenom, mala
privreda uz mogućnost razvoja kompatibilnih sadržaja koji ne ugrožavaju životnu sredinu.
Planirane namjene i sadržaje definisati na bazi ocjene postojećeg stanja, smjernica iz planova
višeg reda, uslova i ograničenja koja proističu iz pozitivne regulative prema Pravilniku o bližem
sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke
regulative i jedinstvenim grafičkim simbolima; procjenjenom kapacitetu prostora, kao i na bazi
poštovanja principa održivosti i zahtjeva za očuvanje i unapređenje životne sredine. Kapacitete
planirati u skladu sa planom višeg reda.
b) Infrastruktura
Planirati propisano dimenzionisane elektro, hidrotehničke i telekomunikacione instalacije. Svu
infrastrukturu rješavati u svemu poštujući rješenja data u planskim dokumentima višeg reda i
planskim dokumentima kontaktnih zona kao poštujući podatke javnih komunalnih preduzeća.
c) Saobraćaj
Primarni saobraćaj rješavati u svemu prema planskim dokumentima višeg reda. Saobraćaj unutar
zone rješavati što racionalnije. Kapacitet saobraćaja u mirovanju dati adekvatno ponuđenim
rješenjima i namjenama.Pješački saobraćaj rješavati unutar zone i povezati sa kontaktnim
zonama.
d) Ekonomska analiza
Posebnom ekonomskom analizom treba:
- opisati ekonomsko-demografsko okruženje za predloženu izgradnju u regionalnom i
lokalnom kontekstu;
- dati rezime ključnih ekonomsko i socijalnih pitanja i uticaja koji proističu iz različitih
scenarija izgradnje;
-utvrditi potencijalna ograničenja za predloženu izgradnju, potencijalna osjetljiva socioekonomska pitanja i prilike koje se ukazuju, kao što je očuvanje i/ili unapređenje
zaštićenih lokacija;
-procjeniti investicionu vrijednost te ekonomsko-finansijske implikacije i društvenu
korisnost potencijala koji proizilaze iz predmetnog plana.
-Izradom DUP-ova Mojkovac: „Babića Polje 1“ i „Podbišće 1“ potrebno je sagledati faze
realizacije pri čemu bi naročito trebalo voditi računa da se na osnovu tržišnih uslova pojedine
cjeline mogu odvojeno realizovati. Predložene faze realizacije obavezno bazirati i na
ekonomskim pokazateljima.
e) Pejzažna arhitektura
Prilikom planiranja zelenih uređenih površina izvršiti podjelu po kategorijama zelenila.Postojeće
biljne vrste očuvati i zaštititi. Principe u projektovanju pejzažne arhitekture zasnovati na
ambijentalnim karakteristikama šire i uže lokacije, postojećim vrstama u kontaktnim zonama.
f) Arhitektonsko-oblikovno rješenje
Kod planiranja ovog prostora primijeniti urbanističke intervencije koje će unaprijediti vizuelnu i
ambijentalnu sliku prostora. Arhitektonske objekte treba oblikovati u skladu sa oblicima, bojama
i materijalima primjerenim području Mojkovca. Oblikovanje objekata valja uskladiti sa
pejzažom i neposrednim okruženjem. Primijeniti sve odredbe iz PUP-a Mojkovac koje se tiču
uređenja parcele i objekata a koje su primjenjive u zahvatu plana.
g) Urbanističko tehnički uslovi za izgradnju i rekonstrukciju objekata, i uređenje
prostora
Planski dokument – detaljni urbanistički plan, shodno zakonskim odredbama i Prostorno
urbanističkim planom opštine Mojkovac, mora sadržati:
-
Urbanističko tehničke uslove za izgradnju i rekonstrukciju objekata i uređenje prostora
(vrsta objekta, visina objekta, orjentacija objekta najveći broj spratova, veličina
urbanističke parcele).
Indeks izgrađenosti i zauzetosti,
Nivelaciona i regulaciona rješenja,
Građevinske i regulacione linije,
Trase infrastrukturnih mreža i saobraćajnica i smjernice za izgradnju infrastrukturnih i
komunalnih objekata,
Tačke priključivanja na saobraćajnice, infrastrukturne mreže i komunalne objekte,
Smjernice urbanističkog, arhitektonskog i pejzažnog oblikovanja prostora,
Smjernice za zaštitu životne sredine,
Mjere za zaštitu pejzažnih vrijednosti i smjernice za realizaciju projekta ozelenjavanja,
Mjere zaštite od elementarnih i drugih nepogoda,
Faze realizacije.
Grafički prilozi dokumenata DUP-ova moraju sadržati građevinske linije za svaki objekat sa
nivelacionim kotama objekta, u svemu prema Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata
(Sl.list CG br. 51/08 član 27).
Urbanistička parcela mora biti prikazana sa jasno datim granicama, odnosima prema susjednim
parcelama, objektima i saobraćajnicama.
VI ZAHTJEVI I NAMJERE INVESTITORA I KORISNIKA PROSTORA
Kroz planska rješenja neophodno je sagledati mogućnost da se predvidi realizacija iskazanih
zahtjeva i namjere lokalne samouprave, investitora i korisnika prostora.
VII SADRŽAJ PLANSKIH DOKUMENATA
Obim i nivo obrade planskih dokumenata su dati tako da se u potpunosti primijene odredbe člana
26 Zakona o uređenja prostora i izgradnji objekata (“Sl.list CG” br.51/08,40/10,34/11, 47/11).
DUP-ovi “Babića Polje 1” i „Podbišće 1“ sadrže, naročito:
-
izvode iz planskih dokumenata višeg reda;
granice područja za koje se donosi;
ocjene postojećeg stanja prostornog uređenja;
detaljne namjene površina;
ekonomsko-demografsku analizu;
plan parcelacije;
urbanističko-tehničke uslove za izgradnju objekata;
građevinske i regulacione linije;
trase infrastrukturnih mreža i saobraćajnica i smjernice za izgradnju infrastrukturnih i
komunalnih objekata;
nivelaciona i regulaciona rješenja;
tačke i uslove priključenja na saobraćajnice, infrastrukturne mreže i komunalne objekte;
smjernice urbanističkog i arhitektonskog oblikovanja prostora sa smjernicama za primjenu
energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije;
režim zaštite kulturne baštine;
mjere za zaštitu životne sredine;
mjere za zaštitu pejzažnih vrijednosti i smjernice za realizaciju projekata pejzažne
arhitekture odnosno uređenja terena;
ekonomsko-tržišnu projekciju;
način, faze i dinamiku realizacije plana.
Paralelno sa izradom DUP Mojkovca: „Babića Polje 1“ i „Podbišće 1“ predvidjena je i izrada
Strateške procjene uticaja plana na životnu sredinu (u daljem tekstu: SPU) u skladu sa Zakonom
o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (»Službeni list RCG«, broj 80/05 i »Službeni list
CG«, broj 59/11), čije elemente treba ugraditi u plan.
Bliži sadržaj i forma planskog dokumenta, kriterijumi namjene površina, elementi urbanističke
regulacije, jedinstveni grafički simboli i ostali potrebni sadržaj propisan je Pravilnikom o bližem
sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke
regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ("Službeni list CG" broj 24/10).
Tekstualni dio DUP Mojkovca: „Babića Polje 1“ i „Podbišće 1“ trebalo bi da sadrži:
-
uvodni dio,
analitički dio (prirodni potencijali i ograničenja kopna i akvatorija),
infrastrukturni sistemi i komunalna opremljenost, izgrađenost prostora, prirodna i kulturna
baština i stanje životne sredine),
polazišta, opšte i posebne ciljeve,
plansko rješenje (planski model namjene površina, tehnički sistemi, komunalna
opremljenost i objekti javnih funkcija, UTU za svaku urbanističku parcelu, demografska i
ekonomsko tržišna projekcija i faze i dinamika realizacije, mjere za izgradnju i opremanje
prostora, mjere za unaprjeđenje životne sredine, kao i izvod iz Strateške procjene uticaja na
životnu sredinu),
smjernice za sprovođenje plana.
Grafički dio mora da sadrži:
-
zvaničnu topografsku kartu, odnosno zvaničan topografsko – katastarski plan ili drugu
ažurnu i ovjerenu podlogu sa granicom plana,
izvod iz planskog dokumenta višeg reda,
izvod iz validnih planskih dokumenata predmetnog i kontaktnog područja,
inženjersko-geološke i seizmičke karakteristike terena,
stanje fizičkih struktura i namjene površina sa prikazom objekata izgradjenih suprotno
zakonu ili važećem planu),
administrativnu podjelu i podjelu na planske jedinice,
plan namjene površina i objekata javnih funkcija,
plan mjera, uslova i režima zaštite životne sredine, prirode i kulturne baštine
stanje i plan zelenih i slobodnih površina,
stanje i plan saobraćajne infrastrukture,
stanje i plan hidrotehničke infrastrukture,
stanje i plan elektroenergetske infrastrukture,
stanje i plan telekomunikacione infrastrukture,
stanje i plan termotehničke infrastrukture,
plan parcelacije, nivelecije i regulacije,
plan sa smjernicama za sprovođenje planskog dokumenta (faze realizacije, oblici
intervencija i dalja planska razrada).
će tražene sadržaje i grafički
prezentovati po metodologiji za koju se sam opredijeli sa mogućnošću objedinjavanja grafičkih
priloga, s tim da svaki prilog ima jasnu čitljivost svih podataka.
Obrađivač DUP-a Mojkovca: „Babića Polje 1“
i „Podbišće 1“
Grafički djelovi treba da sadrže i po dvije sintezne karte, i to:
-
stanje organizacije, uređenja i korišćenja planskog područja (sa determinantama
prostornog razvoja odnosno konstantama u prostoru i ograničenjima za izgradnju) i
plan organizacije, uređenja i korišćenja planskog područja.
DUP Mojkovca: „Babića Polje 1“ i „Podbišće 1“ izrađuje se na kartama razmjere 1:10.000;
1:5.000 i topografsko - katastarskim planovima razmjere 1:2.500 i 1:1.000.
Planski dokumenti izrađuju se na kartama i topografsko-katastarskim planovima u digitalnoj
formi (CD), a prezentiraju se na kartama i topografsko-katastarskim planovima u analognoj
formi izrađenim na papirnoj podlozi i moraju biti ažurirani i identični po sadržaju.
Analogne i digitalne forme geodetsko-katastarskih planova moraju biti ovjerene od strane organa
uprave nadležnog za poslove katastra.
VIII TRAŽENE STRUKE ZA PRIPREMU PLANA
U ovoj fazi se predvidja da će profesionalne discipline, znanja i izvori potrebni za pripremu DUP-ova obuhvatati
sljedeće glavne specijaliste:
-
Planeri koji se bave pitanjima životne sredine,
Planeri,
Arhitekte,
-
Urbanistički dizajneri,
Pejzažni arhitekte,
Saobraćajni planeri,
Inženjeri,
Konsultanti za energetiku,
Konsultanti za razvoj preduzetništva,
Specijalisti za infrastrukturu,
Ekolozi,
Socio-ekonomisti,
Specijalisti za održivost i dr.
Priprema Plana takodje podrazumijeva inpute od broja posebnih specijalista uključujući:
-
Planere za naselja eko-turističkih destinacija,
Specijaliste za GIS,
IX ROK ZA IZRADU DUP-ova, ODNOSNO NJIHOVIH POJEDINIH FAZA
Rok za izradu Planova po fazama:
1.
2.
3.
4.
5.
Izrada Nacrta DUP-ova u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora.
Pribavljanje mišljenja na Nacrt DUP-ova 30 dana
Javna rasprava 15 dana
Izrada Predloga Planova 30 dana
Pribavljanje saglasnosti od Ministarstva održivog razvoja i turizma 20 dana
Obrađivač plana je u obavezi da planska dokumenta dostavi nadležnom organu, Opštini
Mojkovac, Shodno članu 27 Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta,
kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim
simbolima, u digitalnoj formi u skladu sa Uputstvom za primjenu Pravilnika, objavljenom na
sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma:
-Nacrt plana ( u tri primjerka)
-Predlog plana ( u tri primjerka)
-Plan ( po donošenju, u skladu sa važećim Pravilnikom).
Broj:01-
PREDSJEDNIK
Mojkovac, 2013. godine
Dejan Medojević
Download

PDR Babića Polje - Opština Mojkovac