На основу члана 11. Закона о јавним складиштима за пољопривредне
производе („Службени гласник РС”, број 41/09),
Министар пољопривреде и заштите животне средине утврђује
СПИСАК
УПИСАНИХ, ОДНОСНО БРИСАНИХ ЈАВНИХ СКЛАДИШТА
ИЗ РЕГИСТРА ЈАВНИХ СКЛАДИШТА
- Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 136/14 од 12. децембра 2014.г.1.
РЕД.
БРОЈ
Јавна складишта која су уписана у Регистар јавних складишта су:
НАЗИВ И СЕДИШТЕ
ПРАВНОГ ЛИЦА
АДРЕСА СКЛАДИШНОГ
ПРОСТОРА
ПОЉОПРИВРЕДНИ
ПРОИЗВОДИ КОЈИ
СЕ СКЛАДИШТЕ
„Агрогрња” д.о.о. за трговину и
пољопривредну производњу
Пивнице, Маршала Тита 95
„Филип” д.o.o.
Пожаревац, Моравска б.б.
Ада,
Велики пут б.б.
кукуруз, соја и
пшеница А-3 класе
На обилазници Пожаревац Велико Градиште
пшеница А-3 класе
и кукуруз
3.
Акционарско друштво „Житосрем”
Инђија, Војводе Путника 2
Инђија,
Војводе Путника 2
пшеница и дурум
пшеница А-3 класе и
кукуруз
4.
„Агроомега” д.о.о.
Жабаљ, Светог Николе 24
Жабаљ,
Госпођиначки пут б.б.
пшеница и дурум
пшеница А-3 класе,
кукуруз, соја и
сунцокрет
5.
Акционарско друштво за
ускладиштење и сушење житарица
и индустријског биља „Силос”
Ковин, Светозара Марковића 128
Ковин,
Светозара Марковића б.б.
пшеница А-3 класе,
кукуруз, соја и
сунцокрет
1.
2.
6.
7.
8.
9.
„Уљарица-Бачка” Предузеће за
пољопривредну производњу,
кооперацију и промет д.о.о.
Нови Сад, Хајдук Вељкова 11
Привредно друштво за пружање
услуга у пољопривреди
„Агропослови” д.о.о. Београд
(Нови Београд), Шпанских бораца 3
Прeхрaмбeнa индустриja
„Млинпрoдукт” a.д. Адa
„Млинпрoдукт” elelmiszeripari
reszvenytarsasag, Аda
Друштвo зa прeвoз рoбe у
сaoбрaћajу „Stop Logistics Co.”
д.o.o. Вeликa Плaнa
Рума,
Нова V/б.б.
Источна радна зона
Суботица, Чантавирски пут бр.1
меркантилна
пшеница А-1, А-2,
А-3 класе, кукуруз А
и Б класе, дурум
пшеница А-3 класе,
јечам, соја и
сунцокрет
меркантилна
пшеница А-3 класе
и меркантилни
кукуруз
Ада, Велики пут б.б.
пшеница А-3 класе
Велика Плана, Двадесетосмог
октобра 60
пшеница А-3 класе,
кукуруз, јечам,
сунцокрет, соја и
уљана репица
2
2. Овим списком замењује се Списак уписаних, односно брисаних јавних
складишта из Регистра јавних складишта („Службени гласник РС”, број 103/14).
3. Овај списак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број: 338-00-00003/2014-09
У Београду, 3. децембра 2014. године
4827014.0125.36/1
МИНИСТАР
проф. др Снежана Богосављевић-Бошковић
Download

Списак уписаних,односно брисаних јавних складишта из