На основу члана 11. Закона о јавним складиштима за пољопривредне
производе („Службени гласник РС”, број 41/09),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде утврђује
СПИСАК
УПИСАНИХ ОДНОСНО БРИСАНИХ ЈАВНИХ СКЛАДИШТА
ИЗ РЕГИСТРА ЈАВНИХ СКЛАДИШТА
(Објављен у „Службеном гласнику РС”, број 69/13 од 2. августа 2013. године)
1.
РЕД.
БРОЈ
1.
2.
Јавна складишта која су уписана у Регистар јавних складишта су:
НАЗИВ И СЕДИШТЕ
ПРАВНОГ ЛИЦА
„Агрогрња” д.о.о. за трговину и
пољопривредну производњу
Пивнице, Маршала Тита 95
„Филип” д.o.o.
Пожаревац, Моравска б.б.
АДРЕСА СКЛАДИШНОГ
ПРОСТОРА
ПОЉОПРИВРЕДНИ
ПРОИЗВОДИ КОЈИ
СЕ СКЛАДИШТЕ
Ада,
Велики пут б.б.
кукуруз, соја и
пшеница А-3 класе
На обилазници Пожаревац Велико Градиште
пшеница А-3 класе
Уљма,
Ритски пут б.б.
3.
Друштво са ограниченом
одговорношћу за производњу
„Гранико”
Уљма, Ритски пут б.б.
Пољопривредно газдинство
Предрага Живанова, Панчево и
пољопривредно газдинство
Ненада Живанова, Панчево, КП
4836 К.О. Перлез, потес „Батка”,
Зрењанински пут
Смедерево,
Годоминска б.б.
Јаково,
Маршала Тита б.б.
сточни јечам, соја,
кукуруз, уљана
репица, сунцокрет и
пшеница А-3 класе
пшеница и дурум
пшеница А-3 класе,
сточни јечам,
кукуруз, соја,
сунцокрет и уљана
репица
пшеница и дурум
пшеница А-3 класе,
кукуруз, соја, уљана
репица и сунцокрет
сточни јечам,
кукуруз, соја, уљана
репица и пшеница
А3 класе
4.
„Агрохемика” д.о.о.
за пољопривредну производњу
и трговину
Бачки Петровац, Лењинова 35
Бачки Петровац,
Лењинова 35
меркантилни
кукуруз
5.
Акционарско друштво „Житосрем”
Инђија, Војводе Путника 2
Инђија,
Војводе Путника 2
пшеница и дурум
пшеница А-3 класе и
кукуруз
6.
„Агроомега” д.о.о.
Жабаљ, Светог Николе 24
Жабаљ,
Госпођиначки пут б.б.
пшеница и дурум
пшеница А-3 класе,
кукуруз, соја и
сунцокрет
7.
Општа земљорадничка задруга
„Жуњи - Силак”
Темерин, Николе Пашића 176
Темерин,
Госпођиначки пут б.б.
пшеница и дурум
пшеница А-3 класе,
кукуруз и соја
8.
Акционарско друштво за
ускладиштење и сушење житарица
и индустријског биља „Силос”
Ковин, Светозара Марковића 128
Ковин,
Светозара Марковића 128
пшеница А-3 класе и
кукуруз
2
9.
10.
„Уљарица-Бачка” Предузеће за
пољопривредну производњу,
кооперацију и промет д.о.о.
Нови Сад, Хајдук Вељкова 11
Предузеће за прераду
прехрамбених производа и
трговину на велико и мало
„Сто посто” д.о.о.
Београд, Цвијићева 112-120/III
Жабаљ,
Госпођиначки пут б.б.
Сонта,
Војвођанска 59
Велика Плана,
28. октобра 60
пшеница А-3 класе,
дурум пшеница А-3
класе, јечам,
кукуруз, соја и
сунцокрет
пшеница А-3 класе,
дурум пшеница А-3
класе, јечам,
кукуруз, соја и
сунцокрет
пшеница А-3 класе,
кукуруз, јечам,
сунцокрет, соја,
уљана репица
2. Овим списком замењује се Списак уписаних односно брисаних
јавних складишта из Регистра јавних складишта („Службени гласник РС”, број
3/13).
3. Овај списак објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
Број: 338-00-26/2012-09
У Београду, 29. јула 2013. године
4827013.0125.89/1
МИНИСТАР
Горан Кнежевић
Download

На основу члана 11. Закона о јавним складиштима за