На основу члана 11. Закона о јавним складиштима за пољопривредне производе
(„Службени гласник РС”, број 41/09),
Министар пољопривреде и заштите животне средине утврђује
СПИСАК
УПИСАНИХ, ОДНОСНО БРИСАНИХ ЈАВНИХ СКЛАДИШТА
ИЗ РЕГИСТРА ЈАВНИХ СКЛАДИШТА
(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 103/14 од 25. септембра 2014. године)
1.
РЕД.
БРОЈ
1.
2.
3.
4.
Јавна складишта која су уписана у Регистар јавних складишта су:
НАЗИВ И СЕДИШТЕ
ПРАВНОГ ЛИЦА
„Агрогрња” д.о.о. за трговину и
пољопривредну производњу
Пивнице, Маршала Тита 95
„Филип” д.o.o.
Пожаревац, Моравска б.б.
Друштво са ограниченом
одговорношћу за производњу
„Гранико”
Уљма, Ритски пут б.б.
„Агрохемика” д.о.о.
за пољопривредну производњу
и трговину
Бачки Петровац, Лењинова 35
АДРЕСА СКЛАДИШНОГ
ПРОСТОРА
ПОЉОПРИВРЕДНИ
ПРОИЗВОДИ КОЈИ
СЕ СКЛАДИШТЕ
Ада,
Велики пут б.б.
кукуруз, соја и
пшеница А-3 класе
На обилазници Пожаревац Велико Градиште
пшеница А-3 класе
и кукуруз
сточни јечам,
кукуруз, соја, уљана
репица, сунцокрет и
пшеница А33 класе
Јаково,
Маршала Тита б.б.
Бачки Петровац,
Лењинова б.б.
меркантилни
кукуруз
5.
Акционарско друштво „Житосрем”
Инђија, Војводе Путника 2
Инђија,
Војводе Путника 2
пшеница и дурум
пшеница А-3 класе и
кукуруз
6.
„Агроомега” д.о.о.
Жабаљ, Светог Николе 24
Жабаљ,
Госпођиначки пут б.б.
пшеница и дурум
пшеница А-3 класе,
кукуруз, соја и
сунцокрет
7.
Општа земљорадничка задруга
„Жуњи - Силак”
Темерин, Николе Пашића 176
Темерин,
Госпођиначки пут б.б.
пшеница А-3 класе,
кукуруз и соја
8.
Акционарско друштво за
ускладиштење и сушење житарица
и индустријског биља „Силос”
Ковин, Светозара Марковића 128
Ковин,
Светозара Марковића б.б.
пшеница А-3 класе,
кукуруз, соја и
сунцокрет
9.
„Уљарица-Бачка” Предузеће за
пољопривредну производњу,
кооперацију и промет д.о.о.
Нови Сад, Хајдук Вељкова 11
Рума,
Нова V/б.б.
Источна радна зона
10.
Привредно друштво за пружање
услуга у пољопривреди
„Агропослови” д.о.о. Београд
(Нови Београд), Шпанских бораца 3
Суботица, Чантавирки пут бр.1
меркантилна
пшеница А-1, А-2,
А-3 класе, кукуруз А
и Б класе, дурум
пшеница А-3 класе,
јечам, соја и
сунцокрет
меркантилна
пшеница А-3 класе
и меркантилни
кукуруз
11.
Прeхрaмбeнa индустриja
„Млинпрoдукт” a.д. Адa
„Млинпрoдукт” elelmiszeripari
reszvenytarsasag, Аda
Ада, Велики пут б.б.
пшеница А-3 класе
12.
Друштвo зa прeвoз рoбe у
сaoбрaћajу „Stop Logistics Co.”
д.o.o. Вeликa Плaнa
Велика Плана, Двадесетосмог
октобра 60
пшеница А-3 класе,
кукуруз, јечам,
сунцокрет, соја и
уљана репица
2. Овим списком замењује се Списак уписаних односно брисаних јавних
складишта из Регистра јавних складишта („Службени гласник РС”, број 40/14).
3. Овај списак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број: 338-00-00003/2014-09
МИНИСТАР
У Београду, 18. септембра 2014. године проф. др Снежана Богосављевић-Бошковић
4827014.0065.23/1
Download

Spisak upisanih, odnosno brisanih javnih skladišta iz