HOLDING KORPORACIJA
O
NAMA
HK “KRUŠIK” a.d. , 14000 VALJEVO, REPUBLIKA SRBIJA
Telefon 381-14-223-121, 221-121, Marketing 381-14-226-822, Telefax 381-14-220-149
e-mail: [email protected], Web site: www.krusik.rs
HOLDING KORPORACIJA
ISTORIJAT
Nastajanje današnjeg Krušika vezuje se za 1937.
godinu kada je preduzimljivi inženjer Nikola
Stanković odlučio da, pored fabrike naoružanja i
vojne municije u Višegradu, izgradi fabriku iste
namene u Valjevu. Svoje prvo ime fabrika,
tadašnji Vistad duguje matici iz Višegrada. 22.
februara 1939. godine Ministarstvo trgovine i
industrije izdaje dozvolu (pov. III br. 17) da firma
„Višegradska industrija Stanković AD“ u radnji
„Vistad“ u Valjevu „može obavljati industrijsku
radnju za izradu kapisli“. Od tog trenutka ova
firma preuzima monopol nad proizvodnjom kapisli No 8. Ubrzo u „Vistadu“ započinje proizvodnja
ručne ofanzivne bombe, pešadijske puščane municije i priprema se fabrikacija avio bombe malog
kalibra (12kg.). „Vistad“ je za vreme rata praktično imao odlučujuću ulogu u snabdevanju fronta
ratno-materijalnim sredstvima.
Prelaskom u nadležnost Ministarstva narodne odbrane 10. juna 1945. godine fabrika dobija naziv
„Vojnotehnički zavod Valjevo“, a pod današnjim imenom „Krušik“ preduzeće je registrovano
23. januara 1948. godine. Proteklih 75 godina razvoja karakterišu periodi u kojima se smenjuju
usponi ili stagnacije u poslovanju i razvoju preduzeća.
Zato protekle decenije postojanja „Krušika“ uslovno možemo podeliti na četiri ključna perioda.
PRVI period od 1948. do 1970. godine koji je značajan po razvoju nasleđenih proizvoda, ali i
uvođenju novih programa u proizvodnju ratno materijalnih sredstava. Posebno značajna u ovom
vremenu jeste preorijentacija slobodnih kapaciteta u namenskoj proizvodnji za proizvodnju
civilnih programa.
DRUGI period od 1975. do 1985. godine pripada deceniji investicione, razvojne i poslovne
ekspanzije preduzeća. Ovaj period smatra se zlatnim dobom „Krušika“.
Ostvaruje se izvoz preko 80 miliona dolara godišnje koji mu omogućava intenzivnu modernizaciju
proizvodnih programa i uslužnih kapaciteta. Krušik je tada bio gigant u jugoslovenskim razmerama, sa deset hiljada zaposlenih i proizvodima koji su većim delom bili namenjeni stranim
tržištima.
Posebno mesto u celokupnom sistemu „Krušika“ zauzima namenska proizvodnja sa svojim
visokokvalitetnim tehnologijama raketnog programa koji je više godina bio okosnica razvojne
funkcije preduzeća i izvoznih rezultata.
TREĆI period u „Krušikovoj“ istoriji počeo je 1985. godine sa nastajanjem nagle recesije u
poslovanju kao posledice globalnih promena i raspada Jugoslavije, zatim uvođenja sankcija,
ratova u okruženju i NATO bombardovanja. Zbog prekinutih poslovnih veza sa svetom i naglog
gubljenja poslova sva preduzeća u sistemu našla su se u teškoj situaciji, posebno namenska
proizvodnja. Zbog toga su sve snage bile usmerene na traženje novog organizovanja sistema pa
se 1992. godine „Krušik“ organizuje kao Holding. Namenska proizvodnja intenzivno radi na
prestrukturiranju dela svojih kapaciteta za proizvodnju novih tržišnih, profitabilnih programa i
počinje razvoj i osvajanje protivgradne rakete, elektrodetonatora, grebenastih sklopki, gasomera i
drugih artikala.
3
HOLDING KORPORACIJA
„KRUŠIK“ je uspeo da sprovede Vladin socijalni program i da nivo zaposlenih prilagodi nivou
tekuće proizvodnje.
ČETVRTI period koji je u toku, vrši se proširenje asortimana proizvoda kroz uvođenje novih u
proizvodnju, modernizacija postojećih proizvoda u skladu sa zahtevima tržišta, povećanje broja
kupaca, povećanje efikasnosti proizvodnje, održanje stalnosti kvaliteta koji je jedna od odlika po
kome smo poznati u svetu, stalna usavršavanja kadrova, modernizacija opreme, uvođenje novih
tehnologija, zapošljavanje mladih kadrova, usklađivanje procesa proizvodnje i proizvoda sa
zahtevima životne sredine, stalno ulaganje u automatizaciju procesa i njihovo elektronsko praćenje.
Holding korporacija „Krušik“ a.d., sa iskustvom kadrova i sveprisutnim imenom na svetskom
tržištu koje je uvek povezivano sa kvalitetom, nameće se kao pouzdan partner otvoren za sve vrste
saradnje, kako proizvodne, tako i razvojne.
4
HOLDING KORPORACIJA
PROFIL KOMPANIJE
Ime kompanije: HK „Krušik“ a.d.
Datum osnivanja: 22 februar 1939.
Broj zaposlenih: 1285
Tip kompanije: Akcionarsko društvo zatvorenog tipa
Adresa: Vladike Nikolaja 59, 14000 Valjevo, Srbija
Generalni direktor: Mladen Petković
Telefon:+ 381 14 221 593
Fax:+ 381 14 220 516
e-mail: [email protected]
Web adresa: www.krusik.rs
Vojni program
- Minobacačke mine svih kalibara (razorne, dimne, osvetljavajuće i vežbovne), vođene i
nevođene rakete (razorne i protivoklopne), avionske bombe, artiljerijska zrna, familija municije
40 mm, metci 82 mm, kumulativne mine, ručne bombe, protivtenkovske mine, upaljači i
inicijalna sredstva
- Proizvodnja vežbovnih i školskih sredstava namenskog programa
- Remont municije za sva sredstva iz proizvodnog programa
- Kontrolno-tehnički pregledi radi produženja veka upotrebe raketnih sistema
- Transfer tehnologije i izgradnja fabrika za sve vrste sopstvenih proizvodnih programa
Civilni program
- Krušikov protivgradni sistem, električni detonatori, kontejneri za skladištenje eksplozivnih
materija, grebenaste sklopke, pištolj i kapsle za omamljivanje stoke, tehnički delovi od Al i Cu
legura, tehnički delovi od termoreaktivnih smola, izrada alata, usluga metrološke laboratorije,
metaloprerade, termičke obrade i hemijske zaštite.
Holding korporacija „Krušik“ a.d. je prepoznatljivo ime širom sveta među korisnicima sredstava
koje proizvodi. Sedamdesetpet godina tradicije i preko 10 miliona prodatih sredstava u više od 60
zemalja sveta svrstavaju ga među lidere u proizvodnji naoružanja u ovom delu Evrope.
„Krušik“ je uspostavio integrisani menadžment sistem čiji su delovi sertifikovani po:
ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007; SRPS ISO 9001:2008; vojni standard
SORS 9000/05 i SRPS ISO 17025:2005.
Strateški ciljevi „Krušika“ su: proširenje asortimana proizvoda kroz uvođenje novih u proizvodnju, modernizacija postojećih proizvoda u skladu sa zahtevima tržišta, povećanje broja kupaca,
povećanje efikasnosti i efikasnosti proizvodnje, održanje stalnosti kvaliteta koji je jedna od odlika
po kome smo poznati u svetu, stalna usavršavanja kadrova, modernizacija opreme, uvođenje
novih tehnologija, zapošljavanje mladih kadrova, usklađivanje procesa proizvodnje i proizvoda
sa zahtevima zaštite životne sredine, stalno ulaganje u automatizaciju procesa i njihovo
elektronsko praćenje.
5
HOLDING KORPORACIJA
Holding korporacija „Krušik“ jedna je od kompanija sa najdužom tradicijom učešća na domaćim
i međunarodnim sajmovima. Za sve ove godine „Krušik“ je učestvovao na preko 300 manifestacija u zemlji i svetu. Izgrađeni su partnerski odnosi sa brojnim firmama u zemlji i inostranstvu.
Partner od strateškog značaja za „Krušik“ je Jugoimport SDPR i Vojska Srbije.
„Krušik“ sa potencijalnim partnerima iz sveta uspostavlja različite oblike saradnje od zajedničkog
interesa i to:
- Isporuka kompletnih sredstava ili delova sredstava iz svog proizvodnog programa;
- zajednički nastup u prodaji sredstava na novim tržištima;
- samostalni ili zajednički razvoj sredstava po zahtevu tržišta;
- transfer proizvodnih tehnologija prodajom ili razmenom;
- usavršavanje postojećih sredstava radi poboljšanja karakteristika po zahtevu korisnika.
Podrška koju fabrika dobija od Države Srbije veoma je važna za njen razvoj i poslovanje.
6
HOLDING KORPORACIJA
DELATNOST FABRIKE
PROIZVODNJA NAORUŽANJA I VOJNE OPREME
Vršimo proizvodnju naoružanja i vojne opreme iz oblasti Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, Kopnene vojske, Ratne mornarice i ostalih vidova armije i proizvodnju vežbovnih sredstava.
REMONT NAORUŽANJA I VOJNE OPREME
Radimo remont naoružanja iz oblasti sopstvenog i sličnih proizvodnih programa drugih
proizvodjača.
INŽINJERING POSLOVI
Transfer tehnologije i izgradnja fabrika za sve vrste sopstvenih proizvodnih programa.
TRŽIŠNI PROGRAMI
Izrađujemo proizvode koji imaju primenu u različitim granama industrije.
USLUGE
Usluge metrološke i hemijske laboratorije, metaloprerade, termičke obrade i hemijske zaštite.
Vršimo delaboraciju i bezbedno uništavanje sredstava kojima je istekao resurs ili koja se
povlače iz upotrebe.
7
HOLDING KORPORACIJA
VOJNI PROGRAM
HK “KRUŠIK” a.d. , 14000 VALJEVO, REPUBLIKA SRBIJA
Telefon 381-14-223-121, 221-121, Marketing 381-14-226-822, Telefax 381-14-220-149
e-mail: [email protected], Web site: www.krusik.rs
HOLDING KORPORACIJA
MINOBACAČKI SISTEM kal. 60 mm
Firma „Krušik” kao dugogodišnji i jedini proizvođač minobacačke municije u bivšoj Jugoslaviji dala
je parametre za projektovanje i proizvodnju sistema 60 mm M10, koji je usvojen u naoružanje Vojske
Srbije. Razvoj je projektovan na osnovu praćenja svetskih tendencija u poboljšanjima ovih sistema i sa
ciljem da srpska armija ima savremeno sredstvo.
U razvoju druge generacije mina, primenjena su nova moderna rešenja:
- poboljšanom aero-dinamičnom obliku koji podrazumeva i bolje spoljašnje balističke karakteristike,
preciznost i pouzdanost na svim dometima;
- izradom košuljice upotrebom nove tehnologije koja, udružena sa TNT/RDX eksplozivnim punjenjem, osigurava optimalnu efikasnost mine.
Upotrebom modernih dimnih mina na bazi belog fosfora sa visokim procentom efikasnosti, omogućuje
se maskiranje pokreta prijateljskih trupa, zaslepljivanje neprijateljskih posmatrača, antitenkovskog
oružja i artiljerije za vatrenu podršku.
Upotrebom osvetljavajućih minobacačkih mina, minobacači obezbeđuju osvetljavanje bojnog polja
noću, kao i zaslepljivanje neprijateljskih ekipa i posmatrača.
Mine su upotpunjene upaljačima koji su takođe domaće proizvodnje: bilo da je reč o upaljačima trenutnog ili usporenog dejstva, ili o vremenskim pirotehničkim .
Barutno punjenje se sastoji od osnovnog i dopunskih punjenja. Osnovno barutno punjenje podrazumeva
dvobazni NGB barut (balistit) smešten u aluminijumski umetak koji mu obezbeđuje vodonepropusnost,
što nije bio slučaj sa minama pethodne generacije. Dopunsko punjenje takođe podrazumeva NGB barut
smešten u 6 ojačanih celuloidnih komora što pospešuje distribuciju početnih brzina projektila i dostizanje željenog cilja.
Novi minobacač 60 mm M94 se odlikuje jednostavnom konstrukcijom, malom masom, velikom mogućnošću manvra vatrom, velikom brzinom gađanja, kratkim vremenom reakcije, jednostavnim rukovanjem
i održavanjem.
11
MINOBACAČKI PROGRAM
60mm
Model mine
Razorna
M73
Razorna
Mk10
Razorna
Mk10P1
Dimna
M73
Dimna
Mk10
Osvetljavajuća
M67
Osvetljavajuća
M91
Vežbovna
M62
Dužina mine
sa upaljačem
(mm)
286
410
410
286
410
330
495
202/193
Masa mine
sa upaljačem
(kg)
1.35
2.1
2.1
1.35
2.1
1.27
2.1
1.08/
0.235
Vrsta punjenja
mine
RDX/TNT
ili TNT
RDX/TNT
ili TNT
RDX/TNT
ili TNT
Beli
fosfor
Beli
fosfor
Masa punjenja
mine (kg)
0.22
0.4
0.4
0.19
0.3
Smeša na
Smeša na
bazi magne- bazi magnezijuma
zijuma
0.2
0.3
TPM67
TPM91
tempirnotempirnopirotehnički pirotehnički
na bazi
na bazi
cirkonijuma cirkonijuma
vreme temp. vreme temp.
5-50 s
5-50 s
UTM68P1
UTM88P1
UTUM93
SQ/D
UTM68P1
UTM88P1
8
70
50
8
70
Broj barutnih
punjenja
O+4
O+6
O+6
O+4
O+6
O+4
O+6
Maksimalni
pritisak u
cevi
minobacača
(bar)
414
647
647
414
647
414
647
Tip upaljača
Sigurnost upaljača
ispred usta
cevi minobacača
(m)
Maksimalni
domet
mine (m)
Minimalni
domet mine (m)
Efikasnost mine
2550
5100
5100
2550
5100
2450
4000
Minob. M57 Minob. M90 Minob. M90 Minob. M57 Minob. M90 Minob. M57 Minob. M90
Dužina cevi Dužina cevi Dužina cevi Dužina cevi
2700
Dužina cevi
2500
720 mm
1300 mm
1300 mm
720 mm Minob. M57
720 mm
Minob. M57
94
90
90
10 m
14 m
14 m
(radijus
(radijus
(radijus
efikasnog
efikasnog
efikasnog
dejstvadejstvadejstva1 proboj/m2) 1 proboj/m2) 1 proboj/m2)
94
90
400 (O+1)
400 (O+1)
180.000 Cd
za 35s pri
brzini
propadanja
osv. baklje
2.5 m/s
400.000 Cd
za 30s pri
brzini
propadanja
osv. baklje
3.0 m/s
280
50
12
HOLDING KORPORACIJA
MINOBACAČKI SISTEM kal. 81/82 mm
U razvoju druge generacije mina, upotrebljena su nova rešenja. Reč je o: poboljšanom aerodinamičkom obliku koji povoljno utiče na spoljašnje balističke karakteristike, kao i na preciznost i
efikasnost pri svim dometima; upotrebi napredne tehnologije izrade košuljice kao i velikog broja
delova samoga tela mine; ova tehnologija, zajedno sa upotrebom TNT/RDX eksplozivnog punjenja, obezbeđuje optimalnu efikasnost mine. Masa mine nove generacije odgovara masi teških
mina iz prethodne generacije što je značajno povećalo njihov domet, preciznost i krajnju efikasnost.
Upotrebom modernih, efikasnih dimnih mina na bazi belog fosfora, omogućava se sakrivanje
kretanja prijateljskih trupa, kao i zaslepljivanje neprijateljskih posmatrača, artiljerije za vatrenu
podšku i protivtenkovskih oružanih snaga.
Upotrebom osvetljavajućih mina, minobacači obezbeđuju noćno osvetljenje bojnog polja, kao i
zaslepljivanje neprijateljskih grupa i posmatrača.
Mine su upotpunjene upaljačima koji su takođe domaće proizvodnje: bilo da je reč o upaljačima
sa trenutnim ili sa usporenim dejstvom, ili o vremenskim pirotehničkim upaljačima.
Barutno punjenje se sastoji od osnovnog i dopunskih punjenja. Osnovno barutno punjenje podrazumeva dvobazni NGB barut (balistit) smešten u aluminijumski umetak koji mu obezbeđuje
vodonepropusnost, što nije bio slučaj sa minama pethodne generacije. Dopunsko punjenje takodje
podrazumeva NGB barut smešten u 6 ojačanih celuloidnih komora što omogućava povoljnu distribuciju početnih brzina mine i pouzdano dostizanje propisanih dometa.
Novi minobacač 81/82 mm M94 se odlikuje jednostavnom konstrukcijom, malom masom, velikom
mogućnošću manvra vatrom, velikom brzinom gađanja, kratkim vremenom reakcije, jednostavnim
rukovanjem i održavanjem.
13
MINOBACAČKI PROGRAM
81/82
mm
Model mine
Razorna Razorna Razorna Dimna Dimna Osvetlja- Osvetlja- Vežb.M68Vežbovna PLISKA
vajuća (meta pa- M62
M89
M72/M74 Mk11 Mk11P1 M72/M74 Mk11 vajuća
M67
M95 dobranac)
Dužina mine
sa upaljačem
(mm)
375
480
480
375
480
410
530
380
287/193
480
Masa mine
sa upaljačem
(kg)
3.05
4.3
4.3
3.05
4.3
2.95
4.1
2.3
2.48/
0.23
4.3
Beli
fosfor
Beli
fosfor
0.55
0.63
Vrsta punjenja
mine
RDX/TNT RDX/TNT RDX/TNT
ili TNT
ili TNT ili TNT
Masa punjenja
mine (kg)
Tip upaljača
0.68
0.85
0.85
Smeša na Smeša na
Meta
bazi mag- bazi mag- padobranezijuma nezijuma
nac
0.4
8
70
50
8
70
Broj barutnih
punjenja
O+6
O+6
O+6
O+6
O+6
O+4
O+6
Maksimalni
pritisak u
cevi
minobacača
(bar)
647
647
647
647
647
422
647
Minimalni
domet mine (m)
0.85
0.65
TPM67
TPM67
tempirno- tempirnopirotehn- pirotehnički
ički
UTM68P1 UTM88P1 UTUM93 UTM68P1 UT M88P1
SQ/D
na bazi
na bazi
cirkonijuma cirkonijuma
vreme temp.vreme temp.
5-50 s
5-50 s
Sigurnost upaljača
ispred usta
cevi minobacača
(m)
Maksimalni
domet
mine (m)
RDX/TNT
ili TNT
5070
6500
6500
5070
6500
Minob.
Minob.
Minob.
Minob.
Minob.
M69 B-D M69 B-D M69 B-D M69 B-D M69 B-D
Duži. cevi Duži. cevi Duži. cevi Duži. cevi Duži. cevi
1450 mm 1450 mm 1450 mm 1450 mm 1450 mm
84
100
100
14 m
18 m
18 m
(radijus
(radijus (radijus
Efikasnost mine efikasnog efikasnog efikasnog
dejstvadejstva- dejstva1 prob./m2) 1 prob./m2)1 prob./m2)
84
100
UTUM93
SQ/D
vreme temp.
0.09-0.19s
50
3400
5480
Minob.
Minob.
M69 B-D M69 B-D
Duži. cevi Duži. cevi
1450 mm 1450 mm
250
(O + 1)
300
(O + 1)
500.000 Cd750.000 Cd
za 40s pri za 40s pri
brzini
brzini
propadanja propadanja
osv. baklje osv. baklje
2.5 m/s
3.0 m/s
O+1
O+6
647
600
280
6500
Minob.
M69 B-D
Duži. cevi
1450 mm
90
50
100
18m
na zemlji.
Udarni
talas
nadprit.
u vodi
20m 1.7MPa
30m 1MPa
14
HOLDING KORPORACIJA
MINOBACAČKI SISTEM kal.120 mm
Da bi inovirala postojeći sistem firma „Krušik” je osvojila novu generaciju mina 120 mm poboljšanih karakteristika. Reč je o: poboljšanom aerodinamičkom obliku koji povoljno utiče na spoljašnje
balističke karakteristike, kao i na preciznost i efikasnost pri svim dometima; upotrebi napredne
tehnologije izrade košuljice kao i velikog broja delova samoga tela mine; ova tehnologija, zajedno
sa upotrebom TNT/RDX eksplozivnog punjenja, obezbeđuje optimalnu efikasnost mine.
Masa mine nove generacije odgovara masi teških mina iz prethodne generacije što je značajno
povećalo njihov domet, preciznost i krajnju efikasnost.
Upotrebom modernih, efikasnih dimnih mina na bazi belog fosfora, omogućava se sakrivanje kretanja
prijateljskih trupa, kao i zaslepljivanje neprijateljskih posmatrača, artiljerije za vatrenu podšku i
protivtenkovskih oružanih snaga.
Upotrebom osvetljavajućih mina, minobacači obezbeđuju noćno osvetljenje bojnog polja, kao i
zaslepljivanje neprijateljskih grupa i posmatrača.
Mine su upotpunjene upaljačima koji su takođe domaće proizvodnje: bilo da je reč o upaljačima sa
trenutnim ili sa usporenim dejstvom, ili o vremenskim pirotehničkim upaljačima.
Barutno punjenje se sastoji od osnovnog i dopunskih punjenja. Osnovno barutno punjenje podrazumeva dvobazni NGB barut (balistit) smešten u aluminijumski umetak koji mu obezbeđuje vodonepropusnost, što nije bio slučaj sa minama pethodne generacije. Dopunsko punjenje takođe podrazumeva NGB barut smešten u 8 i 10 ojačanih celuloidnih komora što omogućava povoljnu distribuciju
početnih brzina mine i pouzdano dostizanje propisanih dometa.
15
HOLDING KORPORACIJA
MINOBACAČKI PROGRAM
120
mm
Model mine
Razorna
M62P7
Razorna
Mk12P1
Razorna
Mk12P1-L
Dimna
M64P1
Dužina mine
sa upaljačem
(mm)
606
800
800
606
670
670
752
Masa mine
sa upaljačem
(kg)
12.6
14.8
14.8
12.6
11.25
10.7
11.5
Vrsta punjenja
mine
RDX/TNT
ili TNT
RDX/TNT
ili TNT
RDX/TNT
ili TNT
Beli
fosfor
Masa punjenja
mine (kg)
2.5
2.9
2.9
2.45
1.65
UTUM93
SQ/D
UTUM93
SQ/D
UTUM93
SQ/D
UTM68P1
TPM87
tempirnopirotehnički
na bazi
cirkonijuma
vreme temp.
5-50 s
50
50
50
8
Broj barutnih
punjenja
O+6
O+8
O + 10
O+6
O+5
O+5
O+8
Maksimalni
pritisak u
cevi
minobacača
(bar)
922
922
1250
922
620
620
980
Maksimalni
domet
mine (m)
6500
Minob. M75
Dužina cevi
1500 mm
6000
Minob. M75
Dužina cevi
1500 mm
6000
Minob. M75
Dužina cevi
1500 mm
6600
Minob. M75
Dužina cevi
1500 mm
400 (O + 1)
400 (O+1)
400 (O+1)
Tip upaljača
Sigurnost upaljača
ispred usta
cevi minobacača
(m)
Minimalni
domet mine (m)
255
20 m
(radijus
Efikasnost mine efikasnog
dejstva1 proboj/m2)
7400
9400
6500
Minob. M75 Minob. M95 Minob. M75
Dužina cevi Dužina cevi Dužina cevi
1500 mm
1900 mm
1500 mm
255
275
24 m
24 m
(radijus
(radijus
efikasnog
efikasnog
dejstvadejstva2
1 proboj/m2) 1 proboj/m )
255
Dugodimeća OsvetljavajućaOsvetljavajuća
M87
M91
M88
HeksaSmeša na
hloretan i
bazi magnecinkov oksid
zijuma
Vreme dimljenja dimne
kutije
4-6 min
1.2
Smeša na
bazi magnezijuma
1.2
TPM87
TPM87
tempirnotempirnopirotehnički pirotehnički
na bazi
na bazi
cirkonijuma cirkonijuma
vreme temp. vreme temp.
5-50 s
5-50 s
1.000.000 Cd 1.000.000 Cd
za 60s pri
za 60s pri
brzini
brzini
propadanja
propadanja
osv. baklje
osv. baklje
3 m/s
3 m/s
16
HOLDING KORPORACIJA
UPALJAČ UTU M93P1
Upaljač UTU, M93P1 je mehanički gornji udarni, trenutnog i usporenog dejstva. Izbor dejstva
trenutnog ( T ) ili usporenog ( U ) vrši se podešavanjem regulatora dejstva. Poseduje kruto
transportno osiguranje i osiguravajući mehanizam kao podsistem za osiguranje.
A. NAMENA
Namenjen je za kompletiranje trenutno fugasnih minobacačkih mina svih kalibara čija
ležišta odgovaraju priključnim merama upaljača ili primenom odgovarajućih adaptera.
B. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
- Osiguranje ......... u saglasnosti sa MIL - STD -1316 B
- Armiranje ..................................................... inerciono
- Upaljač ima prekinut inicijalni lanac
- Poseduje indikator stanja ( armiran, ne armiran )
- Ubrzanje ........................................ max. 130000 m/s²
- Sigurnost na pad .................................................. 3 m
- Hermetičnost .................................. vodonepropustan
- Masa upaljača ................................................... 250 g
- Masa detonatorskog punjenja .......................... 12,5 g
- Dužina upaljača ............................................ 105 mm
- Najveći prečnik upaljača ................................. 49 mm
- Priključni navoj na upaljaču .................... M43x2 mm
C. EKSPLOATACIONE KARAKTERISTIKE
- Sigurnost ispred usta cevi sa početnom brzinom 68 m/s:
- podešen na "U" ...................... min. 50 m
- podešen na "T" ....................... min. 70 m
- Vrsta dejstva ............................................................... trenutno i usporeno 0,030 do 0,050 s
- Temperaturni interval primene ................................................................... - 64°C do +73°C
- Upaljač je siguran u svim uslovima skladištenja, transporta i rukovanja.
- Uticaj okoline ............................................................... u saglasnosti sa MIL - STD - 331 A
- Vek upotrebe upaljača je min. 15 god. pod propisanim uslovima čuvanja i skladištenja
17
HOLDING KORPORACIJA
VAZDUHOPLOVNA RAKETA BR-1-57 MM
BR - 1 - 57 mm raketni projektil sa razornim dejstvom, kalibra 57 mm i
trenutnim upaljačem tipa UTI-1. Namena ove rakete je uništavanje
vazdušnih ciljeva na visinama do 30.000 m i ona se koristi kao naoružanje
savremenog aviona. Raketa BR-1-57mm sa upaljačem UT -1 može da
se koristi i za uništavanje ciljeva na zemlji (aviona, kola, skladišta, i
sličnih vojnih objekata).
Raketa BR-1-57 mm sa upaljačem UTI-1 se ispaljuje iz cevastih lansera
(sa otvorenim zadnjim delom), koji su postavljeni u saćaste lansere L-57.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Kalibar.............................................................................................................................57mm
Dužina rakete sa upaljačem...........................................................................................882mm
Položaj težišta laborisane rakete meren od prednjeg dela upaljača................................ 28mm
Raspon krilaca...............................................................................................................232mm
Ugao širenja krilaca...........................................................................................................190°
Napadni ugao krilaca u odnosu na vazdušnu struju.........................................................1°40’
Težina laborisane rakete.....................................................................................3,86 ± 0,06 kg
Težina pune glave (bez upaljača).....................................................................0,815 ± 0,03 kg
Težina eksplozivnog punjenja......................................................................................0,285kg
Težina punjenja crnog baruta........................................................................................1,130kg
Koeficijenat punjenja: u odnosu na glavu.........................................................................35%
u odnosu na celu raketu.............................................................7,35%
Granice temperature.........................................................................................od 50° do 60°C
BALISTIČKE KARAKTERISTIKE rakete BR-1-57 pri gađanju na zemlji sa početnom
0
0
temperaturom punjenja crnog baruta od 50 do 60 C pri gađanju iz lansera L-57:
Maksimalna brzina......................................................................................673 do 617 m/s
Brzina na ustima cevi......................................................................................56 do 37 m/s
Vreme leta za rastojanje do 1.000 m (pri gađanju sa zemlje).......................1,89 do 2,19 s
Dužina aktivnog dela putanje........................................................................ 250 do 360 m
Vreme letenja na aktivnom delu putanje...................................................... 0,55 do 0,92 s
Vreme startovanja (vreme od trenutka ulaska struje u elektrozapaljivač do trenutka
početka kretanja rakete)..............................................................................0,06 do 0,007 s
Vreme lansiranja (vreme od momenta ulaska struje u elektrozapaljivač do momenta
izlaska rakete iz lansera)............................................................................0,018 do 0,021 s
0
2
Maksimalni dozvoljeni pritisak u komori rakete ( na T punjenja =50 C)....... 380daN/cm
Srednja reaktivna sila indikatora (potisak)........ ...................................415 do 240daN
Balistički koeficijent rakete (pasivni deo putanje rekete)................................1,44 do 1,54
Maksimalna sila koja deluje pri lansiranju.............................................................300 daN
Moguće odstupanje od pojedinačnog rasturanja (krug) pri gađanju iz aviona u horizontalnom letu na visini od 15.000 m i brzini od 970 km/h u hiljaditima ............. Najviše 3,5
18
HOLDING KORPORACIJA
VAZDUHOPLOVNA RAKETA BR-2-57 MM
BR-2-57 je kumulativnog dejstva. Njen kalibar je 57 mm. Opremljena je sa trenutnim inercionim
upaljačem UTI -2. Ova reketa služi za uništavanje oklopnih ciljeva na zemlji: tenkova, samohodne
artiljerije, oklopnih vozila, oklopnih transportera itd. Služi za raketno naoružanje savremenih
mlaznih aviona.
Rakete BR-2-57 se lansiraju sa UTI-2 upaljačem iz lansirnih cevi (sa otvorenim zadnjim
krajevima), koje su postavljene u vidu saćastog raketnog paketa.
TAKTIČKE KARAKTERISTIKE RAKETE
Kalibar..............................................................................................................57 mm
Dužina rakete sa upaljačem................................................................824 do 835 mm
Položaj težišta laborisane rakete meren od prednjeg dela upaljača ..............447 mm
Raspon krilaca ....................................................................................224 do 239 mm
0
0
Ugao širenja krilaca.................................................................................117 do 205
0
Napadni ugao krilaca u odnosu na vazdušnu struju............................................1,67
Masa laborisane rekete.......................................................................3,64 ± 0,055 kg
Masa pune glave (bez upaljača).....................................................1,095 ± 0,0025 kg
Masa eksplozivne supstance:
- prednji deo.....................................................0,200± 0,005 kg
- zadnji deo.......................................................0,082± 0,005 kg
- razorno punjenje...........................................0,0095±0,005 kg
Masa barutnog punjenja................................................................................0,880 kg
Koeficijent punjenja:
- u odnosu na glavu............................................................27 %
- u odnosu na celu raketu.....................................................8 %
Debljina probojnog oklopa pri udaru rakete pod
0
uglom od 30 od vertikale......................100 do 150 mm
Ispaljivanje rakete........................................električno, sa dva električna zapaljivača
0
0
Temperaturno područje upotrebe..........................................................-60 do +50 C
BALISTIČKE KARAKTERISTIKE
rakete BR-1-57 pri gađanju na zemlji sa početnom temperaturom punjenja
crnog baruta od -600 do 500C pri gađanju iz lansera L-57:
Maksimalna brzina.............................................................................563 do 620 m/s
Brzina na ustima lansirne cevi................................................................67 do 90 m/s
Vreme leta za rastojanje do 1.000 m (pri gađanju sa zemlje)..............1,89 do 2,19 s
Dužina aktivnog dela putanje............................................................... 289 do 198 m
Vreme letenja na aktivnom delu putanje (za normalne kalorične osobine
barutnog punjenja)............................................................................0,893 do 0,534 s
Vreme rada raketnog motora sa barutom..........................................0,920 do 0,456 s
Vreme leta rakete do rastojanja od 1.000m......................................2,461 do 2,179 s
Vreme startovanja (vreme od pobudjivanja električnog zapaljivača do
momenta startovanja rakete).............................................................0,009 do 0,007 s
0
2
Maksimalni dozvoljeni pritisak u komori rakete (na T punjenja =50 C)...375daN/cm
Balistički koeficijent rakete (pasivni deo putanje rakete)........................1,70 do 1,63
Maksimalna sila koja deluje pri lansiranju..................................................2500 daN
Verovatno odstupanje od pojedinačnog rasturanja u ravni pogađanja lika
pri rafalnom gađanju iz aviona (odstojanje 100 m, brzina leta aviona 700 km/h,
0
ugao pogađanja 30 ) ..............................................................................2,6 hiljaditih
Vreme lansiranja (vreme od pobuđivanja električne
kapsle od momenta izlaska rakete iz lansera)......................................0,021 do 0,018
19
HOLDING KORPORACIJA
VAZDUHOPLOVNA RAKETA BR-20-57 MM
Pored do sada proizvođenih avionskih raketa BR-1-57mm i BR-2-57mm ,,Krušik” je osvojio
proizvodnju nove bojeve rakete - univerzalne BR-20 -57 i odgovarajuće vežbovne rakete.
Raketa BR-20-57mm je objedinjenog kumulativno-parčadnog dejstva tako da u sebi objedinjuje
namenu raketa BR-1-57 mm i BR-2-57 mm, što znači da se jednom vrstom raketa mogu izvršavati
razni borbeni zadaci. Do sada se naoružavanje moralo vršiti sa određenim tipom raketa (bilo
kumulativnom ili razornom), već prema potrebi konkretnog borbenog dejstva a sa novom
raketom univerzalne upotrebe to nije potrebno. Ovo znači niz prednosti u upotrebi.
T A K T I ČK E K A R A K T E R I S T I K E R A K E T E
Vazduhoplovna raketa kumulativno-parčadnog dejstva BR-20-57 mm
je sistem nevođenih raketa vazduh-zemlja i vazduh-vazduh kalibra
57 mm i predstavlja masovno naoružanje vazduhoplova.
Raketa poseduje bojevu glavu kumulativno parčadnog dejstva i upaljač UTI-2
udarno-trenutno-inercionog dejstva. Namena rakete je uništavanje vazdušnih
ciljeva na visnama do 30.000 m, za jurišna dejstva po oklopnim
pokretnim i nepokretnim ciljevima, kao što su tenkovi, oklopna vozila,
transporteri, laka tehnika, vazduhoplovi na zemlji i živoj sili oko navedenih
borbenih sredstava.
Dužina rakete sa upaljačem ..................................... 1200 mm
Masa rakete.....................................................................4,5 kg
Masa eksplozivnog punjenja.........................................0,32 kg
Masa raketnog goriva....................................................1,13 kg
Dužina proboja oklopa.....................................160 do 200 mm
Broj parčadi pri eksploziji...........................................200 kom
Ubitačni domet parčadi (radijus dejstva)..........................20 m
Sigurnost ispred usta lansera...........................................110 m
0
0
Temperaturni interval upotrebe ........................... -60 do 50 C
Garantni rok................................................................5 godina
PAKOVANJE
- 8 raketa u drveni sanduk
- Upaljač posebno spakovan u hermetičnu ambalažu
VEŽBOVNA RAKETA 57 mm
Vežbovna raketa služi za uvežbavanje pilota gađanjem sa
raketama 57 mm. Bojeva glava i upaljač su inertni (urađeni od
metala). Masa i spoljni oblik su prilagođeni bojevim raketama
tako da su balističke putanje identične sa putanjama bojevih
raketa. Pakuje se po 12 raketa u drveni sanduk ukupne mase
pakovanja 67 kg.
20
HOLDING KORPORACIJA
VAZDUHOPLOVNA RAKETA VEŽBOVNA BR-1-57mm (BR-1-57 V)
Vežbovna raketa služi za uvežbavanje pilota gađanjem sa raketama 57 mm. Bojeva glava i upaljač su inertni
(urađeni od metala). Masa i spoljni oblik su prilagođeni bojevim raketama tako da su balističke putanje
identične sa putanjama bojevih raketa.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Kalibar .............................................................................................................. 57 mm
Dužina rakete sa upaljačem ............................................................................ 882 mm
Položaj težišta laborisane rakete meren od prednjeg dela
inertnog upaljača ............................................................................................ 428 mm
Raspon krilaca ................................................................................................ 232 mm
Ugao širenja krilaca ............................................................................................. 190°
Napadni ugao krilaca u odnosu na vazdušnu struju ........................................... 1° 40’
Masa laborisane rakete ........................................................................... 3.86±0.06 kg
Masa punjenja crnog baruta .......................................................................... 1,130 kg
Granice temperature ............................................................................. -30° do +50°C
Eksploatacioni vek .......................................................................................... 20 god.
BALISTIČKE KARAKTERISTIKE rakete BR-1-57 V pri gađanju na zemlji sa
početnom temperaturom punjenja crnog baruta od -30° do +50°C iz lansera L-57:
Maksimalna brzina...............................................................................673 do 617 m/s
Brzina na ustima cevi ............................................................................. 56 do 37 m/s
Vreme leta za rastojanje do 1.000 m (pri gađanju sa zemlje)................1,89 do 2,19 s
Dužina aktivnog dela putanje................................................................. 250 do 360 m
Vreme letenja na aktivnom delu putanje............................................... 0,55 do 0,92 s
Vreme startovanja (vreme od trenutka ulaska struje u elektrozapaljivač
do trenutka početka kretanja rakete) ................................................. 0,006 do 0,007 s
Vreme lansiranja (vreme od momenta ulaska struje u elektrozapaljivač
do momenta izlaska rakete iz lansera)............................................... 0,018 do 0,021 s
Maksimalni dozvoljeni pritisak u komori rakete
0
2
(na T punjenja =50 C)...................................... 380 daN/cm
Srednja reaktivna sila indikatora (potisak) ........................................ 415 do 240 daN
Balistički koeficijent rakete (pasivni deo putanje rakete).........................1,44 do 1,54
Maksimalna sila koja deluje pri lansiranju......................................................300 daN
Moguće odstupanje od pojedinačnog rasturanja (krug) pri gađanju iz
aviona u horizontalnom letu na visini od 15 000 m i brzini od 970 km/h u
hiljaditima .................................................................................................. Najviše 3,5
Distanca armiranja upaljača ................................................................... 400 do 110 m
BR-1-57
BR-1-57 P1
PAKOVANJE
- 12 raketa u drveni sanduk
- Dimenzije sanduka ............ 110 x 44,5 x 32,5 cm
- Ukupna masa .............................................. 67 kg
Električni uređaj za paljenje
preko viljuške
Električni uređaj za
paljenje preko
kliznog električnog kontakta
21
HOLDING KORPORACIJA
RAKETA 57 mm VEŽBOVNA SA OBELEŽAVAJUĆOM GLAVOM (OG)
Raketa vežbovna sa OG služi za uvežbavanje pilota i kopnenih jedinica gađanjem sa raketama 57 mm.
Sastoji se od raketnog motora i obeležavajuće glave sa upaljačem mehaničkim UTI-2P3.
Masa i spoljni oblik su prilagođeni bojevim raketama tako da su balističke putanje identične sa
putanjama bojevih raketa.
Raketa se ispaljuje iz cevastih lansera UB-16 i UB-32
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Kalibar .............................................................................................................. 57 mm
Dužina rakete sa upaljačem ............................................................................ 882 mm
Raspon krilaca ................................................................................................ 232 mm
Ugao širenja krilaca ..................................................................................117° do190°
Napadni ugao krilaca u odnosu na vazdušnu struju ........................................... 1° 40’
Masa laborisane rakete .................................................................................... 3,51 kg
Masa obeležavajuće smeše ................................................................................ 0,2 kg
Masa barutnog punjenja ................................................................................. 0,880 kg
Temperaturno područje upotrebe ......................................................... -30° do +50°C
Eksploatacioni vek ........................................................................................... 20 god.
BALISTIČKE KARAKTERISTIKE rakete pri gađanju na zemlji sa početnom
temperaturom punjenja crnog baruta od -30° do +50°C iz zatvorenog lansera
Maksimalna brzina................................................................................620 do 563 m/s
Vreme leta za rastojanje do 1.000 m (pri gađanju sa zemlje).................2,60 do 2,33 s
Dužina aktivnog dela putanje................................................................. 300 do 200 m
Vreme letenja na aktivnom delu putanje (za normalne kalorične osobine
barutnog punjenja................................................................................0,893 do 0,534 s
Vreme rada raketnog motora sa barutom............................................0,920 do 0,456 s
Vreme leta rakete do rastojanja od 1.000 m........................................2,461 do 2,179 s
Vreme startovanja (vreme od pobuđivanja električnog zapaljivača do
momenta startovanja rakete)...............................................................0,009 do 0,007 s
0
2
Maksimalni dozvoljeni pritisak u komori rakete (na T punjenja =50 C)....375daN/cm
Balistički koeficijent rakete (pasivni deo putanje rakete)..........................1,70 do 1,63
Maksimalna sila koja deluje pri lansiranju.....................................................2500 daN
Verovatno odstupanje od pojedinačnog rasturanja u ravni pogađanja lika
pri rafalnom gađanju iz aviona (odstojanje 100 m, brzina leta aviona 700 km/h,
0
ugao pogađanja 30 ) ...............................................................................2,6 hiljaditih
Vreme lansiranja (vreme od pobuđivanja električne
kapsle od momenta izlaska rakete iz lansera)........................................0,021 do 0,018
Distanca armiranja upaljača ................................................................... 400 do 110 m
BR-1-57
BR-1-57 P1
PAKOVANJE
- 12 raketa u drveni sanduk
- Dimenzije sanduka ....... 110 x 44,5 x 32,5 cm
- Ukupna masa ......................................... 66 kg
Električni uređaj za paljenje
preko viljuške
Električni uređaj za
paljenje preko
kliznog električnog kontakta
22
HOLDING KORPORACIJA
PROGRAMIRANA RAKETNA META - 200 (PRM - 200)
NAMENA
Programirno vođena raketna meta PRM - 200 namenjana je:
a) za bojeva gađanja jedinica raketnih sistema PVO za srednju zaštitu sa radarskim ili
infracrvenim sistemima vođenja u cilju uvežbavanja ljudstva i provere borbene gotovosti.
b) za bojeva gađanja vođenim raketama vazduh-vazduh sa IC ili radarskim sistemima za
samonavođenje.
c) za bojeva gađanja jedinica LPA sa radarsko računarskim uređajima.
Meta PRM se lansira sa aviona G-4 koji su za ovu namenu opremljeni dodatnim instalacijama i
opremom za nošenje i lansiranje mete. Avion sa metom može da poleće sa svih vojnih
aerodroma sa betonskom pistom. Raketna meta se lansira pri brzini aviona od 0,8 Maha.
U slučaju nužde omogućeno je odbacivanje mete zajedno sa njenim lanserom.
TAKTIČKE KARAKTERISTIKE METE
-Dužina mete.............................................2244 mm
-Prečnik trupa..............................................200 mm
-Razmah krila..............................................800 mm
-Masa mete......................................................90 kg
-Sistem vođenja... autonomni sitem programiranog
vođenja sa barometarskim
visinomerom i dva slobodna
žiroskopa
-Dijapazon visine leta.......................300 do 7000 m
-Maksimalna brzina...................................0,7 maha
-Vreme rada start motora..................................0,9 s
-Vreme rada marš motora................................100 s
-Temperaturno područje upotrebe......-150 do +450C
-Odstupanje visine leta mete u odnosu
na visinu lansiranja.......................................±10%
-Tačnost vođenja po visini u odnosu
na srednju visinu leta mete.........................±100 m
-Tačnost vođenja po pravcu u odnosu
na pravac lansiranja...........................................±20
-Broj manevara u horizontalnoj ravni ...................2
-Broj manevara u vertikalnoj ravni .......................2
-Ugao skretanja pri manevru skretanja .......±30±3°
-Ugao propinjanja pri manevru
propinjanja..................................................±27±3°
-Intenzitet zračenja IC trasera ......... < 2 x 2000 Cd
-Radarska odrazna površina mete
pri gadjanju u susret:
za X opseg (=3cm) ..............................6,53 m²
za X opseg (=5cm) ..............................2,35 m²
za X opseg (=10cm) ............................0,58 m²
-Domet mete lansirane na
visini H=300m .....................................22±0,5 km
-Domet mete lansirane na
visini H=7000m ......................................48±2 km
-Dužina horizontalnog leta mete
lansiranog na visini H=3000m ................24±1 km
23
HOLDING KORPORACIJA
BRZI IMITATOR VAZDUŠNOG CILJA (IVC) 128 mm
Brzi imitator vazdušnog cilja je nevođena raketa-meta, koja služi za
uvežbavanje posluge za gađanje raketnim sistemima protivvazdušne
odbrane (PVO) malog dometa.
Uvežbavanje u gađanju i gađanje, vrši se na dolazećim (sa
varijantom "A") i odlazećim (sa varijantom "B") kursevima nevođene
rakete na balističkoj putanji.
24
HOLDING KORPORACIJA
TIP - A
TIP - B
Tehničke karakteristike
-Kalibar .............................................................................................................. 128 mm
-Raspon stabilizatora ......................................................................................... 270 mm
-Dužina rakete varijanta "A" .......................................................................... 1256 mm
-Dužina rakete sa traserima, varijanta "B" ...................................................... 1305 mm
-Masa rakete bez traserara i IC mamaca ............................................................... 34 kg
-Masa pogonskog punjenja ................................................................................... 9,7 kg
-Električni otpor kola pripale ............................................................ 1,25 Ω do 2,25 Ω
-Broj trasera:
za varijantu "A" .............................................................................. 6 kom
za varijantu "B" .............................................................................. 4 kom
-Broj modifikovanih IC-5 mamaca ...................................................................... 4 kom
-Temperaturni interval upotrebe ............................................................. -30°odo +50°oC
25
HOLDING KORPORACIJA
Avio bomba razorna FAB-100 M80
Namena
Avio bomba FAB-100 M80 namenjena je za uništavanje različitih ciljeva na zemlji kao što su: živa
sila, materijalno-tehnička sredstva, različiti objekti, infra struktura i slično, bombardovanjem sa
svih visina.
Sastav
Avio bomba se sastoji od:
1. Tela nalivenog eksplozivom.
2. Stabilizatora.
3. Upaljača prednjeg i zadnjeg.
Taktičko - tehničke karakteristike
- Masa avio bombe .......................................................................................... 119.5 kg
- Prečnik avio bombe ....................................................................................... 230 mm
- Dužina avio bombe .......................................................................................1490 mm
- Rastojanje zakački ............................................................................. 250 i 355,6 mm
- Broj upaljača ..................................................................................................... 2 kom
- Masa eksplozivnog punjenja ...............................................................................39 kg
- Maksimalna brzina aviona prilikom bombardovanja .................................. 900 km/h
- Temperaturni opseg primene ................................................................ -400 do +500C
- Upaljač .................................................................................... AVU-E ili AUFK M91
- Pakovanje ......................................................................... po tri avio bombe na paleti
26
HOLDING KORPORACIJA
Avio bomba razorna FAB-100 M80 sa uređajem
za kočenje UKB-100
Namena
Avio bomba FAB-100 M80 sa uređajem za kočenje UKB-100 namenjena je za uništavanje
različitih ciljeva na zemlji kao što su: živa sila, materijalno-tehnička sredstva, različiti objekti,
infra struktura i slično, bombardovanjem sa svih visina.
Sastav
Avio bomba se sastoji od: 1. Tela nalivenog eksplozivom 2. Stabilizatora 3. Upaljača
prednjeg i zadnjeg 4. Uređaja za kočenje avio bombe u slučaju kada se bombardovanje
vrši iz niskog leta
Taktičko - tehničke karakteristike
- Masa avio bombe .......................................................................................... 130.5 kg
- Prečnik avio bombe ....................................................................................... 230 mm
- Dužina avio bombe .......................................................................................1617 mm
- Rastojanje zakački ............................................................................. 250 i 355,6 mm
- Broj upaljača ..................................................................................................... 2 kom
- Masa eksplozivnog punjenja ...............................................................................39 kg
- Maksimalna brzina aviona prilikom bombardovanja .................................. 900 km/h
0
0
- Temperaturni opseg primene ................................................................ -40 do +50 C
- Upaljač ..................................................................................................... AUFK M91
- Pakovanje .......................................................................... po tri aviobombe na paleti
27
HOLDING KORPORACIJA
Avio bomba razorna FAB-250 M79
Namena
Avio bomba FAB-250 M79 namenjena je za uništavanje različitih ciljeva na zemlji kao što su: živa
sila, materijalno-tehnička sredstva, različiti objekti, infra struktura i slično, bombardovanjem sa
svih visina.
Sastav
Avio bomba se sastoji od:
1. Tela nalivenog eksplozivom.
2. Stabilizatora.
3. Upaljača prednjeg i zadnjeg.
Taktičko - tehničke karakteristike
- Masa avio bombe ............................................................................................. 244 kg
- Prečnik avio bombe ....................................................................................... 325 mm
- Dužina avio bombe .......................................................................................2016 mm
- Rastojanje zakački ............................................................................. 250 i 355,6 mm
- Broj upaljača ..................................................................................................... 2 kom
- Masa eksplozivnog punjenja ............................................................................ 105 kg
- Maksimalna brzina aviona prilikom bombardovanja .................................. 900 km/h
- Temperaturni opseg primene ................................................................ -400 do +500C
- Upaljač .................................................................................... AVU-E ili AUFK M91
- Pakovanje .................................................................................................... jedinačno
28
HOLDING KORPORACIJA
Avio bomba razorna FAB-250 M79 sa uređajem
za kočenje UKB-250
Namena
Avio bomba FAB-250 M79 sa uređajem za kočenje UKB-250 namenjena je za uništavanje
različitih ciljeva na zemlji kao što su: živa sila, materijalno-tehnička sredstva, različiti objekti,
infra struktura i slično, bombardovanjem sa svih visina.
Sastav
Avio bomba se sastoji od: 1. Tela nalivenog eksplozivom 2. Stabilizatora 3. Upaljača
prednjeg i zadnjeg 4. Uređaja za kočenje avio bombe u slučaju kada se bombardovanje
vrši iz niskog leta
Taktičko - tehničke karakteristike
- Masa avio bombe .......................................................................................... 295.5 kg
- Prečnik avio bombe ....................................................................................... 325 mm
- Dužina avio bombe .......................................................................................2200 mm
- Rastojanje zakački ............................................................................. 250 i 355,6 mm
- Broj upaljača ..................................................................................................... 2 kom
- Masa eksplozivnog punjenja ............................................................................ 105 kg
- Maksimalna brzina aviona prilikom bombardovanja .................................. 900 km/h
0
0
- Temperaturni opseg primene ................................................................ -40 do +50 C
- Upaljač ..................................................................................................... AUFK M91
- Pakovanje .................................................................................................... jedinačno
29
HOLDING KORPORACIJA
UPALJAČ AUFK-M91
Upaljač za avio bombe, inercioni AUFK-M91 je elektro mehanički udarni, trenutnog i
usporenog dejstva. Izbor dejstva trenutnog ( T ) ili usporenog ( U ) vrši se podešavanjem
birača načina rada.
A. NAMENA
Upaljač je namenjen za aktiviranje razornih kočenih i nekočenih avio bombi.
B. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
- Dejstvo ....................... inerciono kao prednji i kao zadnji
- Upaljač je potpuno osiguran
- Vreme armiranja u zavisnosti od izabranog
načina dejstva nekočene avio bombe je:
1- 2,5 s za usporeno dejstvo
2- 3,6 s za usporeno dejstvo
3- 3,6 s za trenutno dejstvo
- Vreme armiranja za primenu sa kočenom avio bombom
je 2,5 s, s tim što je kod uspešnog kočenja dejstvo
trenutno, a neuspešnog usporeno
- Vreme usporenog dejstva ..................................... 22 ±4 s
- Armiranje ......................................................... električno
- Poseduje indikator stanja (armiran, ne armiran, trenutan i
usporen)
- Hermetičnost ......................................... vodonepropustan
- Podešavanje načina rada je ručno bez priručnih sredstava
- Masa upaljača ....................................................... 1650 g
- Dužina upaljača .................................................. 258 mm
- Najveći prečnik upaljača ...................................... 90 mm
- Priključni navoj na upaljaču ............................... M52 x 3
- Dubina zalaženja upaljača u aviobombu ............ 136 mm
C. EKSPLOATACIONE KARAKTERISTIKE
- Vrsta dejstva ................................. trenutno i usporeno
- Temperaturni interval primene ......... - 40°C do + 60°C
- Upaljač je siguran u svim uslovima skladištenja u sopstvenoj ambalaži.
- Vek upotrebe upaljača je min. 10 godina pod propisanim
uslovima čuvanja i skladištenja.
30
HOLDING KORPORACIJA
Avio bomba razorna RAB-250 M91
UPALJAČ UPB M91
Namena
Avio bomba RAB-250 M91 namenjena je za uništavanje različitih ciljeva na zemlji kao što su: živa
sila, materijalno-tehnička sredstva, različiti objekti, infra struktura i slično, bombardovanjem sa
svih visina.
Sastav
Avio bomba se sastoji od: 1. Tela nalivenog eksplozivom 2. Stabilizatora 3. Upaljača
Taktičko - tehničke karakteristike
- Masa avio bombe ............................................................................................. 252 kg
- Prečnik avio bombe ....................................................................................... 325 mm
- Dužina avio bombe .......................................................................................2016 mm
- Rastojanje zakački ............................................................................. 250 i 355,6 mm
- Razmah krila stabilizatora .............................................................................. 462 mm
- Masa stabilizatora ............................................................................................ 14,5 kg
- Vrsta eksplozivnog punjenja ............................................................................... TNT
- Masa eksplozivnog punjenja .............................................................................. 70 kg
- Broj čeličnih kuglica Ø12 ......................................................................... 15000 kom
0
0
- Temperaturni opseg primene ................................................................ -40 do +50 C
- Broj upaljača ..................................................................................................... 1 kom
- Upaljač ......................................................................................... blizinski UPB M91
31
HOLDING KORPORACIJA
Artiljerijska raketa 107 mm M06
Nevođena raketa produženog dometa 107 mm (naziv 107 mm M06).
UTI upaljač ga čini delom sistema 107 mm samohodnih višecevnih lansera i standardnih
107 mm lansera.
Nevođena raketa produženog dometa 107 mm (107 mm M06)
Nevođena raketa produženog dometa 107 mm je konstruisana za:
• onesposobljavanje neprijateljskih trupa i opreme,
• onesposobljavanje ili uništenje neprijateljske sile na bojnom polju,
• onesposobljavanje ili zaustavljanje neprijateljskih konvoja,
• sprečavanje napada padobranima i invazije sa mora
• neutralizaciju ili uništenje neprijateljskih komandnih mesta i komunikacionih
centara unutar dometa.
Glava projektila je bojeva.
Tehničke karakteristike
• kalibar rakete..................................................................................107 mm
• dužina rakete sa UTI M84 upaljačem..........................................825,0 mm
• težina rakete...................................................................................17,6 kg
• težina upaljača UTI M84.................................................................0,35 kg
• težina bojevog eksploziva.............................................................1,250 kg
• maksimalni domet..........................................................................11,5 km
• ukupni impuls motora....................................................................9500 Ns
• temperaturni opseg primene..............................................-32˚C to +60˚C
• težina seta (2 rakete u drvenom sanduku)........................................49 kg
• težina seta (24 rakete sa mešovitom čaurom
sa 24 lansirnih cevi u drvenom sanduku..............................650 to 700 kg
• raketa se može transportovati svim transportnim sredstvima
Raketa 107 mm produženog dometa se sastoji od:
motora (poz. 1), bojeve glave (poz. 2) i upaljača (poz.3).
Glavni delovi rakete produženog dometa 107 mm
32
HOLDING KORPORACIJA
Raketni motor se sastoji od:
• raketne komore motora (1),
• sklopa mlaznice (2),
• raketnog punjenja (3)
• prednje baze podsklopa pripale (4).
Glavni delovi raketnog motora za raketu 107 mm
Raketno punjenje je ostvareno termoplastičnim
kompozitom napravljenim prema jedinstvenoj tehnologiji.
Bojeva glava se sastoji od čeličnog umetka (1),
tela košuljice (2), eksplozivnog punjenja (3).
Detonatorski čančići (4) postavljeni iza upaljača (5).
Telo košuljice (2) je ovalnog oblika, kovanjem napravljeno od čelika.
Debljina nije jednaka duž tela i omogućava maksimalnu fragmentaciju u dodiru sa ciljem.
Bojeva glava rakete 107 mm
Pakovanje rakete 107 mm M06 produženog dometa
sa upaljačem UTI M84:
2 sredstva spakovana u drveni sanduk
Dimenzije sanduka: 1081 x 360 x 203 kg
Bruto težina sanduka sa dva sredstva: 49 kg
Dno i uglovi pakovanja su ojačani
Da bi utvrdili kvalitet naših raketa i njihove
prednosti, spremni smo da izvršimo testove
u vašim ili našim prostorijama.
33
HOLDING KORPORACIJA
LANSER RAKETA SAMOHODNI VIŠECEVNI 122 mm – „GRAD”
„GRAD” je samohodni višecevni lanser raketa namenjen iznenadnom udaru, trenutnoj i brzoj
vatri na neprijateljske ciljeve koji se nalaze na površini ili ispod nivoa zemlje.
Efikasan je za sve tipove ciljeva: osobna, oklopna i neoklopna vozila.
Lansirni sistem „GRAD” ispaljuje tri tipa raketa: „GRAD”, „GRAD M” i „GRAD 2000”.
Lanser se nalazi na vozilu TAM 150 T11 BV 6X6.
Moguće je montirati ga na druga vozila sa sličnim karakteristikama (npr. FAP 1417).
Raketa „GRAD” kal. 122 mm
PERFORMANSE
Kalibar ......................................... 122 mm
Dužina ........................................ 2875 mm
Ukupna masa .................................... 66 kg
Masa bojeve glave
sa upaljačem .................................. 19,1 kg
Masa punjenja ............................. 20,45 kg
Ukupni impuls motora ............... 39700 Ns
Specifičan impuls motora ............ 1940 Ns
Temperaturni opseg ............ -30° to +50°C
Elevacija ......................................... 48.48°
Domet .......................................... 20.1 km
GLAVNI DELOVI
1. Aerodinamički kočioni prsten
2. Bojeva glava
3. Upaljač
4. Sklop mlaznice sa krilcima i kontaktnim
poklopcem
5. Raketni pogon
6. Dvodelna komora sa dvodelnim gorivom
34
HOLDING KORPORACIJA
Raketa „GRAD M” cal. 122 mm
PERFORMANSE
Kalibar .............................................. 122 mm
Dužina ............................................ 2875 mm
Ukupna masa ..................................... 69.3 kg
Masa bojeve glave
sa upaljačem ...................................... 19.1 kg
Masa punjenja ................................... 25.6 kg
Ukupni impuls motora ................... 51400 Ns
Specifičan impuls motora ................ 2010 Ns
Temperaturni opseg ............... -30° to +50°C
Elevacija ............................................. 48.48°
Domet ............................................... 27.8 km
GLAVNI DELOVI
1. Aerodinamički kočioni prsten
2. Bojeva glava
3. Upaljač
4. Sklop mlaznice sa krilcima i kontaktnim
poklopcem
5. Raketni pogon
6. Jednodelna komora sa gorivom
Raketa „GRAD 2000” cal. 122 mm
PERFORMANCE
Kalibar ............................................ 122 mm
Dužina .......................................... 2925 mm
Ukupna masa ................................... 68.3 kg
Masa bojeve glave
sa upaljačem .................................... 19.1 kg
Masa punjenja .................................. 27.3 kg
Ukupni impuls motora .................. 62250 Ns
Specifičan impuls motora ............... 2280 Ns
Temperaturni opseg .............. -30° to +50°C
Domet (elevacija 50° ).................... 38.4 km
* Optimalni ugao elevacije ..................... 55°
* Domet ............................................. 40 km
GLAVNI DELOVI
1. Aerodinamički kočioni prsten
2. Bojeva glava
3. Upaljač
4. Sklop mlaznice sa krilcima i kontaktnim
poklopcem
5. Raketni pogon
6. Jednodelna komora sa gorivom
35
HOLDING KORPORACIJA
LRSV 128 mm M63/94 - „PLAMEN S”
„PLAMEN S”, je samohodni višecevni lanser raketa namenjen za ostvarivanje snažnih,
iznenadnih brzih vatrenih udara po živoj sili i neoklopljenim sredstvima. Nastao je integracijom
lansirnog uređaja i vučnog vozila sistema LRSV 128 mm M63 i projektovanjem novih sklopova.
„PLAMEN S” koristi dve vrste raketa, „PLAMEN A” M63 i raketu povećanog dometa
„PLAMEN D” M08.
Podvoz oruđa je vozilo TAM 150 T11 BV 6 x 6.
Moguća je ugradnja na druga vozila sličnih karakteristika (na primer FAP 1417). Sistem je
modularno koncipiran, tako da se na univerzalni gornji lafet umesto lansirnog uređaja
,,PLAMEN”, može montirati lansirni uredjaj ,,OGANJ” sa 24 ili 32 cevi. Pri projektovanju su
zadovoljeni svi ergonomski zahtevi, koji omogućuju komforan i bezbedan rad posluge. Pogon
mehanizma je ručni. Na zahtev korisnika se može prevesti na poluautomatski rad. Vreme potrebno
za postavljanje lansera iz marševskog u borbeni položaj 30 (s). Vreme potrebno za napuštanje
vatrenog položaja 30 (s). Raspored masa obezbeđuje propisan položaj težišta u uslovima vožnje sa
kombinacijom PUNO-PRAZNO tako što je lansirni uređaj zaokrenut, u odnosu na osnovni
položaj, za 1800.
KARAKTERISTIKE SITEMA
Maksimalni domet
Učestalost gađanja
Temperaturni opseg primene
Podvoz
Ukupna masa sistema
„PLAMEN A” M93 „PLAMEN D” M08
8600 m
12625 m
5;2,5; 1,66 ( rakete/s)
-300C do+500C
Vozilo TAM 150 T11 BV 6 x 6
9600 kg
TEHNIČKI PODACI ZA RAKETU
Prečnik rakete
Kalibar bojeve glave
Dužina
Masa rakete
Masa eksplozivnog punjenja
Upaljač
128 mm
128 mm
837 mm
23,34 kg
2,35 kg
975 mm
25,67 kg
3,3 kg
UTI, M84
TEHNIČKI PODACI ZA LANSIRNU CEV
Unutrašnji prečnik..................................................................128 mm
Dužina...................................................................................1030 mm
Masa cevi sa mehanizmom cevi..................................................15 kg
Pakovanje...........................................................jedna raketa u sanduk
36
HOLDING KORPORACIJA
LANSER RAKETA SAMOHODNI VIŠECEVNI 128 mm M77 - „OGANJ S”
„OGANJ C”, je samohodni višecevni lanser raketa namenjen za ostvarivanje snažnih,
iznenadnih brzih vatrenih udara po površinskim ciljevima na većoj dubini protivnika. Efikasan
je protiv svih vrsta ciljeva: žive sile, neoklopljenih i oklopljenih sredstava.
„OGANJ C”, za gađanje iz višecevnog lansera raketa koristi trenutno-fugasnu raketu M77
(„OGANJ” M77).
Podvoz oruđa je TAM 150 T11 BV 6 x 6.
Moguća je ugradnja na druga vozila sličnih karakteristika ( na primer FAP 1417). Sistem je
modularno koncipiran, tako da se na univerzalni gornji lafet može montirati lansirni uređaj
,,PLAMEN” sa 32 cevi. Pri projektovanju su zadovoljeni svi ergonomski zahtevi, koji
omogućuju komforan i bezbedan rad. Pogon mehanizma je ručni. Na zahtev korisnika se
može prevesti na poluautomatski rad. Vreme potrebno za postavljanje lansera iz marševskog
u borbeni položaj 30 (s). Vreme potrebno za napuštanje vatrenog položaja 30 (s). Raspored
masa obezbeđuje propisan položaj težišta u uslovima vožnje sa kombinacijom PUNO PRAZNO tako što je lansirni uređaj zaokrenut, u odnosu na osnovni položaj za 1800.
KARAKTERISTIKE
SITEMA
Maksimalni domet................................................................. 21500 m
Učestalost gađanja............................................................. 2 rakete/s
Broj cevi................................................................................. 24 ili 32
Borbeni komplet................................................................... 64 rakete
Broj članova posluge.................................................................. 2 + 4
Ukupna masa sistema......................................................... 22000 kg
Temperaturni ospeg upotrebe...................................... -30 do +40 °C
TEHNIČKI PODACI ZA RAKETU „OGANJ” M77
Prečnik rakete................................................................................. 128 mm
Kalibar bojeve glave....................................................................... 128 mm
Dužina rakete................................................................................ 2600 mm
Masa rakete......................................................................................... 67 kg
Masa bojeve glave............................................................................ 19,5 kg
Polje dejstva po pravcu......................................................................... 180°
Polje dejstva po elevaciji................................................................... 0 - 50°
Radijus efikasnog dejstva bojeve glave .............................................. 40 m
Površina dejstva trenutno fugasne bojeve glave.............................. 0,36 ha
Upaljač........................................................................................ UTU, M77
TEHNIČKI PODACI ZA LANSIRNU CEV
Unutrašnji prečnik............................................................................128 mm
Dužina............................................................................................2800 mm
Masa cevi sa mehanizmom cevi...........................................................40 kg
Pakovanje....................................................................jedna raketa u sanduk
37
HOLDING KORPORACIJA
UREĐAJ VEŽBOVNI ZA GAĐANJE NA SKRAĆENOM RASTOJANJU IZ
VBR 128 mm M63, LRSV 128m M63/94, LRSV 128 mm M77
U naoružanju vojske Srbije nalaze se višecevni bacači raketa VBR
128 mm M63 „PLAMEN”, LRSV 128 mm M63/94 „PLAMEN S” i
LRSV 128 mm M77 „OGANJ”.
Obučenost posade je važan faktor za uspešno i brzo izvođenje
gađanja navedenim borbenim sistemima. Ne postoje adekvatni
poligoni koji u potpunosti omogućavaju ostvarivanje obuke i izvođenje
gađanja sa postojećim višecevnim bacačima. Cene bojevih raketa su
znatno veće od cena vežbovnih raketa. Uređaj vežbovni za gađanje na
skraćenom rastojanju omogućuje da se obuka u potpunosti izvodi na
postojećim poligonima uz manje troškove, odnosno bez utroška
originalnih raketa. Uređaj vežbovni namenjen je za gađanje na
skraćenom rastojanju oko 3500 m, za zajedničku obuku svih
specijalnosti u bateriji (divizionu) VBR-a i LRSV-a.
Uređaj vežbovni za gađanje na skraćenom rastojanju sastoji se od
sledećih delova:
- Rakete 128 mm vežbovne za gađanje na skraćenom rastojanju
- Rakete 57 mm vežbovne sa obeležavajućom glavom (OG)
Uređaj vežbovni je namenjen za obuku:
- u punjenju i kontroli paljbenog kruga i
- izvršenju gađanja.
RAKETA 57 mm vežbovna sa OG
Raketa vežbovna sa OG, sastoji se od raketnog motora i
obeležavajuće glave sa upaljačem UTI-2P3.
Raketa 57 mm vežbovna sa OG, je kalibra 57 mm i mase 3,7 kg.
Stabilizacija rakete na putanji ostvaruje se aerodinamički pomoću
osam krilaca. Obeležavajuća smeša, ukupne mase 0,2 kg je mešavina
foto fleš smeše (0,15kg) i crnog baruta No8 (0,05 kg).
Raketa 128 mm vežbovna „PLAMEN” za VBR 128 mm M63 i
LRSV 128 mm M63/94
Raketa 128 mm vežbovna „PLAMEN”, sastoji se iz spoljne
konstrukcije koja u potpunosti odgovara spoljnoj trasi bojeve rakete,
„PLAMEN”-A, i umetnute cevi koja služi za lansiranje raketa 57 mm
vežbovnih sa OG. Konstrukciono je obezbeđeno bravljenje raketa 57
mm vežbovnih sa OG u raketi 128 mm vežbovnoj „PLAMEN”.
Raketa 128 mm vežbovna „OGANJ” za LRSV 128 mm M77
Raketa 128 mm vežbovna „OGANJ”, sastoji se iz spoljne
konstrukcije koja u potpunosti odgovara spoljnoj trasi bojeve rakete
„OGANJ” i umetnute cevi koja služi za lansiranje raketa 57 mm
vežbovnih sa OG. Konstrukciono je obezbeđeno bravljenje raketa 57
mm vežbovnih sa OG u raketi 128 mm vežbovnoj „OGANJ”.
38
HOLDING KORPORACIJA
ARTILJERIJSKA ZRNA, UPALJAČI I TOPOVSKE KAPSLE
Za kompletiranje artiljerijskih metkova „Krušik” proizvodi zrna kalibra 100, 105, 122, 125,
130, 152 i 155 mm, upaljače i topovske kapsle.
Možemo vršiti kompletiranje artiljerijskih metkova. Osposobljeni smo za sva potrebna
prethodna ispitivanja kako bi sredstva zvanično mogla ući u sastav naoružanja različitih armija.
39
HOLDING KORPORACIJA
PROTIVTENKOVSKA VOĐENA RAKETA 9M14P1B1
„MALJUTKA”
Raketa 9M14P1B1 je protivoklopna vođena raketa, velikog dometa, sa ručnim ili
poluautomatskim vođenjem. Koristi se u okviru prenosnih PO lansirnih kompleta,
na raznim vrstama borbenih oklopnih vozila i na helikopterima. Namenjena je za
uništavanje tenkova i drugih oklopnih pokretnih i nepokretnih ciljeva.
40
HOLDING KORPORACIJA
KARAKTERISTIKE SISTEMA
PODACI O RAKETI
- maksimalni domet...................................3000m
- minimalna efikasna daljina gađanja........ 500m
- vreme leta do maksimalnog dometa............25 s
- učestalost gađanja (raketa/min)........................2
- pouzdanost funkcionisanja.........................97 %
- probojnost pancirnog oklopa:
- rakete 9M14P1 ................. 460mm
- rakete 9M14P1B1 ............. 580mm
- temperaturni opseg primene.........-40 do +500C
- prečnik rakete.............................................120mm
- kalibar bojeve glave...................................120mm
- dužina, (9M14P1) ......................................865mm
(9M14P1B1) .................................890mm
- razmah krila...............................................460mm
- masa rakete....................................................11 kg
- pogonsko gorivo...........................................čvrsto
- upaljač bojeve glave ima ugrađen samolikvidator
koji se aktivira 35 s nakon lansiranja
U ZAVISNOSTI KOJA SE VARIJANTA KORISTI PAKOVANJE JE:
a) dveni sanduk sa jednom raketom ili
b) lansirna kutija 9p111b1, sa jednom raketom ili,
dve lansirne kutije u jedan sanduk
Lansiranje rakete može da se vrši sa lansirnog prenosnog kompleta 9K11 u ručnom sistemu
vođenja, ili sa specijalnih, odnosno prilagođenih borbenih vozila u poluautomatskom ili ručnom
sistemu vođenja. Kao specijalna vozila koriste se (9P110, 9P122 i9P133) sovjetskog porekla,
oklopni transporter i borbeno oklopno vozilo Srpsko - Crnogorskog porekla. Srpsko-CrnogorskoFrancuski helikopter ,,Gazela” prilagođen je za lansiraje rakete.
U poluautomatskom sistemu vođenja jednostavnija je obuka operatora strelca, pri lansiranju i za
vreme trajanja leta rakete operator durbinom prati kretanje cilja a automatika dovodi raketu na
nišansku liniju.
41
HOLDING KORPORACIJA
MALJUTKA 2
USAVRŠENI PROTIVOKLOPNI RAKETNI SISTEM
Namenjena za protivoklopnu borbu neutralisanjem ili uništenjem oklopnih vozila sa i bez
ERO (MALJUTKA 2M I MALJUTKA 2T) i utvrđenih ciljeva i žive sile (MALJUTKA 2F).
Razvijene su tri verzije raketa:
-MALJUTKA 2M sa kumulativnom bojevom
glavom povećane probojnosti,
-MALJUTKA 2T sa tandem bojevom glavom,
-MALJUTKA 2F sa fugasnom bojevom glavom.
Osnovne karakteristike:
-Probojnost (mm)
-Domet (m)
-Kalibar (mm)
-Dužina rakete (mm)
-Masa (kg)
-Srednja brzina leta (m/s)
MALJUTKA 2M
800
2.800
120
1.097
13,4
110
MALJUTKA 2T MALJUTKA 2F
800+ERA
8 kg TNT*
2.800
2.800
120
90
1.264
968
13,8
13,5
110
110
*TNT ekvavilent za fugasnu bojevu glavu
42
HOLDING KORPORACIJA
METAK 82 mm SA REAKTIVNO-KUMULATIVNIM
ZRNOM M72 ZA BESTRZAJNI TOP 82 mm M60
Metak 82 mm sa reaktivno-kumulativnim zrnom M72 je namenjen za uništavanje tenkova,
samohodnih oruđa i drugih oklopnih sredstava i borbenih vozila. Može se koristiti i za
uništavanje žive sile i vatrenih sredstava neprijatelja, koji se nalaze u bunkeru ili utvrđenim
zgradama na daljini do 1000 m.
A. TEHNIČKI PODACI
- Kalibar......................................................................... 82 mm
- Težina metka............................................................. 7,800 kg
- Eksplozivno punjenje (TNT+RDX)............................. 710 gr
- Upaljač udarno- trenutni.......................................... UT M731
- Sigurnost ispred usta cevi.............................................. 2,0 m
- Barutno punjenje NC.................................................. 1,360 kg
- Raketno punjenje NGR................................................ 900 gr
- Električna kapsla
B. BALISTIČKI PODACI
- Početna brzina........................................................... 390 m/s
- Maksimalni pritisak................................................. 750 bara
- Probojnost pancirne ploče (Hb340) ......................... 400 mm
- Domet......................................................................... 1000 m
- Ordinata........................................................................... 2 m
C. PAKOVANJE
1 kompletan metak u kartonskoj kutiji
3 kartonske kutije u drveni sanduk
- dimenzije sanduka ..................................... 110 x 34 x 13 cm
- zapremina sanduka ................................................. 0,047 m³
43
HOLDING KORPORACIJA
MINA KUMULATIVNA M80 ZA RUČNI BACAČ M57
A. TEHNIČKI PODACI
- Masa mine.................................................................2450 gr
- Masa eksplozivnog punjenja ......................................700 gr.
- Eksplozivno punjenje .......................................... RDX/TNT
- Upaljač ................................................................. UT, M731
- Sigurnost upaljača ispred usta cevi..........................min.2 m
B. BALISTIČKI PODACI
- Početna brzina mine.................................................144 m/s
- Razantni domet...........................................................220 m
- Probojnost pancirne ploče (HB 340).......................380 mm
- Rasturanje na cilju:
- po visini........................................................Vv< 0,40 m
- po pravcu......................................................Vp< 0,40 m
C. PAKOVANJE
- 4 mine u drveni sanduk
- 2 limene kutije sa 2 barutna punjenja
- Dimenzije sanduka......................................73 x 53 x 19 cm
- Ukupna masa................................................................21 kg
- Ukupna zapremina...................................................0,056 m3
44
HOLDING KORPORACIJA
METAK 40mm SA TRENUTNO FUGASNOM GRANATOM, M02
Namenjen je za dejstvo protiv žive sile kako na otvorenom
prostoru tako i u zaklonima. Ispaljuje se iz podcevnog
bacača granata 40 mm GP-25 i GP-30 koji je smešten ispod
cevi automatske puške sistema Kalašnjikov (AK-47, AK-74,
AKS-74, AKM, AK-101) kao i nove puške M21 proizvodnje
„Zastava” Kragujevac.
Ovim metkom moguće je gađati
direktno (sa ramena) na daljinama od 50 do 400 m i posredno
(ubacnim putanjama) na daljinama od 200 do 350 m.
- kalibar .......................................................................... 40 mm
- masa projektila ............................................................... 260 g
- dužina projektila ..........................................................103 mm
- eksplozivno punjenje FH-5.............................................. 49 g
- početna brzina .............................................................. 73 m/s
- masa barutnog punjenja .................................................. 0,6 g
- max. pritisak bar. gasova ........................................... 800 bar
- preciznost na vert. metu na 100 m
- po visini Vvt < 0,5 m
- po pravcu Vpt < 0,5 m
- maksimalni domet .........................................................400 m
- preciznost na maksimalnom dometu
- po daljini Vdt < 14 m
- po pravcu Vpt < 7 m
- radijus ubojnog dejstva ............................................. min. 9 m
- upaljač.................................................................. UT, M02 SP
- sigurnost upaljača ispred usta cevi ......................... min. 15 m
- daljina sigurnog delovanja............................................. 50 m
- vreme gorenja samolikvidatora....................................... 15 +5 s
- upaljač ima prekinut inicijalni lanac
- metak i upaljač su vodonepropusni
- temperaturni interval upotrebe....................... -53° do + 71° C
- metak se pakuje u vodonepropusnu nelomivu plastičnu
kutiju a 40 kutija u drveni sanduk
- metak, u originalnoj ambalaži je sposoban za sve vrste
transporta (avionski, rečni i kopneni)
- dimenzije sanduka za pakovanje metka ........... 60x37x20 cm
- masa sanduka ............................................................. 23,5 kg
- zapremina sanduka .................................................. 0,043 m³
45
HOLDING KORPORACIJA
METAK 40mm SA TF ODSKOČNIM
PROJEKTILOM, M04
Namenjen je za dejstvo protiv žive sile kako na otvorenom prostoru tako i u zaklonima.
Ispaljuje se iz podcevnog bacača granata 40 mm GP-25 i GP-30 koji je smešten ispod
cevi automatske puške sistema Kalašnjikov (AK-47, AK-74, AKS-74, AKM, AK-101)
kao i nove puške M21 proizvodnje „Zastava” Kragujevac.
Ovim metkom moguće je gađati direktno (sa ramena) na daljinama od 50 do 400 m
i posredno (ubacnim putanjama) na daljinama od 200 do 350 m.
- kalibar ........................................................... 40 mm
- masa projektila ................................................ 300 g
- dužina projektila ..........................................125 mm
- eksplozivno punjenje FH-5............................... 40 g
- početna brzina ................................................ 73 m/s
- masa barutnog punjenja .................................... 0,6 g
- preciznost na vert. metu na 100 m
- po visini Vvt < 0,5 m
- po pravcu Vpt < 0,5 m
- maksimalni domet ..........................................400 m
- preciznost na maksimalnom dometu
- po daljini Vdt < 14 m
- po pravcu Vpt < 7 m
- radijus ubojnog dejstva .............................. min. 6 m
- upaljač......................................................... UT, M07
- sigurnost upaljača ispred usta cevi ........... min. 10 m
- daljina sigurnog delovanja.............................. 50 m
- vreme gorenja samolikvidatora......................... 15+5s
- upaljač ima prekinut inicijalni lanac
- metak i upaljač su vodonepropusni
- temperaturni interval upotrebe........ -53° do + 71° C
- metak, u originalnoj ambalaži je sposoban za sve vrste
transporta (avionski, rečni i kopneni)
46
HOLDING KORPORACIJA
METAK 40mm SA KUMULATIVNIM
PROJEKTILOM, M04
Namenjen je za dejstvo po lako oklopnim borbenim i
neborbenim vozilima na daljinama 150 m. Uz primarni
kumulativni efekat, sekundarno dejstvo parčadima košuljice
na živu silu nije zanemarljivo. Ispaljuje se iz podcevnog
bacača granata 40mm GP-25 i GP-30 koji je smešten ispod
cevi automacke puške sistema Kalašnjikov (AK-74,
AKS-74, AKM, AK-101).
Ovim metkom moguće je gađati direktno (sa ramena) na
daljinama od 50 do 400m.
- kalibar......................................................................40 mm
- masa projektila..........................................................260 g
- dužina projektila....................................................119 mm
- eksplozivno punjenje...................................................32 g
- početna brzina......................................................76,5 m/s
- masa barutnog punjenja............................................ 0,6 g
- max. pritisak bar.gasova......................................900 bara
- probojnost pancirne ploče pod uglom 90º...............50 mm
- preciznost na vert. metu na 100 m
- po visini
Vvt < 0,5 m
- po pravcu Vpt < 0,5 m
- maksimalni domet....................................................400 m
- preciznost na maksimalnom dometu
- po daljini Vdt < 14 m
- po pravcu Vpt < 7 m
- upaljač............................................................UT, M02 SP.
- sigurnost upaljača ispred usta cevi.....................min 15 m
- daljina sigurnog delovanja.........................................50 m
- vreme gorenja samolikvidatora.................................15+5 s
- upaljač ima prekinut inicijalni lanac
- metak i upaljač su vodonepropusni
- temperaturni interval upotrebe......................-53°do+71°C
- metak se pakuje u vodonepropusnu, nelomivu, plastičnu
kutiju a 40 kutija u drveni snduk
- metak, u originalnoj ambalaži je sposoban za sve vrste
transporta (avionski, rečni i kopneni)
- dimenzije sanduka za pakovanje metka ..... 60x37x20 cm
- masa sanduka ....................................................... 23,5 kg
- zapremina sanduka ............................................. 0,043 m³
47
HOLDING KORPORACIJA
METAK 40mm SA ZAPALJIVIM
PROJEKTILOM, M04
Namenjen je za paljenje lako zapaljivih materijala kao i
ranjavanje žive sile. Fragmenti zapaljive smeše ranjavaju i
pale lako zapaljive materijale na daljini do 3m.
Metak se
ispaljuje iz podcevnog bacača granata 40 mm GP-25 i GP-30
koji je smešten ispod cevi automatske puške sistema
Kalašnjikov ( AK-74, AKS-74, AKM, AK -101) kao i nove
puške M21 proizvodnje „Zastava” Kragujevac. Ovim metkom
moguće je gađati direktno (sa ramena) na daljinama od 50
do 400 m i posredno (ubacnim putanjama) na daljinama od
200 do 350 m.
- kalibar .......................................................................... 40 mm
- masa projektila ............................................................... 260 g
- dužina projektila .........................................................110 mm
- masa zapaljive smeše . ......................................................80 g
- početna brzina .............................................................. 73 m/s
- masa barutnog punjenja .................................................. 0,6 g
- max. pritisak bar. gasova ........................................... 800 bar
- preciznost na vert. metu na 100 m
- po visini Vvt < 0,5 m
- po pravcu Vpt < 0,5 m
- maksimalni domet .........................................................400 m
- preciznost na maksimalnom dometu
- po daljini Vdt < 14 m
- po pravcu Vpt < 7 m
- upaljač .................................................................. UT,M02 SP
- sigurnost upaljača ispred usta cevi ......................... min. 15 m
- daljina sigurnog delovanja............................................. 50 m
+5
- vreme gorenja samolikvidatora....................................... 15 s
- upaljač ima prekinut inicijalni lanac
- metak i upaljač su vodonepropusni
- temperaturni interval upotrebe....................... -53° do + 71° C
- metak se pakuje u vodonepropusnu nelomivu plastičnu
kutiju a 40 kutija u drveni sanduk
- metak, u originalnoj ambalaži je sposoban za sve vrste
transporta (avionski, rečni i kopneni)
- dimenzije sanduka za pakovanje metka ........... 60x37x20 cm
- masa sanduka .................................................................. 23,5
- zapremina sanduka .................................................. 0,043 m³
48
HOLDING KORPORACIJA
METAK 40mm SA DIMNIM
PROJEKTILOM, M04
Namenjen je za markiranje cilja na terenu kao i zaslepljivanje.
Oblak koji se stvara gorenjem dimne smeše, je kompaktan i
njegov prečnik je najmanje 3m. Trajanje oblaka je od 15 s do
30 s i u normalnim vremenskim uslovima vidljiv je sa daljine
od 2 - 3 km. Metak se ispaljuje iz podcevnog bacača granata
40 mm GP-25 i GP koji je smešten ispod cevi automatske
puške sistema Kalašnjikov (AK-74, AKS-74, AKM, AK -101)
kao i nove puške M21 proizvodnje “Zastava” Kragujevac.
Ovim metkom moguće je gađati direktno (sa ramena) na
daljinama od 50 do 400 m i posredno (ubacnim putanjama)
na daljinama od 200 do 350 m.
- kalibar ........................................................................ 40 mm
- masa projektila ............................................................. 260 g
- dužina projektila .......................................................110 mm
- masa dimne smeše . ......................................................100 g
- pošetna brzina ............................................................ 73 m/s
- masa barutnog punjenja ................................................ 0,6 g
- max. pritisak bar. gasova ........................................... 800 bar
- preciznost na vert. metu na 100 m
- po visini Vvt < 0,5 m
- po pravcu Vpt < 0,5 m
- maksimalni domet .......................................................400 m
- preciznost na maksimalnom dometu
- po daljini Vdt < 14m
- po pravcu Vpt < 7m
- upaljač ................................................................ UT,M02 SP
- sigurnost upaljača ispred usta cevi ....................... min. 15 m
- daljina sigurnog delovanja........................................... 50 m
- vreme gorenja samolikvidatora..................................... 15+5 s
- upaljač ima prekinut inicijalni lanac
- metak i upaljač su vodonepropusni
- temperaturni interval upotrebe..................... -53° do + 71° C
- metak se pakuje u vodonepropusnu nelomivu plastičnu
kutiju a 40 kutija u drveni sanduk
- metak, u originalnoj ambalaži je sposoban za sve vrste
transporta (avionski, rečni i kopneni)
- dimenzije sanduka za pakovanje metka ........... 60x37x20 cm
- masa sanduka .................................................................. 23,5
- zapremina sanduka .................................................. 0,043 m³
49
HOLDING KORPORACIJA
METAK 40mm SA VEŽBOVNIM
PROJEKTILOM, M04
Namenjen je za obuku vojnika u svim taktičkim radnjama koje
se obavljaju sa bojevim projektilom. Dimna smeša markira
mesto pada projektila a gasovi su vidljivi sa daljine od 500 m.
Ispaljuje se iz podcevnog bacača granata 40 mm GP-25 koji
je smešten ispod cevi automatske puške sistema Kalašnjikov
( AK-74, AKS-74, AKM, AK -101). Ovim metkom moguće je
gađati direktno (sa ramena) na daljinama od 50 do 400 m i
posredno (ubacnim putanjama) na daljinama od 200 do 350 m.
- kalibar .......................................................................... 40 mm
- masa projektila ............................................................... 260 g
- dužina projektila .........................................................112 mm
- masa dimne smeše........................................................... 10 g
- početna brzina .............................................................. 73 m/s
- masa barutnog punjenja .................................................. 0,6 g
- max. pritisak bar. gasova ............................................. 800 bar
- preciznost na vert. Metu na 100 m
- po visini Vvt < 0,5 m
- po pravcu Vpt < 0,5 m
- maksimalni domet .........................................................400 m
- preciznost na maksimalnom dometu
- po daljini Vdt < 14 m
- po pravcu Vpt < 7 m
- upaljač .................................................................. UT,M02 SP
- sigurnost upaljača ispred usta cevi ......................... min. 15 m
- daljina sigurnog delovanja............................................. 50 m
- vreme gorenja samolikvidatora....................................... 15+5 s
- upaljač ima prekinut inicijalni lanac
- metak i upaljač su vodonepropusni
- temperaturni interval upotrebe....................... -53° do + 71° C
- metak se pakuje u vodonepropusnu nelomivu plastičnu
kutiju a 40 kutija u drveni sanduk
- metak, u originalnoj ambalaži je sposoban za sve vrste
transporta (avionski, rečni i kopneni)
- dimenzije sanduka za pakovanje metka ........... 60x37x20 cm
- masa sanduka .............................................................. 23,5 kg
- zapremina sanduka ................................................... 0,043 m³
50
HOLDING KORPORACIJA
METAK 40 mm x 46 SA RAZORNIM
PROJEKTILOM
Namenjen je za dejstvo protiv žive sile kako na otvorenom
prostoru tako i u zaklonima. Ispaljuje se iz podcevnog bacača
granata 40 mm M203, M79, HK 69A1. Ovim metkom moguće
je gađati na daljinama od 30 do 400 m.
- kalibar .......................................................................... 40 mm
- masa projektila ............................................................... 190 g
- dužina projektila .........................................................103 mm
- eksplozivno punjenje ............................................. RDX/TNT
- broj fragmentacione parčadi............................................. 425
- početna brzina ........................................................... 78,5 m/s
- preciznost na vert. Metu na 150 m
- po visini Vvt < 0,5 m
- po pravcu Vpt < 0,5 m
- maksimalni domet .........................................................400 m
- radijus ubojnog dejstva ............................................. min. 5 m
- upaljač ........................................................................ UT,M04
- sigurnost upaljača ispred usta cevi .................................... 8 m
- daljina sigurnog delovanja............................................... 30 m
- vreme gorenja samolikvidatora......................................... 9 s
51
HOLDING KORPORACIJA
BOMBA RUČNA M-84
- težina ................................................................................. 480 g
- dimenzije ............................................................. ø 60x115 mm
- eksplozivno punjenje - plastični eksploziv ......................... 95 g
- telo bombe - plastično sa čeličnim kuglicama ......... ø 2-2,3 mm
- sila izvlačenja osigurača ................................................... 110 N
- sigurnosni ugao otklona kašike ...................................... min 50°
- vreme usporenja ..................................................................... 4 s
- sposobna za funkciju u temperaturnom
intervalu ............................................................. -30° to + 60°C
- efikasnost
rastojanje
-5
- 10
- 15
- 20
- sposobna za sve vrste transporta
br. proboja/m2
15
4
1
0
PAKOVANJE
- 1 kompletna bomba u plastičnu kutiju
- 24 plastične kutije u drveni sanduk
- Dimenzije drvenog sanduka ............................. 50 x 35 x 23 cm
- Ukupna težina sanduka upakovanog .............................. 23.5 kg
- Zapremina sanduka ..................................................... 0.040 m³
52
HOLDING KORPORACIJA
BOMBA RUČNA M-75
- težina ........................................................................ 355 g
- dimenzije ...................................................... Ø 57x89 mm
- eksplozivno punjenje - plastični eksploziv .................36 g
- telo bombe - plastično sa čeličnim
kuglicama ................................................... Ø 2.5-2.9 mm
- sila izvlačenja osigurača ........................................7-18 kg
- sigurnosni ugao otklona kašike ............................ min 35°
- vreme usporenja .......................................................3 - 4 s
- sposobna za funkciju u temperaturnom
intervalu ...................................................... -30°to + 60°C
- sposobna za sve vrste transporta
PAKOVANJE
- 1 completna bomba u plastičnu kutiju
- 30 plastičnih kutija u drveni sanduk
- Dimenzije drvenog sanduka ............................ 13 x 38 x 63 cm
- Ukupna težina sanduka upakovanog ................................ 20 kg
- Zapremina sanduka ..................................................... 0.032 m³
53
HOLDING KORPORACIJA
BOMBA RUČNA KUMULATIVNA ( BRK )
NAMENA
Bomba ručna kumulativna, u daljem tekstu BRK, namenjena je za onesposobljavanje i
uništavanje tenkova i drugih statičnih ili pokretnih oklopnih objekata.
Spada u grupu sredstava koja se pri upotrebi ručno lansiraju-bacaju na objekat bez dodatnih
uređaja kao što je cev, lanser i sl.
BRK ima zadatak da pri dodiru sa objektom, kumulativnim mlazom probije oklop i ostatkom
vrelih gasova od mlaza onesposobi ili uništi unutrašnjost objekta.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
- Dužina ................................................................ 399 mm
- Prečnik bojeve glave ......................................... 74,5 mm
- Masa ......................................................................... 1kg
- Masa eksploziva ................................................. 0,34 kg
- Probojnost na čeličnoj ploči ............................... 280 mm
- Temperaturno područje upotrebe ........... -30°C do +50°C
PAKOVANJE
BRK se pakuje u drveni sanduk prilagođen za brdski
transport, i to:
- 12 kom. bojevih glava;
- prizmatična limena kutija sa 12 komada ručica, prethodno pojedinačno uvijenih u papir;
- okrugla limena kutija sa 12 kom. inicijalnih delova-upaljača, zapakovanih u ležište od stiropora.
54
HOLDING KORPORACIJA
RUČNA ŠOK BOMBA (RŠB) P98
Novost u proizvodnom programu „Krušika” šok
bomba za opremanje specijalnih jedinica policije. Ručna
šok bomba, RŠB-P98, namenjena je za zbunjivanje za
vreme taktičkih upada i specijalnih operacija. Sredstvo
proizvodi, posle delovanja upaljača, dva zvučna efekta u
razmaku od 0,7s praćena svetlosnim efektima.
Dodatkom dopunskog punjenja dobija se još jedan
zvučni efekat vremenski pomeren 0,7s praćen
svetlosnim efektom. Nema parčadnog dejstva te se može
koristiti u zatvorenim prostorima. Crne je boje, nema
odbleska i pogodno je za sve taktičke operacije.
Osnovne karakteristike:
Usporenje upaljača .............................................. 1,5 s
Vremenski razmak između dva pucnja ............... 0,7 s
Intenzitet buke .................................... 130 db na 15 m
Ukupna masa osnovnog punjenja ................. 0,454 kg
Masa dopunskog punjenja ............................ 0,150 kg
Temperaturni opseg funkcije ............ - 30oC do + 55oC
Rok trajanja ....................................................... 5 god.
Pakovanje:
- 10 kom. u kartonskoj kutiji
- Dimenzije pakovanja .................... 585 x340 x75 mm
- Masa pakovanja ............................................... 7.5 kg
55
HOLDING KORPORACIJA
PROTIVTENKOVSKA MINA RAZORNO PROBOJNA - 6
( TMRP - 6 )
56
HOLDING KORPORACIJA
MINA, PROTIVTENKOVSKA RAZORNO PROBOJNA-6 (TMRP-6)
NAMENA: ZA ONESPOSOBLJAVANJE I UNIŠTAVANJE TENKOVA I DRUGIH BORBENIH
I NEBORBENIH VOZILA RAZORNO PROBOJNIM DEJSTVOM
1. Dimenzije artikla.............................................................................................Ø290 x 132mm
2. Masa artikla...................................................................................................................7,2 kg
3. Eksplozivno punjenje (vrsta)................................................................................Liveni TNT
4. Masa eksplozivnog punjenja.........................................................................................5,1 kg
5. Način iniciranja................................................................................................Preko upaljača
6. Armiranje upaljača (vreme)................................................................................1 ili 4 minuta
7. Način aktiviranja upaljača..................................................................................Preko poluge
8. Sila aktiviranja (daN)............................................................................Preko poluge 1,3 - 1,7
10. Otpornost na vazdušni udarni talas................................................................Do 3 daN/cm²
11. Funkcioniše u temperaturnom području.......................................................-30°C do +60°C
12. Hermetičnost (vodonepropusna).........................................................................Do 0,2 bara
13. Način postavljanja.......................................................................................................Ručno
14. Način transporta.................................................................Sposobna za sve vrste transporta
15. Postojanost u minskom polju....................................6 meseci u najnepovoljnijim uslovima
16. Način pakovanja..............................................................U sanduk, 4 (četiri) komplet mine
17. Dimenzije ambalaže.............................................................................330 x 650 x 330 mm
18. Bruto masa....................................................................................................................43 kg
19. Mogućnost skladištenja...............................................................................................15 god
20. Probojno dejstvo.............................Probija čeličnu ploču 40 mm sa odstojanja od 800 mm
57
HOLDING KORPORACIJA
PROTIVTENKOVSKA MINA ANTIMAGNETNA - 4
TMA - 4
58
HOLDING KORPORACIJA
PROTIVTENKOVSKA MINA ANTIMAGNETNA - 4
1. Sila aktiviranja.................................................................................100 - 200 daN
NAMENA: ZA UNIŠTAVANJE TENKOVA I DRUGIH BORBENIH I
2. Nagazna površina...................................................................Ø200
mm (314 cm²)
TRANSPORTNIH VOZILA
3. Eksplozivno punjenje (vrsta)...............................................................Liveni TNT
4. Masa eksplozivnog punjenja........................................................................5,5 kg
5. Funkcioniše u temperaturnom području.....................................- 30°C do + 60ºC
6. Sigurnost u transportu i pakovanju.....................Sposobna za sve vrste transporta
7. Otpornost na vazdušni udarni talas.........................................................Do 3 bara
8. Hermetičnost........................................................................................Do 0,2 bara
9. Način iniciranja...............................................................................Preko upaljača
10. Način postavljanja................................................a) Ručno b) Minopologačem
11. Postojanost u minskom polju...................6 meseci u najnepovoljnijim uslovima
12. Dimenzije artikla..........................................................................Ø285 x 110mm
13.Masa artikla.................................................................................................6,3 kg
14.Vrsta pakovanja..............................................................................................Bure
15. Broj komada u kompletu pakovanja...................................................................4
16.Dimenzije ambalaže...................................................Ø330 x 370 mm (0,032 m³)
17. Bruto masa...................................................................................................28 kg
18. Mogućnost skladištenja..............................................................................20 god
59
HOLDING KORPORACIJA
PUNJENJE EKSPLOZIVNO KUMULATIVNO-1 (PEK-1)
Namena:
Punjenje eksplozivno kumulativno-1, PEK-1,
namenjeno je za brzu izradu minskih bušotina
pri rušenju puteva, poletno-sletnih staza i u
zemlji od I do V kategorije.
Osnovne taktičko-tehničke osobine:
PEK-1 se aktivira pomoću detonatorske kapisle koja se može inicirati električno ili pomoću štapina.
Eksplozija PEK-1 na putevima, poletno sletnim stazama i u zemljištu od I do V kategorije
načini minsku bušotinu dubine 1,5 do 2 metra
prečnika približno 110 mm.
PEK-1 pouzdano deluje u svim vremenskim
uslovima od -30°C do +50°C.
Osnovne mere PEK—1:
-prečnik ............................................ 112 mm
-visina .............................................. 195 mm
-visina sa nožicama ......................... 550 mm
-masa .................................................. 2,4 kg
-masa eksploziva .............................. 1,78 kg
-probojnost na čeličnoj ploči ............ 360 mm
Funkcionisanje:
Da bi PEK-1 napravila minsku bušotinu potrebno je montirati nožice na pojas i postaviti ga
na mesto na kome se želi napraviti minska bušotina. Detonatorska kapsla se postavi u svoje
ležište i izvrši inicijacija. Detonacija detonatorske kapsle aktivlra detonatorski pojačnik koji
aktivira kumulativno eksplozivno punjenje.
Kumulativni mlaz i produkti detonacije naprave tada minsku bušotinu koju je moguće odmah
koristiti bez ikakvih dodatnih radova.
Pakuje se 10 komada PEK-1 u drveni sanduk.
Masa upakovanog sanduke je 30 kg
60
HOLDING KORPORACIJA
RAFAL BOMBICA ZA AEL MINOLOVKU (RBAEL)
Eksplozija rafala bombica u vodi stvara šum u
trajanju od nekoliko sekundi, čiji je zadatak da
imitira šum broda u vodi, koji je jači od signala
motora samog broda (20 do 30 db). Signal dobijen
eksplozijom bombica aktivira dežurni akustični
kanal protivbrodske mine na udaljenosti koja ne
može da ošteti brod.
Upotrebom rafala bombica može se omogućiti
bezbedno kretanje brodova u reonima za koje se
očekuje da su minirani protivbrodskim minama.
61
HOLDING KORPORACIJA
U P A LJ A Č I
„Krušik” se bavi istraživanjem, razvojem i proizvodnjom klasičnih i raketnih sredstava
namenskog programa. Za kompletiranje pomenutih sredstava proizvodi upaljače i inicijalna
sredstva.
PROGRAM UPALJAČA SASTOJI SE U KOMPLETIRANJU SLEDEĆIH SREDSTAVA:
Minobacačkih mina (razornih, dimnih, osvetljavajućih, zapaljivih i vežbovnih) kalibra 60 mm,
81/82 mm i 120 mm.
Artiljerijskih zrna za:
-Top kalibra 76 mm, 85 mm, 90 mm, 100 mm, 122 mm i 130 mm.
-Tenkovski top kalibra 115 mm i 125 mm
-Protivtenkovski top kalibra 82 mm, 100 mm i 105 mm
-Haubicu kalibra 105 mm, 122 mm i 152 mm
Raketa vazduh-vazduh i vazduh-zemlja:
-57 mm razorna raketa (BR-1)
-57 mm kumulativna raketa (BR-2)
-57 mm parčadno-kumulativna raketa (BR-20)
-128 mm razorna i kumulativna („MUNJA”)
Raketa zemlja-zemlja
-128 mm razorna raketa („PLAMEN” M63)
-128 mm razorna raketa („OGANJ” M77)
Protivoklopnih sredstava:
-120 mm poluautomatski vođena raketa („MALJUTKA”)
-Metci sa reaktivno-kumulativnim zrnom M79; M88; M72 i M91 za bestrzajne topove 82 mm
M79 i M60A
-Kumulativne mine 82 mm M80 za ručni bacač 44 mm.
Minsko-eksplozivna sredstva
62
HOLDING KORPORACIJA
INICIJALNA SREDSTVA
U okviru inicijalnih sredstava „KRUŠIK” proizvodi:
Inicijalne kapisle (sa nakovnjem i bez nakovnja) namenjene za streljačku municiju i
topovske kapisle.
Kapisle (detonatorske, duplex, inicijalne i električne) namenjene za upaljače artiljerijske,
minobacačke i raketne municije i minsko-eksplozivnih sredstava.
Različite vrste usporača, pojačnika i prenosnika.
63
HOLDING KORPORACIJA
PREGLED ASORTIMANA
Pregled asortimana bliže prikazan kroz nekoliko elemenata i to:
a) po korišćenim inicijalnim eksplozivima i tipovima smeša;
b) po vrsti i tipu kapisli ili viših sklopova;
c) po funkciji;
d) po specijalnim zahtevima...
a) Za izradu smeša koriste se sledeći inicijalni eksplozivi: živin-fulminat, olovo-azid
(više vrsta), tetrazen, tricinat, a sa ostalim komponentama (goriva, oksidansi,
senzibilizatori, ...), navedene smeše i kapsle se dele na:
- fulminatske,
- nekorodivne (sinoksidne).
b) Po vrsti i tipu trenutni asortiman se deli na:
- berdan (za streljačku municiju),
- gevelot (za osnovna punjenje minobacačkog programa i lovačku municiju),
- boxer (za streljačku municiju (( u toku je intenzivan razvoj)) i specijalne namene),
c) Po funkciji se trenutno raspoloživi asortiman može podeliti na:
- inicijalne (ubodne, plamene, udarne,...);
- duplex (kapsle dvojnog dejstva);
- detonatorske (sa više vrsta korišćenih inicijalnih i brizantnih eksploziva);
- električne i elektrozapaljive (u zavisnosti od namene i vrste višeg sklopa)
- usporače, prenosnike, pojačnike (sve zavisno od namene)
d) U ovoj grupi su:
- usporači i usporački elementi za upaljače ručnih bombi više tipova i vrsta smeša (sa
mogućnošću podešavanja vremena usporenja),
- inicijalni lanci za diverzantske upaljače i kombinacije inicijalnih elemenata po
zahtevima Kupca,
- sve vrste inicijalnih, pirotehničkih, usporačkih, dimnih, flesh i ostalih vrsta
smeša, ....
- elektrodetonatori svih vrsta i No i po specijalnim zahtevima;
64
HOLDING KORPORACIJA
KONTEJNER ZA SKLADIŠTENJE
EKSPLOZIVNIH MATERIJA - 500
KSEM - 500
Kontejner KSEM-500 je namenjen za odlaganje i čuvanje 500 kg eksploziva.
Karakteristike kontejnera :
-visina .....................................................1800 mm
-širina ......................................................1300 mm
-dužina .................................................. 1800 mm
-masa praznog kontejnera ....................... 1480 kg
Kontejner se sastoji iz dve komore. Osnovna je urađena od čeličnog lima
debljine min. 7 mm, a komora inicijalnih sredstava čije su dimenzije: visina 300 mm;
širina 500 mm; dužina 500 mm, je urađena od čeličnog lima debljine min.10 mm
tako da slučajno ili namerno izazvana eksplozija u komori inicijalnih sredstava neće
preneti detonaciju u komoru za smeštaj eksploziva.
Unutrašnjost kontejnera obložena je drvenom oplatom koja ne upija vlagu,
debljine 57 mm.
Kontejner ima "sanke" i otvore za sajle za vuču sa mesta na mesto. Na podu
kontejnera pričvršćuje se sidro koje onemogućuje njegovo odvlačenje manjim vozilom.
Kontejner ima dva ventilaciona otvora sa mrežom za zaštitu od ulaska spolja.
Kontejner ima dva unakrsna priključka za uzemljenje pa izgradnja visoke
gromobranske instalacije nije potrebna.
Uzemljenje mora biti izvedeno po
važećim propisima SRPS i mora biti manje od 10 Ω. Kontejner na vratima ima gumu
koja obezbeđuje njegovu hermetičnost.
Glavna vrata na kontejneru se zaključavaju sa tri katanca.
Vrata na komori za inicijalna sredstva se zaključavaju sa dva katanca.
Završna zaštita kontejnera je urađena samogasivom bojom.
Na kontejneru su postavljeni odgovarajući znaci upozorenja prema UN
simbolima za klasu 1 opasnih materija.
65
HOLDING KORPORACIJA
TEHNOLOŠKE MOGUĆNOSTI
HK “KRUŠIK” a.d. , 14000 VALJEVO, REPUBLIKA SRBIJA
Telefon 381-14-223-121, 221-121, Marketing 381-14-226-822, Telefax 381-14-220-149
e-mail: [email protected], Web site: www.krusik.rs
HOLDING KORPORACIJA
TEHNOLOŠKE MOGUĆNOSTI
I Obrada obrtnih delova
• Struganje delova prečnika do Ø400 mm i dužine L=2000 mm
• Obrada na CNC strugovima delova prečnika do Ø300 mm i dužine
L=1000mm.
• Obrada na šestovretenim automatima delova prečnika do Ø67 mm.
• Obrada na šestovretenim poluautomatima delova prečnika do
Ø160 mm.
• Duboko bušenje delova, prečnika do Ø120 mm i dužine do L=700 mm.
II Obrada prizmatičnih delova
• Obrada na obradnim centrima:
-Horizontalni obradni centri, obrada delova dimenzija do
500x400x400 mm
-Vertikalni obradni centri, obrada delova dimenzija do
500x400x350 mm.
• Obrada na glodalicama sa ravnom poviršnom.
III Termička obrada
• Termička obrada čeličnih delova, prečnika do Ø400 mm, dužine
L=1250 mm i težine do 300 kg.
• Termička obrada delova od obojenih metala.
IV Obrada plastičnih delova
• Presovanje duroplasta na hidrauličnim presama raspona od 600kN do
6000kN.
• Brizganje termoplasta.
V Hemijska i elektrohemijska zaštita
• Elektrohemijske prevlake, cinka, nikla, kadmijuma, srebra, kalaja itd.
dužina do L=600 mm.
-Prevlaka tvrdog hroma do L=200 mm.
-Anodno oksidni sloj (obični, tvrdi i iz hromne kiseline) do L=600 mm.
• Hemijske prevlake nikla.
• Hromatni sloj na aluminijumu, bakru, i njihovim legurama do
L=400 mm.
• Fosfatiranje delova do dužine L=1600 mm.
• Premazi boja i lakova do L=1000 mm.
VI Tehnologija prerade u toplom stanju
• Livenje pod pritiskom
-Livenje obojenih metala (legura Al i Zn), težine do 2 kg.
-Livenje u pesku i metalnim kokilama do 50 kg.
69
HOLDING KORPORACIJA
VII Tehnologija obrade hladnom deformacijom
• Sečenje lima do debljine s=4 mm i dužine L=2500 mm.
• Ispravljanje i rasecanje traka od lima.
• Prosecanje i probijanje komada na ekscentar presama od 120 kN do
2500 kN.
• Izrada složenih kontura u ravni na CNC presi:
-Metalne, dimenzija do 750x1000, i debljine do s=4 mm.
-Nemetalne, dimenzija do 750x1000 i debljine do s=5 mm.
• Sve vrste izvlačenja do debljine lima s=6 mm i visine komada
H=350 mm.
• Izrada komada istiskivanjem.
• Savijanje komada:
-Ravno, do dužine L=2500 mm i debljine do s=4 mm
-Kružno, do dužine L=2500 mm i debljine do s=1,6 mm
• Spajanje lemljenjem i tačkastim zavarivanjem.
VIII Tehnologije vezane za eksplozivna punjenja
• Izrada inicijalnih eksploziva
• Presovanje eksploziva
• Livenje eksploziva
• Izrada i presovanje usporačkih i pripalnih smeša.
IX Metrološka laboratorija
X Opitni poligon
70
HOLDING KORPORACIJA
KVALITET U KRUŠIKU
HK “KRUŠIK” a.d. , 14000 VALJEVO, REPUBLIKA SRBIJA
Telefon 381-14-223-121, 221-121, Marketing 381-14-226-822, Telefax 381-14-220-149
e-mail: [email protected], Web site: www.krusik.rs
73
HOLDING KORPORACIJA
KVALITET U KRUŠIKU
U „Krušiku” se danas insistira na sistemskom pristupu kontroli kvaliteta.
Uspostavljen je i prema zahtevima standarda JUS ISO 9001/2001 sertifikovan sistem menadžmenta
kvalitetom.
Prva sertifikacija obavljena je 2003. godine, a resertifikacija 2006. Za resertifikaciju, koja je prema
propisima važenja sertifikata usledila 2009. godine, sertifikovali smo integrisani menadžment sistem.
Ovaj sistem pored zahteva standarda 9001 uključuje i zahteve standarda za zaštitu životne sredine
(SRPS 14001), kao i za zaštitu zdravlja i bezbednost na radu (OHSAS 18001). Najnovija integrisana
sertifikacija za sistem menadžmenta kvalitetom izvršena je 3. avgusta 2012. i važi do 2. avgusta
2015. godine.
Posebno mesto u sistemu obezbedjenja kvaliteta zauzima metrologija. Metrološka laboratorija
dugi niz godina proverava merna sredstva i sprovodi njihovo etaloniranje, kako naših tako i
drugih korisnika.
Metrološka laboratorija je dobila status akreditovane laboratorije za etaloniranje saglasno
standardu SRPS 17025.
U fabrici postoji laboratorija za ispitivanje materijala u kojoj se određuju hemijske i mehaničke
karakteristike svih ulaznih materijala.
75
HOLDING KORPORACIJA
Na sopstvenom opitnom poligonu, prema zahtevima dokumentacije, obavljaju se statička i
klimomehanička ispitivanja naših proizvoda.
76
HOLDING KORPORACIJA
„KRUŠIK" je uspostavio integrisani menadžment sistem
čiji su delovi sertifikovani po:
SRPS ISO 9001:2008; ISO 9001:2008; SORS 9000/05;
ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007 i SRPS ISO 17025:2005.
77
HOLDING CORPORATION
79
HOLDING KORPORACIJA
SADRŽAJ:
O NAMA...................................................................................................................................3-7
VOJNI PROGRAM
Minobacački sistem..............................................................................................................11 -17
Vazduhoplovna raketa BR-1-57 mm..........................................................................................18
Vazduhoplovna raketa BR-2-57 mm..........................................................................................19
Vazduhoplovna raketa BR-20-57 mm........................................................................................20
Vazduhoplovna raketa vežbovna BR-1-57 mm..........................................................................21
Raketa 57 mm vežbovna sa obeležavajućom glavom (O.G.) ....................................................22
Programirana raketna meta - 200 (PRM-200)............................................................................23
Brzi imitator vazdušnog cilja (IVC) 128 mm.....................................................................24 - 25
Avio bomba FAB-100 M80........................................................................................................26
Avio bomba FAB-100 M80 sa uređajem za kočenje UKB - 100..............................................27
Avio bomba FAB-250 M79........................................................................................................28
Avio bomba razorna FAB-250 M79 sa uređajem za kočenje.....................................................29
Upaljač AUFK - M91.................................................................................................................30
Avio bomba razorna RAB-250 M91..........................................................................................31
Artiljerijska raketa 107 mm M06 produženog dometa ......................................................32 - 33
Lanser raketa samohodni višecevni 122 mm - „GRAD“ ...................................................34 - 35
LRSV 128 mm M 63/94 - „PLAMEN C” .................................................................................36
LRSV 128 mm M 77/94 - „OGANJ C”.....................................................................................37
Uređaj vežbovni za gađanje na skraćenom rastojanju iz: VBR 128 mm M63,
LRSV 128mm M63/94, LRSV 128 mm M77............................................................................38
Artiljerijska zrna, upaljači i topovske kapsle.............................................................................39
Protivtenkovska vođena raketa 9M14P1B1 „MALJUTKA”..............................................40 - 41
„MALJUTKA 2” - usavršeni protivoklopni raketni sistem.......................................................42
Metak 82mm sa razorno-kumulativnim zrnom M72 za beztrzajni top 82mm M60..................43
Mina kumulativna M80 za ručni bacač M57.............................................................................44
Metak 40mm sa trenutno fugasnom granatom, M02.................................................................45
Metak 40mm sa TF odskočnim projektilom M07......................................................................46
Metak 40mm sa kumulativnim projektilom M04.......................................................................47
Metak 40mm sa zapaljivim projektilom M04............................................................................48
Metak 40mm sa dimnim projektilom M04.................................................................................49
Metak 40mm sa vežbovnim projektilom M04...........................................................................50
Metak 40mm x 46 sa razornim projektilom...............................................................................51
Bomba ručna M84......................................................................................................................52
Bomba ručna M75......................................................................................................................53
Bomba ručna kumulativna (BRK)..............................................................................................54
Ručna šok bomba (RŠB) P98.....................................................................................................55
Protivtenkovska mina razorno probojna - 6 (TMRP - 6)....................................................56 - 57
Protivtenkovska mina antimagnetna - 4 (TMA).................................................................58 - 59
Punjenje eksplozivno kumulativno - 1 (PEK - 1).......................................................................60
Rafal bombica za AEL minolovku (RBAEL).............................................................................61
Upaljači.......................................................................................................................................62
Inicijalna sredstva................................................................................................................63 - 64
Kontejner za skladištenje eksplozivnih materija - 500 ..............................................................65
TEHNOLOŠKE MOGUĆNOSTI.......................................................................................69 - 70
KVALITET U„KRUŠIKU”................................................................................................ 73 - 79
81
Download

O N A M A