MIOCITRAT VS
Dodatak za vlaæno salamurenje mesa na osnovi citrata
Izgled i namjena:
Mjeπavina dodataka na osnovi citrata, razvijena za vlaæno salamurenje
mesa u komadima ili manjih komada mesa postupcima injektiranja ili
tambliranja. NaroËito je pogodan za vlaæno salamurenje mesa prilikom
pripreme proizvoda od svjeæeg mesa - marinirano i panirano meso, za
tzv. “convenience program”.
Sastav:
Homogena mjeπavina regulatora kiselosti na osnovi citrata i acetata,
antioksidansa i maltodekstrina.
Doziranje:
0,5% na ukupnu mase proizvoda (meso + salamura). Kod pripreme
salamure potrebna koliËina MIOCITRAT-a VS dodaje se uz mjeπanje u
odreenu koliËinu vode, a zatim ostale komponente salamure.
KoliËina ubrizgane salamure %
MIOCITRAT VS kg/100 l salamure
10
5,5 kg
12
4,8 kg
15
3,9 kg
Ukoliko se æele postiÊi prirasti veÊi od 25% prilikom pripreme
polutrajnih suhomesnatih proizvoda preporuËa se kombinacija
Miocitrata VS (uz isto doziranje) i naπih aditiva na osnovi zguπnjivaËa.
Prednosti uporabe:
Dodatak se potpuno otapa u hladnoj salamuri bez stvaranja grudica i
nakupina. Osnovni sastojak aditiva na osnovi citrata djeluje na
poviπenje pH vrijednosti mesa i na taj naËin poveÊava njegovu
sposobnost vezanja vode. Prisutni antioksidansi na osnovi soli
askorbinske kiseline usporavaju oksidaciju mesa i prisutnih masnoÊa,
te u kombinaciji s acetatima pozitivno djeluju na mikrobioloπku
stabilnost i odræivost mesnog proizvoda.
Pakiranje:
Natron vreÊa s PE uloπkom, sadræaja 25 kg.
NaËin Ëuvanja:
Na suhom i hladnom mjestu u izvornom tvorniËkom pakiranju.
Rok uporabe:
6 mjeseci u izvornom tvorniËkom pakiranju.
Primjer pripreme salamure za marinirano
meso sa prirastom od 10%
OSNOVNA RECEPTURA
Voda / led
Miocitrat VS
Kuhinjska sol
86,00 %
6,00 %
8,00 %
100,00 %
TEHNOLO©KI PROCES
1. Pripremite salamuru prema zadanoj recepturi
2. Na odreske mesa dodajte prethodno pripremljenu salamuru i
tamblirajte pod vakuumom i malim brojem okretaja neprekidno 10 min.
3. Na ukupnu koliËinu mesa (meso + salamura) dodajte Raps Marinadu
u koliËini od 60 g/kg ili Raps dekor zaËin u koliËini od 15 - 20 g/kg.
4. Tamblirajte salamureno meso s zaËinom slijedeÊih 5 min.
IREKS AROMA d.o.o.
RadniËka c. 37
10000 Zagreb
HRVATSKA
Tel: +385 1 60 40 654
60 40 668
60 40 701
Fax:+385 1 60 40 479
E-mail: [email protected]
www.ireks-aroma.hr
Download

MIOCITRAT VS