SOLGAR
N A » E L A
odgovovarajuÊe prehrane
NaËela
odgovarajuÊe
prehrane
Prednost je u kvaliteti
1
SOLGAR
2
SOLGAR
NaËela
odgovarajuÊe
prehrane
1. Dan zapoËnite uzimanjem
svjeæeg voÊa. Zaπto?
Zato da se u organizam unesu svjeæi enzimi i omoguÊi
kvalitetna probava uzetih prehrambenih namirnica tijekom dana.
VoÊe valja jesti kao prvi jutarnji obrok, a tijekom dana
sat vremena prije ruËka ili veËere i tri sata nakon ruËka,
zato πto je voÊe izuzetno lako probavljiva namirnica koja
uzeta netom nakon jela trune u organizmu. Nutriciolozi,
osim toga, savjetuju da u istom obroku ne jedemo voÊe razliËitih skupina - dakle da ne jedemo zajedno kiselo ili polukiselo voÊe sa slatkim voÊem.
Primjerice, bananu ili dinju ne treba jesti s kivijem ili kivi
s avokadom. Da bi organizam imao maksimalan uËinak
uzetog voÊa, voÊe treba jesti u odvojenim skupinama, kiselo samo za sebe ili pak slatko voÊe samo za sebe.
“Jedna jabuka na dan, bolest iz kuÊe van” stara je izreka. Stoga, jedite jabuke. Njihov je blagotvoran uËinak mnogostruk: osim πto Ëiste zube, jabuke jaËaju probavu, blagotvorno djeluju na sniæenje masnoÊa i optimaliziraju njihove razine.
2. Svakodnevno konzumirajte
prirodne sokove od voÊa i
povrÊa. Zaπto?
Svjeæe iscijeen sok voÊa i povrÊa bez dodanih kemijskih
tvari (aditiva, konzervansa...) snaæna je potpora snazi imuniteta i kvaliteti zdravlja uopÊe.
Takav prirodni svjeæi sok, uz dodanu jednu ælicu dobrog
meda kontroliranog porijekla, pravi je nektar koji obiluje
vitaminima, mineralima i fitotvarima, snaænog zaπtitnog
uËinka te poæeljan energetski bogat obrok.
3
SOLGAR
3. Koncentrirane ugljikohidrate tijesto, riæu i krumpir ne jedite
zajedno s koncentriranim bjelanËevinama - mesom, peradi i
ribom. Zaπto?
Koncentrirani ugljikohidrati u sustavu probavljanja hrane traæe luænati medij, a koncentrirane bjelanËevine trebaju kiseli medij. Uzeti zajedno u istom obroku poniπtavaju se, a da ih organizam ne iskoristi, πto “vodi” organizam
u kiselost.
Stoga tijesto, riæu i krumpir jedite s obiljem svjeæeg povrÊa, a meso, perad i ribu takoer uz svjeæe povrÊe ili variva.
4. Ne izgladnjujte se i ne
preskaËite obroke. Zaπto?
Preskakanje obroka obiËno vodi u prejedanje pri prvom
slijedeÊem obroku, a istovremeno usporava metabolizam.
Kako je naπ organizam poput motora s unutarnjim sagorijevanjem zamislite svoj auto, o kojem besprijekorno
skrbite, da radi bez benzina i ulja. Odmah bi se “zaribao”
motor!
Tako je i s naπim tijelom - valja ga pravilno hraniti.
5. Pijte minimum 8 Ëaπa vode
dnevno. Zaπto?
Voda Ëini 70% naπeg tijela, 85% krvi, 80% mozga, 70%
miπiÊa, 22% kosti i primjerice 10% zuba!
Redovit unos vode pridonosi filtriranju toksiËnih tvari iz
organizma, smanjenju masnih naslaga, reguliranju tjelesne
temperature, odræavanju tonusa miπiÊa i boljem elasticitetu koæe.
Ponekad je osjeÊaj gladi znak da nam zapravo nedostaje
tekuÊine. Pijenje vode treba postati navika, jer æe je znak
da je dehidracija veÊ nastupila. »ak i mala dehidracija od
2% moæe umanjiti πportski nastup i do 20%, a dugoroËno utjeËe na krvni tlak, cirkulaciju i probavu. Svoju tjelesnu teæinu podijelite sa 8 i dobiti Êete broj Ëaπa od 2 dcl,
koliko bi trebalo dnevno popiti vode.
»esto se postavlja pitanje da li piti vodu tijekom jela ili
ne? Voda se moæe piti tijekom jela, Ëak i onda kada ste na
restriktivnim dijetama.
Vaæno je izbjegavati i ne piti gazirana, zaslaena i aromatizirana piÊa i vodu, kao ni alkohol, jer sadræe previπe kalorija.
»aπa vode ispuniti Êe æeludac i bræe Êete osjetiti sitost!
Stoga kada vam se javi glad izmeu obroka, popijte Ëaπu
vode i umjesto cijele Ëokolade pojedite samo komadiÊ.
Neki struËnjaci za prehranu savjetuju da se odmah nakon buenja popije Ëaπa izvorske vode s neπto limuna ili Ëista voda sobne temperature.
Na taj Êe se naËin, odmah nakon buenja, organizam osvjeæiti unosom nuæno potrebnih elektrolita (soli) koje iz-
4
SOLGAR
vorska voda prirodno sadræi.
I ne manje vaæno - uzimanje vode ujutro na prazan æeludac potiËe probavu i dobru stolicu.
Dnevno pijte minimalno onoliko vode koliko ste je tijekom dana izluËili!
6. Vodu kao i svaku drugu
tekuÊinu (sok, Ëaj, napitak i sl.)
valja piti u malim
gutljajima. Zaπto?
Zato jer naπ æeludac ima vrlo ograniËenu moguÊnost primanja namirnica, pa i vode.
Ukoliko na iskap (na “eks”) uzmemo pretjeranu koliËinu vode ili nekog napitka, ta Êe tekuÊina naprosto “protrËati” kroz naπ organizam i pojaËati uriniranje, a poæeljne
hidratacije tijela neÊe ni biti.
7. Svaki dan jedite izbalansirane (bioloπki uËinkovite) dnevne
obroke. Zaπto?
Kako bi u organizam putem 5-6 dnevno programiranih
obroka unijeli sve nuæno potrebne hranjive tvari: bjelanËevine, ugljikohidrate, nezasiÊene i esencijalne masti, vodu, vitamine i minerale, fitotvari i antioksidanse.
8. Izostavite uporabu bijelog
braπna, bijelog πeÊera i bijelog
griza. Zaπto?
Visoko rafinirane æitarice, bijelo pecivo, kruh i tjestenina osloboeni su veÊine æivotno vaænih hranjivih tvari koje je nuæno unijeti u organizam kao funkcionalne namirnice.
Bijelom braπnu nedostaje hranjivih sastojaka, a zastraπujuÊi je podatak da je bijeli kruh bijele boje zato πto braπno od kojega je napravljen sadræi kemijske izbjeljivaËe!
©eÊer, dakako, ima i svoju gorku stranu. Naime, proces
rafiniranja osiromaπuje πeÊer i liπava ga hranjivih sastojaka koje prirodno sadræi. Ne manje vaæno - smei πeÊer nije puno zdraviji, on nastaje iz bijelog i razlikuje se od njega
svega 1%. Stoga koristite prirodni med poznatog porijekla.
9. Uzimanje slastica i slatkiπa
svedite na minimum. Zaπto?
Slastice za probavljanje “kradu” minerale iz zaliha kostiju i zuba, zakiseljuju organizam i oπteÊuju lokomotorni
sustav (skelet) i zube.
Moæemo ponekad pojesti 1-2 palaËinke, 1-2 πtrudle ili
komadiÊ tamne Ëokolade, ali to nikako ne smije biti stalno i puno.
Prava mjera posebice je vaæno naËelo kod uzimanja slastica.
5
SOLGAR
10. Uzimanje soli svedite na
minimum ili pravu mjeru. Zaπto?
Soli poæeljne za organizam uzimamo i kroz namirnice,
poglavito putem povrÊa. Zato i ne treba pretjerivati sa soljenjem. Svaki viπak soli u organizmu traæi i viπe tekuÊine
te tako vodi organizam u disbalans.
Valja upamtiti: Ëetvrtina soli koja se unosi u organizam
je sol skrivena u gotovim, procesuiranim namirnicama.
I joπ neπto - Ëovjek danas uzima soli desetak puta viπe
od svojih predaka.
11. U pripremanju jela koristite
iskljuËivo hladno preπana ulja.
Zaπto?
Zato πto su upravo ta ulja, poput maslinovog, sjajan izvor nezasiÊenih masnih kiselina, uljnih vitamina i minerala
nuæno potrebnih organizmu, te s odliËnim omjerom nezasiÊenih i esencijalnih masnih kiselina u svom sastavu.
I ne manje vaæno, izvor su skvalena - snaænog antioksidansa uËinkovitog u zaπtiti organizma!
12. Konzumirajte dovoljno
vlakana iz razliËitih izvora, ali ne
viπe od 25 g dnevno. Jedite riæu,
tjesteninu, voÊe i povrÊe, cjelovite æitarice i grahorice. Zaπto?
Vlakna (balastne tvari) πtite srËani miπiÊ, probavni sustav Ëine zdravim, odræavaju optimalnu tjelesnu teæinu i poæeljne razine kolesterola, sprjeËavaju pojavu visokog krvnog tlaka i dijabetesa, oboljenje vena i crijeva, a imaju i
antioksidativan uËinak!
13. Jedite πto viπe svjeæe
(ne zamrznute) hrane iz naπeg
podneblja, uzgojene prirodno,
bez pesticida i umjetnog
gnojiva. Zaπto?
Nutricionisti su davno doπli do saznanja da naπ organizam æeli i treba hranu svog podneblja, hranu od tamo gdje
smo se rodili, odrasli i gdje æivimo.
Stanice naπeg organizma takvu hranu prepoznaju, pa u
tom sluËaju moæemo govoriti o 100% bioloπki uËinkovitoj
hrani koju naπ organizam u potpunosti i bez nusprodukata iskoriπtava.
I ne manje vaæno - hrana uzgojena u staklenicima koriπtenjem pesticida i umjetnih gnojiva osloboena je veÊine
æivotno vaænih hranjivih tvari, nuæno potrebnih organizmu
za izgradnju i sve fizioloπke procese te oslobaanje energije.
6
SOLGAR
14. Pijte svjeæe, a ne dugotrajno
mlijeko i uzimajte fermentirane
mlijeËne proizvode. Zaπto?
Zato πto trajno mlijeko, da bi trajalo 6 ili 12 mjeseci,
sadræi bezbroj kemijskih dodataka - aditiva, konzervansa,
stabilizatora itd.
Fermentirani mlijeËni proizvodi su poæeljna hrana za
oËuvanje zdravog bakterijskog miljea crijeva i dobre crijevne mikroflore koja Êe osigurati kvalitetnu probavu i
optimalnu iskoristivost hranjivih tvari te osnaæiti imunosni
(obrambeni) sustav.
Pro- i prebiotici obogaÊeni inulinom poæeljni su u svakodnevnoj prehrani!
15. Jedite ribu 2-3 puta tjedno.
Zaπto?
Riba je bez kolagena - njezino meso nema opni, pa je izuzetno lako probavljiva bjelanËevina koja neÊe opteretiti rad
probavnog sustava.
Riba i riblje ulje kao sjajan izvor dugolanËanih masnih kiselina πtite arterije od oπteÊenja, reduciraju razinu masnoÊa u krvi, snizuju πtetni kolesterol, πtite srce, djeluju
protuupalno, ublaæavaju simptome migrene, jaËaju
mentalnu energiju, a obrambeni sustav Ëine snaænim i kvalitetnim.
16. Jedite ugljikohidrate punog
zrna od tzv. cjelovitih æitarica.
Zaπto?
Cjelovito zrno s ovojnicom (neoljuπteno) zadræalo je hranjivost i antioksidativni uËinak. Proantocijanidini kao moÊni antioksidansi sadræani u ovojnicama zrnovlja snaæno
πtite organizam u svim fazama mentalnih i fiziËkih napora.
Zob i jeËam sjajan su izvor beta glukana, polisaharida uËinkovita u jaËanju obrambenog sustava. Stoga jedite kaπe od
zobi i jeËma kada god je to moguÊe.
Vaæno je znati da osim toga, primjerice, bijeli kruh peËen u obliku (plehu) ima znatno veÊu kalorijsku vrijednost
od kruha cjelovita zrna, poput raæenog, ili kukuruznog, jer
sadræi viπe masti, kvasca i aditiva.
17. Svaki dan jedite po
moguÊnosti svjeæe pripremljene
obroke, a izbjegavajte uzimanje
gotove i polugotove hrane i njihovo podgrijavanje. Zaπto?
Zato πto niti jedna hrana neÊe zadræati sve vaæne hranjive
tvari i nuæno potrebne vitamine i minerale ako se zamrzava, odmrzava ili podgrijava.
Radi se o vrlo nestabilnim tvarima koje se skladiπtenjem,
pripremanjem i podgrijavanjem gube iz namirnica. Svjeæe
pripremljeni obroci zadræat Êe veÊinu æivotno vaænih tvari i
omoguÊiti njihov maksimalan unos u organizam.
Obroke ne podgrijavajte!
7
SOLGAR
18. Umjesto crne kave i alkoholnih napitaka pijte Ëajeve.
Zaπto?
Pretjerane koliËine crne kave vode organizam u kiselost
i imaju diuretiËki uËinak. To znaËi da potiËu na prekomjerno uriniranje i energetski iscrpljuju.
Alkoholni napitci u veÊim koliËinama su tzv. prazne kalorije koje “uzimaju” energiju za svoj metabolizam, a nas odvode u dehidriranost i kiselost, te nam smanjuju energetski potencijal.
Iznimno to mogu biti jedna do dvije Ëaπe dobrog vina,
ali upravo to - jedna do dvije Ëaπe, a ne viπe.
PreporuËujemo Ëajeve: mentu, koprivu, ËiËak, brπljan i zeleni Ëaj koji pospjeπuju metabolizam hrane i detoksiciraju
jetru i guπteraËu.
19. Vodite raËuna o tome kada
i zaπto jedete.
RuËak ili neki obilniji obrok valja uzeti 3-4 sata prije treninga ili natjecanja.
Jednako tako je vaæno veËerati 3-4 sata prije spavanja,
kako ne bi opteretili probavu i time onemoguÊili kvalitetno spavanje.
Naπ je organizam fini motor s unutarnjim sagorijevanjem
koji registrira svaki uzeti obrok. Opteretimo li ga neposredno prije spavanje veÊom koliËinom hrane, radit Êe tijekom noÊi pretjerano, a odmah nakon buenja osjetit Êemo glad i æelju za jelom!
Nastojte jesti svaki dan u isto vrijeme.
20. Vrlo je vaæno pravilno programirati uzimanje namirnica u
dnevnim obrocima. Zaπto?
Ukoliko nam je cijeli dan pretrpan programom rada, doruËak i ruËak Êemo koncipirati na osnovi ugljikohidratnih
namirnica.
Naime, ugljikohidrati imaju znatno manje molekule i bræe dostavljaju kisik i nuæno potrebnu energiju, za razliku od
bjelanËevina koje valja razgraditi. Valja upamtiti da su voÊe i povrÊe izvor poæeljnih ugljikohidrata!
BjelanËevine, ribu, perad i meso treba uzeti kao veËernji
obrok, u vrijeme odmora, kada viπe nismo posebno aktivni
i kada ima dovoljno vremena za kvalitetno probavljanje bjelanËevina.
21. Upamtite - kada niste mentalno i fiziËki aktivni ne jedite
obilje ugljikohidrata. Zaπto?
Hrana ima hormonalni uËinak - poznato je da ugljikohidrati (slastice, kruh, tjestenina, riæa...) oslobaaju hormon
inzulin koji πeÊere iz krvi prenosi u ostale organe tijela kao
nuæno potrebno gorivo.
8
SOLGAR
Ukoliko se odmaramo i nismo mentalno i fiziËki aktivni
neiskoriπteni πeÊeri taloæit Êe se kao trigliceridi u vidu πtetnog plaka u krvoæilnom sustavu.
22. Bavite se tjelesnom
aktivnoπÊu - πportom. Zaπto?
Tri puta tjedno bavite se πportovima izdræljivosti - trËite,
plivajte, vozite bicikl po 20 minuta te uËinkovito jaËajte
cirkulaciju i protok krvi, kao i metabolizam vaπih stanica.
Potom se istuπirajte naizmjenice toplom i hladnom vodom, ili tuπirajte samo noge tri minute toplom, a potom
trideset sekundi hladnom vodom, ponavljajuÊi to nekoliko puta. Izuzetno je vaæno svakodnevno biti tjelesno aktivan - pjeπaËiti, plivati, gimnasticirati... Tjelesna aktivnost
donosi niz pozitivnih rezultata: jaËa tonus miπiÊa, poboljπava protok krvi, doprinosi boljoj iskoristivosti osloboene
energije, a snagu i izdræljivost organizma diæe na viπe razine, poboljπava metabolizam uzete hrane i njezin optimalan
uËinak na organizam, otklanja nakupljene toksine i nusprodukte iz organizma, oslobaa od fiziËkog i mentalnog
stresa.
Odradite svoj dnevni program tjelovjeæbe i kada ste najumorniji - korist za Vaπ organizam biti Êe mnogostruka!
23. Spavajte redovito,
minimalno 7 sati. Zaπto?
San je najbolja hrana za organizam i uspjeπno vraÊa tijelo u ravnoteæu. Odmor i san zovemo i tihi trening, jer se
tada obnavljaju stanice tijela i tijelo prolazi kroz fazu razvoja.
Ako ste u prilici odspavajte nakratko i tijekom dana, a
ukoliko imate problema s nesanicom pomoÊi Êe vam prirodna sredstva poput hmelja i valerijane, te lavande pod
jastukom.
Probudite li se pak tijekom noÊi, istuπirajte se hladnom
vodom i vratite u krevet.
9
SOLGAR
I ono najvaænije πto valja upamtiti:
• jesti treba raznovrsno i s pravom mjerom - na taj
naËin u organizam Êete unijeti veÊinu æivotno
vaænih hranjivih tvari te Êete, prije svega, izgraditi i odræati zdravlje.
• svaki obrok treba pripremati s ljubavlju
• trebali biste nastojati jesti okruæeni osobama
koje volite. Ukoliko jedete sami, ne svaajte se
niti u mislima s muæem, æenom, roditeljima, djecom, prijateljima... Jedite u miru i s ljubavlju.
Ukoliko jedete u miru, hranu skuhanu s ljubavlju, ta Êe hrana imati optimalan uËinak na Vaπ
organizam.
• svako bavljenje πportom (veliki rad) izuzetan je fiziËki i mentalni napor, pa stoga odgovarajuÊom
prehranom zaπtitite organizam od svih oπteÊenja
fiziËkog i mentalnog stresa kako bi kraj natjecateljske (radne) godine, a sutra i svoje πportske (æivotne) karijere, doËekali zdravi.
10
SOLGAR
SOLGAR
Popis proizvoda
Beta 1,3 glukani
10
Biljni glukozamin/MSM kompleks
11
Biotin
12
B-kompleks s vitaminom C
13
Brusnica ekstrakt
14
Cink kelat
15
Diabetes formula - cimet i alfa lipoiËna kiselina
16
Formula za kosti plus izoflavoni soje
17
Gentle Iron
18
Glukoza faktor
19
Hy-Bio
20
Kalcij, magnezij plus cink
21
Kalcij 500 za ævakanje
22
Kompleks za æene
23
Kangavites
24
Magnezij citrat
26
Neuro Nutrients
27
Multi-Nutrient Formula
28
Nutri-Nano Co-Q10
30
Omega 3
31
Prenatal
32
Prirodni beta-karoten
33
™
Probavni enzimi biljnog porijekla
34
Sabal palma, opuncija i likopen kompleks
35
Skin, Nails and Hair Formula
36
Vision Guard Plus
37
Vitamin D
38
Vitamin E
39
VM-75
40
11
SOLGAR
Beta 1,3 glukani
K
ako starimo, primjeÊujemo da se sve teæe odupiremo prehladi ili gripi, da smo podloæniji oboljevanju, naπa se svjeæina, snaga i energija
smanjuju, koæa, kosa i nokti gube svoj sjaj, dobivamo na teæini i gubimo miπiÊni tonus. Nakon zrelosti polako i postupno gubimo snagu i integritet imuniteta, πto je signal da posegnemo za nekim od imunostimulatora - gotovih proizvoda uËinkovitih u podizanju razine i snage imuniteta.
Naπe tijelo ima dvije vrlo vrijedne barijere prema bolestima, Ëiji je zadatak pomoÊ u odræavanju optimalnog zdravlja - koæu i sluznicu ili mukoznu membranu. Koæa sprjeËava da razliËiti zagaivaËi i toksini uu u
naπe tijelo, a unutar naπeg organizma nalazi se druga “koæa”, od mukoze, koja ima istu zadaÊu. Mukozna membrana oblaæe sinuse, grlo,
pluÊa, crijeva i druge unutarnje povrπine tijela, a sadræi antitijela, makrofage i druge tvari koje pomaæu u borbi protiv bakterija, virusa, gljivica i kvasca.
StruËnjaci se slaæu da 80% svih patogenih tvari koje napadaju tijelo
ulazi kroz mukozne povrπine. NajveÊu mukoznu povrπinu ima gastrointestinalni trakt gdje traje stalna borba s patogenima. Kada imunoobrana oslabi, nastupaju bolesti.
Beta glukan je polisaharid koji pokazuje iznimnu sposobnost aktivacije i modulacije imunoloπkog sustava. Peroralnim uzimanjem veæe
se na povrπinu makrofaga i snaæno poveÊava njihov broj i aktivnost. Na
taj nespecifiËan naËin, beta glukan pomaæe jaËanju obrambenih reakcija inicirajuÊi Ëitavu kompliciranu kaskadu dogaaja koji svi zajedno
vode jakom imunosustavu. Beta 1,3 glukan na dva naËina snaæno podiæe razinu imuniteta:
1. potiËe stvaranje koπtane sræi, a time i proizvodnju leukocita i trombocita koji su prva crta obrane organizma;
2. aktivira makrofage - stanice koje Ëine energetsku centralu imunoloπke aktivnosti pretvarajuÊi tijelo u snaæni obrambeni arsenal.
OpÊe je poznato da sve stanice ukljuËene u imunoloπke reakcije nastaju iz matiËnih stanica koπtane sræi. Tu dolazi do izraæaja uËinak beta
glukana koji potiËe stvaranje matiËnih stanica koπtane sræi, πto rezultira bræim dotokom novih imunocita u krvotok i u razliËite limfne organe
u Ëitavom organizmu.
Beta 1,3 glukan osobito je uËinkovit kod:
• svih bolesti uzrokovanih virusima, bakterijama i gljivicama
• kroniËnih upala
• autoimunih bolesti - lupusa, artritisa, ulceroznog kolitisa, psorijaze
• sporog i slabog zacjeljivanja ozljeda
• izloæenosti zraËenjima - UV, elektromagnetskim i sl.
• ateroskleroze, jer smanjuje kolesterol, sprjeËava nastanak plaka...
• smanjuje πtetne pojave zraËenja i kemoterapija.
AKTIVNI SASTOJCI:
Beta 1,3 glukani
(iz staniËne stijenke prirodnog kvasca)
* preporuËeni dnevni unos
12
U 1 TA B L E T I
RDA* %
200 mg
-
SOLGAR
Biljni glukozamin/
MSM kompleks
D
KORISNO JE ZNATI
Programi vjeæbanja, redukcija
tjelesne teæine i uzimanje Solgar Biljnog glukozamin/MSM
kompleksa mogu umanjiti tegobe, smanjiti bol i uspostaviti izgubljenu funkciju zgloba.
ZahvaljujuÊi sjajno komponiranom pripravku biljnog
glukozamina obogaÊena
MSM-om, vitaminom C,
manganom i biljnim ekstraktima, unaprijedit Êete i zaπtiti
zdravlje zglobova i saËuvati
pokretljivost, bez optereÊenja
za lokomotorni sustav.
AKTIVNI SASTOJCI:
Glukozamin biljnog porijekla
MSM
Ekstrakt korijena umbira
Ekstrakt kore bijele vrbe
Vitamin C
Mangan
egenerativna oboljenja zglobova i kostiju Ëeste su bolesti koje
pogaaju velik broj stanovnika veÊ od 35-te godine starosti.
Mnogobrojne institucije, struËnjaci i vlade ulaæu velike napore kako
bi ta borba bila πto kvalitetnija i uËinkovitija.
Hrskavica je dio zgloba koji oblaæe krajeve kostiju. Uniπtenje hrskavice, kao amortizera zglobova, uzrokuje trljanje kostiju jedne o
drugu πto rezultira pojavom jakih bolova i ograniËenja pokreta.
Mnogobrojni su razlozi i Ëimbenici koji uzrokuju pojavu degenerativnih oπteÊenja zglobova, a pretilost i viπak tjelesne teæine dodatno optereÊuju lokomotorni sustav.
StruËnjaci kaæu da svaki kilogram viπka uzrokuje 3-5 kilograma
dodatnog optereÊenja zglobova. Prema tome, 10 kilograma viπka
tjelesne teæine znaËi 30-50 kilograma dodatnog optereÊenja zglobova!
U riziËnoj su skupini i osobe sa sportskim ozljedama, ozljedama
steËenim na poslu, osobe roene s oπteÊenjima, defektnom hrskavicom ili s malim defektima u naËinu na koji su spojeni zglobovi. Starenjem ti defekti mogu uzrokovati rano uniπtavanje hrskavice u zglobu.
U procesu uniπtavanja moæe biti prisutna i upala s oslobaanjem
enzima i znatno veÊim oπteÊenjima zgloba.
Simptomi koji ukazuju na oπteÊenje zgloba vrlo su izraæeni:
• bol u zglobovima za vrijeme i nakon kretanja
• neugoda u zglobu prije i tijekom promjene vremena
• oticanje i ukoËenost zglobova, posebice nakon kretanja
• koπtane izboËine na sredini ili na kraju zglobova prstiju i palca
• gubitak fleksibilnosti zglobova.
PodruËja koje to stanje uobiËajeno pogaa su:
• Prsti - koπtani Ëvorovi mogu poveÊati zglobove na prstima
stvarajuÊi pri tom kvrgave oblike. Prsti u toj fazi mogu biti
osjetljivi, bolni i ukoËeni;
• Kraljeænica - izlizavanje (troπenje) diskova izmeu kraljeæaka
moæe uzrokovati bol u leima i vratu, te ukoËenost;
• Zglobovi - koji su uporiπte teæine, te kukovi, koljena i stopala,
najosjetljiviji su na degenerativne promjene.
U 1 TA B L E T I
500
333,33
36
33,33
33,33
1,67
mg
mg
mg
mg
mg
mg
RDA* %
56
48
* preporuËeni dnevni unos
13
SOLGAR
Biotin
B
iotin, ili vitamin H, je vitamin ljepote i svjeæine. Topljiv je u vodi,
ima kristalnu strukturu i nema boje kada se izdvoji. Dobri izvori
vitamina H su æumanjac, kvasac, zob, oraπasti plodovi, iznutrice
poput jetrica i bubrega, mlijeËna Ëokolada i veÊina povrÊa.
Biotin je aktivni spoj koji uËinkovito sudjeluje u mnogim enzimatskim reakcijama i vaæna je karika Krebsova ciklusa. Sudjeluje u
procesu oslobaanje energije iz glukoze. Biotin kao koenzim sudjeluje u sintezi masnih kiselina i purina u tijelu. Valja naglasiti i da
sudjeluje u proizvodnji antitijela i podupire uËinkovitost imunosnog
sustava.
KORISNO JE ZNATI
Kako bi zapamtili svu vaænost
biotina kao esencijalnog
koenzima, vaæno je naglasiti
da su koenzimi relativno male
organske molekule (male u
odnosu na enzime) koje
aktivno sudjeluju u enzimatski
kataliziranoj reakciji. Oni
mogu biti kovalentno vezani
na enzim ili se nalaziti u slobodnom stanju u otopini.
I enzimi i koenzimi su nuæno
potrebiti organizmu.
Primjerice, ako je naπ organizam “motor s unutarnjim
sagorijevanjem” onda su enzimi i koenzimi svjeÊice koje
Êe uzete namirnice “zapaliti”
tj. katalizirati, te pokrenuti
metabolizam uzete hrane.
Simptomi pomanjkanja biotina su:
• gubitak apetita
• infekcija sluznica
• depresija
• nesanica
• bolovi u miπiÊima
• osip
• neugoda
• poveÊana razina kolesterola u krvi.
Poznato je da starije osobe, πportaπi i epileptiËari imaju niæe razine
biotina u krvi te da bi trebali dodatno uzimati odreenu dnevnu dozu biotina.
Biotin je namijenjen:
• svima s pomanjkanjem biotina
• osobama s oπteÊenom kosom, koæom i noktima
• dijabetiËarima
• osobama s tegobama dijabetiËke neuropatije
• depresivcima
• osobama s tegobama sna.
AKTIVNI SASTOJCI:
Biotin
* preporuËeni dnevni unos
14
U 1 TA B L E T I
RDA* %
300 mcg
200
SOLGAR
B- kompleks s vitaminom C
T
KORISNO JE ZNATI
Vitamini B skupine ne debljaju i nemaju nikakvu kalorijsku
vrijednost, kao uostalom ni
svi ostali vitamini. Danaπnja
suvremena tehnologija
omoguÊuje proizvodnju vitamina bez soli, πeÊera i πkroba.
o je sjajan tim vitamina topivih u vodi koje je potrebno stalno nadoknaivati jer ih organizam ne moæe sam sintetizirati. NajuËinkovitiji
su kada su svi zajedno. Imaju znaËajnu ulogu u svim metaboliËkim procesima i u procesima u samim stanicama.
B1, primjerice, utjeËe na rad srediπnjeg æivËanog sustava. B2 je vaæan za metabolizam masti, ugljikohidrata i bjelanËevina te za iskoriπtavanje hrane kao vaænog energetskog izvora. Vitamin B3 koristi se
u adjuvantnoj terapiji tegoba srËanokrvoæilnog sustava i hiperlipidemije. Nedostatak vitamina B6 oËituje se promjenama na koæi i æivËanom sustavu, a nuæan je za stvaranje crvenih krvnih stanica, jaËanje otpornosti organizma i sprjeËavanje preranog starenja. Najvaænija mu je
funkcija sudjelovanje u enzimatskim reakcijama, stvaranje moædanih
hormona i hemoglobina, te odræavanje homeostatiËke ravnoteæe iona
natrija i kalija. Vitamin B12 sudjeluje u stvaranju bjelanËevina, u metabolizmu masti, ugljikohidrata i bjelanËevina. Njegov nedostatak uzrokuje smanjenje sinteze DNA, pernicioznu anemiju, infekcije jezika, poremeÊaje u æivËanom sustavu, umor, razdraæljivost, gubitak apetita, proljev, probleme sa æelucem, cirkulacijom, moæe uzrokovati poremeÊaj
menstruacije, neugodan zadah tijela, neuritis, te utrnulost u rukama
i nogama. Vitamin B9 ili folna kiselina, izoliran iz listova πpinata, vaæan je za razvoj tkiva i organskih sustava, posebice æivËanog te DNA i
RNA. U aktivnom obliku vaæan je za stvaranje neurotransmitera odgovornih za paænju, dobro pamÊenje i raspoloæenje. U ovom proizvodu
kompleks B vitamina u kombinaciji je s vitaminom C koji podupire
metabolizam bjelanËevina i izgradnju proteinskih struktura.
Vitamini B skupine uËinkoviti su:
• za metaboliËke procese masti, ugljikohidrata i bjelanËevina
• za pravilan rad æivËanog sustava
• za adjuvantnu terapiju srËanokrvoæilnog sustava
• za poviπene razine masti
• za lijep izgled koæe i kvalitetu sluznice
• za opuπtanje i dobro raspoloæenje.
AKTIVNI SASTOJCI:
Vitamin C
Pantotenska kiselina
Vitamin B3
Inozitol
Kolin
Vitamin B2
Biljna osnova u prahu (alfalfa, ekstrakt
acerole, kelp, perπin, potoËarka, πipak)
Vitamin B1
Vitamin B6
Folna kiselina
Vitamin B12
Biotin
U 1 TA B L E T I
250
50
50
50
20,5
13
6,5
RDA* %
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
416
833
278
812
-
5 mg
5 mg
50 mcg
12,5 mcg
12,5 mcg
357
250
25
1250
8
* preporuËeni dnevni unos
15
SOLGAR
Brusnica ekstrakt
»
im netko spomene brusnicu sjetim se kako prije nekoliko godina moja suradnica nije mogla zatrudnjeti zbog uËestale urinarne infekcije. Sugerirala sam joj uzimanje brusnice Ëime je urinarna
infekcija bila rijeπena.
Valja naglasiti da rijetko koja biljka ima tako snaæan prirodni antibiotski uËinak kao brusnica. Plodovi brusnice - sjajne, ljekovite biljke, bogati su zaπtitnim tvarima, mineralima, vitaminom A, vitaminom C, kalijem i biljnim vlaknima. To je voÊe ameriËkih Indijanaca, a
raste u moËvarnim podruËjima.
Istraæivanja su pokazala mnogo blagotvornih uËinaka brusnice na
organizam. Ima i snaæni antioksidativan uËinak, πtiti stanice od oksidacijskih oπteÊenja.
KORISNO JE ZNATI
Tanini u brusnicama sprjeËavaju prianjanje bakterije E.
coli (najËeπÊi uzroËnik infekcija mokraÊnog sustava) na stijenku mokraÊnog mjehura, te
tako pospjeπuju njihovo
izluËivanje.
Brusnica pomaæe i kod Ëira
na æelucu, te sprjeËava oπteÊenje i kvarenje zubi. Dakle,
trebale bi ju uzimati osobe s
preosjetljivim æelucem i one s
loπom kvalitetom zubi. Naime, sastojak kojim obiluje
brusnica sprjeËava stvaranje
naslaga na zubima.
I ne manje vaæno - brusnica
je prirodni antibiotik snaænog
antibakterijskog i antifungicidnog uËinka.
Kada koristiti brusnicu:
• kod urinarnih infekcija, kao samostalnu terapiju
• kod viπih razina kolesterola
• preventivno za sprjeËavanj moguÊe infekcije mokraÊnih kanala
• u lijeËenju Helicobacter pylori
• kod tegoba zubnog mesa i zuba
• kod tegoba s vidom
• kod viπih razina πeÊera (dijabetiËari)
• kod Ëeste izloæenosti stresu
• kao prevenciju srËano-krvoæilnih bolesti.
AKTIVNI SASTOJCI:
Prah koncentrata brusnice
Vitamin C
* preporuËeni dnevni unos
16
U 1 KAPSULI
RDA* %
400 mg
60 mg
100
SOLGAR
Cink kelat
C
KORISNO JE ZNATI
ink je izuzetno vaæan element u tragovima koji sudjeluje u nizu
metaboliËkih procesa, a kao sastavni dio preko 200 enzima nuæno je potrebit za metabolizam masti, bjelanËevina i ugljikohidrata.
U zajednici s bakrom i manganom vaæan je sastojak SOD-a, superoksid-dizmutaze, snaænog antioksidativnog uËinka. Cink jaËa i potiËe imunosni sustav, ukljuËen je u stvaranje hormona timusa, te produkciju i aktivaciju leukocita, a ima i snaæno djelovanje u borbi protiv virusa, bakterija, alergena i kancerogenih tvari.
Nedovoljan unos cinka moæe uzrokovati smanjenu otpornost organizma.
Pomanjkanje cinka uzrokuje i koæne probleme buduÊi da se 20%
tjelesnih rezervi cinka pohranjuje u koæi, pa ona vrlo brzo reagira na
njegove nedovoljne razine. Iskustvo pokazuje da je cink vrlo uËinkovit u ËiπÊenju koæe i obnavljanju njenog zdravlja i ljepote. Cink potiËe i djelovanje enzima koji retinol pretvara u retinal, vaænog za stvaranje oËnih pigmenata. Vrlo je vaæan za pretvorbu linolne kiseline u
gama linolensku kiselinu, nuæno potrebitu za balans masnoÊa u organizmu.
Cink se apsorbira u crijevima,
a iz organizma se odstranjuje
izluËevinama æuËi i guπteraËe.
Na poveÊani gubitak cinka iz
organizma utjeËu dijabetes,
dijaliza, diuretiËki lijekovi, neki
lijekovi protiv artritisa, prekomjerno znojenje, oπteÊenje
tkiva i stanica usljed bolesti
bubrega te kod opekotina i
koænih bolesti.
Poznata je izreka da osobe
koje brzo i vispreno misle
imaju “previπe” cinka, jer cink
igra vaænu ulogu u radu CNS.
Cink se preporuËa:
• u lijeËenju akni
• kod srËanih tegoba
• kod Ëira na æelucu
• kod artritisa
• za ljepπi, bræi i kvalitetniji rast kose
• za unutarnje i vanjsko zarastanje rana
• zajedno s vitaminima A, B6, C i E kod alergija i bolesti koæe
• kod tzv. senilne degeneracije oËne pjege
• dijabetiËarima
• muπkarcima, jer sudjeluje u
regulaciji rada prostate i
razvoju muπkih spolnih
organa
• za jaËanje imuniteta.
AKTIVNI SASTOJCI:
Cink
U 1 TA B L E T I
RDA* %
22 mg
147
* preporuËeni dnevni unos
17
SOLGAR
Diabetes formula - cimet i
alfa lipoiËna kiselina
»
KORISNO JE ZNATI
Svim osobama s dijabetesom
vaæno je naglasiti da treba piti
dovoljne koliËine vode, jer je
voda otapalo za πeÊere. Tjelesnu teæinu treba podijeliti sa 8
da bi se dobio broj Ëaπa od
2 dcl koje treba popiti tijekom
dana. Vodu valja piti uvijek u
malim gutljajima, nikada ne
na iskap!
I ne manje vaæno - dijabetiËari
su Ëesto na terapiji mnogobrojnim lijekovima, pa je vrlo
vaæno organizam detoksicirati
reæimom otklanjanja toksina i
nusprodukata, te ga tako osloboditi πtetnih tvari. Osim
toga, cimet uËinkovito snizuje
razinu πtetnog kolesterola i
optimalizira razine masti, πto
je, takoer, vaæan segment u
regulaciji dijabetesa. Moæe se
reÊi da je cimet sjajan prirodni
regulator dobrog zdravlja.
18
esto puta su me prijatelji, susjedi i kolege pitali da su Ëuli kako
cimet ima uËinka u terapiji dijabetesa. Drugi su, pak, pitali da li
je moguÊe da im je u regulaciji πeÊera i tegoba dijabetesa pomogao
kvasac? I jednima i drugima odgovarala sam - da, moguÊe je. Cimet
je od davnine smatran sredstvom za jaËanje organizma, hranom za
besmrtnike i eliksirom vjeËne mladosti. EteriËna ulja iz kore cimetovca pomaæu kod prehlada i kaπlja, probavnih smetnji i grËeva u æelucu, duπevnih napetosti i za tonifikaciju cijelog tijela. EteriËna ulja od
lista cimetovca pomaæu u lijeËenju tegoba reumatizma i loπe cirkulacije, celulita, usporene probave, kolitisa i crijevnih infekcija. Znanstvena su istraæivanja pokazala da se uzimanjem meda i cimeta jaËa
imunosni sustav organizma i πtiti ga od virusa i bakterija.
Jedan od znaËajnih fitonutrijenata je i alfa lipoiËna kiselina koja
sadræi sumpor, a nalazimo je u kvascu i jetri. Ima snaæan antioksidativan uËinak, dobro se apsorbira i iskoriπtava unutar stanica gdje je
sposobna regenerirati glutation. Stoga, suplementacija lipoiËnom kiselinom rezultira poveÊanjem razina glutationa.
To su dobri razlozi za koriπtenje te izvrsne kombinacije cimeta i lipoiËne kiseline, snaænog uËinka na iskoristivost glukoze u stanicama, posebice u stanjima inzulinske rezistencije poput metaboliËkog
sindroma (sindrom X) i smanjene produkcije inzulina.
A
K T I V N I S AJE
STO
JCI:
KORISNO
ZNATI
Ekstrakt korijena cimeta
Alfa lipoiËna kiselina
* preporuËeni dnevni unos
U 1 TA B L E T I
RDA* %
350 mg
150 mg
-
SOLGAR
Formula za kosti
plus izoflavoni soje
N
a æalost, mnogi ljudi poËinju misliti na kosti i dobar i zdrav
koπtani sustav tek onda kada s kostima imaju problema.
Koπtani sustav je potpora za tijelo, a sastavljen je od 206 kostiju.
Kosti su meusobno povezane pomoÊu jakog vezivnog tkiva koje
izgrauje unutarzglobne i izvanzglobne strukture. Tako se formira
skelet Ëovjeka. Na kosti su pripojeni miπiÊi Ëije kontrakcije omoguÊuju razliËite pokrete kostiju. Od 206 kostiju aksijalni ili osovinski skelet (lubanja, kosti lenog stuba, prsna kost, rebra i hioidna kost) gradi 80 kostiju. Ostalih 126 kostiju Ëine apendikularni skelet. Po obliku
se razlikuju duge, kratke, pljosnate i nepravilne kosti. Duge se nalaze u ekstremitetima, kratke u πaci i stopalu, pljosnate Ëine lubanju i
prsni koπ, a nepravilne izgrauju kraljeænicu.
Svaka kost ima otvore za prolaz krvnih æila koje sudjeluju u njezinoj prokrvljenosti. Kosti su graene od Ëvrstog i kompaktnog koπtanog tkiva.
KORISNO JE ZNATI
»esto upozoravamo djecu da
ne jedu previπe slatkiπa zbog
vrlo vaænog razloga - slatkiπi za
probavljanje kradu minerale iz
zaliha u kostima i zubima, pa
na taj naËin oπteÊuju razvoj
skeleta, a organizam vode u
kiselost. Zato treba kontrolirati upotrebu slastica kod djece,
kako bi saËuvala zdrav razvoj
skeleta i izrasla u lijepe i zdrave ljude. I zato - kada nekome poklonite slatkiπ niste mu
“zasladili”, veÊ “zakiseli”!
Treba znati da svako konzumiranje prevelikih koliËina mesa, mlijeËnih namirnica, slatkiπa i gotove hrane vodi organizam u kiselost i oπteÊuju
zdravlje. Stoga jedite raznovrsno i s pravom mjerom. I, ne
zaboravite - kosti sadræe 22%
vode, pa je vaæno piti dovoljno
i u malim gutljajima. UkljuËite i
uzimanje omega-3 nezasiÊene
masne EPA i DHA kiseline koje
aktivno sudjeluju u metabolizmu kostiju, ËineÊi ih zdravim.
Formula za kosti namjenjena je:
• svima s dijagnosticiranim oπteÊenjima kostiju
• osobama s frakturom kostiju
• osobama s loπom kvalitetom kostiju
• starijim osobama
• osobama s osteoporozom
• πportaπima
• osobama s uËestalim lomovima kostiju.
AKTIVNI SASTOJCI:
U 4 TA B L E T E
RDA* %
Kalcij
800 mg
Ipriflavoni soje
600 mg
Magnezij
400 mg
Standardizirani prah sojinih klica
400 mg
Cink
10 mg
Bor
1,5 mg
Bakar
500 mcg
Vitamin K
80 mcg
Vitamin D3
400 i.j. = 10 mcg
100
133
67
43
123
100
* preporuËeni dnevni unos
19
SOLGAR
Gentle Iron
Æ
KORISNO JE ZNATI
Ukoliko se uzimaju i nadopune nekih drugih minerala potrebno je priËekati da prou i
dva sata od uzimanja æeljeza,
jer, primjerice, kalcij i magnezij ometaju apsorpciju æeljeza.
Neki antibiotici πirokog
spektra takoer se ne smiju
uzimati istovremeno sa æeljezom, buduÊi da se veæu s mineralnim solima i tako tvore
netopive spojeve.
Apsorpciju æeljeza ometa i
pretjerano konzumiranje kave
i Ëaja.
I joπ neπto - sjajni se rezultati postiæu suplementacijom
æeljeza kod osoba treÊe dobi i
starije populacije, jer im omoguÊuje bolji prijenos kisika i
svjeæinu koja im je u toj starosnoj dobi smanjena, a itekako je dobro doπla.
eljezo je vaæan metalni element u tragovima koji na prvi spomen
odmah asocira na æivot. Poznato je da se æeljezo javlja u tri oblika: kao hem æeljezo u mesu, ne-hem æeljezo u povrÊu i ne-hem æeljezo koje se dodaje u namirnice. Svaka od navedenih vrsta resorbira
se razliËitom brzinom i u razliËitim koliËinama, ali svega se 5% resorbira iz hrane.
Vaæno je znati da osim prenoπenja kisika, hemoglobin prenosi i
ugljiËni dioksid do pluÊa te je uËinkovit u regulaciji kiselosti krvi. Æeljezo krvlju dolazi do mioglobina u miπiÊima, sliËnog hemoglobinu.
Njegova je uloga produkcija kisika u miπiÊima, u svim situacijama
kada kisik ne dolazi do njih, pa na taj naËin ima ulogu rezerve kisika. Æeljezo se nalazi i u citokromima, tj. u bjelanËevinama vaænim za
bioloπke reakcije u tijelu. U tijelu se æeljezo pohranjuje u obliku feritina. Æeljezo je vaæno za proizvodnju crvenih krvnih tjeleπaca i prijenos kisika, za rad mnogih enzima, produkciju energije u stanicama
te za uËinkovit metabolizam svih B vitamina.
Manjak æeljeza javlja se kod osoba koje konzumiraju premalo mesa i jedu jednoliËno, kod osoba loπih prehrambenih navika, zbog nedovoljnog unosa vitamina C, folne kiseline i vitamina B12. Anemiju
ili manjak æeljeza mogu izazvati i obilne menstruacije, krvarenja u
gastrointestinalnom traktu uzrokovana Ëirom na æelucu, kolitisom,
Chronovom boleπÊu ili hemeroidima. Tjelesne rezerve æeljeza mogu
iscrpiti i dugotrajne infekcije ili tegobe reumatizma. Anemiju i niske
razine æeljeza mogu uzrokovati i poremeÊeni metaboliËki procesi, kada antagonisti æeljeza - bakar i cink neprestano “kradu” æeljezo.
AKTIVNI SASTOJCI:
Æeljezo
* preporuËeni dnevni unos
20
U 1 KAPSULI
RDA* %
20 mg
143
SOLGAR
Glukoza faktor
K
ako se zadnjih godina Ëesto susreÊemo s tegobama stresa i mnogo mu je osoba podloæno, i o tome valja reÊi nekoliko reËenica.
StruËnjaci za prehranu smatraju da su osobe koje se nepravilno
hrane ËeπÊe podloæne stresu i pretjeranoj oksidaciji organizma. NajËeπÊi uzroci pojave stresa su nedostatak vremena, manjak slobodnih
sati za druæenje s prijateljima, obitelji i dragim ljudima, Ëesto i pretjerana ljutnja, strah, frustracije, neoËekivane situacije, ali i pretjerano konzumiranje soli, πeÊera, alkohola, kave, Ëaja, cigareta... Takva
optereÊenja organizma dovode do stimuliranja adrenalne ælijezde i
njezina rada preko svake mjere, sustavno uniπtavajuÊi psihiËko i fiziËko zdravlje. Proizvode adrenalin i kortizol koje tijelo stavljaju u stanje pripravnosti:
• poveÊava se razina πeÊera u krvi
• ubrzava se i produbljuje disanje
• ubrzava se rad srca
• zaustavlja se probava.
KORISNO JE ZNATI
Krom je element u tragovima
koji podiæe razinu imuniteta te
aktivno sudjeluje u metabolizmu i pohrani πeÊera i masti.
Poput veÊine minerala pohranjuje se u crijevima i odlazi u
krvotok gdje ga uz sebe veæe
bjelanËevina transferin. Sadræaj kroma u tijelu moæe se
izmjeriti jedino mjerenjem
koliËine kroma u mokraÊi.
Krom je glavni sastojak GTFa, faktora tolerancije glukoze,
bitnog za osjetljivost stanica
na uËinak inzulina. Taj je
uËinak vaæan za sve osobe s
dijabetesom tipa II koje su
neovisne o inzulinu.
Tu valja traæiti, uz neodgovarajuÊu prehranu, uzroke dijabetesa za
koji struËnjaci kaæu da je posljedica oksidacije i pretjeranih korozivnih procesa.
Trebalo bi izbjegavati prekomjernu konzumaciju kave, Ëaja i gaziranih piÊa, koriπtenje slatkog krumpira, slatkog i kandiranog voÊa poput kruπke, smokve, lubenice, groæa, slatkih jabuka i πljiva... Dnevno bi trebalo jesti 56 obroka voÊa i povrÊa, integralne æitarice,
proizvode od soje i ne viπe od 40 g bjelanËevina te piti dovoljno
vode.
AKTIVNI SASTOJCI:
Inulin
Magnezij
Standardizirani ekstrakt plodova gorke dinje
Alfa lipoiËna kiselina
Ekstrakt sjemenki grËke piskavice
Standardizirani ekstrakt zelenog Ëaja
Vitamin B3
Cink
Vitamin B6
Krom
U 1 TA B L E T I
RDA* %
150 mg
100 mg
50 mg
15 mg
15 mg
15 mg
5 mg
2,5 mg
2,5 mg
100 mcg
33
28
17
125
154
* preporuËeni dnevni unos
21
SOLGAR
Hy-Bio
U
16. stoljeÊu otkriveno je da svjeæe povrÊe moæe lijeËiti bolest
koja je znatno kasnije nazvana skorbut. Vitamin C koji je otkriven 1912. godine - izoliran iz paprike, ubrzo je otkriven u svom voÊu i povrÊu.
Pouzdani znaci nedostatka vitamina C u organizmu su: umor, bezvoljnost, nedostatak teka, blijeda koæa, bolovi miπiÊa i kostiju, uËestalost prehlade i glavobolja, tzv. meke desni ili paradontoza, sklonost infekcijama i modricama, nedostatak daha, loπa probava, koæna i kapilarna slabost, razdraæljivost, nesvjestice, pospanost...
Mnogobrojna istraæivanja pokazuju da optimalna snabdjevenost
organizma vitaminom C smanjuje moguÊnost infekcija 30-50%,a
trajanje prehlade za 6-30%.
KORISNO JE ZNATI
• Andol sniæava razinu vitamina C u organizmu, pa pri
upotrebi Andola C vitamin
treba uzeti u trostuko veÊoj
dozi.
• Vitamin C je izuzetno
nestabilan, pa ga je potrebno uzimati svakodnevno.
• Kod izuzetno visokih
dnevnih doza moguÊi su
toksiËni uËinci poput dijareje i abdominalne nadutosti.
UËinci vitamina C
1. Pozitivno utjeËe na snagu imunosnog sustava. Aktivira i odræava
otpornost organizma. JaËa staniËni imunitet neutralizirajuÊi πtetne tvari u obrambenim stanicama i na taj naËin odræava aktivnost leukocita. ©titi okolna tkiva od πtetnog uËinka slobodnih
radikala koji nastaju u borbi protiv bakterija i virusa. OmoguÊuje
porast obrambenih tvari - poput imunoglobulina u krvnoj plazmi.
2. Vitamin C je fizioloπki antioksidans i u zajednici s drugim antioksidansima (vitaminom A i E) sprjeËava oksidaciju vaænih
staniËnih sastojaka. VezujuÊi πtetne slobodne radikale odræava
funkcionalnu sposobnost stanice.
3. Sudjeluje u produkciji antistresnih hormona prevenirajuÊi na taj
naËin pojavu stresa izazvanog poveÊanim fiziËkim i psihiËkim
optereÊenjima.
4. S obzirom da vitamin C ima prvorazrednu ulogu u proizvodnji
kolagena, bitan je Ëimbenik dobre i kvalitetne izgradnje zuba i
kostiju u doba rasta, vezivnog tkiva ligamenata i tetiva, oËuvanja integriteta kraljeæaka i dobrog stanja krvoæilnog sustava.
5. Vitamin C ima znaËajnu ulogu u odræavanju integriteta i fukcije
miπiÊnog tkiva.
6. Vitamin C sudjeluje u metabolizmu ugljikohidrata, pa njegov
nedostatak moæe biti uzrokom
poremeÊaja razine πeÊera u krvi.
7. Odræava zdravlje koæe i πtiti je od
toksiËnih uËinaka dima i zagaenosti
okoliπa.
AKTIVNI SASTOJCI:
Vitamin C
Kompleks citrus bioflavonoida
Prah πipka
Rutin
* preporuËeni dnevni unos
22
U 1 TA B L E T I
500
500
50
50
mg
mg
mg
mg
RDA* %
833
-
SOLGAR
Kalcij, magnezij plus cink
N
ije na odmet podsjetiti da su minerali anorganske tvari koje Ëine
4-5% naπeg organizma. Kao vitalne supstancije nalazimo ih u
tkivima i tjelesnim tekuÊinama, a uËinkovita su osnova ËvrstoÊe skeleta, neophodni za kontinuiranu izgradnju enzima, hormona, hemoglobina i mnogih drugih spojeva.
U obliku otopina soli minerali su odgovorni za odræavanje stalnih
koncentracijskih odnosa tjelesnih tekuÊina, Ëime zapravo omoguÊavaju odræanje æivota.
Radi nezamjenjive uloge minerala u tjelesnim procesima, vrlo je
vaæno njihovo pravilno uzimanje. Svako neodgovorno uzimanje minerala i vitamina dovodi do neravnoteæe.
Dnevno potrebna koliËina minerala poveÊava se prema potrebama tjelesnog i psihiËkog optereÊenja, kao npr. kod πporta, bolesti,
trudnoÊe, loπe prehrane, stresa, uzimanja lijekova.
KORISNO JE ZNATI
1. Minerale treba uzimati u
keliranoj formi (vezane na
aminokiseline), jer ih organizam jedino takve prepoznaje.
2. Minerale treba uzimati u
toËno definiranim dozama.
3. Minerale treba uzimati s
dosta tekuÊine kako bi se
apsorbirali.
Za minerale je utvreno da
su æivotno vaæni pa je neophodan njihov stalni unos u organizam.
Minerali i elementi u tragovima imaju
viπenamjensku funkciju i zadaÊu:
1. sudjeluju u izgradnji kostiju i zuba
2. reguliraju odnos kiselina i luæina
3. reguliraju tjelesne tekuÊine
4. sastavni su dio enzima i ukljuËeni su u njihovu aktivnost
5. sastavni su dio hormona.
Svaki pojedini mineral u tijelu ima specifiËnu ulogu, pa njegov nedostatak dovodi do poremeÊaja onih funkcija u kojima sudjeluje.
Osim toga, zbog meudjelovanja razliËitih minerala i njihovih uzajamnih ovisnosti, nedostatak jednog minerala Ëesto dovodi do promjena u uËinku ostalih.
Primjerice, nedostatak kalcija smanjuje uËinak fosfora u organizmu, iako fosfora ne nedostaje u namirnicama koje svakodnevno
konzumiramo.
UËinci Kalcij, magnezij plus cinka
UËinkovita formula antistresnih minerala kalcija i magnezija koji
su uvijek fizioloπki u zajedniËkom djelovanju sa cinkom, preporuËuje
se:
• u situacijama smanjene otpornosti organizma
• kod nedovoljne snage popreËno prugaste i glatke muskulature
• kod smanjene kvalitete niza enzimatskih sustava
• kod smanjene energije
• kod smanjene snage vitalnih procesa.
AKTIVNI SASTOJCI:
Kalcij
Magnezij
Cink
U 1 TA B L E T I
RDA* %
333 mg
133 mg
5 mg
42
44
33
* preporuËeni dnevni unos
23
SOLGAR
Kalcij 500 za ævakanje
V
jerojatno ste puno puta Ëuli upite o kalciju i njegovoj primjeni.
Ljudi su veÊ navikli uzimati kalcij kada su u pitanju alergije, kod
tegoba s grlom, kod miπiÊne slabosti, osteoporoze ili krhkih kostiju.
Kalcij je vaæan mineral za dobro zdravlje Ëitavog organizma. Za
djecu u razvoju vaæan je za razvoj skeleta i zuba. Posebice je vaæan
za prijenos æivËanih impulsa, odræavanje ravnoteæe tjelesnih tekuÊina i kontrakciju miπiÊa.
Ima i vaænu zadaÊu u pravilnom zgruπavanju krvi, radu srca i izluËivanju mlijeka. Nalazimo ga u stanicama mekih tkiva i izvanstaniËnoj tekuÊini. Kada su u toj tekuÊini viπe razine kalcija, to ukazuje na
moguÊu slabost miπiÊa.
Kalcij je vaæan i u prevenciji karijesa, bolesti koæe i jedan je od najaktivnijih elemenata u tijelu. Svaki se viπak kalcija pohranjuje u tijelu
u obliku kamenaca, osobito u bubrezima ili mokraÊnom mjehuru te
u obliku kamenca na zubima, ili se izluËuje iz tijela putem mokraÊe,
znoja i fekalija.
Pomanjkanje kalcija uzrokuje:
• pomanjkanje vitamina D
• slaba apsorpcija u crijevima
• slab unos kalcija
• neravnomjeran odnos s magnezijem.
Moæda niste znali da su kalcij i magnezij fizioloπki u odreenom odnosu, i to 2:1, te se taj odnos mora poπtovati pri konzumiranju. Magnezij moæe sniziti visoku razinu kalcija u krvi, a kalcij moæe pomoÊi u svim situacijama pomanjkanja kalija.
Upravo to nam dokazuje davno potvrenu Ëinjenicu da svi minerali i elementi u tragovima meusobno imaju definirane odnose i
ovise jedni o drugima.
Vaæno je upamtiti da se nedostatak jednog ne moæe nadomjestiti drugim mineralom.
Kalcij bi trebali uzimati:
• svi s dijagnosticiranim pomanjkanjem kalcija
• trudnice
• æene s bolovima u nogama i kriæima
• osobe s disfunkcijom πtitnjaËe
• osobe s tegobama osteoporoze
• osobe s prijelomima kostiju
• starije osobe s tegobama slabosti u udovima
• æene u menopauzi
• osobe s “grËevima“ udova
• u stanju kiselosti organizma.
AKTIVNI SASTOJCI:
Kalcij
* preporuËeni dnevni unos
24
U 1 TA B L E T I
RDA* %
500 mg
63
SOLGAR
Kompleks za æene
M
eu vaænijim razdobljima u æivotu æene svakako je i vrijeme
menopauze. Taj fizioloπki proces donosi æenama smanjenu aktivnost jajnika, πto za posljedicu ima znaËajno smanjivanje proizvodnje hormona estrogena. Menopauza zapoËinje izmeu 45. i 55. godine, a dijagnosticira se kada mjeseËnica izostane 12 mjeseci.
Menopauza i disbalans hormona kod æena dovode do niza disfunkcija u koπtanom tkivu, æivËanom sustavu, srËanokrvoæilnom sustavu... Naime, hormonalne promjene mogu determinirati i mnoge
druge poremeÊaje.
Simptomi menopauze
• iznenadne navale vruÊine
• pojaËani otkucaji srca - lupanje srca
• epizode inkontinencije
• nagle promjene raspoloæenja
• depresija
• pretilost.
Posljedice hormonalnog disbalansa kod æena su i promjene na figuri: nakupljanje kilograma - posebice oko struka, smanjenje miπiÊne
mase, poveÊanje masnih naslaga.
UËinci Kompleksa za æene
Kompleks za æene, izbalansiranog biljnog sadræaja, uËinkovit je u
smanjenju pojave, razvoja i intenziteta simptoma menopauze:
• anelika, cimificuga i konopljika svojim aktivnim sastojcima
doprinose stvaranju ravnoteæe estrogena i LH, Ëime ublaæavaju
simptome menopauze poput navala vruÊine, noÊnog znojenja,
palpitacije i napetosti
• cimificuga podupire pozitivan uËinak kozlinca i soje na srËanokrvoæilni sustav smanjenjem krvnog tlaka i masnoÊa u krvi poæeljnim kardiotoniËkim uËinkom i znaËajnim smanjenjem psihiËke
napetosti
• poveÊana produkcija interferona omoguÊuje bolji imunoloπki
odgovor na infekcije
• sikavica djeluje na simptome starenja svojim zaπtitnim uËinkom
na jetru, Ëime stimulira detoksikacijske i antioksidativne mehanizme te bræe obnavljanje koæe.
AKTIVNI SASTOJCI:
Ekstrakt podanka smrdljivke
Prah klice sojinog zrna
Ekstrakt srËike
Standardizirani ekstrakt konopljike
Standardizirani ekstrakt korijena anelike
Prah korijena kozlinca
Standardizirani ekstrakt sikavice
Prah korijena anelike
U 1 KAPSULI
100
100
75
75
75
75
50
50
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
RDA* %
-
* preporuËeni dnevni unos
25
SOLGAR
Kangavites
Vrlo Ëesto Ëujemo upite, razliËita stajaliπta i razmiπljanja o tome da
li djeci trebaju vitaminski dodaci ili ne. Da li djeci uopÊe trebaju vitamini? Da, trebaju i to zbog niza vaænih i dokazanih Ëinjenica:
• djeca u svom odrastanju joπ nemaju do kraja razvijene probavne
organe i ne mogu iz obroka uzeti sve nuæno potrebne hranjive
sastojke
• djeca preteæito jedu jednoliËno - uglavnom ono πto vole
• djeca najËeπÊe jedu vrlo kaloriËnu hranu koja se teæe probavlja,
pa ih je nuæno potrebno vitaminizirati kako bi im omoguÊili optimalnu probavu hrane
• i vjerojatno najvaænije - pred djecu u rastu i razvoju postavili smo
minimum tri vrlo zahtjevne zadaÊe:
1. da rastu i razvijaju se,
2. da uËe, idu u πkolu,
3. da imaju πportske i druge aktivnosti.
KORISNO JE ZNATI
RijeË je jedinstvenom multivitaminsko - mineralnom pripravku obogaÊenom visokovrijednim dodacima voÊa i
povrÊa, bioflavonoidima i
lecitinom, jedinom takve formule na naπem træiπtu. Uz
lecitin, proizvod sadræi i kolin i
pantotensku kiselinu - vaæne
Ëimbenike za produkciju
energije, poboljπanje kognitivnih funkcija i stabilizaciju
raspoloæenja, te mangan koji
jednako tako igra vaænu
ulogu u zaπtiti vezivnog tkiva.
26
Sve to od njih traæi veliku energiju i izuzetno troπi njihov joπ uvijek nedovoljno razvijen organizam. I samo te tri vrlo zahtjevne zadaÊe dovoljan su razlog za obavezno vitaminiziranje djece.
Znaci nedostatka vitamina kod djece su: loπ apetit, nedovoljan rast
i razvoj, nedostatak sna, snage i svjeæine, loπa probava, pretilost, slaba koncentracija i loπe pamÊenje, hiperaktivnost, promjene u ponaπanju...
Kangavites se preporuËuje:
• djeci koja ne jedu redovito
• djeci slaba apetita
• djeci na dijeti
• djeci koja vole samo pizze i hamburgere, ili jednoliËnu prehranu
• djeci πportaπima...
SOLGAR
AKTIVNI SASTOJCI:
U 1 TA B L E T I
RDA* %
Djeca
3-6 god.
RDA* %
Djeca od
6 god.
Kalcij
64 mg
Vitamin C
60 mg
Magnezij
32 mg
Prirodni vitamin E
15 i.j. = 10 mg
Vitamin B3
10 mg
Prah voÊa i povrÊa
7 mg
(mrkva, cikla, jagoda,
jabuka, brokula, marelica)
Pantotenska kiselina
5 mg
Æeljezo
2,5 mg
Lecitin
2,5 mg
Cink
1,5 mg
Prirodni beta-karoten
1,4 mg
Sadræi ostale karotenoide
3,7 mcg
Vitamin B6
1 mg
Vitamin B2
850 mcg
Vitamin B1
750 mcg
Kolin
500 mcg
Ekstrakt πipka
500 mcg
Inozitol
500 mcg
Mangan
250 mcg
Kompleks citrus bioflavonoida
150 mcg
Vitamin A
500 i.j. = 150 mcg
Folna kiselina
100 mcg
Biotin
50 mcg
Bakar
25 mcg
Jod
22,5 mcg
Krom
5 mcg
Vitamin B12
3 mcg
Vitamin D
100 i.j. = 2,5 mcg
Selen
2,5 mcg
8
133
27
143
83
-
8
133
19
143
77
-
125
25
15
91
77
83
17
30
100
200
3
25
17
300
25
13
100
25
15
71
71
75
13
21
67
167
3
19
10
214
25
8
* preporuËeni dnevni unos
27
SOLGAR
Magnezij citrat
M
KORISNO JE ZNATI
Pretragom vlasi (kose) dobiva
se sjajan nalaz unutarstaniËne
ravnoteæe - homeostaze elektrolita, minerala, elemenata u
tragovima i vitamina. Pomak,
nedostatak ili suviπak jednog
elementa znaËi pomak
mnogih i obrnuto. Domino
efekt (sve utjeËe na sve) je
izuzetno prisutan u naπem
organizmu, a posebice kada
je rijeË o razini elektrolita, vitamina, vitaminoida, minerala, teπkih metala i elemenata u tragovima.
agnezij je vaæan antistresni mineral koji se nalazi u tekuÊinama
unutar stanica. Vaæan je za pravilne neurokemijske prijenose i
nuæno potrebit za normalan rad miπiÊa. Vaæan je za zdrave kosti i
zube, za optimalan rad æivaca i uËinak vitamina B6 i B12 u tijelu.
Ima snaæan uËinak na rad srËanog miπiÊa i krvoæilni sustav, jer sprjeËava poviπenje krvnog tlaka.
Magnezij ima znaËajnu ulogu u staniËnoj imunosnoj reakciji i reakciji posredstvom antitijela. Naime, staniËnu imunosnu reakciju Ëine T-limfociti kojima za sazrijevanje trebaju magnezij i kalcij.
Nedostatak magnezija uzrokuje slabljenje srËanog miπiÊa i razvoj
aritmije. Istraæivanja pokazuju da mnogobrojni srËani bolesnici imaju
nedostatak magnezija. Manjak magnezija poveÊava osjetljivost srca
na digoksin, sredstvo koje se Ëesto koristi u lijeËenju srËanih tegoba. Nedostatak moæe uzrokovati i nefrokalcinozu ili odlaganje kalcija u bubreænom tkivu, πto se moæe izbjeÊi uzimanjem magnezija. I
odreene bolesti mogu utjecati na gubitak magnezija, primjerice dijabetes, bubreæne bolesti i neki hormonalni poremeÊaji. Neki lijekovi poput diuretika, te alkohol potiËu izluËivanje magnezija putem
mokraÊe. Pomanjkanje magnezija uoËeno je i u nekim stanjima alergija i astme. Naime, magnezij ima antihistaminski uËinak, pa uËinkovito ublaæava tegobe astmatiËara i osoba s atipiËnim ekcemom.
Kako magnezij ima i blagi umirujuÊi uËinak u odreenoj mjeri moæe biti zamjena sedativima. I ne manje vaæno - uzimanjem magnezija uspjeπno se mogu sanirati umor i izlijeËiti simptomi fiziËkog i
psihiËkog optereÊenja. Magnezij je sjajan za sve osobe loπeg sna, jer
umiruje i opuπta.
Dobro je poznata znanstvena Ëinjenica da se pojedini elementi, naroËito teπki metali, pojaËano nakupljaju u razliËitim organima. Primjerice:
• u mozgu - olovo, æiva, aluminij, mangan;
• u πtitnjaËi - kobalt, jod, selen;
• u srcu - kalcij, magnezij, nikal;
• u pluÊima - arsen, kadmij, nikal, krom;
• u jetri - selen, krom, nikal, arsen, bakar;
• u masnom tkivu - kadmij, dioksin.
AKTIVNI SASTOJCI:
Magnezij
* preporuËeni dnevni unos
28
U 1 TA B L E T I
RDA* %
200 mg
67
SOLGAR
Neuro Nutrients
»
KORISNO JE ZNATI
RijeË je o jedinstvenom proizvodu na naπem træiπtu koji u
jednoj kapsuli sadræi sve nuæno potrebne sastojke, od
aminokiselina do lecitina iz
soje, ekstrakta ginka i vitamina B1, B2, B3 i B6 za kvalitetan metabolizam masti, bjelanËevina i nuæno potrebne
glukoze.
esto se pitamo koliko bi nam trebalo hrane za organe poput srca i mozga koji neprestano rade i danju i noÊu. Brzina misli,
koncentracija, pamÊenje, dobro raspoloæenje i uËenje, stanja su koja
traæe kvalitetne izbalansirane obroke bogate vitaminima i aminokiselinama.
Neuro Nutrients je dodatak prehrani koji podupire prokrvljenost
mozga, bolju mikrocirkulaciju mozga, otpuπtanje neurotransmitera
te poboljπanje kratkotrajne memorije, psihiËke budnosti i kongitivnih funkcija u cjelini.
Glutamin je aminokiselina koja se, osim u pluÊima i miπiÊima (61%
u skeletnim), sintetizira i u mozgu. Opskrbljuje organizam energijom i smanjuje umor, detoksicira, stabilizira i jaËa obrambeni sustav,
jaËa mentalnu funkciju i koncentraciju, te ima snaæan protuupalni
uËinak.
Lecitin je veÊim dijelom sastojak staniËnih membrana, πtiti stanice
od propadanja i starenja. Ima zaπtitnu ulogu kao sastavni dio stanica mozga i æivËevlja, kao osnovna esencijalna mast - fosfolipid. Lecitin je posebice vaæan za prevenciju ateroskleroze, jaËanje funkcija
mozga, promociju energije, poboljπanje mentalnih funkcija i pamÊenja u starijih osoba.
Tu su i fenilalanin i tirozin kao prekusori dopamina koji podupiru
antidepresivan uËinak i potiËu dobro raspoloæenje i budnost, te ginko koji doprinosi boljoj prokrvljenosti mozga i boljoj mikrocirkulaciji.
Neuro Nutrients se preporuËuje:
• osobama loπeg pamÊenja i slabe koncentracije
• svima u procesu starenja
• za bolju budnost i svjeæinu mozga
• za optimalo zdravlje mozga
• osobama treÊe dobi
• osobama s oslabljenom cirkulacijom mozga
• osobama koje æele nahraniti “istroπeni” mozak.
AKTIVNI SASTOJCI:
U 1 KAPSULI
Fenilalanin
L-Tirozin
L-Glutamin
Vitamin C
Kolin
Sojin lecitin
(sadræava 5,94 mg fosfatidil-kolina)
Standardizirani ekstrakt liπÊa ginka
Vitamin B2
Vitamin B3
Vitamin B1
Vitamin B6
RDA* %
167
167
167
100
41
33
mg
mg
mg
mg
mg
mg
167
-
7
5,5
5
5
2,5
mg
mg
mg
mg
mg
343
28
357
125
* preporuËeni dnevni unos
29
SOLGAR
Multi-Nutrient Formula
S
am naziv proizvoda kaæe da je rijeË o bogatom proizvodu snaænog
stimulativnog djelovanja na opÊe stanje organizma, “podizanje”
imuniteta, otpornosti i svjeæine.
Danas je takav proizvod itekako dobro doπao zbog niza razloga.
Istraæivanja struËnjaka za prehranu pokazuju da su se stil i naËin prehrane u mnogome promijenili.
Civilizacijski tokovi donijeli su viπe rafinirane hrane osloboene
veÊine æivotno vaænih hranjivih tvari, koja se najËeπÊe priprema brzo
i neprikladno. Promijenio se u mnogome i stil æivota - uæurbanost i
nedostatak vremena, obilje dnevnih obveza i brzo æivljenje doprinjeli
su tome da se jede na brzinu, s nogu, u prolazu... To dovodi do pojave umora, nedostatka snage i sna, pa je vrlo Ëesto naruπeno i zdravlje.
»esto Ëujemo da se Ëlanovi obitelji, kolege na poslu, susjedi i prijatelji æale kako im je loπa probava, pucaju im nokti, kosa slabi, na
koæi imaju nekakve upalne promjene, bole ih lea, umorne su im
noge i sliËno...
Radi se o osobama:
• koje se neredovito i nepravilno hrane
• ne prakticiraju doruËkovati
• imaju jedan obilan obrok dnevno
• “oboæavaju” fast food
• vole tzv. snack hranu
• hrane se jednoliËno
• imaju restriktivnu ili reduciranu prehranu
• na propisanim su kliniËkim dijetama
• zanimanja su poput menadæera, novinara, glumaca, πportaπa
• Ëesto putuju...
Vaæno je brinuti o zdravlju, pa se Multi-nutrient
preporuËuje svima:
• koji su oslabljena imuniteta
• koji se osjeÊaju iscrpljeno, bez snage i svjeæine
• koji se æale da viπe nemaju radni elan kao ranije.
30
SOLGAR
AKTIVNI SASTOJCI:
U 1 TA B L E T I
RDA* %
333 mg
Vitamin C
333 mg
Prah spiruline
83 mg
Kalcij
83 i.j. = 56 mg
Vitamin E
42 mg
Magnezij
36 mg
Prah obiËnog jeËma
33 mg
Alga klorela
33 mg
Prah mlade pπenice
33 mg
Ulje lana
17 mg
Rutozid
17 mg
Ulje sjemenki boreËa
17 mg
Ulje sjemenki suncokreta
16 mg
Korijen sibirskog ginsenga
15 mg
Glicin
11 mg
Prah aktivne biljne podloge
(korijen rudbekije, sjeme sikavice, korijen umbira, plod ljute paprike)
9 mg
Vitamin B2
8,3 mg
Vitamin B1
8,3 mg
Pantotenska kiselina
8,3 mg
Vitamin B6
8,3 mg
Vitamin B3
8,3 mg
Kvercetin
8,3 mg
JabuËni pektin
8,3 mg
Vlakna zobi
8,3 mg
Inozitol
7 mg
Kolin
6,67 mg
Betain hidroklorid
6,67 mg
Papain iz papaje
6,67 mg
Bromelain iz ananasa
6 mg
Æeljezo
5 mg
Cink
3 mg
Kompleks citrus bioflavonoida
3 mg
Prah Ëeπnja Ëeπnjaka
1,8 mg
Prirodni beta-karoten
4,67 mcg
Ostali karotenoidi
1,67 mg
L-Glutation
1,67 mg
Lipaza
1,67 mg
Amilaza
1,3 mg
Mangan
1,3 mg
Klorofil
1 mg
Hesperidin iz naranËe
830 mcg
Celulaza
333 mcg
Bor
160 mcg
Bakar
133 mcg
Folna kiselina
80 mcg
Vitamin B12
50 mcg
Jod
30 mcg
Krom
16 mcg
Biotin
8 mcg
Selen
132 i.j. = 3,3 mcg
Vitamin D
555
10
560
14
563
593
138
415
46
43
33
30
37
14
66
8000
33
46
11
16
66
* preporuËeni dnevni unos
31
SOLGAR
Nutri-Nano™ Co-Q10
N
utri-Nano™ Co-Q10 jedan je od prvih koenzima Q10 proizvedenih, kako i sam naziv proizvoda govori, najsuvremenijom nano
tehnologijom koja znatno podiæe uËinak proizvoda, njegovu bioraspoloæivost i apsorpciju. Nutri-Nano™ Co-Q10 dovodi Q10 do samih stanica. Mnogobrojna su istraæivanja potvrdila da Slogarov
Nutri-Nano™ Co-Q10 ima znaËajnu - do 3 puta veÊu bioraspoloæivost od koenzima Q10 u prahu i oko dva puta veÊu bioraspoloæivost
od koenzima Q10 u uljnoj bazi.
Koenzim Q10 fizioloπki je antioksidans snaænog uËinka u obrambenoj zaπtiti organizma.
Ubikvinon ili Q10 ima vaænu funkciju u metabolizmu buduÊi da je
sastavni dio elektronskog prijenosnog lanca u mitohondrijima staniËnim energanama. U zajednici s osam drugih kemijskih spojeva iz tog lanca, nalazi se u unutarnjoj membrani mitohondrija gdje
svaki kemijski spoj prelazi iz reduciranog u oksidirano stanje, ili
obratno, Ëime se proizvodi energija.
KORISNO JE ZNATI
VeÊ nakon 35.-te godine starosti poËinje ga manjkati, a do tada
Uporaba nekih lijekova,
ga tijelo kontinuirano proizvodi u
primjerice statina, betablokasvim tkivima, a posebice u jetri.
tora i nekih hipoglikemika
Sniæenje njegove koncentracije u
dovodi do smanjene
odnosu na optimalnu razinu
proizvodnje koenzima Q10.
dovodi do poremetnje funkcioniranja organizma. Najviπe su pogoene stanice srËanog miπiÊa, pluÊa
i jetre koje za svoj rad koriste velike koliËine metaboliËke energije.
Kome je potreban koenzim Q10?
• svima kojima je dijagnosticirano pomanjkanje Q10
• svima kojima je potrebno viπe staniËne energije - πportaπima,
starijim osobama
• osobito koristi srËanim bolesnicima, πtiteÊi ih od oπteÊenja koje
uzrokuje reperfuzija
• srËanim bolesnicima na terapiji lijekovima.
AKTIVNI SASTOJCI:
Nutri-Nano™ koenzim Q10
* preporuËeni dnevni unos
32
U 1 KAPSULI
RDA* %
30 mg
-
SOLGAR
Omega 3
K
ada govorimo o uljima, najËeπÊe zamiπljamo masne naslage na
tanjuru i ulje koje je ostalo poslije præenja. Meutim, ulja su i
ona hladno preπana - poput maslinovog ili ribljeg ulja. Ulje riba sjevernih mora izravno je sudjelovalo u snaænom razvojnom skoku
ljudske vrste, od primitivne zajednice do razvijenih civilizacija Perzije,
Egipta, Maja, GrËke, Rima...
MoÊna uËinkovitost tih ulja je u njihovu bogatu sadræaju esencijalnih masnih kiselina koje, ukoliko nisu u organizam unijete hranom, naπe tijelo ne moæe samo sintetizirati.
KORISNO JE ZNATI
Omega 3 esencijalne masne
kiseline imaju snaæan protuupalni uËinak. Naime, iako ih
nismo ni svjesni, pojedine
upalne reakcije gotovo su uvijek prisutne u naπem tijelu.
Uzrok tome su moderan
naËin æivota, stres, premalo
kretanja i najËeπÊe neodgovarajuÊa prehrana. Redovitim
uzimanjem omege 3 smanjujemo moguÊnost pojave
kroniËnih upala koje su glavni
uzrok mnogih kroniËnih
bolesti, posebice nakon 60
godina starosti.
Simptomi nedostatka omege 3:
• usporeni rast
• problemi s uËenjem
• depresija
• hiperaktivnost
• manjak koncentracije
• oslabljenost miπiÊne koordinacije
• usporeno zarastanje rana
• paleÊe senzacije u miπiÊima ruku i nogu
• inzulinska rezistencija
• poviπene razine kolesterola, triglicerida, lipoproteina te fibrinogena
• poviπen krvni tlak
• sklonost stvaranja ugruπaka u krvnim æilama
• upale tkiva
• sindrom probuπenih crijeva
• alergije, autoimune bolesti
• zadræavanje vode i pojava edema
• sniæena energetska razina
• oslabljena funkcija πtitne i nadbubreæne ælijezde.
UËinci esencijalnih masti omege 3
1. eritrocitne membrane Ëine elastiËnijim, eritrociti bolje prolaze
kroz uske kapilare i osiguravaju kisik i druge hranjive tvari
nuæno potrebne svim stanicama
2. poveÊavaju osjetljivost na inzulin, bitan Ëimbenik za dijabetiËare
3. optimiziraju proizvodnju hemoglobina
4. podupiru rad endokrinih ælijezda
5. balansiraju lipide
6. imaju snaæan protuupalni i vazodilatatorski uËinak.
AKTIVNI SASTOJCI:
Koncentrat ribljeg ulja
Sadræi:
Eikosapentaenska kiselina (EPA)
Dokosaheksaenska kiselina (DHA)
U 1 KAPSULI
RDA* %
1000 mg
-
180 mg
120 mg
* preporuËeni dnevni unos
33
SOLGAR
Prenatal
P
AKTIVNI SASTOJCI:
Kalcij
Magnezij
Proteini soje
Vitamin C
Æeljezo
Vitamin B3
Asparaginska kiselina
Glicin
Vitamin E
Cink
Pantotenska kiselina
Inozitol
Kolin
Prirodni beta-karoten
Sadræani drugi karotenoidi
Vitamin B6
Bakar
Vitamin B2
Vitamin B1
Mangan
Folna kiselina
Biotin
Jod
Selen
Krom
Vitamin D
Vitamin B12
* preporuËeni dnevni unos
34
renatal je posebno formuliran vitaminsko mineralni pripravak ciljano
namijenjen svima koji imaju poveÊane potrebe za mikrohranjivim sastojcima ili esencijalnom hranom, kao πto su trudnice i dojilje, πportaπi, osobe
na dijetama, osobe s dijagnosticiranim pomanjkanjem vitalnih elemenata,
rekonvalescenti i sl.
Mnogobrojna su medicinska istraæivanja pokazala da su djeca majki koje
su skrbile o svojoj prehrani i uzimale vitaminsko mineralne pripravke, statistiËki gledano, doπla na svijet s puno manje oπteÊenja. Prenatal je izniman
preparat koji omoguÊuje æenama da nadopune svoju prehranu svim nuæno
potrebnim hranjivim sastojcima.
TrudnoÊu nazivamo i drugim stanjem, a to drugo stanje traæi pravilnu
prehranu za zdravlje djeteta i πto manje naruπavanja zdravlja majke.
Kombinacija vitamina u mnogomu pridonosi oËuvanju i poboljπanju
funkcije imunoloπkog, srËanokrvoæilnog i neuroloπkog sustava, a minerali
kelirana oblika omoguÊuju maksimalnu iskoristivost i sjajna su podrπka
lokomotornom i homeopoetskom sustavu. Prenatal je obogaÊen selenom
- snaænim antioksidansom i L-asparaginskom kiselinom koja je odgovorna za izU 1 TA B L E T I
RDA* %
mjenu aniona i kationa na staniËnoj mem325 mg
32,5
brani, te ima stimulirajuÊi uËinak na neu112,5 mg
32
rotransmitere u mozgu πto umanjuje osjeÊaj umora.
40 mg
25 mg
30
Prenatal se preporuËuje:
7,5 mg
26
• æenama koje se pripremaju
5 mg
28
na trudnoÊu
5 mg
• trudnicama i dojiljama
• πportaπima
5 mg
• svima kojima je dijagnosticiran ma5 mg
33
njak vitalnih elemenata
3,75 mg
34
• svima koji su umorni (primjerice zimi i
2,5 mg
42
u proljeÊe)
2,5 mg
• osobama koje neredovito jedu
1 mg
• osobama koje jednoliËno jedu
• osobama na kliniËkim dijetama.
900 mcg
2,4
625
500
500
425
250
200
75
37,5
6,25
6,25
2,5
2
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
39
50
36
30
12,5
33
250
17
10
21
25
77
Prenatal ponudite i πportaπima, uz πalu
da uz njega neÊe zatrudniti, ali Êe organizam nahraniti i osvjeæiti, te prevenirati
pojavu umora.
KORISNO JE ZNATI
Osobe s dijagnosticiranim nedostatkom æeljeza trebale bi, uz terapiju
æeljezom i sokove od cikle i borovnice, ukljuËiti i uzimanje Prenatala zbog
viπih razina æeljeza.
SOLGAR
Prirodni beta-karoten
A
ntioksidansi, vitamini i minerali iz hrane mogu uËinkovito πtititi
od πtetnog djelovanja slobodnih radikala, peroksidacije lipida i
veÊih oπteÊenja tkiva. Danas se, temeljem mnogobrojnih provedenih
istraæivanja, smatra da veÊinu kroniËnih i uobiËajenih bolesti uzrokuju pogubne mutacije u naπoj DNK, nastale uslijed prisutnosti slobodnih radikala i njihovog korozivnog uËinka. RijeË je o procesima koje
Ëavao Ëine zahralim, a maslac uæeglim. Stoga, unesemo li dovoljno
antioksidansa u organizam, osnaæiti Êemo imunosni sustav i sprijeËiti pojavu bolesti.
StruËnjaci smatraju da su niske razine vitamina A i beta-karotena
u krvi riziËni Ëimbenik koji pridonosi oboljevanju. UËinak beta-karotena je snaæniji uzima li se zajedno s vitaminom E i selenom, s kojima ima snaæan sinergistiËki antioksidativan uËinak. Razinu beta-karotena smanjuju puπenje i zagaenost okoliπa.
KORISNO JE ZNATI
Beta-karoten je provitamin vitamina A koji se nakon probave u jetri pretvara u vitamin A.
Siguran je za ljude te ne postoji opasnost od trovanja ni u
veÊim dozama. U prosjeËnoj
prehrani oko tri Ëetvrtine vitamina A dobivamo iz retinola,
a ostatak iz beta-karotena.
Suviπak vitamina A pohranjuje
se u jetri gdje moæe biti uskladiπten 200 do 300 dana, pa
njegova ravnoteæa moæe biti
naruπena jedino ako se viπe
mjeseci ne unosi u organizam.
Beta-karoten πtiti koæu od
prekomjernog izlaganja sunËevoj svjetlosti. Moæe izazvati
æutilo koæe, ali to ne znaËi da
je posljedica uzimanja prevelike doze.
Tko moæe uzimati nadopunu beta-karotena:
• svi s dijagnosticiranim nedostatkom
• osobe s tegobama sistemskog lupusa
• osobe s tegobama psorijaze
• osobe s tegobama vida
• osobe s fotoosjetljivoπÊu (sunce, UV)
• osobe s tegobama alergija
• osobe s tegobama grlobolje i glasnica
• osobe loπe kvalitete koæe i podloæne dermatitisima
• osobe s tegobama akni
• osobe s disbalansom lipida
• za prevenciju stresa kao snaæan antioksidans
• za snagu imuniteta.
AKTIVNI SASTOJCI:
U 1 KAPSULI
RDA* %
Mijeπani karotenoidi
37 mg
iz prirodnog izvora (alga Dunaliella salina)
od toga sadræe:
Beta-karoten
7 mg
Alfa karoten
259 mcg
Ostali karotenoidi
148 mcg
(kriptoksantin, zeaksantin, lutein)
-
117
-
* preporuËeni dnevni unos
35
SOLGAR
Probavni enzimi
biljnog porijekla
E
nzimi su nuæno potrebiti za æivot, kao svi katalizatori, jer omoguÊuju optimalan metabolizam masti, ugljikohidrata i bjelanËevina.
Danas je njihov uticaj na dobro zdravlje veÊi i znaËajni nego ranijih
godina. Naime, danaπnja prehrana s rafiniranim namirnicama koje
su osloboene veÊine æivotno vaænih tvari, u mnogome traæi suplementaciju enzima.
Hans i Eduard Buhner su 1897. u medicinske svrhe upotrebljavali
eksatrakte kvasca kako bi fermentirali πeÊer bez prisustva æivih stanica kvasca. Jedan od moguÊih naËina Ëuvanja bilo je dodavanje velike koliËine πeÊera u ekstrakte.
Na svoje iznenaenje otkrili su da je πeÊer fermentiran, iako u
cijeloj smjesi nije bilo æivih stanica kvasca. I, upravo tada je po prvi
put upotrebljen termin enzim pri opisu tvari koje su naπli u ekstraktu kvasca, a koja je i dovela do fermentacije.
KORISNO JE ZNATI
Probavni enzimi u mnogome mogu unaprijediti zdravlje.
Mogu se uzimati svakodnevno
u situacijama kao πto su putovanja, promjene prehrane, dugotrajni reæimi jednoliËne prehrane, u svim stanjima restriktivnih dijeta, u svim situacijama kada se jede “s nogu” i
usput, ili konzumiranja iskljuËivo hrane koju volimo.
Glavni krivac πto naπem organizmu nedostaje enzima je
danaπnja prehrana koja se sastoji uglavnom od namirnica
koje su uzgojene na brzinu, s
puno pesticida i od gotove
hrane.
PodruËje primjene probavnih enzima:
• osobe s utvrenim nedostatkom probavnih enzima
• osobe usporena metabolizma
• pretile osobe
• osobe s tegobama opstipacije
• osobe koje se nepravilno hrane
• osobe na dijetama
• osobe koje se jednoliËno hrane
• starija populacija, s teπkoÊama probavljanja hrane
• osobe koje imaju dijagnosticirane crijevne tegobe
• osobe s viπom razinom lipida.
AKTIVNI SASTOJCI:
Lipaze
Amilaze
Prozimi
Proteaze
Amiloglukozidaze
Celulaze
* preporuËeni dnevni unos
36
U 1 TA B L E T I
50
40
25
15
10
4
mg
mg
mg
mg
mg
mg
RDA* %
-
SOLGAR
Sabal palma, opuncija i
likopen kompleks
M
KORISNO JE ZNATI
Ovaj biljni proizvod obogaÊen
likopenom, cinkom i selenom
korisno je uzimati u svim situacijama tegoba prostate,
bolnog, oteæanog mokrenja i
kao prevenciju za pojavu bilo
kojih tegoba uËestalog
noÊnog mokrenja i proπirenja
prostate.
nogi bi muπkarci voljeli da postoji tzv. “magic pill” koja bi brzo
uspostavila njihovu mentalnu i fiziËku kondiciju. Svakodnevne
tegobe veÊine muπkaraca srednje i starije dobi su tegobe uriniranja,
bez obzira da li je rijeË o uËestalom ili o nedovoljnom, oteæanom i
bolnom uriniranju.
Prostatitis se uglavnom javlja kod muπkaraca starije dobi kao
akutna ili kroniËna upala prostate. Vrlo je Ëesto praÊen bakterijskim
infekcijama, a kada se javlja potpuna blokada uriniranja, najËeπÊe
rezultira retencijom urina.
Istraæivanja su pokazala da je prehrana bitan Ëimbenik u prevenciji i zaπtiti prostate, jer hrana i nadomjesna prehrana mogu u mnogome doprinjeti odræanju ili uspostavljanju dobre funkcije, stanja i rada
prostate.
U svakodnevnoj prehrani treba ograniËiti uporabu namirnica poput maslaca, margarina, paπteta, sirnih namaza i sliËnih zasiÊenih
masnoÊa. Jesti treba viπe voÊa, povrÊa i æitarica jer su bogat izvor nuæno potrebnih vitamina, minerala, vlakana i fitoestrogena koji uËinkovito πtite propadanje i starenje stanica.
UËinci Sabal palme, opuncije i likopen kompleksa
• sabal palma ima dokazani zaπtitni i terapijski uËinak na prostatu
• u zajednici s opuncijom ublaæava simptome benigne hiperplazije
prostate, olakπava mokrenje i smanjuje volumen prostate
• likopen ima snaæan zaπtitni uËinak na prostatu
• likopen i opuncija u sinergistiËkom djelovanju sa selenom doprinose dobrom odnosu HDL/LDL, smanjenju agregacije trombocita
i smanjenju odlaganja πtetnog kolesterola na stijenke krvnih æila,
pa na taj naËin preveniraju ishemijske bolesti srËanokrvoæilnog
sustava
• cink je vaæan element za imunitet, esencijalan za zdravu
prostatu, produkciju muπkih hormona i razvoj genitalnih organa.
AKTIVNI SASTOJCI:
Likopen
Cink
Standardizirani ekstrakt plodova
sabal palme
Prah cvijeta indijske smokve
Selen
U 1 KAPSULI
RDA* %
4 mg
10 mg
50 mg
67
-
50 mg
25 mcg
50
* preporuËeni dnevni unos
37
SOLGAR
Skin, Nails and Hair Formula
K
KORISNO JE ZNATI
Kada god imate limun u ruci,
nakon πto ste njime obogatili
Ëaj ili kolaË, namaæite njime
ruke i tako prevenirajte starenje koæe.
Kada gledate neki film na
TV-u, nokte umoËite u maslinovo ulje i tako ih nahranite.
Kada god moæete, kosu nahranite i oporavite tretmanom
od maslinova ulja, meda i sl...
oæa, kosa i nokti zrcalo su opÊeg zdravlja i dobrog stanja organizma.
Brojna su istraæivanja pokazala izuzetnu povezanost izmeu pravilne prehrane i lijepog izgleda koæe. Promjene na koæi u vidu iritacija, crvenila i oπteÊenja dobar su znak i upozorenje da s prehranom
neπto nije u redu. Koæa je ogledalo onoga πto jedemo, ali pokazuje
i πto ne jedemo. Vitamini su prije svega nuæno potrebni za bolju zaπtitu koæe, obnavljanje i cijeljenje oæiljaka, te za elasticitet, svjeæinu i
zdravlje koæe. Osim vitamina, koæi su za njeno zdravlje potrebni minerali te elementi u tragovima - cink, sumpor i selen koji podiæu imunitet koæe i sprjeËavaju propadanje stanica i starenje koæe.
Nokti imaju zaπtitnu ulogu, πtite vrhove prstiju od udaraca i pritisaka. Njihov oblik, veliËina i debljina ovise o grai i obliku vrha prsta.
Zdravi su nokti ruæiËasti i sjajni, nisu mat, a njihov je gornji dio (lunula) bijel ili bijeloruæiËast. Promjene teksture, oblika i boje nokta
ukazuju na mnogobrojne poremeÊaje organizma. »esto nam promjene na noktima ukazuju ne samo na loπu i neodgovarajuÊu prehranu veÊ i na nedostatak vitalnih elemenata. Primjerice - nedostatak
vitamina A i B te HCL dovodi do pucanja i krhkosti noktiju, a pojava udubljenja i vertikalnih brazdi na noktima ukazuje na deficitarnost æeljeza.
Brojni vanjski Ëimbenici mogu oπtetiti kosu, poput zagaenosti
okoliπa, promjene godiπnjih doba, suπenje suπilom, agresivni proizvodi za oblikovanje kose i frizure i sl. Loπe stanje kose moæe biti
“alarm” prevelikog fiziËkog i mentalnog optereÊenja te pojave stresa. Jednako tako bakterijske upale, gljiviËne bolesti i hormonski poremeÊaji te uzimanje lijekova i dugotrajne terapije mogu biti uzrokom oπteÊenja i ispadanja kose.
UËinci Skin, Nails and Hair Formule
RijeË je o izbalansiranoj formuli za prehranu i potporu zdravlju,
snazi, imunitetu, ljepoti i svjeæini koæe, noktiju i kose.
U sastavu su sumpor, cink i vitamin C koji su vaæni hranjivi Ëimbenici za izgradnju kolagena i keratina. Tu je i bakar, vaæan za stvaranje melanina - koænog pigmenta i sprjeËavanje pojave sijede kose.
Aminokiseline prolin i lizin doprinose boljoj sintezi kolagena i vezivnog tkiva.
AKTIVNI SASTOJCI:
MSM
Prah crvene alge
Vitamin C
L-lizin
L-prolin
Cink
Bakar
* preporuËeni dnevni unos
38
U 1 KAPSULI
500
75
60
25
25
7,5
1
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
RDA* %
100
50
115
SOLGAR
Vision Guard Plus
S
KORISNO JE ZNATI
Svi, a posebno glumci, estradni ljudi, osobe iz javnog æivota
i oni koji svakodnevno πminkaju oËi, obavezno bi trebali
temeljito skidati πminku s oËnih kapaka. Trebalo bi upotrebljavati πminku kontrolirane
kvalitete te kliniËki testirane
proizvode kako se ne bi oπtetilo zdravlje oËiju. Pri jakom
suncu ili vjetru oËi treba πtititi
kvalitenim naoËalama zbog
moguÊih infekcija i oπteÊenja
izazvanim πtetnim UVA ili UVB
zraËenjem te zagaenim
okoliπem.
ve slabiji vid i tegobe s oËima poput suhoÊe, iritacije, infekcije,
preosjetljivosti na svijetlo i ekran kompjutera, svrbeæ, suzenje sve
su ËeπÊe... Danas je poznato da oko 60 do 70% ljudi ima tegobe s
vidom ili pati od poremeÊaja vida. Za ono πto se nekada smatralo prirodnim procesom, studije danas pokazuju da su zapravo degenerativni procesi koji se tijekom æivota razvijaju u oku zbog πtetnog djelovanja slobodnih radikala. Fizioloπki stres kojim je organizam optereÊen oπteÊuje stanice i onemoguÊava njihovo uobiËajeno i odgovarajuÊe funkcioniranje. Danas su svakodnevnica koriπtenje kompjutera i
stalna izloæenost oka πtetnom uËinku ekrana. I alergije se oËituju i na
oku u obliku crvenila, suzenja, svrbeæi ili opÊe iritacije oka. Æuta boja oËiju alarm je da neπto nije u redu s jetrom, æuËi ili mjehurom.
Visoki krvni tlak i dijabetes oËituju se pak kao mrlje prilikom gledanja.
Znanstvenici su ustanovili da visoko potentni antioksidansi iz voÊa
i povrÊa imaju antioksidativan uËinak i kljuËnu ulogu u zaπtiti prirodnog obrambenog sustava, tako kompleksnog organa kao πto je oko.
Nedostatak samo jednog vitamina moæe biti uzrok razliËitih tegoba oka. Stoga je upravo Vision Guard Plus prava blagodat na naπem
træiπtu. Poznato je da lutein kao snaæni antioksidans iz obitelji karotenoida uËinkovito πtiti oko. RijeË je o skupini pigmenata od kojih nam
je najbliæi beta-karoten, a tu su i likopen, lutein i zeaksantin. Lutein
je posebice djelotvoran u zaπtiti oËiju, naroËito mreænice i æute pjege. UËinkovito apsorbira πtetne plave zrake iz sunËevog spektra, te
sprjeËava djelovanje slobodnih radikala na masnoÊe u oËima.
Vision Guard Plus namijenjen je:
• svim osobama oslabljena vida
• osobama s dijagnosticiranim oπteÊenjima oka
• osobama koje su svakodnevno izloæene svjetlu
• novinarima
• menadæerima
• svima koji skrbe o dobrom vidu.
AKTIVNI SASTOJCI:
U 1 KAPSULI
RDA* %
Vitamin C
150 mg
NAC
50 mg
Taurin
50 mg
Vitamin E
33,5 mg
Ekstrakt oËanice
12,5 mg
Ekstrakt ploda borovnice
10 mg
Lutein (sadræava 250 mcg zeaksantina)
5 mg
Cink
5 mg
Ekstrakt listova ginka
5 mg
Prirodni beta-karoten
1,5 mg
Sadræani drugi karotenoidi
4 mcg
Vitamin A
150 mcg
Selen
12,5 mcg
250
335
33
25
19
25
* preporuËeni dnevni unos
39
SOLGAR
Vitamin D
V
itamin D je otkriven dvadesetih godina proπlog stoljeÊa, a 1925.
godine otkriveno je da se uz potporu ultraljubiËastih zraka moæe
proizvoditi u koæi, te ga stoga ne svrstavamo u skupinu esencijalnih
hranjivih tvari.
Bez obzira da li je u organizam unesen hranom ili je stvoren pod
utjecajem sunËevih zraka, vitamin D se u bubrezima transformira u
aktivni kalcitriol - oblik steroidnog hormona. S vitaminima A, E i K
spada u vitamine topive u mastima, pa ga valja uzimati pod kontrolom lijeËnika.
Danas je konzumiranje vitamina D postalo “in”, stoga sugeriramo
oprez i konzumiranje temeljem stvarnih potreba i dijagnosticiranog
manjka.
KORISNO JE ZNATI
Vitamin D smatra se najtoksiËnijim uljnim vitaminom,
topljivim u mastima. Posljedica
unosa velikih koliËina vitamina
D je njegovo nakupljanje u
masnom tkivu πto moæe biti
uzrokom niza nuspojava.
Simptomi trovanja su gubitak
apetita, glavobolja, muËnina,
povraÊanje, æe, slabost u
miπiÊima, bolovi u zglobovima, nedostatak orijentacije.
UËinci vitamina D
Glavna je zadaÊa vitamina D, odnosno aktivnog oblika kalcitriola,
odræavanje ravnoteæe kalcija u organizmu. Njegova je uloga kontrolirati koliko Êe se kalcija apsorbirati iz hrane te koliko Êe se ugraditi ili osloboditi iz kostiju. Ukoliko tijelo ima dovoljno kalcija, iz hrane Êe ga apsorbirati manje, a ako ga je manje potrebe Êe biti veÊe.
Ako svakodnevno putem dnevnih obroka ne unosimo dovoljno
kalcija, tijelo Êe kalcij uzimati iz kostiju, jer ga kosti sadræe oko 95%,
pa ga tijelo koristi za ugradnju u membrane stanica i druge vaæne
funkcije. Ako tijelu nedostaje vitamina D, kalcij se ne moæe apsorbirati, pa se kod odraslih javljaju osteoporoza i osteomalacija, a kod
djece rahitis. Rahitis je tipiËna bolest uzrokovana nedostatkom kalcija i fosfora kada kosti postaju mekane, zbog Ëega mogu nastati
deformacije. NajËeπÊi simptomi kod djece su iskrivljene noge i kraljeænica, izboËena koljena te deformacija zdjelice i prsnog koπa, a
moæe doÊi i do poremeÊaja u okoπtavanju.
Vitamin D je vaæan i za apsorpciju fosfora Ëiji nedostatak moæe
kod djece uzrokovati nedovoljno stvaranje zubne cakline πto kasnije dovodi do propadanja zubi.
Joπ neki vaæni uËinci
Novija istraæivanja pokazuju da aktivni oblik kalcitriol utjeËe na
beta stanice guπteraËe koje luËe inzulin, pa se kod ljudi kojima
nedostaje vitamin D javljaju poremeÊaji u izluËivanju inzulina.
Pokazalo se da aktivni kacitriol utjeËe na rast i diferencijaciju stanica koæe i stanica vaænih za imunitet. Danas se koristi u lijeËenju
nekih autoimunih bolesti, poput multiple skleroze, reumatoidnog
artritisa i dijabetesa.
AKTIVNI SASTOJCI:
Vitamin A iz ulja riblje jetre
Vitamin D iz ulja riblje jetre
* preporuËeni dnevni unos
40
U 1 KAPSULI
RDA* %
300 mcg
400 i.j. = 10 mcg
38
200
SOLGAR
Vitamin E
V
itamin E otkrili su znanstvenici Evans i Bishop davne 1922. godine. RijeË je o tokoferolima koji obuhvaÊaju oko osam kemijski
sliËnih supstancija, vrlo sliËnih aktivnosti. Najpoznatiji, s najveÊom
bioloπkom aktivnosti meu njima je alfa tokoferol. RijeË je vitaminu
topivom u mastima koji je izuzetno nestabilan i valja ga Ëuvati u
tamnom, bez direktnog uticaja zraka i svjetlosti. Osjetljiv je na toplinu, kisele medije i vlagu.
KORISNO JE ZNATI
RijeË je o tzv. uljnom vitaminu,
topivom u mastima koji se u
organizmu i odlaæe u mastima. Istraæivanja nisu ukazala
na neke mjere opreza kod uzimanja uobiËajenih dnevnih
doza. Jedino kod uzimanja
1000 mg i viπe pojavile su se
æeluËane tegobe i proljev.
UËinci vitamina E
1. Poznato je njegovo snaæno antioksidacijsko djelovanje, jer je
vrlo uËinkovit u zaπtiti stanica od razornog djelovanja slobodnih
radikala. Kao antioksidans sprjeËava oksidaciju polinezasiÊenih
masnih kiselina i uËinkovito πtiti membranske lipide od oksidacije. Na taj naËin vrlo uËinkovito πtiti prerano starenje i propadanje stanica.
2. Pomaæe kod bolesti krvoæilnog sustava i krvnih ugruπaka, jer
ima snaæno fibrinolitiËko djelovanje. Visoke doze vitamina E
sprjeËavaju nakupljanje krvnih ploËica te na taj naËin sprjeËavaju
stvaranje krvnih ugruπaka ili trombozu.
3. Snaæan je fizioloπki antioksidans, uËinkovit u jaËanju imunosnog
sustava i u obrani organizma od virusnih i bakterijskih bolesti,
posebice u zajednici sa selenom - vrijednim elementom u
tragovima.
4. U dnevnoj dozi od 300-400 mg, uz beta-karoten i vitamin C
sprjeËava pojavu oËne mrene.
5. Od velike je vaænosti za æene. Bez ikakvih πtetnih posljedica
moæe se uzimati tijekom trudnoÊe i dojenja, buduÊi da potiËe
normalan razvoj fetusa, sprjeËava spontani pobaËaj i osigurava
normalnu trudnoÊu bez komplikacija. Moæe se uzimati i u
menopauzi i za lijeËenje reumatizma.
6. Uzimanje nadopune vitamina E i selena pomaæe vitalnosti starijih osoba, bitno diæuÊi snagu njihova fiziËkog i psihiËkog zdravlja.
7. Vitamin E je vitamin ljepote, gipkosti, zdravlja i svjeæine koæe,
pa se Ëesto nalazi u kremama za njegu koæe tijela i lica. Koæi
daje nuæno potreban elasticitet i Ëesto se koristi u kozmetiËkim
tretmanima. Moæe se i direktno aplicirati na koæu, jer daje
odliËne rezultate u svim stanjima perutanja koæe ili koænih
iritacija.
AKTIVNI SASTOJCI:
Vitamin E
U 1 KAPSULI
RDA* %
200 i.j. = 134 mg
1340
* preporuËeni dnevni unos
41
SOLGAR
VM-75
R
ijeË je o kvalitetnoj, bioloπki izbalansiranoj formuli vitamina i minerala namijenjenoj svima kod kojih je izraæena poveÊana potreba za dopunskom vitaminizacijom. Ta bogata formula izuzetno je
uËinkovita u osiguravanju za organizam vaænih hranjivih tvari, od vitamina i minerala do elemenata u tragovima.
Najnovija tehnologija koja je glavna odlika Solgar proizvoda, u
VM-75 nudi novi oblik keliranih minerala (vezanih na aminokiseline,
jer su takvi u prirodi i organizam ih jedino takve prepoznaje). Npr.
æeljezo u obliku bisgicinata lako je podnoπljivo probavnom sustavu,
bez pojave konstipacije, i bor - vaæan hranjivi sastojak u metabolizmu zglobova i kostiju.
Vitamini B skupine podupiru metabolizam masti, ugljikohidrata i
bjelanËevina. Vitamin C uz bioflavonoide s kojima sinergistiËki djeluje i hesperidin, ima znaËajan antioksidativni uËinak u oËuvanju optimalnih razina kolesterola, krvnog tlaka i gustoÊe kostiju.
KORISNO JE ZNATI
Danaπnjim naËinom prehrane
- kada se hrana uzgaja uz pomoÊ pesticida i umjetnog
gnojiva, a izuzetno se puno
namirnica uvozi, teπko se moæe reÊi da se putem dnevnih
obroka mogu zadovoljiti potrebe organizma za vitaminima i mineralima.
Osim toga, naËin pripremanja hrane u mikrovalnim peÊnicama i sustav podgrijavanja
hrane koju smo ranije pripremili, ne omoguÊuju zadovoljavanje potreba organizma za
mikrohranjivim ili esencijalnim
tvarima.
Temeljno nutricionistiËko
naËelo kaæe - hranu valja uvijek svjeæe pripremati, bez podgrijavanja obroka.
42
VM-75 preporuËuje se:
• osobama koje imaju dijagnosticiran manjak vitamina
i minerala
• osobama na restriktivnim i kliniËkim dijetama
• osobama koje se
hrane jednoliËno ili
neredovito
• osobama koje “uæivaju” u fast food-u i hrani s
nogu
• veganima
• osobama koje se puno “troπe” πportaπi, glumci, menadæeri, politiËari
• osobama treÊe dobi
• osobama koje puno putuju, mijenjaju
klimu i reæim prehrane.
SOLGAR
AKTIVNI SASTOJCI:
Vitamin C
Vitamin E
Vitamin B2
Vitamin B1
Vitamin B6
Pantotenska kiselina
Vitamin B3
Inozitol
Kalcij
Magnezij
Kolin
Kompleks citrus bioflavonoida
Betain hidroklorid
Rutin u prahu
Cink
Hesperidin
Prirodni beta-karoten
Sadræi ostale karotenoide
Biljna osnova u prahu
(alfalfa, acerola ekstrakt, kelp,
perπin, potoËarka i πipak)
Æeljezo
Bakar
Mangan
Bor
Folna kiselina
Jod
Vitamin B12
Biotin
Selen
Krom
Vitamin D
U 1 TA B L E T I
RDA* %
250 mg
150 i.j. = 100 mg
95 mg
75 mg
75 mg
75 mg
75 mg
75 mg
64 mg
32 mg
31 mg
25 mg
25 mg
25 mg
10 mg
5 mg
4,5 mg
12 mcg
4 mg
417
1000
5937
5357
3750
1250
417
8
11
67
75
-
1,3 mg
1 mg
1 mg
500 mcg
400 mcg
150 mcg
75 mcg
75 mcg
25 mcg
25 mcg
400 i.j. = 10 mcg
9
87
29
200
100
7500
50
50
38
200
* preporuËeni dnevni unos
43
SOLGAR
Test intolerancije
na hranu
»
esto se govori o tome kako hrana ima velik utjecaj na naπe
zdravlje, ali da moæe biti i uzrok velikih problema. Odnedavno su aktualne laboratorijske pretrage usmjerene i prema otkrivanju intolerancije (nepodnoπljivosti) koje ljudi mogu imati na
odreenu vrstu hrane. O Ëemu je rijeË?
Odreene vrste hrane mogu potaknuti proizvodnju specifiËnih
IgG antitijela, odnosno mogu potaknuti imunoloπku reakciju koja se nakon uËestale konzumacije iste vrste hrane oËituje abnormalnom reakcijom organizma. U nekim sluËajevima to su probavne tegobe, a u drugima su manifestacije neprimjetne i vrlo ih
je teπko povezati s hranom, jer dolazi do promjene kroniËne patologije. Ukidanjem jedne ili viπe vrsta hrane, u viπe od dvije treÊine sluËajeva, dolazi do znaËajnog poboljπanja sljedeÊih kliniËkih manifestacija koje se mogu povezati s intolerancijom na hranu:
KORISNO JE ZNATI
Solgarovi proizvodi poput
Multi-Nutrient Formule, Hy-Bio,
Omega 3 te ciljanih proizvoda
za koæu, kosu i nokte, proizvoda za æene ili za muπkarce,
mogu uËinkovito podiÊi razinu
imuniteta i otpornosti prema
nepoæeljnoj hrani te smanjiti ili
ukloniti zdravstvene tegobe.
• Gastrointestinalne tegobe (50%)
Bolovi u æelucu, zatvor, proljev, nadutost, sindrom iritabilnog
crijeva... samo su neke od tegoba koje najviπe navode na
sumnju da se radi o intoleranciji na hranu. Kod pojava
ovakve simptomatologije uz nedostatno kliniËki definiranu
etiologiju preporuËljivo je napraviti biokemijsko testiranje IgG
antitijela na hranu.
• Dermatoloπki procesi (16%)
Akne, ekcem, psorijaza, svrbeæ, urtikarija i osip sigurni su
znak da s naπom probavom neπto nije kako treba biti, te da
bi, prije aplikacija bilo kakvih krema i drugih tretiranja koæe,
bilo korisno napraviti test intolerancije na hranu.
• Neuroloπke smetnje (10%)
Glavobolja, migrena, vrtoglavica, omaglica i sl.
• Respiratorne tegobe (10%)
Astma, rinitis, poteπkoÊe disanja..., iako u tim situacijama
moæe biti preklapanja s alergijama.
• Psiholoπke tegobe (11%)
Tjeskoba, letargija, depresija, premorenost, muËnina, hiperaktivnost (uglavnom kod djece), znaci su koji ukazuju da
nam neka hrana Ëini viπe πtete nego πto koristi zdravlju.
• Druge tegobe poput artritisa, fibromijalgija, oteËenih
zglobova.
Rezultati dobiveni mjerenjem razine IgG-a na proteine hrane
(dobar “screening” test ukljuËuje preko 90 razliËitih namirnica)
omoguÊuje da se uz lijeËniËku pomoÊ izabere odgovarajuÊa prehrana, jednostavno eliminirajuÊi namirnice koje su pokazale visoki stupanj intolerancije, i da se na taj naËin tegobe smanje.
44
SOLGAR
Kiselo-luænata
uravnoteæenost
R
avnoteæa izmeu luæina i kiselina osnova je za normalno funkcioniranje metabolizma.
Neuredna kiselo-luænata ravnoteæa moæe biti uzrok za pojavu
mnogih zdravstvenih tegoba i oπteÊenja zdravlja: reumatskih tegoba, osteoporoze, alergija, probavnih smetnji.
Uzrok kiselo-luænate neravnoteæe mogu biti prije svega prehrana, zatim stil æivota s premalo kretanja, stresna stanja i sl., te
zagaeni okoliπ i loπi klimatski uvjeti.
KORISNO JE ZNATI
Solgar ima sjajnu paletu
minerala koji mogu dovesti u
ravnoteæu kiselost organizma, i
omegu-3 koja moæe eliminirati
upalna stanja.
MoguÊi uzroci zakiseljenosti organizma:
• konzumiranje previπe bjelanËevina;
• zagaenost okoliπa;
• kisele kiπe koje minerale “tjeraju” u niæe slojeve tla;
• rezanje, pripremanje (obrada) i kuhanje namirnica;
• pijenje premalo vode;
• alkohol i puπenje;
• premalo kretanja, a previπe sjedenja;
• stres;
• vanjski Ëimbenici koji dovode do demineralizacije organizma,
visoke temperature i pretjerano znojenje;
• uzimanje lijekova, posebice salicilata, sastavnog dijela analgetika i tableta protiv gripe i viroze.
Najvaæniji unutarnji Ëimbenici: brzo jedenje s gutanjem puno
zraka; probavne tegobe - nadutost, plinovi; kroniËne bubreæne
tegobe; diabetes melitus, upale i poviπena tjelesna temperatura;
uobiËajeni i lokalni nedostatak kisika; neuravnoteæen srËano-krvoæilni sustav...
Posljedice kiselosti organizma:
1. tegobe lokomotornog sustava poput bolnih lea, osteoporoze, reumatskih tegoba...;
2. tegobe probavnog sustava - gastritis, crijevne upale, grËevi,
poremeÊena crijevna flora;
3. kroniËni umor (pospanost), nedostatak energije;
4. depresivnost, pretjerana æivËanost;
5. bolesti srca i krvoæilnog sustava - niski tlak, srËane aritmije;
6. glavobolja, migrena;
7. karijes, meke desni (paradentoza);
8. bubreæni disbalans;
9. GIHT - uriËki artritis;
10. smanjena izdræljivost i krutost miπiÊa;
11. nizak prag boli, netolerancija na bol.
45
SOLGAR
Prehrana koja ima
antiupalni uËinak
P
ojedine upalne reakcije gotovo su uvijek prisutne u naπem
tijelu, a da mi toga nismo svjesni. »este glavobolje, depresija, pretilost i mnoge kroniËne bolesti imaju porijeklo u kroniËnim upalnim stanjima organizma, posebice nakon 60. godine æivota.
Akutne upale koje se uobiËajeno pojavljuju kao reakcija na
ozljede i virusne napade praÊene temperaturom, crvenilom,
znojenjem i boli prepoznatljive su reakcije organizma na ozlijeeno ili napadnuto mjesto naπeg organizma.
KroniËne upale koje se razvijaju polako i kroz dulji vremenski period uglavnom su neprepoznatljive i destruktivne.
To se dogaa kada imunoloπki sustav greπkom (Ëitaj upalom) napada zdravo tkivo. Tada govorimo o pojavi autoimunih
bolesti poput dijabetesa, lupusa, reumatoidnog artritisa...
Danas znamo da upale mogu biti uzrok i srËanih bolesti, Alzehimerove i Parkisonove bolesti te mnogih drugih poremeÊaja povezanih s pretiloπÊu i starenjem, Chronovom boleπÊu, alergijama...
KORISNO JE ZNATI
Solgar vam omoguÊuje konzumiranje sjajne Omega-3, izrazito protupalnog uËinka te cijelu
paletu multivitaminskih proizvoda obogaÊenih omegom-3,
fitotvarima, enzimima i antioksidansima.
Svi Solgarovi proizvodi su bez
πeÊera, soli i πkroba, pa nemaju
nikakvih πtetnih uËinaka na balans πeÊera u organizmu i time
doprinose odræanju optimalnih
razina zdravog imuniteta.
46
Koraci u prehrani koji Êe smanjiti upalne procese:
• jedite mnogo svjeæeg voÊa i povrÊa, s naglaskom na voÊe
bogato antioksidansima - crno i plavo bobiËasto voÊe,
jagode, crno groæe...;
• πto ËeπÊe jedite ribu (sanitarno i zdravstveno ispravnu) i
uzimajte omega-3 nezasiÊene masti ili pijte riblje ulje farmaceutske ËistoÊe;
• sva jela pripravljajte iskljuËivo na maslinovu ulju bogatom
skvalenom snaænog antioksidativna uËinka;
• smanjite koliËinu mesnih obroka, odnosno obroka æivotinjskog porijekla i koristite meso koje nije tretirano hormonima;
• tijekom dana pijte dovoljno vode;
• jedna Ëaπa crnog vina i komadiÊ tamne Ëokolade dobro su
doπli kao antioksidansi;
• umbir, kurkuma i chili papriËice zaËini su snaænog antiupalnog uËinka te ih je korisno upotrebljavati πto ËeπÊe.
SOLGAR
Broπuru napisala:
Mimi Vurdelja
nutriciologinja HOO
47
SOLGAR
SOLGAR - THE SCIENCE OF NUTRITION
www.solgar.hr
EKSKLUZIVNI ZASTUPNIK ZA HRVATSKU:
SALVUS d.o.o.
Æupana Vratislava 11, 49240 Donja Stubica
tel. 00385 (0) 49 326 550, fax. 00385 (0) 49 326 559
[email protected]
EKSKLUZIVNI ZASTUPNIK ZA BIH:
SALVUS BH d.o.o.
Sime MilutinoviÊa 3, 71000 Sarajevo
Mob. 00 387 (0) 61 8954 88
48
Download

NaÀela odgovaraju e prehrane