Bolest meningokoke ‡
podaci
(Meningococcal disease – the facts)
Bosnian
©ta je to bolest meningokoke?
Bolest meningokoke je rijetka, ali
vrlo ozbiljna bolest koja se obiËno
javlja kao meningitis ili
septikemija. «Meningitisfl znaËi
upalu zaπtitne kore mozga i
kiËmene moædine. «Septikemijafl
znaËi trovanje krvi, koja je viπe
rasprostranjena infekcija cijelog
tijela.
Bolest meningokoke je
uzrokovana bakterijom zvanom
«meningokokfl. Postoji veliki broj
razliËitih grupa meningokoka.
U Viktoriji je veÊina bolesti
uzrokovana od dvije grupe, naime
Serogrupe B i Serogrupe C.
Koliko je ozbiljna bolest
meningokoke?
Iako bolest meningokoke nije
uobiËajena, to je vrlo ozbiljna
bolest. Infekcija se moæe razviti
vrlo brzo, te moæe biti smrtonosna
u oko 10% sluËajeva. Ako se
infekcija dijagnozira dovoljno rano
i daju se brzo pravi antibiotici,
veÊina ljudi se potpuno oporavi.
Oko Ëetvrtina ljudi koji se oporave
imaju popratne posljedice. Neke
od viπe uobiËajenih popratnih
posljedica ukljuËuju glavobolje,
gluhoÊu na jednom ili oba uha,
tinnitus (πumove u uπima),
zamagljeno ili duplo vienje,
bolove i ukoËenost u zglobovima,
te oteæano uËenje. VeÊina ovih
problema se popravi sa
vremenom.
Odakle dolaze meningokoke?
Meningokoke su uobiËajena
bakterija i otprilike jedan od deset
ljudi ih «nosifl u zadnjem dijelu
grla ili nosa. Nosioci su ËeπÊe
mladi ljudi, a rjee djeca i stariji
Department of Human Services
ljudi. Meningokoke su pronaene
samo kod ljudi, a nikada kod
æivotinja ili u πiroj okolini.
©ta je to «nosaËfl meningokoke?
Skoro svi odrasli i djeca mogu
nositi ove klice bez bolesnih
posljedica. Istraæivanje pokazuje
da ako je neko nosaË, obiËno je
on zaπtiÊen protiv opasne
meningokoke. Ljudi postanu
nosioci i ne znajuÊi da su dobili
klicu, a i rijeπit Êe se nje prirodno,
bez tretmana, poslije nekoliko
sedmica ili mjeseci.
Ko dobije bolest meningokoke?
Bolest meningokoke se moæe
javiti u bilo kom dobu, ali su bebe
i djeca ispod 5 godina pod
najveÊim rizikom. Tinejdæeri i
omladina od 15-24 godine su
takoe pod poveÊanim rizikom.
Za ljude koji se razbole,
prosjeËno vrijeme od dobijanja
infekcije do prerastanja u bolet je
3-5 dana, ali moæe biti i do 7
dana. Ponekada se pojave manji
naleti koji utiËu na viπe ljudi, ali
obiËno, svaki sluËaj je nepovezan
sa onim drugim.
Ljudi koji dobiju bolest
meningokoke su viπe od tri puta
imali moguÊi kontakt sa
puπaËima. Trenutna virusna
bolest ( posebno gripa) je takoe
viπe oubiËajena. Izbjegavanje
zadimljenih i praπnjavih mjesta
moæe takoe pomoÊi
sprjeËavanju infekcije.
Kakvi su simptomi?
Neko sa boleπÊu meningokoke Êe
biti jako bolestan, obiËno se
osjeÊajuÊi bolesnijim nego je to
bio ikada prije. Postoji viπe
simptoma bolesti meningokoke,
iako je njih nekoliko posebno
vaæno. U veÊini sluËajeva ima se
nekoliko od ovih simptoma, a
teπko da se ikada svi pojave
odjednom.
Simptomi bolesti meningokoke
ukljuËuju:
Kod beba i male djece:
• temperaturu
• nezainteresovanost za hranu
• razdraæljivost
• ekstremni umor i tromost
• nezadovoljstvo postupanjem
prema njima
• povraÊanje i/ ili proliv
• okretanje od svjetlosti
• pospanost
• grËenje ili trzanje
• osip crveno-rozih sitnih taËaka
ili veÊih masnica.
Kod starije djece i odraslih:
• glavobolja
• fotofobija (ne svianje jake
svjetlosti)
• temperatura
• povraÊanje i/ ili proliv
• ukoËenost vrata ili bol
• bolovi u leima
• bolovi u zglobovima i bolovi u
miπiÊima
• opπta slabost, ne jelo
• pospanost, zbunjenost
• osip crveno-rozih sitnih taËaka
ili veÊih masnica.
Mlaa djeca mogu se i ne æaliti
na simptome, ali temperatura,
blijedi ili mrljavi ten, povraÊanje,
bezvoljnost (tupo gledanje,
neaktivnost, teπko buenje ili
slabo jedenje) i osip su vaæni
signali. Znaci i simptomi se
nekada jave vrlo brzo i ljudima sa
boleπÊu meningokoke se moæe
pogorπati stanje tokom par sati.
Kod meningokokalne septikemije,
osip je uvijek vrlo vaæan znak.
Osip se moæe javiti svuda po
tijelu.
Vi poznajete svoju familiju i svoje
prijatelje bolje od bilo kog drugog.
Ako neko vama blizak ima neke
od ovih znakova, te vam izgleda
mnogo bolesnije nego inaËe,
traæite odmah medicinsku pomoÊ.
Omladina ne bi trebala ostajati
sama ako su bolesni. Rana
dijagnoza i lijeËenje su vitalni.
Kako se πiri bolest meningokoke?
Ova bolest se teπko πiri. Klice ne
mogu æivjeti duæe od nekoliko
sekundi izvan ljudskog tijela, te
se zbog toga ne mogu prenijeti
putem vode, bazena, zgrada ili
fabrika.
Samo redovni, duæi kuÊni i intimni
kontakti prenose bakteriju. Oni sa
bliskim kontaktom u zajedniËkom
smjeπtaju, takvom kao studentski
domovi ili vojni kampovi, mogu
biti pod veÊim rizikom od bolesti
meningokoke.
Kako se lijeËi bolest
maningokoke?
Ako se sumnja na sluËaj
meningokokalnog meningitisa ili
septikemije, daje se odmah
antibiotik putem injekcije i
pacijent se prebaci u bolnicu.
Da li se bolest meningokoke
moæe sprijeËiti?
Ne postoje vakcine koje πtite
protiv bolesti Serogrupe B. Dva
tipa vakcine pokrivaju Serogrupu
C:
1. Spojene meningokokalne C
vakcine mogu se dati svim
starosnim grupama, ukljuËujuÊi
i bebe preko πest sedmica
stare. Ove vakcine efektivno
πtite protiv bolesti Serogrupe
C, te pruæaju dugoroËni
imunitet.
2. Polisaharidne vakcine
meningokoke pokrivaju
nekoliko serogrupa, ne Ëesto
vienih u Australiji, te su
korisne za one koji putuju na
mjesta kao Afrika, Azija i
hodoËaπÊa na Hadæ. Meutim,
ona se ne moæe davati djeci
ispod dvije godine i ona pruæa
zaπtitu za samo tri godine.
Viπe informacija o bolesti
meningokoke
Da saznate viπe o bolesti
meningokoke kontaktirajte:
©ta se desi kada se pojavi
sluËaj?
Onima koji su bili u bliskom
kontaktu sa tim sluËajem daju se
antibiotici ËiπÊenja kako bi
sprijeËili dalje πirenje infekcije. Ti
ljudi su Ëlanovi istog kuÊanstva,
djevojka/ momak, te bilo ko da je
noÊio tokom zadnjih sedam dana,
prije nago je pogoeni postao
bolestan. Ostali kontakti, takvi
kao prijatelji ili radne kolege,
obiËno ne trebaju tretman. Kada
god se javi sluËaj, Department of
Human Services Êe dati savjet
πta da se radi, te Êe osigurati da
svi koji su bili u bliskom kontaktu
dobiju tretman sa odgovarajuÊim
antibioticima, kako bi zaustavili
πirenje infekcije.
Telefon: 9637 4000
Samo onima u bliskom kontaktu
je potreban tretman. To Êe biti
organizovano od strane
Departmenta of Human Services.
Davanje antibiotika ljudima koji ih
ne trebaju moæe uzrokovati
probleme.
Jednom kada se osoba oporavi
od bolesti meningokoke, on/ ona
neÊe biti zarazna, te se
bezbjedno mogu vratiti u vrtiÊ,
πkolu ili na posao. Oni koji su bili
u kuÊnom kontaktu mogu se
vratiti u πkolu ili vrtiÊ onda kada
poËnu odgovarajuÊi kurs
antibiotika ËiπÊenja.
©ta ja trebam uraditi ako je moje
dijete imalo kontakt sa boleπÊu
meningokoke?
Bolest se obiËno ne πiri putem
πkola ili radnih mjesta. Gledajte
paæljivo na znakove bolesti kod
svoje djece i, ako ste zabrinuti,
traæite pomoÊ odmah.
Public Health
Department of Human Services
GPO Box 4057
Melbourne 3001
SlijedeÊe webstranice pruæaju
dalje informacije
Meningitis Foundation of
America:
http://www.musa.org
Meningitis Trust:
http://www.meningitis-trust.org.uk
The Meningitis Research
Foundation:
http://www.meningitis.org.uk
Download

Bolest meningokoke ‡ podaci