ŠKOLA RUKOMETA ‘’BL’’ BANJALUKA
S T A T U T
Banjaluka, mart 2013. godine
ŠKOLA RUKOMETA ‘’BL’’ BANJALUKA
Na osnovu člana 10., a u vezi sa članom 12. Zakona o udruženjima i fondacijama
Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 52/01 i 42/05), i čl. 70. i 85.
Zakona o sportu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 4/02, 66/03 i 73/08), Osnivačka
skupština sportskog udruženja- Škola rukometa ''BL'' Banjaluka, na sjednici održanoj dana,
22.03.2013. godine, d o n o s i
STATUT
I OPŠTE ODREDBE
Član 1.
(1) Sportsko udruženje Škola rukometa ''BL'' Banjaluka (u daljem tekstu: Sportsko
udruženje) je nestranačka, nezavisna i samostalna asocijacija dobrovoljno udruženih
članova, osnovana radi organizovanog i koordiniranog sportskog podučavanja i treninga
djece i omladine, razvoja i unaprijeđenja psihomotornih sposobnosti djece i omladine
kroz primjenu sportskih aktivnosti, a posebno u cilju razvijanja, promocije i
unaprijeđenja rukometnog sporta i sporta uopšte kroz organizovanje sportske škole.
(2) Statutom Sportskog udruženja (u daljem tekstu: Statut) utvrđuju se, kako slijedi :
 naziv i sjedište Sportskog udruženja,
 oblik i sadržaj pečata Sportskog udruženja,
 ciljevi i djelatnosti Sportskog udruženja,
 postupak prijema i isključenja članova Sportskog udruženja,
 prava i obaveze članova Sportskog udruženja,
 organi Sportskog udruženja, način njihovog izbora i opoziva, ovlašćenja, kvorum
i pravila glasanja, uključujući i specifična pitanja o kojima se odlučuje
kvalifikovanom većinom, trajanje njihovog mandata, postupak za sazivanje
Skupštine Sportskog udruženja,
 predstavljanje i zastupanje Sportskog udruženja,
 sticanje i raspolaganje imovinom i sredstvima Sportskog udruženja, i organ
ovlašten za nadzor nad korištenjem ovih sredstava,
 način podnošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu,
 postupak za izmjenu i dopunu Statuta, ovlašćenje i način donošenja drugih opštih
akata,
 uslovi i postupak za spajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak Sportskog
udruženja,
 postupak raspodjele preostale imovine u slučaju prestanka rada Sportskog
udruženja.
Član 2.
(1) Sportsko udruženje je otvoreno za sva fizička i pravna lica koja podržavaju osnovne
ciljeve i prihvataju akta Sportskog udruženja.
(2) Rad Sportskog udruženja je javan.
Banjaluka, mart 2013. godine
ŠKOLA RUKOMETA ‘’BL’’ BANJALUKA
Član 3.
(1) Sportsko udruženje ima status pravnog lica, i odgovara za preuzete obaveze svom svojom
imovinom.
(2) Sportsko udruženje ima svoj transakcioni račun.
II NAZIV I SJEDIŠTE SPORTSKOG UDRUŽENJA
Član 4.
(1) Puni naziv Sportskog udruženja glasi: Škola rukometa ''BL'' Banjaluka.
(2) Skraćeni naziv Sportskog udruženja glasi: ŠR ''BL'' Banjaluka.
Član 5.
Sjedište Sportskog udruženja je u Banjaluci, ul. Nikole Tesle 17.
Član 6.
(1) Sportsko udruženje će imati pečat okruglog oblika, sa tekstom uz rub pečata ispisanim
latiničnim pismom, kako slijedi: Škola rukometa ''BL'' Banjaluka, Republika Srpska,
Bosna i Hercegovina. U sredini pečata su slova BL, ispisana na isti način kao u znaku
Sportskog udruženja iz stava 2. ovog člana.
(2) Znak Sportskog udruženja je
Član 7.
(1) Sportsko udruženje će djelovati na teritoriji Republike Srpske, odnosno Bosne i
Hercegovine, a sarađivaće i sa drugim udruženjima, asocijacijama i fondacijama na
teritoriji Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine i u inostranstvu, a koja su
osnovana sa istim ili sličnim ciljem i programom.
(2) Saradnju iz stava 1. ovog člana Sportsko udruženje može ostvarivati neposredno ili
putem Rukometnog saveza Republike Srpske, Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine
i srodnih domaćih i međunarodnih organizacija.
Banjaluka, mart 2013. godine
ŠKOLA RUKOMETA ‘’BL’’ BANJALUKA
III CILJEVI I DJELATNOSTI SPORTSKOG UDRUŽENJA
Član 8.
(1) Osnovni ciljevi osnivanja Sportskog udruženja su, kako slijedi:
 razvoj i unapređenje psihomotornih sposobnosti djece i omladine kroz primjenu
sportskih aktivnosti, sa posebnim akcentom na mini-rukomet i rukomet,

rano prepoznavanje i podsticanje talentovanosti za sport uopšte i pravilno
usmjeravanje ka sportskim disciplinama, sa posebnim akcentom na mini-rukomet
i rukomet,

adekvatna socijalizacija djece i omladine kroz privikavanje na sportski kolektiv,

poticanje i usvajanje etičkih vrijednosti kod djece i omladine kroz bavljenje
sportom,

razvoj i unaprijeđenje interesovanja i ljubavi prema sportu uopšte, sa posebnim
akcentom na mini-rukomet i rukomet,

prevencija deformiteta, usvajanje zdravih životnih navika i očuvanje i
unaprijeđenje zdravlja kod djece i omladine kroz bavljenje sportskim
aktivnostima,

planiranje, razvijanje, promocija i unaprijeđenje rukometnog sporta kroz
organizovanje sportske škole.
(2) Sportsko udruženje će, radi ostvarenja ciljeva definisanih u stavu 1. ovog člana, obavljati
djelatnosti, kako slijedi:
 organizovanje škole sporta, sportsko podučavanje i trening djece i omladine, sa
posebnim akcentom na mini-rukomet i rukomet,

edukacija dece i roditelja o značaju i pozitivnom uticaju fizičkog vežbanja i
pravilne ishrane na organizam u razvoju,

sportski skauting, dijagnostika i prognoziranje uspešnog bavljenja određenom
sportskom disciplinom, sa posebnim akcentom na mini-rukomet i rukomet,

preduzimanje mjera i stvaranje uslova za unaprijeđenje, promociju i
popularizaciju rukometnog sporta i sporta uopšte,

rad na razvijanju i unaprijeđenju sportskih vještina, radnih navika, discipline,
solidarnosti i ostalih etičkih vrijednosti kod djece i omladine, kroz bavljenje
sportom,
Banjaluka, mart 2013. godine
ŠKOLA RUKOMETA ‘’BL’’ BANJALUKA

organizovanje i učestvovanje na rukometnim sportskim priredbama,
takmičenjima, izletima, školama sporta u prirodi i kampovima za djecu i
omladinu, u zemlji i inostranstvu,

saradnja sa osnovnim školama i drugim vaspitno-obrazovnim ustanovama u
zemlji i inostranstvu,

saradnja i udruživanje s drugim školama sportama, rukometnim školama, te
sportskim organizacijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu,

praćenje i primjena novih tendencija u rukometnom sportu, te aplikacija
međunarodnih pravila rukometa u mini-rukometu.
Član 9.
(1) Sportsko udruženje može obavljati privredne djelatnosti koje su neposredno povezane sa
ostvarivanjem njegovih osnovnih ciljeva i aktivnosti (srodne privredne djelatnosti) bez
obaveze formiranja posebnog pravnog lica.
(2) Srodnim privrednim djelatnostima smatraju se naročito djelatnosti, kako slijedi:
 marketinški poslovi, poslovi reklame i propagande,
 sve vrste dizajnerskih poslova,
 izdavačka djelatnost,
 organizacija sportskih takmičenja, seminara, sajmova, kulturnih i sportskih
projekata i drugih skupova,
 drugi poslovi u skladu sa zakonom i u neposrednoj vezi sa osnovnim ciljevima i
aktivnostima Sportskog udruženja.
Član 10.
(1) U cilju obezbjeđenja neophodnih sredstava za rad, Sportsko udruženje može obavljati
privredne djelatnosti koje nisu neposredno povezane sa ostvarivanjem njegovih osnovnih
statutarnih ciljeva i aktivnosti (nesrodne privredne djelatnosti) preko posebno osnovanog
pravnog lica (preduzeće, agencija, samostalna radnja i sl.).
(2) Sportsko udruženje može osnovati pravno lice samostalno ili zajednički sa drugim
osnivačima.
(3) Odluku o osnivanju posebnog pravnog lica donosi Skupština Sportskog udruženja.
(4) Odlukom se utvrđuje naziv pravnog lica, djelatnost, zastupanje, rukovođenje, međusobna
prava i obaveze Sportskog udruženja i novoosnovanog pravnog lica, raspolaganje
imovinom i raspodjela dobiti.
(5) Dobit ostvarena obavljanjem privredne djelatnosti, izuzev primjerenih nadoknada i
pokrića troškova, mora se investirati u osnovne statutarne ciljeve i aktivnosti Sportskog
udruženja.
Banjaluka, mart 2013. godine
ŠKOLA RUKOMETA ‘’BL’’ BANJALUKA
IV ČLANSTVO
Član 11.
(1) Član Sportskog udruženja može postati svako fizičko ili pravno lice koje dobrovoljno
pristupi Sportskom udruženju i koje je zainteresovano i spremno raditi na ostvarenju
ciljeva Sportskog udruženja.
(2) Članovi Sportskog udruženja djele se na, kako slijedi:
 redovne punopravne članove, koje čine svi osnivači Sportskog udruženja, kao i
svako fizičko ili pravno lice koje dobrovoljno pristupi Sportskom udruženju i koje
je zainteresovano i spremno aktivno raditi na ostvarenju ciljeva Sportskog
udruženja, a po prethodnoj odluci predsjednika Sportskog udruženja i potpisivanju
pristupnice,
 pridružene članove, koje čine sva djeca i omladinci do navršenih 18 godina
života- polaznici škole sporta koji pristupaju Sportskom udruženju uz pisanu
saglasnost jednog od roditelja ili staratelja, te pojedinci koji se pridružuju
Sportskom udruženju za potrebe igranja ili vođenja treninga u ograničenom
vremenskom periodu,
 počasne članove, koje čine generalni sponzori, donatori i druga lica koja u korist
Sportskog udruženja uplate značajan doprinos, daruju stvari ili prava u značajnom
obimu, te sportski djelatnici i druga lica koja su to pravo stekla naročitim
zaslugama u radu i promociji Sportskog udruženja, i to na osnovu odluke Skupštine
Sportskog udruženja.
(3) Svim članovima Sportskog udruženja izdaju se članske karte na jedinstvenom obrascu,
koji između ostalog sadrži lične podatke o dotičnom članu, oznaku vrste članstva, datum
prijema u članstvo, a po potrebi i fotografiju.
Član 12.
(1) Odluku o prijemu redovnih punopravnih članova u Sportsko udruženje donosi
predsjednik Sportskog udruženja kao lice ovlašteno za predstavljanje i zastupanje
Sportskog udruženja. Članstvo u Sportskom udruženju teče od dana potpisivanja
pristupnice.
(2) Samo redovni punopravni članovi Sportskog udruženja imaju pravo glasa u Skupštini
Sportskog udruženja, odnosno mogu birati i biti birani u Statutom predviđene organe
Sportskog udruženja. Ostali članovi Sportskog udruženja mogu sudjelovati u radu
Skupštine Sportskog udruženja, ali nemaju pravo glasa, ne mogu birati niti biti birani u
Statutom predviđene organe Sportskog udruženja.
Član 13.
Članovi Sportskog udruženja imaju prava i dužnosti, kako slijedi:
 da aktivno učestvuju u radu Sportskog udruženja,
 da pokreću inicijative i predlažu projekte od interesa za rad i delovanje Sportskog
udruženja,
 da učestvuju u stvaranju i rade na sprovođenju ciljeva utvrđenih Statutom,
 da rade na sprovođenju programa rada i drugih akata Sportskog udruženja,
Banjaluka, mart 2013. godine
ŠKOLA RUKOMETA ‘’BL’’ BANJALUKA
 da biraju tijela Sportskog udruženja i da u ista budu birani shodno članu 12. stav 2.
Statuta,
 da svojim ponašanjem promovišu Sportsko udruženje i doprinose afirmaciji
rukometnog sporta i sporta uopšte,
 da se suprotstavljaju svim oblicima nasilja i nesportskog ponašanja,
 da daju ocjenu i mišljenje o radu svih tijela i drugih članova Sportskog udruženja,
 da budu informisani o radu Sportskog udruženja,
 da plaćaju članarinu, u iznosu koji je utvrđen odlukom Skupštine Sportskog
udruženja, i
 da se pridržavaju odredbi Statuta i drugih akata Sportskog udruženja.
Član 14.
(1) Radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka, Sportsko udruženje po potrebi okuplja
članove u različite oblike organizovanja, a naročito kako slijedi:
 sjednice/sastanke članova Sportskog udruženja radi dogovora, izvještaja i davanja
saopštenja,
 komisije i radne grupe sa povremenim djelovanjem,
 preduzeća i agencije za realizaciju vlastitih projekata Sportskog udruženja, i
 ostale oblike rada i djelovanja.
(2) Maloljetna fizička lica- pridružene članove Sportskog udruženja, prilikom obavljanja
aktivnosti iz člana 13. Statuta i stava 1. ovog člana, zastupa jedan od roditelja ili staratelj.
Član 15.
(1) Članstvo u Sportskom udruženju prestaje:
 dobrovoljnim istupanjem iz Sportskog udruženja,
 isključenjem,
 neplaćanjem članarine duže od 2 (dva) mjeseca,
 neizvršavanjem obaveza koje su utvrđene sportskim pravilima i opštim aktima
Sportskog udruženja
 prestankom rada Sportskog udruženja, i
 smrću.
(2) Član Sportskog udruženja može da bude isključen zbog djelovanja suprotnog osnovnim
ciljevima Sportskog udruženja, zbog neizvršavanja prava i dužnosti utvrđenih Statutom i
drugim aktima Sportskog udruženja, ako svojim radom i ponašanjem šteti ugledu i radi
protiv interesa Sportskog udruženja, kao i zbog osuđivanja za krivično djelo ili privredni
prekršaj koji ga čini nepodobnim za članstvo u Sportskom udruženju.
(3) Odluku o isključenju iz Sportskog udruženja donosi predsjednik Sportskog udruženja kao
lice ovlašteno za predstavljanje i zastupanje Sportskog udruženja.
V STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM
Član 16.
Banjaluka, mart 2013. godine
ŠKOLA RUKOMETA ‘’BL’’ BANJALUKA
(1) Redovni punopravni članovi Sportskog udruženja dužni su da obezbjede sredstva
potrebna za početak rada Sportskog udruženja.
(2) Imovinu Sportskog udruženja čine :
 dobrovoljni prilozi i pokloni javnih institucija, domaćih i stranih fizičkih i pravnih
lica i humanitarnih organizacija u novcu, uslugama ili imovini bilo koje vrste,
 državne i gradske donacije, subvencije i prihodi od ugovora sa državom, javnim
institucijama, domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima,
 donacije i naknade na ime sponzorstva i reklama,
 prihodi od sportskih takmičenja, priredbi i manifestacija, te od organizovanja
sportskih takmičenja, priredbi i drugih manifestacija
 prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih
izvora pasivnog prihoda,
 prihodi stečeni ostvarivanjem ciljeva i aktivnosti Sportskog druženja na način
određen Statutom,
 prihod od članarine, i
 ostali prihodi ostvareni zakonitim korištenjem imovine i sredstava Sportskog
udruženja.
(3) Imovina Sportskog udruženja ne može se djeliti članovima Sportskog udruženja, ali
svaki član Sportskog udruženja ima pravo na naknadu troškova nastalih pri obavljanju
poslova za potrebe Sportskog udruženja, kao i na adekvatnu nagradu i naknadu za stručni
rad u korist Sportskog udruženja.
Član 17.
(1) Organi Sportskog udruženja su dužni upravljati imovinom Sportskog udruženja sa
pažnjom dobrog domaćina.
(2) Član organa Sportskog udruženja ne može glasati o imovinskim pitanjima u kojima se
on, njegov bračni drug ili njegov srodnik do trećeg stepena pojavljuje kao zainteresovano
lice.
(3) Članovi organa Sportskog udruženja dužni su osigurati da se svi pravni poslovi
Sportskog udruženja zaključuju po tržišnoj vrijednosti ili uslovima koji su najpovoljniji
po Sportsko udruženje.
(4) Sredstva dobijena iz javnih prihoda (budžeta), Sportsko udruženje je obavezno da
upotrijebi na ekonomski racionalan način i isključivo za ostvarivanje svojih statutarnih
ciljeva, odnosno za odobrene namjene.
(5) Skupština Sportskog udruženja stara se o namjenskom korištenju i raspolaganju
sredstvima Sportskog udruženja.
VI ORGANI SPORTSKOG UDRUŽENJA
Član 18.
Organi Sportskog udruženja su:
 Skupština Sportskog udruženja,
Banjaluka, mart 2013. godine
ŠKOLA RUKOMETA ‘’BL’’ BANJALUKA

Predsjednik Sportskog udruženja, koji je ujedno i lice ovlašteno za zastupanje
Sportskog udruženja, i
 Sekretar Sportskog udruženja.
1. Skupština Sportskog udruženja
Član 19.
Skupštinu, kao najviši organ, čine svi redovni punopravni članovi Sportskog udruženja, sa
jednakim pravom glasa.
Član 20.
(1) Zasjedanja Skupštine Sportskog udruženja mogu biti redovna i vanredna.
(2) Redovna Skupština zasjeda najmanje jednom godišnje, kada se analiziraju rezulati rada
Sportskog udruženja u proteklom i planiraju aktivnosti za naredni period.
(3) Vanredna Skupština zasjeda po potrebi.
Član 21.
(1) Skupština Sportskog udruženja se može održati ukoliko joj prisustvuje najmanje ½
redovnih punopravnih članova Skupštine, lično ili putem nekog od sredstava
komunikacije koje omogućava učešće u raspravi (telefon, skype i sl.).
(2) Sva akta, izuzev Statuta Sportskog udruženja i akata posebno predviđenih Statutom,
Skupština Sportskog udruženja donosi natpolovičnom većinom od ukupnog broja
redovnih punopravnih članova.
(3) Statut Sportskog udruženja i akta posebno predviđena Statutom (odluku o prestanku rada
Sportskog udruženja, finansijski izvještaj i izvještaj o radu) donose se dvotrećinskom
većinom od ukupnog broja redovnih punopravnih članova Skupštine Sportskog
udruženja.
(4) Redovni punopravni članovi Sportskog udruženja koji su Skupštini Sportskog udruženja
prisustvovali putem nekog od sredstava komunikacije, glasanje po tačkama dnevnog reda
dužni su u roku od 3 (tri) dana potvrditi pisanim putem (email-om, fax-om i sl.)
Član 22.
(1) Skupštinu Sportskog udruženja saziva predsjednik Skupštine na zahtjev :
 predsjednika Sportskog udruženja, i/ili
 najmanje 1/2 redovnih punopravnih članova Skupštine Sportskog udruženja.
(2) Poziv za sjednicu Skupštine Sportskog udruženja dostavlja se članovima Skupštine
Sportskog udruženja najkasnije 10 (deset) dana prije održavanja sjednice, zajedno sa
prijedlogom dnevnog reda i odgovarajućim materijalima.
Banjaluka, mart 2013. godine
ŠKOLA RUKOMETA ‘’BL’’ BANJALUKA
(3) Skupštinom predsjedava predsjednik Skupštine, kojeg biraju redovni punopravni članovi
Skupštine između sebe, na vremenski period od 4 (četiri godine)..
Član 23.
Skupština Sportskog udruženja ima ovlaštenja i dužnosti, kako slijedi:
 donosi Odluku o osnivanju Sportskog udruženja,
 donosi Statut Sportskog udruženja, njegove izmjene i dopune, sva opšta akta
Sportskog udruženja i druge akte određene Statutom,
 daje saglasnost na pravne radnje preduzete u ime Sportskog udruženja prije njegovog
upisa u sudski registar,
 utvrđuje programska opredjeljenja Sportskog udruženja,
 utvrđuje finansijski plan potreban za ostvarivanje ciljeva Sportskog udruženja,
 stara se o namjenskom korištenju i raspolaganju imovinom i sredstvima Sportskog
udruženja,
 odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku i drugim statusnim
promjenama Sportskog udruženja,
 odlučuje o saradnji sa stručnim i srodnim udruženjima, asocijacijama i fondacijama u
zemlji i inostranstvu,
 odlučuje o osnivanju preduzeća i agencija za realizaciju vlastitih projekata Sportskog
udruženja,
 odlučuje o obavezi plaćanja članarine i njenoj visini,
 bira i razrješava dužnosti predsjednika Sportskog udruženja kao lica ovlašćenog za
zastupanje Sportskog udruženja,
 bira i razrješava dužnosti sekretara Sportskog udruženja,
 pregleda i potvrđuje finansijski izvještaj o radu pripremljen od strane predsjednika
Sportskog udruženja kao lica ovlašćenog za zastupanje Sportskog udruženja,
 analizira rezultate rada Sportskog udruženja i donosi smjernice za rad u narednom
periodu,
 donosi i druga akta neophodna za rad Sportskog udruženja,
 odlučuje o sticanju statusa počasnog člana Sportskog udruženja,
 odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa Sportskog
udruženja.
Član 24.
Predsjednik i sekretar Sportskog udruženja se biraju na period od četiri godine, s tim da mogu
ponovo biti birani.
Član 25.
O radu Skupštine Sportskog udruženja vodi se zapisnik, a po pravilu ga vodi Sekretar
Sportskog udruženja.
Predsjednik Sportskog udruženja
Član 26.
(1) Predsjednika Sportskog udruženja imenuje Skupština Sportskog udruženja na period od 4
(četiri) godine. Po isteku mandata isto lice može biti ponovo birano za predsjednika
Sportskog udruženja.
Banjaluka, mart 2013. godine
ŠKOLA RUKOMETA ‘’BL’’ BANJALUKA
(2) Predsjednik Sportskog udruženja je po funkciji lice ovlašteno za zastupanje Sportskog
udruženja.
(3) Predsjednik Sportskog udruženja, kao lice ovlašteno za zastupanje Sportskog udruženja,
ima ovlaštenja i dužnosti, kako slijedi :
 predstavlja i zastupa Sportsko udruženje,
 obezbeđuje zakonitost rada Sportskog udruženja,
 donosi odluke o učlanjivanju, odnosno prestanku članstva u Sportskom udruženju,
 razmatra sva pitanja od interesa za rad Sportskog udruženja i daje inicijativu za
rješavanje istih,
 podnosi finansijski izvještaj i izvještaj o radu Sportskog udruženja Skupštini
Sportskog udruženja, radi pregleda i potvrđivanja istog i davanja smjernica za rad u
narednom periodu,
 organizuje i priprema sjednice Skupštine Sportskog udruženja,
 sprovodi politiku, i stara se o provođenju odluka i zaključaka Skupštine Sportskog
udruženja,
 stavlja veto na odluke Skupštine Sportskog udruženja ukoliko smatra da su
nezakonite i u suprotnosti sa Statutom,
 upravlja imovinom Sportskog udruženja,
 donosi odluke o nabavci opreme, osnovnih sredstava, inventara i drugih stvari
neophodnih za obavljanje delatnosti Sportskog udruženja,
 donosi odluke o utrošku sredstava za organizovanje i učestvovanje na rukometnim
sportskim priredbama, takmičenjima, izletima, školama sporta u prirodi i
kampovima za djecu i omladinu, u zemlji i inostranstvu araznih manifestacija, za
realizaciju sportskih projekata, kao i za izdavanje štampanih i video materijala,
neophodnih za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Sportskog udruženja definisanih u
članu 8. Statuta,
 po potrebi donosi unutrašnju organizaciju rada u Sportskom udruženju i vrši
raspored zadataka na zaposlene izvršioce Sportskog udruženja,
 po potrebi vrši izbor blagajnika Sportskog udruženja,
 angažuje profesionalne službe ili radnike za potrebe Sportskog udruženja,
 obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Sportskog
udruženja.
Član 27.
U odsustvu ili spriječenosti predsjednika Sportskog udruženja, Sportsko udruženje zastupa
sekretar Sportskog udruženja.
Član 28.
Predsjednik Sportskog udruženja za svoj rad odgovara Skupštini Sportskog udruženja, a za
zakonitost rada Sportskog udruženja odgovara i državnim organima koji vrše nadzor nad
zakonitošću rada udruženja.
3. Sekretar Sportskog udruženja
Član 29.
Sekretar Sportskog udruženja obavlja administrativne poslove, i to:
 stara se o odvijanju nesmetanog rada Sportskog udruženja,
Banjaluka, mart 2013. godine
ŠKOLA RUKOMETA ‘’BL’’ BANJALUKA





pomaže u radu predsjedniku Sportskog udruženja,
zajedno sa predsjednikom Sportskog udruženja organizuje i priprema sjednice
Skupštine Sportskog udruženja, i stara se o izradi akata koje donose Skupština i
predsjednik Sportskog udruženja,
vodi administrativno poslovanje Sportskog udruženja i sve neophodne registre,
koordinira rad Skupštine Sportskog udruženja i predsjednika Sportskog udruženja,
radi i druge poslove po nalogu predsjednika Sportskog udruženja.
Član 30.
(1) Sportsko udruženje može imati blagajnika.
(2) Blagajnik obavlja materijalno-finansijske poslove Sportskog udruženja, i to:
 vodi blagajnu prihoda i rashoda i o tome redovno izvještava predsjednika i
sekretara Sportskog udruženja,
 stara se o naplati članarine, donacija i ostalih prihoda,
 ima ovlaštenje za podizanje gotovine radi pokrivanja izdataka Sportskog udruženja
po prethodnom nalogu predsjednika Sportskog udruženja,
 sastavlja finansijski izvještaj za predsjednika Sportskog udruženja.
(3) Do izbora blagajnika, poslove materijalno-finansijske prirode obavlja sekretar Sportskog
udruženja.
VII FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ I IZVJEŠTAJ O RADU
Član 31.
(1) Sportsko udruženje je dužno uredno voditi poslovne knjige i sastavljati finansijske
izvještaje u skladu sa zakonom i drugim propisima.
(2) Finansijski izvještaj i izvještaj o radu Sportskog udruženja usvaja Skupština Sportskog
udruženja, na prijedlog predsjednika Sportskog udruženja, dvotrećinskom većinom od
ukupnog broja redovnih punopravnih članova Skupštine Sportskog udruženja.
Član 32.
Obim i namjena raspodjele finansijskih sredstava Sportskog udruženja utvrđuje se planom
prihoda i rashoda za svaku godinu, koji utvrđuje Skupština Sportskog udruženja, na prijedlog
predsjednika Sportskog udruženja.
Član 33.
(1) Radi dodatne kontrole materijalno-finansijskog poslovanja Sportskog udruženja,
zakonitog i pravilnog rada njegovih organa i izvršavanja odredbi Statuta i drugih opštih
akata, Skupština Sportskog udruženja može imenovati Nadzorni odbor Sportskog
udruženja.
Banjaluka, mart 2013. godine
ŠKOLA RUKOMETA ‘’BL’’ BANJALUKA
(2) U Nadzorni odbor Sportskog udruženja, Skupština Sportskog udruženja imenuje 3 (tri)
člana iz redova redovnih punopravnih i počasnih članova Sportskog udruženja, na
vremenski period od 4 (četiri) godine.
(3) Sjednice Nadzornog odbora Sportskog udruženja saziva i istima rukovodi predsjednik
Sportskog udruženja, s tim da on ne može biti član Nadzornog odbora Sportskog
udruženja.
VIII PRESTANAK RADA SPORTSKOG UDRUŽENJA
Član 34.
(1) Sportsko udruženje prestaje sa radom na osnovu odluke Skupštine Sportskog udruženja
ili na osnovu odluke nadležnog državnog organa, kao i odluke Skupštine Sportskog
udruženja o pripajanju, razdvajanju ili transformaciji Sportskog udruženja, te u drugim
slučajevima utvrđenim zakonom.
(2) Odluku o prestanku rada Sportskog udruženja donosi Skupština Sportskog udruženja
dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova Skupštine.
(3) Prestanak rada Sportskog udruženja obavezno se prijavljuje organu nadležnom za
njegovu registraciju.
Član 35.
U slučaju prestanka rada Sportskog udruženja preostala imovina i sredstva raspodjeljuju se u
skladu sa zakonom, a po odluci Skupštine Sportskog udruženja.
IX ZAVRŠNE ODREDBE
Član 36.
Izmene i dopune Statuta vrše se na način i u postupku za njegovo donošenje.
Član 37.
Statut stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od dana registracije Sportskog
udruženja kod nadležnog ministarstva.
Broj: 2/13
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE
SPORTSKOG UDRUŽENJA
Klaudia Kljajić
Banjaluka, mart 2013. godine
ŠKOLA RUKOMETA ‘’BL’’ BANJALUKA
Banjaluka, mart 2013. godine
Download

ŠKOLA RUKOMETA ``PJETLIĆ`` BANJALUKA