ЈКП ,,Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
К.П. 1/2013-3/7
ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.1
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-партија 1
Напомена: Заинтересована лица у поступку су дужна понудити добра по датом каталошком броју или
одговарајућа добра
Ред
.
бр.
1
1
2
3
4
5
6
Каталошки
број
2
Назив дела
Кол.
Еквивалентниодговарајући
произвођачи
Гар.
број
Број
налога
4
5
6
7
8
206-79800
Cilindar kvačila na menjaču
kom
6
PPT
min
206-55300
Radni cilindar menjača
kom
2
PPT
min
622
676
622
206-44150
Cilindar kočni, prednji
kom
5
PPT
min
206-79500
Cilindar kvačila u kabini
kom
7
PPT
min
Regulator pritiska
kom
2
PPT, Wabco
min
622
252888
622
676
676
Ventil [uključivanje kardana]
kom
4
PPT
min
252888
5 221 10 110
0
206-45100
3
Јед.
мере
7
206-46500
Ventil [uključivanje kipera]
kom
2
PPT
min
676
8
206-44480
Cilindar, kočni [Tri stop]
kom
10
PPT
min
252888
Rele ventil 5 izvoda
kom
2
min
622
10/283
Creva za vodu, garnitura
gar
3
min
622
3.19.38
Crevo hladnjaka [S]
kom
4
min
622
250 611
Doboš točka zadnji
kom
6
min
236 884
Uzengija zadnjeg gibnja
kom
4
min
622
676
622
Podizač stakla, levi
kom
5
min
622
9
10
11
12
13
14
473 017 000 0
381 725 00 02
Каталош.
број
понуђеног
дела
Назив
произвођача
понуђеног
дела
Јединична
цена
без ПДВ
Јединична
цена са ПДВ
Укупно за
дату
количину без
ПДВ
9
10
11
12
13 = 5 х 11
25А/48А
ЈКП ,,Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
15
16
17
264 347
К.П. 1/2013-3/7
Potisni ležaj
kom
4
min
622
kom
4
min
622
3952.20.00
Lamela kvačila Ø395 [krupan
nut]
Korpa kvačila Ø395
kom
4
min
622
330 802 203
Pojačivač spojnice kvačila
kom
4
min
622
676
522 390
Balans štangla sa nosačem,
zadnja
kom
2
min
622
8x20mm
Nitne, aluminijumske
[8x20mm]
kom
800
min
622
Ventil
kom
1
283
252885
301 286
Podloška vijka točka, ravna
Ø22
kom
100
min
252888
4512 0039 0
Uložak, sito AC pumpe za
gorivo
Čašica za gorivo AC pumpe
kom
30
min
252888
kom
30
min
252888
Nosač oplate koša, gumeni
[Ø8mm] [45x52x44]
kom
40
min
252888
Zaptivka grane za vodu
kom
15
min
252888
Zakačka haube
kom
60
min
252888
4515 0131 0
Glava kompresora
kom
4
min
252888
173x243mm
Ogledalo, spoljni retrovizor
[173x243mm]
Zaptivka izduvne grane
kom
20
min
252888
kom
15
min
252888
Creva za vodu, garnitura
gar
4
min
252888
3951.30.00
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
003 431 57 06
4512 0214 0
45x52x44
4818 0019 1
221 139
4818 0007 0
10/282
26А/48А
ЈКП ,,Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
32
К.П. 1/2013-3/7
204 230
Zavesica blatobrana
kom
30
min
252888
207 010
Nosač zadnjeg gibnja
kom
4
min
252888
Pumpa za dizanje kabine
kom
3
min
252888
Navrtka vijka točka
kom
100
min
252888
Servo pojačivač kvačila Ø100
kom
2
min
252888
301 256
Podloška vijka točka,
rasečena Ø22
kom
100
min
252888
250 754
Rukavac prednjeg točka,
desni
kom
1
498
646
250 763
Čaura rukavca
kom
2
498
645
250 764
Čaura rukavca
kom
2
498
645
211 732
Ležaj rukavca
kom
2
498
645
250 743
Osovina
kom
2
498
645
0.116657
Zaptivni prsten rukavca
kom
4
498
645
389 332 00 27
Poklopac rukavca
kom
2
498
645
117 833
Uskočnik rukavca
kom
2
498
645
33
34
35
36
000 553 61 01
0.112239
KV25011A1
37
38
39
40
41
42
43.
44.
45.
27А/48А
ЈКП ,,Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
46.
250 741
К.П. 1/2013-3/7
Podloška rukavca
kom
2
498
645
Obloge, kočne [163x18x178]
kom
2
min
676
4513 0394 0
Pumpa za vodu
kom
2
min
676
4515 0697 0
Zaptivka kompresora
kom
1
min
676
4818 0006 0
Zaptivka izduvne grane
kom
10
min
676
4831 0008 0
Fiber pumpe visokog pritiska
kom
2
min
676
Krst kardana Ø27x78
kom
30
min
676
346 423 37 10
47.
48.
49.
50.
51.
224 883
52.
5 317 04 002
0
Servo
kom
3
min
676
53.
5 245 01 016
0
Ventil, nagazni
kom
3
min
676
54.
113 605
Kardan L1510
kom
4
min
676
7673 955 128
Pumpa volana
kom
1
min
676
55.
56.
Укупно динара без ПДВ:
Посебно исказан припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима:
Укупно динара са ПДВ:
28А/48А
ЈКП ,,Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
К.П. 1/2013-3/7
Упутство за попуњавање обрасца:
Колона 9: - Уписати каталошки број понуђеног дела
Колона 10: - Уписати назив произвођача понуђеног дела
Колона 11: - Уписати јединичну цену (по комаду) понуђених делова без ПДВ,
Колона 12: - Уписати јединичну цену (по комаду) понуђених делова са ПДВ,
Колона 13: - Уписати укупну цену за дату количину понуђених делова( количина х јединична цена без ПДВ)
• ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ СВЕ ПОДАТКЕ КАКО ЈЕ ПРЕДВИЂЕНО У ТАБЕЛИ
(табела мора бити у потпуности попуњена - као прихватљива ће се оценити само понуда оног понуђача који
упише све податке како је пред виђено у табели.
• У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове (укупан износ накнаде мора да садржи све основне
елементе структуре цене, тако да понуђени укупни износ цене покрива трошкове које понуђач има у реализацији
набавке).
• Цене морају бити исказане у динарима
• ИСПОРУЧЕНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ МОРАЈУ БИТИ НОВИ
Место: _____________
Потпис и овера печатом понуђача
Датум:__________.2014.године
29А/48А
Download

Кориговани образац структуре цена, партија 1