RAONI PLUGOVI
RUKOVANJE I ODRŽAVANJE
SPISAK REZERVNIH DELOVA
755 – 2
755 – 3
756 – 2
756 – 3
757 – 20
757 – 30
I
UPUTSTVO ZA UPOTREBU .............................................................
2
1.
OPIS ORUĐA ......................................................................................................
2
Opšti opis .............................................................................................................
2
Namenska upotreba ............................................................................................
2
Opšte mere bezbednosti i mere zaštite na radu ..................................................
3
Održavanje ..........................................................................................................
3
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ...........................................................................
4
Radni organi ......................................................................................................
4
Dodatni uređaji ...................................................................................................
4
PRIPREMA TRAKTORA I PLUGA ZA RAD ........................................................
5
Priprema pluga ....................................................................................................
5
Poluge hidraulika .................................................................................................
5
Priprema pluga ....................................................................................................
5
Prikačivanje pluga za traktor ................................................................................
5
Otkačinjanje pluga ..............................................................................................
5
RUKOVANJE PLUGOM U RADU .......................................................................
6
Podešavanje pluga u horizontalnoj ravni ............................................................
6
Podešavanje pluga u vertikalnoj ravni – regulisanje radne dubine ......................
6
Dubina rada .........................................................................................................
6
Podešavanje diskosnog crtala .............................................................................
7
Nožasto crtalo .....................................................................................................
7
Deflektori .............................................................................................................
7
5.
ODRŽAVANJE .....................................................................................................
7
6.
MOGUĆE NEISPRAVNOSTI PRI RADU I NJIHOVO OTKLANJANJE ...............
8
USLOVI GARANCIJE ..........................................................................................
9
2.
3.
4.
II
SPISAK DELOVA
Slika 1 – Ram za plugove ....................................................................................
11
Slika 2 – Podesivač širine brazde .......................................................................
14
Slika 3 – Plužna glava UN300 za plugove 755.2, 755.3, 756.2, 756.3 ................
16
Slika 4 – Plužna glava UN350 za plugove 757.2, 757.3 .....................................
18
Slika 5 – Diskosno crtalo .....................................................................................
20
Slika 6 – 757.22.000 G Točak za održavanje dubine .........................................
22
1
I UPUTSTVO ZA UPOTREBU
1. OPIS ORUĐA
Opšti opis
Ova knjižica sadrži uputstva za rad i održavanje, tehničke karakteristike i sigurnosne odredbe za naše
raone plugove.
Kod svih pitanja i porudžbina treba dati podatke o godini proizvodnje, broju i tipu pluga. Ovi podaci su
utisnuti na pločici na oruđu.
CE-oznaka na tablici označava da proizvod ispunjava zahteve
Evropske ekonomske zajednice o kvalitetu
Molimo Vas da ovo uputstvo za upotrebu pažljivo pročitate, jer ispravnost oruđa i njegov vek trajanja,
kao i dobar kvalitet rada osiguraće se jedino ako se pravilno primenjuju uputstva za rukovanje i
održavanje uz upotrebu originalnih rezervnih delova.
Za potrebna obaveštenja obraćati se:
VOGEL & NOOT AGROSRB a.d.
Kumanački put br.5
23272 Novi Bečej, Srbija
Telefon:
Fax:
Email:
023/771-340 centrala
023/771-500 direktor
023-771-755 prodaja
023/772-979
[email protected]
[email protected]
U uputstvu za rukovanje sva ona mesta koja se odnose na Vašu bezbednost označena su
ovim znakom.
Mere zaštite na radu i uputstvo za rad, molimo upoznati i ostale rukovaoce – korisnike.
Namenska upotreba
V&N plugovi su isključivo namenjene za rad u poljoprivrdi (namenska upotreba).
Namenska upotreba uključuje i poštovanje propisa koje je odredio proizvođač.
Svaka primena oruđa van ove opisane, važi za nenamensku primenu. Za štete koje su rezultat takve
upotrebe, proizvođač ne snosi odgovornost!
Drugi deo uputstva sadrži spisak delova sa brojevima pozicija.
2
Opšte mere bezbednosti i mere zaštite na radu
1. Za vreme rada agregata (traktor-raoni plug) niko se ne sme voziti na poteznici traktora ili sedeti na
rudi, ili drugom delu pluga.
2. Posebnu pažnju obratiti na šiljate i isturene delove – velika opasnost od povreda.
3. Pre početka rada upoznajte se sa delovima pluga i načinom rukovanja.
4. Prilikom prikopčavanja i otkačinjanja oruđa, kao i rada, posebnu pažnju obratite na mere zaštite na
radu i opšte propise o bezbednosti.
5. Pre kretanja u saobraćaj, agregat proveriti da li zadovoljava uslove bezbednosti u saobraćaju i
tehničku ispravnost.
6. Pre nego što traktor krene u transport ili u rad, vozač mora proveriti da se neko ne nalazi između
traktora i oruđa.
7. Oruđe mora biti agregatirano na traktor originalnim osovinicama i osigurano osiguračima da ne bi
došlo do neželjenih posledica u transportu i u radu.
8. Prilikom prikopčavanja traktora za plug, paziti da kategorija prikopčavanja (prečnik rukavca) budu
identične sa traktorskim.
9. Nikad ne stajati između traktora i pluga kada spolja upravljamo hidraulikom traktora.
10. Pre kretanja u transport, na plugu, proveriti delove koji određuju sigurnost pri transportu, vidljiva
oštećenja, zamor materijala, ispravni osigurači.
11. U transportu, uvek moramo voditi računa da obezbedimo dovoljno mesta za prolaz bočnog
najisturenijeg dela pluga.
12. U toku vožnje nikada ne napuštajte kabinu traktora.
13. Rukovaoc opremom treba da nosi radno odelo koje prijanja uz telo i bezbednu obuću.
14. U javnom saobraćaju treba se pridržavati saobraćajnih propisa.
15. Obratiti pažnju da se na parceli za obradu ne nalaze ljudi i životinje. Rukovaoc agregatom je
odgovoran za njihovu bezbednost.
16. Postupke nege, održavanja i podešavanja, izvoditi samo na spuštenoj mašini i za vreme stajanja
agregata.
17. Plug parkirati na vodoravnoj i tvrdoj podlozi i obezbediti od prevrtanja.
18. Pre svakog napuštanja traktora, spustiti plug na zemlju, ugasiti motor, izvaditi kontakt ključ, povući
parkirnu kočnicu.
Održavanje
1. Pre nego što pređete na poslove održavanja, čišćenja i sl. spustiti plug na ravnu podlogu. Zaustaviti
rad motora traktora, povući ručnu kočnicu, izvaditi ključ za startovanje.
2. Proveriti i po potrebi pritegnuti zavrtnje i navrtke, kao i sve vitalne delove da li su neoštećeni.
Oštećene i neispravne delove, zameniti originalnim.
3
2. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
755.20
755.30
756.20
756.30
757.20
757.30
Broj plužnih tela
kom
2
3
2
3
2
3
Radni zahvat po plužnom telu
cm
25
25
30
30
35
35
Radna dubina do
cm
25
25
25
25
30
30
Klirens
cm
63
63
63
63
72
72
Rastojanje plužnih tela
cm
79
79
80
80
94
94
Potrebna snaga do
kW
26
44
30
44
44
60
Težina
kg
205
325
+
U (kW) tabeli date vrednosti odgovaraju maksimalno dozvoljenim vučnim snagama traktora
++ Težine se odnose za plugove bez dodatne opreme
Radni organi – plužna tela
UN300 - za plugove 755.20
755.30
756.20
756.30
UN350 – za plugove 757.20
757.30
Dodatni uređaji:
- Diskosno crtalo – ravno Ø390
- Diskosno crtalo – nazubljeno Ø 480
- Nožasto crtalo
- Deflektor
- Točak za održavanje dubine
4
3. PRIPREMA TRAKTORA I PLUGA ZA RAD
Priprema traktora
- Proveriti pritisak u pneumaticima traktora
Po potrebi napumpati gume po preporuci proizvođača traktora,
Poluge hidraulika
- Plug treba da stoji vertikalno na dno brazde. Ukoliko
postoji nagnutost, ručicom za izravnavanje, promenom
dužine navojnog vretena, dovodimo plug u željeno
stanje.
- Ukoliko na traktorskim polugama postoji mogućnost
podešavanja navojnih vretena, u tom slučaju navojna
vretena namontirati kao na slici, jer ovim položajem,
hidraulika traktora trpi najmanja opterećenja.
- Donje traktorske pluge (U) prilikom oranja trebaju imati
maksimalnu slobodu bočnog pomeranja. Stabilizatorski
lanci (S) za vreme oranja ne smeju biti zategnuti.
Priprema pluga
- Radne organe pluga (plužne daske, raonike, crtalo, deflektor) očistiti od zaštitne boje.
- Proveriti da li su svi vezivni elementi pritegnuti, a mesta predviđena za podmazivanje, podmazati.
Prikačinjanje pluga za traktor
- Vožnjom unazad traktor se postavi uporavo na poprečnu osovinu pluga. Spojimo donje hidraulične
poluge sa poprečnom osovinom pluga i osiguramo osiguračima, Ako je potrebno na rukavcima
poprečne osovine ostvariti kat.II (plug 755.20 i 756.20) ubacujemo dodatne čaure kat.II (koje se
isporučuju uz plug).
- Podesimo dužinu gornje traktorske poluge na dužinu prema odgovarajućem otvoru na vertikalnom
uporniku pluga, vodeći računa da visina tačke kačenja na plugu i u radu bude nešto viša, od visine
priključne tačke na traktoru. Ubacimo osovinicu i osiguramo.
- Pri oranju obratiti pažnju na uputstva proizvođača traktora, pri određivanju položaja regulacije
hidrauličnog sistema.
Otkačinjanje pluga
- Spustimo plug na tvrdu i ravnu podlogu
- Hidrauliku traktora stavimo u regulaciju položaja
- Oslobodimo gornju traktorsku polugu vađenjem osovinice gornje
- Spustimo podupirač pluga u odgovarajući otvor, ubacimo osovinicu i osiguramo. (U zavisnosti od
tipa pluga)
- Skinemo prvo desnu, a zatim i levu hidrauličnu polugu sa poprečne osovine pluga.
5
4. RUKOVANJE PLUGOM U RADU
Pre početka oranja neophodno je pravilno podesiti plug. Podešavanje pluga može da bude u
horizontalnoj i vertikalnoj ravni.
Podešavanje pluga u horizontalnoj ravni
Ukoliko raonik na prvom plužnom telu ne doseže do zida brazde,
plug pomeriti udesno da prva brazda zahvata radni zahvat pluga 25
cm; 30 cm ili 35 cm zavisno od tipa pluga.
Pomeranje ostvarujemo:
1. Pomeranjem pluga po poprečnoj osovini (grubo podešavanje)
2. Zaokretanjem poprečne osovine pomoću podesivača širine
brazde (fino podešavanje)
Pomeranje pluga po porečnoj osovini, ili pomeranje poprečne
osovine, vrši se kada se plug spusti na zemlju, otpuste zavrtnji na
graničnicima i navrtke na uzengiji podesivača širine brazde.
Guranjem pomeramo poprečnu osovinu ulevo ili desno, prema
potrebi, a zatim stegnemo zavrtnje na graničnicima i navrtke na
uzengiji podesivača.
DOZVOLJENO JE ZAKRETATI POPREČNU OSOVINU SAMO KADA TRAKTOR STOJI I SA
SPUŠTENIM PLUGOM.
Podešavanje pluga u vertikalnoj ravni – regulisanje radne dubine
Plug je ispravno podešen kada svako plužno telo ore na istoj
dubini, a dno brazde je vodoravno.
Nagnutost pluga u desnu ili levu stranu ispravljamo pomoću
navojnog vretena desne traktorske poluge, dok nosači plužnih
glava (gredelji) ne zauzmu ugao 90 ° sa zemljištem.
Kad je plug u vodoravan položaj, svako plužno telo će orati na
istoj dubini, položaj (b).
Ako je plug nagnut nazad (C), prednje plužno telo oraće pliće.
Skraćivanjem gornje traktorske poluge, plug se dovodi uz
vodoravan položaj.
Kod položaja (a) gde je plug nagnut napred, zadnja glava pliće ore, plaz je odignut od dna brazde.
Ovo ispravljamo produženjem traktorske poluge, dok plug ne dovedemo u ispravan položaj (b).
Dubina rada
Podešavanje radne dubine pluga vrši se hidraulikom traktora,
pogledati uputstvo proizvođača traktora.
Kod traktora koji nemaju kontrolu vuče, zbog jednake dubine
oranja, koristi se točak za održavanje dubine (dodatna oprema).
Kod otežanih uslova rada različitih otpora zemljišta, zbog jednake
dubine oranja i rasterećenja hidraulike, preporučljivo je da ga
6
imaju i plugovi koji rade sa traktorima koji imaju kontrolu vuče. Podešavanje radne dubine pomoću točka
za održavanje dubine vrši se podizanjem i spuštanjem točka okretanjem navojnog vretena.
Podešavanje diskosnog crtala
Da dno brazde bude čisto i plastica vertikalno odsečena služi nam diskosno
crtalo (dodatna oprema), koje se montira na zadnje plužno telo.
Dubinu rada crtala podešavamo otpuštanjem dve navrtke M16x1,5, te
pomeranjem kolenaste osovine sa crtalom do dubine da prirubnica
glavčine crtala ne počne dodirivati površinu zemlje.
Istovremeno, treba zaokretanjem kolenaste osovine, podesiti bočni položaj
diskosnog crtala tako da odseca zemljište 1-3 cm od plaza prema
neoranom delu zemljišta (kota A).
Stegnuti otpuštene navrtke.
Nožasto crtalo
Po želji kupca, na plugove UN300 i UN350 može se montirati nožasto
crtalo na zadnjoj plužnoj glavi, koje je naročito pogodno za peskovita
zemljišta.
Deflektori
Za bolje prevrtanje i zaoravanje biljnih ostataka na plužne glave UN300 i
UN350 mogu se ugraditi deflektori (dodatna oprema).
5. ODRŽAVANJE
Da bi plug dobro služio godinama, treba ga održavati u tehnički ispravnom stanju.
I.
Kod prvog puštanja u rad, proveriti i po potrebi protegnuti sve navrtke. Posle svakih 15 sati
rada ponoviti proveru.
II.
Sva mesta za podmazivanje redovno podmazivati. preporučuje se podmazivanje navoja na
zavrtnjima, radi lakšeg odvrtanja i sprečavanja korozije.
Navojno vreteno točka za regulaciju dubine oranja nije poželjno podmazivati zbog lepljenja
prašine i peska.
III.
Pohabane plužne daske i ostale radne delove, blagovremeno zameniti novim, da ne bi došlo
do oštećenja drugih vitalnih delova.
Zatupljene raonike zameniti novim ili otkovanim raonicima, da bi smanjili otpore i potrošnju
goriva, a povećali kvalitet oranja
IV.
Posle završetka sezone oranja, kao i pri uskladištenju pluga na duže vreme, plug očistiti, a
zatim oprati mlazom vode.
Radne površine pluga osušiti krpom, te sjajne površine namazati antikorozivnim sredstvom.
(Ne koristiti izrađeno ulje).
Predviđena mesta za podmazivanje, nakon pranja, podmazati.
NE KORISTITI UREĐAJE ZA PRANJE SA VISOKIM PRITISKOM I VODOM PREKO 50°C
7
6. MOGUĆE NEISPRAVNOSTI PRI RADU I NJIHOVO OTKLANJANJE
Plug teško prodire u zemljište
Plug ne dostiže željenu dubinu
rada
-
Na krajevima parcele uzorati poprečne brazde sa plasticama
odložene prema površini koja će se orati.
-
Skratiti topling
-
Tupi raonici – zameniti oštrim
-
Podići točak za regulaciju dubine
-
Spustiti hidrauliku traktora
-
Skratiti treću tačku (topling)
-
Zameniti raonike ili naoštriti
-
Dovesti plug u vodoravno stanje, podešavanjem dužine
toplinga
-
Ručicom navojnog vretena podizne poluge podesiti nagib
pluga
-
Prvo plužno telo ima veći radni zahvat od zadnjeg – smanjiti
radni zahvat prvog plužnog tela
-
Prvo plužno telo ore dublje od zadnjeg - Ručicom navojnog
vretena podizne poluge podesiti nagib pluga izjednačavajući
dubinu oranja plužnog tela.
-
Prvo plužno telo ore pliće od zadnjeg – Ručicom navojnog
vretena podizne poluge podesiti nagib pluga izjednačavajući
dubinu oranja plužnog tela.
Plužna tela oru nejednake dubine
Sastavi prohoda imaju breg
8
USLOVI GARANCIJE
Za naš proizvod prihvatamo garanciju pod sledećim uslovima:
Garancija se odnosi:
Prvom kupcu garantujemo da naš proizvod odgovara tehničkom nivou, nameni, da je funkcionalan,
da zadovoljava propisane Pravilnike o zaštiti na radu.
Garancija se daje pod uslovima normalne upotrebe oruđa, propisane tehničkim uputstvom za
rukovanje i održavanje za radove koje je namenjeno, ako se oruđe priključuje za traktor za koje je
namenjeno.
Vreme garancije
Garancija počinje od dana prodaje oruđa korisniku
a) poljoprivredne mašine
1 godina
b) dopunska oprema:
delovi koji se ugrađuju u naše mašine, a ne proizvode se u našoj fabrici, na primer hidraulični
cilindar, garantujemo u toj meri koliko nama garantuje proizvođač tih delova.
Otklanjanje neispravnosti
Za delove koji su dokazano oštećeni zbog greške u materijalu, konstrukciji ili montaži, po našoj
proceni, popravljaju se ili zamenjuju novim. Kao dokaz o uzroku štete merodavna su naša
ispitivanja, ili nalazi proizvođača ugrađenih delova u naše proizvode.
Ne dajemo garanciju za oruđa i delove za čije je oštećenje uzrok viša sila.
Ne prihvatamo odgovornost za bilo kakav posredan gubitak, ili posrednu štetu, ili bilo kakve
posredne nezgode, zbog lošeg materijala, loše izrade ili drugog.
Vreme otklanjanja kvara ne produžuje rok garancije.
Pod garancijom ne potpadaju slučajevi:
a) normalna pohabanost ili trošenje delova
b) oštećenja nastala zbog nemarnosti, prekomernog opterećenja, ili nestručnog rukovanja
Garancija prestaje
a) za nastale štete prilikom transporta ili druge greške nastale pri transportu, a nisu prijavljene
nama u roku od 8 dana
b) ako se ne pridržavaju tehničkog uputstva proizvođača
c) ako naručilac ili treće lice nepravilno montira oruđe, ili ga ne upotrebljava namenski
d) ako naručilac ili treće lice bez naše dozvole vrši bilo kakve izmene ili popravke na oruđu
e) ako kupac pre isteka garancije oruđe proda
f) ako se od nas na oruđe montiraju neoriginalni delovi, ili se koriste od nas ne preporučena
dopunska oprema.
g) ako naručilac na vreme ne ispuni svoje obaveze dogovorene u vezi plaćanja, ili nekog drugog
osnova
9
II SPISAK DELOVA
Raoni plugovi
755.20
755.30
756.20
756.30
757.20
757.30
10
Slika 1- Ram za plugove
11
Slika 1 – Ram za plugove
Poz.
Broj dela
Naziv
1
2
3
1.
755.21.001 VR
755.21.003 VR
756.21.001
756.21.004
610.01.728
756.21.002 VR
756.21.002 VR
756.21.002/2
610.01.727 VN
756.21.003 VR
756.21.003
757.21.002
752.11.004 VR
758.21.003 VN
755.21.100 VR
756.21.100
757.21.100
610.03.169
610.01.858
610.04.420-1
610.04.420-2
610.03.236-1
610-01.717 VN
610.03.236-4
751.21.008
752.21.008
756.21.300
757.21.300
755.21.007-1
610.02.417-1
751.20.004
757.20.004
P B20 JUS M.B2.110
M20x15
751.20.005
755.31.001 VR
756.31.001
757.31.001
755.31.100 VR
756.31.100
757.31.100
756.31.010
757.20.010 VN
IS 2351-12x55x51
638.40.004
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Komada
755-2 755-3 756-2 756-3 757-2
4
5
6
7
8
Poluga rama- leva
Poluga rama – desna
Noseća ploča
Nosač plužne glave
Nosač rama
Segmentna ploča
Vertikalni upornik
Graničnik
Potpornik
Poprečna osovina
Osovinica sa konusom
Podloška elastična
Navrtka JUS M.B1.602
Čaura za kat. II
Poluga rama leva
Nosač rama – zav.sklop
Držač podupirača
Podupirač pluga
Osovinica
Osigurač
12
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
-
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
-
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
-
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
-
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
757-3
9
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22.
23.
M20x1,5x75
M20x1,5x85
P B20 JUS M.B2.110
M20x1,5
M16x1,5x60
M20x1,5x65
P B16 JUS M.B2.110
P B20 JUS M.B2.110
M16x1,5
M20x1,5
Zavrtanj JUS M.B1.060
Podloška elastična
Navrtka JUS M.B1.602
Zavrtanj JUS M.B1.060
Podloška elastična
Navrtka JUS M.B1.602
6
6
6
6
6
6
-
10
10
10
6
6
6
-
6
6
6
6
6
6
-
10
10
10
6
6
6
-
6
6
6
6
6
6
10
10
10
6
6
6
Slika 1 – Ram za plugove
Komada
755-2 755-3 756-2 756-3 757-2
4
5
6
7
8
Poz.
Broj dela
Naziv
1
2
3
24.
M16x1,5x70
M20x1,5x75
P B16 JUS M.B2.110
P B20 JUS M.B2.110
M16x1,5x95
M16x1,5x100
P B16 JUS M.B2.110
M16x1,5
M16x1,5x22 IS2118
M20x1,5x85
M20x1,5x95
P B20 JUS M.B2.110
M20x1,5
M20x1,5x85
P B20 JUS M.B2.110
M20x1,5
752.20.001
Zavrtanj JUS M.B1.060
611.20.010
25.
26.
27.
28.
29.
757-3
9
Podloška elastična
Navrtka JUS M.B1.602
Zavrtanj JUS M.B1.060
Podloška elastična
Navrtka JUS M.B1.602
Osovinica gornja
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
-
Osigurač
3
3
3
3
-
-
Podloška elastična
Zavrtanj JUS M.B1.060
Podloška elastična
Navrtka JUS M.B1.602
Zavrtanj za položaj TIP 1
Zavrtanj JUS M.B1.060
13
Slika 2 – Podesivač širine brazde
14
Slika 2 – Podesivač širine brazde
Poz.
Broj dela
Naziv
1
2
3
1.
610.04.159
610.04.159/1
610.02.419
2.
610.03.165
613.13.104
610.04.287
610.02.424
3.
4.
Komada
755-2 755-3 756-2 756-3 757-2
4
5
6
7
8
Ručica podesivača –
zav.sklop
757-3
9
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
Zatega
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
Uzengija
1
-
1
1
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-
2
-
-
-
-
2
-
2
2
2
P B16 JUS M.B2.110
P B20 JUS M.B2.110 Podloška elastična
2
-
2
2
-
2
2
2
* 610.04.161-1
* 610.04.161/1
* 610.02.418
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
613.13.101
Ručica brave
5.
613.13.102
Skakavica
6.
613.13.103
Opruga
7.
Ø6x22
Zakovica JUS M.B3.011
8.
A12
Podloška JUS M.B2.011
9.
Ø3,2x18
Rascepka JUS M.B2.300
10.
M16x1,5
Navrtka JUS M.B2.300
M20x1,5
Navrtka JUS M.B1.602
11.
Podesivač širine brazde–sklop
* sadrži pozicije od 1 do 11
15
16
30*
26*
11*
23*
28*
7*
24*
32
32
34*
32a
Slika 3 – Plužna glava UN300
17
Slika 3 – Plužna glava UN300
Poz.
Broj dela
Naziv
1
2
3
1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.*
12.
13.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22a.
23.*
25.
26.
28.*
29a.
30.*
31.
32.
32a.
33.
34.*
35.
41.
43.
PK 200101
523733
695415
546000
692700
PK 200102B
PK 200103B
P8800106
546200
PK 800102
650950
697370
PK 400104
693100
PR 913003
PK 800105
546100
PK 213000
697403
LZ 105102
523732
643613
LZ 105101
612400
PK 201901
PR 703003
523729
523760
546500
523732A
697380
824820
Komada
755-2 755-3 756-2 756-3
4
5
6
7
Raonik desni
Zavrtanj M14x39 (PK 000009)
Navrtka M14
Zavrtanj M12x30 DIN 11014
Navrtka M12 DIN 934
Plužna daska desna
Umetak daske desni
Vezna pločica
Zavrtanj M12x40 DIN 11014
Pero plužne daske D
Podloška ravna A13 DIN 125
Navrtka M12 DIN 985
Potpornik daske
Navrtka M20 DIN 934
Prednji deo plaza
Držač potpornika desni
Vijak M12x35 DIN 11014
Kozlac desni
Navrtka M20x1,5 DIN 985-8
Deflektor desni
Zavrtanj M12x40 (PK 100009)
Podloška tanjirasta M12 DIN6796
Nosač deflektora desni
Zavrtanj M20x1,5x70 DIN 960
Nožasto crtalo
Plaz kraći
Zavrtanj M16x40 (PK 800013)
Zavrtanj M16x55 (PK 800017)
Zavrtanj M12x50 DIN 11014
Zavrtanj M12x50 (PK 800009)
Navrtka M16 DIN 985
Gumeni podmetač (PK 800001)
Podloška A17 DIN 125
2
6
6
8
12
2
2
2
4
2
4
4
2
4
2
2
4
2
4
2
4
4
2
4
3
9
9
12
18
3
3
3
6
3
6
6
3
6
3
3
6
3
6
3
6
6
3
6
2
6
6
8
12
2
2
2
4
2
4
4
2
4
2
2
4
2
4
2
4
4
2
4
3
9
9
12
18
3
3
3
6
3
6
6
3
6
3
3
6
3
6
3
6
6
3
6
2
2
2
4
3
3
3
6
2
2
2
4
3
3
3
6
4
3
2
6
6
3
4
3
2
6
6
3
* LZ 105101S - Deflektor komplet – sadrži poz.7*, 11*, 23*, 26*, 28*
* - dodatna oprema
18
Primedba
8
30*
11*
23*
28*
7*
26*
24*
32a
34*
32
Slika 4 – Plužna glava UN350 za plugove 757-2 i 757-3
19
Slika 4 – Plužna glava UN350 za plugove 757-2 i 757-3
Poz.
Broj dela
Naziv
1
2
3
1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.*
12.
13.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22a.
23.*
25.
26.
28.*
29a.
30.*
31.
32.
32a.
33.
34.*
35.
41.
43.
PK 300101
523733
695415
546000
692700
PK 300102B
PK 300103K
P8800106
546200
PK 800102
650950
697370
PK 400104
693100
PR 913003
PK 800105
546100
PK 413000
697403
LZ 105102
523732
643613
LZ 105101
612400
PK 201901
PR 703003
523729
523760
546500
523732A
697380
824820
Komada
757-2
757-3
4
5
Raonik desni
Vijak M14x39 (PK 000009)
Navrtka M14
Vijak M12x30 DIN 11014
Navrtka M12 DIN 934
Plužna daska desna
Umetak daske desni
Vezna pločica
Vijak M12x40 DIN 11014
Pero plužne daske desno
Podloška A13 DIN 125
Navrtka M12 DIN 985
Potpornik
Navrtka M20 DIN 934
Prednji deo plaza
Držač potpornika-desni
Vijak M12x35 DIN 11014
Kozlac desni
Navrtka M20x1,5 DIN 985-8
Deflektor desni
Vijak M12x40 (PK 100009)
Podloška tanjirasta M12 DIN6796
Nosač deflektora desni
Vijak M20x1,5x70 DIN 960
Nožasto crtalo
Zadnji deo plaza
Vijak M16x40 (PK 800013)
Vijak M16x55 (PK 800017)
Vijak M12x50 DIN 11014
Vijak M12x50 (PK 800009)
Navrtka M16 DIN 985
Gumeni podmetač (PK 800001)
Podloška A17 DIN 125
* LZ 105101 - Deflektor komplet – sadrži poz.7*, 11*, 23*, 26*, 28*
* - dodatna oprema
20
2
6
6
8
12
2
2
2
4
2
4
4
2
4
2
2
4
2
4
2
4
4
2
4
3
9
9
12
18
3
3
3
6
3
6
6
3
6
3
3
6
3
6
3
6
6
3
6
2
2
2
4
3
3
3
6
4
3
2
6
6
3
Primedba
6
Slika 5 – Diskosno crtalo
* - 752.20.100 SK – Diskosno crtalo Ø 390 mm – ravno – desno – komplet
(sadrži poz.1a do 25)
* - 610.01.220 SK – Diskosno crtalo Ø 480 mm – nazubljeno – desno – komplet
(sadrži poz.1 do 25)
* - dodatna oprema
21
Slika 5 – Diskosno crtalo
Poz.
Broj dela
Naziv
1
2
3
1a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
*
*
*
751.20.202
610.00.328
610.00.911
610.03.900/S
610.03.091
610.00.324
750.20.105
610.00.326
750.20.106
640.42.270
M5x10 JUS M.B1.164
M8x35 JUS M.B1.052
A8 JUS M.B2.110
M8 JUS M.B1.601
JUS M.C2.401
M12x70 JUS M.B1.051
A12 JUS M.B2.110
M12 JUS M.B1.601
A M8 JUS M.C4.613
610.00.533
610.00.534
M16x1,5x95 JUS M.B1.060
M16x1,5 JUS M.B1.602
B16 JUS M.B2.110
M12x50 JUS M.B1.051
N M12 JUS M.B1.601
Disk crtala Ø 390 mm – ravan
Disk crtala Ø 480 – nazubljen
Kolenasta osovina
Rame crtala – desno
Glavčina crtala
Prsten veći
Poklopac
Graničnik
Zaptivač
ležaj 6205 ZZ
Vijak sa polukr.glavom
Vijak
Podloška elastična
Navrtka
Uskočnik 25
Vijak
Podloška elastična
Navrtka
Mazalica
Obujmica
Držač crtala
Vijak
Navrtka
Podloška elastična
Vijak
Navrtka
Komada
755-2
755-3
757-2
756-2
757-3
756-3
4
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
Primedba
6
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
610.01.220 SK Diskosno crtalo – desno Ø 480 mm – nazubljeno – komplet (sadrži poz.1 do 25)
752.20.100 SK Diskosno crtalo – desno Ø 390 mm – ravno – komplet (sadrži poz.1a do 25)
- dodatna oprema
22
Slika 6 – 757.22.000 G – Točak za održavanje dubine – sklop
Poz.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Broj dela
Naziv
2
PF2.283.00
PF2.286.00
6.00 – 9" – 10 PLY
6.00 - 9" – sa ventil.
35x62x10
6206
PG5.285.01
6305
AM6x1 JUS M.C4.613
PP2.272.03
3
Točak Ø 550 m – komplet
Felna 4.00x9x2,5
Spoljna guma T522-Profil
Unutrašnja guma
Semering DIN 3760 NB
Kuglični ležaj
Odstojna čaura
Kuglični ležaj
Mazalica
Zaštitna kapa
632.21.002
757.22.030
757.22.020 VN
757.22.007
757.22.100 G
757.22.107
M12x35 JUS M.B1.051
B12 – JUS M.B2.110
M12 JUS M.B1.601
A M10x1 JUS M.C4.613
M16 DIN 985
Navrtka ručice za podešavanje
Ručica za podešavanje
Nosač točka
Gornja poluga
Osovina točka
Podloška
Vijak
Podloška elastična
Navrtka
Mazalica
Navrtka
23
Komada
755-2
755-3
756-2
756-3
757-2
757-3
4
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
Primedba
6
Art.Nr.842255
Art.Nr.844110
999997
999998
24
Download

Uputsvo za rukovanje i spisak rezervnih delova - vn