ÇELİK SEKTÖRÜ, BETONARME DONATI ÇELİK ÇUBUKLARININ UYGUNLUĞU VE ÜRETİCİLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Mustafa K.AYDIN
ÖZET
Beton, çelik kullanılmak suretiyle güçlendirilerek betonarme elde edilir. Elde edilen betonarmenin performansı
ve yapısal bütünlüğü için bu iki malzemeden hazır beton için gereklilikler TS EN 206 da ve donatı çelik çubuklar
için gereklilikler TS 708 de belirtilmiştir. Ülkemizde TS 708:2010 standardına göre üretim yapma yeterliliği olan
33 firma bulunmakta olup, bu firmalardan 14 tanesi aynı zamanda UK CARES betonarme donatı çeliği uygunluk
belgesine de sahiptir. TS 708 belgesine sahip olmayan veya belge kapsamı dışında üretim yapan
haddehanelerin olduğu ve buralarda üretilen ürünlerin birçok inşaat projesinde kullanıldığı da göz ardı
edilmemelidir. Yapı denetim kapsamında şantiye sahalarından numune alınması gerekliliği, TS 708 yeterlilik
belgesi ile ürünün ne ölçüde güvence altına alınabildiği de ayrıca sorgulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Çelik Sektörü, UK CARES, TS 708, Nervürlü Betonarme Çelik Üreticileri
1 / 46
1. GİRİŞ
1980 yılında 4,2 milyon ton olan Türkiye’nin ham çelik üretim kapasitesi, 2013 yılında 49,7 milyon tona
ulaşmıştır. Üretiminin %74 lük kısmını Elektrik Ark ocağı prosesi kullanarak yapmakta olup, 2012 yılında
gerçekleşen 1 milyar 545 milyon ton seviyesinde ki dünya ham çelik üretiminin 35 milyon 885 bin ton yani
yaklaşık olarak %2,3 lük kısmı Türkiye de üretilmiştir. Türkiye, İnşaat demiri ihracatında lider konumda olup
2010 yılı itibariyle 3.265 milyon $ olarak gerçekleşmiştir.
Ülkemizde TS 708:2010 standardına göre üretim yapma yeterliliği olan 33 firma bulunmakta olup, bu
firmalardan 14 tanesi aynı zamanda UK CARES betonarme donatı çeliği uygunluk belgesine de sahiptir. TS 708
belgesine sahip olmayan veya belge kapsamı dışında üretim yapan haddehanelerin olduğu ve buralarda
üretilen ürünlerin birçok inşaat projesinde kullanıldığı da bilinmektedir. Özellikle ihracat yapan üreticilerin UK
CARES belgesi almaları, sektörün kalitesini de artırmaktadır.
EN 10080 standardının önümüzde ki yıllarda Avrupa da yürürlüğe girmesi ile CE işaretinin zorunluluk haline
gelmesi de bu 14 firmanın dışında ki firmalar için de kaliteyi artırıcı bir etki yapacağı beklenebilir.
2. TÜRKİYE VE DÜNYADA DEMİR-ÇELİK ÜRETİMİ
Tablo 2.1 Betonarme Donatı Çeliği Üretimi (x1000 ton)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Avrupa Birliği
16.612
18.139
18.419
20.351
20.651
21.072
17.561
10.115
9.547
9.434
Diğer Avrupa
630
525
509
280
596
514
468
528
591
570
9.313
10.374
11.868
CIS*
2010
2011
2012
Kuzey Amerika
11.371
11.541
10.867
11.477
12.250
11.691
9.312
10.506
10.108
11.160
Güney Amerika
4.434
4.710
5.258
6.096
6.544
6.935
6.413
6.839
8.623
8.429
458
935
1.151
5.023
5.402
5.708
5.226
5.437
4.556
5.116
Afrika
Orta Doğu
3.746
3.889
4.391
3.547
4.213
4.414
4.727
5.610
6.044
9.070
Asya
62.163
78.933
90.890
108.034
125.325
120.955
148.273
150.149
161.373
184.454
Dünya
99.414 118.672
131.485
154.808
174.981
171.289
191.980
198.497
211.216
240.101
*Bağımsız Devletler Topluluğu
Tablo 2.2 Toplam Ham çelik Üretimi (x1000 ton)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Avrupa Birliği
192.511
202.523
195.608
207.306
210.185
198.616
139.393
172.816
177.717
168.592
Diğer Avrupa
21.281
23.992
24.972
28.205
30.608
31.710
29.076
33.735
39.164
39.923
CIS
106.470
113.362
113.206
119.906
124.169
114.345
97.645
108.200
112.663
110.956
Kuzey Amerika
126.161
134.021
127.631
131.789
132.618
124.494
82.578
111.562
118.675
121.608
Güney Amerika
43.047
45.875
45.319
45.278
48.246
47.380
37.776
43.894
48.165
46.379
Afrika
16.289
16.706
17.950
18.695
18.675
16.970
15.400
16.624
15.696
15.337
Orta Doğu
13.443
14.253
15.257
15.376
16.452
16.646
17.766
20.000
23.030
24.679
443.416
503.508
599.183
675.226
758.385
784.040
811.396
917.771
Asya
Okyanusya
994.630 1.011.732
8.397
8.300
8.646
8.691
8.783
8.424
6.014
8.149
7.248
5.805
Dünya
971.015
1.062.540
1.147.772
1.250.472
1.348.121
1.342.625
1.237.044
1.432.751
1.536.988
1.545.011
Türkiye
18.298
20.478
20.965
23.315
25.754
26.806
25.304
29.143
34.107
35.885
1,884%
1,927%
1,827%
1,864%
1,910%
1,997%
2,046%
2,034%
2,219%
2,323%
%
Dünya ham çelik üretimi 2012 yılında 1 milyar 545 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir.
2 / 46
3. İNŞAAT DEMİRİ TİCARETİ
İnşaat demiri ihracatımız yıllar itibariyle artış göstermiş olup 2010 yılı itibariyle 3.265 milyon $ olarak
gerçekleşmiştir. Türkiye’nin başlıca dünya inşaat demiri ihracatçısı konumunda olması da ihracattaki yüksek
performansını ortaya koymaktadır. 2010 yılı itibariyle, BAE, Irak ve Mısır inşaat demiri ihracatı yapılan başlıca
pazarlar olmuştur.
Tablo 3.1 Dünya Nervürlü İnşaat Demiri İhracat ve ithalatçı Ülkeler (Bin $)-2010 Yılı
İhracatçılar
2010
İthalatçılar
Türkiye
3.280.899
Cezayir
977.252
Ukrayna
1.196.301
BAE
697.487
İspanya
837.622
Irak
628.803
Almanya
491.869
G. Kore
388.411
Polonya
425.450
Mısır
327.591
G. Kore
396.269
Kanada
316.276
İtalya
369.154
Almanya
280.376
Beyaz Rusya
367.781
Lübnan
267232
Letonya
363.134
Suudi Arab.
262255
ABD
340.977
ABD
249.441
Diğerleri
3.692.959
Diğerleri
Dünya
11.762.415
Dünya
2010
9.288.566
10.850.661
Kaynak: Trademap Verileri
Tablo 3.2 Türkiye’nin Nervürlü İnşaat Demiri (Gtip: 7214 20) Ticareti (2010 Yılı)
İhracat
BAE
652.019.963
Irak
317.233.766
Mısır
277.035.931
Suudi Arabistan
252.628.191
Libya
228.071.992
Yemen
173.393.485
İsrail
165.262.708
İran
131.805.315
Singapur
112.924.410
Kuveyt
109.849.001
Diğerleri
845.174.545
Toplam
3.265.399.307
İthalat
5.403.988
Kaynak: TÜİK Verileri
3 / 46
4. TÜRKİYE ÇELİK HARİTASI
Şekil 4.1 Türkiye Çelik Haritası (2013 Yılı)
Tablo 4.1 Çelik Üretim Tesislerinin Kapasitelerine Göre Dağılımı
Çelik Üretim
Tesislerinin Bölgelere
Göre Dağılımı
Çelik Üretim Tesislerinin Kapasitelerine Göre Dağılımı (2013 Yılı)
>2 milyon
ton
4
1 milyon-2
milyon ton
2
500 bin -1
milyon ton
1
İzmir Bölgesi
2
1
4
Karadeniz Bölgesi
2
1
1
İskenderun Bölgesi
3
4
Toplam Tesis sayısı
11
8
Marmara Bölgesi
6
50 bin-500
bin ton
2
Toplam
Tesis sayısı
9
Toplam
Kapasite (Mt)
14,8
7
11,3
1
5
8,3
3
10
15,3
6
31
49,7
Kaynak: http://www.dcud.org.tr/
5. ÇELİK ÜRETİM PROSESİ
Farklı tip çelik üretim yöntemleri mevcuttur. Çelik endüstrisi proses değişikliğine gitmekte olup, teknik ve
ekonomik gelişmeler Elektrik Ark ocağı ile üretimin önemi gittikçe artırmaktadır.

Elektrik Ark Ocağı (EAO) [EF
- Electric Furnace]
:

Bazik Oksijen yöntemi (BOF)
[OBC - Oxygen-Blown
Converter]
:

Açık Ocak
[OHF-Open Hearth Furnace]
:
2012 yılı itibariyle, 35,885 milyon tonluk ham çelik üretim
kapasitesinin 26,56 milyon tonu, % 74 oranıyla, Elektrik ocağı
tesislerinde üretilmiştir.
2012 yılı itibariyle, 35,885 milyon tonluk ham çelik üretim
kapasitesinin 9,325 milyon tonu,% 26 oranıyla, Bazik Oksijen
Yöntemi ile üretim yapan tesislere aittir. Fakat dünya çelik üretiminin
yaklaşık %70 i Bazik Oksijen prosesi ile yapılmaktadır.
Ukrayna toplam üretiminin yaklaşık %50 sini açık ocak prosesi ile
yapmaktadır. Ayrıca bu proses halen Hindistan ve Rusya da
kullanılmaktadır. Bazik Oksijen yöntemi açık ocakların yerini
almıştır.
4 / 46
Şekil 5.1: Ham Çelik Üretim Metotları – (Ullmann’s, 1994)
Tablo 5.1 Üretim Proseslerine Göre Ham Çelik Üretimi-2012 Yılı
OBC
EF
OHF
Diğer
Toplam
Avrupa Birliği
98.532
70.059
168.591
Diğer Avrupa
10.371
29.553
39.924
CIS
71.226
24.292
Kuzey Amerika
49.079
72.529
Güney Amerika
29.751
16.160
Afrika
4.991
10.344
Orta Doğu
2.157
22.522
805.300
203.651
4.402
1.403
1.075.809
450.513
16.435
69,7%
29,2%
1,1%
9.325
26.560
35.885
26,0%
74,0%
100,0%
Asya
Okyanusya
Dünya
%
Türkiye
%
15.435
110.953
121.608
46.379
468
15.340
5
24.679
1.000
500
1.010.451
5.805
973
1.543.730
99,9%
5 / 46
6. BETONARME ÇELİK STANDARTLARI
Tablo 6.1 TS 708:2010 ve BS 4449:2005 Standartları Nervürlü Donatı Çeliklerinin Mekanik ve Kimyasal
Özelliklerinin Karşılaştırılması
Mekanik Özellikler
Standart
TS 708:2010
Sınıf
Akma dayanımı (en az) Re
2
(N/mm )
Çekme dayanımı (en az) Rm
2
(N/mm )
Çekme dayanımı/akma
dayanımı oranı Rm /Re
S420
420
420
420
500
500
500
1,15
(en az)
Deneysel akma dayanımı /
karakteristik akma dayanımı oranı
Re act/Re nom (max)
1,3
Kopma uzaması (en az) A5 (%)
10
Maksimum yükte toplam uzama
(en az) Agt (%)
Bükme açısı (º)
Bükme açısı/ters bükme açısı
Kimyasal Bileşim
(en çok %)
BS 4449:2005
B420B B420C B50B B500C B500A B500A B500B
500
B500C
500
500
500
1,05
1,08
≥1,15
<1,35
2,5
5
7,5
500
1,08
(en az)
≥1,15
<1,35
1,08
(en az)
1,3
≥1,15
<1,35
1,3
12
12
12
12
5
5
7,5
5
7,5
2,5
90/20
90/20
90/20
90/20
180
C
0,45
0,22
0,24
S
0,05
0,05
0,055
P
0,05
0,05
0,055
N
0,012
0,014
Cu
0,8
0,85
Karbon eş değeri
0,5
0,52
7. SAHA KALİTE KONTROLÜ
7.1. Döküm Numaraları ve Mill Test Sertifikaları
Şantiye ye kullanılmak üzere gelen tüm donatı çubuklarının döküm numaralarına ait “Mill Test Sertifikaları”
muhakkak temin edilmelidir. Ürün teslim alınırken, her bağ demir üzerinde üretici bilgilerinin ve döküm
numarasının belirtildiği etiket ve Mill Test Sertifikaları istenmeli, aksi durumda ürünler teslim alınmamalıdır.
7.2. Saha Numuneleri ve Testler
Türkiye de şantiyeye gelen betonarme çelikleri için aşağıda belirtilen mevcut test sıklığının, CE ve G
işaretlerine ilave olarak UK CARES gibi bu konuda güvence sağlayacak bir ürün belgelendirme sistemi
oluşturulana kadar uygulamaya devam edilmesi önerilmektedir.
“Her çap ve her farklı üreticiden gelen betonarme donatı çeliklerinden, her 30 tonluk mamul partisinden bir
deney parçası olmak üzere, numune alınan her parti ve her anma çapı için en az üç deney parçası alınarak
yetkili laboratuvarda test yaptırılmalıdır.”
8. CE BELGESİ
CPR inşaat malzemelerinin pazarlanması/satışı için harmonize şartları belirlemektedir. CPR ‘a göre, 1
Temmuz 2013 itibari ile CE işaretlemesi “un-expected construction products” zorunlu hale gelmiştir.
Bu kapsamda, CE işareti pazarda bulunacak inşaat malzemeleri için zorunlu hale gelmiş olup, betonarme
donatı çeliği de bu kapsamda CPR’a göre, betonarmede kullanılacak donatı çelikleri için harmonised
standart oluşturulması gerekmektedir.
Fakat, bir ürüne CE işareti verilebilmesi için o ürünün Sadece hEN tarafından kapsanması gerekmektedir.
6 / 46
Bir başka deyişle hEN dokümanı yoksa CE işaretlemesi de yapılamayacaktır. Bu bağlamda, Betonarme
donatı çeliği için draft olarak hazırlanan tek standart olan EN 10080’nin hEN olarak yürürlüğe girmesi
gerekmektedir. EN 10080’nin ne zaman yürürlüğe gireceği ile ilgili bir bilgi şu anda bulunmamaktadır.
Ayrıca, CE işareti bir kalite markalaması olmayıp, ürünün, Avrupa Komisyonu tarafından CEN de belirlenen
gerekli şartları sağladığını göstermektedir. Aynı amaç için üretilmiş farklı kalitelerde ki birçok ürün CE
belgesi alabilir.
9. G BELGESİ
Ülkemizde “CE”ye tabi olmayan yapı malzemelerinin piyasaya arzında zorunlu olan bir işarettir ve
malzemeye, malzemeye iliştirilen bir etikete, malzemenin ambalajına veya malzemeye ait ticari belgelere
iliştirilerek kullanılır.
G İşareti ile ilgili hükümleri düzenleyen “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik”
(kısaca “G İşareti Yönetmeliği”), Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 26.06.2009 tarih ve 27270 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Ayrıca, bu Yönetmeliğin uygulama esaslarını belirleyen “Yapı
Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe Göre Uygunluk Teyit Sistemlerinin
Uygulanmasına Dair Tebliğ” (kısaca “G Uygulama Tebliği”) 06.02.2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanmıştır.
Söz konusu Yönetmelik ve Tebliğ, 4703 sayılı “Çerçeve Kanun” ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye dayanılarak hazırlanmıştır.
Yönetmelik’te “G’ye tabi yapı malzemeleri”, bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini içeren yapı işlerinde
kalıcı olarak kullanılan ve “CE’ye tabi olmayan ürünler” olarak tanımlanmaktadır.
Ürünün G İşareti ile beyan edilecek performans değerleri, tabi olduğu ulusal standarda (veya standardın
bulunmaması durumunda ise bir ulusal teknik onaya) göre uygunluğu değerlendirilerek teyit edilir. Ulusal
standarda göre yapılacak değerlendirme, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından ilgili ürün bazında
görevlendirilen “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları”nca “G Uygunluk Belgesi” verilmesi şeklinde
gerçekleştirilir.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 26.6.2009 tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan,
“Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin” 10.Maddesinin üçüncü fıkrasının
dördüncü cümlesi 31.07.2010 tarih ve 27658 sayılı Resmi Gazete’de “TSE belgesine sahip ürünlere,
uygunluk değerlendirme işlemlerine gerek olmaksızın, TSE belgesi işlemleri kapsamında temin edilen
raporların sonuçlarına göre performans değerleri beyan edilerek G işareti iliştirilebilir.” Şeklinde
değiştirilmiştir.
10. UK CARES
Betonarme Çelik çubukları için İngiltere de uygulanan CARES Belgelendirme sürecinin işleyişi hakkında
aşağıda kısa bir bilgi verilmektir;
10.1.
CARES ‘in Yönetim ve İdari Düzeni
CARES kar amacı gütmeyen bir Organizasyon olup, bağımsız 3.taraf belgelendirme kuruluşu olarak ISO 65
uluslararası standardını n gerekliliklerini yerine getirecek şekilde CARES yönetimi oluşturulmuştur.
10.2.
Teknik Yeterlilik
CARES değerlendiricileri, kayıtlı baş tetkikçiler olup betonarme donatı çeliği endüstrisinde uzman kişilerden
oluşmaktadır. CARES, 1984 yılında İngiltere da çalışmaya başlamış olup, kuruluşundan sonra CARES
İngiltere hükümeti tarafından kurulan NACCB tarafından akredite edilmiştir. Ürün uygunluğu için akredite
edilen ilk belgelendirme kuruluşudur. CARES’e üye olan kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir;




Highways Agency (www.highways.gov.uk)
British Airports Authority (www.heathrowairport.com)
Association of Consultancy and Engineering (www.acenet.co.uk)
İnstitution of Structural Engineers (www.istructe.org)
7 / 46







10.3.
Southern Water (www.southernwater.co.uk)
UK Contractors Group (www.ukcg.org.uk)
Civil Engineering Contractors Association (http://www.ceca.co.uk)
UK CONSTRUCT (www.construct.org.uk)
Post Tensioning Association (www.concretecentre.com)
UK Steel Association (www.eef.org.uk)
British Association of Reinforcement (www.uk-bar.org)
Amacı
CARES’in ana amacı “ ürünlerin ilgili standart ve müşteri şartnamelerine tutarlı bir şekilde uygunluğundan
emin olunması için belgelendirme sisteminin uygulanması ve teşvik edilmesidir”. CARES den önce,
İngiltere’de betonarme donatı çeliklerinden dolayı aşağıda ki problemler mevcuttu;








10.4.
İngiliz standardına uygun olmayan betonarme donatı çeliklerinin kullanılması
İnşaat sahalarına gelen malzemelerin standardın tüm gerekliliklerini karşılayamadığından, saha
numuneleri alınarak ilave testler yapılması ve malzemenin kullanılmasının gecikmesi sonuçlarını
doğurmaktaydı
Yanıltıcı ve sahte Test sertifikalarının kullanılması
Farklı kaynak ve malzemelere ait sertifikaların sanki teslim edilen malzemeye aitmiş gibi
kullanılması.
Mekanik özeliklerde ki aşırı değişkenlik ve bazı durumlarda standardın istediği minimum değerlerin
altına düşmesi
Çubuk işaretleme sistemin ihmal edilmesi, kullanılmaması.
Belgelendirme inşaat yönetmelikleri tarafından zorunlu olmamakla birlikte, birçok ülkede gönüllü
olarak büyük işverenler, Yükleniciler ve şartname hazırlayıcıları tarafından kullanılmaktadır.
CARES belgelendirme sistemi, ilave bir teste gerek olmadan ürünün kullanılması için güven
vermektedir.
Belgelendirme Süreci
CARES Betonarme Donatı Çelik Çubuklarının belgelendirme süreci aşağıda belirtilen beş (5) bileşenin
bütünleşik olarak değerlendirilmesini içermektedir;






Kalite için yönetim sistemi CARES tarafından Kalite ve Operasyonların Değerlendirilmesi programı
olarak tarif edilmekte ve
CARES, ISO 9001 standardını ürün uygunluğu için kullanmaktadır.
Proses kontrolünün değerlendirilmesi
Kapsamlı şekilde üründen numune alınması ve testlerin yapılması
Üretici ve ürün özelliklerinin izlenebilirliği
Müşteri şikâyetlerinin analizi
Ürün uygunluk belgelendirmesi için hem kalite yönetim sisteminin ve ürerim tekniklerinin ürün için belirlenen
gerekliliklerinin düzenli ve tutarlı olarak sağlaması güvence altına alınmasıdır. Üretici, prosedürlerin
tamamen kontrol altında olduğunu ve daha önemlisi CARES denetçilerini proseslerin başarılı bir şekilde
işlediği konusunda CARES denetçilerini ikna etmelidirler.
10.5.
Numune Alınması ve Testler
Ürün testi CARES belgelendirme sisteminin merkezidir. Ürün uygunluk testleri, birbiriyle bağlantılı dört
aşamadan oluşmaktadır. Betonarme donatı çubuklarının İstatistiksel numune alımı ve Test sonuçlarının
analizi aşağıda belirtilen şekilde yerine getirilir;
i.
Ürün kalite ve uygunluğu için belirlenen dönemler içinde Üreticinin rutin test kayıtlarının
incelenmesi,
ii.
Her üç dökümden birinde CARES denetçisi tarafından her çap için 10 numune seçilir ve CARES
denetçisi gözetiminde test edilir. Bu şahitli testlerin sonuçları ile üreticinin rutin test sonuçların
istatistiksel olarak karşılaştırılır.
8 / 46
iii.
CARES denetçisi tarafından test edilmek üzere seçilen numunelerin ikinci bir seti UKAS akredite bir
laboratuvarda test ettirilir. Akredite laboratuvar test sonuçları ile şahitli testlerin sonuçları
karşılaştırılır.
iv.
Bir dökümden alından her on numune testlerin Standart sapması döküm içinde ki değişkenlik olarak
kaydedilerek, proses kontrol derecesi belirlenir.
10.6.
CARES İşaretleme Sistemi
Ülke İşareti
CARES işareti
Çelik Mill İşareti
Ülke veya Bölgesel Gruplar
Almanya
Belçika, Hollanda, Lüksemburg
Fransa
İtalya
İngiltere (UK), İrlanda
İskandinavya (Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya)
İspanya, Portekiz
Yunanistan, Türkiye
Avrupa Dışı
10.7.
Nervür Sayısı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Üreticilerin İzlenebilirliği
CARES onaylı firmalar tüm test ve sevkiyat dokümanlarında aşağıda gösterilen CARES logosu ve belge
numarası kullanmaları gerekmektedir. Ayrıca, çelik çubuklar üzerinde CARES işareti de kullanmak
zorundadırlar.
10.8.
Müşteri Şikâyetleri
3 aylık dönemlerde, her bir CARES onaylı firma, her seviyedeki tedarik zincirinde müşterilerinden gelen
şikâyetleri CARES’e iletmeleri gerekmektedir. CARES bu şekilde, onaylı firmaların müşteri taleplerini ne
ölçüde yerine getirebildiklerini değerlendirmektedir. CARES ayrıca, 3.taraf belgelendirme kuruluşu olarak,
Yapım Yüklenicilerinden gelen şikâyetler ile de onaylı firmaların performanslarını değerlendirmektedir.
10.9.
CARES Onaylı Firmalar Listesi
CARES tarafından onaylanan tüm firmalar, CARES web sitesinde (www.UKcares.com) arama yapılabilecek
şekilde yayınlanmaktadır.
9 / 46
11. KISALTMA VE AÇIKLAMALAR
CE
:
Conformité Européné
CPR
:
Construction Products Regulation
CPD
:
Construction Products Directive
hEN
:
Harmonised European Norm
GTİP
:
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, Gümrük Tarife Cetveli'nde 12'li koda verilen isimdir. Yapı
Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında İthalatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesinde (CE
İşareti Taşıması Gerekmeyenler) beton çelik çubukları için aşağıda belirtilen GTİP
numaraları kullanılmaktadır;
GTİP
Madde İsmi
TS NO
7214.20.00.00.11
Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan
TS 708
yuvarlak çubuklar
7214.20.00.00.12
Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan
yuvarlak çubuklar
7214.20.00.00.13
Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan
yuvarlak çubuklar
7214.20.00.00.14
Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak
çubuklar
TÇÜD
:
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği.Türk Demir-çelik sanayiini gelişmiş ülkeler seviyesine
çıkarmak, dünyadaki gelişmelere her yönden ayak uydurabilecek bir yapıya kavuşturmak,
Türkiye ve Dünya demir-çelik sektörü ile ilgili istatistiki bilgileri toplamak ve yaymak,
üyelerinin karşılaştığı sorunları tartışmak, çözüm üretmek ve çözmek için gerekli tüm yasal
yollara başvurmak ve çalışmalarının sonuçlarını ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarına ve
kamuoyuna iletmek maksadıyla 1970 yılında kurulmuş bulunan “Türkiye Çelik Üreticileri
Derneği”nin üretici kuruluşlardan oluşan 20 üyesi bulunmaktadır.
NACCB
:
Natioanal Accreditaion Council for Certification Bodies
10 / 46
ISO 18001
UK CARES
1 İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.
06.07.2015
+
+
+
+
+
Ø6-Ø50
2 ÇOLAKOĞLU Metalürji A.Ş.
30.01.2015
+
+
+
+
+
Ø8-Ø32
3 KROMAN Çelik Sanayi A.Ş.
04.10.2014
+
+
+
+
+
Ø8-Ø40
4 EGE ÇELİK Endüstrisi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
02.04.2015
+
+
+
+
+
Ø8-Ø32
5 İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş
25.05.2015
+
+
+
+
+
Ø8-Ø40
6 KAPTAN Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.
05.06.2015
+
+
+
+
+
Ø8-Ø50
7 EKİNCİLER Demir Çelik A.Ş.
03.09.2015
+
+
+
+
+
Ø8-Ø32
8 DİLER Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.
24.10.2015
+
+
+
+
Ø8-Ø40
9 YAZICI Demir Çelik Sanayi ve Turizm A.Ş.
10.10.2014
+
+
+
+
Ø8-Ø40
10 YEŞİLYURT Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşl. Ltd.Şti.
23.09.2015
+
+
+
Ø8-Ø40
11 CEBİTAŞ Demir Çelik Endüstrisi A.Ş.
04.06.2015
+
+
+
Ø8-Ø40
12 NURSAN Çelik Sanayi ve Haddecilik A.Ş.
09.03.2015
+
+
+
+
+
Ø8-Ø32
13 HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.
10.03.2015
+
+
+
+
Ø8-Ø40
14 AKDEMİR Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş
02.01.2015
+
+
Ø8-Ø20
15 YOLBULAN BAŞTUĞ Metalürji Sanayi A.Ş.
25.08.2015
+
+
+
+
Ø8-Ø25
16 KARDEMİR Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
12.07.2015
+
+
+
+
Ø12-Ø32
Firma Adı
No.
A
ISO 9001
Üretim
Kapsamı
(S420)
TSE Belge
Son
Geçerlilik
Tarihi
ISO 14001
TÇÜD Üyesi
12. FİRMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Önemli Projelerde Betonarme Donatı Çeliği Tedarik Edilmesi Önerilen Üreticiler
+
B Malzeme Tedarik Edilmeden Önce Proje Gerekliliklerine Uygunluğu Araştırılması Gereken Üreticiler
1 İLHAN Demir Çelik ve Boru Profil Endüstrisi A.Ş.
05.06.2015
+
Ø8-Ø32
2 ERTU Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30.09.2015
+
Ø8-Ø25
3 BOSKAY Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.
24.07.2015
Ø8
4 CORBUS Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş
10.08.2015
Ø8-Ø20
5 ÇAPRAZOĞLU Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
17.07.2015
Ø8
6 EDE Demir Çelik Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
22.12.2014
Ø8-Ø32
7 ERHALLAR Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
24.07.2015
Ø8-Ø12
8 SİDEMİR Sivas Demir Çelik İşletmeleri A.Ş.
13.02.2015
Ø12-Ø32
9 GÖYMEN Haddecilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
29.08.2014
10 BAŞTUĞ Çelik Sanayi A.Ş
24.04.2015
11 DİRİL Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
08.01.2014
12 EGEMEN Metalürji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
03.08.2015
Ø8-Ø18
13 GÜNAY Metal Sanayi ve Nakliyat Ticaret Ltd. Şti.
10.09.2015
Ø8-Ø32
14 KENDİRLİLER Haddecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30.09.2015
Ø8-Ø25
15 KOÇ Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.
25.08.2015
Ø8-Ø32
16 NET Haddecilik Sanayi ve Ltd. Şti.
26.11.2014
Ø8-Ø16
17 SİDER Dış Ticaret A.Ş.
05.08.2014
11 / 46
13. BETONARME DONATI ÇELİĞİ ÜRETİCİLERİ
İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon / Fax (Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş Tarihi
Ham Çelik (2012)
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı
(2012)
Ürün Çeşit ve
Standartları
Üretim Teknolojisi
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son Geçerlilik
Tarihi
Firma Hakkında Diğer
Bilgiler
Notlar
Güneşli Mah. Devekaldırımı Cad. No:21 34212 Güneşli/BağcılarİSTANBUL
Değirmencik Köyü Köyaltı Mevkii 17200 Biga-ÇANAKKALE
0(212) 604 04 04 (pbx) - 0(212) 550 20 24
0(286) 395 10 10 - 0(286) 364 58 76
[email protected]
http://www.icdas.com.tr
1970
Çelikhane
:1970
1. Haddehane
:1989
2. Haddehane
:1994
Kapasite
: 5.268.000 ton
Üretim
: 4.083.100 ton
Çelikhane
: 1.180
Haddehane
: 739
Diğer
: 1.693
Mavi Yakalı
: 3.205
Toplam
: 3.612
Beyaz Yakalı
: 407
 Vasıflı çelik ve betonarme çeliği (kütük, düz ve nervürlü çelik çubuk
ve filmaşin) üretimi ve satışı.
 ISO 9001: 2008 Kalite, ISO 14001: 2004 Çevre ve OHSAS 18001:
2007 İş Güvenliği, Çalışan Sağlığı yönetim Sistemleri.
 ASTM A615/706/510M, BS 4449/97 & 2005, JIS G 3112/1978, NFA
035-016, EN 10080, NT 26-05 S.1739, UNE, NS, DIN, CSIC, SSENV, AFNOR, EMPA, UNI ve Sismik Standartlar.
Alttan döküm almalı LVT ve UHP Ark Ocakları, Pota Fırınları ve Sürekli
Döküm Makinaları.
ISO 9001:2008 (UK CARES-Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
ISO 14001:2004 (Bureau Veritas-Geçerlilik Tarihi: 10.09.2016)
OHSAS 18001-2007 (Bureau Veritas-Geçerlilik Tarihi: 10.09.2016)
UK CARES Certificate (Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
1- DÜZ YÜZEYLI ÇELIK ÇUBUK SINIFI : S 220 ; ANMA ÇAPI : 5.5 MM
(DAHIL)’DEN -50 MM (DAHIL)’E KADAR
2- DÜZ YÜZEYLI KANGAL SINIFI : S 220 ; ANMA ÇAPI : 5.5 MM
(DAHIL)’DEN- 20 MM (DAHIL)’E KADAR
3- NERVÜRLÜ ÇELIK ÇUBUK SINIFI : S 420 ; B 420 B ; B 420 C ; B 500
B ; B 500 C ANMA ÇAPI : 6 MM (DAHIL)’DEN- 50 MM (DAHIL)’E
KADAR
4- NERVÜRLÜ KANGAL SINIFI : S 420 ; B 420 B ; B 420 C ; B 500 B ; B
500 C ANMA ÇAPI : 6 MM (DAHIL)’DEN -16 MM (DAHIL)’E KADAR
5- NERVÜRLÜ KANGAL (KAYNAKLANMAZ) SINIFI : S 420 ANMA ÇAPI
: 6 MM (DAHIL)’DEN-16 MM (DAHIL)’E KADAR
6- NERVÜRLÜ ÇUBUK (KAYNAKLANMAZ) SINIFI : S 420 ,ANMA ÇAPI
: 6 MM (DAHIL)’DEN-50 MM (DAHIL)’E KADAR
İÇDAŞ
14.11.34/TSE-14690
06.07.2015
“Türkiye Çelik Üreticileri Derneği” üyesi
12 / 46
ÇOLAKOĞLU Metalürji A.Ş.
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon
/
Fax
(Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş
Tarihi
Ham Çelik (2012)
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı
(2012)
Ürün Çeşit ve
Standartları
Üretim Teknolojisi
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son
Geçerlilik Tarihi
Firma Hakkında
Diğer Bilgiler
Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok. No:16, Kat:5, 34805 Kavacık-Beykoz-İSTANBUL
Dilovası Mevkii Gebze-KOCAELİ
Tel:444 26 27 - Faks:0(216) 681 26 00
Tel:444 26 27 - Faks:0(262) 754 84 20
[email protected]
http://www.colakoglu.com.tr
1968
Çelikhane
: 1969 - 2006
Haddehane - Filmaşin : 1985
Haddehane - Çubuk
: 1990
Haddehane - Sıcak Sac : 2010
Kapasite
: 3.000.000 ton
Üretim
: 2.604.534 ton
Çelikhane
: 384
Haddehane
: 383
Diğer
: 403
Mavi Yakalı
Toplam
: 1.170
Beyaz Yakalı
: 833
: 337
340 ton/saat sıvı çelik kapasiteli 250 MW gücünde, 1 adet EAO; 2 adet 48 MW
gücünde 300 ton kapasiteli Pota Ocağı; 300 ton kapasiteli ikiz tanklı vakum
giderici; Enjeksiyon Sistemi; 1 adet 9 m çaplı, 8 yollu, 6-16 m kesme aralıklı
Sürekli Kütük Döküm Makinası (130x130 - 200x200); 9 m çaplı, 2 yollu 6-16 m
kesme aralıklı Slab Döküm Makinası (150-270 mm kalınlık, 800-1.650 mm
genişlik).Yürüyen Tabanlı Tav Fırını; Slit teknolojisi; Yatay ve Dikey Haddeleme
Standı; Joker Standı; Thermex Sistemi; Otomatik Bağlama; Haddehanenin
Bilgisayar Kontrollü İşletilmesi
ISO 9001:2008 (Bureau Veritas- Geçerlilik Tarihi 16.05.2016)
ISO 14001:2004 (UK CARES- Geçerlilik Tarihi 31.12.2014)
OHSAS 18001-2007 (UK CARES- Geçerlilik Tarihi 31.12.2014)
UK CARES Certificate (Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
S 420, B 420 B, B 500 B, B 420 C, B 500 C
Anma Çapı : 8 mm (Dahil)’den- 32 mm (Dahil)’e kadar
ÇM ŞEKİL İBARELİ
14.0.30.4.34.00/TSE-64214
30.01.2015
“Türkiye Çelik Üreticileri Derneği” üyesi
Kalite Sertifikasyonları
BV Inspection Certificate 2012 / BV Factory Approval Certificate / ISO 9001
OHSAS 18001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) / ISO 14001 (Çevre ve
Yönetim Sistemi) / TSE 2014-2015, MPA NRW, Almanya / Bulgar Kontrola s.a.,
Bulgaristan / Kiwa – KOMO Product Certificate, Hollanda / Cares, İngiltere /
Attestato Di Qualifizazione, İtalya / Certif, Portekiz / ICECON, Romanya / DCL
Products Conformity Certification Scheme, Dubai / GOST, Rusya / The Standards
Institution, İsrail / Falcao Bauer, Brezilya
Notlar
13 / 46
KROMAN Çelik Sanayi A.Ş.
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon / Fax (Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş Tarihi
Ham Çelik (2012)
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı
(2012)
Ürün Çeşit ve
Standartları
Üretim Teknolojisi
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son Geçerlilik
Tarihi
Firma Hakkında Diğer
Bilgiler
Notlar
Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:155 Darıca - KOCAELİ
Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:155 Darıca - KOCAELİ
0(262) 679 20 00 - 0(262) 653 26 76
0(262) 679 20 00 - 0(262) 653 26 76
[email protected]
http://www.kromancelik.com.tr
1967
Çelikhane-I
: 1969
Çelikhane-II
: 2010
Profil Haddehane
: 1987
Çubuk Haddehane
: 2000
Kangal Haddehane-I
: 2006
Kangal Haddehane-II
: 2008
Kapasite
: 2.500.000 ton
Üretim
: 1.375.745 ton
Çelikhane
: 144
Profil Haddehane
: 65
Çubuk Haddehane
: 108
Kangal Haddehane
: 139
Liman
: 21
Diğer
: 470
Toplam
: 947
 Kütük (100,120,130,140,150,160,180 mm);
 UPN Profil (80, 100, 120, 140, 160 mm);
 IPN Profil (100, 120, 140, 160 mm);
 Köşebent (90x90, 100x100, 110x110, 120x120 mm);
 Düz Yuvarlak (8-75 mm);
 Nervürlü (8-50 mm), Düz Kangal (5,5-20 mm), Nervürlü Kangal (6-16
mm), Düz Makara (8-50 mm Nervürlü Makara (8-32 mm), TSE, DIN,
ASTM, EN, BS
Bir adet 100 ton ve bir adet 150 ton kapasiteli olmak üzere 2 adet EAO, 1
adet 100 ton ve 1 adet 150 ton kapasiteli olmak üzere 2 adet Pota Ocağı, 2
adet Sürekli Döküm Makinası, Vakum Tesisi, Profil Haddehanesi, Çubuk
Haddehanesi, Kangal Haddehanesi-I, Kangal Haddehanesi-II, Liman
Tesisi
ISO 9001:2008 (Bureau Veritas-Geçerlilik Tarihi: 27.05.2015)
ISO 14001:2004 (Bureau Veritas-Geçerlilik Tarihi: 12.03.2015)
OHSAS 18001-2007 (Bureau Veritas-Geçerlilik Tarihi: 12.03.2015)
UK CARES Certificate (Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
G Belgesi (Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
KROMAN
14.11.34/TSE-15020
04.10.2014
“Türkiye Çelik Üreticileri Derneği” üyesi
TSE Belge geçerlilik tarihi sona ermiş
14 / 46
EGE ÇELİK Endüstrisi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon / Fax (Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş Tarihi
Ham Çelik (2012)
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı
(2012)
Ürün Çeşit ve
Standartları
Üretim Teknolojisi
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son Geçerlilik
Tarihi
Firma Hakkında Diğer
Bilgiler
Notlar
Büyükdere Cad. Kasap Sok. Santa İş Mrk. Kat: 5 34394 EsentepeİSTANBUL
Yeni Foça Yolu Üzeri, Horozgedigi Köyü, Kospet Mevkii 35801 AliağaİZMİR
0(212) 275 38 37 - 0(212) 275 38 43
0(232) 625 17 00 - 0(232) 625 17 20
[email protected]
http://www.egecelik.com.tr
1986
Çelikhane
:1982
Haddehane
:1997
Kapasite
: 2.000.000 ton
Üretim
: 995.082 ton
618
Kütükler: Kare kesitli (100x100 - 200x200 mm)
- düşük ve orta karbonlu (JIS, DIN, ASTM).
 Filmaşin : 5,5-18 mm arası
- düşük karbonlu (SAE 1006-8-10-12-15-18),
- orta yüksek karbonlu, yaylık kalite (SAE 1045-1075),
- elektrotluk (S1, S2, SG1, SG2, SG3, S2Mo),
- vida-civata kalitesinde (20MnB4, QST36-3, CQ15).
4 adet EAO, Pota Ocağı, Sürekli Döküm Üniteleri, Haddehane, Oksijen
Tesisleri.
ISO 9001:2008 (UK CARES-Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
ISO 14001:2004 (UK CARES-Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
OHSAS 18001-2007 (UK CARES-Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
UK CARES Certificate (Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
S 420, Ø8(dahil)’den, Ø32(dahil)’ e kadar

36
EGE ÇELİK
14.11.35/TSE-20863
02.04.2015
“Türkiye Çelik Üreticileri Derneği” üyesi
15 / 46
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon / Fax (Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş Tarihi
Ham Çelik (2012)
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı (2012)
Ürün Çeşit ve
Standartları
Üretim Teknolojisi
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son Geçerlilik
Tarihi
Firma Hakkında Diğer
Bilgiler
Notlar
Şair Eşref Bulvarı No: 23, 35210 İZMİR
Foça Çelik Fabrikası Nemrut Cad. 35807 Aliağa-İZMİR
0(232) 441 50 50 - 0(232) 441 56 66
0(232) 625 12 00 - 0(232) 625 11 99
[email protected]
www.izdemir.com.tr
1975
Çelikhane
:1987
Haddehane
:1983
Kapasite
: 1.500.000 ton
Üretim
: 1.431.582 ton
Çelikhane
: 154
Haddehane
: 269
Diğer
: 532
Mavi Yakalı
: 622
Toplam
: 955
Beyaz Yakalı
: 333
 TSE (Türkiye), CARES (İngiltere), INSTITUT FUR BAUTECHNIK
(Almanya), POLITECNICO DI TORINO (İtalya), BULGARKONTROLA
SA (Bulgaristan), CSIC (İspanya), ICECON S.A. (Romanya), TÜV
SÜD-PSB (Singapur), DCL (Dubai) ve INTN (Paraguay) kalite
belgeleri ile TS, DIN, BS, ASTM, UNE, LNEC, UNI, BDS, ELOT, NFA,
CSA, STAS, GOST, EN, SS, NBR ve ISO standartlarına uygun olarak
100-140 mm kare kesitli kütük; 8-50 mm düz ve nervürlü
kaynaklanabilir beton çelik çubukları, 6-15 m boylarında çeşitli
kesitlerde profil ve köşebentler.
Hurda ön ısıtma, 120 MVA gücünde 130 ton kapasiteli 1 adet EAO, Pota
Ocağı, 7 yollu Sürekli Döküm Makinası, sıcak kütük yüklemeli Tav
Fırınları, Slit, Çift Slit Teknolojisi ve kontrollü soğutma ile Sürekli
Haddeleme.
ISO 9001:2008 (UK CARES-Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
ISO 14001:2004 (UK CARES-Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
OHSAS 18001-2007 (UK CARES-Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
UK CARES Certificate (Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
S 420, Ø8(dahil)’den, Ø40(dahil)’e kadar nervürlü çubuk
B 420B, Ø8(dahil)’den, Ø40(dahil)’e kadar nervürlü çubuk
B 420C, Ø8(dahil)’den, Ø40(dahil)’e kadar nervürlü çubuk
B 500B, Ø8(dahil)’den, Ø40(dahil)’e kadar nervürlü çubuk
B 500C, Ø8(dahil)’den, Ø40(dahil)’e kadar nervürlü çubuk
9
İDÇ
14.0.30.4.35.00/TSE-64210
25.05.2015
“Türkiye Çelik Üreticileri Derneği” üyesi
ISO 14001 ve OHSAS 18001 Yönetim sistemleri aynı zamanda Llyod’s
Register belgeli)
İDÇ-İZDEMİR
16 / 46
KAPTAN Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon / Fax (Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş Tarihi
Ham Çelik (2012)
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı
(2012)
Ürün Çeşit ve
Standartları
Üretim Teknolojisi
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son Geçerlilik
Tarihi
Firma Hakkında Diğer
Bilgiler
Notlar
Prof.Dr.Fahrettin Kerim Gokay Cad. Bestekar Sadettin Kaynak Sok.No:2
Altunizade İSTANBUL
Ekşi Elma Mevkii Seymen Yolu 4.km Misinli Köyü Kavşağı Asfaltaltı
Marmara Ereğlisi-TEKİRDAĞ
Mevkii Çorlu
0(216) 547 49 00 - 0(216) 428 74 74
0(282) 611 00 00 - 0(282) 633 78 27
[email protected]
http://www.kaptandemir.com.tr
1968
Çelikhane
: 2002
Haddehane - Karabük
: 1968
Haddehane - Çorlu
: 1992
Haddehane - M.Ereğlisi
: 2006
Kapasite
: 1.350.000 ton
Üretim
: 1.273.646 ton
Çelikhane
: 417
Haddehaneler
: 315
Diğer
: 85
Mavi Yakalı
:566
Toplam
: 817
Beyaz Yakalı
:168
 100x100 mm ve 200x200 mm arası çelik kütükler,
 8-50 mm arası yuvarlak ve nervürlü inşaat çubukları,
 8-30 mm arası kare çubuklar,
 10x3 -100x30 mm arası lamalar,
 20x20x2,5 - 100x100x12 mm arası köşebentler,
 Standartlar: TS, DIN, ASTM, BS, AFNOR, JIS, UNI, SI, CSA.
120 ton kapasiteli 125 MVA güçlü SMS DEMAG EAO; 120 ton kapasiteli
15 MVA güçlü Pota Ocağı; 6 yollu Concast Sürekli Döküm Makinası.
ISO 9001:2008 (UK CARES-Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
ISO 14001:2004 (UK CARES-Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
OHSAS 18001-2007 (UK CARES-Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
UK CARES Certificate (Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
S 420 ; B 420 B ;
S 420 ; B 420 B ;
anma çapı : 8 mm. (dahıl)’den- 50
anma çapı : 8 mm. (dahıl)’denmm. (dahıl)’e kadar –
25 mm. (dahıl)’e
B 420 C ; anma çapı: 8.0 mm
(dahil)’den – 40 mm (dahil)’e kadar
66
ŞEKİL + KAPTAN DEMİR ÇELİK
14.0.30.4.34.00/TSE-64588
05.06.2015
“Türkiye Çelik Üreticileri Derneği” üyesi
17 / 46
39
14.11.34/TSE-63430
06.02.2015
EKİNCİLER Demir Çelik A.Ş.
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon / Fax (Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş Tarihi
Ham Çelik (2012)
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı
(2012)
Ayazağa Yolu No:7 Giz 2000 Plaza Kat:3 34398 Maslak/İSTANBUL
Organize Sanayi Bölgesi PK:240 31200 Sarıseki - İSKENDERUN
0(212) 290 76 76 - 0(212) 290 76 75
0(326) 656 22 00 - 0(326) 656 22 22
http://www.ekinciler.com
1978
Çelikhane
1. Haddehane
2. Haddehane
Kapasite
Üretim
Çelikhane
Haddehane
Diğer
Toplam
: 1989
: 1983
: 1994
: 1.150.000 ton
: 940.790 ton
: 284
: 269
: 237
: 790
Ürün Çeşit ve
Standartları
Üretim Teknolojisi
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son Geçerlilik
Tarihi
Firma Hakkında Diğer
Bilgiler
Hurda Ön Isıtma, 120 MVA gücünde 100 ton kapasiteli UHP EAO, 12
MVA gücünde 100 ton kapasiteli tam otomatik alaşım elementleri
beslemeli Pota Ocağı, 6 yollu Sürekli Döküm Makinası, Yürüyen Tabanlı
PLC Kontrollü Tav Fırını, Descaling Sistem, 32 m/s haddeleme
hızı, Thermex Sistemi, Otomatik Paketleme.
ISO 9001:2008 (UK CARES-Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
ISO 14001:2004 (SGS-Geçerlilik Tarihi: 15.07.2015)
OHSAS 18001-2007 (SGS-Geçerlilik Tarihi: 15.07.2015)
UK CARES Certificate (Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
S420 anma çapı Ø 8 (dahil) den Ø 32 (dahil) e kadar
B420B anma çapı Ø 8 (dahil) den Ø 32 (dahil) e kadar
B420C anma çapı Ø 8 (dahil) den Ø 32 (dahil) e kadar
B500B anma çapı Ø 8 (dahil) den Ø 32 (dahil) e kadar
B500C anma çapı Ø 8 (dahil) den Ø 32 (dahil) e kadar
EKİNCİLER
14.11.01/TSE-685
03.09.2015
“Türkiye Çelik Üreticileri Derneği” üyesi
Ekinciler Holding’in ana faaliyetini Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi Anonim
Şirketi oluşturur. 40 yıllık bir geçmişe sahip olan Ekinciler Demir Çelik,
İskenderun Körfezi’ndeki 1,25 milyon ton/yıl kapasiteli tesisleriyle faaliyet
göstermektedir. Güçlü bir teknolojik birikime ve insan kaynağına sahip olan
fabrikamızda, her ebatta inşaat çeliğini üretilmektedir.60’ın üzerinde ülkeye
ihracat yapan Ekinciler, 2011 yılında üretimden net satışlarda 928 milyon
955 bin liralık hacme ulaşmış, 2010 yılında Türkiye'nin en büyük 500
sanayi kuruluşu arasında 85. ve 2011 yılında 70. sırada yer almıştır.
Notlar
18 / 46
DİLER Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon
/
Fax
(Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş
Tarihi
Ham Çelik (2012)
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı
(2012)
Ürün Çeşit ve
Standartları
Üretim Teknolojisi
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Tersane Cad. No:96 Diler Han 34420 Karaköy-İSTANBUL
Dilovası Mevkii Gebze-KOCAELI
0(212) 253 66 30 - 0(212) 250 83 32
0(262) 754 52 17 - 0(262) 641 26 72
[email protected]
http://www.dilerhld.com
1954
Çelikhane
: 1984
Haddehane
: 1954
Kapasite
: 1.500.000 ton
Üretim
: 1.393.415 ton
Çelikhane
: 270
Haddehane
: 179
Filmaşin Haddehane
: 161
Diğer
: 139
Mavi Yakalılar
: 670
Toplam
: 749
Beyaz Yakalılar
: 79
 100x100 mm'den 180x180 mm'ye kadar çelik kütükler,
 8 mm'den 40 mm'ye kadar düz ve nervürlü inşaat çelikleri.
 ISO 9002 Kalite Güvence Sistemine uygun olarak TS, DIN, ASTM, JIS,
AFNOR, BS ve diğer dünya standartlarında üretim.
1 adet 100 MVA Fuchs hurda ön ısıtmalı EAO, 20 MW Pota Ocağı, 6 yollu Sürekli
Döküm Makinası.
ISO 9001:2008 (IQNET-Geçerlilik Tarihi: 25.02.2013)
ISO 14001:2004 (UK CARES-Geçerlilik Tarihi: 31.12.2011)
OHSAS 18001-2007
UK CARES Certificate (Geçerlilik Tarihi: 31.12.2011)
Nervürlü Çelik Çubuk Sınıfı : S 420 ; B 420 B ; B 420 C ; B 500 B ; B 500 C Anma
Çapı : 8 mm (Dahil)’den- 40 mm (Dahil)’e kadar
Nervürlü Kangal Sınıfı : S 420 ; B 420 B ; B 420 C ; B 500 B ; B 500 C Anma Çapı
: 6 mm (Dahil)’den -16 mm (Dahil)’e kadar
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son
Geçerlilik Tarihi
Firma Hakkında
Diğer Bilgiler
Notlar
D
14.11.34/TSE-14982
24.10.2015
“Türkiye Çelik Üreticileri Derneği” üyesi
19 / 46
YAZICI Demir Çelik Sanayi ve Turizm A.Ş.
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon / Fax (Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş Tarihi
Ham Çelik (2012)
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı
(2012)
Ürün Çeşit ve
Standartları
Üretim Teknolojisi
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son Geçerlilik
Tarihi
Firma Hakkında Diğer
Bilgiler
Notlar
Tersane Cad. No:96 Diler Han. 34420 Karaköy-İSTANBUL
Organize Sanayi Bölgesi P.K.61, 31200 Sariseki-İSKENDERUN
0(212) 253 66 30 (16 - 0(212) 250 83 32
0(326) 656 23 00 (12 - 0(326) 656 23 17
[email protected]
http://www.dilerhld.com
1949
Çelikhane
: 1994
Haddehane
: 1949
Haddehane (Karabük)
: 1951
Kapasite
: 1.100.000 ton
Üretim
: 1.061.668 ton
Çelikhane
: 229
Haddehane
: 134
Diğer
: 184
Mavi Yakalı
: 467
Toplam
: 547
Beyaz Yakalı
: 80
 100x100 mm'den 140x140 mm'ye kadar çelik kütükler,
 8 mm'den 50 mm'ye kadar düz ve nervürlü inşaat çelikleri.
 ISO 9002 kalite güvence sistemine uygun olarak TS, DIN, ASTM, JIS,
AFNOR, BS ve diğer dünya standartlarında üretim.
1 adet 78 MVA ABB DC EAO,
12 MVA Pota Ocağı,
6 yollu Sürekli Döküm Makinası.
ISO 9001:2008 (UK CARES-Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
ISO 14001:2004 (UK CARES-Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
OHSAS 18001-2007 (UK CARES-Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
UK CARES Certificate (Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
14.11.01/TSE-15415
10.10.2014
“Türkiye Çelik Üreticileri Derneği” üyesi
Web sitesinden kalite belgelerine ulaşılamadı
20 / 46
YEŞİLYURT Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşl. Ltd.Şti.
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon / Fax (Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş Tarihi
Ham Çelik (2012)
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı (2012)
Ürün Çeşit ve
Standartları
Üretim Teknolojisi
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son Geçerlilik
Tarihi
Firma Hakkında Diğer
Bilgiler
Notlar
Tekkeköy Sanayi Bölgesi Tekkeköy-SAMSUN
Organize Sanayi Bölgesi Kutlukent-SAMSUN
0(362) 256 23 30 - 3 - 0(362) 256 04 99
0(362) 266 61 60 - 6 - 0(362) 266 61 67
[email protected]
http://www.yesilyurtdc.com.tr
1985
Çelikhane
: 1997
Haddehane
: 1987
Kapasite
: 1.000.000 ton
Üretim
: 625.292 ton
Çelikhane
: 263
Haddehane
: 176
Diğer
: 84
Toplam
: 523
 100x100, 120x120, 130x130, 140x140, 150x150,160x160, 180x180 ve
200x200 mm kesitinde, 4.5-14 m boyunda düşük, orta ve
yüksek karbonlu, düşük alaşımlı ve alaşımlı çelik kütükler.

8-40 mm düz ve nervürlü inşaat çelikleri.
 TS, DIN, JIS, BS, AFNOR, GOST, ASTM, EN.
80 ton kapasiteli UHP EAO,
Pota Ocağı,
6 yollu Sürekli Döküm Makinası,
Haddeleme Tesisleri.
ISO 9001:2008 (UK CARES-Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
ISO 14001:2004
OHSAS 18001-2007
UK CARES Certificate (Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
S420 -anma çapı Ø 8mm (dahil)’den Ø 40 mm (dahil)’e kadar
B420B - anma çapı Ø 8mm (dahil)’den Ø 40 mm (dahil)’e kadar
B420C -anma çapı Ø 8mm (dahil)’den Ø 32 mm (dahil)’e kadar
B500B -anma çapı Ø 8mm (dahil)’den Ø 32 mm (dahil)’e kadar
B500C - anma çapı Ø 8mm (dahil)’den Ø 32 mm (dahil)’e kadar
yeşilyurt
14.0.30.4.55.00/TSE-32830
23.09.2015
“Türkiye Çelik Üreticileri Derneği” üyesi
21 / 46
CEBİTAŞ Demir Çelik Endüstrisi A.Ş.
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon / Fax (Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş Tarihi
Ham Çelik (2012)
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı
(2012)
Ürün Çeşit ve
Standartları
Üretim Teknolojisi
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son Geçerlilik
Tarihi
Firma Hakkında Diğer
Bilgiler
Notlar
Rıhtım cad. No:60 Çelik İş Hanı Kat: 5 34716 Kadıköy - İSTANBUL
Nemrut Sanayi Bölgesi Yeni Foça Yolu 2. Km Aliağa - İZMİR
0 (216) 345 47 16 - 0 (216) 338 32 63
0(232) 625 11 54 - 0(232) 625 11 61
[email protected]
http://www.cebitas.com.tr
1981
Çelikhane
:1989
Haddehane
:1994 (Büyük Kesit)
Kapasite
: 750.000 ton
Üretim
: 296.055 ton
Çelikhane
: 145
Haddehane
: 95
Diğer
: 80
Mavi
Yakalı
:
Toplam
: 320
245
Beyaz Yakalı
: 75
 Kütük demir : 100, 120, 130 ve 150 mm,
 Nervürlü inşaat demiri : 8-40 mm çaplarda,
 ASTM A615, DIN, JIS, AFNOR, BS, TSE, FEB, UNI, BSI, IS, ELOT,
SAE ve diğer standartlar.
EAO (75 ton), Pota Ocağı (75 ton), Sürekli Döküm, Sıcak Çekme ile
Sürekli Haddeleme.
ISO 9001:2008 (SGS-Geçerlilik Tarihi:14.09.2014)
ISO 14001:2004
OHSAS 18001-2007
UK CARES Certificate (Geçerlilik Tarihi:31.12.2012)
S 420, Ø8 (dahil)’den, Ø40 (dahil)’e kadar, Nervürlü Çubuk.
B 500B, Ø8 (dahil)’den, Ø40 (dahil)’e kadar, Nervürlü Çubuk.
B 500C, Ø8 (dahil)’den, Ø40 (dahil)’e kadar, Nervürlü Çubuk
14
ÇEBİTAŞ+şekil
14.11.35/TSE-20820
04.06.2015
“Türkiye Çelik Üreticileri Derneği” üyesi
22 / 46
NURSAN Çelik Sanayi ve Haddecilik A.Ş.
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon / Fax (Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş Tarihi
Ham Çelik (2012)
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı
(2012)
Ürün Çeşit ve
Standartları
Üretim Teknolojisi
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son Geçerlilik
Tarihi
Firma Hakkında Diğer
Bilgiler
Notlar
Payas Organize Sanayi Bölgesi No:3, 31900 Payas-HATAY
Payas Organize Sanayi Bölgesi No:45, 31900 Payas-HATAY
0(326) 755 13 94 - 0(326) 755 70 95
0(326) 755 99 20 - 0(326) 755 99 31
[email protected]
http://www.nursancelik.com
2005
Çelikhane
: 2005
Haddehane-1
: 2006
Haddehane-2
: 1983
Kapasite
: 1.200.000 ton
Üretim
: 1.103.058 ton
Çelikhane
:
129
Haddehaneler
: 372
Mavi Yakalı
: 664
Diğer
: 254
Beyaz Yakalı
: 91
Toplam
: 755
 150x150 mm kare kesitli çelik kütük üretimi,
 Ø 8 mm - 36 mm arası nervürlü inşaat demiri,
 ISO 9001:2000 Kalite Güvence Sistemine uygun olarak
 TS 708, BS 4449, NF A-35, ASTM A 615, DIN 488, IS 4466, ISO
6935-2/2007 ve diğer dünya standartlarına göre üretim.
1 adet 135 MVA 135 ton kapasiteli AC EAO,
1 adet 18 MVA 135 ton kapasiteli Pota Ocağı,
1 adet 7 yollu Sürekli Döküm Makinası,
1 adet 18 tezgahlı Sürekli Tip Haddehane,
1 adet 17 tezgahlı Virajlı Tip Haddehane.
ISO 9001:2008 (UK CARES-Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
ISO 14001:2004 (UK CARES-Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
OHSAS 18001-2007 (UK CARES-Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
UK CARES Certificate (Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
S420 Ø12mm (dahil)- Ø32mm (dahil)'e kadar
B420B Ø12mm (dahil)- Ø32mm (dahil)'e kadar
B500C Ø12mm (dahil)- Ø32mm (dahil)'e kadar
B420C Ø12mm (dahil)- Ø32mm (dahil)'e kadar
NURSAN
14.11.01/TSE-15218
09.03.2015
“Türkiye Çelik Üreticileri Derneği” üyesi
Web sitesinden kalite belgelerine ulaşılamadı
23 / 46
HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon / Fax (Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş
Tarihi
Ham Çelik
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı
Ürün Çeşit ve
Standartları
Üretim Teknolojisi
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son
Geçerlilik Tarihi
Firma Hakkında Diğer
Bilgiler
Notlar
Fuat Paşa Sokak, No:1, 34880 Soğanlık / Kartal –İSTANBUL
Sanayi Caddesi No:26 Bozköy/Aliağa-İZMİR
Tel: 0216-453 64 00 Fax: 0216-452 25 70
http://www.habas.com.tr/
1987
3,000,000
ISO 9001:2008 (UK CARES-Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
ISO 14001:2004 (UK CARES-Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
OHSAS 18001-2007 (UK CARES-Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
UK CARES Certificate (Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
S 420, Ø8(dahil)’den, Ø40(dahil)’e kadar Nervürlü Çubuk
B 420B, Ø8(dahil)’den, Ø40(dahil)’e kadar Nervürlü Çubuk
B 420C, Ø8(dahil)’den, Ø40(dahil)’e kadar Nervürlü Çubuk
B 500B, Ø8(dahil)’den, Ø40(dahil)’e kadar Nervürlü Çubuk
S 420, Ø8(dahil)’den, Ø16(dahil)’e kadar Nervürlü Kangal
B 420B, Ø8(dahil)’den, Ø16(dahil)’e kadar Nervürlü Kangal
B 420C, Ø8(dahil)’den, Ø16(dahil)’e kadar Nervürlü Kangal
16
HABAŞ
14.11.35/TSE-20816
10.03.2015
24 / 46
AKDEMİR Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon / Fax (Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş
Tarihi
Ham Çelik
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı
Ürün Çeşit ve
Standartları
Üretim Teknolojisi
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka
TSE Belge No.
Marka Adı
TSE Belge Son
Geçerlilik Tarihi
Firma Hakkında Diğer
Bilgiler
Notlar
Şair Eşref Bulvarı No:23/4 35210 Çankaya-İzmir
1.Cadde No:2 Bozköy 35820 Aliağa-İzmir
Tel: (0232) 445 78 84 Fax: (0232) 445 02 14
Tel: (0232) 625 17 52 Fax: (0232) 625 18 16
Mail: [email protected]
http://www.akdemircelik.com.tr/
1993
250,000 ton /yıl
ISO 9001:2008 UK CARES-Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
ISO 14001:2004
OHSAS 18001-2007
UK CARES Certificate (Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
S 420, Ø8 (dahil)’den, Ø20 (dahil)’e Kadar, Nervürlü Çubuk.
B 420B,Ø8 (dahil)’den, Ø20 (dahil)’e kadar, Nervürlü Çubuk.
B 500B,Ø8 (dahil)’den, Ø20 (dahil)’e kadar, Nervürlü Çubuk
98
adç ak demir
14.11.35/TSE-21243
02.01.2015
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., en büyük ortağı Şahin-Koç Çelik Sanayi
A.Ş. olmak üzere 6.000.000 TL sermayeli, çok ortaklı bir anonim şirketidir.
Kütük demirlerin tav fırınında tavlanarak daha sonra da haddelenerek inşaat
demiri haline getirilmektedir.
Firma web sitesinde yürürlükten kalkan TS 708-1996 belgesi mevcut
Web sitesinde kapasite ve ortaklık yapısı (büyük ortak) ile ilgili tutarsız bilgiler
mevcut
Kalite belgelerine ulaşılamadı
25 / 46
YOLBULAN BAŞTUĞ Metalürji Sanayi A.Ş.
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon / Fax (Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş
Tarihi
Ham Çelik (2012)
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı
(2012)
Ürün Çeşit ve
Standartları
Üretim Teknolojisi
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son
Geçerlilik Tarihi
Firma Hakkında Diğer
Bilgiler
Notlar
Levent Loft Residence Büyükdere CAd. No: 201 A Blok K:5 D:5 Şişli / İSTANBUL
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi - Toprakkale - OSMANİYE
0212 324 70 00 - 0212 324 70 10
0(328) 826 84 00 - 0(328) 823 82 33
http://www.ybmetalurji.com.tr
15.05.2008
05.06.2010
Kapasite
: 2.000.000 ton
Üretim
: 1.513.988 ton
Çelikhane
: 580
Toplam
: 580
 100x100 mm'den 200x200 mm'ye kadar kütük,
 400 mm'ye kadar blum.
 B1 ve B2 tipli bem blank.
140 ton/h kapasiteli EAO,
Pota Ocağı,
Sürekli Döküm Makinası.
ISO 9001:2008 (UK CARES-Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
ISO 14001:2004 (UK CARES-Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
OHSAS 18001-2007 (UK CARES-Geçerlilik Tarihi: 31.12.2014)
UK CARES Certificate
S 420 kalite anma çapı Ø 8 mm (dahil)den Ø 25 mm (dahil)'e kadar
YM
14.11.01/TSE-15228
25.08.2015
“Türkiye Çelik Üreticileri Derneği” üyesi
26 / 46
KARDEMİR Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon / Fax (Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş
Tarihi
Ham Çelik (2012)
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı
(2012)
Ürün Çeşit ve
Standartları
Üretim Teknolojisi
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son
Geçerlilik Tarihi
Firma Hakkında Diğer
Bilgiler
Notlar
KARDEMİR Tesisleri 78170 - KARABÜK
KARDEMİR Tesisleri 78170 - KARABÜK
0(370) 418 20 01 - 0(370) 412 58 65
[email protected]
http://www.kardemir.com
1937
KARDEMİR A.Ş.'nin Kuruluş Tarihi :20.02.1995
-Özelleştirme Sonucu Devir Tarihi : 30.03.1995
Çelikhane
:1939 (Revize: 1998)
Haddehane (Kontinü)
:1965 (Revize: 2006)
Haddehane
:1940 (Revize: 2007)
Kapasite
: 1.500.000 ton
Üretim
: 1.458.319 ton
Çelikhane
: 539 (kapsam içi)
Haddehane
: 530 (kapsam içi)
Diğer
: 1.961 (kapsam içi)
Toplam
: 3.030 (kapsam içi)
 Düz çelik çubuklar: Ø 10-42 mm (TS 708/EN 10060/EN 10025);
 Nervürlü çelik çubuklar: Ø 8-40 mm (TS 708/STAS 483-1);
Kok Fabrikası, Yüksek Fırınlar, Sinter Tesisi, Çelikhane
(Kükürt Giderme,
Konverter, Pota Fırını, Vakum Tesisi, Konverter Gazı Toplama Tesisi, Sekonder
Toz
Toplama
Tesisi, Sürekli
Dökümler),
Haddehaneler
(Kontinü
Haddehanesi, Ray-Profil Haddehanesi) ve diğer yardımcı tesisler.
ISO 9001:2008 (TSE-Geçerlilik Tarihi: 11.12.2015)
ISO 14001:2004 (TUV-Geçerlilik Tarihi: 08.12.2016)
OHSAS 18001-2007 (TSE-Geçerlilik Tarihi: 05.06.2015)
UK CARES Certificate
G Belgesi (BVA-Geçerlilik Tarihi: 20.06.2016)
B420 B malzemeden, Ø12 mm (dahil)'den, Ø36 mm (dahil)'e kadar
S420 malzemeden, Ø12 mm (dahil)'den, Ø32 mm (dahil)'e kadar
01
KARDEMİR
14.10.02/TSE-31024
12.07.2015
“Türkiye Çelik Üreticileri Derneği” üyesi
27 / 46
İLHAN Demir Çelik ve Boru Profil Endüstrisi A.Ş.
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon / Fax (Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş
Tarihi
Ham Çelik
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı
Ürün Çeşit ve
Standartları
Üretim Teknolojisi
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son
Geçerlilik Tarihi
Firma Hakkında Diğer
Bilgiler
Notlar
Sanayi Bölgesi Sincan Yolu Üzeri Payas-Dörtyol-HATAY
Organize Sanayi Bölgesi 31900 Payas / Dörtyol / HATAY
Tel : (0326) 755-19-51 Pbx : (0326) 755-75-51 (4 Hat) Fax : (0326) 755-37-86
[email protected]
http://www.ilhandemircelik.com/
1984
(İlhan A.Ş. olarak kuruldu)
1994
Kapasite: 250,000
Üretim: 78,000
ISO 9001:2008 (TUV Austria-Geçerlilik Tarihi: 21.06.2015)
ISO 14001:2004
OHSAS 18001-2007
UK CARES Certificate
S 420 kalite Ø8 mm (dahil)'den Ø32mm (dahil)'e kadar
B 420C kalite Ø8 mm (dahil)'den Ø32mm (dahil)'e kadar
B 500B kalite Ø8 mm (dahil)'den Ø32mm (dahil)'e kadar
İLHAN
14.11.01/TSE-15440
05.06.2015
28 / 46
ERTU Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon / Fax (Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş
Tarihi
Ham Çelik
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı
Ürün Çeşit ve
Standartları
Üretim Teknolojisi
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son
Geçerlilik Tarihi
Firma Hakkında Diğer
Bilgiler
Notlar
Organize Sanayi Bölg. Haddeciler Cad. No:3 Dörtyol-Payas- HATAY
Organize Sanayi Bölg. Haddeciler Cad. No:3 Dörtyol-Payas- HATAY
Tel : +90 (326) 755 87 32 – +90 (326) 755 87 33 Fax: +90 (326) 755 87 48
www.ertudemircelik.com
2008
ISO 9001:2008 (TUV Austria-Geçerlilik Tarihi:24.06.2015)
ISO 14001:2004
OHSAS 18001-2007
UK CARES Certificate
S420 kalitede 8 mm (dahil)' den 25 mm (dahil)' e kadar
B500B kalitede 8 mm (dahil)' den 25 mm (dahil)' e kadar
TUER
14.11.01/TSE-15317
30.09.2015
29 / 46
BOSKAY Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon
/
Fax
(Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş
Tarihi
Ham Çelik
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı
Ürün Çeşit ve
Standartları
Üretim Teknolojisi
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son
Geçerlilik Tarihi
Firma Hakkında
Diğer Bilgiler
Notlar
Kurtuluş Mah. Yeni Sanayi Bölgesi No.:52 KARABÜK
Tel : 0(370) 412 87 17 Fax : 0(370) 412 72 25
[email protected]
www.boskaymetal.com
1990
(Boskay Metal Sanayi Ticaret Ltd. Şti unvanıyla kurulmuş)
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001-2007
UK CARES Certificate
S 420 malzemeden, Ø8 mm nervürlü çelik çubuk
43
BOSKAY METAL+ŞEKİL
14.10.02/TSE-63601
Kalite belgelerine ulaşılamadı
30 / 46
CORBUS Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon / Fax (Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş
Tarihi
Ham Çelik
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı
Ürün Çeşit ve
Standartları
Üretim Teknolojisi
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son
Geçerlilik Tarihi
Firma Hakkında Diğer
Bilgiler
Notlar
Organize Sanayi Bölgesi Haddeciler Cad. No.71 31900 Payas, HATAY
T +90 326 755 48 00F +90 326 755 31 00
http://www.corbus.com.tr/
500,000
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001-2007
UK CARES Certificate
S420 anma çapı Ø8 mm(dahil)'den Ø20 mm (dahil)'e kadar
nurmet
14.11.01/TSE-15494
Yoğun bir modernizasyon ve en son teknolojik yenilenmeden sonra, Corbus
demir-çelik tesisleri mükemmel üretim ve maliyet uygulamaları ile, üretim
kalitesine üstün rekabet gücünü de katmıştır. Corbus Çelik San. Ve Tic. A.Ş ,
İskenderun merkezine 20 km, yükleme limanlarına 2 km‘lik mesafede Payas
Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunmaktadır. Diğer haddehaneler gibi
Corbus’un kütük üretimi bulunmamaktadır. Bunun yerine, dünyanın çeşitli kütük
üreticilerinden bu ihtiyacımızı gidermekteyiz.
Corbus’un üretimini planlayan idari yapılanmamız ISO 9001 sertifikalı olup, TSE,
BS, ASTM, AFNOR, EU, KS, JIS, IS ve bunlar gibi tüm dünya standartlarına
uygun olarak nervürlü inşaat demiri ve köşebent, lama demir,kare demir,çeşitli
profiller imalatını gerçekleştirmektedir. Dış ticaret konularında faaliyet gösteren
Corbus Metal LTD, Intermet A.Ş. firmaları ile yurt içi piyasa satışlarında Corbus
İç ve Dış Tic.A.Ş. firması vasıtası ve dünyaya yayılmış temsilciliklerimiz aracılığı
ile geniş ürün yelpazemizin ticareti yapılmaktadır.
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 belgesi olduğunu firma web sitesinde
beyan etmiş fakat belgelere ulaşılamadı
31 / 46
ÇAPRAZOĞLU Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon / Fax (Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş
Tarihi
Ham Çelik
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı
Ürün Çeşit ve
Standartları
Üretim Teknolojisi
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son
Geçerlilik Tarihi
Firma Hakkında Diğer
Bilgiler
Notlar
Kurtuluş Mah. Yeni San. Böl. No: 40 KARABÜK
Tel: +90 (370) 412 12 00
Fax:+90 (370) 424 65 73
[email protected]
www.caprazoglu.com.tr
1960
(Vergili Koll.Şirketi adı altında faaliyetine başlamıştır.)
120,000 ton/yıl
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001-2007
UK CARES Certificate
S 420 malzemeden, Ø8 mm nervürlü çelik çubuk
99
ÇAPRAZ DEMİR
14.10.02/TSE-63594
17.07.2015
Haddehanede yurtiçi ve yurtdışı piyasalarına gönderilmek üzere fason üretimi
yapılmaktadır.
Kalite belgelerine ulaşılamadı.
Web sitesinde tarih ve no suz ISO 9001:2000 belgesi var??
32 / 46
EDE Demir Çelik Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon / Fax (Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş
Tarihi
Ham Çelik
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı
Ürün Çeşit ve
Standartları
Üretim Teknolojisi
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son
Geçerlilik Tarihi
Firma Hakkında Diğer
Bilgiler
Notlar
Çanakkale Asfaltı Üzeri 3.Kilometre Menemen – İZMİR
Kemalpaşa Cad.Işıkkent Girişi No:12 Işıkkent-Bornova/İZMİR
Telefon: 0232 397 03 03 (pbx) Fax: 0232 397 03 11-12
[email protected]
http://www.edecelik.com/
Çelikhane : 500,000
Haddehane : 400,000
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001-2007
UK CARES Certificate
S 420, Ø8 (dahil)’den, Ø32 dahil)’e kadar Nervürlü Çubuk
81
EDE DEMİR ÇELİK PAZARLAMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
14.11.35/TSE-20919
22.12.2014
Kalite belgelerine ulaşılamadı
33 / 46
ERHALLAR Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon / Fax (Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş
Tarihi
Ham Çelik
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı
Ürün Çeşit ve
Standartları
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son
Geçerlilik Tarihi
Firma Hakkında Diğer
Bilgiler
Notlar
Yeşil Mahallesi No:118 KARABÜK
Telefon (0370) 415 52 00 Faks (0370) 424 18 36
http://www.erhallar.com.tr/
1989
Kapasite: 200,000 ton/yıl
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001-2007
UK CARES Certificate
S 420 malzemeden, Ø8 mm Nervürlü Çelik Çubuk
S 420 malzemeden, Ø10 mm Nervürlü Çelik Çubuk
S 420 malzemeden, Ø12 mm Nervürlü Çelik Çubuk
27
ERHALLAR DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.+ŞEKİL
14.0.30.4.06.00/TSE-65963
24.07.2015
Kalite belgelerine ulaşılamadı
34 / 46
SİDEMİR Sivas Demir Çelik İşletmeleri A.Ş.
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon / Fax (Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş
Tarihi
Ham Çelik
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı
Ürün Çeşit ve
Standartları
Üretim Teknolojisi
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son
Geçerlilik Tarihi
Firma Hakkında Diğer
Bilgiler
Notlar
Sivas – Kayseri Yolu 23. km. Körtuzla Mevkii SİVAS / TÜRKİYE
Telefon: 346 258 58 58 (pbx) Fax: 0346 787 63 23
[email protected]
http://www.sidemir.com/
Haddehane: 400.000 ton/yıl üretim kapasitesi
Çelikhane : 720.000 ton/yıl üretim kapasitesi
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001-2007
UK CARES Certificate
58
SİVAS DEMİRÇELİK İŞLETMELERİ A.Ş.
14.10.02/TSE-32023
13.02.2015
Yurt dışı ve yurt içi standartlara uygun olarak üretim yapabildikleri belirtilmiş.
Örnek olarak TS, ASTM, DIN, BS, SAE, ANFOR, UNI, STAS, JIS vb.
Kalite belgelerine ulaşılamadı
35 / 46
GÖYMEN Haddecilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon / Fax (Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş
Tarihi
Ham Çelik
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı
Ürün Çeşit ve
Standartları
Üretim Teknolojisi
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son
Geçerlilik Tarihi
Firma Hakkında Diğer
Bilgiler
Notlar
Payas Org. San. Böl. Demirciler Sok. No:10 PAYAS / DÖRTYOL-HATAY
+90-326-7553131
http://www.goymenhaddecilik.com/
2012
70,000 (2013 yılı üretimi)
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001-2007
UK CARES Certificate
Belgenin geçerlilik tarihi sona erdiğinden kapsam gözükmemekte.
14.0.30.4.01.00/TSE-15626
29.08.2014
ISO 9001:2008 Belgesi olduğu belirtilmiş firmanın web sitesinde fakat dokümana
ulaşılamadı.
36 / 46
BAŞTUĞ Çelik Sanayi A.Ş
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon
/
Fax
(Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş
Tarihi
Ham Çelik (2006)
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı
Ürün Çeşit ve
Standartları
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son
Geçerlilik Tarihi
Firma Hakkında
Diğer Bilgiler
Notlar
Özerli Mah. E-5 Karayolu Cad. No.163 Dörtyol / HATAY
www.bastugcelik.com.tr
1991
(Nurçelik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. adı altında)
Kapasite: 450,000 ton
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001-2007
UK CARES Certificate
B 420B Ø 8 mm (dahil)den – Ø 25 mm (dahil)e kadar
B 500B Ø 8 mm (dahil)den – Ø 25 mm (dahil)e kadar
B 420C Ø 8 mm (dahil)den – Ø 25 mm (dahil)e kadar
S 420 Ø 8 mm (dahil)den – Ø 25 mm (dahil)e kadar
S 420 Ø 8 mm (dahil)den – Ø 32 mm (dahil)e kadar
14.0.30.4.01.00/TSE-15579
Web sitesine erişilemedi.
37 / 46
DİRİL Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon
/
Fax
(Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş
Tarihi
Ham Çelik
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı
Ürün Çeşit ve
Standartları
Üretim Teknolojisi
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son
Geçerlilik Tarihi
Firma Hakkında
Diğer Bilgiler
Notlar
İkitelli Org.San.Böl.Atatürk Bulv.17.Cad.Kağıthane San.Sit.No.6 -İSTANBUL
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001-2007
UK CARES Certificate
Belgenin geçerlilik tarihi sona erdiğinden kapsam gözükmemekte.
14.0.30.4.34.00/TSE-64167
08.01.2014
Web adresi bulunamadı
38 / 46
EGEMEN Metalürji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon
/
Fax
(Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş
Tarihi
Ham Çelik
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı
Ürün Çeşit ve
Standartları
Üretim Teknolojisi
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son
Geçerlilik Tarihi
Firma Hakkında
Diğer Bilgiler
Notlar
Organize Sanayi Bölgesi Sincan Yolu Üzeri Payas Dörtyol -HATAY
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001-2007
UK CARES Certificate
S 420 kalite -Ø8mm dahil'den Ø18mm dahil'e kadar.
B 420 B kalite -Ø8mm dahil'den Ø18mm dahil'e kadar.
B 420 C kalite -Ø8mm dahil'den Ø18mm dahil'e kadar.
MEGA
14.11.01/TSE-15491
03.08.2015
Web sitesine ulaşılamadı
39 / 46
GÜNAY Metal Sanayi ve Nakliyat Ticaret Ltd. Şti.
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon
/
Fax
(Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş
Tarihi
Ham Çelik
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı
Ürün Çeşit ve
Standartları
Üretim Teknolojisi
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son
Geçerlilik Tarihi
Firma Hakkında
Diğer Bilgiler
Notlar
Karşı Mahalle Ş.M. Avcı Caddesi No.51 Payas / Dörtyol-HATAY
Payas Organize San. Sincan Köyü Yolu Üzeri Payas / Dörtyol-HATAY
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001-2007
UK CARES Certificate
S 420 8mm(Dahil)'den Ø32mm(Dahil)'e Kadar Nervürlü Çelik Çubuklar.
17
G.M.S. Günay metal
14.0.30.4.01.00/TSE-15625
10.09.2015
Web sitesi bulunamadı
40 / 46
KENDİRLİLER Haddecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon
/
Fax
(Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş
Tarihi
Ham Çelik
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı
Ürün Çeşit ve
Standartları
Üretim Teknolojisi
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son
Geçerlilik Tarihi
Firma Hakkında
Diğer Bilgiler
Notlar
Organize Sanayi Bölgesi Sincan Üzeri Değirmen Sok. Payas / Dörtyol-HATAY
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001-2007
UK CARES Certificate
S420 kalite çapı 8mm (Dahil)den 25mm (Dahil)'e kadar
B420C kalite çapı 8mm (Dahil)den 25mm (Dahil)'e kadar
B500B kalite çapı 8mm (Dahil)den 25mm (Dahil)'e kadar
B420B kalite çapı 8mm (Dahil)den 25mm (Dahil)'e kadar
KENDİRLİLER KH
14.11.01/TSE-5762
30.09.2015
Web sitesi bulunamadı
41 / 46
KOÇ Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon
/
Fax
(Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş
Tarihi
Ham Çelik
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı
Ürün Çeşit ve
Standartları
Üretim Teknolojisi
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son
Geçerlilik Tarihi
Firma Hakkında
Diğer Bilgiler
Notlar
Organize Sanayi Bölgesi Metal Sok.No:5 Payas Dörtyol-HATAY
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001-2007
UK CARES Certificate
S 420 Ø 8 mm (dahil)'den Ø 32 mm (dahil)'e kadar.
B 500 B Ø 8 mm (dahil)'den Ø 25 mm (dahil)'e kadar.
KHS ŞEKİL
14.31.01/TSE/305-01
25.08.2015
Web sitesine erişilemedi
42 / 46
NET Haddecilik Sanayi ve Ltd. Şti.
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon
/
Fax
(Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş
Tarihi
Ham Çelik
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı
Ürün Çeşit ve
Standartları
Üretim Teknolojisi
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son
Geçerlilik Tarihi
Firma Hakkında
Diğer Bilgiler
Notlar
Organize Sanayi Bölgesi Çakıl Sokak No:1 Payas-Dörtyol-HATAY
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001-2007
UK CARES Certificate
S 420 kalite Anma Çapı d:8 mm den, 16 mm dahile kadar
B 420C kalite Anma Çapı d:8 mm den, 16 mm dahile kadar
B 500B kalite Anma Çapı d:8 mm den, 16 mm dahile kadar
NET HADDECİLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
14.11.01/TSE-15443
26.11.2014
Web sitesi bulunamadı
43 / 46
SİDER Dış Ticaret A.Ş.
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon / Fax (Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş
Tarihi
Ham Çelik (2012)
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı
(2012)
Ürün Çeşit ve
Standartları
Üretim Teknolojisi
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son
Geçerlilik Tarihi
Firma Hakkında Diğer
Bilgiler
Notlar
Yeni Foça Yolu 2. km 35800 Aliağa-İZMİR
0(232) 625 13 20 - 0(232) 625 13 28
www.erege.com
2004
Steel Making Plant
: 2006
Rolling Mill
: 2006
Capacity
: 720.000 tons
Production
: 538.382 tons
Steel Making Plant
: 289
Rolling Mill
: 107
Others
: 163
Blue Collars
: 413
Total
: 559
White Collars
:146
 100-160 mm square steel billets and
 8-32 mm round plain and deformed weldable reinforcing steel bars in TS,
DIN, ASTM, BS, SAE, AFNOR, UNI, JIS, SS and ISO
standards.
75 MVA powered EAF with 100 tons of capacity,
Ladle Furnace, 6 strands Continuous Casting Machine,
2 Reheating Furnaces with capacity of 40 tons/hr and 50 tons/hr, Continuous
Rolling.
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001-2007
UK CARES Certificate
14.11.35/TSE-20900
05.08.2014
Web sitesine ulaşılamadı
44 / 46
14. TS 708:2010 YETERLİLİK BELGESİ OLMAYAN ÜRETİCİLER
SERHAT Demir Çelik A.Ş.
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon
/
Fax
(Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş
Tarihi
Ham Çelik
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı
Ürün Çeşit ve
Standartları
Üretim Teknolojisi
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son
Geçerlilik Tarihi
Firma Hakkında
Diğer Bilgiler
Notlar
İstanbul Yolu, Oto Sanayi Sitesi Girişi 5.cadde No:7 Şaşmaz / ANKARA
Yeni Sanayi Bölgesi KARABÜK / TURKEY
Tel: + 90 312 278 32 88 (pbx) Faks: + 90 312 278 32 93
Tel: +90 370 424 31 96 – +90 370 412 72 3
[email protected]
http://www.serhatdc.com/
150,000
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001-2007
UK CARES Certificate
Kalite belgelerine ulaşılamadı
45 / 46
ERÇELİK Demir Çelik
Merkez Adres
Fabrika Adres
Telefon/ Fax (Merkez)
Telefon / Fax (Fabrika)
e-mail
Web
Kuruluş Tarihi
İşletmeye Geçiş
Tarihi
Ham Çelik
(Kapasite ton/yıl)
Personel Sayısı
Ürün Çeşit ve
Standartları
Üretim Teknolojisi
Kalite Belgeleri
TSE Belge Kapsamı
TS 708-2010
Firma Kodu
Marka Adı
TSE Belge No.
TSE Belge Son
Geçerlilik Tarihi
Firma Hakkında Diğer
Bilgiler
Notlar
Kale Mah. Atatürk Bulvarı Ankara Asfaltı 10. km. No:23 DENİZLİ
Telefon :+90 258 267 24 64 +90 258 267 24 70 Fax :+90 258 267 21 50
[email protected]
http://www.ercelik.com.tr/
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001-2007
UK CARES Certificate
Web sitesinden yeterli bilgiye ulaşılamadı
46 / 46
Download

İndir (PDF, Bilinmeyen)