Testo Solution
Příklad aplikace
Dodržování směrnic HACCP
v potravinářském průmyslu
pomocí systému testo Saveris.
Dodržování předem definovaných teplot v potravinářském
Systém monitorování měřených dat testo Saveris
průmyslu má velký význam. Pouze tak je možné splňovat
má certifikát HACCP a je optimálně vhodný pro použití
zákonné hygienické standardy jako je kvalita a zajišťovat
v potravinářském průmyslu. S velkou přesností měří, sleduje
bezpečnost a trvanlivost potravin. Přesné sledování
a ukládá teploty v potravinářské výrobě, skladování
komplexních procesů a postupů je definováno směrnicemi
a logistice a při narušení hraničních hodnot okamžitě
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), které
vyšle alarm.
slouží k vyvarování se zdravotním rizikům v oblasti
potravinářství.
www.testo.cz
Testo Solution Směrnice HACCP v potravinářském průmyslu
Sedm zásad principu HACCP
1
Analýza nebezpečí (Hazard Analysis)
2
Kritické kontrolní body
(Critical Control Points)
3
Hraniční hodnoty
4
Kontinuální sledování
5
Nápravná opatření
6
Pravidelná verifikace
1
2
7
3
6
4
5
7
Dokumentace
Požadavek.
nebezpečí, která v podniku jsou. Kromě toho je podle
Čerstvé a zmrazené potraviny, jejichž kvalita a trvanlivost
HACCP nezbytné stanovit kritické kontrolní body pro
závisí na trvalém chlazení jsou před poškozením optimálně
bezpečnost potravin a jejich meze z hlediska zásahu, aby
chráněny jenom tehdy, pokud jsou dodržovány
mohl být zahájen proces kontinuálního sledování těchto
definované teploty. V této souvislosti regulují zákonné
kontrolních bodů. Nakonec je třeba stanovit nápravná
předpisy teplotní zóny pro chladící řetězec různých potravin.
opatření, která mají být v případě odchylky realizována.
U masných a rybích výrobků musí být korigován především
Pro předepsaná měření během přepravy, skladování
růst mikrobů s pomocí dodržování hraničních hodnot
a prodeje chlazených, mražených a hluboce zmrazených
teploty a jejího udržení na co možná nejnižší úrovni.
potravin je třeba používat přístroje pro registraci teploty,
U ovoce a zeleniny je v centru pozornosti zabránění
které jsou ve shodě s normou EN 12830. Výsledky měření
předčasné plné zralosti. Stanovené odpovídající teploty
musí být kontinuálně sledovány a metodika měření musí být
musí být zachovány v každé oblasti bez výjimky. Jenom tak
pravidelně ověřována. Aby bylo možné zaručit bezpečnost
se dají vyrobit produkty na kvalitativně vysoké úrovni, které
potravin, má důsledné dodržování zásad principu HACCP
zaručují bezpečnost spotřebitelů a jsou v souladu
rozhodující význam.
s příslušnými zákonnými předpisy. Nevhodné teploty
ve výrobě, při skladování nebo v logistice mohou mít pro
postižené podniky závažné finanční důsledky a navíc
Řešení.
vážně ohrožují zdraví spotřebitelů. Pro minimalizaci rizik
Systém monitorování měřených dat
byla v roce 1959 vytvořena koncepce HACCP. Obsahuje
testo Saveris má certifikát HACCP
směrnice pro analýzu managementu rizik v potravinářském
a je proto optimálně vhodný
průmyslu. Jejím cílem je systematická kontrola a dodržování
pro použití v potravinářském
bezpečnosti a kvality ve všech procesech týkajících se
průmyslu. Efektivně Vám pomůže
potravin. Princip HACCP například vyžaduje, aby byla pro
při dodržování předepsaných
bezpečnost potravin povinná analýza všech existujících
hraničních hodnot a zjednoduší
Rádiové sondy systému testo SaverisTM měří teploty s vysokou přesností
Sledování hodnot teploty v potravinářské výrobě probíhá se systémem
a naměřené hodnoty bezdrátově přenášejí do centrální báze.
testo SaverisTM zcela v souladu se směrnicemi HACCP.
Vám bezpečnou a hospodárnou realizaci koncepce HACCP
Vysoká bezpečnost, spolehlivá kontrola a efektivní úspora
- nezáleží na tom, za kterou oblast výrobního řetězce jste
nákladů: testo Saveris je optimální řešení pro sledování
odpovědni.
teploty v potravinářském průmyslu.
V případě narušení hraničních hodnot je k dispozici celá
Se systémem monitorování měřených dat můžete:
řada možností vyslání alarmu: můžete se tak dozvědět
• zaručit bezpečnost potravin
o nežádoucích teplotních odchylkách například z alarmu
• splnit právní požadavky
vyslaného pomocí SMS nebo e-mailu a nebo přes alarmové
• kontrolovat celý potravinový chladící řetězec
relé. Vzdálené alarmy je pak možné potvrdit také tehdy,
• ušetřit náklady snížením množství zkažených potravin
i když není systém propojen s běžícím počítačem. Zazna-
• minimalizovat riziko finančních ztrát kvůli akcím stažení zboží
menávání dat pomocí systému testo Saveris funguje bez
• zlepšit firemní image a spokojenost zákazníků.
přerušení dokonce i při výpadku proudu, takže bezpečnost
Vašich potravin není v žádném okamžiku ohrožena.
Přenos měřených dat probíhá přes rádiové a / nebo
ethernetové sondy do základní báze. Ta automaticky
sleduje a dokumentuje všechna naměřená data - což šetří
čas a peníze. Báze může sama uložit nezávisle na počítači
až 18 miliónů naměřených hodnot. Odtud se ihned všechna
data přenesou do počítače a případně uloží do databáze.
Díky snadné a intuitivní obsluze softwaru testo Saveris lze
kdykoliv naměřené hodnoty vyvolat z centrálního archivu
dat. Umožní Vám to podrobnou analýzu a detailní vyhodnocení všech zapsaných naměřených dat.
Testo Solution Směrnice HACCP v potravinářském průmyslu
Báze testo SaverisTM
Ethernet
USB nebo
Ethernet
testo SaverisTM
konvertor V 2.0
Ethernet
testo SaverisTM
router V 2.0
testo SaverisTM
rádiové sondy
testo SaverisTM
ethernetové sondy
Software
testo SaverisTM
Systém monitorování měřených dat testo Saveris se svými komponenty.
Více informací.
testo Saveris – přehled všech výhod:
Další informace k tématu HACCP a všechny odpovědi
• automatizovanéakontinuálnísnímáníměřenýchdat
na Vaše dotazy týkající se monitorování teploty
• flexibilníaautomatizovanýzpůsobtvorbyzpráv
• podrobnýmanagementalarmu
v potravinářském průmyslu získáte od našich odborníků
na telefonním čísle 257 290 205 nebo na [email protected]
Systém monitorování měřených dat testo Saveris.
Testo, s.r.o.
Jinonická 80, 158 00 Praha 5
tel.: 257 290 205
fax: 257 290 410
e-mail: [email protected]
www.testo.cz
0980 7665/cz/10/2013 – Změny, i technického charakteru, jsou vyhrazeny.
• měřicítechnikaveshoděsnormouEN12830
Download

TestoSolutions - Saveris v potravinářské výrobě