Sertifikacija sistema bezbednosti hrane 22000
Prezentacija , 20 April 2011
Mirko Gavrilović, Vukica Molnar
1
SADRŽAJ










Osnova šeme i fondacija
ISO 22000 i PAS 220 / ISO22002-1
Sadržaj šeme FSSC 22000
Sertifikacioni proces za proizvodjače
Proces odobrenja za sertifikaciona tela
Program integriteta
Pridružena sertifikaciona tela
Skupština deoničara/osnivača FSSC 22000
Komunikacija
Najnovija dostignuća
2
ISTORIJAT, KORISTI OD ŠEME
 Potreba za međunarodnom harmonizacijom standarda koji
se odnose na bezbednost i sigurnost hrane
 Potreba za pristupom celovitom lancu isporuke
 Primena i korišćenje postojećih nezavisnih međunarodnih
standarda
 ISO-22000, PAS 220 (ISO 22002-1) i ISO-22003
 ISO 17021 akreditacija (sistemski i procesni pristup)
 Predmet: proizvodnja hrane (uključeni klanje i hrana za
ljubimce)
 Odobrenje i uključenje osnivača (industrija, veletrgovina)
 Detaljne, rigorozne i dubinske provere
 Nezavisna šema upravljanja
 Transparentnost
 Neprofitni pristup, od strane fondacije za sertfikaciju
bezbednosti hrane
3
FONDACIJA
 Fondacija je osnovana 2004 godine
 Fondacija pored FSSC 22000, zvanično poseduje i sertifikacionu
semu za bezbednost hrane HACCP odobrenu od GFSI
 Fondacija je neprofitna organizacija
 Fondacija koristi i poseduje šeme i upravlja njihovom
distribucijom, korišćenjem i kopiranjem
 Održava ugovore o licenciranju sa akreditovanim sertifikacionim
telima
 Obuhvata:11 pridruženih Sertfikacionih tela za HACCP, 36
pridruženih sertifikacionih tela za FSSC 22000
 Nezavistan upravni odbor deoničara: odgovoran za sadržinu
sertifikacione šeme i za realizovane sertifikacione provere
4
STRUKTURA FONDACIJE
FONDACIJA ZA SERTIFIKACIJU BEZBEDNOSTI HRANE
HACCP FSM Scheme
Global Gap Scheme
FS 22000 GLOBALNA ŠEMA
Global
The Netherlands
ODBOR DEONIČARA
Standard
•ISO 22000
•PAS 220/
ISO 22002-1
Regulation
•ISO-22003
•additional
regulation
5
ISO 22000:2005
 Mogućnost da se minimiziraju odstupanja u sistemima i
proverama koja se odnose na geografski
prostor,delatnost,proizvode, klijente itd. nudeći:
 Sertifikaciju sistema bezbednosti hrane podržanu
globalnim statusom u ISO organizaciji
 Olakšava otvorenu,nezavisnu sertifikaciju i proveru od
treće strane zbog globalne reputacije
 Smanjuje prepreke i barijere slobodnoj trgovini preko
granice kroz lanac ponude
 Ali: da bi bio od koristi industriji, ovaj standard mora da
ispunjava zahteve GFSI za prepoznavanje šeme
6
ISO 22000:2005
 Međunarodni, nezavistan standard
 Osnovni standard za bezbednost hrane za ceo lanac isporuke
hrane
 Razvijen od strane HACCP eksperata koji zastupaju interese
deoničara
 Najbolja praksa najviši nivo zahteva
 Usmeren na lanac isporuke hrane
 Uključeni principi sistema menadžmenta
 Usklađen sa Codex Alimentarius
 ISO 22000 pripada porodici standarda
7
STANDARD ZA PRP
 Četiri najveće kompanije proizvođača hrane u svetu–
Kraft, Unilever, Nestle, Danone u saradnji sa CIAA odlučile
su da: “iniciraju formiranje univerzalnog programa za
proizvođače hrane kako bi dopunile-zaokruzile ISO 22000
standard”
 Predhodne diskusije ukazuju na 3 do 5 godina vremena
potrebnog da se razvije ISO standard
 Zahtevi proizvođača – brzi način dolaženja do
publikovanih dokumenata PRP (preduslovni programi)
 BSI predlaže alternativni put koristeći PAS
8
PAS 220:2008
 Javno dostupna specifikacija
 Preduslovni programi koji se odnose na bezbednost hrane u
procesu proizvodnje hrane
 Obezbeđuju detalje o PRP-ovima sa ciljem da se ispune ISO
22000 zahtevi 7.2.3
 Harmonizacija PRP-a proizvođača hrane
 Ispunjavanje uslova GFSI na osnovu PRP-a
 PAS 220: ISO 22002-1 je razvijen !!
9
PAS 220:2008/ISO 2202-1
ZAHTEVI ZA
-Konstrukcija i prostorni raspored
zgrada i pripadajućih objekata
-Prostorni raspored, uključujući
radni prostor i pomoćni prostor za
zaposlene
-Snabdevanje vazduhom,
vodom,energijom i drugo
- Pomoćne službe, odlaganje
smeća i kanalizacija
-Raspolaganje sa odgovarajućom
opremom za čišćenje, održavanje i
preventivno održavanje
- Upravljanje nabavljenim
materijalom
- Mere za sprečavanje unakrsne
kontaminacije
- Čišćenje i održavanje
- Zaštita od glodara
- Lična higijena
- Dorada
- Opoziv proizvoda
- Skladištenje
- Informacije o proizvodima,
potrošačka svest
- Zaštita hrane, bioopreznost&
bioterorizam
10
SADRŽAJ FSSC 22000
ELEMENTI ŠEME
• Predmet, sadržaj, reference, izrazi & definicije
1. Zahtevi za organizacije koje traže sertifikaciju - sistem
menadžmenta bezbednosti hrane, PRP’s, dodatke,
smernice
2. Zahtevi i regulativa za sertifikaciona tela
• Odobrenje od strane fondacije, akreditacija, proces
provere, harmonizacija, obezbeđenje informacija
3. Zahtevi i regulativa za obezbeđenje akreditacije
• Proces akreditacije, obezbeđenje informacija
4. Regulativa upravnog odbora deoničara
11
PROCES SERTIFIKACIJE
FONDACIJA ZA SERTIFIKACIJU
FSSC 22000
BEZBEDNOSTI HRANE
SERTIFIKACIONA SEMA
UPRAVNI ODBOR
DEONIČARA
ISO-22000 & PAS 220
ISO-22003
& DODATNI ZAHTEVI
DODATNI ZAHTEVI
AKREDITACIONO
TELO
SERTIFIKOVANI
AKREDITOVANO
PROIZVODJAČ
SERTIFIKACIONO
ISO Guide 17021
12
SERTIFIKACIONI PROCES ZA PROIZVODJAČE
 Implementacija ISO 22000 & PAS 220/ ISO 22002-1
 Usvajanje šeme zahteva FSSC 22000
 Sertifikacija od strane ovlašćenog sertifikaciong tela
 Male i velike neusaglašenosti
 Izveštaj i sertifikat (sa FSSC logom)
 Registracija na website (sertifikovane organizacije)
 Važnost sertifikata : 3 godine
 Godišnje nadzorne provere,resertifikacija na svake tri godine
 Dodatno vreme za proveru za PAS 220/ISO 22002-1: ½-1 dan
ukupno (u zavisnosti od veličine kompanije)
13
SERTIFIKACIONI PROCES ZA PROIZVODJAČE
 Sertifikaciona tela mogu da koriste rezultate ISO 22000 ili
PAS220/ISO 22002-1 sertifikacionih provera pod uslovima
opisanim u pismu o namerama.
 Važno: formalna validacija provera mora da bude sprovedena i
PAS 220/ISO 22002-1 je proverena.
 Troškovi u 2011: €100 po sertifikatu (po lokaciji) godišnje
 Uslovi:
 Sertifikaciona tela odobrena od fondacije za FSSC 22000
 Validacija ISO-22000 sertifikacije u skladu sa zahtevima
FSSC 22000
14
PROGAM INTEGRITETA
 Novo: program integriteta FSSC 22000 (prezentacija u
aprilu 2011)
 Integritet u primeni FSSC 22000 je važan za prihvatnje i
prepoznavanje od strane direktno zainteresovanih
(interesnih grupa).
 Sertifikaciona tela su kao zainteresovane strane i kao
akteri presudni za celovitost šeme
 Kontrolu vrše i akreditaciona tela i fondacija
 Program integriteta čini:
 Provera predmeta sertifikacije
 Preispitivanje izveštaja
 Žalbe i reklamacije
15
PRIDRUŽENA SERTIFIKACIONA TELA

36 SERTIFIKACIONI TELA SA (privremen) LICENCAMA, I JOŠ 35 ZAINTERESOVANIH SER.TELA IZ
SVIH DELOVA SVETA
AENOR
EQA Certification Mexico
NICEIS trading as NQA
AFNOR Certification
EQA Hellas A.E.
Perry Johnson Registrars Inc
AIB International
Global Standards S.C.
ProCert Certification Body
AsureQuality
Hong Kong Quality Assurance Agency
Qlip N.V.
Bureau Veritas Certification
Intertek Food Services GmbH
SAI Global
Bureau de Normalisation du Quebec
ISACert B.V.
SGS Systems and Services Certification
Certiquality Srl.
KIWA N.V.
Silliker Australia
CSQA Certificazioni Srl
Lloyds Register Quality Assurance Ltd
SQS Swiss Association for Quality and –
Management Systems
Det Norske Veritas Certification B.V.
Moody International Certification Ltd
TuV Austria Hellas LTD
DS Certificering A/S
MPS-ECAS Certification
TuV Nord
DQS GmbH
NSF International Strategic Registrations
TuV Rheinland Cert GmbH
Eagle Food Registrations Inc.
NSF-CMi Certification Ltd
TuV Süd
16
ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA
Independent Chairman
Fons Schmid
CIAA (European Food and Drink Association)
Beate Kettlitz
International Margarine Association of the Countries of Europe
Sander van Pelt
EMRA (European Modern Restaurant Association)
Bizhan Pourkomailian
ICBW (International Council of Bottled Waters Associations)
Marc Cwikowski
SSAFE (Safe Supply of Affordable Food Everywhere)
Mark Overland
IFDA (International Food Distributors Association)
Jorge Hernandez
Retailers
Peter Overbosch
IIOC (independent international organisation of CB’s
Stefano Crea
IQnet
Martha Mikulaskova
BSI (British Standards Institute)
Quincy Lissaur
Foundation for Food Safety Certification
Cor Groenveld
Foundation for Food Safety Certification
Cornelie Glerum/ Marleen de Vries
IAF (International Accreditation Forum)
Skip Greenaway
ISO (International Organization for Standardization)
Kevin McKinley
17
SERTIFIKOVANE I PRIDRUŽENE ORGANIZACIJE
18
KOMUNICIRANJE
 Website (ENGLESKI,ŠPANSKI, FRANCUSKI, NEMAČKI)
 Newsletter
 Godišnje dva seminara za upoznavanje sa sertifikacionom šemom (bez
plaćanja)
 Komunikacija sa osnivačima
 Pitanja mogu uvek da se pošalju fondaciji
 Dostupna je FSSC 22000 brošura
 Registar sertifikata je online
 Registar pridruženih organizacija -online
 Upotreba loga (definisana)
19
WEBSITE
www.fssc22000.com
20
DOSADAŠNJI REZULTATI
 Preko 260 izdatih sertifikata za FSSC 22000 do marta 2011
 Aktivnosti na proširenju predmeta FSSC 22000 kada se kreiraju ISO
dokumenta ( a.o. pakovanje i ishrana stoke)
 Aktivnosti na edukaciji za licenciranje programa
 Na websitu postavljen dokumenat sa smernicama za predmet provere
 Aktivnosti na otvaranju predstavništva FSSC 22000 u USA
 Puno interesovanja za FSSC 22000 iz Kine i Japana
21
KONTAKT
DA LI ŽELITE VIŠE INFORMACIJA?
MOLIMO VAS KONTAKTIRAJTE NAS NA:
www.fssc22000.com
Mail: [email protected]
Tel.: (+31)183645028
22
Download

Vukica Molnar - Agribiz 2011