Komisija za KME doktora medicine
Akreditovani programi KME ( stručni sastanci ) u Klinici za psihijatrijske bolesti
„ Dr Laza Lazarević“ u januarskom roku 2014. godine:
1) Broj A-472/14, Tema : „ Značaj dobrog laboratorijskog nalaza u kliničkoj praksi“,Predavač:
Prof. dr Tomislav Stojanović
Akreditacija važi za : lekare, farmaceute, biohemičare, laboratorijske tehničare i medicinskolaboratorijske tehnologe
Datum održavanja : 15.04.2014.
Broj dodeljenih bodova za predavača 2, za slušaoce 1.
2) Broj A-1-471/14, Tema : “ Faktori rizika za nastanak psihoze u adolescenciji“, Predavač:
Mr sci med. dr Radmila Ristić Dimitrijević
Akreditacija važi za : lekare, medicinske sestre, psihologe i socijalne radnike.
Datum održavanja : 22.04.2014.
Broj dodeljenih bodova za predavača 2, za slušaoce 1.
3) Broj A-1-466/14, Tema : „ Izvori profesionalnog stresa kod stručnjaka u oblasti
mentalnog zdravlja“, Predavač: prof. dr Bojana Dimitrijević
Akreditacija važi za : lekare, farmaceute, biohemičare, zdravstvene saradnike.
Datum održavanja : 29.04.2014.
Broj dodeljenih bodova za predavača 2, za slušaoce 1.
4) Broj A-1-467/14, Tema : „Demencije : dijagnoza, klinička slika, terapija sa osvrtom na
ulogu izabranog lekara u procesu lečenja pacijenta i podrške porodici“, Predavač: Mr sc
med. dr Gorica Đokić
Akreditacija važi za : lekare i farmaceute.
Datum održavanja : 06.05.2014.
Broj dodeljenih bodova za predavača 2, za slušaoce 1.
5) Broj A-1-468/14, Tema :“ Kvalitet zdravstvene zaštite-zašto?“, Predavač: Prim. dr sc.
med. Zdenka Janković
Akreditacija važi za : lekare, farmaceute, stomatologe, biohemičare..
Datum održavanja : 13.05.2014.
Broj dodeljenih bodova za predavača 2, za slušaoce 1.
6) Broj A-1-469/14, Tema :“Primena depo oblika antipsihotika u ambulantnim uslovima
naše klinike“, Predavač : Prim. dr Dragana Mraković
Akreditacija važi za : lekare, farmaceute, stomatologe, biohemičare.
Datum održavanja : 20.05.2014.
Broj dodeljenih bodova za predavača 2, za slušaoce 1.
7) Broj A-1-470/14, Tema : „ Kvetiapin XR u tretmanu psihotičnih poremećaja“, Predavač: dr
Nebojša Živković, specijalista psihijatrije
Akreditacija važi za : lekare, farmaceute, biohemičare i zdravstvene saradnike
Ovaj program je održan u 2013. godini.
Broj dodeljenih bodova za predavača 2, za slušaoce 1.
Predavanja akreditovana u aprilskom roku od strane ZSS, odlukom broj: 153-02-1979/201401. Datum donošenja odluke: 19.05.2014.
1) Broj A-1-1303/14, Tema: “ Značaj uputnog pitanja psihijatra u cilju psihološkog
ispitivanja “, Predavač: Olivera Džunić, diplomirani psiholog
Akreditacija važi za: lekare, psihologe, farmaceute, biohemičare, socijalne radnike,
zdravstvene saradnike.
Broj dodeljenih bodova za predavača 2, za slušaoce 1.
Datum održavanja: 16.09.2014.
2) Broj A-1-1302/14, Tema: “ Trauma i psihoterapija “, Predavač: dr sc med. Tamara Čavić
specijalista psihijatrije, psihoterapeut.
Akreditacija važi za: lekare, psihologe, socijalne radnike, zdravstvene saradnike.
Broj dodeljenih bodova za predavača 2, za slušaoce 1.
Datun održavanja: 23.09.2014.
3) Broj A-1-1304/14, Tema: “ Sistemska porodična terapija alkoholizma: efekti
jednogodišnjeg tretmana “, Predavač: Prof. Slađana Dragišić Labaš
Akreditacija važi za: lekare, psihologe, farmaceute, biohemičare, socijalne radnike,
zdravstvene saradnike.
Broj dodeljenih bodova za predavača 2, za slušaoce 1.
Datum održavanja: 30.09.2014.
Download

Septembar 2014. - Dr Laza Lazarević