Rozhovor s Mgr. Pavlem Špačkem
2 2012
říjen
Dobrovolníci na olympiádě
Diagnostické centrum PALESTRA
Historie
Olympijských her
Milí čtenáři,
v rukou držíte druhé číslo časopisu Palestra, které se nemohlo vyhnout top tématu roku 2012, čímž byly Olympijské
hry. Olympijské hry vznikly na antické
půdě a jejich proměna až do dnešní podoby je obrovská. Z původních Olympijských her nám zůstaly pouze památky,
které si můžeme prohlédnout v knihách. Kromě zajímavostí z letošních her
najdete uvnitř čísla i krátké ohlédnutí
do historie a rozhovory s olympioniky.
Kromě přípravy úvodního slova k tomuto číslu mám však také nelehkou
úlohu. A tou je rozloučit se s vámi
– našimi čtenáři. Od prvního dne na
Palestře jsem si představovala, jak dojdu k bakalářskému titulu a vydám se
dále do světa. Ten okamžik nastal. Státní závěrečná zkouška dovršila mé studium na této škole. Musím se přiznat, že
větší stresovou situaci jsem nezažila,
avšak pýcha a zadostiučinění, které
pocítíte, když vám po zkoušce členové
komise blahopřejí k úspěšnému
ukončení školy, bude odměnou za Vaši
píli.
Školou se můžete „prokousat“ mnoha
způsoby, avšak dbejte na to, abyste se
mohli sami na sebe podívat do zrcadla
a se ctí prohlásit, že jste to dokázali
čestně a přitom se obohatili o cenné
vědomosti.
Od státní závěrečné zkoušky jsem
si neuvědomovala, co můj úspěch
u „velkých“ zkoušek znamená. Ani po
zápisu na novou školu do magisterského studia mi nedocházelo, že mé
dny na Palestře byly sečteny. Okamžik
uvědomění nastal na promoci, když
jsem seděla v Betlémské kapli. Pozorovala akademické zastoupení, tolik
oblíbené ikony školy, které nám po celé
3 roky předávaly vzácné zkušenosti,
informace a doporučení. Naslouchala
jsem slovům rektora a dívala se na zakladatele Palestry. A v ten okamžik mi to
došlo, opouštím 3 roky života, odcházím
po 3 letech zážitků v akademickém
světě. Mé oči se zalily slzami a musela
jsem se opravdu hodně snažit, abych ty
pálivé slzy zahnala.
Věřím, ba ne, já to vím, že Palestra
zůstane mou nejoblíbenější alma mater. Již nyní je mi smutno a neosobní
prostředí masového kultu zvaného Karlova univerzita mi zatím blízké příliš
není. Jsem ráda, že po odchodu zůstává
časopis, u jehož zrodu jsem stála
a doufám, že takřka nová tradice bude
zachována. Studenti, užívejte vlídného
prostředí, dokud můžete a važte si akademického světa na úrovni. Pro Vás
milé paní profesorky a páni profesoři,
prostě celému profesorskému sboru i vedení školy mám jedno velké
- DĚKUJI. Velký dík patří také děvčatům
na studijním oddělení, bez kterých bychom byli občas všichni, s prominutím,
v háji. Bylo mi ctí…
Přeji hezké čtení!
Jaroslava Gellnerová
Studijní obor “Sportovní a volnočasový pedagog”
Specifické cíle studia v oboru Sportovní
a volnočasový pedagog směřují k zvládnutí pedagogických a psychologických dovedností nezbytných k pochopení individuálních a skupinových
zvláštností chování a jednání dětí, mládeže
i dospělých a jejich využití při přípravě a realizaci zájmových činností. Vymezení cílů vychází
z předpokladu, že profese budoucích absolventů
bude mít výrazně činnostní charakter. Teoretické
poznatky jsou především východiskem pro
osvojování a prohlubování žádoucích profesních
dovedností a postojů, které si studenti upevňují
v souběžně probíhající praxi.
V rámci jednoho z grantových projektů
probíhá Inovace studijního programu Sportovní
a volnočasový pedagog, která se týká rozšíření oboru o specializaci ,,Edukace dospělých a seniorů“.
Součástí inovace bude jednak aktualizace obsahového zaměření stávajících předmětů studijního oboru, jednak doplnění studijního plánu
o nové povinně-volitelné a volitelné předměty,
jejichž absolvování bude pro získání nové specializace povinné. Pro inovované i nově vytvořené
předměty budou zpracovány didaktické dokumenty ve struktuře odpovídající požadavkům
akreditační komise. Nově bude koncipována organizace a obsahové zaměření praxí.
V rámci této specializace bude obor Sportovní
a volnočasový pedagog, který se dosud zaměřoval
převážně na práci s dětmi a mládeží, rozšířen
o zaměření na práci s dospělými a seniory. Toto
zaměření v poslední době získává stále více na
2
důležitosti, protože počet potenciálních klientů
roste a bude růst.
Součástí projektu je pilotní ověření nových a
inovovaných předmětů v rámci studijního oboru a
nové specializace jak v prezenční, tak v kombinované formě studia.
Ve specializaci, která bude nově jeho součástí,
získají studenti a absolventi kompetence, které
rozšíří možnosti jejich uplatnění na trhu práce.
Oblast práce s dospělými a seniory se díky
prodlužujícímu se věku populace a při zachování
aktivního životního stylu stává velmi důležitou
součástí profesních dovedností volnočasových
pedagogů.
Díky podpoře grantového programu OPPA
získaly v akademickém roce 2012/2013 studentky a studenti možnost snížení výše školného
na 39 900,- Kč za akademický rok (určeno bylo
pro 1. a 2. ročník studia z důvodu účasti v pilotním
ověření). Tato nabídka platila pro oba typy studia.
Absolventi tohoto oboru dokáží nejen vyhledat adekvátní volnočasové aktivity pro vybranou
skupinu zájemců i jednotlivce, poskytnout jim
odbornou konzultaci, ale jsou schopni tyto aktivity také projektovat, realizovat a organizačně
zajišťovat. V rámci povinně volitelných předmětů
budou rozvíjeny sociální dovednosti nezbytné pro
práci s minoritními skupinami a znevýhodněnými
jedinci. V rámci odborné praxe studenti získají
dostatek příležitostí k samostatnému projektování a realizaci volnočasových aktivit pro klienty
různého věku a individuálních specifických
zvláštností s přihlédnutím k pohlaví, zdravotnímu
stavu, sociálnímu a etnickému zařazení a k seznámení jednak s reálnými podmínkami, v nichž jejich budoucí profese bude realizována, jednak s
rozmanitými praktickými situacemi, které budou
muset po absolvování studia ve své profesi řešit.
Studium je zakončeno státní závěrečnou
zkouškou, která se skládá z:
● Didaktiky TV, Zdravotní TV
● Pedagogiky, Vývojové a sociální psychologie
● Teorie a praxe vybrané zájmové činnosti
● Obhajoby bakalářské práce
Široké zaměření studijního obsahu umožní
absolventům pracovní zařazení v různých institucích souvisejících přímo nebo nepřímo
s volným časem a jeho kvalitním naplněním.
Absolventi mají možnost uplatnit se jako odborní
pracovníci v DDM, stanicích mladých turistů
či techniků, ve školních družinách, školních klubech, v DD, DM, v kulturních a osvětových institucích
pro dospělé, při mezinárodních výměnných akcích
mladých lidí, v letních táborech dětí a rekreačních
zařízeních pro dospělé, v domech seniorů,
ve školách při nemocnicích, mateřských školách,
v charitativních zařízeních, ústavech sociální
péče, humanitárních zařízeních pro přistěhovalce,
ve společenských organizacích, v zařízeních cestovního ruchu, v lázeňských střediscích nebo jako
konzultanti v odborech a referátech zabývajících
se otázkami volného času, kultury i tělesné výchovy na úrovni správy státu a obcí.
Markéta Šauerová
Rozhovor s Mgr. Pavlem Špačkem
Pokud budeme hovořit jen o vysoké
škole tak ne tak docela, Palestra má za
cíl rozšířit nabídku ještě o dva bakalářské
obory a o obor magisterský. Magisterský obor je pro nás v současné době priorita, bohužel nám opakovaně neprošel
akreditační komisí. Koncem roku 2012 bychom ho chtěli po zapracování připomínek
akreditační komise znovu podat.
Dobrý den, na úvod bych se Vás velice ráda zeptala na otázku, kde a
jak vznikla myšlenka na to zavést
soukromou vysokou školu?
Všechno mělo svůj přirozený vývoj, Palestra vznikla v devadesátém roce minulého
století jako firma pořádající rekvalifikační
kurzy. Byla to reakce na potřeby trhu. V té
době byl hlad po službách a rekvalifikace
umožňovaly lidem začít svou podnikatelskou dráhu. Souběžně jsme připravovali
program nástavbového studia sportovní
manažer - vychovatel, který byl akreditován v roce 1992 nejprve jako jednoroční
a o rok později jako dvouleté pomaturitní
studium. Věděli jsme, že toto zaměření u
nás neexistuje a že si ho trh žádá. Palestra byla první škola, která měla akreditovaný tento obor. Logicky pak následovalo
stoupání výš, v roce 1996 byla akreditovaná Vyšší odborná škola a v roce 2004
jsme získali státní souhlas k provozování
Vysoké školy. Dá se říci, že jsme doslova
začínali od píky.
Chystáte
nějaké
zlepšení školy?
inovace
ke
Jistě, inovace děláme neustále,
v současné době oba studijní obory
prochází inovací za přispění Evropských
sociálních fondů a HM Prahy. V současné
době je v řízení projekt na úpravu parku,
ve kterém by mělo vzniknout víceúčelové
hřiště se zázemím, dále menší basketbalové hřiště, kavárna, lanové centrum
a zařízení pro další volnočasové aktivity.
Na projektu spolupracujeme s MČ Prahy
14 a měl by se realizovat za přispění Evropských fondů s podporou HM Prahy. Doufejme, že vše vyjde dle představ. Interiéry
školy se snažíme zlepšovat na základě
potřeb školy, pedagogů a na základě
připomínek studentů, které zjišťujeme
v pravidelném dotazníkovém šetření.
Proč jste se rozhodli pro sportovní
zaměření?
Pohybovali jsme se kolem sportovního
prostředí, měli jsme představu co chybí,
dělali jsme to, co nám bylo blízké.
třeba v současné době probíhají zmíněné
inovace. Snažíme se reagovat tak, aby
studenti měli vždy aktuální znalosti
a splňovali požadavky zaměstnavatelů,
nebo aby sami mohli podnikat v odvětví,
které se neustále vyvíjí, proto jsme
vytvořili specializace wellness nebo
u volnočasového pedagoga orientaci na
seniory, prostě reagujeme na potřeby
společnosti. Z toho vyplývá uplatnění
našich studentů, jsou to specialisté,
kteří jsou schopni zapojit se do aktuálních potřeb společnosti. Správný směr
nám dokládá zpětná vazba od našich
absolventů, z čehož máme velkou radost.
S řadou z nich máme úzkou spolupráci.
Je dle Vašeho názoru úspěšné
uplatnění absolventů v oboru?
Nyní s odstupem několika let, plní se
Váš plán týkající se existence školy,
jejího případného rozrůstání apod.?
214
213
Určitě. Palestra se snaží bezprostředně
reagovat na vývoj a potřeby trhu. Proto
Máte určité vize do budoucna?
SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKT/:
SO.01
Napojení p#ípojkou NN
SO.02
Napojení p#ípojkou NN
224.08
230.38
221.96
230.41
128
229.47
124
231.25
231.18
SO.02
Napojení vodovodu
230.99
231.11
230.76
227.80
230.98
231.34
231.27
SO.05
640
162 branka pro p!(í - C
nová
3.00
21.16
146b
36.00
149
151
166
SO.04
170 h#i(t! (+objekt)
odvodn!ní vsakováním
145
146c
177
188
171
187
178
185
184
128
anné
175
95
±0,000=228,45m
n.m.
228
o %D
191
223
75
635
176a
234
01
2.00
176
231 94
234
634
196
271
78
227 45
227 25
372
370
2.00
262
521
261
244
258
Cvi"ební prvky
pro seniory
278
928
5 224 93 4
1120
224 85
1119
6
227 26
373
227 02
374
17.50223 77
1
1021
225 91
225 1022
92
304
SO-05
390A
nové parkovi(t!
pro 7 OA
+ odvodn!ní vsakováním
389
408
302
864
401
314
301
224.91
330
bez poklopu:
223.87 739
225 04
294
225 741
05
Vysoká (kola
t!lesné v-chovy
a sportu
- Palestra
877
743
223.40
333
224 04 224.13
748
222.02
224 10
SO.05
rekonstrukce
347
stávajících
komunikací
kolem (koly
737
224 96
327
328
226 46
727
326
728
223 22
848
377
376a
793
387
353g
336b
337
.ivé ploty
224 10
336d
2.00
325
353f
342a
336c
342
353e
150
Lanové centrum
383
353a
porosty ke#$, kreslen okapov- pr$m!t korun
735
365
371
341a
porosty kácené
cenné stromy
736
224 25
367
1.00
351
363
222 84
368
383
734
parkové lavice
360
223 07
733
358
361
223 10
732
223 59
731
OBJEDNATEL / STAVEBNÍK:
Brat#í Venclík$ "p. 1073, 198 00 Praha 14
Zastoupení starostou:
Bc. Radkem Vondrou
I%O: 00231312
&E'ENÉ ÚZEMÍ:
Katastrální území Hostavice
". parc. 1,144,145,928
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
SILVAPLANA SE
JAURISOVA 21, 140 00 PRAHA 4
I%. : 29267170
VYPRACOVALI:
Ing. arch. David Cais
Ing. arch. David Dama(ka Phd.
Ing. arch. Simona Fi(erová
Ing. arch. Lucie Kostková
Petr %ervásek
Ond#ej Joná(
DOKUMENTACE K *ÁDOSTI
O VYDÁNÍ
ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
Velice děkuji za poskytnutí rozhovoru
LEGENDA MOBILIÁ&:
362
224 19
730
PARK PILSKÁ
STUPE) PD:
353
352
AKCE:
383
369
366
364
stávající soliterní stromy listnaté,
kreslen okapov- pr$m!t koruny
stávající ke#e soliterní, kreslen okapov- pr$m!t koruny
222 81
354
stávající soliterní stromy jehli"naté,
kreslen okapov- pr$m!t koruny
372
373
353b
341
375
349
342b
729
374
353h
353c
353d
225 14
340
trvalkové záhony
149
376
v-(kopisn- systém: Bpv
polohopisn- systém: JTSK
M!stská "ást Praha 14
pobytov- trávník intenzivn! udr.ovan-
378
381
336
336a
extenzivní podrostové plochy
379
380
343
226 05
nové vsakovací objeky
LEGENDA KULTUR:
930/2
223 80
847 849
845
345
325a
Pevně doufám, že studium na Palestře
splní Vaše očekávání a pokud se zrovna
trápíte studiem, které Vám třeba zrovna
nejde a předchozí věta by vyzněla trpce,
tak věřím, že naší snahu předat Vám to
nejlepší oceníte s odstupem času.
nová p#ípojková sk#ín + elektrom!r
221.99
220.08
221.04
224 749
19
746 747
225 47
320
726
DN 200
385
223.75
220.94
846
223 75
409
745
stávající panelová 225 744
01
panelová vozovka
vozovka - vybourat
332a
321
296
226 96
384
383
382
878
224 750
47
224 831020
225 742
21
319
402c
SO-05
nové parkovi(t! B
pro 14 OA (z toho 2 ZTP)
+ odvodn!ní vsakováním
224 16
331
297
402
410
386
69
740
292
291
30.00
225 89
300
290
725
404
SO-05
rekonstrukce
224 20 stávajícího chodníku
851
402a
863
313
303
286b
228 02
224 29
852
224 29
224 36
223
289
602
850
387
405
224 18
862
738
223 49
407
400
5.00
224 91
228 57
DN 100
392
396
397
879
876
bourání - stávající
betonová plocha
288
stávající spla(ková kanalizace
stávající vodovod
stávající plynovod
stávající kabely NN
stávající slaboproudé kabely
nová spla(ková kanalizace
nová de(0ová kanalizace / drená.ní potrubí
nov- vodovod
nové kabely NN
nové kabely VO
stávající/nové kanaliza"ní (achty
nové osv!tlení 1 - komunikací - sloupek v. cca 0,7m
2 - komunikací - reflektor v zemi
3 - sportovi(0 - sto.árov- reflektor
4 - integrované do lavi"ky
5 - integrované do chodi(t!
STL
391
880
224 30
399
312
306
252a
733000
882
394
395
224 25
310
284
285
601
222.75
223 49
223 55
223.73
891
221.37
223 82
1117
861
881
1026
224 875
56
5.80
252
229 69
1044000
884
1116
223 99
224 22
224 63
82c
308
307
282
panelová
1122
1124 1123
1023
906
224 88
LEGENDA SÍTÍ A IN*. OBJEKT/:
ul. PILSKÁ
stávající
vjezdová brána
890
883 885
223 90
224 08
vozovka
393
1115
224 1118
34
224 87
224 94
223 94223 73
1a
285a
253
600
283
255
254
230 66
224 39
1121
224
18
2
3
224 13
R
82b
256
599
223.61
223.45
223 887
53
55 888
223
57
223223.58
886
889
223 70
309
231 28
892
1f
1b
h#i(t!
271
SO.05
stávající branka pro p!(í - A
v-(ka poklopu: 224 19 223.83
1j
1114
5.50
246
224 62
1027
227 371
18
275
279
280
260
1e
bourání
- stávající objekt
144
81p
251
248
245
nová nebo rekonstruovaná h#i(t! - um!l- povrch na
zpevn!ném podkladu ur"en- pro víceú"elová h#i(t!
222.55
1125
1028
7
Než se rozloučíme, vzkázal byste
něco studentům?
1c
1d
225 17
224 68
232 35
598
8
5.00
20
893
224 36
1m
894
224 44
17
18
5.50
232 76
82
369
18
243
274
276
266
207
143
2.50
22
21a
SO.05
nové parkovi(t! C pro 8 OA
+ odvodn!ní vsakováním
81m
81n
81q
7.50
520
81o
bourání - stávající hri(t!
a bet. chodník
227
232 94
23
81L
SO.05
273b
chodníky a manipula"ní plochy
pro p!(í
5.00
269
268
265
2.00
240
1029
24
25
29
81r
273a
239
208
205
225 17
10
26
81k
l.)
Petanqe
270
268a
204
202
199a
11
26a
238
231
199
32
31
81j
et.d
272
R 5.00
210
198
81i
80
nov- v-(kopis
nové / rekonstruované pojí.d!né plochy
- povrch z .ulov-ch kostek
nové parkovací stání
- povrch za zatrav1ovací dla.by
nové pochozí chodníky
- mlatov- povrch
nové pochozí chodníky - dopad. zóny h#i(0,
d!tská h#i(t! - mlatov- povrch
224.19
34
3.00
71
(b
ník
519
367
36
86
stávající v-(kopis
LEGENDA POVRCH/:
12a
81h
chod
200
197
233 62
228
40
145
76
85
SO.06 233 232
Novostavba d#ev!ného plata/altánu
1030
13
81
236b
230
211
SO.06
m!stsk- mobiliá#
225 23
142
42
368
236
231
195
176b
366
56
1118
+225,50
pozn.
cenné stromy
12
14
81g
88
229
224
212
190
D!tské h#i(t!
pro men(í d!ti
81e
228
228
224 34
42
81d
hranice parcel
ochranné pásmo %D
43a
41
81f
236a
stávající branky pro p!(í
142
141
74
89
SO.03
h#i(t! - odvodn!ní
vsakováním
polohopis stávající
45
15
38
90
222
nov- polohopis
1031
51c
81c
91
stávající pozemní stavby / objekty
225 48
15.21
43c
81b
h#i(t!
219
183
SO.04
43b
objekt odvodn!n vsakováním
81a
71
15.00
221
nové pozemní stavby / objekty
607
nové branky pro p!(í
70
32
364
92
225
218
182
228
51d
43
SO.03
73 - odvodn!ní
h#i(t!
72
vsakováním
56
365
94
pásn
228
93
68
SO.03 67
h#i(t! - osv!tlení
103
stávající vjezd
225 24
46
140
69
98
nové navrhované vstupy pro p!(í
47
51f
51e
±0,000=226,75m n.m.
102
96
Rekonstrukce stávajícího
h#i(t! na nohejbal
SO.01
hranice #e(eného území
51b
Novostavba kavárny
a komunitního centra
61
66
100
130
ochr
179
181
55
48
51g
2.00
180
636
121
131a
217
±0,000=230,50m
n.m.221
186
231 69
132
Novostavba
142
víceú"elového
220
h#i(t! 216
53a
60
D!tské
h#i(t! pro 51a
v!t(í d!ti
Palestra chce být menší vysokou školou,
chceme rozšířit nabídku studia o další
zajímavé obory. Tady se omlouvám, ale
nezmíním jejich přesný název, projekty
máme rozpracované a v současné době se
snažíme řešit personální obsazení. Dokud
nebudou akreditované, nechceme prezentovat přesné zaměření.
LEGENDA:
1043850
51m
53
SO.05 105
chodníky a manipula"ní plochy
pro p!(í
SO.03
126
135
SO.04
146
147
51
51h
51i
56
65
101
125
141
146a
146e
402
49
59
106
99
133
148
SO.05
komunikace - osv!tlení
108
107
140
SO.04
134
h#i(t! - osv!tlení
150
222.92
225 53
52h
51j
51k
115
124
153
401
51L
116
120
146f
16.28
152
225 58
52o
51n
57
119
123
146i
225 403
94
52p
62
118
138
146g
165
169
SO.04
121a
h#i(t! - odvodn!ní
vsakováním
138a
138c
146h
7.91
63
63b
64b
114
146j
154
64
109
111
131
17.43
147
138d
18.00
151a
63e
110d
223.93
925
400 399
52c
52e
110
121
136
151t
638
167
±0,000=230,75m
n.m.
164
168
121j
121k
138b
121L
151d
151b
Novostavba objektu
se zázemím
156
158
157
151n
151o
151p
111
225 52226 10
50
52L
220.56
224.03
R V'
3.00
52g
64a
121b
224.28
224.74
224.98
52a
52b
52d
52f
113
138f
138e
151c
151u
231 57
110f
110j
121d
224.58
221.68 224.56
SO.05
nová branka pro p!(í - B
52i
52q
63c
110h
138g
151j
224.18
52j
225.63
225.92
52n
- Nejvy(ím bodem v #e(eném území je dle nového návrhu horní hrana atiky objektu SO.02
ve v-(ce 235,00 m n.m.
- Odvodn!ní objekt$ je #e(eno vsakováním na pozemku.
- Dodavatel je povinnen p#ed zapo"etím prací prací vyty"it ve(keré sít! a p#ekontrolovat ve(keré návaznosti.
- Ve(keré nejasnosti konzultovat s projektantem profese / "ásti PD.
- Uvedené stavební a in.en-rské objekty jsou podrobn!ji #e(eny v samostatn-ch "ástech PD.
- Budování stavebních objekt$ p#edchází p#íprava území, spo"ívající v bouraní/kácení ozna"en-ch objekt$/porost$,
viz. samostatné v-kresy.
- Tento projekt neslou.í k provedení stavby.
225.65
52k
52m
63a
110a
POZNÁMKY:
223.01
224.01
225.83
225.86
225.80
226.59
227.00
121c
121g
138h
138i
138k
151e
151i
151L
151r
110b
225.04
224.42
138
225.09
226.29
223.70
225.75
63d
110e
138j
138L
151k
151m
151q
161
160
110g
14 110i
229 668
151f
151g
151s
639
SO.02
228.57
228.87
226.77
227.02
226.06
SO.05
rekonstrukce stávající zídky
227.61
227.88
92
110c
227 669
924
225.54
226.27
224.48
226.43
226.50
225.72
226.48226.42
224.90
226.47227.01
227.43
227.64
227.07
227.94
224.91
227.90
ul. D&ÍNOVSKÁ
229.60
226.73
229.66
229.92
230.69
V'
R
231 58
231 50
159
121f
227.46
227.86
228.91
229.15
228.50
24.00
231.34
231.26231.20
231.38
231.44
231.54
228.57
121i
3.00
231.36
146
SO.02
Napojení
spla(kové kanalizace
230.44
229.87
230.13
231.44
225.96
229.60
228.97
227.16
226.43
228.45
227.98
227.72
229.74 229.65229.60
229.75
230.54
2.00
231.31
231.40
231.34
230.70
230.56
230.64
230.76
230.70
230.86
3.00
231.10
228.09230.14
732800
230.48
231.29
25.67
118
231.24
230.09
231.16
231.25
SO.01 - Novostavba kavárny a komunitního centra
SO.02 - Novostavba objektu se zázemím
SO.03 - Rekostrukce stávajícího na nohejbal
SO.04 - Novostavba víceú"elového h#i(t!
SO.05 - Komunikace a zpevn!né plochy
SO.06 - Sadové úpravy
SO.01
Napojení vodovodu
SO.01
Napojení spla(kové kanalizace
230.17
&E'ENÁ %ÁST PD:
D-0 - Situace stavby
PARCELY:
parc.". - 145
v-m!ra - 29405 m2
druh pozemku - ostatní plocha
parc.". - 928
v-m!ra - 406 m2
druh pozemku - ostatní plocha
PROJEKTANT PROFESE / %ÁSTI PD:
Jaroslava Gellnerová
AAA ATELIER s.r.o.
[email protected]
Ing. arch. David Dama(ka Ph.D
tel.: 608 441 773
Nerudova 10, CZ118 00 - Praha 1
I%O: 25647571
KRESLIL:
Ond#ej Joná(
parc.". - 144
v-m!ra - 35 m2
druh pozemku - zastav!ná plocha a nádvo#í
parc.". - 1
v-m!ra - 1330 m2
druh pozemku - zastav!ná plocha a nádvo#í
___________________________________
plocha celkem : 31179 m2
NÁZEV V+KRESU:
SITUACE - KOORDINA%NÍ
DATUM:
08/2012
M,&ÍTKO:
1:500
%ÍSLO V+KRESU:
D-0-5
as
FORMÁT V+KRESU:
2xA4
%ÍSLO PARÉ:
3
Dobrovolníci na olympiádě
Olympiádu v Londýně zajišťovalo 70 tisíc
dobrovolníků, v Českém domě jich bylo 115.
Přijeli na vlastní náklady, aby mohli tři týdny
pracovat. Nebýt jejich zápalu, zavládl by chaos. Olympiáda stála na práci dobrovolníků.
Hry v Londýně zajišťovalo 70 tisíc nadšenců,
jimž stálo za to třeba 12 hodin sedět na jednom místě, aby pak za odměnu chvíli viděli
hvězdy sportu. Podobně na tom bylo i 115
pracovníků, kteří se starali o chod Českého
domu.
Veslaři Mirka Knapková a Ondřej Synek oslavovali svůj triumf v neformálním šedém tričku
s nápisem STAFF, které dostali na podporu
ještě před závodem i s podpisy od všech
českých olympijských dobrovolníků. Jde jen
o jednu z mnoha ukázek toho, jak byly Hry v
Londýně propojené s prací těchto nadšenců.
Dobrovolníci v Českém domě zajišťovali
podporu programu, dělali VIP hostům či
sportovcům řidiče nebo pomáhali v rámci cateringu a měli spoustu dalších úkolů. Během
oslav vystupovali někteří i jako bodyguardi.
Vzhledem k tomu, že celý areál Českého domu
byl považován za nejzdařilejší místo pro olympijskou zábavu, práce bylo dost.
„Obvykle končíme ve dvě ráno, ale s tím
jsme počítali. Za odměnu se pak dostaneme
k lístkům a sportovcům, což není málo. Třeba
gesto veslařů pro nás byla taková odměna,“
řekl šéf českých dobrovolníků Tomáš Mirovský. Sám už se v oboru pohybuje více než 15 let,
spoluorganizuje například Pražský mezinárodní maraton a akce v rámci VŠTVS Palestra.
Nyní vybral do Londýna celý tým.
Podmínkou dostat se na Hry byla výborná
znalost angličtiny, minimální věková hranice
21 let a úspěch u osobního pohovoru. „Obvykle se hlásili vysokoškoláci, ale jsou tu i starší
lidé, kteří si vzali dovolenou a jeli si prožít
olympiádu, protože je pro nás po delší době
dostupná,“ poukazuje Mirovský. „Vrcholem
dne je střídání směn, kdy nastává losovačka
o vstupenky. Největší zájem byl o atletiku
4
a tenis. Každý z dobrovolníků se byl několikrát
někde podívat.“ Část dobrovolníků dokonce
jela podpořit na trať i maratonkyni Ivanu
Sekyrovou a potom i jejího kolegu Honzu
Kreisingera. Rozestavěli se podél trasy a povzbuzovali.
Nábor dobrovolníků pro Český dům probíhal
prostřednictvím e-mailové komunikace
a následně prostřednictvím osobních
schůzek. Schůzky probíhaly v Praze, Olomouci
a v Londýně, zájemci mimo ČR měli možnost
udělat individuálně pohovor prostřednictvím
skype. Dobrovolníci byli rozděleni na dvě
základní skupiny. První tvořili ti, kteří měli
jasně dané činnosti, o kterých většinou věděli
dopředu. Druhou skupinou byli dobrovolníci
„na ploše“, kteří zajišťovali informovanost
návštěvníků, bezpečnostní pozice a další
činnosti podle potřeb.
Ačkoliv práce členů podpůrného týmu zabere
často více než 12 hodin denně,
je často neviditelná. Právě to je však účel.
Britové jsou striktní, dodržují pravidla. I proto
vše fungovalo bez výraznějších komplikací.
Londýn nebyl s výjimkou olympijského parku
pompézně vyzdobený, což se týkalo i části
Islington, kde byl Český dům. „Atmosféra není
vlezlá, Hry prostě s městem splynuly,“ myslí
si Mirovský.
„Práce na olympiádě byla pro mě velkou
zkušeností a velkým zážitkem. Úspěch
Českého domu, jeho velká návštěvnost jak
českých, tak zahraničních návštěvníků,
přispěla k příjemné atmosféře mezi dobrovolníky. Stejně tak velmi vstřícné chování
všech sportovců a hostů, kterým nevadilo se
třeba stokrát fotit s dobrovolníky, bylo velkou
odměnou všem. Měl jsem tu čest se potkat
s partou skvělých lidí, se kterými pro mě bude
radost setkávat se dál,“ řekl po skončení
olympiády Mirovský. A nakonec doplnil: „Měl
jsem radost, když jsem ze všech stran slyšel
na dobrovolníky jenom chválu. Škoda, že mezi
nimi nebyl nikdo z Palestry, i když informace
o této možnosti byla studentům a studentkám
Palestry poskytnuta exkluzivně v předstihu.
Třeba někdy příště, Soči není daleko … A na
úspěch je třeba navázat.“
František Prachař, Tomáš Mirovský
autor fotografií: Václav Mudra
Rozhovor s Ondřejem Štěpánkem
Tak to je hodně. Navíc vy jezdíte
v deblkanoi, vaším sportovním partnerem je Jarda Volf. Není to vztahově
náročné? Trénujete spolu, závodíte
spolu…. Stýkáte se i mimo sportovní
oblast, vaše rodiny?
Vídáme se přes rok opravdu hodně, a tak
se snažíme si ve dnech volna odpočinout i od
sebe. Letos jsme jezdili dvaadvacátou sezónu
spolu, za tu dobu už jsou všechny hrany dávno
obroušené.
Dobrý den, Ondro, jste absolventem
VOŠ Palestra, dokončujete studijní
obor Sportovní a kondiční specialista
na VŠTVS PALESTRA, máte rodinu
s dětmi a patříte mezi úspěšné
vrcholové sportovce (kanoe C2),
účastnil jste se i několika Olympijských
her. Co Vás motivovalo ke studiu?
A jak se Vám daří skloubit všechny
Vaše povinnosti?
Motivovalo mě to, že sport nebudu dělat
věčně a musím mít nějaká zadní vrátka až s ním
skončím. Moje manželka taky vrcholově sportovala, tak chápe, co to přináší a ve škole mě
podporuje. Někdy je toho opravdu hodně co se
musí stihnout, ale když se chce tak to jde.
Věnujete se kanoistice, přesněji vodnímu slalomu v kategorii C2. Kolik hodin denně trénujete?
Přes jaro a léto jezdíme hodně na vodě,
většinou je to 2x denně cca po 1,5 hodině.
Přes podzim a zimu jsme na vodě 1x denně
a druhá fáze je buď posilovna, bazén,
tělocvičny, běžky, běhy atd.
Před pár dny jste se vrátil z Londýna,
nemohu se nezeptat. Jak jste se tam
cítil? Vím, že poprvé jste startoval na
Olympiádě v Sydney (2000), kde jste
skončil pátý. Z následujících dvou
olympiád jste přivezl bronzovou (Athény, 2004) a stříbrnou medaili (Peking,
2008). Jste držitelem řady medailí ze
světových i evropských šampionátů,
z mistrovství světa máte pět zlatých
a dvě stříbrné, z mistrovství Evropy
šest zlatých, pět stříbrných a dvě bronzové medaile. V roce 2005 jste vyhrál
celkové pořadí Světového poháru
v závodech C2. Na letošní Olympiádě
jste dojel v druhém kvalifikačním
závodu sedmý a nepostoupil do finále.
Co bylo v Londýně jiné?
Londýn byl perfektně připravený, všechno
klapalo jako po drátkách. Olympiáda je velká
akce, my vodáci jsme taková malá rodina, tak
účast na olympiádě je pro nás svátkem. Škoda
jen, že jsme se nedostali do finále.
Všichni tady doma jsme s napětím
a se zadrženým dechem sledovali
úsilí všech našich reprezentantů na
letošních Olympijských hrách, já
osobně jsem držela palce nejvíc vám
(aby ne, když jste můj diplomant…
kolik diplomantů jezdí na olympiádu?
:-) Upřímně řečeno, vlastně zase tak
málo jich v historii naší školy není,
ale i tak… :-) Byla jsem v té době
nemocná, a tak jsem sledovala každou
Vaší kvalifikační jízdu v televizi.) Je
dosažení významných úspěchů jen
o vynikající fyzické přípravě?
Náš sport je hodně technický. Síla je
potřebná, ale musí být vynaložena se správnou
technikou. Ale to vše nestačí, velice důležitá
je příprava psychická. Když se skloubí tyto tři
části, je velká šance na úspěch.
Jaký moment považujete během vaší
sportovní kariéry za nejnáročnější?
Měl jste někdy pocit, že byste to
nejraději vzdal?
Byl to pro mě rok 2011, kdy jsme vypadli
z reprezentace po 13 letech. Vzdávání nemáme
v povaze, takže jsme se s Jardou domluvili
a udělali změny v tréninku. Začali jsme spolupracovat s kondičním trenérem Petrem Brabcem a psycholožkou Evou Šauerovou. A po
roce spolupráce jsme letos vyhráli mistrovství
Evropy a 7 místo na OH. Byla to pro nás velká
satisfakce, že jsme to nezabalili a makali dál.
Tak je vidět, že ano, ještě že se tak
nestalo….. Jaký máte recept na řešení
takové situace?
Hodit to za hlavu, udělat nějaké změny v tréninku a vytrvat.
Hodně se dnes diskutuje o zhoršení
pohybových dovedností současných
dětí a mládeže, o malé pohybové
aktivitě dětí a nárůstu počtu dětí
obézních. Vy máte dvě děti, vaše
manželka Vanda byla také reprezentantkou v kanoistice. Vedete děti k tomu,
aby šly ve vašich šlépějích, a nebo je
povedete jinou cestou?
Oba s manželkou jsme vozili medaile ze
světových soutěží, tak víme, že děti musí sport
hlavně bavit. Tak děti vedeme ke sportu hlavně
hrou a nenutíme je do ničeho, co by nechtěly dělat.
Dnešní studenti si často stěžují na
nedostatek času a náročnost studia.
Co byste jim poradil?
Musí si to každý srovnat v hlavně sám, já když
jsem byl mladší, tak jsem si myslel, že taky
nemám čas. No a za pár let, když tu školu chci
dělat sám, tak to najednou nějak jde.
Ondro, moc děkuji, že jste si udělal
na rozhovor čas a přeji mnoho dalších
studijních a sportovních úspěchů.
Markéta Šauerová
5
Historie Olympijských her
Olympijské hry je nejvýznamnější
světová sportovní událost pořádaná od
roku 1896, každé čtyři roky městem, které
určí Mezinárodní olympijský výbor. Historie
novodobých olympijských her navazuje na
antickou tradici. Svého předchůdce a vzor
mají v hrách konaných ve starém Řecku
v Olympii na poloostrově Peloponés. Podle
řecké mytologie založil olympijské hry král
Pelops, některé zdroje uvádějí Hérakla.
Zakladatel moderního olympismu - Pierre
de Coubertin – inicioval konání prvních her
Olympiády v Athénách (zúčastnilo se jí 314
sportovců – tehdy pouze mužů – z třinácti
zemí). V současnosti jsou národními olympijskými výbory k účasti nominováni závodníci
z více než 180 zemí v téměř třech stech disciplínách. Od roku 1924 se konají zimní olympijské hry, rovněž ve čtyřletém cyklu, nyní
v mezidobí olympijských her letních. Až do
roku 1992 se však konaly vždy ve stejný rok.
Samostatné, avšak organizačně částečně
přidružené jsou Paralympijské hry, které podporují rozvoj sportu zdravotně postižených
a tím přispívá k jejich společenské integraci.
Vítězové OH, ZOH i Paralympiády (navazujících soutěží zdravotně handicapovaných sportovců) jsou dekorováni zlatými,
stříbrnými a bronzovými olympijskými medailemi, které jsou považovány za cennější
sportovní trofeje, než stejná umístění na
mistrovstvích světa.
Kromě Olympijských a Paralympijských her
jsou ještě organizovány šachová olympiáda,
Letní olympijské hry mládeže (od roku 2010)
a Zimní olympijské hry mládeže (od roku
2012).
První krůčky na cestě k novodobým
hrám
Historicky první olympijské hry se konaly
r. 776 př.n.l. Měly svou významnou kulturní,
společenskou i politickou část a přispívaly
k řecké sounáležitosti. Konaly se každé čtyři
roky a v jejich průběhu byly zastaveny všechny
boje. Na olympijské hry se sjížděli borci
z celého tehdejšího Řecka, museli to být
svobodní občané, děti řeckých rodičů. Olympijské cykly byly také základem všeřeckého
počítání času, letopočtu a kalendáře.
Zpočátku hry trvaly jen jeden den, později
postupně až 7 dní. Vítězové dostávali věnce
z listů posvátné olivy a byli ve svých městech
odměňováni a uctíváni, byly jim stavěny
sochy. Olympijský oheň a symbol pěti spojených kruhů pocházejí také ze starověké
olympijské tradice.
Později spolu stále více soupeřili profesionálové (=athletes), občané neřeckého
6
autor fotografie Václav Mudra
původu měli k soutěžím přístup až od
3. století př.n.l. Římští císařové zprvu
olympijské hry podporovali, například císař
Nero se jich sám aktivně zúčastnil, nad Řeky
byli však v té době už v převaze sportovci
z jiných zemí. Na závodní dráze mohlo soutěžit
až 20 běžců, byla rovná, dlouhá asi 192 m.
Na olympijský stadion se vešlo až 40 000
lidí, vdané ženy měly však přístup zakázán.
Olympijské hry se udržely neuvěřitelných
téměř 1 200 let, konaly se celkem 293x.
V roce 396 n.l. zakázal římský císař Theodosios olympijské hry jako záležitost odporující moderní raně křesťanské víře, přesto se
v omezeném rozsahu konaly až do r. 426.
V tomto roce byl vydán rozkaz ke zbourání
chrámů a soch v Olympii. Ke zničení Olympie
přispělo ještě následné zemětřesení v letech
522 a 551.
Ke vzniku novodobých her v historii přispěly
aktivity řeckých učenců z Byzance, kteří ve
14. a 15. století působili na italských univerzitách, a jejich žáků. Pietro Paolo Vergerio
(1348-1419), profesor padovské univerzity,
byl první o kom je známo, že vyhlásil právo
muže na cvičení těla Vittoriono Ramboldini de Feltre (1378-1446) šel ještě dál,
v Mantově založil tělocvičnou školu.
První novodobá práce o olympijských hrách
vyšla roku 1430 a byla dílem florentského
básníka Matea Palmieriho. Roku 1491 vydal Virgilius Polydorus knihu O posvátných
hrách starých Řeků a roku 1569 vychází
v Benátkách kniha významného humanisty
Hieronyma Mercuriala O gymnastickém
umění. I když si tyto činnosti nekladly za
cíl znovuobnovení olympijských her, byly
důležitým stupínkem na cestě k oživení tradice pěstování kultury těla.
První novodobé sportovní hry nesoucí
označení olympijské, byly Anglické olympijské hry, které na svém venkovském sídle
v Costwoldu uspořádal roku 1604 Rober
Dover. Hry podporoval i velký příznivec
a propagátor sportu, král Jakub I. Hry se měly
konat každý rok za letního slunovratu, na
programu byly běžecké disciplíny, hod kladivem, míčové hry, šerm holemi a zápas. Mohli
se zúčastnit jak šlechtici, tak prostí občané,
některých disciplín dokonce i ženy. Hry se
dočkaly 40ti ročníků.
První, kdo vystoupil s myšlenkou obnovení
olympijských her, byl v roce 1760 německý
pedagogický reformátor Johan Bernhard
Basedow. Dalším velkým propagátorem
vzkříšení olympijských her byl Johann Christoph Friedrich Gutsmuths. Pod jeho vlivem
uspořádaly některé tělovýchovné organizace
v několika německých městech sportovní
klání pod označením olympijské hry.
Novořecké olympijské hry
15. listopadu 1859 se v Athénách konaly
novořecké olympijské hry. Zúčastnilo se jich
20 000 diváků a 300 soutěžících. Hlavní
zásluhu na jejich uspořádání měl Evangelos Zappas, který jejich organizaci věnoval
nejen značné úsilí, ale i celý svůj majetek.
Myšlenka uspořádat novořecké olympijské
hry se zrodila v Pyrgu. Bylo to krátce po
osvobození Řecka z turecké nadvlády, kdy se
místní městská rada rozhodla pro obnovení
her přímo v Olympii. Měly se konat každé čtyři
roky 25. března, tj. na Den řecké nezávislosti.
Olympijské hry se nakonec konaly v posunutém termínu (listopad) a v Athénách.
Důvodem těchto změn byly nepříznivé podmínky v Olympii, v níž se nacházelo bažinaté
území s komáry přenášející malárii. Hry se
pak konaly ještě v letech 1870, 1875 a 1887.
Novodobé olympijské hry
Na vzniku novodobých olympijských her se
nejvýznamněji podílel Pierre de Coubertin.
Věnoval se několik let studiu tělovýchovných
systémů v anglosaském světě. Své poznatky
zpracoval v několika knihách a zároveň usiloval o jejich začlenění do francouzského
výchovného systému. Když viděl, že jeho
literární činnost nevzbudila dostatečný
zájem, usoudil, že je nutné přejít k činům.
V roce 1888 se rozhodl, že obnoví olympijské hry.
Pro tento záměr začal okamžitě shánět podporu v okruhu svých známých a přátel a 25.
listopadu 1892 vystoupil s touto myšlenkou
veřejně na schůzi k 5. výročí založení Francouzské unie atletických sportů. V roce 1896
se tak díky jeho úsilí a entusiasmu konaly
v Aténách první novodobé letní Olympijské hry.
Olympijské symboly
K Olympijskýmh hrám neodmyslitelně také
patří olympijská přísaha, symboly a znaky,
které vyjadřují olympijské myšlenky a univerzálnost olympijského hnutí, jeho úkoly a cíle.
kruhy a barvy za dva nezávislé symboly. Olympijské kruhy jsou součástí olympijské vlajky,
která má bílý podklad a v jejím středu je
umístěno pět olympijských kruhů.
Vlajka poprvé zavlála při VI. olympijském
kongresu v roce 1914, na olympijském
stadiónu poprvé v roce 1920.
K pořádání her patří i Olympijský ceremoniál, což je soubor předepsaných obřadů
pro ukončení, zahájení a rozdílení cen. Tento
ceremoniál se stal hlavním vzorem pro podobné akty řady mezinárodních sportovních
soutěží.
Letošní Letní olympijské hry 2012 se konaly v Londýně. Slavnostní zahájení proběhlo
27. července 2012, ukončení se pak
uskutečnilo 12. srpna 2012. Hlavním
režisérem uměleckého programu slavnostního zahájení se stal významný filmový režisér
Danny Boyle. Při zahájení byla prezentována
britská historie a kultura. Hry zahájila britská
královna Alžběta II.
Sportovní soutěže letošní Olympiády
začaly již před slavnostním zahájením 25.
července, hlavní část her pak byla zahájena 28. července. Sportovci měli možnost
soutěžit celkem ve 26 sportech a bylo mezi
ně rozdáno 302 sad medailí. V Londýně se
konaly hry již několikrát, a to v letech 1908
a 1948. Staly se tak prvním městem, kde se
hry konaly v novodobé historii celkem třikrát.
Po ukončení olympijských her následovaly
hry paralympijské, které se letos konaly v termínu od 29. srpna do 9. září 2012.
ÚSPĚCHY NAŠICH SPORTOVCŮ
Čeští olympionici v Londýně získali celkem
10 medailí. Zlaté medaile vybojovali Miroslava Knapková (skif), Barbora Špotáková
(oštěp), David Svoboda (moderní pětiboj)
a Jaroslav Kulhavý (horská kola). Mezi dalšími
olympioniky byl i student naší vysoké školy –
Ondřej Štěpánek – s nímž mohou čtenáři najít rozhovor v rubrice Naši studenti.
Zajímavosti letošních her
•Pořadatelská země měla právo bez kvalifikace postavit svůj národní tým ve všech
kolektivních sportech, které jsou na programu příslušných olympijských her.
•V roce 2012 v Londýně došlo k historickému
zlomu, neboť po dlouhých 52 letech
z prestižních důvodů postavilo Spojené
království svůj fotbalový tým jednotně,
a to za celé Spojené království bez ohledu
na historické rozdělení jejich fotbalových
svazů mezi Anglii, Skotsko, Wales a Severní
Irsko (protože platné olympijské regule takovéto rozdělení jedné země na čtyři části
prakticky vůbec neumožňovaly). Společná
reprezentace Spojeného království hrála
naposledy v roce 1960.
Olympijské kruhy
Největším olympijským symbolem jsou
olympijské kruhy, které jsou vzájemně propojeny. Pět kruhů představuje pět kontinentů
spojených olympijskou myšlenkou, šest
barev (včetně bílého podkladu) barvy všech
národů světa. Existuje obecný názor, že kruhy
představují jednotlivé kontinenty, ale není
tomu tak. Pierre de Coubertin považoval
7
•Ještě před oficiálním zahájením her došlo
k diplomatickému incidentu, když před
zahájením fotbalového zápasu žen KLDR –
Kolumbie pořadatelé omylem na světelnou
tabuli umístili vlajku Jižní Koreje, namísto KLDR. Hráčky KLDR odmítly k utkání
nastoupit, svůj názor změnily až po omluvě
pořadatelů.
• Olympijských her se zúčastnila i Zara
Phillips, vnučka hlavy státu pořadatelské
země, britské královny Alžběty II. V soutěži
jezdecké všestrannosti družstev získala
stříbrnou olympijskou medaili.
•V šermu kordem žen došlo ke kontroverzní situaci, když v semifinále porazila
Němka Britta Heidemannová Korejku Sin
A Lam až v prodloužení v poslední sekundě
časového limitu. Podle jihokorejské výpravy
proběhl vítězný zásah až po časovém limitu. Rozhodčí nakonec přisoudili vítězství
Němce po více než hodinové diskuzi. Po
celou dobu neopustila korejská fleretistka
sportoviště, neboť odchodem by uznala
svoji porážku.
•V badmintonu žen bylo vyloučeno osm
hráček proto, že podle rozhodčích v zápasech ve skupině hrály tak, aby prohrály,
a měly lepší soupeřky ve vyřazovacích
zápasech. Badmintonová federace je
pro porušování základních badmintonových pravidel vyloučila, neboť došlo
ke znevažování sportu a olympijských her.
•Ve sportovní gymnastice mužů, v soutěži
družstev, došlo ke změnám pořadí vítězů,
po ukončení závodů a přidělení výsledných známek vznesli Japonci protest proti
výsledku umístění. Rozhodčí nakonec své
rozhodnutí změnili a Japonci se tak dostali
na druhé místo, před družstvo Velké Británie a odsunuli ze stupňů vítězů Ukrajince.
autor fotografie Václav Mudra
Přitom šlo o rozdíl v setinách bodů (Japonsko 271, 952 bodů a Velká Británie 271,
711 bodů, Ukrajina 271, 526 bodů).
•Naše závodnice Denise Rosolová se
účastnila finále běhu na 400 m překážek
až po protestu naší reprezentace proti
diskvalifikaci této závodnice v semifinále
(podle původního rozhodnutí rozhodčích
porušila pravidla na trati).
•Finanční náklady na olympiádu dosáhly
9,3 miliardy liber (přes tři sta miliard
korun), bez jistoty návratnosti investice
(očekávaná návratnost, podle britské
vlády, měla být 13 mld. liber, v přepočtu
421,1 mld. Kč). 80 miliónů liber, v přepočtu
2,6 miliardy korun českých, stál rozpočet
zahajovacích a ukončovacích ceremoniálů.
•Brokový střelec Násir Al Attíja z Kataru,
který je i automobilovým závodníkem, se
stal prvním vítězem Rallye Dakar (zvítězil
v roce 2011), který na olympijských hrách
získal bronzovou olympijskou medaili ve
střelbě na skeet.
Český dům v Londýně
•Český olympijský dům kromě kulturního
a informačního centra sloužil i jako zázemí
fanouškům.
•Byl otevřen ve čtvrti Islington ve stylové
budově Business Design Centre, v budově,
která připomínala Vinohradský pavilón či
Průmyslový palác v Praze. Cesta do Olympijského parku zabrala fanouškům 7 minut
rychlovlakem z nedalekého nádraží Kings
Cross.
•Patřil na Olympiádě mezi nejzdařileji projektované olympijské domy. V hlasování
redaktorů zpravodajské agentury Associated Press (AP) byl totiž vyhlášen jako
nejlepší ze všech olympijských domů
v Londýně.
•Ohlas vzbudil zejména klikující doubledecker od kontroverzního umělce Davida
Černého (spoluautor výstavy Entropa) před
samotným domem, který zve k návštěvě.
•Český dům proměnil konferenční centrum
v severní části Londýna v Islingtonu ve velký
zábavní kout. Nabízel basketbal, kulečník,
stolní fotbal, místo na odpočinek, spoustu
plzeňského piva, DJ’s a vystupovala zde
také například funky kapela Monkey Business. Odsud také byly zajišťovány sportovní
přenosy, oslavy medailí, setkání se sportovci, velkoplošné projekce.
•Na programu se podílel známý režisér, choreograf a scenárista Michal Caban.
autor fotografie Václav Mudra
8
Zdroje:
Londýn. Olympijský průvodce 2012 (publikace ČOV).
Malá encyklopedie olympijských her (kolektiv autorů).
www. wikipedie
http://oh.idnes.cz
Nakažlivý úsměv paní Miko
Jestli si každý den nezobla pilulku extáze,
což by mohlo být klasifikováno jako doping,
vryje se mi do paměti jako symbol olympiády
v Londýně 47letá paní Miko. Dobrovolnice
s japonskými kořeny stála celé Hry na
autobusové zastávce u Hyde Parku. Neviděla
jediný sport ani žádného sportovce. Nejen,
že jí to nevadilo. Ze své role byla nadšená.
Jistě. Jsem po své první účasti na olympiádě
plný zážitků s puncem výjimečnosti. Byla
povedená. Zapůsobila na mě elegance
tenisového mága Rogera Federera na trávě
ve Wimbledonu. Běhal mi mráz po zádech
z finále vzpěračské soutěže, když si Němec
Matthias Steiner pustil na hlavu 196 kilo
a po chvíli odkráčel za řevu íránských
fanoušků s rukama nad hlavou jako hrdina.
Líbila se mi show Usaina Bolta, Michaela
Phelpse, Chrise Hoye i úspěšných Čechů.
Jenže tohle všechno přebíjí setkání
s dobrovolnicí Miko. Postarší drobná paní
s asijskými rysy věděla, že vidět nebude.
Její náplní práce bylo tři týdny stát 10 až 12
hodin na autobusové zastávce u Hyde Parku
a radit lidem s dopravou.
Prostě makačka na bednu. Tím spíš, že
přijela z Liverpoolu, dělala to zadarmo
a z olympiády viděla jen červené doubledeckery a obličeje často zmatených cestujících.
Jenže veselá dáma můj pohled na věc
vůbec nesdílela. Spíš byla ve svém živlu,
i když se na sportoviště nedostala. Během
Her jsem se s ní potkal třikrát, naposledy
jsme si dokonce i plácli. Pokaždé jsem se
na ni těšil, protože se zeptala, jestli nejsem
unavený a za jak dlouho jedu domů. Jednou
také pochválila „Československo“. Prý tam
musí být skvělé bydlet, když je to tak blízko
Vídně, centra evropské kultury…
Na zastávce jsem s ní pokaždé čekal asi
pět minut. Celou dobu něco brblala a k tomu
na mě útočila radostným úsměvem, kterým
mě vždy nakazila. Měl jsem dojem, že by mě
nejradši ještě starostlivě objala, a kdyby
mohla, přibalila by mi na cestu i svačinu.
Nechápal jsem ten zápal a při poslední
debatě se zeptal, jestli jí nevadí, že vlastně
z té olympiády nic nemá „Jak, nemám? Vždyť
se podívej. I já jsem olympiáda,“ rozchechtala se a ukázala na logo Her, které měla na
fialovém tričku.
Příjemná dobrovolnice sice neběžela
stovku pod deset vteřin, ale bez ní by to
v Londýně nebylo ono. Minimálně pro mě.
Patřila k tisícovkám nadšenců, kteří na
ulicích vytvářeli pohodovou atmosféru.
Je sice jasné, že jí na školení stejně jako
ostatním řekli, aby se usmívala, byla milá
a poradila i hňupům. Ale minimálně to naše
plácnutí bylo upřímné.
Byl jsem sice na olympiádě na návštěvě a asi
viděl jen to, co jsem měl vidět. Líbilo se mi však,
že ačkoliv Hry místy připomínají přehnanou
estrádu, tak ty v Londýně nebyly jen o velkých
jménech, úžasných výkonech a rekordech, ale
také o lidech, jako byla paní Miko.
František Prachař
autor fotografie Jiří Barták
9
Zábavné odpoledne v Klokánku
Studenti oboru Sportovní a volnočasový
pedagog připravují každoročně v rámci
předmětu Pedagogika volného času pod vedení PhDr. Markéty Šauerové zábavný program pro děti z Klokánku ve Štěrboholích.
Poslední zábavné odpoledne proběhlo
v květnu letošního roku pod názvem Pevnost
Boyard. Na jeho přípravě i vlastní organizaci
Program byl letos připraven pro děti 6 – 15
leté, které byly rozdělené do pěti soutěžních
skupin (složení bylo sestaveno tak, aby
skupiny mohly mezi sebou soutěžit), každá
kvůli motivaci měla svého dospělého vedoucího z řad studentů. Jak to ale v Klokánku
bývá, v půli programu se nám již batolily mezi
nohama i děti menší a i tříleté. Studenti si
Ke konci zábavného odpoledne bylo
připravené grilování, kterému se pilně věnovali
během soutěžení dětí vybraní studenti, takže
děti si mohly hned po aktivitách smlsnout
na tom, nač měly chuť. Připravené pro ně
byly špekáčky, klobásky a kuřecí řízky, vše
sponzorský dar studentů. Studenti dbali i na
dodržování pitného režimu.
Aby byl prostor na spočítání výsledků, dopsání skupin do diplomů a jejich laminování,
měli studenti připravenou ukázku použití policejních pomůcek a umožnili dětem si některé
pomůcky samy vyzkoušet. V této pauze také
proběhla tombola o hodnotné ceny, každé
dítko si jednu hezkou odneslo.
se podíleli studenti prezenčního i kombinovaného studia, a i když bylo náročnější sesadit
program se studenty dvou skupin, program
se studentům vydařil na jedničku. Velkou
zásluhu na tom měl entusiasmus studentů
kombinovaného studia, kteří do organizace
vložili opravdu hodně sil i času. Podařilo se tak
kromě zajímavého programu pro děti připravit
i grilování, hodnotné ceny a graficky krásně
zhotovené diplomy.
Mezi hlavní soutěžní aktivity patřila Pavučina,
štafetový běh v policejní výstroji, zdolávání řeky
na chůdách, Kimovka, poznávání předmětů
v pytlících s přírodninami (pytlíky dokonce
jedna studentka vlastnoručně ušila, aby hezky
vypadaly), hlavolam, běh s brčky.
Připravit program je samozřejmě náročné,
mnohem náročnější je však pracovat s dětmi,
které neznáte a na seznámení je jen velmi krátká doba. Proto vždy studenti chodí na krátkou
exkurzi do Štěrboholského Klokánku (většinou
v březnu), aby si udělali jasnější představu
o typu dětí, prostorách, možnostech spolupráce s tamními dospělými. Díky ochotě
zdejšího vedení se studenti mohou podívat
i do bytů, v nichž děti bydlí a popovídat s tetami, které se o děti starají. Součástí exkurze je
vždy i přednáška a diskuse s panem vedoucím
Mgr. Janem Vaňkem či s jeho zástupkyní –
paní Janou Voldřichovou.
10
se situací velmi dobře poradili, připravení
dospělí náhradníci se dětí ujali a posílili tak
„dospělácké“ vedení každé skupiny, jen se
tedy rozšířily počty v jednotlivých skupinách.
Studenti dobře reagovali i na prodloužení
času u plnění jednotlivých disciplín, tedy
projekt splnil svůj účel i v naukové oblasti,
ukázal studentům, že je v oblasti edukačních
i volnočasových aktivit nutné improvizovat
a reagovat na právě vzniklou situaci.
Děti v Klokánku vždy velmi hezky spolupracují a i dospělí se na aktivity studentů těší. Ani letos tomu nebylo jinak. Poděkováním nám byly
nejen hřejivé a veselé úsměvy dětí, ale i krásné
obrázky, které nám v dalším týdnu nakreslily.
A já děkuji svým skvělým studentům, že dokázali, že chápou, v čem tví smysl prevence a že našli
v dnešním světě plného shonu čas, aby podali
pomocnou ruku těm, kteří ji potřebují.
Markéta Šauerová
Rozhovor s Helenou Fuchsovou
Dobrý den, Helenko, jste absolventkou kombinovaného studia oboru
Sportovní a kondiční specialista na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu,
absolvovala jste studium první trenérské třídy na FTVS UK a zároveň patříte
mezi úspěšné vrcholové sportovce. Co
Vás před lety přimělo ke studiu vysoké
školy?
Chtěla jsem se prostě dozvědět něco o svém
těle, chtěla jsem být člověk, který také něco
zná a není jen „hloupý“ sportovec. Tato škola
mi nabízela vše, co jsem potřebovala, a proto
jsem toho i využila. Každopádně jsem nyní
ráda, že jsem VOŠ a VŠ vystudovala. Jsem
ráda za vše, co mi umožnila tato škola při mé
sportovní vytíženosti, a zároveň patří mé díky
i profesorům, kteří nebrali ohled na to, že
sportuji a donutili mě studovat.
A jak se vám studovalo? Zažila jste
během studia chvíle, kdy jste si říkala,
že tuhle trať vzdáte?
Studium ve škole mi vůbec nevadilo, naopak
snažila jsem se načerpat co nejvíc znalostí
od profesorů a doplnit vše mými zkušenostmi
z atletického oválu. Samozřejmě nejhorší pro
mě bylo absolvovat plavání, jelikož s tímto
sportem si moc nerozumím. Tehdy jsem byla
opravdu velmi nešťastná a dokonce jsem si
i poplakala...
Ale určitě byly také chvíle, na které si
vzpomenete ráda?
Na studium, a zároveň i na svoji vlastní
výuku, vzpomínám stále. Knihy ze školy
používám téměř každý týden. Pomáhají mi
při mé práci a také se s některými spolužáky
a studenty potkávám na kafíčku. Někteří z nich
jsou stále mými studenty, protože jim radím
s kondičními tréninky.
V rozvoji kondičním se trénuje 3x denně,
v předzávodním období 2x denně a v závodním převážně 1x denně.
Pokud závodník v atletice, nebo v jakémkoliv
sport, nemá kvalitní kondiční přípravu, vždy se
to projeví v závodech, psychice či zraněních.
Měla jste během své sportovní
kariéry nějaký vážný úraz? Jaký máte
recept na řešení takové situace?
Zranění jsem moc neměla, občas nějaký
natažený či natržený sval, ale to patří ke sportu. Nejvážnější problém byla má ostruha na
patě, která mě vyřadila nadlouho z přípravy
na mistrovství světa, a potom na konci kariéry
únavový syndrom EB virus.
Vždy jsem se snažila nesoustředit se na
problém se zraněním, ale věnovat se dokonalé regeneraci, snažila jsem se věnovat
jiné činnosti, která mi dovolovala trénovat
a věnovat se koníčkům, které mi pomohly
překlenout těžké období.
Setkala jste se s řadou dalších
vynikajících závodnic. Může mezi
soupeřkami existovat i přátelství?
Seznámila jsem se s mnoha závodnicemi
a s mnohými jsem měla blízké vztahy. Mezi mé
„kamarádky“ stále patří běžkyně Natalia Nazarovova z Ruska či Petya Pendareva (sprinterka), udržuji kontakty ale i se sportovci z jiných
disciplín – např. Stefi Graf z Rakouska (tenis),
s dalšími se vídám na závodech jen jako divák
např. Maria Mutola (atletka, 800 m.)
Máte vlastní praxi, v níž nabízíte pro
své zákazníky nepřeberné množství
služeb zaměřené na správný životní
styl a výživu. Své dlouholeté zkušenosti
aplikujete na své klienty při trénování,
masážích a relaxačních procesech.
O které služby mají vaši klienti největší
zájem?
Myslím si, že je to tak napůl. Je období, kdy
lidé přicházejí s bolestmi jakékoliv části těla,
potom se objeví nějaká hvězda z NHL nebo
KHL a já s tímto člověkem trénuji 2x denně
a samozřejmě využívá mých dalších služeb.
Potom s přístrojem IN BODY 230, který vlastním, diagnostikuji týmy, s kterými spolupracuji
i na kondiční přípravě. Některé dny zase
přijdou lidé a potřebují jen pohladit po duši,
protože mají psychické problémy. Jsem zde
vlastně takový komplex pro kvalitní životní styl.
Co byste vzkázala současným
studentům a dnešním začínajícím
sportovcům?
Studentům bych chtěla vzkázat, pokud se
rozhodnou ke studiu na této škole, ať se snaží
využít co nejvíc zkušeností profesorů, kteří zde
vyučují. Stojí to za to.
Dnešním mladým sportovcům vzkazuji, ať
jsou poctiví v tom, co zrovna dělají, a ať si
uvědomí, že na úspěch se musí umět čekat
a bohužel někdy se ani úspěchu dočkat nemusí. Důležité je před nikým se neponižovat a nad
nikoho se nepovyšovat.
Helenko, děkuji moc za rozhovor.
Markéta Šauerová
Věnovala jste se lehké atletice,
nejvíce vás proslavily tratě v běhu na
400 a 800m. Změnila se od té doby
lehká atletika? Má Česká republika
nadějné talenty?
Atletika se moc nezměnila, mám za sebou
zdařilé nástupkyně a na stadionech se to
hemží dětmi s cílem být úspěšný v tomto
odvětví. Sama mám teď na starosti na
Slavii malé děti a jejich schopnosti se blíží
schopnostem, které jsem měla i já.
Kolik hodin jste trénovala? Je
dosažení významných úspěchů jen
o vynikající fyzické přípravě?
Trénuje se podle toho, zda jsem byla v rozvoji
kondiční přípravy, nebo předzávodní či závodní.
11
Diagnostické centrum
Na jaře letošního roku otevřela Vysoká škola tělesné výchovy a sportu
Palestra nové Diagnostické centrum.
Provádíme zde spiroergometrická vyšetření
– tzv. zátěžové testy do maxima i vyšetření
přístrojem InBody, tedy vyhodnocení
svalové a tukové hmoty. Centrum slouží
jak studentům k výuce, tak široké
veřejnosti. Na vyšetření se může objednat
každý. Převážně mají o tyto služby zájem
běžci, většinou začátečníci, kteří chtějí
zátěžovým EKG zkontrolovat práci svého
srdce při vyšší zátěži a také potřebují znát
hodnoty tepové frekvence při aerobním
a anaerobním pásmu.
Vyšetření vyhodnocuje buď doc. MUDr.
Zdeněk Vilikus, CSc. nebo MUDr. Jozef
Martinča, oba zároveň vyučující VŠTVS
PALESTRA.
Služba vyhodnocení svalové a tukové
hmoty, která na rozdíl od spiroergometrie
není novinkou, je zajímavá pro ty, kteří
se rozhodli různým způsobem zhubnout
a na určité období změnili svůj životní
styl. Například změnili stravovací návyky
nebo začali sportovat. Pro ty je vyšetření
InBody přístrojem velmi motivující, protože
mohou přesně sledovat, jak jim ubývá tuk
a v ideálním případě naopak přibývá svalová hmota. Bohužel, setkali jsme se zde
i s případem anorektické dívky, která ač
byla vlivem podvýživy na pokraji zhroucení,
měla stále pocit, že je příliš tlustá. Takové
případy je pak samozřejmě nutné po výkladu
alarmujících výsledků okamžitě odkazovat
na příslušná psychiatrická nebo psychologická pracoviště.
Zátěžový test – ano nebo ne?
A k čemu vlastně?
Pro ty, kdo se rozhodli začít běhat, zůstává
na startu mnoho otazníků. Jak rychle mám
běhat? A jak dlouho? A mám běžet pořád
stejně rychle? Podobně zkušenější běžec,
který chce dosáhnout lepších výsledků
a závodit s těmi nejlepšími, se ptá: Jak
zrychlit? Kolikrát můžu trénovat, abych to
vydržel? Někdo se chce řídit výhradně svými
pocity, jiný je zase zastáncem jasných čísel
a řídí se podle přístrojů. Pokud patříte spíš
do té druhé skupiny, nabízíme vám pár tipů,
jak si ušetřit spoustu času marnou snahou
najít vhodnou intenzitu tréninku.
Koupili jste si sporttester a nevíte co
s ním. Ukazuje vám nějaká čísla srdeční
frekvence. Běžíte a vidíte, že hodnota
stoupá, zpomalíte a klesá. Ale jaké je to
správné číslo, kde byste se měli pohybovat?
12
Zásadní informací, kterou potřebujete
znát, je hodnota vaší maximální srdeční
frekvence (SF max). Druhou zásadní hodnotou je anaerobní práh. Respektive srdeční
frekvence při anaerobním prahu (SF anp).
Netrénovaní jedinci mají anaerobní práh
přibližně na úrovni 65 % SF max. Vrcholoví
sportovci ho mohou mít až na hladině 95
% SF max. Díky znalosti těchto čísel, si
pak můžete vypočítat tréninková pásma,
podle toho, co chcete rozvíjet a na co se
připravujete.
Cílem tréninku pro zvýšení kondice je
v podstatě zvyšování anaerobního prahu - SF
anp. Ale jak zjistíte svou maximální srdeční
frekvenci a anaerobní práh? Existují různé
metody, ale jen jedna je přesná a hlavně
bezpečná. Spiroergometrické vyšetření ve
specializované laboratoři, kde jste pod odborným dohledem lékaře.
Jak takové vyšetření probíhá
a kolik stojí
Pokud chcete mít jistotu, že vaše srdce
funguje dobře i při vyšších intenzitách pohybu, je nutné při vyšetření sledovat EKG po
celou dobu zátěže až do maxima. V diagnostickém centru Vysoké školy tělesné výchovy
a sportu PALESTRA vám na začátku změří
klidové EKG, následně klidovou spirometrií
zjistí objem plic a průchodnost dýchacích
cest a pak už může být zahájen samotný
zátěžový test.
Vybrat si můžete mezi vyšetřením na
běžícím pásu, pro cyklisty je vhodnější
vyšetření na kole. Na sobě budete mít
navěšeny EKG svody a dýchat budete po
celou dobu zátěže do spirometru. Zátěž se
zvyšuje postupně, pro dostatečnou adaptaci organismu. Většina vyšetřovaných
“odpadne” zhruba po dvanácti až třinácti
minutách, kdy dosáhnou svého maxima.
Ze zpracovaných výsledků od lékaře pak
dostanete informace o svém anaerobním
prahu, maximální srdeční frekvenci, jaké
jsou vaše vytrvalostní a rychlostně vytrvalostní předpoklady a další z ukazatelů zdatnosti - tzv. koeficient vytrvalostní trénovanosti VO2 max.
● Cena spiroergometrie: 1200,- Kč,
pro studenty Palestry 800,- Kč.
● Objednávky: [email protected],
telefon: 281 932 013.
● Adresa: VŠTVS PALESTRA, Pilská 9,
198 00 Praha 9 - Hostavice
Kamila Bulířová
Doporučujeme zajímavé knižní tituly…
Sport osob s intelektovým
postižením
Tilinger, P., Lejčiarová, A., Erlebachová, A., Svoboda, P., & Suchý, J.
(2012). Praha: Karolinum.
Publikace Sport osob s intelektovým postižením
je vyústěním dlouhodobého zájmu autorů
o danou problematiku, vycházející především
z praktických zkušeností získaných v oblasti sportovního tréninku intelektově postižených. Publikace mimo jiné navazuje i na řešení grantového
projektu UEFA / INAS-FID, jenž byl zaměřen na
rozvoj kopané mentálně postižených v České
republice. Tento projekt probíhal v letech 2006
– 2008. Vhodně reaguje na absenci odborné
literatury věnované konkrétně této problematice
a doplňuje prostor věnovaný sportu handicapovaných i literaturu věnující se možnostem práce
v oblasti speciální pedagogiky a podpoře kvality
života osob s vybranými handicapy.
Významným přínosem publikace je, že se autoři
neobávají zaměřit pozornost i na osoby s hlubším
deficitem mentálního handicapu.
Text je logicky a přehledně strukturován s ohledem na potřeby praxe, pro niž je připraven.
V úvodní části věnují autoři pozornost definici
a vymezení intelektového postižení, přehledně
je zpracována problematika klasifikace a etiologie intelektového postižení. Podstatnou součástí
úvodní kapitoly týkající se intelektových postižení,
je náhled na osobnost jedince s tímto druhem
handicapu, zejména přiblížení psychologických,
somatických a motorických charakteristik těchto
jedinců. Tímto přístupem autoři vycházejí vstříc
různým cílovým skupinám čtenářů. Charakteristikou intelektového postižení poskytují
přehled čtenářům bez speciálně pedagogického
povědomí a přibližují jim srozumitelně základy
tohoto handicapu.
Dále se autoři věnují historii a současnosti sportu
pro IP ve světě a působení dvou nejvýznamnějších
organizací – Inas (Mezinárodní federace pro paralelní sport pro osoby s intelektovým postižením)
a SOI (Světové hnutí Speciálních olympiád).
Třetí a čtvrtá kapitola jsou věnovány současným
možnostem sportování IP.
Kapitola šestá poukazuje na možnosti využití
sportovních aktivit jako způsobu prevence
společensky rizikového chování a zaměřuje
pozornost na základní cíle sportovní přípravy dětí
a mládeže s IP.
Kapitola sedm se věnuje možnostem a kritériím klasifikace způsobilosti IP v mezinárodním sportu, zdůrazňuje nutnost systematické
podpory postižených trenérem při plnění
i nejjednodušších tréninkových plánů. Pozornost je věnována primární klasifikaci kritérií
a důkazním požadavkům.
Pro řadu trenérů, ale zároveň i pro speciální
pedagogy, vychovatele, je vysoce přínosná část
zaměřená na srovnání sportovní výkonnosti IP
s intaktními jedinci ve vybraných sportech – velmi
podrobně se autoři věnují výkonnosti v jednotlivých atletických disciplínách. V disciplínách
basketbal, tenis, stolní tenis, kopaná a futsal se
již problematice věnují okrajově – s poukazem na
složitost získání těchto dat.
Pro současnou praxi je rovněž obohacující část
věnovaná dílčím výsledkům výzkumu motorického výkonu žáků základních škol praktických,
který byl zaměřen na porovnání vybraných
motorických ukazatelů jedinců s lehkým intelektovým postižením a jejich intaktních vrstevníků.
Jedná se o faktograficky bohatou publikaci,
srozumitelně strukturovanou. K přehlednosti
publikace, která se opírá o velké množství faktů,
průzkumů, přispívá vhodné členění bibliografických dat za každou kapitolou samostatně.
Markéta Šauerová
Projekty
osobnostního
rozvoje v nestandardních
výchovných podmínkách
přitažlivě a zajímavě, s výzvou k dalším úvahám,
reflektovat problémy současné teorie i praxe.
Text je rozčleněn do čtyř základních kapitol,
které na sebe logicky navazují. Pozornost je
věnována třem vybraným institucím, v každé
z nich je zaměřena pozornost na rozvoj jiné cílové
kompetence, čemuž odpovídají i navržené projekty. Osvojení cílových kompetencí chápe autorka
jako podstatný faktor v prevenci sociální exkluze
a vzniku rizikového chování. Vzhledem k sociálnímu kontextu, pro nějž jsou projekty navrhované, je podstatným cílem navržených projektů
posilování i rodičovských kompetencí.
První kapitolu tvoří stručný, i když přehledný
úvod, v němž autorka vymezuje pojem
nestandardní výchovné podmínky.
Ve druhé kapitole se zaměřuje autorka na
projekty osobnostního rozvoje v Klokánku,
další kapitola se věnuje projektům v azylových domech a poslední část je věnována
projektům osobnostního rozvoje v zařízeních
pro dlouhodobě nemocné děti.
Text je zakončen stručným závěrem a shrnutím, kde jsou vyzdviženy nejaktuálnější problémy a perspektivy nestandardní výchovné péče
ve specifických sociálních podmínkách. Obohacující je i uvedená literatura, ze které autorka
čerpá a nabízí ji pro orientaci i čtenářům.
V obsahovém pojetí textu se odráží schopnost širšího disciplinárního přístup autorky,
která čerpá nejen z bohatých odborných
zkušeností z poradensko-psychologické,
pedagogické praxe a vlastních pedagogických výzkumů, ale i z vlastních zkušeností
s výchovou multifaktoriálně zdravotně handicapovaného dítěte. Význam publikace tkví zejména v zaměření na právě ony nestandardní
situace a vede čtenáře k hlubšímu zamyšlení
nad možnostmi výchovné péče v těchto podmínkách.
Eva Nechlebová
ŠAUEROVÁ, M.
1. vydání. Praha: VŠTVS Palestra
a European Science and Art Publishing, 2011
Publikace zaměřuje pozornost na rozvoj osobnosti jedince mimo běžné podmínky rodinné výchovy
a ukazuje cesty rozvoje vybraných osobnostních
kompetencí v konkrétním sociálním kontextu.
Publikace vznikla v souvislosti s grantovým projektem GAČR Autorita a její proměny v edukačním
prostředí (P407/10/0796).
Svým pojetím představuje vhodné propojení
pedagogické teorie a výchovné praxe, dokáže
13
Můj první „vodácký zážitek“
Co určitě ale obdivuji, je fyzička pana docenta
Neumana. Ostatně o něm jdou na škole legendy
a svým entusiasmem, někdy možná až svou nekompromisností, dokáže ze studentů dostat také
Již od svého dětství jsem se často a ráda
věnovala aktivitám “venku”, které mi pobyt na
vesnici, kde jsem vyrůstala, dovoloval - les, louka,
sečení a obracení sena, myslivost – to vše byla
má oblíbená místa a oblíbené činnosti.
Narodila jsem se s těžkou oční vadou, podstoupila několik operací a díky nim se můj život
od 12 let změnil. Do té doby jsem měla veškeré
sporty jako kolo, brusle, lyže, zakázány.
Vyrostla jsem u Ohře, v obci Velichov, kde bylo
vždy hodně vodáckých osad a v létě hodně rušno.
Tatínek mi občas nafoukl člun a já každé léto pádlovala kus proti proudu a pak se i se svým psem
nechala unášet zpět. No, bylo to super.
Když jsem nastoupila na Palestru a zjistila, že
součástí výuky je i vodácký kurz, vybavily se mi
tyto dávné, snad i naivní, ale krásné dětské zážitky
a na kurz jsem se vysloveně těšila.
Vodácký kurz na Palestře jsem si představovala
jako výukový program pro pohyb na vodě na plavidlech, s první pomocí tonoucímu, a s trochou historie. Vlastně to tak i bylo. Parta výborná, počasí
již méně. Kdyby nelilo jako z konve, asi by vůbec
nevadilo, že se spolu se svým zadákem Ivem pod
každým jezem převrhneme. Což o to vykoupání,
ale strach, který ve mně vyvolal pohled na sjezd
před námi, začal vypadat jako vážný problém.
Na mysli mi vytanula představa, že mám 3 děti
a několik hypoték, a to mě vyplašilo natolik, že
jsem se u některých jezů totálně zasekla.
Naši zdatní a velmi schopní instruktoři mě
přesvědčovali, že není důvod k obavám a vůči
mým argumentům příliš pochopení neprojevovali. Nakonec mne vždy nějak přesvědčili a já jez
projela. Byla kolem toho i nakonec legrace. Ale
jen do doby, než si ke mně do lodi přisedl instruktor Filip, s kterým spolupracuji v oboru mimo
studia a věřím mu jako kamarádovi. Přisedl si se
14
slovy, že když se bojím, že se mnou chvíli pojede
on, že to vše bude dobré. A já dobrá duše jsem
mu věřila!!:)) Před jedním z jezů však Filip bez
varování kanoi otočil a sjel se mnou jez před
Krumlovem pozadu! No, v první chvíli jsem
myslela, že se zbláznil, dostala jsem hrozný
vztek smíchaný se smutkem, jak mi jako kamarád
něco takového mohl udělat? Hlavou mi běželo, co
všechno mu udělám, jak mu ublížím…. Ani to sem
teď nemůžu vypsat, ale když napíši, že mi později
došlo, že Filip ještě nemá děti, chápající čtenář se
dovtípí..:). Cítila jsem se s ním v kanoi bezpečně
a najednou jsem měla pocit, že mě zradil.
Dnes už na to koukám se smíchem, ale tenkrát mi do něj tedy nebylo. Po určité době jsem si
říkala, že moment překvapení je vlastně jednou
z metod, jak člověka přimět vykonat to, čeho se
bojí. Ale každý jsme jiný a mně to moc nepomohlo.
dostatečné výkony. Já jsem na ten svůj hrdá, i když
ve mně byla malá dušička a bylo vidět, že se mi
to nelíbí.
I přes špatné počasí a někdy pochmurnější
náladu a stres byl vodácký kurz pro nás - velmi
zaměstnané jak doma tak i v práci - zážitkem.
A to zážitkem pro všechny stavy naší psychiky.
Dokonce jsem si s dětmi půjčila loď a pěkně
se projela! A to si myslím, že je přesně účelem
vodáckého kurzu. Děkuji. A přeji hezké zážitky na
dalších kurzech.
Petra Řehořková
Tipy na výlety
Zámek Krásný Dvůr
kapli s jízdárnou a lokajnu s konírnou, čímž
vznikl celistvý areál. Zčásti zachovaný mobiliář
vytváří představu o zařízení loveckých zámků
a letních sídel šlechty. V každé místnosti
jsou keramická klasicistní kamna zdobená květinami, vázami a věnci. Topilo se
v nich z nádvoří, aby nebylo panstvo rušeno
služebnictvem. Do reprezentačních místností
zámku se vcházelo přes vstupní halu s malými zvonky u stropu. Každý zvonek měl jiné
ladění, aby služebnictvo vědělo, do které místnosti jsou žádáni. Pro líčení a úpravu garderoby šlechtičen byl určen toaletní pokoj se
zrcadlem dle benátského vzoru, ovšem
vyrobeným v Čechách.
autor fotografie M. Pavlíková
Asi 12 km od města Žatec se v obci Krásný Dvůr nachází státní zámek Krásný dvůr.
Zámek byl postaven pravděpodobně ve 14.
století. V 17. století ho zakoupil rod Černínů,
kteří se zapsali do historie zámku asi nejvíce.
Koncem 18. století byla u zámku postavena
kaple a zbudován rozsáhlý anglický park, který
byl první v Čechách. Je zde možné zhlédnout
sbírku 42 barokních psích portrétů. V zahradě
stojí jedna z našich nejstarších rozhleden
ve stylu novogotického altánu. Rozhledna
bohužel již není přístupná.
Zámecké interiéry a exteriéry parku v Krásném Dvoře se zalíbily i filmařům, neboť se zde
natáčely filmy například Jak básníkům chutná
život a několik pohádek.
Do zámku i parku je bezbariérový přístup.
Přístup do parku i Brodů je po zelené značce
od Podbořan, která prochází až do obce
a k nádraží. Parkem vedou čtyři značené okruhy
k jednotlivým stavbám. Vstup do parku je volný, neomezený ročním či denním obdobím.
Možnost placeného parkování se nachází na
parkovišti u silnice Podbořany – Krásný Dvůr.
Železniční zastávka je asi 500m od vchodu do
parku, autobusové spojení zejména ve volných
dnech je minimální.
Jaroslav Honěk
Zámek Kozel
Zámek Kozel se nachází v západních
Čechách, jen pár kilometrů na jih od Plzně,
nedaleko od obce Šťáhlavy.
Lovecký zámek, který byl postaven na konci
18. století pod vedením stavitele Václava
Haberditze, obsahuje čtyřkřídlou přízemní
budovu kolem obdélníkového vnitřního
nádvoří, která byla podle návrhu Ignáce
Pallardiho doplněna o dvě dvojice staveb –
Zámecké divadlo:
Původně bylo maštalí pro nejoblíbenější
koně. V první polovině 19. století ji Valdštejn
nechal přestavět pro zábavu svých dětí na
zámecké divadlo, které dnes patří k nemnoha
zachovaným divadlům té doby.
Kokořínsko
V dalším tipu bychom Vás rádi pozvali do
oblasti Kokořína. Najdete zde řadu turistických tras, z nichž lze vybírat dle libosti,
aktuální nálady a tělesné zdatnosti turistů.
Trasy jsou ideální pro všechny věkové skupiny
a pro rodiče s dětmi skýtají mnoho nevšedních
zážitků a možnost hrát si během výletu.
Jednou z klasických tras může být např.
výlet na Pokličky. Po prvotním výstupu po 324
stupíncích (tedy tato trasa není nejvhodnější
pro kočárky) se dostaneme ke krásnému
výhledu na zajímavé skalní útvary, zvané
Pokličky, odtud se příjemnou procházkou dá
pokračovat dále k Obří hlavě a žábě, které se
líbí obzvláště dětem. Méně zdatní turisté se
mohou vrátit přes Švédský val zpět k výchozímu
bodu, zdatnější mohou zvolit dle zájmu i z tras
náročnějších (např. přes Faraona a Náckovu
rokli).
Další zajímavou trasou, kterou lze také podle
potřeby různě upravit, je výlet za Čertovými
hlavami u Želíz. Od kamenných hlav můžete
pokračovat dále po modré a pak po žluté
značce směrem na Harfenice a Hada či od
Čertových hlav jít směrem na Klácelku. V obou
směrech najdeme vytesané sochy do skal,
které zde zanechal Václav Levý v letech 1844
– 1845. Klácelka se bude jistě líbit všem, vypadá jako tajemný hrádek se zakletými rytíři.
Park:
Okolí zámku tvoří rozsáhlý čtyřicetihektarový
přírodně krajinářský park. Je dílem S. X.
France, všestranného člověka mnohých profesí. Doporučuji při prohlídce parku se podívat na liliovník tulipánokvětý, jehož květy
připomínají květy tulipánů.
Tomáš Adámek
Na výlety se můžete vydat i v podzimním
období, jen je zapotřebí zvýšené opatrnosti,
při vlhku jsou kameny kluzké. Přejeme krásné
zážitky z barevné podzimní přírody.
Markéta a Ondra Šauerovi
Vydává: VŠTVS Palestra s.r.o., Pilská 9, 198 00 Praha 14-Hostavice
Šéfredaktor: Jaroslava Gellnerová • Redakce: Jaroslava Gellnerová, PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. • Grafický redaktor: Roman Erben
Kontakt: [email protected] • Autor fotografie na titulní straně: Jiří Barták
15
Download

zde - Palestra