M.
••
selo
•
MATEMATIKA
, '9. třída' " "
1.
4.
4
3
.:+
4
5
3
4
A=-+-
5
B=---
4 5
c=_·3 4
D=~:2.
3 4
Které z uvedených
(A)
j
Jak velký je úhel ASB, jestliže obsah vyšrafováné
části
kruhu je roven TC cm' a poloměr kruhu je 2 cm (obrázek není
kreslen v měřítku)?
čísel A, B, C, D je největší?
(A)
(8)
(C)
(D)
A
B
C
D
25°
4SO
90°
120°
5.
2.
Jak se nazývá čtyřúhelník, pro který platí, že jednu dvojici
protilehlých stran tvoří rovnoběžné úsečky a druhou dvojici
protilehlých stran tvoří různoběžné
úsečky?
(A) kosočtverec
rovnoběžník
(Ci krychle
; lichoběžník
,j
u
°
<l)
>
3.
.3'"
O
c,
Jaké množství vody je třeba při Iít do 4 litrů roztoku vody a
ovocného koncentrátu,
který obsahuje 80 % ovocného
koncentrátu, abyste získali roztok, který bude obsahovat
64 % ovocného koncentrátu?
2:l
-1
0,2 litru
(8) 0,5 litru
(C) I litr
(D) 2 litry
(A)
-2
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
den
Graf znázorňuje
naměřené
Jaká byla průměrná
(1-12),
teploty v jednotlivých dnech
teplota v těchto 12 měřeních?
(A) 0,5 -c
(8) o -c
(C) 0,25 -c
(D) -0,25 -c
© Scio® 2013 -
Tento test je určený výhradně pro použití
při přijímacích zkouškách v roce 2013,
3
Matematika
- 9. třída
•
~5CIO
•
II.
6.
Která z následujících
možností
V trojúhelníku
ABC jsou vnitřní úhly 0=30° CI (J = 50°
Které z následujících
tvrzení o třetím vnitřním
úhlu ;' tohoto
trojúhelníka
je pravdivé')
má největší hodnotu')
I % z 200
5 % z 50
(C) 10 % z 20
(D) 20 % z 10
(A)
(B)
Úhel
Úhel
(C) Úhel
(D) Úhel
(A)
(B)
7.
y je
y je
y je
y je
ostrý.
tupý.
pravý.
přimý,
12.
Který z následujících
výrazů je nutné dosadit
rovnost plati la?
místo 'pismene
Funkce je dána předpisemv
Co je grafem této funkce?
. A, aby uvedená
(A) (a2 + I)
(B) (_02+ I)
(C) _a"
(D)
(A)
Přímka,
která
systému
a bodem
(B) Přímka,
(a2_1)
8.
8
li
=
prochází
-2 pro všechna
počátkem
reálná čísla x .
souřadnicového
[-2; O].
která prochází
body [0;-2]
a [-2;0].
(C) Přímka, která prochází
body [0;~21 a [~2;-2].
(D) Přímka, která prochází
body [2;-2]
a[-2;2].
13.
4
Severní Amerika a Jižní Amerika mají dohromady rozlohu
42 rnilionů km". Afrika ma rozlohu 30 milionů km". O kolik
procent
má Severní a Jižní Amerika
dohromady
větší
rozlohu než Afrika')
5
Jaká z následujících
" složeného zlomku?
(A)
(B)
(C)
možností
odpovídá
hodnotě
uvedeného
(A) 071 %
(B) 040 %
(C)oI2%
(D) 010%
32
75
2
3
3
14.
2
(D)
75
-
Jaké hodnoty je třeba doplnit na místo
rovnost platila?
32
9.
*
a é>, aby uvedená
.6. = 4ab
(B) *= 2a, .6. = 8ab
(C) *= 2a. é> = 4ab
(D) '!'= 4a. é> = 16ab
(A)
Obvod obdélníka je roven 56 cm. Jeho strany jsou v poměru
3 : 4. Kolik měří kratší strana tohoto obdélníka?
8 cm
12 cm
(C) 16 cm
(D) 24 cm
(A)
(B)
*=0,
15.
Které
z následuj ících čísel je druhou
odmocninou
zlomku
36 ')
10.
16 .
Z narozeninovébo
dortu hosté snědli dvě třetiny. Ze zbytku
dortu si Anička
schovala
jednu
čtvrtinu.
Jakou část
z původního celého dortu představoval
kousek, který si
Anička schovala?
(A)
(B)
12
(B)
-
-
256
18
I
(A)
1,5
6
(C) -
.'
8
1
(D)
6
1296
256
1
(C) 3
(D)
,.
1-
"
I
2
© Scio® 2013 - Tento test je určený výhradně pro použití
při přijímacích zkouškách v roce 2013.
4
Matematika - 9. třída
•
,,__selO
•
21.
16.
Jaký
je obsah
rovnorameuného
s ramenem délky 5 CI11 a základnou
obvod je 28 cm?
lichoběžníka
..JBCD
délky 6 cm, jestliže jeho
E . II = f . ( R + II . R)
Z uvedeného
cm
cm
(C) 36 cm
(A)
(8)
(D)
18
24
(A)
11
=
11.
f· R - E
I· R
2
50
vzorce vyjádřete
Cl11
(8)
I· R
11=---
E - f· R
17.
Jana šla do banky vyměnit české koruny za měnu
Věděla. že kamarádka
Katka za 30 lero zaplatila
bankovních
poplatků
810 Kč. Kolik lero mohla
maximálně dostat za připravených
10 000 Kč, jestliže z
musela ještě zaplatit bankovní poplatek 64 Kč"
lero.
bez
Jana
nich
(C)
II=/·R·(E-I·R)
(D)
11=---
J ·R
E + I·R
(A) 268
22.
(8) 345
Obdélník má strany o délkách 8 cm a 50 cm. Jaký je obvod
čtverce. který má stejný obsah jako daný obdélník"
(C) 368
(D) 370
(A)
(B)
18.
20 cm
72 cm
(C) 80 cm
(D) 88 cm
23.
I
I
5
-X+-'1'=-
3
4'
6
I
I
1
2
r
6
,-X--].'=--
(A) 3:2
(A) [- I;;
(8) 3 :5
(C) 4:5
(D) 5:3
(B)
19.
(A)
(8)
k číslu.
které
Je
řešením
íL 2.]2
l:
24.
uvedené
Je dán obdélník
v boděS. Velikost
DCA?
2
I
I
2
-25.
20.
1,3,3,6,5,9,7,?
Dva dělníci vyloží vagon za čtyři a půl hodiny. Za jak
dlouho by stejný vagon vyložilo pět stejně výkonných
dělníků?
(8)
(C)
(D)
,'0
15°
30°
(C) 45°
(D) 60°
(C) -2
(A)
ABCD. jehož úhlopříčky
se protínají
úhlu ASD je 30°, Jaká je velikostúhlu
(A)
(B)
2
(D)
l3]
(C) [2; 3]
(D) [1;2]
3x + 5 =Sx + 9
Jaké je' číslo opačně.
rovnice?
dvojic [x; y] je řešením'
Která z následujících
uspořádaných
uvedené soustavy rovnic"
Délka úsečky AB je 10 cm a úsečky ED 6 cm. V jakém
poměru jsou délky úseček A C a CD v tomto pořadí?
I
I
I
I
hodinu
hodinu
hodinu
hodinu
Jaké číslo patří na místo otazníku
(A)
8 minut
15 minut
28 minut
48 minut
© selo" 2013 -
Tento test je určený výhradně pro použití
při přijímacích zkouškách v roce 2013.
v uvedené číselné řadě?
I"
(B) 6
(C) 7
(D) 12
s
Matematika
- 9. třída
.
•
·~SCIO
•
26.
29.
Vedle sebe leží pět pytlů brambor seřazených
podle
hmotnosti. V každém následujícím
pytli je vždy o 3 kg
brambor více než v předchozím
pytli. Součet hmotností
nejlehčího a nejtěžšího z pytlů je 108 kg. Jakou hmotnost
má nejtěžší pytel?
Jak se nazývá kružnice opsaná pravoúhlému
(A) Thaletova
(8) Pythagorova
(C) Nemá název.
(D) Pravoúhlému
trojúhelníku
46,5 kg
(8) 48 kg
(C) 60 kg
(D) 61,5 kg
(A)
nelze opsat kružnici.
30.
Cestovní kancelář poskytuje při včasném zakoupení zájezdu
slevu 15 % z katalogové ceny. Pokud je katalogová cena
zájezdu 9 000 Kč pro jednu osobu (bez ohledu na věk),
kol ik za tento zájezd po slevě zaplatí tříčlenná
rodina?
27.
Petr je nyní dvakrát starší než Pavel. Před deseti lety byl ale
Petr třikrát starší než v té době Pavel. Kolik let je nyní
Petrovi?
(A)
(8)
trojúhelníku?
7650
(8) 22 950
(C) 24300
(D) 25650
(A)
30
36
Kč
Kč
Kč
Kč
(C) 40
(D) 44
28.
Jaký je výsledekuvedeného
výpočtu?
2
(A)
3
44
-_
....••..
,
(8) --
15
1
(C)
-
(D)
--
6
4
3
© Scio® 2013 -
Tento test je určený výhradně pro použití
při přijímacích zkouškách v roce 2013.
6
Matematika - 9. třída
Download

Scio test 2014 - Vasekpasek.cz