F A R N Í týdení Č E K
23.
Farnost sv. Jana Křtitele, Dolní Lutyně -ROČNÍK IV.
Liturgické mezidobí 3.6. – 9.6. 2012
„I když nevím, kterou cestu zvolit, vím, že Ty mne povedeš. Když se bojím
toho, čím mám projít, vím, že Ty mne provedeš. A když padám,
padám, nemám sílu
dojít, vím, že Ty mne dovedeš.
I když nerozumím všemu, Ty to víš a to mi stačí.“
stačí.“
Program týdne:
Neděle 3. 6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7:30 Lutyně P Na poděkování za obdržená dobrodiní a milosti, s prosbou o dar zdraví a sílu, Boží
požehnání pro celou živou rodinu
9:00 Lutyně Na poděkování Pánu Bohu za všechny milosti a zdraví u příležitosti 70 narozenin
s prosbou o Boží požehnání, pomoc a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
(Gratulujeme)
10:30 Věřňovice Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti 55.výročí manželství s prosbou o zdraví a
Boží požehnání pro živé členy rodiny, za zemřelou rodinu Piskořovou a Vajdovou
(Gratulujeme)
Pondělí 4. 6.
14:30 Lutyně Pohřební mše svatá při rozloučení s paní Vandou Gabzdylovou +R.I.P.+
18:00 Lutyně za Emila Staníčka, sourozence, rodiče, Boženu Hanuskovou, manžela a dceru, Adolfa
Plačka, s prosbou o Boží požehnání, zdraví pro celou živou rodinu
Středa 6. 6.
18:00 Lutyně za + Gertrudu Sosnovou, manžela Otakara a rodiče z obou stran
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Ve farním kostele se koná výstav Nejsvětější Svátosti oltářní k veřejné úctě
a adoraci od 12 hod. do zahájení slavnostní bohoslužby.
Čtvrtek 7. 6.
15:45 Věřňovice P za Józefa Mazurka, rodzice i rodzeństwo, Bronisławę Postrzednikową i męża a
za dusze w czyścu
Lutyně
za farníky s poděkováním za dar eucharistie, z které můžeme čerpat milost a
18:00
sílu
Po mši svaté se koná (za příznivého počasí) slavnostní eucharistický
průvod ke čtyřem oltářům.
Pátek 8. 6.
18:00 Lutyně za Františka Kuřidýma, ženu Růženu, syny Valtra a Ladislava, švagra Aloise, rodiče
z obou stran, Hermínu Postuwkovou, duše v očistci a všechny živé členy rodiny
Postuwkové a Kuřidýmové
Sobota 9. 6.
7:30 Lutyně za rodinu Kostkovou, Šeligovou, Šostokovou, Zientkovou, Blažeje Padicha, s prosobou
o dar víry, zdraví a Božího požehnání pro živé členy rodiny Trexlerové as Ondrové
10:30 Lutyně Mše svatá při svatbě Petry Nawratové a Davida Hochmana
(Gratulujeme)
Neděle 10. 6. 10. neděle v mezidobí
7:30 Lutyně P za Kazimierza Woskę, rodzinę Woskową, Ruczkową i Wronkową, oraz o
błogosławienstwo dla żyjącej rodziny
9:00 Lutyně za živé i + členy Živého růžence č.1
10:30 Věřňovice Za Žofii Vunšovou, manžela, rodiče z obou stran, Anežku Kaňovou a sourozence
Další informace:
• SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ Ve čtvrtek oslavíme ve farním chrámě Slavnost
Božího Těla. Prosím děti (děvčátka i chlapce) kdyby s sebou na mši svatou mohli přinést
košíčky s okvětními lístky, které se již tradičně sypou při průvodu před Nejsvětější
Svátostí. Za příznivého počasí vyjdeme s eucharistickým průvodem ven, kde se budou
konat pobožnosti u čtyř oltářů. Zpěv bude doprovázet dechová muzika.
• Měsíc červen je měsícem úcty k Božskému Srdci Páně Po každé mši svaté během tohoto
měsíce bude vystavena Nejsvětější Svátost k modlitbě litanií k Božskému Srdci a
svátostnému požehnání.
• LEKTOŘI Ač je to neuvěřitelné, opět máme nový seznam na rozpis čtení pro příští neděle.
Moc prosím, věnujme mu pozornost, ať nezeje prázdnotou. Moc děkuji!
• SVATOJÁNSKÁ SLAVNOST
Blíží se opět slavnost patrona naší farnosti. Dá-li Pán,
i letos se sejdeme k zahradní slavnosti. Pak-li, že má kdo nějaký dobrý nápad, či praktickou
připomínku, budeme vděčni….
• V týdnu byl pořízen pro potřeby farní zahrady traktůrek na kosení. Traktůrek byl pořízen
z finančních darů soukromých sponzorů (tedy ne z farních peněz). Také byla pořízena
sekačka pro menší travnaté plochy. Správcem a osobou zodpovědnou za provoz a
používání této techniky je Jožka Staníček.
• Poděkování *Rád bych poděkoval panu Janu Pilátovi, Dušanu Kawulokovi a Valteru
Postuwkovi za pomoc a práci při středeční brigádě na farní zahradě. **Děkuji také za velmi
milé setkání členů Živého růžence, které jsme prožili ve středu. Díky paní Hance
Pospíšilové za přípravu pohoštění a paní Zdeňce Skotnicové za referát o vzniku a významu
Růžence.
• Mříž do bočního vchodu farního chrámu prochází již posledním stádiem úpravy
(zinkování) před namontováním. Je pozoruhodná.☺
• ֠PŘEDNÁŠKA O ZVONECH֠
֠ vývoj, historie, význam, možnosti zvonové i hodinové
techniky, odlévání, ladění, atd… se uskuteční v naší farnosti v pátek 15.6. od 18:30hod.
Tajemstvím krásy a potřeby zvonů nás provede pan Tralich Jan, ředitel firmy
ZVONOTEC. VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI na tuto nesmírně poutavou a
originální přednášku. Přednáška se bude konat v prostorách Kulturního domu.
• Magnetky V těchto dnech po bohoslužbách bude mládež naší farnosti nabízet
MAGNETKY NA ŽĎÁR. Jedná se o veřejnou sbírku k podpoře celostátního setkání
mládeže ve Ždáře nad Sázavou, které se uskuteční ve dnech 14.-19.8.2012. Zakoupením
magnetku v hodnotě 50,-Kč tak přispějete k podpoře konání této církevní akce.
• Úmrtí V týdnu jsme se rozloučili s paní Emílií Hanákovu a panem Vladimírem
Kvapilem. +R.I.P.+
• Úklid kostela: skupinka č.M
_____________________________________________________________________________________
Vydává Římskokatolická farnost Dolní Lutyně pro vnitřní potřebu. Tel. 731 340 300; email: [email protected]
Download

Farníček 23. - Farnost Dolní Lutyně