F A R N Í týdení Č E K
41.
Lutyně
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let společného života s prosbou o Boží
požehnání, dar víry a lásky, ochranu Panny Marie pro jubilanty, syny a jejich
rodiny (Gratulujeme)
10:30 Věřňovice P za Karla Balcarka, siostrę i rodziców, zmarłych z rodziny Kubatko i Nierychel
Farnost sv. Jana Křtitele, Dolní Lutyně -ROČNÍK IV.
Další informace:
Liturgické mezidobí 7.10. – 13.10. 2012
• Poděkování patří dnes panu Kavulokovi, Hanuskovi, Šidlovi a Postuwkovi za obětavost
a pomoc při práci na dveřích farního kostela. Srdečně děkujeme také všem, kdo
v uplynulých týdnech přinesli do sakristie sladkosti pro naše děti. Rád bych také vyjádřil
poděkování panu Karlu Drobilovi, Janu Pilátovi a všem, kdo se podíleli na výrobě a
montáži nových okenic ve zvonové části věže a mřížových bočnic ve varhanní skříni. Farní
kostel získal opět prvek, který působí nejen esteticky, ale především prakticky v celistvosti
postupné renovace farního kostela. Děkuji také za dar 5.000,- a 1.000,-Kč na opravy
kostela. Všem obětavcům Bůh odplať požehnáním a vším dobrem.
• Ohlášky
27.10.2012 mají v úmyslu ve farním kostele v Dolní Lutyni uzavřít manželství
– pan Martin Klusek (Věřňovice) a slečna Nikol Filipová (Karviná). Má-li kdo něco proti
tomuto sňatku, nechť důvody neprodleně ohlásí Farnímu úřadu nebo ať mlčí navždy.
• Z důvodu čtvrtečního pohřbu není ve Věřňovicích náboženství.
• Zapisování úmyslů na mše svaté pro první pololetí Od 1.10. do 14.10. se zapisují úmysly
pouze za živé osoby u příležitosti kulatých narozenin, významných výročí a jubileí. Od
15.10. se budou zapisovat úmysly ostatní. Děkuji za pochopení!
• Nabízíme přípravu pro ZÁJEMCE O SVATÝ KŘEST z řad dospívajících či
dospělých. V této záležitosti se, prosím, můžete obracet na místního kněze do konce
měsíce října. ☺
• Farní kalendáře pro rok 2013 jsou k dispozici v sakristiích za cenu 90,-Kč. Jedná se o
kalendář s fotografiemi farností Dolní Lutyně, Albrechtice, Český Těšín, Horní Suchá,
Těrlicko, třinec a Vendryně.
• Odjezd autobusu na Dušičkovou pouť na Sv. Hostýn je v sobotu 13.10. od orlovské
pošty v 6:15 po stabilní trase přes Olmovec, kolem fary, atd… Podrobnosti u pana Jiřího
Hanuska.
• MO KDU-ČSL Dolní Lutyně oznamuje, že se dne 10.11.2012 (sobota) v době od 8:00
do 10:30 hod. pořádá v budově Farního úřadu v Dolní Lutyni Sběr šatstva, obuvi, ložního
prádla a ručníků, určený pro Charitní šatník, Denní centrum pro osoby bez domova a
Noclehárnu sv. Martina v Bohumíně. Podrobnosti na plakátech.
• Oznámení Včera (sotota 6.10.), v našem farním kostele uzavřeli manželství pan Marek
Hila a slečna Ewa Ganczarczyk. Novomanželům gratulujeme!
• Úklid kostela: skupinka č.II.
Porta Fidei (Brána k víře)
Apoštolský list Benedikta XVI. k vyhlášení roku víry
1.část BRÁNA K VÍŘE (srov. Sk 14,27), jež uvádí do života ve společenství s Bohem a
umožňuje vstup do jeho církve, je pro nás vždy otevřena. Překročit její práh lze tehdy, jestliže
je hlásáno Boží slovo a srdce se nechává přetvářet proměňující milostí. Vstoupit do této brány
znamená vydat se na cestu, která trvá po celý život. Tato cesta začíná křtem (srov. Řím 6,4),
díky němuž smíme Boha nazývat Otcem, a končí tehdy, když skrze smrt projdeme do věčného
života. Ten je plodem zmrtvýchvstání Pána Ježíše, který chtěl darem svého Svatého Ducha
přivést všechny ty, kdo v něj uvěří, do své slávy. Vyznávat víru v trojici – v Otce, Syna a
Ducha svatého – znamená věřit v jednoho Boha, který je láska (srov. 1 Jan 4,8): v Otce, jenž
v plnosti času poslal svého Syna pro naší spásu, v Ježíše Krista, jenž v tajemství své smrti a
zmrtvýchvstání vykoupil svět, a v Ducha Svatého, jenž po staletí vede církev v očekávání
slavného Pánova návratu.
Program týdne:
Neděle 7. 10. 27. neděle v mezidobí
7:30
9:00
Lutyně P za Jana Babińskiego, Dominika Kwiecińskiego, żonę Janę i rodziców z obu stron
*Růženec přede mší svatou se dnes přemodlívají děti naší farnosti.
9:00
Lutyně za Marii Vendlekovou, celou živou rodinu, s prosbou o zdraví a Boží požehnání
10:30 Věřňovice za Hedviku Gieckovou s poděkováním za 85 let života, s prosbou o dar zdraví
pro celou rodinu
Pondělí 8.10. Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
18:00 Lutyně za + Valerii Rakusovou, manžela, syna a sestru, rodinu Rakusovou, Dofkovou,
s prosbou o Boží přízeň pro celou živou rodinu
Středa 10. 10.
18:00 Lutyně za Miloslava Staníčka, manželku Libuši, rodiče z obou stran, duše v očistci, s prosbou
o Boží požehnání, dar víry a zdraví pro celou živou rodinu
ZAHÁJENÍ ROKU VÍRY
Čtvrtek 11. 10.
(11.10.2012-24.11.2013)
14:30 Lutyně
Pohřební mše svatá při rozloučení s paní Antonií Wodeckou +R.I.P.+
16:00 Věřňovice P za żywych i + członków żywego Różańca p. Adamczykowej
Pátek 12. 10.
18:00 Lutyně za rodinu Dudovou, Molinkovou, Rosmanovou a Ježíškovou
Sobota 13. 10. Sobotní památka Panny Marie
7:30 Lutyně za + manžela Lumíra Trenčína a otce
Neděle 14. 10. 28. neděle v mezidobí
(sbírka na opravy)
7:30 Lutyně P za + Ing. Tomáše Lukašíka (1.+), Adelę Lukašíkową (8.+), za rodzinę
Cyrzykową, i Chobotową
*Růženec přede mší svatou se dnes přemodlívají členové Živého růžence a
Zralého vína.
_____________________________________________________________________________________
Vydává Římskokatolická farnost Dolní Lutyně pro vnitřní potřebu. Tel. 731 340 300; email: [email protected]
Download

Farníček 41. - Farnost Dolní Lutyně