F A R N Í týdení Č E K
14.
14.
Farnost sv. Jana Křtitele, Dolní Lutyně -ROČNÍK V.
VELIKONOCE 31.3.
31.3. – 6.4.
6.4.2013
Neděle 31.3. BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
Při všech bohoslužbách se koná žehnání pokrmů.
(mimořádná sbírka na opravy)
7:30 Lutyně P za Oswalda Heinza, rodziców, Elżbietę i Antoniego Wróblów, rodziców i
rodzeństwo, rodzinę Szopów, Wacławików z prosba o błogosławieństwo Boże
dla żyjącej rodziny
9:00
Lutyně za + Antonína Plešnera, rodiče, Eduarda Vodeckého, manželku Julii, rodiče,
dva syny s prosbou o požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
10:30 Věrňovice za Františka a Marii Kaniovy, dva syny, Jana a Boženu Sikorovy,
s prosbou o zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
Pondělí 1.4. v oktávu velikonočním
9:00 Lutyně za Aloisii Skotnicovou, manžela, duše v očistci a celou živou rodinu s prosbou o
dar zdraví
10:30 Věřňovice (úmysl bude ohlášen na místě)
Středa 3.4. v oktávu velikonočním
18:00 Lutyně za Pavlu Marcalíkovou, rodiče, prarodiče a rodinu
Čtvrtek 4.4. v oktávu velikonočním
15:45 Lutyně za Leonharda Warmuse
Pátek 5.4. v oktávu velikonočním
18:00 Lutyně za + Jana Fismola
Sobota 6.4. v oktávu velikonočním
7:30 Lutyně za Vladislava Svrčinu (1.+), zemřelé rodiny Manderlovou, Svierčinovou,
Cycoňovou, s prosbou o zdraví a ochranu manželky, syny s rodinami a celou živou
rodinu
10:30 Lutyně Svatební mše svatá při uzavření manželství paní JUDr. Eustasie Matyášové a pana
JUDr. Vladimíra Rutara (mše svatá je obětována za novomanžele Rutarovy, za
Boží pomoc ve společném soužití, za jejich lásku, porozumění a zdraví i pro celou
rodinu z obou stran)
11:00 Lutyně Svatební mše svatá při uzavření manželství slečny Jany Rosikové a pana Libora
Radeckého
Neděle 7.4. Neděle Božího milosrdenství
7:30 Lutyně P Na podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 90. Urodzin Wandy Hila,
z prosbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże do dlaszych lat dla całej rodziny
9:00 Lutyně* Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti 35 narozenin (Gratulujeme)
s prosbou o požehnání pro celou rodinu a za zemřelé rodiče a prarodiče
*Při mši svaté přijmou křest: Matěj Kletečka, Jiří Šipula, Ondřej Šipula.
10:30 Věrňovice za farníky a všechny dobrodince naší farnosti, všechny, kteří pro farnost
pracují, obětují, a jakkoli se podílejí na jejím životě
Další informace:
• Moji milí, vzácní farníci a přátelé,
přátelé, přijměte, prosím, k letošním
svátkům Vzkříšeného Pána přání, aby vám v životě nescházela
LÁSKA Zeleného čtvrtku, VÍRA Velkého pátku, NADĚJE
Bílé soboty a ohromující
ohromující SÍLA Velikonočního jitra.
Ze srdce Váš ☺
• Poděkování Rád bych vyjádřil velikou vděčnost všem, kdo se opět jakýmkoli způsobem
přičinili o krásu slavení Velikonoc. Všem ženám, které se obětavě a s nasazením
zúčastnili v mrazivém a nevlídném počasí úklidu kostela i kaple, všem, kdo se ochotně a
obětavostí účastnili adorací v „Getsemanech“ i „Božím hrobě“, také všem, díky kterým
můžeme obdivovat nádhernou výzdobu k Boží slávě a naší radosti. Nemohu opomenout
nasazení a poctivou službu členů liturgické asistence (ministranty), odvahu a
profesionalitu členů sboru a scholy, také srdečný dík našim kostelníkům, lektorům,
každému, kdo se podílel na přímluvách ve světových jazycích při velikonoční vigilii a
také díky za nejbližší spolupráci, oporu a pomoc. Srdečné poděkování také za příspěvky
a finanční dary věnované k potřebám farnosti a opravám. Všem ať je blízko
Zmrtvýchvstalý Pán!
• Ohlášky V sobotu 6.4.2013 mají v úmyslu v naší farnosti uzavřít manželství: paní
Eustasie Matyášová s panem Vladimírem Rutarem ; slečna Jana Rosiková s panem
Liborem Radeckým. Má-li kdo něco proti těmto manželstvím, nechť důvody neprodleně
ohlásí Farnímu úřadu nebo, ať mlčí navždycky.
• Pololáníkovo ordinarium se bude zpívat během celé doby velikonoční, počínaje vigilií
Zmrtvýchvtání Páně. Prosím, založte si v Kancionálech č.505☺.
• KANCIONÁLY V sakristiích jsou k dispozici Kancionály, které jsou v posledních letech
skutečně nedostatkovým zbožím. Proto, prosím, využijte jedinečné příležitosti k jejich
pořízení, jelikož vůbec není jasné, kdy opět budou k dostání. Cena Kancionálu je 189,Kč.
• Upozornění Prosíme, aby se po skončení bohoslužeb nepřidávaly žádné modlitby „navíc“
(Anděl Páně, modlitba za kněze, atd…). K tomu je vyhrazen prostor po modlitbě Sv.
růžence přede mší svatou. Děkujeme!
• Úklid kostela: II.
___________________________________________________________________________________
Vydává Římskokatolická farnost Dolní Lutyně pro vnitřní potřebu.Tel.
731 340 300;email:[email protected]
Download

Farníček 14. - Farnost Dolní Lutyně